FORTEKOR Flavour 20 mg tablety pro psy 20.0 mg Tableta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Benazepril
Dostupné s:
Elanco GmbH
ATC kód:
QC09AA
INN (Mezinárodní Name):
Benazepril (Benazeprili hydrochloridum)
Dávkování:
20.0mg
Léková forma:
Tableta
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
ACE inhibitory, prostý
Přehled produktů:
Kódy balení: 9905736 - 1 x 14 tableta - blistr; 9934892 - 14 x 1 tableta - blistr
Registrační číslo:
96/031/10-C
Datum autorizace:
2010-05-12

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

FORTEKOR Flavour 5 mg tablety pro kočky a psy

FORTEKOR Flavour 20 mg tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Elanco France SAS, 26, Rue de la Chapelle, F-68330 Huningue, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FORTEKOR Flavour 5 mg tablety pro kočky a psy

FORTEKOR Flavour 20 mg tablety pro psy

Benazeprili hydrochloridum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje 5 mg benazeprili hydrochloridum (FORTEKOR Flavour 5 mg tablety).

Každá tableta obsahuje 20 mg benazeprili hydrochloridum (FORTEKOR Flavour 20 mg tablety).

Béžová až světle hnědá tableta oválného tvaru, dělitelná, s půlící rýhou na obou stranách.

Tablety je možno dělit na poloviny.

4.

INDIKACE

FORTEKOR patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE).

Předepisuje jej veterinární lékař k léčbě městnavého srdečního selhání u psů a k redukci proteinurie

spojené s chronickým onemocněním ledvin u koček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku benazepril hydrochlorid nebo na některou

z pomocných látek.

Nepoužívat v případě hypotenze (nízký krevní tlak), hypovolemie (nízký objem krve), hyponatrémie nebo

akutního selhání ledvin.

Nepoužívat v případě snížení srdečního výdeje v důsledku aortální nebo pulmonální stenózy.

Nepoužívat u březích nebo laktujících fen nebo koček, protože bezpečnost benazepril hydrochloridu

nebyla u těchto druhů v průběhu březosti a laktace stanovena.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U některých psů s městnavým srdečním selháním může dojít v průběhu léčby ke zvracení nebo k únavě.

U psů a koček s chronickým onemocněním ledvin může dojít k mírnému zvýšení hladin kreatininu v krvi,

což je ukazatel funkce ledvin. Je to patrně způsobeno účinkem léků na snížení krevního tlaku v ledvinách

a nemusí to proto být nutně důvodem k zastavení léčby, pokud se u zvířete neprojevují jiné nežádoucí

reakce.

FORTEKOR může zvyšovat příjem stravy a hmotnost u koček.

Ve vzácných případech bylo u koček hlášeno zvracení, nechutenství, dehydratace, letargie a průjem.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

FORTEKOR se podává perorálně jednou denně s potravou nebo bez ní. Délka léčby je neomezená.

FORTEKOR tablety jsou ochucené a jsou užívány dobrovolně většinou psů a koček.

U psů se FORTEKOR podává perorálně v minimální dávce 0,25 mg (rozmezí 0,25 - 0,5) benazepril

hydrochloridu/kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

Hmotnost psa

(kg)

FORTEKOR Flavour 5 mg

Standardní dávka

Dvojnásobná dávka

> 5 - 10

0,5 tablety

1 tableta

> 10 - 20

1 tableta

2 tablety

> 20 - 40

> 40 - 80

Hmotnost psa

(kg)

FORTEKOR Flavour 20 mg

Standardní dávka

Dvojnásobná dávka

> 5 - 10

> 10 - 20

> 20 - 40

0,5 tablety

1 tableta

> 40 - 80

1 tableta

2 tablety

U psů s městnavým srdečním selháním lze dávku zdvojnásobit při podávání jednou denně na minimální

dávku 0,5 mg (rozmezí 0,5 - 1,0) benazepril hydrochloridu/kg živé hmotnosti, pokud je to považováno za

nezbytné a doporučí to veterinární lékař. Vždy dodržujte pokyny veterinárního lékaře k dávkování.

U koček se FORTEKOR podává perorálně v minimální dávce 0,5 mg (rozmezí 0,5 - 1,0) benazepril

hydrochloridu/kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

Hmotnost

kočky (kg)

FORTEKOR Flavour 5 mg

2,5 - 5

0,5 tablety

> 5 - 10

1 tableta

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pouze pro perorální podání.

Pouze pro zvířata.

Po použití si umyjte ruce.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

FORTEKOR Flavour 5 mg: uchovávejte při teplotě do 25°C.

FORTEKOR Flavour 20 mg: tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro

uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru nebo na

krabičce po „EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Vždy, když se skladuje nepoužitá polovina tablety, je třeba ji vrátit do otevřeného místa v blistru, vložit

zpět do kartonové krabičky a uchovat na bezpečném místě mimo dosah dětí. Půlky tablet by se měly

použít do 2 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro psy a kočky

Účinnost a bezpečnost přípravku FORTEKOR nebyla stanovována u psů a koček s živou hmotností nižší

než 2,5 kg.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě chronického onemocnění ledvin zkontroluje před zahájením léčby veterinární lékař stav

hydratace vašeho zvířete a je možné, že doporučí provádění pravidelných krevních testů v průběhu léčby

pro sledování koncentrací kreatininu v plasmě a počtu erytrocytů v krvi.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby se vyhnuly náhodnému pozření přípravku, protože

bylo zjištěno, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) mají vliv na lidský plod v průběhu

těhotenství.

Použití v době březosti a laktace

Nepoužívat během březosti a laktace. Bezpečnost přípravku FORTEKOR nebyla stanovována u chovných

zvířat, březích a laktujících fen a koček.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Informujte veterinárního lékaře, pokud zvíře užívá či nedávno užívalo jakékoli jiné léky.

U psů s městnavým srdečním selháním byl FORTEKOR podáván v kombinaci s digoxinem, diuretiky,

pimobendanem a antiarytmiky bez známek s tím spojených nežádoucích reakcí.

U lidí může vést kombinace inhibitorů ACE s NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky) ke snížené

antihypertenzní účinnosti či k narušení funkce ledvin. Kombinace přípravku FORTEKOR a dalších

antihypertenzních léčiv (např. blokátorů kalciového kanálu,

-blokátorů nebo diuretik), anestetik nebo

sedativ může vést k zvýšeným hypotenzním účinkům. Proto je zapotřebí pečlivě zvážit současné podávání

NSAID a jiných léčiv s hypotenzním účinkem. Je možné, že veterinární lékař doporučí podrobné

sledování funkce ledvin a příznaků nízkého krevního tlaku (letargie, slabost atd.) a v případě potřeby je

bude léčit.

Nelze vyloučit interakce s draslík šetřícími diuretiky jako je spironolakton, triamteren nebo amilorid. Je

možné, že veterinární lékař doporučí sledování koncentrací draslíku v plazmě při užívání přípravku

FORTEKOR v kombinaci s draslík šetřícími

diuretiky vzhledem k riziku hyperkalemie (vysoká

koncentrace obsah draslíku v krvi).

Předávkování

V případech náhodného předávkování může dojít k přechodné vratné hypotenzi (nízký krevní tlak). Léčba

by měla spočívat v podání intravenózní infuze teplého fyziologického roztoku.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Farmakodynamické vlastnosti

Benazepril hydrochlorid je prodrug (lékový prekurzor) hydrolyzovaný in vivo na svůj aktivní metabolit

benazeprilát. Benazeprilát je vysoce potentní selektivní inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu

(ACE), a proto brání konverzi inaktivního angiotensinu I na aktivní angiotensin II a tím také redukuje

syntézu aldosteronu. Proto blokuje účinky zprostředkované angiotenzinem II a aldosteronem včetně

vazokonstrikce tepen i žil, retence sodíku a vody ledvinami a remodelačních účinků (včetně patologické

srdeční hypertrofie a degenerativních změn ledvin).

FORTEKOR způsobuje dlouhotrvající inhibici aktivity ACE v plazmě u psů a koček s vyšší než 95 %

inhibicí při maximálním účinku a významnou účinností (> 80 % u psů a > 90 % u koček) přetrvávající 24

hodin po dávce.

FORTEKOR snižuje krevní tlak a objemovou zátěž srdečního svalu u psů s městnavým srdečním

selháním.

U koček s experimentální renální nedostatečností FORTEKOR normalizoval zvýšený glomerulární

kapilární tlak a snížil systémový krevní tlak. Snížení glomerulární hypertenze může zpomalit progresi

onemocnění ledvin inhibicí dalšího poškození ledvin. V klinické studii na kočkách s chronickým

onemocněním ledvin FORTEKOR významně redukoval ztráty bílkovin v moči. Tento účinek je patrně

vyvolán sníženou glomerulární hypertenzí a příznivými účinky na bazální glomerulární membránu.

FORTEKOR také zvýšil chuť k jídlu u koček, zejména v pokročilejších případech.

Na rozdíl od jiných inhibitorů ACE je benazeprilát vylučován rovnoměrně močí i žlučí u psů a z 85 %

žlučí a z 15 % močí u koček, proto není zapotřebí úprava dávkování přípravku FORTEKOR při léčbě

případů s renální nedostatečností.

Velikost balení:

FORTEKOR Flavour 5 mg a 20 mg tablety

14 tablet v aluminiu/aluminiovém blistru. Kartonová krabička s:

1 blistrem (14 tablet)

2 blistry (28 tablet)

4 blistry (56 tablet)

10 blistry (140 tablet)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím držitele

rozhodnutí o registraci.

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FORTEKOR Flavour 20 mg tablety pro psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Benazeprili hydrochloridum

20 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety.

Béžová až světle hnědá tableta oválného tvaru, dělitelná, s půlící rýhou na obou stranách.

Tablety je možno dělit na poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Psi:

Léčba městnavého srdečního selhání.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě hypotenze, hypovolemie, hyponatrémie nebo akutního selhání ledvin.

Nepoužívat v případě snížení srdečního výdeje v důsledku aortální nebo pulmonální stenózy.

Nepoužívat během březosti nebo laktace (viz bod 4.7.)

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V průběhu klinických hodnocení nebyly pozorovány žádné známky renální toxicity přípravku u psů,

avšak vzhledem k tomu, že se jedná v případě chronického onemocnění ledvin o rutinní postup,

doporučuje se v průběhu léčby sledovat kreatinin a močovinu v plazmě a počet erytrocytů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby se vyhnuly náhodnému pozření přípravku, protože

bylo zjištěno, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) mají vliv na lidský plod v

průběhu těhotenství.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve dvojitě zaslepených klinických studiích na psech s městnavým srdečním selháním byl FORTEKOR

Flavour dobře tolerován s nižším výskytem nežádoucích reakcí než bylo pozorováno u psů léčených

placebem.

U malého počtu psů může dojít k přechodnému zvracení, inkoordinaci nebo známkám únavy.

U psů s chronickým onemocněním ledvin může FORTEKOR Flavour na začátku léčby zvýšit

koncentrace kreatininu v plazmě. Mírné zvýšení koncentrací kreatininu v plazmě po podání inhibitorů

ACE je kompatibilní se snížením glomerulární hypertenze, vyvolaným těmito látkami, a proto není v

případě absence dalších příznaků nezbytným důvodem k zastavení léčby.

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace

Bezpečnost přípravku FORTEKOR Flavour

nebyla stanovována u chovných zvířat, březích a

laktujících fen.

Březost:

Nepoužívat během březosti nebo laktace.

Klinické studie na laboratorních potkanech prokázaly embryotoxické účinky (malformace močového

ústrojí plodu) při maternálně netoxických dávkách.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

U psů s městnavým srdečním selháním byl FORTEKOR Flavour podáván v kombinaci s digoxinem,

diuretiky, pimobendanem a antiarytmickými veterinárními léčivými přípravky bez prokazatelných

nežádoucích interakcí.

U lidí může vést kombinace ACE inhibitorů s nesteroidními antiflogistiky (NSAID) ke snížené

antihypertenzní účinnosti či k narušení funkce ledvin. Kombinace přípravku FORTEKOR Flavour a

dalších antihypertenzních léčiv (např. blokátorů kalciového kanálu,

-blokátorů nebo diuretik),

anestetik nebo sedativ může vést k zvýšeným hypotenzním účinkům. Proto je zapotřebí pečlivě zvážit

současné podávání NSAID a jiných léčiv s hypotenzním účinkem. Renální funkce a příznaky

hypotenze (letargii, slabost, atd.) je třeba pečlivě sledovat a léčit podle potřeby.

Nelze vyloučit interakce s draslík šetřícími diuretiky jako je spironolakton, triamteren nebo amilorid.

Doporučuje se sledovat hladiny draslíku v plazmě při užívání přípravku FORTEKOR Flavour

v kombinaci s draslík šetřícími diuretiky vzhledem k riziku hyperkalemie.

4.9

Podávané množství a způsob podání

FORTEKOR Flavour se podává perorálně jednou denně s potravou nebo bez ní. Délka léčby je

neomezená.

FORTEKOR Flavour 20 mg tablety jsou ochucené a jsou užívány dobrovolně většinou psů.

FORTEKOR Flavour se podává perorálně v minimální dávce 0,25 mg (rozmezí 0,25 - 0,5) benazepril

hydrochloridu/kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

Hmotnost psa

(kg)

FORTEKOR Flavour 20 mg

Standardní dávka

Dvojnásobná dávka

> 20 - 40

0,5 tablety

1 tableta

> 40 - 80

1 tableta

2 tablety

Dávku lze zdvojnásobit při podávání jednou denně na minimální dávku 0,5 mg/kg (rozmezí 0,5 - 1,0),

pokud je tento krok posouzen jako klinicky nezbytný a doporučí ho veterinární lékař.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

FORTEKOR Flavour snižoval počet erytrocytů u normálních psů při dávkování 150 mg/kg jednou

denně po dobu 12 měsíců, tento účinek však nebyl pozorován při doporučeném dávkování během

klinických hodnocení na psech.

V případech náhodného předávkování může dojít k přechodné vratné hypotenzi. Léčba by měla

spočívat v podání intravenózní infuze teplého fyziologického roztoku.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory, samotné.

ATCvet kód: QC09AA07

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Benazepril hydrochlorid je prodrug (lékový prekurzor) hydrolyzovaný in vivo

na svůj aktivní

metabolit benazeprilát. Benazeprilát je vysoce potentní selektivní inhibitor ACE, a proto brání

konverzi inaktivního angiotensinu I na aktivní angiotensin II a tím také redukuje syntézu aldosteronu.

Proto blokuje účinky zprostředkované angiotenzinem II a aldosteronem včetně vazokonstrikce tepen i

žil, retence sodíku a vody ledvinami a remodelačních účinků (včetně patologické srdeční hypertrofie a

degenerativních změn ledvin).

FORTEKOR Flavour způsobuje dlouhotrvající inhibici aktivity ACE v plazmě u psů s vyšší než 95 %

inhibicí při maximálním účinku a významnou účinností (> 80 % u psů) přetrvávající 24 hodin po

dávce.

FORTEKOR Flavour snižuje krevní tlak a objemovou zátěž srdečního svalu u psů s městnavým

srdečním selháním.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po perorálním podáním benazepril hydrochloridu byly rychle dosaženy maximální plazmatické

koncentrace benazeprilu (T

0,5 hodiny u psů) a rychle klesaly, protože je přípravek částečně

metabolizován jaterními enzymy na benazeprilát. Systémová biologická dostupnost je neúplná (~ 13

% u psů) vzhledem k neúplné absorpci (38 % u psů) a metabolismu prvního průchodu játry.

U psů byly maximální plazmatické koncentrace benazeprilátu (C

37,6 ng/ml po dávce 0,5 mg/kg

benazepril hydrochloridu) dosaženy v čase T

1,25 hodiny.

Koncentrace benazeprilátu se snižovaly dvoufázově: počáteční rychlá fáze (t

= 1,7 hodiny u psů)

představuje eliminaci volného léčiva, zatímco konečná fáze (t

= 19 hodin u psů) odráží uvolňování

benazeprilátu, který byl vázán na ACE, zejména ve tkáních. Benazepril a benazeprilát jsou ve velké

míře vázány na plazmatické proteiny (85 - 90 %) a ve tkáních byly nalezeny zejména v játrech a v

ledvinách.

Ve farmakokinetice benazeprilátu není žádný významný rozdíl, je-li benazepril podán psům po jídle

nebo nalačno. Opakované podání přípravku FORTEKOR Flavour

vede k mírné bioakumulaci

benazeprilátu (R = 1,47 u psů při 0,5 mg/kg), stabilizovaného stavu je dosaženo během několika dní (4

dny u psů).

Benazeprilát je vylučován z 54 % žlučí a ze 46 % močí u psů. Clearance benazeprilátu není u psů s

poškozenou renální funkcí ovlivněna a proto není zapotřebí v případě renální nedostatečnosti

upravovat dávku přípravku FORTEKOR Flavour.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa

Krospovidon

Povidon

Bazický butylovaný methakrylátový kopolymer

Bezvodý oxid křemičitý

Natrium-lauryl-sulfát

Dibutyl-sebakát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Kyselina stearová

Kvasnicový prášek

Umělé práškové aroma hovězího masa

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti polovin tablet: 2 dny.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Vždy, když se skladuje nepoužitá polovina tablety, je třeba ji vrátit do otevřeného místa v blistru,

vložit zpět do kartonové krabičky a uchovat na bezpečném místě mimo dosah dětí.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

14 tablet v aluminiu/aluminiovém blistru. Kartonová krabička s:

1 blistrem (14 tablet)

2 blistry (28 tablet)

4 blistry (56 tablet)

10 blistry (140 tablet)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/031/10-C

9.

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 18. 5. 2010

Datum posledního prodloužení: 13. 4. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2018

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace