Felocell CVR

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Felocell CVR Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Felocell CVR Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900092 - 5 x 1 dávka - lahvička; 9935677 - 1 x 5 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/669/92-S/C
 • Datum autorizace:
 • 17-11-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Felocell

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: Eli Lilly Regional Operations GmbH, Elanco Animal Health,

Kölblgasse 8-10, 1030 Vídeň, Rakousko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: Zoetis Belgium, Rue Laid Burniat, Louvain-la-Neuve, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Felocell

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá dávka (1ml) obsahuje:

Lyofilizovaná složka:

Virus rhinotracheitidis felis attenuatum (kmen FVRm) min 10

, max 10

TCID

Calicivirus felis attenuatum (kmen F9) min 10

, max 10

TCID

Virus panleucopeniae felis attenuatum (kmen Snow Leopard) min 10

, max 10

TCID

* 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu

2. Tekutá složka (rozpouštědlo):

Voda na injekci

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace koček od 9 týdnů věku proti virové rinotracheitidě, kaliciviróze a panleukopenii .

Nástup imunity je 3 týdny po ukončení základní vakcinace.

Doba trvání imunity je nejméně 12 měsíců.

5.

KONTRAINDIKACE

Nevakcinovat zvířata nemocná.

Nepoužívat během březosti.

Neaplikovat hyperimunní sérum nebo imunosupresivní léčiva do jednoho měsíce po vakcinaci.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve vzácných případech může dojít k přechodnému zvýšení rektální teploty, přechodnému kulhání a

přechodné apatii. Během prvních 24 hodin po vakcinaci se mohou objevit měkké nebolestivé otoky

(<1 cm v průměru) nebo bezbolestné tvrdé uzlíky, které mohou být patrné až do 21 dnů po vakcinaci.

Ve velmi vzácných případech může dojít k anafylaktické reakci, která může vyžadovat odpovídající

symptomatickou léčba (např. podání adrenalinu).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Po rozředění lyofilizátu s tekutou složkou obsah dobře protřepejte.

Podávejte subkutánně 1 dávku (1 ml).

Vakcinační program:

Základní vakcinace: Kočky ve věku 9 týdnů a starší: 2 dávky v rozmezí 3-4 týdnů.

Revakcinace: Doporučuje se revakcinace každý rok.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2-8°C). Chraňte před světlem. Nesmí zmrznout.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

Po naředění ihned spotřebujte.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte chemicky sterilizované injekční jehly a stříkačky.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nepoužívat zároveň s jinou vakcínou nebo imunologickým přípravkem kromě poskytnutého

rozpouštědla pro rekonstituci.

Nepoužívat během březosti a laktace.

Vakcinační kmeny viru panleukopenie koček a kočičího kaliciviru mohou být vakcinovanými zvířaty

vylučovány několik dnů po vakcinaci. Vzhledem k nízké patogenitě těchto kmenů však není nutné,

aby vakcinovaná zvířata byla oddělena od nevakcinovaných zvířat.

Střední až vysoké hladiny mateřských protilátek (MDA) mohou ovlivnit účinnost vakcinace.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 25 x 1 dávka

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.