FORCAN - 150 Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FLUKONAZOL (FLUCONAZOLUM)
Dostupné s:
Cipla (UK) Limited, Weybridge
ATC kód:
J02AC01
INN (Mezinárodní Name):
FLUCONAZOLE (FLUCONAZOLUM)
Dávkování:
150MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
2; 1 Strip
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FLUKONAZOL
Přehled produktů:
FORCAN - 150
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
26/ 046/03-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8901117061224

sp.zn. sukls243639/2017

P

říbalová informace

:

informace pro uživatele

FORCAN - 150

tvrdé tobolky

fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete v

této příbalové

informaci:

Co je Forcan - 150 a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Forcan - 150 užívat

Jak se Forcan - 150 užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Forcan - 150 uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je FORCAN - 150 a k

čemu se používá

Forcan – 150 patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika”. Léčivou látkou je flukonazol.

Forcan - 150 se užívá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových

infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.

Dospělí

Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:

- Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou Cryptococcus neoformans)

- Kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis)

- Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např.

srdce, plíce) nebo močovém ústrojí.

- Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst, krku nebo otlaků v místě protézy

- Kvasinková infekce postihující zevní pohlavní ústrojí- infekce pochvy nebo penisu

- Kožní infekce – např. tzv. atletická noha, plíseň, infekce záhybu kůže (třísel), infekce nehtů, kožní

infekce

Forcan - 150 můžete rovněž dostat:

- k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

- k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce

- ke snížení opětovného výskytu infekce pochvy vyvolané kvasinkou druhu Candida

- k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo

jeho činnost je nedostatečná)

Děti a dospívající

(3

17 let)

Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:

- Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku

- Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např.

srdce, plíce) nebo močovém ústrojí

- Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan zapříčiněný kvasinkovou houbou kryptokokem)

Forcan - 150 můžete rovněž dostat:

- k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém je slabý a

nepracuje správně)

- k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FORCAN –

150 uží

vat

Neužívejte Forcan

- 150

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6). Příznaky mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.

- jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)

- jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost)

- jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)

- jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie)

- jestliže užíváte erythromycin, (antibiotikum k léčbě infekcí)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Forcan-150 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami

- jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií

- jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi

- jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním)

- jestliže se u Vás rozvinuly příznaky "nedostatečnosti činnosti nadledvin", kdy nadledviny nevytvářejí

dostatečné množství některých steroidních hormonů, jako je např. hydrokortison (projevující se jako

chronická nebo dlouhotrvající únava, svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, bolesti

břicha).

Další léčivé přípravky a Forcan

-150

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat,

Informujte

okamžitě

svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)

nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)

nebo chinidin (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu

- "arytmie")

nebo erythromycin

(antibiotikum k léčbě infekcí), protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Forcan - 150 (viz bod:

“Neužívejte přípravek Forcan - 150”).

Některé léky se mohou s přípravkem Forcan - 150 vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že

užíváte kterýkoliv z následujících léků:

- rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí)

- alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika)

- amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva)

- amfotericin B, vorikonazol (antimykotika)

- léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky)

- benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při

úzkosti

- karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů)

- nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi- vysoký tlak krve)

- cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu)

- cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě rakoviny

- halofantrin (užívaný k léčbě malárie)

- statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých hladin

cholesterolu

- methadon (užívaný při bolesti)

celekoxib,

flurbiprofen,

naproxen,

ibuprofen,

lornoxikam,

meloxikam,

diklofenak

(nesteroidní

protizánětlivé léky - NSAID)

- perorální antikoncepce (užívaná ústy)

- prednison (steroid)

- zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů)

- léky na cukrovku, jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid

- theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu)

- vitamin A (potravinový doplněk)

- ivakaftor (užívaný k léčbě cystické fibrózy);

- amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu "arytmií");

- hydrochlorothiazid (užívaný k podpoře močení, diuretikum).

říprav

ek Forcan

150 s

jídlem

Lék můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže jste těhotná, přípravek Forcan - 150 neužívejte, pokud Vám lékař neřekne.

V kojení můžete pokračovat po užití jedné dávky přípravku Forcan-150 do maximální výše 200 mg.

V kojení nepokračujte při opakovaném užití přípravku Forcan-150.

.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo

záchvaty.

Přípravek obsahuje monohydrát lakt

osy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých

cukrů, domluvte se se svým ošetřujícím lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

Přípravek obsahuje oranžovou žlut´ která může způsobit alergickou reakci.

3.

Jak se FORCAN

150

užívá

Vždy užívejte přípravek Forcan - 150 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se polykají celé se sklenicí vody. Nejlepší je užívat tobolky ve stejnou dobu každý den.

Doporučené dávkování pro různé indikace je uvedeno níže:

Dospělí

Stav

Dávka

Léčba kryptokokové meningitidy

400 mg první den, poté 200 až 400 mg jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo

déle, pokud je třeba. Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg

Prevence opětovného výskytu

kryptokokové meningitidy

200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba kokcidioidomykózy

200 až 400 mg jednou denně po dobu 11 až 24 měsíců nebo déle, je-li potřeba.

Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg

Léčba kandidové infekce postihující

vnitřní orgány

800 mg první den, poté 400 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne,

abyste léčbu ukončili

Léčba infekce postihující sliznice

dutiny ústní, krku a otlaků v místě

protézy

200 mg až 400 mg první den, poté 100 mg až 200 mg, dokud Vám lékař

neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba slizniční kvasinkové infekce –

dávka závisí na lokalizaci infekce

50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní, dokud Vám lékař neřekne, abyste

léčbu ukončili

Prevence opětovného výskytu infekce v

ústech nebo v krku

100 mg až 200 mg jednou denně, nebo 200 mg 3 krát týdně, po dobu hrozícího

rizika vzniku infekce

Kvasinková infekce postihující

pohlavní orgány

150 mg jako jednorázová dávka

Ochrana před opětovným výskytem

kvasinkové infekce pochvy

150 mg každý třetí den, celkově 3 dávky (den 1, 4, a 7), následně jednou

týdně, po dobu 6 měsíců, kdy hrozí riziko vzniku infekce

Léčba infekce kůže a nehtů

V závislosti na místě infekce 50 mg jednou denně, 150 mg jednou týdně, 300

až 400 mg jednou týdně po 1 až 4 týdny (u atletické nohy až po 6 týdnů, léčba

u infekce nehtů trvá až do doby než je nehet nahrazen novým)

Prevence kandidové infekce (jestliže

máte oslabený imunitní systém nebo

jeho činnost je nedostatečná)

200 až 400 mg jednou denně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Dospívající

ve věku od 12 do 17 let

Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé).

Děti ve věku do 11 let

Maximální dávka pro děti je 400 mg denně.

Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

V případě potřeby mají být použity jiné lékové formy jiných přípravků.

Lékaři někdy předepisují odlišné dávkování. Vždy užívejte přípravek Forcan - 150 přesně podle pokynů

svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacienti

Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.

Pacienti s ledvinovými problémy

Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste užil

(a) více přípravku Forcan

-

150, než jste měl(a)

Jestliže jste užili příliš mnoho tobolek najednou, můžete pocítit nevolnost. Kontaktujte svého lékaře nebo

ihned

navštivte

nejbližší

úrazové

oddělení

nemocnici.

Příznaky

možného

předávkování

mohou

zahrnovat změny sluchového a zrakového vnímání (halucinace a paranoidní chování). Podpůrná léčba

příznaků (např. výplach žaludku) může napomoci ke zvládnutí tohoto stavu.

Jestliže jste zapomněl

(a) užít přípravek Forcan

- 150

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít

dávku, vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud je již doba na následující dávku, neberte si

zapomenutou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

U některých lidí se rozvinuly

alergické reakce

i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné.

Pokud se objeví, kterýkoli z následujících příznaků,

okamžitě se obraťte na svého lékaře.

- náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi

- otok očních víček, obličeje nebo rtů

- svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny

- kožní vyrážka

- závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech).

Forcan - 150 může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují:

- únava

- ztráta chuti k jídlu

- zvracení

- zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)

Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě přestaňte užívat přípravek Forcan - 150 a sdělte to

svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:

Stav

Denní dávka

Kvasinková

infekce

sliznice

krku

dávkování a délka léčby závisí na závažnosti

infekce a na její lokalizaci

3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg tělesné hmotnosti smí být

podáno první den)

Kryptokoková

meningitida

nebo

kandidová

infekce vnitřních orgánů

6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže

činnost

jejich

imunitního

systému

není

dostatečná)

3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly až u 1 pacienta z 10 jsou uvedeny dále:

- bolest hlavy

- žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení

- zvýšené jaterní testy

- vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly až u 1 pacienta ze 100 jsou uvedeny dále:

- snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost

- snížení chuti k jídlu

- nespavost, ospalost

-záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti

- zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech

- bolest svalů

- poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

- pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení

- únava, pocit necítění se dobře, horečka

Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytly až u 1 pacienta z 1000 jsou uvedeny dále:

- nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím a krevních destiček, které

pomáhají zastavit krvácení

- červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních destiček,

jiné změny krve

- změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuku)

- nízká hladina draslíku v krvi

- třes

- abnormální elektrokardiogram (EKG), změny srdeční frekvence nebo rytmu

- selhání jater

- alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže, závažné

kožní reakce, otoky obličeje a rtů

- ztráta vlasů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak FORCAN

150

uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do „. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

D

alší informace

Co Forcan

150 obsahuje

Léčivou látkou

je fluconazolum.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum150 mg.

Pomocnými látkami

jsou:

Monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob,

černý oxid železitý, oranžová žluť, oxid titaničitý, želatina.

Jak přípravek Forcan –

150 vypadá a co obsahuje toto balení

Forcan 150 jsou tvrdé neprůhledné želatinové tobolky (vel.1), tělo tobolky oranžové, víčko tobolky černé,

uvnitř bílý nebo téměř bílý prášek.

Velikost balení:

1 nebo 2 tobolky v Al stripu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Cipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Velká Británie

Výrobce

S&D Pharma CZ, s.r.o.,

Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika

Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.), Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

30. 10. 2017

1/20

sp.zn. sukls243639/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

FORCAN - 150

tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum 150 mg ;

Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy (jedna tobolka obsahuje 112 mg monohydrátu

laktosy), oranžová žlutˇ

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky

Popis přípravku:

Forcan 150 mg - tvrdé neprůhledné želatinové tobolky (vel.1), tělo tobolky oranžové, víčko tobolky černé,

uvnitř bílý nebo téměř bílý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Forcan - 150 (flukonazol) je indikován pro následující mykotické infekce (viz bod 5.1).

Forcan - 150 je indikován u dospělých k léčbě:

- Kryptokokové meningitidy (viz bod 4.4)

- Kokcidioidomykózy (viz bod 4.4)

- Invazivní kandidózy

- Slizniční kandidózy, včetně orofaryngeální, jícnové kandidózy, kandidurie a chronické mukokutánní

kandidózy

- Chronické orální atrofické kandidózy (záněty vzniklé pod umělým chrupem), pokud dentální hygiena

nebo topická léčba není dostatečná.

- Vaginální kandidózy akutní či rekurentní; pokud lokální léčba není dostačující.

- Kandidové balanitidy, pokud lokální léčba není dostačující.

- Dermatomykózy včetně tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor, a kožních kandidových

infekcí, je-li indikována systémová léčba.

- Tinea unguium (

onychomykóza

), pokud jiná agens nejsou účinná

Forcan - 150 je indikován u dospělých k profylaxi:

- Relapsu kryptokokové meningitidy u pacientů s vysokým rizikem rekurence

- Relapsu orofaryngeální nebo jícnové kandidózy u pacientů nakažených HIV, u kterých je vysoké riziko

relapsu

- Ke snížení výskytu rekurentní vaginální kandidózy (4 nebo více epizod ročně).

2/20

Profylaxe

kandidových

infekcí

pacientů

dlouhodobou

neutropenií

(jako

jsou

pacienti

hematologickými malignitami podstupující chemoterapii nebo transplantaci kmenových buněk krvetvorby

(viz bod 5.1).

Flukonazol je indikován u novorozenců, kojenců, batolat, dětí a dospívajících ve věku od 0 do 17 let.

Forcan - 150 se užívá

k léčbě slizniční kandidózy (orofaryngeální, jícnové), invazívní kandidózy,

kryptokokové meningitidy a k profylaxi kandidových infekcí u imunologicky oslabených pacientů. Forcan

- 150 se může užívat jako udržovací léčba k prevenci relapsu kryptokokové meningitidy u dětí s vysokým

rizikem rekurence (viz bod 4.4).

Léčbu je možné zahájit ještě před obdržením výsledků kultivačního nebo jiného laboratorního vyšetření,

ale jakmile jsou výsledky těchto vyšetření dostupné, je třeba podle nich antiinfekční léčbu upravit.

Je nutné brát v úvahu oficiální doporučení pro správné použití antimykotik.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávka má být volena podle druhu a závažnosti mykotické infekce. Pokud charakter infekce vyžaduje

opakované podání, pak musí léčba pokračovat až do vymizení klinických a laboratorních známek aktivity

onemocnění. Při předčasném ukončení léčby může dojít k rekurenci infekce.

Dospělí

Indikace

Dávkování

Trvání léčby

Kryptokokóza

- Léčba

kryptokokové

meningitidy.

Iniciální dávka 400

mg v den 1

Následující dávka:

200 mg až 400 mg

denně

Obvykle činí alespoň

6 - 8 týdnů.

U život ohrožujících

infekcí může být

dávka zvýšena až na

800 mg 1x denně.

- Udržovací léčba k

zabránění relapsu

kryptokokové

meningitidy u

pacientů s vysokým

rizikem rekurence.

200 mg denně

Po dobu neurčitou v

denní dávce 200 mg.

Kokcidioidomykóza

200 mg až 400 mg

denně

11 měsíců až 24

měsíců nebo déle v

závislosti na

pacientovi. U

některých infekcí,

zejména u

meningeálního

onemocnění, může

být zvažována dávka

800 mg denně.

3/20

Invazivní kandidóza

Iniciální dávka: 800

mg v den 1

Následující dávka:

400 mg denně

Obecně

doporučované trvání

léčby kandidemie je 2

týdny po první

negativní

hemokultuře a

vymizení známek a

příznaků

odpovídajících

kandidemii.

Léčba slizniční kandidózy

- Orofaryngeální

kandidóza

Iniciální dávka 200

mg - 400 mg v den 1.

Následující dávka:

100 mg až 200 mg

denně

7 až 21 dní (až do

remise orofaryngeální

kandidózy)

Delší doba může být

užita u pacientů s

těžkým postižením

imunity

- Kandidóza jícnu

Iniciální dávka 200

mg - 400 mg v den 1.

Následující dávka:

100 mg až 200 mg

denně

14 až 30 dní (až do

remise kandidózy

jícnu) Delší doba

může být užita u

pacientů s těžkým

postižením imunity

- Kandidurie

200 mg až 400 mg

denně

7 až 21 dní Delší

doba může být užita u

pacientů s těžkým

postižením imunity

- Chronická atrofická

kandidóza

50 mg denně

14 dní

- Chronická

mukokutánní

kandidóza

50 mg až 100 mg

denně

Až 28 dní. Delší doba

závisí na závažnosti

infekce nebo na stavu

imunity.

Prevence relapsu slizniční

kandidózy u HIV pozitivních

pacientů s vysokým rizikem

relapsu

- Orofaryngeální

kandidóza

100 mg až 200 mg

denně nebo 200 mg

třikrát týdně

Po dobu neurčitou u

pacientů s

chronickým

potlačením imunity.

Kandidóza jícnu

100 až 200 mg denně

nebo 200 mg třikrát

týdně

Po dobu neurčitou u

pacientů s

chronickým

potlačením imunity

Kandidóza genitálu

- Akutní vaginální

kandidóza

- Kandidová

balanitida

150 mg

Jednorázová dávka

- Léčba a prevence

rekurentní vaginální

kandidózy

(4 nebo více epizod

ročně).

150 mg každý třetí

den v celkovém

množství 3 dávky

(den 1, 4, a 7)

následovaná

Udržovací dávka:

6 měsíců.

4/20

udržovací dávkou

150 mg jednou týdně

Dermatomykóza

- tinea pedis,

- tinea corporis,

- tinea cruris,

- kandidové infekce

150 mg jednou týdně

nebo 50 mg jednou

denně

2 až 4 týdny, tinea

pedis může

vyžadovat délku

léčby až 6 týdnů

- tinea versicolor

300 mg až 400 mg

jednou týdně

1 až 3 týdny

50 mg jednou denně

2 až 4 týdny

tinea unguium

(onychomykóza)

150 mg jednou týdně

Léčba má pokračovat

až do té doby, kdy

nehet poškozený

infekcí je nahrazen

nehtem novým. To

obvykle trvá 3 až 6

měsíců, respektive 6

až 12 měsíců u nehtů

palců.. Růst nehtů je

ale velmi individuální

a záleží i na věku

pacienta. I po úspěšné

léčbě dlouhodobé

chronické infekce

nehtu může někdy

přetrvávat jeho

deformace.

Profylaxe kandidových infekcí u

pacientů s prolongovanou

neutropenií

200 mg až 400 mg

Léčba má být

zahájena několik dnů

před očekávaným

nástupem neutropenie

a v terapii pokračovat

ještě dalších 7 dní po

odeznění neutropenie,

poté, co počet

neutrofilů přesáhne

1000/mm

Zvláštní populace

Starší

pacienti

Dávkování má být upraveno na základě renální funkce (viz Pacienti s poruchou funkce ledvin).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Dávku při jednorázové léčbě není třeba upravovat. Pacientům (včetně dětí) s poruchou funkce ledvin

léčeným

opakovanými

dávkami

podáváme

iniciální

dávku

flukonazolu,

základě

doporučené denní dávky pro indikaci. Následující denní dávka (v závislosti na indikaci) má být upravena

podle následující tabulky:

Clearance kreatininu (ml/min)

Procento doporučené dávky

5/20

> 50

100 %

≤ 50 (bez dialýzy)

50 %

Pravidelná dialýza

100 % po každé dialýze

Pacienti na pravidelné dialýze mají dostat 100 % doporučené dávky po každé dialýze, ve dnech bez

dialýzy mají pacienti dostat dávku sníženou podle jejich clearance kreatininu.

Pacienti s poruchou funkce jater Vzhledem k tomu, že u pacientů s jaterním poškozením jsou k dispozici

pouze omezené údaje, má být přípravek Forcan - 150 pacientům s jaterní dysfunkcí podáván s opatrností

(viz body 4.4 a 4.8).

Pediatrická populace

Maximální dávka 400 mg denně nesmí být u dětí překročena.

V případě potřeby mají být u pediatrických pacientů použity jiné lékové formy jiných přípravků.

Trvání léčby, tak jako u obdobných infekcí u dospělých, závisí na klinické a mykologické odezvě. Forcan

- 150 se podává v jedné denní dávce každý den.

Děti s poruchou funkce ledvin – viz dávkování v bodě „

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Farmakokinetika flukonazolu nebyla u pediatrické populace s poruchou funkce ledvin studována (pro

Donošené novorozence s nezralou funkcí ledvin, prosím čtěte níže).

Kojenci, batolata

a dětí (ve věku od 28 dní do 11 let

Indikace

Dávkování

Doporučení

- Slizniční kandidóza

Počáteční dávka 6 mg/kg

Následující dávky: 3 mg/kg

denně

První den léčby je vhodné

podat iniciální dávku 6

mg/kg, čímž se rychleji

dosáhne ustálené hladiny.

- Invazivní kandidóza

- Kryptokoková meningitida.

Dávka: 6 až 12 mg/kg denně

V závislosti na celkové

závažnosti onemocnění

Udržovací léčba k zabránění relapsu

kryptokokové meningitidy u dětí s

vysokým rizikem rekurence.

Dávka: 6 mg/kg denně

V závislosti na celkové

závažnosti onemocnění

- Profylaxe

kandidové infekce

u imunitně

oslabených pacientů

Dávka: 3 až 12 mg/kg denně

V závislosti na rozsahu a

délce trvání indukované

neutropenie (viz Dávkování

u dospělých).

Pro podání kojencům, batolatům a dětem, kterým nelze zajistit podání příslušné dávky přípravkem Forcan

- 150 mg a kteří nejsou schopni polknout tobolku, je nutné použít flukonazol v jiné lékové formě.

Dospívající

(ve věku od 12 do 17 let):

V závislosti na tělesné hmotnosti a pohlavním vývoji musí lékař zhodnotit, jaké dávkování (dospělí nebo

děti) je nejvhodnější. Klinické údaje naznačují, že děti mají vyšší clearance flukonazolu, než bylo

pozorováno u dospělých. Dávka 100, 200 a 400 mg u dospělých koresponduje s dávkou 3, 6 a 12 mg/kg u

dětí k získání srovnatelné systémové expozice.

6/20

Bezpečnost a účinnost v indikaci kandidóza genitálu nebyla u pediatrické populace stanovena. Současná

dostupná data o bezpečnosti pro jiné pediatrické indikace jsou popsána v bodě 4.8. Je-li u dospívajících

(ve věku od 12 do 17 let) léčba kandidózy genitálu nezbytná, dávkování je stejné jako u dospělých.

Donošení novorozenci (ve věku od 0 do 27 dní)

novorozenců

probíhá

vylučování

flukonazolu

pomalu.

Farmakokinetické

údaje

podporující

toto

dávkování u novorozenců jsou omezené, viz bod 5.2.

Věková skupina

Dávkování

Doporučení

Novorozenci (0 až 14 dní)

Stejná dávka v mg/kg jako

pro novorozence, batolata,

děti podávaná každých 72

hodin

Maximální dávka 12 mg/kg

každých 72 hodin nesmí být

překročena.

Novorozenci (od 15 do 27 dní)

Stejná dávka v mg/kg jako

pro novorozence, batolata,

děti podávaná každých 48

hodin

Maximální dávka 12 mg/kg

každých 48 hodin.

Způsob podání

Forcan - 150 lze podávat buď perorálně nebo intravenózní infuzí, cesta podání závisí na klinickém stavu

pacienta. Při převodu z intravenózní na perorální formu podání, nebo

obráceně

, není nutné měnit denní

dávku.

Tobolky se polykají celé nezávisle na jídle.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na příbuzné azoly nebo ke kterékoli pomocnou látku uvedenou v bodě

6.1.

Na základě výsledků interakčních studií s opakovanou dávkou je u pacientů, kteří užívají opakované

dávky flukonazolu 400 mg/den a vyšší, kontraindikováno současné užívání terfenadinu. Současné podání

jiných léků se známým účinkem na prodloužení QT intervalu, které jsou metabolizovány enzymem P450

CYP3A4 jako např. cisaprid, astemizol, pimozid, chinidin a erythromycin je kontraindikováno u pacientů

užívajících flukonazol (viz body 4.4 a 4.5).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tinea capitis

Flukonazol byl studován pro léčbu tinea capitis u dětí. Ukázalo se, že není lepší než griseofulvin, celková

míra klinické úspěšnosti byla méně než 20 %. Z toho důvodu se Forcan – 150 nemá užívat k léčbě tinea

capitis.

Kryptokokóza

Průkaz účinnosti flukonazolu v léčbě dalších forem kryptokokózy (např. plicní, kožní) je omezený, což

zamezuje doporučení dávkování.

Hluboké endemické mykózy

Průkaz

účinnosti

flukonazolu

léčbě

dalších

forem

endemické

mykózy,

jako

jsou

parakokcidioidomykóza

lymfokutánní

sporotrichóza

histoplazmóza

jsou

omezené,

což

zamezuje

doporučení dávkování.

7/20

Renální systém

Pacientům s renální dysfunkcí má být Forcan - 150 podáván s opatrností (viz také 4.2).

Adrenální insuficience

Je známo, že ketokonazol způsobuje adrenální insuficienci, a to by se mohlo týkat také flukonazolu, i když

vzácně.

Adrenální insuficience související se současnou léčbou s prednisonem je popsána v bodu 4.5. - Účinek

flukonazolu na ostatní léčivé přípravky.

Hepatobiliární systém

Pacientům s jaterní dysfunkcí má být přípravek Forcan - 150 podáván s opatrností.

Forcan – 150 je spojován se vzácnými případy závažného toxického poškození jater s možným fatálním

zakončením,

především

pacientů

závažném

stavu.

případech

flukonazolem

navozené

hepatotoxicity nebyla nalezena závislost na velikosti denní dávky, délce terapie, pohlaví nebo věku.

Flukonazolem navozená hepatotoxicita byla po vysazení léčby obvykle reverzibilní.

Pacienti, u kterých se objeví během léčby přípravkem Forcan – 150 abnormální hodnoty jaterních testů,

musí být pečlivě sledováni z důvodu možného vývoje závažnějšího jaterního poškození.

Pacient má být informován o průvodních příznacích závažného hepatického účinku (závažná astenie,

anorexie, přetrvávající nauzea, zvracení a žloutenka). Léčbu flukonazolem je nutné okamžitě přerušit a

pacient má kontaktovat lékaře.

Kardiovaskulární systém

Některé azoly, včetně flukonazolu, bývají spojovány s prodloužením QT intervalu na elektrokardiogramu.

Flukonazol

způsobuje

prodloužení

intervalu

inhibicí

rychlé

složky

draslíkového

kanálu

(Ikr).

Prodloužení QT intervalu způsobené jinými léčivými přípravky (např. amiodaronem) může být zesíleno

prostřednictvím inhibice cytochromu P450 (CYP) 3A4.

Během postmarketingového sledování se u pacientů užívajících flukonazol objevily velmi vzácné případy

prodloužení QT intervalu a torsades de pointes. Tato hlášení se týkala pacientů s četnými vzájemně

působícími rizikovými faktory, jako je srdeční choroba organického původu, elektrolytové abnormality a

současně užívané léky, které mohou přispívat ke vzniku abnormalit. Pacienti s hypokalemií a pokročilým

srdečním selháním jsou vystaveni zvýšenému riziku výskytu život ohrožující komorové arytmie a torsades

de pointes.

Pacientům s těmito potenciálně proarytmickými předpoklady má být přípravek Forcan - 150 podáván s

opatrností.

Současné

podávání

dalšími

léčivými

přípravky,

které

prodlužují

interval

jsou

metabolizovány prostřednictvím cytochromu P450 (CYP) 3A4, je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5).

Halofantrin

Halofantrin je substrátem CYP3A4 a je spojován s prodloužením QTc intervalu při doporučených

terapeutických dávkách. Současné podání flukonazolu a halofantrinu se proto nedoporučuje (viz bod 4.5).

Dermatologické reakce

Zřídka se během léčby flukonazolem mohou objevit exfoliativní kožní reakce, jako je Stevens - Johnsonův

syndrom a toxická epidermální nekrolýza. K závažným kožním reakcím na mnohá léčiva jsou náchylnější

pacienti s AIDS. Pokud se u pacientů s povrchní kožní mykózou objeví exantém, jehož příčinou může být

flukonazol, má být terapie tímto přípravkem přerušena. Jestliže se u pacientů s invazivní nebo systémovou

8/20

mykózou objeví vyrážka, je třeba je pečlivě sledovat a terapii flukonazolem přerušit, pokud se objeví

bulózní léze nebo erythema multiforme.

Hypersensitivita

Vzácně byly hlášeny případy anafylaxe (viz bod 4.3).

Cytochrom P450

Flukonazol je silný inhibitor CYP2C9 a středně silný inhibitor CYP3A4. Flukonazol je rovněž inhibitor

CYP2C19. Pacienti léčení flukonazolem, kteří jsou současně léčeni léky s úzkou terapeutickou šíří a

metabolizovanými prostřednictvím CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4, mají být sledováni (viz bod 4.5).

Terfenadin

Současné podávání přípravku Forcan - 150 v dávce do 400 mg spolu s terfenadinem je třeba pečlivě

monitorovat (viz bod 4.3 a 4.5).

Pomocné látky

Přípravek Forcan - 150 obsahuje laktosu a nesmí se podávat pacientům se vzácnými dědičnými problémy

s intolerancí galaktózy, hereditární deficiencí laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy.

Přípravek Forcan - 150 obsahuje oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky je kontraindikováno:

Cisaprid: Byly hlášeny případy srdečních příhod včetně poruch komorového rytmu typu torsade de pointes

u nemocných, kteří užívali souběžně flukonazol a cisaprid. Z výsledků kontrolované studie bylo zjištěno,

že souběžné podávání flukonazolu 200 mg 1x denně a cisapridu 20 mg 4x denně způsobilo významný

nárůst v plazmatických koncentracích cisapridu a prodloužení QT intervalu. Současné užívání cisapridu je

kontraindikováno u pacientů, kteří užívají flukonazol (viz bod 4.3).

Terfenadin: Protože byl popsán výskyt závažných srdečních dysrytmií následujících po prodloužení QTc

intervalu u pacientů, kteří užívali azolová antimykotika spolu s terfenadinem, byly provedeny studie

interakcí také u flukonazolu. Při podávání flukonazolu v dávce 200 mg denně se neprokázaly žádné

změny v QTc intervalu. Pokud je flukonazol užíván v dávce 400 mg nebo 800 mg denně souběžně s

terfenadinem, dochází k signifikantnímu vzestupu plazmatických hladin terfenadinu. Užívání flukonazolu

dávce

mg/den

vyšší v

kombinaci s

terfenadinem je

tedy kontraindikováno

(viz

Kontraindikace).

Při

souběžném

podávání

flukonazolu

dávce

mg/den

kombinaci

terfenadinem je třeba nemocného pečlivě sledovat.

Astemizol: Současné podávání flukonazolu s astemizolem může snížit clearance astemizolu. Výsledné

zvýšené plazmatické koncentrace astemizolu mohou vést k prodloužení QT a vzácnému výskytu torsade

de pointes. Současné podávání flukonazolu a astemizolu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pimozid: Přestože nebyly prováděny studie in vitro nebo in vivo, současné podávání flukonazolu s

pimozidem může vést k inhibici metabolismu pimozidu. Zvýšené plazmatické koncentrace pimozidu

mohou vést k prodloužení QT a vzácnému výskytu torsades de pointes. Současné podávání flukonazolu a

pimozidu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Chinidin: Přestože nebyly prováděny studie in vitro nebo in vivo, současné podávání flukonazolu s

chinidinem může vést k inhibici metabolismu chinidinu. Užití chinidinu bývá spojováno s prodloužením

vzácným

výskytem

torsades

de

pointes.

Současné

podávání

flukonazolu

chinidinu

kontraindikováno (viz bod 4.3).

9/20

Erythromycin:

Současné

podávání

flukonazolu

erythromycinu

může

zvýšit

riziko

kardiotoxicity

(prodloužení QT intervalu, torsades de pointes) a následně vést k náhlé srdeční smrti. Současné podání

flukonazolu a erythromycinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky nelze doporučit:

Halofantrin:

Flukonazol

může

vzhledem

inhibičnímu

účinku

CYP3A4

zvýšit

plazmatické

koncentrace halofantrinu. Současné podání flukonazolu a halofantrinu může zvýšit riziko kardiotoxicity

(prodloužení QT intervalu, torsades de pointes) a následně vést k náhlé srdeční smrti. Této kombinaci je

třeba se vyhnout (viz bod 4.4.).

Současné podávání s

opatrností:

Amiodaron: současné podávání flukonazolu s amiodaronem může prodloužit QT interval. Proto je třeba

opatrnosti, pokud se používají oba léky v kombinaci, a to zejména s vysokou dávkou flukonazolu (800

mg).

Současné podávání s následujícími dalšími léčivými přípravky vede k opatřením a úpravám dávky:

Účinek ostatních léčivých přípravků na flukonazol

Rifampicin:

Souběžné

podávání

flukonazolu

rifampicinu

mělo

následek

snížení

flukonazolu a zkrácení jeho poločasu o 20 %. Pokud dostává pacient souběžně oba léky, je třeba zvážit

zvýšení dávek flukonazolu.

Interakční studie dále prokázaly, že perorální vstřebávání flukonazolu se klinicky významně nezhoršuje

při současném perorálním podání spolu s jídlem, cimetidinem a antacidy a ani po celotělovém ozáření při

transplantaci kostní dřeně.

Hydrochlorothiazid:

studii

farmakokinetických

interakcí

zdravých

dobrovolníků

užívajících

flukonazol se při podávání opakovaných dávek hydrochlorothiazidu zdravým dobrovolníkům užívajících

flukonazol zvýšily plazmatické koncentrace flukonazolu o 40 %. Účinek v tomto rozsahu nevyžaduje

změnu dávkování flukonazolu u pacientů, kteří užívají diuretika.

Účinek flukonazolu na ostatní léčivé přípravky

Flukonazol je silný inhibitorem isoenzymu cytochromu P450 (CYP) 2C9 a středně silným inhibitorem

CYP3A4. Flukonazol je rovněž inhibitor CYP2C19. Vedle níže uvedených/zaznamenaných interakcí

existuje

riziko

zvýšených

plazmatických

koncentrací

jiných

sloučenin

metabolizovaných

enzymy

CYP2C9 a CYP3A4 a podávaných současně s flukonazolem. Z tohoto důvodu je nutná opatrnost při

souběžném podání těchto kombinací a pacienti mají být pečlivě sledováni. Vzhledem k dlouhému

poločasu flukonazolu, přetrvává enzym inhibující účinek flukonazolu po dobu 4- 5 dnů po jeho vysazení

(viz bod 4.3).

Alfentanil: Při současné léčbě flukonazolem (400 mg) a intravenózním alfentanilem (20 μg/kg) došlo u

zdravých dobrovolníků ke zvýšení AUC

alfentanilu na dvojnásobek, pravděpodobně v důsledku

inhibice CYP3A4. Úprava dávky alfentanilu může být nezbytná.

Amitriptylin, nortriptylin: Flukonazol zvyšuje účinek amitriptylinu a nortriptylinu. 5- nortriptylin a/nebo

S-amitriptylin

mohou

být

měřeny

počátku

kombinované

léčby

po jednom

týdnu.

Dávkování

amitriptylinu/nortriptylinu může být upraveno, pokud je nezbytné.

10/20

Amfotericin B: Současné podávání flukonazolu a amfotericinu B infikovaným imunokompetentním a

imunosuprimovaným

myším

poskytlo

následující

výsledky:

malý

aditivní

antimykotický

účinek

systémovou infekci vyvolanou C. albicans, žádný účinek u intrakraniální infekce vyvolané Cryptococcus

neoformans, a vzájemný antagonismus těchto přípravků při systémové infekci vyvolané A. fumigatus.

Klinický význam výsledků získaných z těchto studií není znám.

Antikoagulancia: Po uvedení přípravku na trh, stejně jako u ostatních azolových antimykotik, byly hlášeny

krvácivé příhody (podlitiny, epistaxe, krvácení do gastrointestinálního traktu, hematurie a melena). Tyto

nežádoucí účinky byly důsledkem prodloužení protrombinového času u pacientů užívajících flukonazol

současně s warfarinem. Během současné léčby flukonazolem a warfarinem se prodloužil protrombinový

čas až na dvojnásobek, pravděpodobně díky inhibici metabolismu warfarinu prostřednictvím CYP2C9.

Protrombinový čas u pacientů užívajících antikoagulancia kumarinového typu nebo indandiony

současné s

flukonazolem má být pečlivě monitorován. Úprava dávky antikoagulancia může být nezbytná.

Krátkodobě působící benzodiazepiny, např midazolam, triazolam: Po perorálním podávání midazolamu

způsoboval flukonazol významné zvýšení koncentrace midazolamu s následnými psychomotorickými

účinky. Současné užívání flukonazolu 200 mg a midazolamu 7,5 mg perorálně zvýšilo AUC i poločas

midazolamu na 3,7násobek respektive 2,2násobek. Flukonazol 200 mg denně podávaný současně s

triazolamem 0,25 mg perorálně zvýšil AUC i poločas triazolamu na 4,4násobek respektive 2,3násobek.

Zvýšené a prodloužené účinky triazolamu byly pozorovány při současné léčbě s flukonazolem. Jestliže je

u pacientů léčených flukonazolem nutná souběžná léčba benzodiazepiny, má být zváženo snížení dávek

benzodiazepinů a pacienti mají být přiměřeně monitorováni.

Karbamazepin:

Bylo

pozorováno,

flukonazol

inhibuje

metabolismus

karbamazepinu

zvyšuje

koncentrace karbamazepinu v séru o 30 %. Existuje riziko rozvoje toxicity karbamazepinem. Úprava

dávky karbamazepinu může být nezbytná v závislosti na koncentraci/účinku.

Blokátory kalciového kanálu: Některé blokátory kalciového kanálu (nifedipin, isradipin, amlodipin,

verapamil

felodipin)

jsou

metabolizovány

CYP3A4.

Flukonazol

zvyšuje

systémovou

expozici

antagonistů kalciového kanálu. Doporučuje se časté sledování možného výskytu nežádoucích účinků.

Celekoxib: Během současné léčby flukonazolem (200 mg denně) a celekoxibem (200 mg) se zvýšily C

a AUC celekoxibu o 68 % respektive 134 %. Při kombinovaném podání s flukonazolem může být

nezbytné snížit dávky celekoxibu na polovinu.

Cyklofosfamid: Kombinovaná léčba s cyklofosfamidem vede ke zvýšení sérových hladin bilirubinu a

kreatininu. Kombinace může být podávána, pokud se bere v úvahu riziko zvýšení sérových hladin

bilirubinu a kreatininu.

Fentanyl: Byl hlášen jeden fatální případ intoxikace fentanylem v důsledku možné interakce fentanylu a

flukonazolu. Mimoto se u zdravých dobrovolníků ukázalo, že flukonazol významně zpomaloval eliminaci

fentanylu. Zvýšené koncentrace fentanylu mohou vést k respirační depresi. Pacienti mají být pečlivě

sledováni pro možné riziko respirační deprese. Úprava dávky fentanylu může být nezbytná.

Inhibitory HMG-CoA reduktázy: Riziko myopatie a rabdomyolýzy se zvyšuje, pokud se flukonazol

podává současně s inhibitory HMG-CoA reduktázy, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A4,

jako např. atorvastatin a simvastatin nebo CYP2C9 jako je fluvastatin. Pokud je kombinovaná léčba

nezbytná, má se u pacientů sledovat případný výskyt příznaků myopatie a rabdomyolýzy a mají se

sledovat hladiny kreatininkinázy. Podávání inhibitorů HMG-CoA reduktázy je nutné ukončit, pokud je

11/20

pozorováno

výrazné

zvýšení

kreatininkinázy

nebo

stanovena

nebo

předpokládá

myopatie/rabdomyolýza.

Imunosupresiva (t.j. cyklosporin, everolimus, sirolimus a takrolimus):

Cyklosporin: Flukonazol významně zvyšuje koncentraci a AUC cyklosporinu. Během současného podání

flukonazolu 200 mg denně a cyklosporinu (2,7 mg/kg/den) došlo k 1,8násobnému zvýšení AUC u

cyklosporinu. Tato kombinace může být použita při současném snížení dávek cyklosporinu, v závislosti na

jeho koncentraci.

Everolimus: Ačkoliv nebylo studováno v žádných in vivo nebo in vitro studiích, flukonazol může zvýšit

koncentrace everolimu v séru prostřednictvím inhibice CYP3A4.

Sirolimus: Flukonazol zvyšuje plazmatické koncentrace sirolimu pravděpodobně inhibicí metabolismu

sirolimu prostřednictvím CYP3A4 a P-glykoproteinu. Tuto kombinaci lze podávat při úpravě dávky

sirolimu v závislosti na míře účinku/koncentrace.

Takrolimus:

Flukonazol

může

pětinásobně

zvyšovat

sérové

koncentrace

perorálně

podávaného

takrolimu

díky

inhibici

metabolismu

takrolimu

prostřednictvím

CYP3A4

střevech.

Při

intravenózním

podávání

takrolimu

nebyly

žádné

významné

farmakokinetické

změny

pozorovány.

Zvýšené hladiny takrolimu byly spojovány s nefrotoxicitou. Dávky perorálně podávaného takrolimu je

nutné snížit v závislosti na koncentraci takrolimu.

Losartan: Flukonazol inhibuje metabolismus losartanu na jeho aktivní metabolit (E- 31 74), který je

zodpovědný za většinu antagonistického účinku k receptoru pro angiotensin Il, který se objevuje v

průběhu léčby losartanem. Pacientům se má neustále monitorovat krevní tlak.

Methadon: Flukonazol může zvýšit koncentraci methadonu v séru. Úprava dávky methadonu může být

nezbytná.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID): Při současném podávání flurbiprofenu s flukonazolem, byly

flurbiprofenu

zvýšeny

resp.

porovnání

podáváním

samotného

flurbiprofenu.

Obdobně

byly

při

současném

podávání

farmakologicky

aktivního

isomeru

[S-(+)-

ibuprofen] s flukonazolem zvýšeny C

a AUC racemického ibuprofenu (400 mg) o 15 % resp. 82 % v

porovnání s podáváním samotného racemického ibuprofenu.

Ačkoli to nebylo specificky studováno, flukonazol může zvýšit systémovou expozici NSAID, které jsou

metabolizovány

prostřednictvím

CYP2C9

(např.

naproxen,

lornoxikam,

meloxikam,

diklofenak).

Doporučuje se časté sledování pro možný výskyt nežádoucích účinků a toxicity souvisejících s NSAID.

Úprava dávky NSAID může být nezbytná.

Fenytoin: Flukonazol inhibuje hepatický metabolismus fenytoinu. Současné opakované podávání 200 mg

flukonazolu a 250 mg fenytoinu intravenózně, vyvolalo nárůst AUC

fenytoinu o 75 % a C

o 128 %.

Při souběžném podávání je nutné sledovat sérovou koncentraci fenytoinu, aby nedošlo k intoxikaci

fenytoinem.

Prednison: Byl hlášen případ, kdy u pacienta po transplantaci jater, který byl léčen prednisonem, došlo k

rozvoji

akutní

adrenokortikální

insuficience

ukončení

tříměsíční

léčby

flukonazolem.

Ukončení

podávaní flukonazolu pravděpodobně způsobilo zvýšení aktivity CYP3A4, což následně vedlo ke zvýšení

metabolismus prednisonu. U pacientů dlouhodobě léčených flukonazolem a prednisonem musí být po

vysazení flukonazolu pečlivě sledována možnost vzniku adrenokortikální insuficience.

12/20

Rifabutin: Flukonazol zvyšuje koncentraci rifabutinu v séru vedoucí ke zvýšení AUC rifabutinu až o 80

%. Objevily se zprávy o výskytu uveitidy u pacientů, kteří souběžně užívali flukonazol a rifabutin. Při

kombinované léčbě je nutné brát v úvahu příznaky toxicity rifabutinu.

Sachinavir: Flukonazol zvyšuje AUC sachinaviru o přibližně 50 %, C

o přibližně 55 % a to díky

inhibici

hepatického

metabolismu

sachinaviru

prostřednictvím

CYP3A4

inhibici

P-glykoproteinu.

Interakce se sachinarem/ritonavirem nebyla studována a může být klinicky významná. Úprava dávky

sachinaviru může být nezbytná.

Deriváty

sulfonylmočoviny:

Flukonazol

zdravých

dobrovolníků

prodlužoval

plazmatický

poločas

současně perorálně podávaných derivátů sulfonylmočoviny (např. chlorpropamid, glibenklamid, glipizid a

tolbutamid). Při souběžném podávání je nutná častá kontrola glykemie a doporučuje se případné snížení

dávky derivátu sulfonylmočoviny.

Theofylin: V placebem kontrolované studii vzájemných interakcí vedlo podávání 200 mg flukonazolu po

14 dní k 18 % poklesu průměrné plazmatické clearance theofylinu. U pacientů, kterým jsou podávány

vysoké dávky theofylinu či kteří jsou z jiné příčiny zvýšeně ohroženi jeho toxicitou, je třeba při souběžné

léčbě flukonazolem pátrat po známkách toxicity theofylinu a příslušně upravit jeho dávku, pokud k

takovým projevům dojde.

Vinka alkaloidy: Ačkoliv studie nebyly provedeny, flukonazol může zvýšit plazmatické hladiny vinka

alkaloidů (např. vinkristin a vinblastin) a vést k neurotoxicitě, pravděpodobně způsobené inhibičním

vlivem na CYP3A4.

Vitamin A: Na základě hlášeného případu u jednoho pacienta užívajícího kombinovanou léčbu s all-trans-

retinovou kyselinou (kyselou formou vitaminu A) a flukonazolem, došlo k rozvoji nežádoucích účinků

souvisejících s CNS ve formě pseudotumoru mozku, které odezněly po ukončení léčby flukonazolem. Je

možné použít tuto kombinaci, ale je nutné mít na paměti výskyt nežádoucích účinků souvisejících s CNS.

Vorikonazol: (inhibitor CYP2C9,

CYP2C19

a CYP3A4): Současné podávání perorálního vorikonazolu

(400 mg po 12 hodinách první den, poté 200 mg po 12 hodinách po 2,5 dne) a perorálního flukonazolu

(400 mg první den, poté 200 mg jednou denně po 4 dny) 8 zdravým mužským subjektům vedlo ke zvýšení

a AUCτ vorikonazolu o průměrně 57 % (90% CI: 20%, 107%) resp. 79% (90% CI: 40%, 128%).

Snížení dávky a/nebo frekvence podání vorikonazolu a flukonazolu, které by vedlo k odstranění tohoto

jevu,

nebylo

stanoveno.

Sledování

nežádoucích

účinků

souvisejících

podáním

vorikonazolu

doporučeno v případě, že vorikonazol je užit následně po flukonazolu.

Zidovudin: Flukonazol zvyšuje C

a AUC zidovudinu o 84 % respektive 74 %, a to díky přibližně 45%

snížení clearance perorálně podávaného zidovudinu. Poločas zidovudinu byl navíc po kombinované léčbě

s flukonazolem prodloužen přibližně o 128 %. U pacientů užívajících tuto kombinaci je nutné sledovat

rozvoj nežádoucích účinků souvisejících s podáním

zidovudinu. Může být nezbytné snížení dávky

zidovudinu.

Azithromycin: V otevřené, randomizované, trojitě zkřížené studii s 18 zdravými dobrovolníky byl

hodnocen účinek jednorázově podané dávky azithromycinu 1200 mg perorálně na farmakokinetiku

jednorázově

podané

dávky

flukonazolu

perorálně

stejně

účinek

flukonazolu

farmakokinetiku

azithromycinu.

Nebyla

zjištěna

žádná

významná

farmakokinetická

interakce

mezi

flukonazolem a azithromycinem.

Perorální

kontraceptiva:

Byly

provedeny

dvě

farmakokinetické

studie

kombinovanou

perorální

kontracepcí a opakovaně podaným flukonazolem. Zatímco po podání denní dávky flukonazolu 50 mg

13/20

nebyl pozorován žádný vliv na hormonální hladiny, při podání denní dávky flukonazolu 200 mg, byly

AUC ethinylestradiolu a levonorgestrelu zvýšeny o 40%, resp. 24%. Je tedy nepravděpodobné, že by

opakované podávání flukonazolu v těchto dávkách ovlivňovalo účinnost kombinovaných perorálních

kontraceptiv.

Ivakaftor: Souběžné podávání s ivakaftorem, potenciátorem CFTR (cystic fibrosis transmembrane

conductance regulator – transmembránový regulátor vodivosti), zvýšilo expozici ivakaftoru 3násobně a

expozici hydroxymethyl-ivakaftoru (M1) až 1,9násobně. U pacientů souběžně užívajících středně silné

inhibitory CYP3A, jako je flukonazol a erythromycin, se doporučuje snížení dávky ivakaftoru na 150 mg

jednou denně.

4.6. Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Vyskytly se zprávy o mnohočetných vrozených vadách u novorozenců (včetně brachycefalie, ušní

dysplazie, velké fontanely, deformity femuru tvaru pastýřské hole a radiohumerální synostóza), jejichž

matky byly léčeny pro kokcidioidomykózu po 3 a více měsíců vysokými dávkami flukonazolu (400 – 800

mg/den). Vztah mezi užíváním flukonazolu a těmito příhodami není jasný.

Studie na zvířatech ukázaly teratogenní účinky (viz bod 5.3)

Flukonazol ve standardních dávkách při krátkodobé léčbě nesmí být podáván těhotným, pokud to není

nezbytně nutné.

Flukonazol ve vysokých dávkách a/nebo v prodlouženém režimu léčby se nesmí podávat těhotným s

výjimkou u potenciálně život ohrožujících infekcí.

Kojení

Flukonazol proniká do mateřského mléka v koncentracích nižších, než jsou koncentrace plazmatické. V

kojení lze pokračovat po jednorázovém podání standardní dávky 200 mg flukonazolu nebo méně. Kojení

se nedoporučuje po opakovaném podání nebo po vysoké dávce flukonazolu.

Fertilita

Flukonazol neměl vliv na fertilitu samců nebo samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie sledující účinek přípravku Forcan – 150 na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly

prováděny. Pacienti mají být upozorněni na možné závratě nebo záchvaty (viz bod 4.8) při užívaní

přípravku Forcan - 150 a nemají řídit ani obsluhovat stroje pokud se tyto příznaky objeví.

4.8. Nežádoucí účinky

Nejčastěji (> 1/10) hlášenými nežádoucími účinky jsou bolest hlavy, bolest břicha, průjem, nauzea,

zvracení, zvýšená hladina alaninaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená

hladina alkalické fosfatázy v krvi a vyrážka.

Níže uvedené nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny během léčby

flukonazolem následující

četností výskytu: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

14/20

vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (nelze stanovit z dostupných

údajů).

Třídy orgánový

ch

systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy krve a

lymfatického systému

Anemie

Agranulocytóza,

leukopenie,

trombocytopenie a

neutropenie

Poruchy imunitního

systému

Anafylaxe

Poruchy metabolismu

a výživy

Snížení chuti k jídlu

Hypertriacylglyceroleimie,

hypercholesterolemie,

hypokalemie

Psychiatrické poruchy

Somnolence,

insomnie

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy

Záchvaty,

parestézie, závratě,

odchylky ve vnímání

chuti

Třes

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Torsade de pointes (viz

bod 4.4),

prodloužení intervalu QT

(viz bod 4.4)

Gastrointestinální

poruchy

Bolest břicha,

zvracení, průjem,

nauzea

Konstipace,

dyspepsie,

flatulence,

sucho v ústech

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšená hladina

alaninaminotransferázy

(viz bod 4.4) a

aspartátaminotransferázy

(viz bod 4.4), zvýšená

hladina alkalické

fosfatázy v krvi (viz bod

4.4)

Cholestáza (viz bod

4.4),

žloutenka (viz bod

4.4), zvýšený bilirubin

(viz bod 4.4)

Jaterní selhání (viz bod

4.4), hepatocelulární

nekróza (viz bod 4.4),

hepatitida (viz bod 4.4),

hepatocelulární poškození

(viz bod

4.4)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka (viz bod 4.4)

Poléková kožní

vyrážka viz bod 4.4) *,

urtikarie (viz bod 4.4),

pruritus, zvýšené

pocení

Toxická epidermální

nekrolýza (viz bod 4.4),

Stevens-Johnsonův

syndrom (viz bod 4.4),

akutní generalizovana

exantematózní pustulóza

(viz bod 4.4), exfoliativní

dermatitida, angioedém,

otoky v obličeji, alopecie

Poruchy svalové a

kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie

15/20

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Vyčerpání,

malátnost, astenie,

horečka

* Včetně fixního lékového exantému.

Pediatrická populace:

Charakter a výskyt nežádoucích účinků a laboratorních abnormalit zaznamenaných v průběhu klinických

studií u dětí, s výjimkou indikace kandidózy genitálu, je srovnatelný s výskytem nežádoucích účinků u

dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Příznaky

Byly hlášeny případy předávkování flukonazolem se současným rozvojem halucinací a paranoidního

chování.

Léčba

Při předávkování je indikována symptomatická léčba s podpůrnými opatřeními a výplachem žaludku v

případě potřeby.

Flukonazol je do značné míry vylučován do moči. Jeho eliminaci lze zřejmě urychlit forsírovanou

diurézou. Tříhodinová hemodialýza sníží plazmatické hladiny přibližně o 50 %.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykotika pro systémovou aplikaci, triazolové deriváty

ATC kód: J02AC01

Mechanismus účinku

Flukonazol je triazolový antimykotický přípravek. Jeho primárním mechanismem účinku je inhibice

mykotické 14 alfa-lanosterol demethylace zprostředkované cytochromem P450, která představuje základní

krok

biosyntéze

ergosterolu.

Kumulace

alfa

-methylsterolů

koreluje

následným

úbytkem

ergosterolu v buněčných membránách hub a může být zodpovědná za antimykotický účinek flukonazolu.

Flukonazol vykázal větší specificitu vůči enzymům cytochromu P-450 hub než k různým enzymatickým

systémům cytochromu P-450 u savců.

16/20

Flukonazol v dávce 50 mg denně podávaný po 28 dní neovlivňoval plazmatické koncentrace testosteronu

u mužů nebo koncentrace steroidních hormonů u žen ve fertilním věku. Flukonazol v dávce 200 – 400 mg

denně neměl klinicky významný účinek na hladiny endogenních steroidů nebo na hormonální odpověď po

stimulaci ACTH u zdravých mužských dobrovolníků. Interakční studie s antipyrinem ukazují, že jedna ani

více 50 mg dávek flukonazolu neovlivňuje metabolismus této látky.

Citlivost in vitro

In vitro, flukonazol vykazuje antimykotický účinek vůči většině klinicky běžných druhů kandid (včetně C.

albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata vykazuje široké spektum citlivosti, zatímco C. krusei

je k flukonazolu rezistentní.

Flukonazol rovněž vykazuje účinnost in vitro vůči Cryptococcus neoformans a Cryptococcus gattii, stejně

jako

vůči

endemickým

druhům

Blastomyces

dermatiditis,

Coccidioides

immitis,

Histoplasma

capsulatum a Paracoccidioides brasiliensis.

Farmakokinetická/ farmakodynamická charakteristika

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že existuje korelace mezi hodnotami minimálních inhibičních

koncentrací (MIC) a účinností vůči experimentálním mykózám vyvolaným Candida spp. V klinických

studiích je vztah mezi AUC a dávkou flukonazolu téměř lineární vztah (1:1). Existuje rovněž přímý

třebaže nedokonalý vztah mezi AUC nebo dávkou a uspokojivou klinickou odpovědí na léčbu perorální

kandidózy a v menší míře kandidemie. Podobně je méně pravděpodobná úspěšná klinická odpověď na

léčbu infekcí vyvolaných kmeny s vyššími MIC flukonazolu.

Mechanismus rezistence

U Candida spp se vyvinulo několik mechanizmů rezistence vůči azolovým antimykotickým přípravkům.

Je známo, že mykotické kmeny, které vyvinuly jeden nebo více těchto mechanizmů rezistence, vykazují

vysoké minimální inhibiční koncentrace (hodnoty MIC flukonazolu, což má nežádoucí dopad in vivo i

klinicky.

Byly hlášeny případy superinfekce způsobené jinými druhy kandid než Candida albicans, které jsou

většinou přirozeně necitlivé k flukonazolu (např. Candida krusei). Takové případy mohou vyžadovat

alternativní antimykotickou léčbu.

Hraniční hodnoty MIC (podle EUCAST):

Na základě analýzy farmakokinetických a farmakodynamických dat (PK/PD), citlivosti in vitro a klinické

odpovědi EUCAST-AFST (Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti – subkomise pro

testování citlivosti k antimykotikům) určil hraniční hodnoty flukonazolu pro Candida spp. (EUCAST

Fluconazole rational document (2007)-version 2). Tyto hodnoty byly rozděleny na hraniční hodnoty na

druhu kandid nezávislé; které byly určeny hlavně na základě dat PK/PD a jsou nezávislé na distribuci MIC

jednotlivých druhů, a na hraniční hodnoty závislé na druhu kandid pro druhy nejčastěji vyvolávající

klinické infekce. Tyto hraniční hodnoty jsou uvedeny níže:

Antimykotikum

Hraniční hodnoty závislé na druhu kandid (S≤/R>) mg/l

Hraniční

hodnoty na

druhu

kandid

nezávislé

S≤/R>

Candida

albicans

Candida

glabrata

Candida

krusei

Candida

parapsilosis

Candida

tropicalis

Flukonazol

17/20

S = citlivé, R = rezistentní

A = hraniční hodnoty na druhu kandid nezávislé byly určeny hlavně na základě dat PK/PD a jsou

nezávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů. Tyto jsou určeny pouze pro druhy, které nemají určeny

konkrétní hraniční hodnoty MIC.

-- = testování citlivosti se nedoporučuje, neboť druh neodpovídá na léčbu tímto antimykotikem.

IE = není jednoznačně určeno, zda druh bude dobře odpovídat na léčbu tímto antimykotikem.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu jsou obdobné při intravenózním i perorálním podání.

Absorpce

Perorálně

podaný

flukonazol

dobře

vstřebává

plazmatické

hladiny

systémová

biologická

dostupnost) dosahují více jak 90 % hladin po intravenózní aplikaci. Současné podání s jídlem perorální

absorpci neovlivní. Po podání na lačno se vrchol plazmatické koncentrace objeví za 30 až 90 minut.

Plazmatické koncentrace jsou úměrné podané dávce. 90% hladiny v ustáleném stavu je dosaženo za 4 - 5

dnů po opakovaném podání jedné denní dávky. Podání iniciální dávky (první den léčby) ve výši

dvojnásobku obvyklé denní dávky umožní dosáhnout devadesátiprocentní hladiny rovnovážného stavu již

do druhého dne léčby.

Distribuce

Distribuční objem léku se blíží celkovému objemu tělesné vody. Vazba na bílkoviny plazmy je nízká (11 -

12 %).

Flukonazol dobře proniká do všech tělesných tekutin. Ve slinách a sputu jsou koncentrace flukonazolu

obdobné plazmatickým, v mozkomíšním moku dosahují u pacientů s mykotickou meningitidou přibližně

80% plazmatické hladiny.

Vysokých koncentrací v kůži, vyšších než v séru, dosahuje flukonazol ve stratum corneum, epidermis a

dermis a ve vylučovaném potu. Akumuluje se ve stratum corneum. Při jedné denní dávce 50 mg byla

koncentrace flukonazolu po 12 dnech 73 μg/g tkáně a 7 dní od ukončení léčby byla koncentrace stále ještě

5,8 μg/g tkáně. Při dávce 150 mg jednou týdně byla sedmý den koncentrace flukonazolu ve stratum

corneum 23,4 μg/g tkáně a sedm dní po druhé dávce 7,1 μg/g tkáně.

Koncentrace flukonazolu v nehtech po čtyřech měsících užívání dávky 150 mg 1x týdně byla 4,05 μg/g ve

zdravých nehtech a 1,8 μg/g v postižených nehtech. Hladina flukonazolu byla v nehtech měřitelná ještě 6

měsíců po ukončení léčby.

Biotransformace

Flukonazol je metabolizován pouze v malé míře. U radioaktivně značené dávky je pouze 11 % vyloučeno

ve změněné formě močí. Flukonazol je selektivní inhibitor isoenzymů CYP2C9 a CYP3A4 (viz bod 4.5).

Flukonazol je rovněž inhibitor isoenzymu CYP2C19.

Eliminace

Plazmatický poločas eliminace z plazmy je přibližně 30 hodin. Nejvýznamnější exkreční cestou jsou

ledviny; asi 80 % podané dávky se vylučuje do moči v nezměněné podobě. Clearance flukonazolu je

přímo úměrná clearance kreatininu. Cirkulující metabolity nebyly prokázány.

Dlouhý poločas eliminace z plazmy umožňuje léčbu jedinou dávkou používanou u vaginální kandidózy

při dávkování jednou denně a jednou týdně u jiných indikací.

18/20

Farmakokinetika u poruchy funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin, (GFR< 20 ml/min) je biologický poločas zvýšen z 30 na 98

hodin. Z tohoto důvodu je potřeba snížit dávku. Flukonazol je odstraněn hemodialýzou a v menší míře

peritoneální dialýzou. Po 3hodinové hemodialýze je z krve odstraněno asi 50 % flukonazolu.

Farmakokinetika u pediatrické populace

Farmakokinetické údaje byly hodnoceny u 113 pediatrických pacientů z 5 studií; 2 studie s jednorázovou

dávkou, 2 studie s opakovanými dávkami a studie u nedonošených novorozenců. Data z 1 studie nelze

interpretovat vzhledem ke změnám v podávané formě přípravku během studie. Dodatečná data byla

dostupná ze studie ze soucitu.

Po podání 2 - 8 mg/kg flukonazolu dětem ve věku od 9 měsíců do 15 let byla zjištěna AUC asi 38 μg.h/ml

na jednotkovou dávku 1 mg/kg. Průměrný poločas plazmatické eliminace flukonazolu se pohyboval v

rozmezí 15 a 18 hodin a distribuční objem byl přibližně 880 ml/kg po opakovaných dávkách. Vyšší

poločas plazmatické eliminace flukonazolu přibližně 24 hodin byl zjištěn po jednotlivé dávce. To je

srovnatelné s poločasem plazmatické eliminace flukonazolu po jednorázovém i.v. podání 3 mg/kg dětem

ve věku 11 dní - 11 měsíců. Distribuční objem v této věkové skupině byl kolem 950 ml/kg.

Zkušenosti s flukonazolem u novorozenců jsou omezené na farmakokinetické studie u nedonošených

novorozenců. U 12 předčasně narozených dětí v průměru narozených ve 28 týdnu těhotenství byl

průměrný věk při první dávce 24 hodin (rozmezí 9-36 hodin) a průměrná porodní tělesná hmotnost byla

(rozmezí

1100

Sedm

pacientů

dokončilo

protokol.

Bylo

podáno

maximálně

pět

intravenózních infuzí v dávce 6 mg/kg každých 72 hodin. Průměrný poločas (v hodinách) byl 74 (rozmezí

44 - 185) v den 1 a klesl v čase k průměrné hodnotě 53 (rozmezí 30 - 131) v den 7 a 47 (rozmezí 27-68) v

den 13. Plocha pod křivkou (μg.h/ml) byla 271 (rozmezí 173 - 385) v den 1 a vzrostla v průměru na 490

(rozmezí 292 - 734) v den 7 a klesla v průměru na 360 (rozmezí 167 - 566) v den 13. Distribuční objem

(ml/kg) byl 1183 (rozmezí 1070 - 1470) v den 1 a zvýšil se v čase v průměru na 1184 (rozmezí 510 -

2130) v den 7 a 1328 (rozmezí 1040 - 1680) v den 13.

Farmakokinetika u starších pacientů

Byla

prováděna

farmakokinetická

studie

dobrovolníky

věku

více,

kteří

užívali

jednorázovou perorální dávku 50 mg flukonazolu. Deset z těchto pacientů souběžně užívalo diuretika.

byla 1,54 μg/ml a byla dosažena za 1,3 hodiny po podání dávky. Průměrná AUC byla 76,4 ±20,3

μg.h/ml a průměrný konečný poločas eliminace byl 46,2 hodin. Hodnoty těchto farmakokinetických

parametrů jsou vyšší než analogické hodnoty udávané u zdravých dobrovolníků

mladých

mužů.

Souběžné podávání diuretik neovlivnilo významně AUC nebo C

. U starších pacientů byla navíc

clearance kreatininu (74 ml/min), procento látky odstraněné v nezměněné podobě močí (0-24 hodin, 22

%) a odhady renální clearance flukonazolu (0,124 ml/min/kg) všeobecně nižší ve srovnání s mladšími

dobrovolníky. Proto se zdá, že změny v dispozici flukonazolu u starších pacientů souvisejí se sníženými

renálními funkčními charakteristikami této skupiny pacientů.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální

expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

Karcinogeneze

U myší a potkanů léčených perorálně po dobu 24 měsíců dávkami 2; 2,5; 5 nebo 10 mg/kg/den (přibližně

2 - 7x vyššími dávkami, než jsou doporučené pro člověka) nebyl prokázán karcinogenní potenciál

19/20

flukonazolu. U samců potkanů léčených dávkami 5 a 10 mg/kg/den byla zaznamenána zvýšená incidence

hepatocelulárního adenomu.

Mutageneze

Flukonazol, po metabolické aktivaci nebo bez ní, byl v testech mutagenity s použitím 4 kmenů bakterie

Salmonella typhimurium a buňkami myšího lymfomu L5178Y negativní. Cytogenetické studie in vivo

(buňky kostní dřeně myší, po perorálním podání flukonazolu) a in vitro (lidské lymfocyty exponované

flukonazolu v dávce 1000 mikrogramů/ml) neprokázaly žádné chromozomální mutace

Reprodukční toxicita

Flukonazol neovlivňoval fertilitu samců a samic potkanů léčených perorálními denními dávkami 5, 10

nebo 20 mg/kg nebo parenterálními dávkami 5, 25 nebo 75 mg/kg.

Nebyly popsány žádné účinky na plod při dávkách 5 nebo 10 mg/kg; zvýšená četnost anatomických

abnormalit

plodu

(nadpočetná

žebra,

dilatace

ledvinové

pánvičky)

opožděná

osifikace

byly

pozorovány při dávkách 25 a 50 mg/kg a vyšších. Při dávkách v rozmezí od 80 mg/kg do 320 mg/kg byla

popisována zvýšená embryonální letalita u potkanů a abnormality plodu zahrnovaly zvlněná žebra, rozštěp

patra a abnormální kranio-faciální osifikace.

Při perorálních dávkách 20 mg/kg se mírně opožďoval začátek porodu a při intravenózních dávkách od 20

mg/kg do 40 mg/kg byly u několika samic pozorovány funkční poruchy děložních kontrakcí a prodloužení

porodu. Porodní poruchy způsobily mírný nárůst počtu mrtvě narozených mláďat a snížení míry přežití

novorozených mláďat při těchto dávkách. Ovlivnění porodu potkanů souvisí s druhově specifickým

snížením estrogenů jako následku vysokých dávek flukonazolu. Obdobné hormonální změny u žen

užívajících flukonazol nebyly pozorovány (viz bod 5.1).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob,

černý oxid železitý, oranžová žluť, oxid titaničitý, želatina.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Al strip, krabička

Velikost balení: 1 x 150 mg, 2 x 150 mg,

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

20/20

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním a jeho likvidaci.

Tobolky se polykají vcelku.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cipla UK Ltd., The Old Post House, Heath Road, Weybridge, Surrey, KT13 8TS, Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

26/046/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGIS

TRACE

Datum první registrace: 5.2.2003

Datum posledního prodloužení registrace: 23.10.2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

30. 10. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace