FEBUXOSTAT ZENTIVA 80MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HEMIHYDRÁT FEBUXOSTATU (FEBUXOSTATUM HEMIHYDRICUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
M04AA03
INN (Mezinárodní Name):
HEMIHYDRATE FEBUXOSTAT (FEBUXOSTAT HEMIHYDRICUM)
Dávkování:
80MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98; 84; 56; 42; 28; 14
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FEBUXOSTAT
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 341/17-C
Datum autorizace:
2020-05-05

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls307893/2019

a k sp.zn. sukls28148/2020

Příbalová informace:

i

nformace pro uživatele

Febuxostat Zentiva

80 mg potahované tablety

Febuxostat Zentiva

120 mg potahované tablety

febuxostatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Febuxostat Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Febuxostat Zentiva užívat

Jak se přípravek Febuxostat Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Febuxostat Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Febuxostat Zentiva

a k čemu se používá

Febuxostat Zentiva tablety obsahují léčivou látku febuxostat a používají se k léčbě dny, která

souvisí s nadbytkem chemické látky nazývané kyselina močová (urát) v těle. U některých lidí se

kyselina močová hromadí v krvi a její obsah se může zvýšit tak, že se stane nerozpustnou.

Pokud k tomu dojde, mohou se vytvářet krystaly kyseliny močové v kloubech a kolem kloubů a

v ledvinách. Tyto krystaly mohou způsobit náhlou, silnou bolest, zčervenání, zteplání a otok

kloubu (známé jako dnavý záchvat). Pokud nejsou léčena, mohou se v kloubech a kolem kloubů

tvořit velká depozita označená jako tofy. Tyto tofy mohou způsobit poškození kloubů a kostí.

Febuxostat Zentiva snižuje hladinu kyseliny močové. Udržování nízkých hladin při užívání

přípravku Febuxostat Zentiva jednou denně zastavuje hromadění krystalů a v průběhu času

dochází ke zmírnění příznaků. Dlouhodobé udržování dostatečně nízkých hladin kyseliny

močové může také zmenšit velikost tofů.

Febuxostat Zentiva 120 mg tablety se užívá také k léčbě a předcházení vysoké hladině kyseliny

močové v krvi, která se může objevit, pokud začnete užívat chemoterapii při nádorových

onemocněních krve. Při chemoterapii se ničí nádorové buňky, a proto se zvyšuje hladina

kyseliny močové v krvi, pokud se tvorbě kyseliny močové nepředchází.

Febuxostat Zentiva je určen pro dospělé pacienty.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Febuxostat Zentiva

užívat

Neužívejte přípravek

Febuxostat Zentiva

jestliže jste alergický(á) na febuxostat nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Febuxostat Zentiva se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte nebo jste prodělal(a) srdeční selhání nebo onemocnění srdce,

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin a/nebo závažné alergické reakce na

alopurinol (lék používaný k léčbě dny),

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater nebo abnormality v testech jaterních funkcí,

jestliže jste léčen(a) pro vysoké hladiny kyseliny močové v důsledku Lesch-Nyhanova

syndromu

(vzácné dědičné onemocnění, při kterém je v krvi příliš vysoká hladina kyseliny močové),

jestliže máte onemocnění štítné žlázy,

Pokud zjistíte, že máte alergickou reakci na přípravek Febuxostat Zentiva, přestaňte užívat tento

lék (viz také bod 4). Možnými příznaky alergických reakcí mohou být:

vyrážka včetně závažných forem (např. puchýře, bulky, svědivá vyrážka, vyrážka

vyznačující se výrazným olupováním), svědění

otok končetin nebo obličeje

obtížné dýchání

horečka a zvětšené lymfatické uzliny

ale také závažné život ohrožující alergické stavy se srdeční a oběhovou zástavou.

Váš lékař se může rozhodnout, že natrvalo ukončí léčbu přípravkem Febuxostat Zentiva.

V souvislosti s užíváním febuxostatu byly vzácně hlášeny potenciálně život ohrožující kožní

vyrážky (Stevensův-Johnsonův syndrom), objevující se zpočátku na trupu v podobě teček s

červeným středem nebo kruhových skvrn často uvnitř s puchýřem. Příznaky mohou zahrnovat

také vředy v ústech, krku, nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Vyrážka

se může rozvinout v rozsáhlé půchýře nebo olupování kůže. Pokud se u Vás po užití febuxostatu

vyvine Stevensův-Johnsonův syndrom, nesmíte již nikdy Febuxostat Zentiva užívat. Pokud se u

Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, okamžitě se poraďte s lékařem, jemuž řekněte, že

užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud se u Vás objeví dnavý záchvat (náhlý nástup silné bolesti, citlivosti, zarudnutí, lokální

zvýšení teploty a otok kloubu), počkejte před prvním zahájením léčby přípravkem Febuxostat

Zentiva, až dnavý záchvat odezní.

U některých lidí mohou dnavé záchvaty vzplanout při zahájení užívání určitých léků pro léčbu

zvýšených hladin kyseliny močové. Záchvaty dny se nevyskytnou u každého, ale mohou se u

Vás objevit i při užívání přípravku Febuxostat Zentiva a zvláště během prvních týdnů nebo

měsíců léčby. Je důležité, abyste užíval(a) Febuxostat Zentiva, i když máte záchvat dny, protože

Febuxostat Zentiva stále působí snižování hladiny kyseliny močové. V průběhu času se dnavé

záchvaty vyskytují méně často a jsou méně bolestivé, pokud užíváte přípravek Febuxostat

Zentiva každý den.

Váš lékař bude často předepisovat jiné léky, bude-li to nutné, k zabránění nebo léčbě příznaků

záchvatu dny (jako je bolest a otok kloubů).

U pacientů s velmi vysokými hladinami kyseliny močové (např. těch, kteří podstupují

chemoterapii nádoru) by léčba léky snižujícími kyselinu močovou mohla vést k tvorbě xantinu v

močových cestách a následně možným kamenům, i když toto nebylo u pacientů léčených

přípravkem Febuxostat Zentiva pro syndrom nádorového rozpadu pozorováno.

Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil(a) vyšetření krve pro kontrolu, zda máte

normální funkci jater.

Děti a dospívající

Nedávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 18 let, protože bezpečnost a účinnost nebyla

stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek

Febuxostat Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky

obsahující některé z následujících látek, protože mohou vzájemně reagovat s přípravkem

Febuxostat Zentiva a Váš lékař může zvážit nutná opatření:

merkaptopurin (používaný k léčbě nádorů)

azathioprin (používaný ke snížení imunitní odpovědi)

teofylin (používaný k léčbě astmatu)

Těhotenství a kojení

Není známo, zda může febuxostat poškodit nenarozené dítě. Febuxostat Zentiva byste neměla

užívat během těhotenství. Není známo, zda febuxostat může přecházet do mateřského mléka.

Neužívejte přípravek Febuxostat Zentiva, pokud kojíte nebo pokud budete kojit.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Uvědomte si, že se u Vás mohou během léčby objevit závratě, ospalost, rozmazané vidění a

necitlivost nebo brnění a v takovém případě byste neměl(a) řídit nebo obsluhovat stroje.

Febuxostat Zentiva

obsahuje laktózu a sodík

Febuxostat Zentiva obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená,

že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek

Febuxostat Zentiva

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Na zadní straně blistru jsou uvedeny dny v týdnu pro

usnadnění kontroly, zda jste užil(a) dávku každý den.

Tablety se užívají ústy a mohou být užívány nezávisle na jídle.

Půlicí rýha u 120mg tablety slouží pouze k usnadnění dělení tablety, pokud máte potíže

s polykáním tablet vcelku.

Dna

Febuxostat Zentiva je k dispozici buď jako 80mg nebo 120mg tablety. Váš lékař Vám předepíše

takovou sílu, která bude pro Vás vhodná.

Užívejte přípravek Febuxostat Zentiva každý den, i když se u Vás nevyskytne dnavý záchvat.

Prevence a léčba vysokých hladin kyseliny močové u pacientů podstupujících chemoterapii

nádoru

Febuxostat Zentiva je k dispozici ve formě tablet obsahujících 120 mg.

Užívání přípravku Febuxostat Zentiva zahajte 2 dny před chemoterapií a v užívání pokračujte

podle doporučení lékaře. Léčba je obvykle krátkodobá.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Febuxostat Zentiva

, než jste měl(a)

V případě náhodného předávkování požádejte svého lékaře o radu nebo kontaktujte nejbližší

zdravotnické zařízení poskytující neodkladnou péči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Febuxostat Zentiva

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Febuxostat Zentiva, užijte ji, jakmile si

vzpomenete, pokud se neblíží čas pro užití další dávky. V takovém případě vynechte zmeškanou

dávku a užijte svou další dávku v normální dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Febuxostat Zentiva

Neukončujte užívání přípravku Febuxostat Zentiva bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe.

Pokud ukončíte užívání přípravku Febuxostat Zentiva, může dojít ke zvýšení hladiny kyseliny

močové a Vaše příznaky se mohou zhoršit v důsledku vytváření nových krystalů urátu v

kloubech a jejich okolí a v ledvinách.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se objeví následující vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů),

přestaňte užívat tento přípravek a ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší

nemocnici, protože se mohou objevit závažné alergické reakce:

anafylaktické reakce, léková hypersenzitivita (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“)

potenciálně život ohrožující kožní vyrážky charakterizované vznikem puchýřů a

odlupováním kůže a sliznic, např. úst a genitálií, bolestivými vředy v ústech a/nebo v

oblasti genitálií, spojené s horečkou, bolestí v krku a únavou (Stevensův-Johnsonův

syndrom/toxická epidermální nekrolýza), nebo zvětšením lymfatických uzlin, zvětšením

jater, zánětem jater (až selháním jater), zvýšením počtu bílých krvinek v krevním obrazu

(polékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky – DRESS) (viz bod 2)

generalizované kožní vyrážky

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) jsou:

abnormální výsledky jaterních testů

průjem

bolest hlavy

vyrážka (včetně různých typů vyrážek, viz níže v bodech „méně časté“ a „vzácné“)

pocit na zvracení

zhoršení příznaků dny

lokalizovaný otok v důsledku hromadění tekutin v tkáních (edém)

Další nežádoucí účinky, které nejsou zmíněny výše, jsou uvedeny níže.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) jsou:

snížení chuti k jídlu, změna hladiny cukru v krvi (cukrovka) s příznaky, jako je nadměrná

žízeň, zvýšení hladiny tuků v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti

ztráta sexuální touhy

poruchy spánku, ospalost

závratě, necitlivost, brnění, snížená nebo změněná citlivost kůže (hypestézie, hemiparéza

nebo parestézie), změněná chuť k jídlu, snížené vnímání pachů (hyposmie)

abnormální EKG, nepravidelný nebo rychlý srdeční tep, vnímání vlastního srdečního tepu

(palpitace)

návaly horka nebo zčervenání (např. zarudnutí obličeje nebo krku), zvýšení krevního tlaku,

krvácení (pozorované jen u pacientů užívajících chemoterapii při krevních onemocněních)

kašel, dechová nedostatečnost, nepříjemný pocit nebo bolest na prsou, zánět nosní sliznice

a/nebo hrdla (infekce horních cest dýchacích), bronchitida

sucho v ústech, bolest břicha nebo plynatost, pálení žáhy/poruchy trávení, zácpa, častější

stolice, zvracení, žaludeční potíže

svědění, kopřivka, zánět kůže, změna zbarvení kůže, malá červená nebo fialová tečka na

kůži, malé ploché červené nebo fialové tečky na kůži, plochá červená oblast na kůži, která

je pokryta malými spojitými hrbolky, vyrážka, červené oblasti a skvrny na kůži, jiné

poruchy kůže

svalové křeče, svalová slabost, bolest svalů/kloubů, bursitida nebo artritida (zánět kloubů

obvykle doprovázený bolestí, otokem a/nebo ztuhlostí), bolest končetin, bolest zad, svalový

spasmus (křeče svalů)

krev v moči, abnormálně časté močení, abnormální výsledky vyšetření moči (zvýšená

hladina bílkoviny v moči), snížení normální funkce ledvin

únava, bolest na prsou, nepříjemný pocit na hrudi

kameny v žlučníku nebo žlučovodech (cholelitiáza)

zvýšená hladina thyreostimulačního hormonu (TSH) v krvi

změny složení krve nebo množství krevních buněk nebo destiček (abnormální výsledky

vyšetření krve)

ledvinové kameny

potíže s erekcí

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) jsou:

poškození svalů, stav, který ve vzácných případech může být závažný. Může dojít ke vzniku

svalových obtíží, a pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, může se

jednat o neobvyklý rozpad svalové tkáně. Jestliže pociťujete bolest svalů, citlivost na dotek

a slabost, okamžitě kontaktujte lékaře.

závažné otoky hlubších vrstev kůže, zejména okolo rtů, očí, otoky genitálií, rukou, chodidel

nebo jazyka s možnými náhlými dýchacími obtížemi

vysoká horečka v kombinaci s vyrážkou podobnou spalničkové vyrážce, zvětšení

lymfatických uzlin, zvětšení jater, zánět jater (až selhání jater), zvýšení počtu bílých krvinek

v krevním obrazu (leukocytóza, s eozinofilií nebo bez eozinofilie)

červenání kůže (erytém), vyrážka různých typů (např. svědivá, s bílými tečkami, s

puchýřky, s puchýři obsahujícími hnis, s odlupováním kůže, vyrážka podobná spalničkám),

rozsáhlý erytém (červené zbarvení kůže), odumírání a puchýřovité odlučování pokožky a

sliznic, které má za následek jejich odlupování a možnou sepsi (Stevensův-Johnsonův

syndrom/toxická epidermální nekrolýza)

nervozita

pocit žízně

zvonění v uších

rozmazané vidění, změny zraku

vypadávání vlasů

tvorba vředů v ústech

zánět slinivky břišní: běžnými příznaky jsou bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení

zvýšené pocení

snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, nekontrolovatelná ztráta chuti k jídlu

(anorexie)

ztuhlost svalů a/nebo kloubů

abnormálně nízký počet krevních buněk (bílých nebo červených krvinek nebo krevních

destiček)

naléhavá potřeba močení

změny nebo snížení množství moči z důvodu zánětu ledvin (tubulointersticiální nefritida)

zánět jater (hepatitida)

zežloutnutí kůže (žloutenka)

poškození jater

zvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi (ukazatel poškození svalu)

náhlá srdeční smrt

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Febuxostat Zentiva

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Febuxostat Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je febuxostatum

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 80 mg nebo 120 mg (jako hemihydrát)

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy,

hyprolóza, poloxamer 407, hydrát koloidního oxidu křemičitého, magnesium-stearát,

Potahová vrstva

: polyvinylalkohol, oxid titaničitý E171, makrogol 4000, mastek, žlutý oxid

železitý E172

Jak přípravek

Febuxostat Zentiva

vypadá a co obsahuje toto balení

Febuxostat Zentiva 80 mg jsou světle žluté, kulaté potahované tablety o průměru přibližně 11

mm, s vyraženým „80“ na jedné straně.

Febuxostat Zentiva 120 mg jsou světle žluté, podlouhlé potahované tablety o rozměrech

přibližně 19 mm x 8 mm, s půlicí rýhou na jedné straně.

Febuxostat Zentiva 80 mg a 120 mg je balený v průsvitných PVC/PVDC/Al-blistrech.

Febuxostat Zentiva 80 mg a 120 mg je dodáván v baleních se 14, 28, 42, 56, 84 a 98

potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Laboratorios LICONSA S.A., Av. De Miralcampo 7, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara,

Španělsko

Tento l

éčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název přípravku

Nizozemsko

Febuxostat Laboratorios Liconsa 80 mg Filmomhulde tabletten

Febuxostat Laboratorios Liconsa 120 mg Filmomhulde tabletten

Bulharsko

Фебуксостат Зентива 80 mg филмирани таблетки

Febuxostat Zentiva 80 mg film-coated tablets

Фебуксостат Зентива 120 mg филмирани таблетки

Febuxostat Zentiva 120 mg film-coated tablets

Rumunsko

Febuxostat Laboratorios Liconsa 80 mg Comprimate filmate

Febuxostat Laboratorios Liconsa 120 mg Comprimate filmate

Česká republika

Febuxostat Zentiva

Polsko

Febuxostat Laboratorios Liconsa

Slovenská republika

Febuxostát Zentiva 80 mg

Febuxostát Zentiva 120 mg

Litva

Febuxostat Zentiva 80 mg Plėvele dengtos tabletės

Febuxostat Zentiva 120 mg Plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Febuxostat Zentiva 80 mg apvalkotās tabletes

Febuxostat Zentiva 120 mg apvalkotās tabletes

Estonsko

Febuxostat Zentiva 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Febuxostat Zentiva 120 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Maďarsko

Febuxostat Laboratorios Liconsa 80 mg Filmtabletta

Febuxostat Laboratorios Liconsa 120 mg Filmtabletta

Slovinsko

Febuksostat Laboratorios Liconsa 80 mg filmsko obložene tablete

Febuksostat Laboratorios Liconsa 120 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

29. 4. 2020.

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls307893/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Febuxostat Zentiva 80 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 80 mg (jako febuxostatum hemihydricum).

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 76,50 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Světle žluté, kulaté potahované tablety o průměru přibližně 11 mm, s vyraženým „80“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba chronické hyperurikémie u stavů, kdy již došlo k vytvoření urátových depozit (včetně

anamnézy nebo přítomnosti dnavých tofů a/nebo dnavé artritidy).

Febuxostat Zentiva je indikován u dospělých pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená perorální dávka přípravku Febuxostat Zentiva je 80 mg jednou denně nezávisle na jídle.

Pokud je hladina kyseliny močové v séru po 2 až 4 týdnech vyšší než 6 mg/dl (357 mikromolů/l),

může být zvážena dávka 120 mg jednou denně.

Přípravek Febuxostat Zentiva účinkuje dostatečně rychle, aby umožnil opakované testování hladiny

kyseliny močové v séru po dvou týdnech. Terapeutickým cílem je snížit a udržet hladinu kyseliny

močové v séru pod 6 mg/dl (357 mikromolů/l).

Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů po dobu minimálně 6 měsíců (viz bod 4.4).

Starší

pacienti

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Účinnost a bezpečnost nebyla plně hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu <30 ml/min, viz bod 5.2). U pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin

není nutná žádná úprava dávkování.

Porucha funkce jater

Účinnost a bezpečnost febuxostatu nebyla hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce jater

(Child-Pugh skóre C). Doporučené dávkování u pacientů s mírnou poruchou funkce jater je 80 mg. U

pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater jsou k dispozici omezené informace.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost febuxostatu u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupná žádná

data.

Způsob podání

Perorální podání. Febuxostat Zentiva se užívá ústy a lze ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 (viz také

bod 4.8).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kardiovaskulární poruchy

Léčbě febuxostatem u pacientů s existujícím závažným kardiovaskulárním onemocněním (např.

infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou nebo nestabilní anginou pectoris) je třeba se vyhnout,

pokud existují jiné vhodné možnosti léčby.

Ve studiích APEX a FACT byl v celkové skupině febuxostatu pozorován početně vyšší výskyt

kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím (definované cílové parametry dle Anti-

Platelet Trialists‘ Collaboration (APTC) zahrnující kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu,

nefatální cévní mozkovou příhodu) než ve skupině alopurinolu (1,3 oproti 0,3 příhod na 100

pacientoroků). Ve studii CONFIRMS tomu však tak nebylo (podrobné údaje o studii viz bod 5.1).

Incidence kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím v kombinovaných studiích fáze 3

(studie APEX, FACT a CONFIRMS) byla 0,7 oproti 0,6 příhod na 100 pacientoroků. V dlouhodobých

prodloužených studiích byl výskyt kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím 1,2 příhod

pro febuxostat a 0,6 příhod pro alopurinol na 100 pacientoroků.Nebyly nalezeny žádné statisticky

významné rozdíly a žádná příčinná souvislost s febuxostatem nebyla stanovena. Mezi identifikované

rizikové faktory mezi těmito pacienty patřily anamnéza aterosklerózy a/nebo infarkt myokardu nebo

městnavé srdeční selhání.

Frekvence závažných nežádoucích kardiálních příhod (major cardiac adverse events, MACE) se v

poregistrační studii CARES (viz bod 5.1 pro podrobnou charakteristiku studie) vyskytla v podobném

poměru u skupin léčených febuxostatem a alopurinolem (poměr rizik 1,03; 95% interval spolehlivosti

0,87–1,23), ale výskyt kardiovaskulárního úmrtí byl pozorován vyšší u febuxostatu než alopurinolu

(4,3 % vs. 3,2 % pacientů; poměr rizik 1,34; 95% interval spolehlivosti 1,03–1,73).

Léková alergie/hypersenzitivita

Po uvedení febuxostatu na trh byla shromážděna hlášení vzácně se vyskytujících závažných

alergických/hypersenzitivních reakcí včetně život ohrožujícího Stevensova-Johnsonova syndromu,

toxické epidermální nekrolýzy a akutních anafylaktických reakcí/šoku. Tyto reakce nastaly ve většině

případů během prvního měsíce léčby febuxostatem. Někteří, ale ne všichni pacienti, hlásili i poškození

ledvin a/nebo předchozí přecitlivělost na allopurinol. V některých případech byly závažné

hypersenzitivní reakce, včetně polékových reakcí s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS),

spojeny s horečkou, hematologickou, ledvinovou nebo jaterní účastí.

Pacienti mají být upozorněni na známky a příznaky alergických/hypersenzitivních reakcí a pro tyto

příznaky pečlivě sledováni (viz bod 4.8). Pokud se objeví závažné alergické/hypersenzitivní reakce,

včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, má být léčba febuxostatem ihned ukončena, jelikož brzké

ukončení léčby je spojováno s lepší prognózou. Pokud se u pacienta objeví alergické/hypersenzitivní

reakce včetně Stevensova-Johnsonova syndromu a akutní anafylaktické reakce/šok, léčba

febuxostatem u tohoto pacienta nesmí být nikdy obnovena.

Akutní záchvaty dny (dnavý záchvat)

Léčba febuxostatem nemá být zahájena, dokud akutní záchvat dny úplně neodezněl. Během zahájení

léčby se mohou objevit záchvaty dny v důsledku změny hladin kyseliny močové v séru, která je

způsobena mobilizací kyseliny močové z tkáňových depozit (viz body 4.8 a 5.1). Při zahájení léčby

febuxostatem je doporučena profylaxe záchvatů dny nesteroidními antiflogistiky nebo kolchicinem

pod dobu minimálně šesti měsíců (viz bod 4.2).

Pokud se objeví záchvat dny během léčby febuxostatem, nemá být léčba přerušena. Záchvat dny má

být léčen současně v závislosti na individuálním stavu pacienta. Kontinuální léčba febuxostatem

snižuje frekvenci a intenzitu záchvatů dny.

Depozita xanthinu

U pacientů, u kterých je výrazně zvýšená rychlost tvorby urátů (např. maligní onemocnění a jeho

léčba, Lesch-Nyhanův syndrom), by se mohla absolutní koncentrace xanthinu v moči ve

vzácných případech dostatečně zvýšit, aby umožnila jeho ukládání v močovém traktu. Protože u

těchto pacientů není žádná zkušenost s febuxostatem, není zde jeho použití doporučeno.

Merkaptopurin/azathioprin

Užívání febuxostatu se nedoporučuje u pacientů, kteří jsou současně léčeni

merkaptopurinem/azathioprinem, protože inhibice xanthinoxidázy febuxostatem může způsobit

zvýšení plazmatické koncentrace merkaptopurinu/azathioprinu, které může vést k závažné toxicitě.

Interakční studie na lidech nebyly provedeny.

Pokud se nelze současnému užívání vyhnout, doporučuje se snížit dávky merkaptopurinu/azathioprinu.

Na základě modelování a simulační analýzy dat z neklinických studií na potkanech, musí být při

současném podávání s febuxostatem dávka merkaptopurinu/azathioprinu snížena na 20 % nebo méně

původně předepsané dávky, aby se předešlo možným hematologickým účinkům (viz body 4.5 a 5.3).

Pacienti musí být pečlivě sledováni a následně dávky merkaptopurinu/azathioprinu musí být upraveny

na základě vyhodnocení terapeutické odpovědi a nástupu možných toxických účinků.

Pacienti po orgánové transplantaci

Vzhledem k chybějícím zkušenostem u pacientů po orgánové transplantaci není febuxostat u těchto

skupin pacientů doporučen (viz bod 5.1).

Theofylin

U zdravých subjektů neukázalo současné podávání febuxostatu 80 mg a theofylinu 400 mg v

jednorázové dávce žádné farmakokinetické interakce (viz bod 4.5). Febuxostat 80 mg se může

používat u pacientů, kteří jsou současně léčeni theofylinem bez rizika zvýšení plazmatické hladiny

theofylinu. Údaje pro febuxostat 120 mg nejsou k dispozici.

Poruchy jater

Ve fázi 3 kombinovaných klinických studií byly u pacientů léčených febuxostatem pozorovány

mírné abnormality funkce jater (5,0 %). Před zahájením léčby febuxostatem a periodicky poté je

podle uvážení lékaře doporučeno pravidelné provádění jaterních testů (viz bod 5.1).

Poruchy štítné žlázy

U pacientů léčených dlouhodobě febuxostatem (5,5 %) bylo v dlouhodobých otevřených

prodloužených studiích pozorováno zvýšení hladin TSH (>5,5 µIU/ml). U pacientů se změnou funkce

štítné žlázy je při léčbě febuxostatem doporučována opatrnost (viz bod 5.1).

Laktóza

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,

úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Merkaptopurin/azathioprin

Na základě mechanismu účinku febuxostatu na inhibici XO (xanthinoxidázy) se současné použití

nedoporučuje. Inhibice XO febuxostatem může vyvolat zvýšení plazmatických koncentrací těchto

léčiv, což by vedlo k toxicitě. Studie lékových interakcí febuxostatu s jinými léčivy (kromě

theofylinu), která jsou metabolizována XO, nebyly u lidí provedeny.

Modelování a simulační analýza dat z preklinických studií na potkanech indikují, že v případě

současného podávání s febuxostatem, musí být dávka merkaptopurinu/azathioprinu snížena na 20 %

nebo méně původně předepsané dávky (viz body 4.4 a 5.3).

Interakční studie u febuxostatu a jiné cytotoxické chemoterapie nebyly provedeny. Nejsou k dispozici

údaje týkající se bezpečnosti febuxostatu během jiné cytotoxické léčby.

Rosiglitazon/ CYP2C8 substráty

Febuxostat se ukázal být slabým inhibitorem CYP2C8 in vitro. Ve studii na zdravých subjektech

nemělo současné podání denní dávky 120 mg febuxostatu se 4 mg rosiglitazonu v jednorázové

perorální dávce žádný vliv na farmakokinetiku rosiglitazonu ani jeho metabolitu N-desmetyl

rosiglitazonu, což značí, že febuxostat není in vivo inhibitorem enzymu CYP2C8. Proto se

předpokládá, že současné podávání febuxostatu s roziglitazonem či jinými CYP2C8 substráty

nevyžaduje žádnou úpravu dávkování těchto látek.

Theofylin

Na zdravých subjektech byla provedena interakční studie s febuxostatem, která hodnotila, zda může

inhibice XO vyvolat zvýšení hladiny theofylinu v oběhu, stejně, jako je hlášeno u jiných inhibitorů

XO. Výsledky studie ukázaly, že současné podání denní dávky febuxostatu 80 mg s theofylinem 400

mg v jednorázové dávce nemá žádný vliv na farmakokinetiku ani na bezpečnost theofylinu. Proto není

nutná zvláštní opatrnost při současném podání febuxostatu 80 mg a theofylinu. Údaje pro febuxostat

120 mg nejsou k dispozici.

Naproxen a další inhibitory glukuronidace

Metabolismus febuxostatu závisí na uridinglukuronosyltransferázových (UGT) enzymech. Léčivé

přípravky, které inhibují glukuronidaci, jako jsou nesteroidní antiflogistika a probenecid, by mohly

teoreticky ovlivnit eliminaci febuxostatu. U zdravých subjektů bylo současné užívání febuxostatu a

naproxenu v dávce 250 mg dvakrát denně spojeno se zvýšením expozice febuxostatu (C

28 %,

AUC 41 % a t

26 %). V klinických studiích nesouviselo užívání naproxenu nebo dalších

nesteroidních antiflogistik/Cox-2 inhibitorů s žádným klinicky významným zvýšením nežádoucích

účinků.

Febuxostat může být současně podáván s naproxenem bez nutnosti jakékoli úpravy dávky febuxostatu

nebo naproxenu.

Induktory glukuronidace

Silné induktory UGT enzymů mohou vést ke zvýšenému metabolismu a snížené účinnosti febuxostatu.

1 až 2 týdny po zahájení léčby silným induktorem glukuronidace je tudíž doporučeno sledování

hladiny kyseliny močové v séru. Naopak ukončení léčby induktorem může vést ke zvýšení

plazmatických hladin febuxostatu.

Kolchicin/indometacin/hydrochlorothiazid/warfarin

Febuxostat může být současně podáván s kolchicinem nebo indometacinem bez nutnosti úpravy dávky

febuxostatu nebo současně podávané léčivé látky.

Při podávání febuxostatu s hydrochlorothiazidem není nutná žádná úprava dávkování.

Není nutná úprava dávkování současně podávaného warfarinu. U zdravých jedinců nemělo souběžné

podávání febuxostatu (80 mg nebo 120 mg jednou denně) s warfarinem žádný vliv na farmakokinetiku

warfarinu. Při současném podávání warfarinu s febuxostatem nebyl ovlivněn INR ani aktivita faktoru

VII.

Desipramin/CYP2D6 substráty

Bylo prokázáno, že febuxostat je in vitro slabý inhibitor CYP2D6. Ve studii u zdravých dobrovolníků

vyvolalo 120 mg febuxostatu podávaného jednou denně průměrné 22% zvýšení AUC desipraminu,

substrátu CYP2D6, což ukazuje na možný slabý inhibiční účinek febuxostatu na enzym CYP2D6 in

vivo. Proto se neočekává, že současné podávání febuxostatu s jinými CYP2D6 substráty bude

vyžadovat jakoukoli úpravu dávkování těchto látek.

Antacida

Bylo prokázáno, že současné užití antacida obsahujícího hydroxid hořečnatý a hlinitý prodlužuje

absorpci febuxostatu (přibližně 1 hodina) a vyvolává 32% snížení C

, ale nebyla pozorována žádná

významná změna AUC. Febuxostat může být tudíž užíván bez ohledu na užívání antacida.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje u velmi omezeného počtu těhotenství neprokázaly žádné nežádoucí účinky febuxostatu na

těhotenství nebo na zdraví plodu/novorozence. Studie na zvířatech neukazují přímé ani nepřímé

nežádoucí účinky s ohledem na březost, vývoj embrya/plodu nebo porod (viz bod 5.3). Potenciální

riziko pro člověka není známo. Febuxostat nemá být užíván během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se febuxostat vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly

vylučování této léčivé látky do mateřského mléka a poruchu vývoje kojených mláďat. Riziko pro

kojené dítě není možné vyloučit. Febuxostat nemá být užíván během kojení.

Fertilita

Reprodukční studie s dávkou až 48 mg/kg/den provedené na zvířatech neukázaly žádné na dávce

závislé nežádoucí účinky na fertilitu (viz bod 5.3). Účinek febuxostatu na fertilitu u lidí není znám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po užití febuxostatu byly hlášeny somnolence, závratě, parestézie a rozmazané vidění. Pacienti mají

být opatrní v případě řízení vozidel, obsluhy strojů nebo při provádění nebezpečných aktivit, dokud si

neověří, že přípravek Febuxostat Zentiva neovlivňuje nežádoucím způsobem jejich výkonnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v klinických studiích (4 072 subjektů léčených nejméně

jednou dávkou od 10 mg do 300 mg) a po uvedení přípravku na trh patří dnavé záchvaty, abnormality

funkce jater, průjem, nauzea, bolest hlavy, vyrážka a edém. Tyto nežádoucí účinky byly převážně

mírné nebo střední intenzity. Po uvedení přípravku na trh se objevily vzácné závažné hypersenzitivní

reakce na febuxostat, z nichž některé byly spojovány se systémovými příznaky a vzácné příhody náhlé

srdeční smrti.

Přehled nežádoucích účinků v tabulce

Časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100) a vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)

nežádoucí účinky objevující se u pacientů léčených febuxostatem jsou uvedeny níže.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

T

abulka 1: Nežádoucí účinky související s léčbou v kombinovaných dlouhotrvajících rozšířených

klinických studiích fáze 3 a po uvedení přípravku na trh

Poruchy krve a lymfatického

systému

Vzácné

Pancytopenie, trombocytopenie, agranulocytóza*

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktická reakce*, léková hypersenzitivita*

Endokrinní poruchy

Méně časté

Zvýšení hladiny TSH v krvi

Poruchy oka

Vzácné

Rozmazané vidění

Poruchy metabolismu a výživy

Časté***

Dnavé záchvaty

Méně časté

Diabetes mellitus, hyperlipidemie, snížení chuti k jídlu, zvýšení

tělesné hmotnosti

Vzácné

Snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Snížení libida, nespavost

Vzácné

Nervozita

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Závrať, parestézie, hemiparéza, somnolence, změny chuti,

hypestézie, hyposmie

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

Tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Síňové fibrilace, palpitace, abnormální EKG

Vzácné

Náhlá srdeční smrt*

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly, návaly horka

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Dušnost, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem

, nauzea

Méně časté

Bolest břicha, břišní distenze, gastro-ezofageální refluxní choroba,

zvracení, sucho v ústech, dyspepsie, zácpa, časté stolice,

nadýmání, gastrointestinální potíže

Vzácné

Zánět slinivky břišní, ulcerace dutiny ústní

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Abnormality jaterních testů**

Méně časté

Cholelithiáza

Vzácné

Hepatitida, žloutenka*, poškození jater*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka (včetně různých typů vyrážek hlášených s nižší frekvencí,

viz níže)

Méně časté

Dermatitida, kopřivka, pruritus, změna barvy kůže, kožní léze,

petechie, makulární vyrážka, makulopapulární vyrážka, papulární

vyrážka

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza*, Stevensův-Johnsonův syndrom*,

angioedém*, polékové reakce s eozinofilií a systémovými

příznaky*, generalizovaná vyrážka (závažné)*, erytém,

exfoliativní vyrážka, folikulární vyrážka, vezikulární vyrážka,

pustulární vyrážka, pruritická vyrážka*, erytematózní vyrážka,

morbiliformní vyrážka, alopecie, hyperhidróza

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Artralgie, artritida, myalgie, bolest svalů a kostí, svalová slabost,

svalový spasmus, svalové napětí, burzitida

Vzácné

Rhabdomyolýza*, ztuhlost kloubů, ztuhlost kosterního svalstva

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Selhání ledvin, nefrolitiáza, hematurie, polakisurie, proteinurie

Vzácné

Tubulointersticiální nefritida*, nucení na močení

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Méně časté

Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Časté

Otok

Méně časté

Únava, bolest na prsou, hrudní potíže

Vzácné

Žízeň

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení hladiny amylázy v krvi, snížení počtu trombocytů, snížení

počtu bílých krvinek, snížení počtu lymfocytů, zvýšení kreatinu v

krvi, zvýšení kreatininu v krvi, snížení hemoglobinu,

zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení triglyceridů v krvi,

zvýšení cholesterolu v krvi, snížení hematokritu, zvýšení laktát

dehydrogenázy v krvi, zvýšení draslíku v krvi

Vzácné

Zvýšení hladiny glukózy v krvi, prodloužení aPTT, snížení počtu

červených krvinek, zvýšení hladiny alkalické fosfatázy v krvi,

zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi*

Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení přípravku na trh

U pacientů, kteří jsou současně léčeni kolchicinem, se v kombinovaných studiích fáze 3 častěji

vyskytují neinfekční průjmy vyvolané léčbou a abnormální výsledky testů jaterních funkcí

Výskyt záchvatů dny v jednotlivých randomizovaných kontrolovaných studiích fáze 3 viz bod 5.1.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Po uvedení přípravku na trh se vzácně objevily závažné hypersenzitivní reakce na febuxostat, včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a anafylaktických reakcí/šoku.

Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jsou charakterizovány progresivní

kožní vyrážkou spojenou s puchýři nebo slizničními lézemi a podrážděním očí. Hypersenzitivní reakce

na febuxostat mohou být spojené s následujícími příznaky: kožní reakce charakterizované

infiltrovanou makulopapulární erupcí, generalizovanou nebo exfoliativní vyrážkou, ale také kožními

lézemi, otokem obličeje, horečkou, hematologickými abnormalitami jako trombocytopenie a

eozinofilie a poškozením jednoho nebo více orgánů (jaterní nebo ledvinové poškození včetně

tubulointersticiální nefritidy) (viz bod 4.4).

Brzy po začátku léčby a během prvních měsíců byly často pozorovány dnavé záchvaty. Poté se v

závislosti na čase frekvence dnavých záchvatů snižuje. Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů

(viz body 4.2 a 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Pacienti s předávkováním by měli být léčeni pomocí symptomatické a podpůrné léčby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky pro léčbu dny, přípravky inhibující tvorbu kyseliny močové,

ATC kód: M04AA03

Mechanismus účinku

Kyselina močová je cílový produkt metabolismu purinů u člověka a vytváří se v kaskádě hypoxanthin

→ xanthin → kyselina močová. Oba kroky ve výše uvedených transformacích jsou katalyzovány

xanthinoxidázou (XO). Febuxostat je 2-arylthiazolový derivát, který dosahuje svého terapeutického

účinku, snížení hladiny kyseliny močové v séru, prostřednictvím selektivní inhibice XO. Febuxostat je

silný, nonpurinový selektivní inhibitor XO (NP-SIXO) s hodnotou Ki in vitro nižší než jeden

nanomol. Bylo prokázáno, že febuxostat silně inhibuje jak oxidované tak redukované formy XO. Při

terapeutických koncentracích febuxostat neinhibuje další enzymy účastnící se metabolismu purinů a

pyrimidinů, jako jsou guanindeamináza, hypoxanthin guaninfosforibosyltransferáza, orotát

fosforibosyltransferáza, orotidin monofosfátdekarboxyláza nebo purin nukleosidfosforyláza.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost febuxostatu byla prokázána ve třech pivotních studiích fáze 3 (dvě pivotní studie APEX a

FACT a další studie CONFIRMS popsané níže), které byly provedeny u 4 101 pacientů s

hyperurikémií a dnou. V každé pivotní studii fáze 3 prokázal febuxostat lepší schopnost snižovat a

udržovat sérové hladiny kyseliny močové ve srovnání s alopurinolem. Primárním cílovým parametrem

účinnosti ve studiích APEX a FACT byl podíl pacientů, jejichž hladiny kyseliny močové za poslední

tři měsíce byly nižší než 6,0 mg/dl (357 mikromolů/l). V další studii fáze 3 – CONFIRMS, jejíž

výsledky byly k dispozici po prvním vydání rozhodnutí o registraci febuxostatu, byl primárním

cílovým parametrem z hlediska účinnosti podíl pacientů, kteří měli při závěrečné návštěvě sérové

hladiny urátů <6,0 mg/dl. Do těchto studií nebyli zařazeni pacienti s orgánovou transplantací (viz bod

4.2).

Studie APEX: Alopurinolem a placebem kontrolovaná studie účinnosti febuxostatu (APEX) byla

randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, 28týdenní studie fáze 3. Bylo do ní

randomizováno 1 072 pacientů: placebo (n=134), febuxostat 80 mg jednou denně (n=267), febuxostat

120 mg jednou denně (n=269), febuxostat 240 mg jednou denně (n=134) nebo alopurinol (300 mg

jednou denně [n=258] u pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru ≤1,5 mg/dl nebo 100 mg

jednou denně [n=10] u pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru >1,5 mg/dl a ≤2,0 mg/dl). Jako

bezpečnostní hodnocená dávka bylo použito 240 mg febuxostatu (2krát vyšší než je doporučená

nejvyšší dávka).

Studie APEX ukázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostatu

80 mg jednou denně a 120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanými

dávkami alopurinolu 300 mg (n=258)/100 mg (n=10) ve snížení hladiny kyseliny močové v séru pod 6

mg/dl (357 mikromolů/l) (viz tabulka 2 a obrázek 1).

Studie FACT: Alopurinolem kontrolovaná studie s febuxostatem (FACT) byla randomizovaná,

dvojitě zaslepená, multicentrická, 52týdenní studie fáze 3. Bylo do ní randomizováno 760 pacientů:

febuxostat 80 mg jednou denně (n=256), febuxostat 120 mg jednou denně (n=251) nebo alopurinol

300 mg jednou denně (n=253).

Studie FACT prokázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostatu 80 mg

a 120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanou dávkou alopurinolu 300 mg

ve snížení a udržení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl (357 mikromolů/l).

Tabulka 2 shrnuje výsledky primárních cílových parametrů účinnosti:

Tabulka 2 Podíl pacientů s hladinami kyseliny močové v séru <6,0 mg/dl (357mikromol/l)

Poslední tři měsíční návštěvy

Febuxostat

Febuxostat

Alopurinol

Studie

80 mg jednou denně

120 mg jednou denně

300/100 mg

jednou denně

APEX

(28 týdnů)

48 %

(n=262)

65 % *, #

(n=269)

22 %

(n=268)

FACT

(52 týdnů)

53 %

(n=255)

62 %*

(n=250)

21 %

(n=251)

Kombinova

né výsledky

51 %

(n=517)

63 %

*, #

(n=519)

22 %

(n=519)

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace