Flevox pro kočky 50 mg Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Fipronil
Dostupné s:
Vetoquinol s.r.o. (2)
ATC kód:
QP53AX
INN (Mezinárodní Name):
Fipronil (Fipronilum)
Dávkování:
50mg
Léková forma:
Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Terapeutické skupiny:
kočky
Terapeutické oblasti:
Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
Přehled produktů:
Kódy balení: 9900456 - 1 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on
Registrační číslo:
96/060/11-C
Datum autorizace:
2011-08-15

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Flevox 50 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

VÉTOQUINOL s.r.o

Walterovo náměstí 329/3

158 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

VETOQUINOL BIOWET Sp. Z.o.o.

nebo

VETOQUINOL SA

UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 13/14

MAGNY VERNOIS

66-400 GORZÓW WLKP F-70200 LURE

Polsko

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flevox 50 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky

Fipronilum

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek – platí pouze pro balení:

1 pipeta 0,5 ml

3 pipety 0,5 ml

6 pipet 0,5 ml

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 pipeta 0,5 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Fipronilum

50 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E320)

0,2 mg

Butylhydroxytoluen (E321)

0,1 mg

4.

INDIKACE

Kočka:

Léčba napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus).

Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 4 týdnů. Blechy po

napadení zvířete jsou zabity během 48 hodin. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie

alergie na bleší kousnutí (FAD - Flea Allergy Dermatitis), pokud toto onemocnění bylo dříve

diagnostikováno veterinárním lékařem.

Přípravek má přetrvávající akaricidní účinek

proti klíšťatům (Rhipicephalus

sanguineus

a Dermacentor reticulatus) po dobu 1 týdne. V případě, že jsou klíšťata Dermacentor reticulatus na

zvířeti přítomna v době, kdy je přípravek aplikován, nemusí být všechna klíšťata zabita během prvních

48 hodin, ale během prvního týdne po aplikaci.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u koťat mladších než 8 týdnů stáří a/nebo vážících méně než 1 kg vzhledem k absenci

dostupných dat.

Nepoužívejte

nemocných

zvířat

(systémové

onemocnění,

horečka…)

nebo

zvířat

v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na fipronil nebo některou z pomocných látek.

Nepodávejte perorálně.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud dojde k olíznutí přípravku, může se objevit krátkodobé zvýšené slinění jakožto následek

přirozené reakce.

Mezi velmi vzácně se vyskytující nežádoucí reakce patří přechodné reakce kůže v místě podání

(změna zabarvení kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo

vypadávání srsti po podání přípravku. Ve výjimečných případech lze po aplikaci pozorovat zvýšené

slinění, vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo

respirační příznaky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze k zevnímu podání.

Spot-on.

Zvířata by měla být před léčbou přesně zvážena.

Přípravek se podává lokálně, 1 pipeta o objemu 0,5 ml na kočku.

Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny.

Rozhrňte srst mezi lopatkami tak, až je viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži

a jemně pozvolna stiskněte tak, aby se obsah pipety vyprázdnil na kůži.

- rozstřihnout nůžkami a vyndat pipetu

- ulomit uzávěr

- aplikovat na kůži mezi lopatky

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat

a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem.

Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit

mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci,

někdy ale může přetrvávat až 2 týdny.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedeno na

obalu. Toto datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Blechy ze zvířat většinou zamořují zvířecí pelíšky, lůžka a místa pravidelného odpočinku jako jsou

koberce a čalouněný nábytek. Tato místa musí být na začátku všech opatření k potlačení masivního

napadení blechami ošetřena vhodnými insekticidy a pravidelně vysávána vysavačem.

Klíšťata přítomná na zvířeti ještě před ošetřením nemusí být zabita během prvních 48 hodin po

aplikaci přípravku, ale mohou být usmrcena během týdne. Klíšťata, která jsou přítomna na zvířeti, by

měla být odstraněna před aplikací přípravku. Přípravek nezabraňuje přichycení klíštěte na zvíře. Pokud

bylo zvíře ošetřeno před vystavením napadení klíšťaty, bude většina klíšťat zabita během 48 hodin po

napadení. K uhynutí většinou dochází před sáním klíštěte

a přenos onemocnění z klíštěte je proto minimalizován, ale není vyloučen. Uhynulé klíště většinou ze

zvířete samo odpadne, zbylá klíšťata lze odstranit lehkým tahem.

Informace ohledně vlivu koupání či šamponování na účinnost přípravku nejsou dostupné.

Z tohoto důvodu by nemělo dojít ke koupání případně namočení ve vodě během 2 dnů po aplikaci

přípravku a mělo by se zabránit koupání častějšímu než jednou týdně.

Při chovu více zvířat ve společné domácnosti musí být ošetřeni z důvodu optimálního řešení potlačení

výskytu blech všichni psi a kočky v domácnosti vhodným insekticidem.

Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se

měsíční

aplikace

pacientovi

alergií

všem

ostatním

kočkám

psům

v domácnosti také.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zasažení oka jej ihned

a důkladně vypláchněte proudem vody.

Přípravek neaplikujte na rány nebo na poškozenou kůži.

Vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek nebyly provedeny

specifické studie zaměřené na bezpečnost přípravku při opakovaném podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s ústy

a očima.

V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Pokud podráždění

oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému

lékaři.

Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace.

Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer a nedovolit čerstvě ošetřeným

zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky. Nebyly

provedeny žádné studie u březích a kojících koček. Používejte pouze po zvážení poměru prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Studie bezpečnosti u cílových druhů zvířat neprokázaly nežádoucí účinky po podání jednoho až

pětinásobku doporučené dávky u koček a koťat starších 8 týdnů a vážících okolo 1 kg. Riziko vzniku

nežádoucích účinků se ale může zvyšovat při předávkování.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky

přípravkem nebo prázdnými obaly.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Platí pro balení 1, 3 nebo 6 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Platí pro balení 30, 36 a 50 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Velikost balení

Kartonová krabička obsahuje 1 blistr s 0,5 ml pipetou

Kartonová krabička obsahuje 3 blistry s 0,5 ml pipetou

Kartonová krabička obsahuje 6 blistrů s 0,5 ml pipetou

Kartonová krabička obsahuje 30 blistrů s 0,5 ml pipetou

Kartonová krabička obsahuje 36 blistrů s 0,5 ml pipetou

Kartonová krabička obsahuje 50 blistrů s 0,5 ml pipetou

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Vétoquinol s.r.o., Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, Česká republika

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flevox 50 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on roztok pro kočky

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek – platí pouze pro balení:

1 pipeta 0,5 ml

3 pipety 0,5 ml

6 pipet 0,5 ml

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 pipeta 0,5 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Fipronilum

50 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E320)

0,2 mg

Butylhydroxytoluen (E321)

0,1 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

Čirý, žlutý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kočky

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Kočka:

Léčba napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus).

Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 4 týdnů. Blechy po

napadení zvířete jsou zabity během 48 hodin. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie

alergie na bleší kousnutí (FAD - Flea Allergy Dermatitis), pokud toto onemocnění bylo dříve

diagnostikováno veterinárním lékařem.

Přípravek má přetrvávající akaricidní účinek proti klíšťatům (Rhipicephalus sanguineus

Dermacentor reticulatus) po dobu 1 týdne. V případě, že jsou klíšťata Dermacentor reticulatus na

zvířeti přítomna v době, kdy je přípravek aplikován, nemusí být všechna klíšťata zabita během prvních

48 hodin, ale během prvního týdne po aplikaci.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívejte u koťat mladších než 8 týdnů stáří a/nebo vážících méně než 1 kg vzhledem k absenci

dostupných dat.

Nepoužívejte

nemocných

zvířat

(systémové

onemocnění,

horečka…)

nebo

zvířat

v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na fipronil nebo některou z pomocných látek.

Nepodávejte perorálně.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Blechy ze zvířat většinou zamořují zvířecí pelíšky, lůžka a místa pravidelného odpočinku jako jsou

koberce a čalouněný nábytek. Tato místa musí být na začátku všech opatření k potlačení masivního

napadení blechami ošetřena vhodnými insekticidy a pravidelně vysávána vysavačem.

Klíšťata přítomná na zvířeti ještě před ošetřením nemusí být zabita během prvních 48 hodin po

aplikaci přípravku, ale mohou být usmrcena během týdne. Klíšťata, která jsou přítomna na zvířeti, by

měla být odstraněna před aplikací přípravku. Přípravek nezabraňuje přichycení klíštěte na zvíře. Pokud

bylo zvíře ošetřeno před vystavením napadení klíšťaty, bude většina klíšťat zabita během 48 hodin po

napadení. K uhynutí většinou dochází před sáním klíštěte

a přenos onemocnění z klíštěte je proto minimalizován, ale není vyloučen. Uhynulé klíště většinou ze

zvířete samo odpadne, zbylá klíšťata lze odstranit lehkým tahem.

Informace ohledně vlivu koupání či šamponování na účinnost přípravku nejsou dostupné.

Z tohoto důvodu by nemělo dojít ke koupání případně namočení ve vodě během 2 dnů po aplikaci

přípravku a mělo by se zabránit koupání častějšímu než jednou týdně.

Při chovu více zvířat ve společné domácnosti musí být ošetřeni z důvodu optimálního řešení potlačení

výskytu blech všichni psi a kočky v domácnosti vhodným insekticidem.

Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se

měsíční aplikace pacientovi s alergií a všem ostatním kočkám a psům v domácnosti také.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zasažení oka jej ihned

a důkladně vypláchněte proudem vody.

Přípravek neaplikujte na rány nebo na poškozenou kůži.

Vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek nebyly provedeny

specifické studie zaměřené na bezpečnost přípravku při opakovaném podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s ústy

a očima.

V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Pokud podráždění

oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému

lékaři.

Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace.

Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer a nedovolit čerstvě ošetřeným

zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Pokud dojde k olíznutí přípravku, může se objevit krátkodobé zvýšené slinění jakožto následek

přirozené reakce.

Mezi velmi vzácně se vyskytující nežádoucí reakce patří přechodné reakce kůže v místě podání

(změna zabarvení kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo

vypadávání srsti po podání přípravku. Ve výjimečných případech lze po aplikaci pozorovat zvýšené

slinění, vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo

respirační příznaky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky. Nebyly

provedeny žádné studie u březích a kojících koček. Používejte pouze po zvážení poměru prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Pouze k zevnímu podání.

Spot-on.

Zvířata by měla být před léčbou přesně zvážena.

Přípravek se podává lokálně, 1 pipeta o objemu 0,5 ml na kočku.

Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny.

Způsob podání:

Rozhrňte srst mezi lopatkami tak, až je viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži

a jemně pozvolna stiskněte tak, aby se obsah pipety vyprázdnil na kůži.

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat

a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem.

Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit

mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci,

někdy ale může přetrvávat až 2 týdny.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Studie bezpečnosti u cílových druhů zvířat neprokázaly nežádoucí účinky po podání jednoho až

pětinásobku doporučené dávky u koček a koťat starších 8 týdnů a vážících okolo 1 kg. Riziko vzniku

nežádoucích účinků se ale může zvyšovat při předávkování.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitika pro lokální aplikaci, včetně insekticidů

ATCvet kód: QP53AX15

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Fipronil je insekticid a akaricid patřící do skupiny fenylpyrazolů. Inhibuje GABA komplex vazbou na

chloridové kanály tak, že blokuje pre- a post-synaptický přenos chloridových iontů přes buněčné

membrány. Důsledkem toho je nekoordinovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a

roztočů.

Fipronil také inhibuje glutamátem aktivované chloridové kanály (GloCls), které se nacházejí pouze u

bezobratlých.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po lokální aplikaci fipronilu na kočky je systémová absorpce zanedbatelná. Po aplikaci

dochází k distribuci přípravku v srsti na základě koncentračního gradientu mezi místem

aplikace a periferními oblastmi.

Hlavním metabolitem je sulfonový derivát fipronilu, nicméně jeho význam „ in vivo“ může být

omezený, jelikož se fipronil u koček vstřebává špatně. Koncentrace fipronilu v srsti se s časem snižuje.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Butylhydroxyanisol (E320)

Butylhydroxytoluen (E321)

Povidon (K17)

Diethylenglykol-monoethylether

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Primární balení se skládá z pipet vyrobených z polyacrylonitrilu / polypropylenu - cyklický olefin

kopolymer - polypropylenu / polypropylen termoformické folie uzavřené

polyakrilonitril /

aluminium / polyethylen-terephthalát foliovým víčkem.

Každá pipeta je zabalena v samostatném blistru.

Kartonová krabička obsahuje 1 blistr s 0,5 ml pipetou

Kartonová krabička obsahuje 3 blistry s 0,5 ml pipetou

Kartonová krabička obsahuje 6 blistrů s 0,5 ml pipetou

Kartonová krabička obsahuje 30 blistrů s 0,5 ml pipetou

Kartonová krabička obsahuje 36 blistrů s 0,5 ml pipetou

Kartonová krabička obsahuje 50 blistrů s 0,5 ml pipetou

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky

přípravkem nebo prázdnými obaly.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VÉTOQUINOL s.r.o

Walterovo náměstí 329/3

158 00 Praha 5

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/060/11-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15. 8. 2011/ 29. 7. 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Srpen 2020

Platí pro balení 1, 3 nebo 6 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Platí pro balení 30, 36 a 50 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace