Florgane 300 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Florgane 300 mg/ ml Injekční suspenze
 • Dávkování:
 • 300mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Florgane 300 mg/ml Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Amphenicols
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934743 - 1 x 50 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/014/11-C
 • Datum autorizace:
 • 24-03-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

FLORGANE 300 mg/ml

Injekční suspenze pro skot a prasata

Florfenicolum

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: Emdoka bvba, John Lijsenstraat 16, B-2321 Hoogstraten,

Belgie.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: Produlab Pharma bv, Nl-4941 SJ Raamsdonksveer,

Nizozemsko.

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Florgane 300 mg/ml injekční suspenze pro skot a prasata

Florfenicolum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek je bílá až žluto-bílá injekční suspenze, která v 1 ml obsahuje:

Léčivá látka: Florfenicolum 300 mg

Pomocné látky: Butanol 10 mg jako antimikrobiální konzervant a 0,2 mg disiřičitanu

draselného jako antioxidant.

4. INDIKACE

Skot:

Prevence a terapie respiračních infekcí skotu způsobených mikroorganizmy citlivými na

florfenikol:

Mannheimia haemolytica,

Pasteurella multocida a Histophilus somni.

Před

zahájením léčby by měl být prokázán výskyt onemocnění ve stádě.

Prasata:

Léčba

akutních

respiračních

onemocnění

způsobených

kmeny

Actinobacillus

pleuropneumoniae a Pasteurella multocida citlivými na florfenikol.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u dospělých býků a kanců určených na chov.

Nepoužívat u zvířat přecitlivělých na léčivou látku nebo kteroukoli z pomocných látek.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U zvířat přecitlivělých na kteroukoliv složku přípravku se mohou objevit alergické reakce.

Skot:

Intramuskulární podání přípravku může vyvolat klinicky zřejmé otoky v místě injekčního

podání. Otoky v místě injekčního podání zpravidla ustoupí do 5 dnů, ale mohou přetrvávat

déle než 5 dnů, nicméně by měly odeznít do 21 dnů. Zánětlivé léze v místě injekčního podání

mohou přetrvávat 18 dnů po podání.

Během léčby může dojít ke snížení příjmu potravy a přechodnému výskytu řidší konzistence

výkalů. U léčených zvířat dojde po ukončení léčby k rychlému a úplnému vymizení

uvedených příznaků.

Prasata:

Často pozorovanými nežádoucími účinky jsou přechodný průjem a/nebo perianální a rektální

erytém/edém. Příznaky průjmu zmizí bez léčení během 6 dnů, symptomy perianálního a

rektálního erytému/edému mohou přetrvávat až 1-2 týdny po podání.

Intramuskulární podání přípravku může vyvolat mírný otok v místě injekčního podání. Otok

v místě injekčního podání obvykle ustoupí do 6 dnů, ale v některých případech může

přetrvávat až 12 dnů a více. Klinicky patrné zánětlivé léze v místě injekčního podání vymizí

do 12 až 20 dnů po podání.

Jestliže zjistíte jakékoli závažné účinky nebo účinky neuvedené v této příbalové informaci,

informujte svého veterinárního lékaře.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot a prasata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot: Jednorázové intramuskulární podání do svaloviny krku:

30 mg florfenikolu na kg ž.hm. (tj. 1 ml přípravku na 10 kg ž.hm.).

U skotu nepodávejte více než 15 ml do jednoho místa injekčního podání.

Prasata: Jednorázové intramuskulární podání za ucho: 22,5 mg florfenikolu na kg ž.hm. (tj.

0,75 ml přípravku na 10 kg ž.hm.).

U prasat nepodávejte více než 5 ml do jednoho místa injekčního podání.

U skotu těžšího než 150 kg a u prasat těžších než 65 kg musí být celkový objem přípravku

rozdělen na dvě nebo více míst injekčního podání a zároveň musí být dodržen na jedno místo

injekčního podání maximální objem injekce 15 ml u skotu a 5 ml u prasat. Injekce mohou být

podány na obou stranách krku. V případě podání u skotu na stejné straně krku, musí mezi

místy injekčního podání být vždy vzdálenost nejméně 15 až 20 cm.

Pro zajištění přesného dávkování je třeba stanovit hmotnost co nejpřesněji a tím předejít

poddávkování.

Jestliže odpověď na léčbu není adekvátní, je třeba léčbu přehodnotit.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím protřepat.

Používejte suchou sterilní jehlu a injekční stříkačku. Před odebráním každé dávky otřete

zátku.

U 50 ml a 100 ml lahviček nepropichujte zátku více než 25krát.

U 250 ml a 500 ml lahviček nepropichujte zátku více než 50krát.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Skot: Maso: 37 dnů

Mléko: Nepoužívat u skotu, jehož mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Prasata: Maso: 22 dnů

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Chraňte před světlem.

Chraňte před chladem a mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

etiketě po „EXP“.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Po 1. otevření obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v obalu a to na

základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto

datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nepoužívat u selat s hmotností menší než 2 kg. Použití přípravku má být založeno na

výsledcích testování citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete. Pokud to není možné, má být

léčba založena na místních (regionálních, na úrovni farmy) epidemiologických informacích

o citlivosti cílových bakterií. Při použití přípravku má být zohledněna oficiální státní a místní

antibiotická politika. Použití přípravku mimo rozsah pokynů uvedených v souhrnu údajů

o přípravku může zvýšit výskyt bakterií rezistentních na florfenikol a může snížit účinnost

léčby jinými antimikrobiálními látkami z důvodu možné zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na florfenikol nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku

by se měli vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě potřísnění pokožky ihned

opláchněte zasažené místo vodou.

Při manipulaci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Zabraňte náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka,

vyhledejte lékařskou pomoc.

Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a vyžadují okamžitou

lékařskou péči.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Studie na laboratorních zvířatech

neprokázaly embryotoxický nebo fetotoxický vliv florfenikolu. Protože však vliv florfenikolu

na reprodukci a graviditu skotu nebyl posouzen, používejte pouze po zvážení terapeutického

prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Bezpečnost přípravku u prasnic během březosti a laktace nebyla prokázána. Proto se použití

přípravku v březosti a laktaci nedoporučuje.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Parenterální předávkování florfenikolu u prasat může způsobit pokles příjmu krmiva a

tekutin, pokles váhových přírůstků a zvracení.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení:

Lahvička s obsahem 50, 100, 250 nebo 500 ml injekční suspenze.

Krabička obsahuje buď: 1 nebo 12 x 50 ml, 1 nebo 12 x 100 ml, 1 nebo 12 x 250 ml, 1 nebo 12 x

500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.