Formidol 41 g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Formidol 41 g Proužek do úlu
 • Dávkování:
 • 40ml
 • Léková forma:
 • Proužek do úlu
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Formidol 41 g Proužek do úlu
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • včelstva včely medonosné(Apis mellifica)
 • Terapeutické oblasti:
 • Organické kyseliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936226 - 6 x 20 proužek - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/051/09-C
 • Datum autorizace:
 • 29-05-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha 2

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Formidol 41 g proužky do úlu

Acidum formicum

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Máslovice - Dol 94

252 66 Libčice n. Vlt.

tel. 220941259, e-mail: beedol@beedol.cz

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Formidol 41 g proužky do úlu

Acidum formicum

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 proužek do úlu obsahuje

Léčivá látka

Acidum formicum 41 g

Proužek je tvořen odparnou deskou z bělené buničiny vložené do zatavené HDPE folie s pěti

odpařovacími otvory.

4. INDIKACE

Varroáza, nosemóza a ascosphaeróza včel. Ošetření včelstev napadených nebo podezřelých

z napadení externím roztočem Varroa destructor nebo houbami Nosema sp. a Ascosphaera apis.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu shromážděn med určený pro lidskou spotřebu.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při vložení proužku do úlu se může projevit dočasné rozrušení včelstva doprovázené vylezením většího

počtu dělnic na přední stěnu úlu.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včelstva včely medonosné (Apis mellifera)

8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Na jedno včelstvo se použije jeden proužek, umístěný na horních loučkách rámků nebo mezi nástavky.

Proužek se vyjme z HDPE sáčku a vloží se do včelstva.

Při vložení přípravku na horní loučky nebo mezi nástavky proužek směřujeme otvory mezi plodové plásty.

Strana s otvory je označena kroužkem na odparné desce. Pod otvory musí být volný prostor, nejlépe přímo

plástová ulička.Přípravek účinkuje dvoufázově. V první fázi, která trvá obvykle 48 hodin, se léčivá látka

odpařuje pouze pěti otvory regulačního obalu. Ve druhé fázi se zcela odstraní regulační obal a obnažená

deska se vrátí na své místo. Dojde k rychlému odparu zbytku léčivé látky.

Ošetření se může po 1 – 2 týdnech opakovat. Přípravek se aplikuje do včelstva mimo období vytáčení

medu.

Rovnoměrného odparu léčivé látky z přípravku je dosaženo při stabilních teplotách okolního prostředí,

nejlépe při denních teplotách nad 20 ºC, a pokud rozdíly mezi denní a noční teplotou nejsou vysoké.

Vysoká vzdušná vlhkost okolního prostředí snižuje odpar léčivé látky z proužku.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Dodržujte dávkování. V případě zvýšeného rozrušení včelstva pozorovaného především na česně – včely

se hrnou ven – stačí dočasně zvětšit česno nebo úlový prostor odvětrat,

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je třeba použít v období mimo

snůšku a mimo dobu kdy je ve včelstvu med určený pro lidskou spotřebu.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření kartonu: 30 dnů.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte oba proužky ihned.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Pokud se přípravek použije za vyšších teplot nebo u úlů s malým česnem hrozí silnější rozrušení včelstev,

včely se začnou hrnout z česna ven. Poškození včelstva v tomto případě je možno předejít jednorázovým

odvětráním úlového prostoru nebo zvětšením česna.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Přípravek obsahuje kyselinu mravenčí, která při neopatrné manipulaci nebo poškození obalu může při

styku s kůží způsobit popáleniny. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové

rukavice a brýle. V případě náhodného kontaktu proužku s kůží zasažené místo ihned a dlouze oplachujte

vodou a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic

a očí kontaminovanou rukou.

Interakce:

Nejsou známy. Nepoužívat současně s jinými akaricidy vůči varroáze.

Předávkování:

Předávkování může vyvolat úhyn trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic. To však

nepředstavuje zásadní poškození včelstva v období, kdy jsou ve včelstvu velké plochy plodu.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Kyselina mravenčí je korosivní. Doporučujeme před použitím odstranit z úlu kovové předměty.