Floron 40 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Floron 40 mg/ g Premix pro medikaci krmiva
 • Dávkování:
 • 40mg/ g
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Floron 40 mg/g Premix pro medikaci krmiva
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata ve výkrmu
 • Terapeutické oblasti:
 • Amphenicols
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934724 - 1 x 1 kg - vak

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 98/050/10-C
 • Datum autorizace:
 • 07-12-2010
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Floron 40 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Floron 40 mg/g premix pro medikaci krmiva pro prasata

Florfenicolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden gram bílého až nahnědlého prášku obsahuje 40 mg florfenikolum s 10 mg propylenglykolu

(E1520).

4.

INDIKACE

U prasat ve výkrmu:

Léčba a prevence respiračního onemocnění v infikovaných chovech prasat způsobeného kmeny

Pasteurella multocida citlivými na florfenikol. Přítomnost onemocnění ve stádě musí být potvrzena

před zahájením preventivní léčby.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě známé rezistence na florfenikol.

Viz také bod 12. „Zvláštní upozornění“.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Obvykle pozorované nežádoucí účinky jsou průjem, perianální zánět a výhřez konečníku. Tyto účinky

jsou přechodné a zmizí po ukončení léčby. Rovněž může být zaznamenána zvýšená hladina vápníku

v séru.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (prasata ve výkrmu)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání, v medikovaném krmivu.

Dávkování:

10 mg florfenikolu na 1 kg ž.hm. (odpovídající 250 mg veterinárního léčivého přípravku) na den po

dobu 5 po sobě jdoucích dnů.

Podání:

Při zajištění denního příjmu krmiva 50 g/kg ž.hm. tato dávka odpovídá poměru zapracování 5 kg

medikovaného premixu na 1 tunu krmiva tj. 200 ppm florfenikolu.

K dodržení požadovaného dávkování na mg/kg ž.hm. a s ohledem na momentální příjem krmiva se

může zvýšit poměr dávkování medikovaného premixu do krmiva. Proto může vzniknout potřeba

upravit mísící poměr pro zajištění správné dávky.

250 mg veterinárního léčivého

přípravku na 1 kg ž.hm. a den

průměrná

hmotnost

prasete (kg)

veterinárního

léčivého

přípravku na kg krmiva

průměrný denní příjem krmiva (kg/zvíře)

Ve všech případech musí být dodržena doporučená dávka 10 mg florfenikolu na kg ž.hm. denně po

dobu 5ti po sobě jdoucích dní.

Živá hmotnost by měla být zjištěna co možná nejpřesněji, aby se zajistila správná dávka a předešlo se

poddávkování. Požadovanou dávku odměřte vhodně kalibrovaným vážícím zařízením.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Maximální poměr zapracovávaného premixu je 12,5 kg/t krmiva (500 ppm florfenikolu); vyšší poměr

může vést ke zhoršení chutnosti a snížení příjmu krmiva.

Za žádných okolností nesmí být poměr premixu nižší než 5 kg/tunu krmiva.

Tento přípravek by měl být zapracován do krmiva výrobcem krmiva pod pečlivým dohledem.

K zapracování přípravku do krmiva použijte kalibrovanou míchačku.

Doporučuje se přidat přípravek do míchačky obsahující složky krmiva a důkladně zamíchat, aby se

vytvořila homogenní medikovaná krmná směs. Přípravek může být zapracován do peletovaného

krmiva upraveného párou při teplotě nepřesahující 85 °C.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 14 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce

Doba použitelnosti po zamíchání do sypkého nebo peletovaného krmiva: 3 měsíce

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Zvířata, která vykazují sníženou chuť k jídlu a/nebo jsou v celkově špatném stavu, by měla být léčena

parenterálně.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Použití přípravku by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti a současně

je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové informaci, může zvýšit

prevalenci bakterií rezistentních na florfenikol a snížit účinnost terapie ostatními amfenikoly z důvodu

možné zkřížené rezistence.

Premix je určen k výrobě kompaktního medikovaného krmiva a nemůže být použit samostatně; poměr,

ve kterém se vpravuje do krmiva, nemůže být menší než 5 kg/tunu.

Premix obsahuje mletý vápenec, který může způsobit snížený příjem krmiva a nepoměr v příjmu

vápníku a fosforu. Je třeba věnovat pozornost celkovému obsahu vápníku v medikovaném krmivu.

Léčba nemá překročit 5 dnů.

V klinické terénní studii se během týdne po poslední podané dávce objevilo asi 20 % z původně velmi

těžce nemocných prasat, která vykazovala buď mírnou depresi a/nebo mírnou dyspnoe a/nebo horečku

(40 °C).

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po kontaktu s přípravkem se může objevit kožní přecitlivělost.

Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou.

Nemanipulujte s přípravkem v případě známé přecitlivělosti k propylenglykolu.

Manipulujte s přípravkem obezřetně s ohledem na všechna doporučení tak, abyste se vyhnuli kontaktu

s přípravkem během jeho míchání s krmivem a během podávání medikovaného krmiva zvířatům.

Během míchání přípravku s krmivem použijte buď jednorázový respirátor vyhovující normě EN149

nebo respirátor pro opakované použití vyhovující normě EN140 vybavený filtrem podle normy

EN143, rukavice odolné chemickým látkám, ochranný plášť a ochranné brýle.

Při manipulaci s přípravkem nebo medikovaným krmivem používejte rukavice, nekuřte, nejezte

a nepijte.

Po manipulaci s přípravkem nebo medikovaným krmivem si pečlivě omyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě zasažení pokožky opláchněte zasažené místo proudem vody.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte ihned lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku u prasnic pro použití během březosti

a laktace.

Studie toxicity na potkanech ukázaly nežádoucí účinky na samčí reprodukční systém.

Nepoužívat u gravidních prasnic a prasnic v období laktace.

Nepoužívat u chovných kanců.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

V případě předávkování může být pozorováno snížení spotřeby krmiva a vody spolu se snížením živé

hmotnosti. Ve zvýšené míře může dojít k odmítání krmiva a zvýšení hladiny vápníku v séru.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

PET/Al/PE-fólie zatavený vak obsahující 1 kg medikovaného premixu.

Papír/papír/HDPE sešitý vak obsahující 5 kg, 10 kg nebo 25 kg medikovaného premixu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00, Praha 8

Tel: 221 115 150

info.cz@krka.biz