Firodyl 62,5 mg Žvýkací tableta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Firokoxib
Dostupné s:
Ceva Santé Animale
ATC kód:
QM01AH
INN (Mezinárodní Name):
Firocoxib (Firocoxibum)
Léková forma:
Žvýkací tableta
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Koxiby
Přehled produktů:
Kódy balení: 9908158 - 1 x 12 tableta - blistr
Registrační číslo:
96/005/20-C
Datum autorizace:
2020-01-13

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Firodyl 62,5 mg žvýkací tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastiére

33500 Libourne

Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Santé Animale

Boulevard de la communication

Zone Autoroutière

53950 Louverne

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Firodyl 62,5 mg žvýkací tablety pro psy

Firocoxibum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Firocoxibum 62,5 mg

Béžová až světle hnědá, kulatá tableta ve tvaru jetelového listu s dvojitou dělící rýhou.

Tabletu lze dělit na čtyři stejné části.

4.

INDIKACE

K úlevě od bolesti a zánětu spojených s osteoartritidou u psů.

K úlevě od pooperační bolesti a zánětu spojených s operacemi měkkých tkání, ortopedickými

operacemi a dentálními chirurgickými zákroky u psů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u březích fen či fen v laktaci.

Nepoužívat u psů mladších 10 týdnů nebo s hmotností nižší než 3 kg.

Nepoužívat u psů trpících gastrointestinálním krvácením, krevní dyskrazií nebo hemoragickými

poruchami.

Nepoužívejte současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními antiflogistiky (NSAIDs).

Nepoužívat v případech známe přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Příležitostně se vyskytly zvracení a průjem. Tyto příznaky mají zpravidla dočasný charakter a odezní

po zastavení léčby. Ve velmi ojedinělých případech se u psů, kterým byla podána doporučená léčebná

dávka, objevily ledvinové a/nebo jaterní poruchy. U léčených psů byly v mimořádných případech

zaznamenány poruchy nervového systému.

Objeví-li se nežádoucí reakce, jako zvracení, opakující se průjem, okultní krev ve stolici, náhlý úbytek

váhy, nechutenství, letargie, zhoršení biochemických parametrů funkce ledvin či jater, podávání

přípravku by mělo být zastaveno a je na místě konzultace s veterinárním lékařem. Stejně jako u jiných

nesteroidních antiflogistik se mohou objevit závažné vedlejší účinky, které mohou být ve výjimečných

případech fatální.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, nebo si myslíte, že léčivý přípravek není účinný, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

Nežádoucí účinky můžete také hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

5 mg firokoxibu/ kg ž.hm. jedenkrát denně, jak je uvedeno níže v tabulce.

K úlevě od pooperační bolesti a zánětu, první dávka může být zvířatům podána přibližně 2 hodiny

před operací a podává se 3 následující dny dle potřeby. Následně po ortopedické operaci a v závislosti

na terapeutické odpovědi může léčba, respektující stejné denní dávkovací schéma, po prvních 3 dnech

pokračovat podle uvážení ošetřujícího veterinárního lékaře.

Živá hmotnost (kg)

Počet tablet

mg/kg - rozmezí

62,5 mg

250 mg

0,25

3,2 – 6,2

5,0 – 9,8

6,3 – 9,3

0,75

5,0 – 7,4

9,4 – 12,5

0,25

5,0 - 6,6

12,6 – 15,5

1,25

5,0 – 6,2

15,6 – 18,5

5,1 – 6,0

18,6 – 21,5

1,75

5,1 – 5,9

21,6 - 25

5,0 - 5,8

25,1 – 37,5

0,75

5,0 - 7,5

37,6 – 50

5,0 – 6,6

50,1 – 62,5

1,25

5,0 – 6,2

62,6 – 75

5,0 – 6,0

75,1 – 87,5

1,75

5,0 - 5,8

87,6 - 100

5,0 – 5,7

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žvýkací tablety jsou ochucené, tj. jsou obvykle spontánně přijímány psy (spontánní příjem u 76 %

případů u studovaných zvířat). Tablety mohou být také podány přímo do tlamy.

Tablety mohou být podávány v krmivu i bez něj.

Pokyn k rozdělení tablety: Položte tabletu na rovný povrch stranou s rýhou dolů k povrchu (konvexní

stranou nahoru). Lehkým vertikálním tlakem špičkou ukazováčku na střed tablety rozlomíte tabletu po

šířce na dvě poloviny. Chcete-li tabletu rozdělit na čtvrtiny, lehkým tlakem ukazováčku na střed jedné

poloviny ji rozlomíte na dvě části.

Nepřekračujte doporučené dávky.

Doba léčby závisí na pozorovaném účinku. Jelikož prováděné studie nepřesáhly 90 dnů, dlouhodobější

léčba musí být dobře zvážena a vyžaduje pravidelnou veterinární kontrolu.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru a spotřebujte do 4 dnů.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vzhledem k ochucení tablet je nutné uchovávat je na bezpečném místě,

mimo dosah zvířat.

Nepřekračujte doporučenou dávku uvedenou v dávkovacím schématu.

Rizikové je použití u velmi mladých zvířat nebo zvířat s podezřením na zhoršenou funkci ledvin, srdce

nebo jater. Pokud je užití léku u těchto psů nevyhnutelné, potřebují pečlivý veterinární dohled.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Firodyl 62,5 mg žvýkací tablety pro psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Firocoxibum 62,5 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tablety.

Béžová až světle hnědá, kulatá tableta ve tvaru jetelového listu s dvojitou dělící rýhou.

Tabletu lze dělit na čtyři stejné části.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K úlevě od bolesti a zánětu spojených s osteoartritidou u psů.

K úlevě od pooperační bolesti a zánětu spojených s operacemi měkkých tkání, ortopedickými

operacemi a dentálními chirurgickými zákroky u psů.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u březích fen či fen v laktaci.

Nepoužívat u psů mladších 10 týdnů nebo s hmotností nižší než 3 kg.

Nepoužívat u psů trpících gastrointestinálním krvácením, krevní dyskrazií nebo hemoragickými

poruchami.

Nepoužívejte současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními antiflogistiky (NSAIDs).

Nepoužívat v případech známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vzhledem k ochucení tablet je nutné uchovávat je na bezpečném místě, mimo dosah zvířat.

Nepřekračujte doporučenou dávku uvedenou v dávkovacím schématu.

Rizikové je použití u velmi mladých zvířat nebo zvířat s podezřením na zhoršenou funkci ledvin, srdce

nebo jater. Pokud je užití léku u těchto psů nevyhnutelné, potřebují pečlivý veterinární dohled.

Nepoužívat u dehydrovaných, hypovolemických nebo hypotenzních psů, protože hrozí riziko zvýšení

renální toxicity.

Je třeba vyhnout se současnému podávání potenciálně nefrotoxických přípravků.

U zvířat, u kterých existuje riziko gastrointestinálního krvácení, nebo zvířat, u nichž se v předchozí

době projevila nesnášenlivost k nesteroidním antiflogistikům, podávejte tento přípravek pouze pod

přísným veterinárním dohledem. Ve velmi ojedinělých případech se u psů, kterým byla podána

doporučená léčebná dávka, objevily ledvinové a/nebo jaterní poruchy. Je možné, že značná část

takových případů měla subklinické ledvinové nebo jaterní poruchy před zahájením léčby. Proto se

doporučují příslušné laboratorní zkoušky ke zjištění základních ledvinových nebo jaterních

biochemických parametrů před a periodicky během podávání přípravku.

Přerušte léčbu, objeví-li se některý z těchto příznaků: opakující se průjem, zvracení, okultní krev ve

stolici, náhlý úbytek váhy, nechutenství, letargie, zhoršení biochemických parametrů funkce ledvin či

jater.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento veterinární léčivý přípravek může být po náhodném požití škodlivý.

Aby se zabránilo přístupu dětí k přípravku, měly by být tablety podávány a uchovány mimo dohled

a dosah dětí. Rozpůlené nebo rozčtvrcené tablety by měly být vráceny do blistru a vloženy do vnějšího

obalu.

Laboratorní studie na potkanech a králících prokázaly, že firocoxib může ovlivnit reprodukci a vyvolat

malformace plodů. Těhotné ženy a ženy, které mají v úmyslu otěhotnět, by měly přípravek podávat

opatrně.

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného požití jedné nebo více tablet, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Příležitostně se vyskytly zvracení a průjem. Tyto příznaky mají zpravidla dočasný charakter a odezní

po zastavení léčby. Ve velmi ojedinělých případech se u psů, kterým byla podána doporučená léčebná

dávka, objevily ledvinové a/nebo jaterní poruchy. U léčených psů byly v mimořádných případech

zaznamenány poruchy nervového systému.

Objeví-li se nežádoucí reakce, jako zvracení, opakující se průjem, okultní krev ve stolici, náhlý úbytek

váhy, nechutenství, letargie, zhoršení biochemických parametrů funkce ledvin či jater, podávání

přípravku by mělo být zastaveno a je na místě konzultace s veterinárním lékařem. Stejně jako u jiných

nesteroidních antiflogistik se mohou objevit závažné vedlejší účinky, které mohou být ve výjimečných

případech fatální.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u březích fen či fen v laktaci.

Laboratorní studie na králících prokázaly fetotoxické účinky a maternální toxicitu při podávání dávky

přibližně stejné, jaká je doporučena pro léčbu psů.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Předchozí léčba jinými protizánětlivými látkami může vyvolat další nebo zhoršené nežádoucí účinky.

Mezi koncem předchozí léčby a zahájením léčby přípravkem Firodyl je proto potřeba dodržet 24

hodinou pauzu. Při této pauze je nicméně nutné vzít v úvahu i farmakokinetické vlastnosti léku

podávaného v předchozí léčbě.

Tento veterinární léčivý přípravek nesmí být podáván spolu s jinými nesteroidními antiflogistiky nebo

glukokortikosteroidy.

Kortikosteroidy mohou způsobit obnovení vředů v gastrointestinálním traktu u zvířat, jimž jsou

podávány nesteroidní protizánětlivé léky.

Souběžná léčba přípravky působícími na průchod látek ledvinami, např. diuretiky nebo inhibitory

enzymů konvertujících angiotenzin (ACE), je možná pouze pod klinickým dohledem. Vyhněte se

současnému podávání potenciálně nefrotoxických léků z důvodu rizika toxického poškození ledvin.

Vzhledem k tomu, že anestetika mohou ovlivnit renální perfúzi, je doporučeno použití parenterální

infuzní terapie v průběhu chirurgických zákroků z důvodu snížení potenciálního rizika renálních

komplikací, pokud jsou v průběhu operace současně použity léky ze skupiny NSAID (nesteroidní

antiflogistika).

Současné užívání dalších účinných látek, které vykazují vysoký stupeň vazby na proteiny, může

konkurovat firokoxibu při navázání, což může vést k toxickým účinkům.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

Osteoartritida:

5 mg firokoxibu/ kg živé hmotnosti jedenkrát denně, jak je uvedeno níže v tabulce.

Doba léčby závisí na pozorovaném účinku. Jelikož prováděné studie nepřesáhly 90 dnů, dlouhodobější

léčba musí být dobře zvážena a vyžaduje pravidelnou veterinární kontrolu.

Úleva od pooperační bolesti:

5 mg firokoxibu / kg živé hmotnosti jedenkrát denně, jak je uvedeno níže v tabulce, po tři dny dle

potřeby. První dávka přibližně 2 hodiny před operací.

Následně po ortopedické operaci a v závislosti na terapeutické odpovědi může léčba, respektující

stejné denní dávkovací

schéma, po prvních 3 dnech pokračovat, podle uvážení ošetřujícího

veterinárního lékaře.

Ž

i

v

á

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace