FLUMIXAN 50.0 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FLUMIXAN 50.0 mg/ g Premix pro medikaci krmiva
 • Dávkování:
 • 50.0mg/ g
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FLUMIXAN 50.0 mg/g Premix pro medikaci krmiva
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936876 - 1 x 12 kg - sáček; 9936863 - 600 x 1 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 98/098/04-C
 • Datum autorizace:
 • 29-04-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

FLUMIXAN 50 mg/g premix pro medikaci krmiva

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Phylaxia, Szállás ut. 5, 1107 Budapešť, Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FLUMIXAN 50 mg/g premix pro medikaci krmiva

Flubendazolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Flumixan je bílý až světle žlutý prášek obsahující v 1 g:

Léčivá látka: Flubendazolum 50 mg

4.

INDIKACE

Tlumení a léčba parazitóz vyvolaných gastrointestinálními a plicními červy: Ascaris suum,

Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum dentatum, Trichuris suis, Strongyloides ransomi,

Metastrongylus apri.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Flubenol je velmi dobře snášen, má široký práh bezpečnosti, nejméně 5-násobný.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

PRASATA

Obecná dávka: 5 mg flubendazolu/kg ž. hm. (10g FLUMIXANu premixu/100 kg ž. hm.).

Skupinová léčba - selata

výkrmová prasata:

30 ppm flubendazolu (600 g FLUMIXANu

premixu/tunu krmiva) v průběhu 5 za sebou následujících dní. V případe vážné infekce

způsobené Trichuris suis se musí léčba prodloužit na 10 dní.

Skupinová léčba základního stáda: 30 ppm flubendazolu (600 g FLUMIXANu premixu/tunu

krmiva) v průběhu 10 za sebou následujících dní.

Kontinuální léčba nízkou dávkou: Pro prevenci a léčbu infekcí způsobených A. suum, H.

rubidus a O. dentatum u základního stáda můžeme použít kontinuální podávání medikované

směsi v dávce 4 g flubendazolu na 1 tunu krmiva (4 ppm).

Způsob zamíchání léčiva pro skupinovou léčbu:

- 30 ppm flubendazolu na 1 tunu krmiva koresponduje s dávkou 600 g FLUMIXANu na 1 tunu

krmiva.

- 4 ppm flubendazolu na 1 tunu krmiva koresponduje s dávkou 600 g FLUMIXANu na 7,5 tuny

krmiva.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

FLUMIXAN premix je třeba homogenně zamíchat do krmiva.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 10 dní.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Optimální účinnost je zaručená jenom při dodržení striktní hygieny stájí v průběhu léčby.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným

podáním léku.

Pro kontrolu účinnosti léku se doporučuje provést příležitostně kompletní vyšetření po

ukončení léčby.

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém,

opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Pro uživatele:

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné

pomůcky skládající se z gumových či latexových rukavic, ochranných brýlí a normovaného

respirátoru.

Zabraňte přímému kontaktu přípravku s pokožkou. Přípravek může dráždit pokožku a

sliznice. V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponované místo velkým

množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Registrační číslo: 98/098/04-C

Velikosti balení:,600 g , 12 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Léková forma: Premix pro medikaci krmiva

Datum exspirace: EXP:{měsíc/rok}

Číslo šarže od výrobce: Č.š.:{číslo}