FEBUXOSTAT ZENTIVA 80MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FEBUXOSTAT (FEBUXOSTATUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
M04AA03
INN (Mezinárodní Name):
FEBUXOSTAT (FEBUXOSTAT)
Dávkování:
80MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28; 84
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FEBUXOSTAT
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 651/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls126976/2016, sp. zn. sukls126977/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Febuxostat Zentiva

80 mg potahované tablety

Febuxostat Zentiva 120 mg potahované tablety

febuxostatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se

u Vás

vyskytne

kterýkoli z nežádoucích

účinků,

sdělte to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co nalez

nete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Febuxostat Zentiva a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Febuxostat Zentiva užívat

3. Jak se přípravek Febuxostat Zentiva užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Febuxostat Zentiva uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je

přípravek Febuxostat Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Febuxostat Zentiva tablety obsahují léčivou látku febuxostat a používají se k léčbě dny,

která souvisí s nadbytkem chemické látky nazývané kyselina močová (urát) v těle. U některých lidí se

kyselina močová hromadí v krvi a její obsah se může zvýšit tak, že se stane nerozpustnou. Pokud k

tomu dojde, mohou se vytvářet krystaly kyseliny močové v kloubech a kolem kloubů a v ledvinách.

Tyto krystaly mohou způsobit náhlou, silnou bolest, zčervenání, zteplání a otok kloubu (známé jako

dnavý záchvat). Pokud nejsou léčena, mohou se v kloubech a kolem kloubů tvořit velká depozita

označená jako tofy. Tyto tofy mohou způsobit poškození kloubů a kostí.

Přípravek Febuxostat Zentiva snižuje hladinu kyseliny močové. Udržování nízkých hladin při užívání

přípravku Febuxostat Zentiva jednou denně zastavuje hromadění krystalů a v průběhu času dochází ke

zmírnění příznaků. Dlouhodobé udržování dostatečně nízkých hladin kyseliny močové může také

zmenšit velikost tofů.

Přípravek Febuxostat Zentiva 120 mg tablety se užívá také k léčbě a předcházení vysoké hladině

kyseliny močové v krvi, která se může objevit, pokud začnete užívat chemoterapii při nádorových

onemocněních krve.

Při chemoterapii se ničí nádorové buňky a proto se zvyšuje hladina kyseliny močové v krvi, pokud se

tvorbě kyseliny močové nepředchází.

Přípravek Febuxostat Zentiva je pro dospělé pacienty.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Febuxostat Zentiva užívat

Neužívejte přípravek

Febuxostat Zentiva

jestliže jste

alergický(á) na

febuxostat

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Febuxostat Zentiva se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte nebo jste prodělal(a) srdeční selhání nebo onemocnění srdce,

pokud máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin a/nebo závažné alergické reakce na alopurinol

(lék používaný k léčbě dny),

pokud máte nebo jste měl(a) onemocnění jater nebo abnormality v testech jaterních funkcí,

jestliže

jste

léčen(a)

vysoké

hladiny

kyseliny

močové

důsledku

Lesch-Nyhanova

syndromu (vzácné dědičné onemocnění, při kterém je v krvi příliš vysoká hladina kyseliny

močové),

pokud máte onemocnění štítné žlázy.

Pokud u Vás dojde k alergické reakci na přípravek Febuxostat Zentiva, přestaňte užívat tento lék (viz

také bod 4). Možnými příznaky alergických reakcí mohou být:

vyrážka včetně závažných forem (např. puchýře, bulky, svědivá vyrážka, vyrážka vyznačující

se výrazným olupováním), svědění,

otok končetin nebo obličeje,

obtížné dýchání,

horečka a zvětšené lymfatické uzliny,

ale také závažné život ohrožující alergické stavy se srdeční a oběhovou zástavou.

Váš lékař se může rozhodnout, že na trvalo ukončí léčbu přípravkem Febuxostat Zentiva.

V souvislosti s užíváním febuxostatu byly vzácně hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky

(Stevensův-Johnsonův syndrom), objevující se zpočátku na trupu v podobě teček s červeným středem

nebo kruhových skvrn často uvnitř s puchýřem. Příznaky mohou zahrnovat také vředy v ústech, krku,

nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Vyrážka se může vyvinout v rozsáhlé

puchýře nebo olupování kůže.

Pokud se u Vás po užití febuxostatu vyvine Stevensův-Johnsonův syndrom, nesmíte již nikdy

přípravek Febuxostat Zentiva užívat. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky,

okamžitě se poraďte s lékařem, jemuž řekněte, že užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud se u Vás objeví dnavý záchvat (náhlý nástup silné bolesti, citlivosti, zarudnutí, lokální zvýšení

teploty a otok kloubu), počkejte před prvním zahájením léčby přípravkem Febuxostat Zentiva, až

dnavý záchvat odezní.

U některých lidí mohou dnavé záchvaty vzplanout při zahájení léčby některými přípravky snižujícími

hladinu kyseliny močové. Záchvaty dny se nevyskytnou u každého, ale mohou se u Vás objevit i při

užívání přípravku Febuxostat Zentiva a zvláště během prvních týdnů nebo měsíců léčby. Je důležité,

abyste užíval(a) Febuxostat Zentiva, i když máte záchvat dny, protože přípravek Febuxostat Zentiva

stále působí snižování hladiny kyseliny močové. V průběhu času se dnavé záchvaty vyskytují méně

často a jsou méně bolestivé, pokud užíváte přípravek Febuxostat Zentiva každý den.

Váš lékař bude často předepisovat jiné léky, bude-li to nutné, k zabránění nebo k léčbě příznaků

záchvatu dny (jako je bolest a otok kloubů).

U pacientů s velmi vysokými hladinami kyseliny močové (např. těch, kteří podstupují chemoterapii

nádoru) by léčba léky snižujícími hladinu kyseliny močové mohla vést k tvorbě xantinu v močových

cestách a následně možným kamenům, i když toto nebylo u pacientů léčených febuxostatem pro

syndrom nádorového rozpadu pozorováno.

Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil(a) vyšetření krve pro kontrolu, zda máte normální

funkci jater.

Děti a dospívající

Nedávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 18 let, protože bezpečnost a účinnost nebyla

stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek

Febuxostat Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky obsahující

některé z následujících látek, protože tyto látky a přípravek Febuxostat Zentiva se mohou vzájemně

ovlivňovat a Váš lékař může zvážit nutná opatření:

merkaptopurin (používaný k léčbě nádorů),

azathioprin (používaný ke snížení imunitní odpovědi),

teofylin (používaný k léčbě astmatu).

Těhotenství a kojení

Není známo, zda může přípravek Febuxostat Zentiva poškodit nenarozené dítě. Přípravek Febuxostat

Zentiva neužívejte během těhotenství. Není známo, zda přípravek Febuxostat Zentiva může přecházet

do mateřského mléka. Neužívejte přípravek Febuxostat Zentiva, pokud kojíte nebo pokud budete kojit.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Uvědomte si, že se u Vás mohou během léčby objevit závratě, ospalost, rozmazané vidění a necitlivost

nebo brnění a v takovém případě neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek

Febuxostat Zentiva obsahuje

sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Febuxostat Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tableta denně.

Tablety se užívají ústy a mohou se užívat nezávisle na jídle.

Dna

Přípravek Febuxostat Zentiva je k dispozici buď jako 80 mg nebo 120 mg tablety. Váš lékař Vám

předepíše takovou sílu, která bude pro Vás vhodná.

Užívejte přípravek Febuxostat Zentiva každý den, i když se u Vás nevyskytne dnavý záchvat.

Prevence a léčba vysokých hladin kyseliny močové u pacientů podstupujících chemoterapii nádoru

Přípravek Febuxostat Zentiva je k dispozici ve formě tablet obsahujících 120 mg.

Užívání přípravku Febuxostat Zentiva zahajte 2 dny před chemoterapií a v užívání pokračujte podle

doporučení lékaře. Léčba je obvykle krátkodobá.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Febuxostat Zentiva

, než jste měl(

a)

V případě náhodného předávkování požádejte svého lékaře o radu nebo kontaktujte nejbližší

zdravotnické zařízení poskytující neodkladnou péči.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Febuxostat Zentiva

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Febuxostat Zentiva, užijte ji, jakmile si vzpomenete,

pokud se neblíží čas pro užití další dávky. V takovém případě vynechte zmeškanou dávku a užijte

svou další dávku v normální dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Febuxostat Zentiva

Neukončujte užívání přípravku Febuxostat Zentiva bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. Pokud

ukončíte užívání přípravku Febuxostat Zentiva, může dojít ke zvýšení hladiny kyseliny močové a Vaše

příznaky se mohou zhoršit v důsledku vytváření nových krystalů urátu v kloubech a jejich okolí a v

ledvinách.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se objeví následující vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí),

přestaňte

užívat tento přípravek a ihned kontaktujte svého lékaře

nebo navštivte nejbližší nemocnici,

protože mohou následovat závažné alergické reakce:

anafylaktické reakce, poléková hypersenzitivita (viz také bod 2 "Upozornění a opatření")

potenciálně život ohrožující kožní vyrážky charakterizované vznikem puchýřů a odlupováním

kůže a vnitřních povrchů tělních dutin, např. úst a genitálií, bolestivými vředy v ústech a/nebo v

oblasti genitálií, spojené s horečkou, bolestí v krku a únavou (Stevensův-Johnsonův syndrom /

toxická epidermální nekrolýza), nebo zvětšením lymfatických uzlin, zvětšením jater, zánětem

jater (až selháním jater), zvýšením počtu bílých krvinek v krevním obrazu (polékové reakce s

eozinofilií a systémovými příznaky - Dress) (viz bod 2).

generalizované kožní vyrážky

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí) jsou:

abnormální výsledky jaterních testů,

průjem,

bolest hlavy,

vyrážka (včetně různých typů vyrážek, viz níže v bodech "méně časté" a "vzácné")

pocit na zvracení

zhoršení příznaků dny

lokalizovaný otok v důsledku hromadění tekutin v tkáních (edém)

Další nežádoucí účinky, které nejsou zmíněny výše, jsou uvedeny níže.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou:

snížení chuti k jídlu, změna hladiny cukru v krvi (cukrovka) s příznaky, jako je nadměrná žízeň,

zvýšení hladiny tuků v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti,

ztráta sexuální touhy

poruchy spánku, ospalost

závratě, necitlivost, brnění, snížená nebo změněná citlivost kůže (hypestézie, hemiparéza nebo

parestézie), změněná chuť k jídlu, snížené vjemy vůně (hyposmie),

abnormální EKG, nepravidelný nebo rychlý srdeční tep, vnímání vlastního srdečního tepu

(palpitace)

návaly horka nebo zčervenání (např. zarudnutí obličeje nebo krku), zvýšení krevního tlaku,

krvácení (pozorované jen u pacientů užívajících chemoterapii při krevních onemocněních)

kašel, dechová nedostatečnost, nepříjemný pocit nebo bolest na prsou, zánět nosní sliznice

a/nebo hrdla (infekce horních cest dýchacích), bronchitida

sucho v ústech, bolest břicha nebo plynatost, pálení žáhy / poruchy trávení, zácpa, častější

stolice, zvracení, žaludeční potíže

svědění, kopřivka, zánět kůže, změna zbarvení kůže, malá červená nebo fialová tečka na kůži,

malé ploché červené nebo fialové tečky na kůži, plochá červená oblast na kůži, která je pokryta

malými spojitými hrbolky, vyrážka, červené oblasti a skvrny na kůži, jiné poruchy kůže

svalové křeče, svalová slabost, bolest svalů / kloubů, bursitida nebo artritida (zánět kloubů

obvykle doprovázený bolestí, otokem a/nebo ztuhlostí), bolest končetin, bolest zad, svalový

spasmus (křeče svalů)

krev v moči, abnormálně časté močení, abnormální výsledky vyšetření moči (zvýšená hladina

bílkoviny v moči), snížení normální funkce ledvin

únava, bolest na prsou, nepříjemný pocit na hrudi

kameny ve žlučníku nebo žlučovodech (cholelitiáza)

zvýšená hladina thyreostimulačního hormonu (TSH) v krvi

změny

složení

krve

nebo

množství

krevních

buněk

nebo

destiček

(abnormální

výsledky

vyšetření krve)

ledvinové kameny

potíže s erekcí

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) jsou:

poškození svalů, stav, který ve vzácných případech může být závažný. Může dojít ke vzniku

svalových obtíží, a pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, může se jednat

o neobvyklý rozpad svalové tkáně. Jestliže pociťujete bolest svalů, citlivost na dotek a slabost,

okamžitě kontaktujte lékaře.

závažné otoky hlubších vrstev kůže, zejména okolo rtů, očí, otoky genitálií, rukou, chodidel

nebo jazyka s možnými náhlými dýchacími obtížemi

vysoká horečka v kombinaci s vyrážkou podobnou spalničkové vyrážce, zvětšení lymfatických

uzlin, zvětšení jater, zánět jater (až selhání jater), zvýšení počtu bílých krvinek v krevním

obrazu (leukocytóza, s eozinofilií nebo bez eozinofilie)

červenání kůže (erytém), vyrážka různých typů (např. svědivá, s bílými tečkami, s puchýřky, s

puchýři obsahujícími hnis, s odlupováním kůže, vyrážka podobná spalničkám), rozsáhlý erytém

(červené zbarvení kůže), odumírání a puchýřovité odlučování pokožky a sliznic, které má za

následek

jejich

odlupování

možnou

sepsi

(Stevensův-Johnsonův

syndrom

toxická

epidermální nekrolýza)

nervozita

pocit žízně

zvonění v uších

rozmazané vidění, změny zraku

vypadávání vlasů

tvorba vředů v ústech

zánět slinivky břišní: běžnými příznaky jsou bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení

zvýšené pocení

snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, nekontrolovatelná ztráta chuti k jídlu (anorexie)

ztuhlost svalů a/nebo kloubů

abnormálně

nízký

počet

krevních

buněk

(bílých

nebo

červených

krvinek

nebo

krevních

destiček)

naléhavá potřeba močení

změny nebo snížení množství moči z důvodu zánětu ledvin (tubulointersticiální nefritida)

zánět jater (hepatitida)

zežloutnutí kůže (žloutenka)

poškození jater

zvýšená kreatinfosfokináza v krvi (ukazatel poškození svalu)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webová stránka: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Febuxostat Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za "EXP".

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Febuxostat Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je febuxostatum.

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 80 mg nebo 120 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro

tablety: roubovaný kopolymer poly(vinyl-kaprolaktamu),poly(vinyl-acetátu) a makrogolu

(Soluplus),

mikrokrystalická

celulosa,

sodná

sůl

kroskarmelosy,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý, natrium-stearyl-fumarát

Potah tablety: hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek. 80mg

tablety obsahují červený oxid železitý (E172) a 120mg tablety obsahují hnědý oxid železitý

(E172), žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek

Febuxostat Zentiva

vypadá a co obsahuje toto balení

Febuxostat Zentiva 80 mg potahované tablety jsou růžové oválné potahované tablety o rozměrech 13,9

x 6,9 ± 1,0 mm.

Febuxostat Zentiva 120 mg potahované tablety jsou oranžové podlouhlé potahované tablety o

rozměrech 17,6 x 7,3 ± 1,0 mm.

Febuxostat Zentiva 80 mg a 120 mg je balen do OPA/Aluminium/PVC – Aluminium blistrů.

Febuxostat Zentiva 80 mg a 120 mg je dodáván v baleních obsahujících 28 a 84 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název přípravku

Česká republika, Německo, Itálie, Polsko,

Rumunsko, Francie

Febuxostat Zentiva

Velká Británie

Febuxostat

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

.

12. 9. 2018

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls126976/2016, sp. zn. sukls126977/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Febuxostat Zentiva 80 mg potahované tablety

Febuxostat Zentiva 120 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 80 mg.

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 120 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: sodík.

Jedna tableta obsahuje maximálně 2,75 mg sodíku.

Jedna tableta obsahuje maximálně 4,12 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Potahovaná tableta.

Růžové oválné potahované tablety o rozměrech 13,9 x 6,9 ± 1,0 mm.

Oranžové podlouhlé potahované tablety o rozměrech 17,6 x 7,3 ± 1,0 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Febuxostat Zentiva 80 mg a 120 mg je indikován k léčbě chronické hyperurikémie u stavů,

kdy již došlo k vytvoření urátových depozit (včetně anamnézy nebo přítomnosti dnavých tofů a/nebo

dnavé artritidy).

Přípravek Febuxostat Zentiva 120 mg je indikován k prevenci a léčbě hyperurikémie u dospělých

pacientů podstupujících chemoterapii hematologických malignit, kteří jsou středně až vysoce ohroženi

syndromem nádorového rozpadu (TLS).

Přípravek Febuxostat Zentiva je indikován u dospělých pacientů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dna: Doporučená perorální dávka přípravku Febuxostat Zentiva je 80 mg jednou denně nezávisle na

jídle. Pokud je hladina kyseliny močové v séru po 2 až 4 týdnech vyšší než 6 mg/dl (357 mikromolů/l),

může být zvážena dávka 120 mg jednou denně.

Přípravek Febuxostat Zentiva účinkuje dostatečně rychle, aby umožnil opakované testování hladiny

kyseliny močové v séru po dvou týdnech. Terapeutickým cílem je snížit a udržet hladinu kyseliny

močové v séru pod 6 mg/dl (357 mikromolů/l).

Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů po dobu minimálně 6 měsíců (viz bod 4.4).

Syndro

m nádorového rozpadu

: Doporučená perorální dávka přípravku Febuxostat Zentiva je 120 mg

jednou denně bez ohledu na příjem potravy. Užívání přípravku Febuxostat Zentiva má být zahájeno

dva dny před začátkem léčby cytostatiky a mělo by trvat nejméně 7 dní; v závislosti na délce

chemoterapie však může být léčba po posouzení klinického stavu prodloužena až na 9 dní.

Starší osoby

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Účinnost a bezpečnost nebyla plně hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu <30 ml/min, viz bod 5.2).

U pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování.

Porucha funkce jater

Účinnost a bezpečnost febuxostatu nebyla hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce jater

(Child-Pugh skóre C).

Dna: Doporučené dávkování u pacientů s mírnou poruchou funkce jater je 80 mg. U pacientů se

středně těžkou poruchou funkce jater jsou k dispozici omezené informace.

Syndrom nádorového rozpadu

: v pivotní klinické studii fáze 3 (FLORENCE) byli ze studie vyloučeni

jen subjekty se závažnou poruchou funkce jater. U přijatých pacientů nebylo nutné upravovat dávku na

základě funkce jater.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Febuxostat Zentiva u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Nejsou

dostupná žádná data.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Febuxostat Zentiva se užívá ústy a lze ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 (viz také

bod 4.8).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kardiovaskulární poruchy

Léčba chronické hyperurikémie

Léčba febuxostatem se u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo městnavým srdečním

selháním nedoporučuje. Ve studiích APEX a FACT byl v celkové skupině febuxostatu pozorován

početně vyšší výskyt kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím (definované cílové

parametry dle Anti-Platelet Trialists' Collaboration (APTC) zahrnující kardiovaskulární úmrtí,

nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozkovou příhodu) než ve skupině alopurinolu (1,3 oproti

0,3 příhod na 100 pacientoroků). Ve studii CONFIRMS tomu však tak nebylo (podrobné údaje o studii

viz bod 5.1). Incidence kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím v kombinovaných

studiích fáze 3 (studie APEX, FACT a CONFIRMS) byla 0,7 oproti 0,6 příhod na 100 pacientoroků. V

dlouhodobých prodloužených studiích byl výskyt kardiovaskulárních příhod APTC hlášených

zkoušejícím 1,2 příhod pro febuxostat a 0,6 příhod pro alopurinol na 100 pacientoroků. Nebyly

nalezeny žádné statisticky významné rozdíly a žádná příčinná souvislost s febuxostatem nebyla

stanovena. Mezi identifikované rizikové faktory mezi těmito pacienty patřily anamnéza aterosklerózy

a/nebo infarkt myokardu nebo městnavé srdeční selhání.

Prev

ence a léčba hyperurikémie u pacientů ohrožených TLS

U pacientů podstupujících chemoterapii hematologických malignit, kteří jsou středně až vysoce

ohroženi syndromem nádorového rozpadu a jsou léčeni přípravkem Febuxostat Zentiva by měla být

podle potřeby monitorována srdeční činnost.

Léková alergie / hypersenzitivita

Po uvedení přípravku na trh byla shromážděna hlášení vzácně se vyskytujících alergických /

hypersenzitivních reakcí včetně život ohrožujícího Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické

epidermální nekrolýzy a akutních anafylaktických reakcí / šoku. Tyto reakce nastaly ve většině

případů během prvního měsíce léčby febuxostatem. Někteří, ale ne všichni pacienti, hlásili i poškození

ledvin a/nebo předchozí přecitlivělost na allopurinol. V některých případech byly závažné

hypersenzitivní reakce, včetně polékových reakcí s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS),

spojeny s horečkou, hematologickou, ledvinovou nebo jaterní účastí.

Pacienti mají být upozorněni na známky a příznaky alergických / hypersenzitivních reakcí a pro tyto

příznaky pečlivě sledováni (viz bod 4.8). Pokud se objeví závažné alergické / hypersenzitivní reakce,

včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, měla by být léčba febuxostatem ihned ukončena, jelikož

brzké ukončení léčby je spojováno s lepší prognózou. Pokud se u pacienta objeví alergické /

hypersenzitivní reakce včetně Stevensova-Johnsonova syndromu a akutní anafylaktické reakce / šok,

léčba febuxostatem nesmí být u tohoto pacienta nikdy obnovena.

Akutní záchvaty dny (dnavý záchvat)

Léčba febuxostatem nemá být zahájena, dokud akutní záchvat dny úplně neodezněl. Během zahájení

léčby se mohou objevit záchvaty dny v důsledku změny hladin kyseliny močové v séru, která je

způsobena mobilizací kyseliny močové z tkáňových depozit (viz bod 4.8 a 5.1). Při zahájení léčby

febuxostatem je doporučena profylaxe záchvatů dny nesteroidními antiflogistiky nebo kolchicinem

pod dobu minimálně šesti měsíců (viz bod 4.2).

Pokud se objeví záchvat dny během léčby febuxostatem, nemá být léčba přerušena. Záchvat dny má

být léčen současně v závislosti na individuálním stavu pacienta. Kontinuální léčba febuxostatem

snižuje frekvenci a intenzitu záchvatů dny.

Depozita xanthinu

U pacientů, u kterých je výrazně zvýšená rychlost tvorby urátů (např. maligní onemocnění a jeho

léčba, Lesch-Nyhanův syndrom), by se mohla absolutní koncentrace xanthinu v moči ve vzácných

případech dostatečně zvýšit, aby umožnila jeho ukládání v močovém traktu. Toto nebylo pozorováno

v pivotní klinické studii s febuxostatem u syndromu nádorového rozpadu. Protože u těchto pacientů

není žádná zkušenost s febuxostatem, jeho použití u této populace pacientů s Lesch-Nyhanovým

syndromem se nedoporučuje.

Merkaptopurin / azathioprin

Užívání febuxostatu není doporučeno u pacientů, kteří jsou současně léčeni merkaptopurinem /

azathioprinem, protože inhibice xantin oxidázy febuxostatem může způsobit zvýšené plazmatické

koncentrace merkaptopurinu / azathioprinu, které by mohly vést k závažné toxicitě. Interakční studie u

lidí nebyly provedeny.

Pokud není možnost vyhnout se kombinaci, doporučuje se snížit dávku merkaptopurinu / azathioprinu.

Na základě modelové a simulační analýzy údajů z předklinické studie u potkanů by měla být dávka

merkaptopurinu / azathioprinu při současném podávání febuxostatu snížena na 20% nebo méně dříve

předepsané dávky, aby se zabránilo možnému hematologickému účinku (viz body 4.5 a 5.3).

Pacienti mají být pečlivě sledováni a dávka merkaptopurinu / azathioprinu má být následně upravena

na základě vyhodnocení terapeutické odpovědi a nástupu případných toxických účinků.

Pacienti po orgánové transplantaci

Vzhledem k chybějícím zkušenostem u pacientů po orgánové transplantaci není febuxostat u těchto

skupin pacientů doporučen (viz bod 5.1).

Theofylin

U zdravých subjektů neukázalo současné podávání febuxostatu 80 mg a theofylinu 400 mg v

jednorázové dávce žádné farmakokinetické interakce (viz bod 4.5). Febuxostat 80 mg se může

používat u pacientů, kteří jsou současně léčeni theofylinem bez rizika zvýšení plazmatické hladiny

theofylinu. Údaje pro febuxostat 120 mg nejsou k dispozici.

Poruchy jater

Ve fázi 3 kombinovaných klinických studií byly u pacientů léčených febuxostatem pozorovány mírné

abnormality funkce jater (5,0%). Před zahájením léčby febuxostatem a periodicky poté je podle

uvážení lékaře doporučeno pravidelné provádění jaterních testů (viz bod 5.1).

Poruchy štítné žlázy

U pacientů léčených dlouhodobě febuxostatem (5,5%) bylo v dlouhodobých otevřených

prodloužených studiích pozorováno zvýšení hladin TSH (>5,5 µIU/ml). U pacientů se změnou funkce

štítné žlázy je při léčbě febuxostatem doporučována opatrnost (viz bod 5.1).

Přípravek Febuxostat Zentiva obsahuje sodík a soluplus

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Pomocná látka soluplus má potenciál vyvolat histaminem zprostředkovanou pseudoalergii, viz bod

5.3.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Merkaptopurin / azathioprin

Na základě mechanismu účinku febuxostatu na inhibici XO není současné použití doporučeno.

Inhibice XO febuxostatem může vyvolat zvýšení plazmatických koncentrací těchto léčiv, což by vedlo

k toxicitě. Studie lékových interakcí febuxostatu s jinými léčivy (kromě theofylinu), která jsou

metabolizována XO, nebyly u lidí provedeny.

Modelová a simulační analýza údajů z předklinické studie u potkanů naznačuje, že v případě

současného podávání febuxostatu by měla být dávka merkaptopurinu / azathioprinu snížena na 20%

nebo méně, dříve předepsané dávky (viz body 4.4 a 5.3).

Interakční studie febuxostatu s jinou cytotoxickou chemoterapií nebyly provedeny.

Febuxostat Zentiva 80 mg: Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se bezpečnosti febuxostatu během

jiné cytotoxické léčby.

Febuxostat Zentiva 120 mg: V pivotní studii zaměřené na syndrom nádorového rozpadu bylo

podáváno 120 mg febuxostatu denně pacientům s několika chemoterapeutickými režimy zahrnujícími

i monoklonální protilátky. V této studii však nebyly zkoumány interakce typu léčivo-léčivo a léčivo-

onemocnění. Možné interakce s jakýmikoli souběžně podávanými cytostatiky proto nelze vyloučit.

Rosiglitazon / CYP2C8 substráty

Febuxostat se ukázal být slabým inhibitorem CYP2C8 in vitro. Ve studii na zdravých subjektech

nemělo současné podání denní dávky 120 mg febuxostatu se 4 mg rosiglitazonu v jednorázové

perorální dávce žádný vliv na farmakokinetiku rosiglitazonu ani jeho metabolitu N-desmetyl

rosiglitazonu, což značí, že febuxostat není in vivo inhibitorem enzymu CYP2C8. Proto se

předpokládá, že současné podávání febuxostatu s roziglitazonem či jinými CYP2C8 substráty

nevyžaduje žádnou úpravu dávkování těchto látek.

Theofylin

Na zdravých subjektech byla provedena interakční studie s febuxostatem, která hodnotila, zda může

inhibice XO vyvolat zvýšení hladiny theofylinu v oběhu, stejně, jako je hlášeno u jiných inhibitorů

XO. Výsledky studie ukázaly, že současné podání denní dávky febuxostatu 80 mg s theofylinem 400

mg v jednorázové dávce nemá žádný vliv na farmakokinetiku ani na bezpečnost theofylinu. Proto není

nutná zvláštní opatrnost při současném podání febuxostatu 80 mg a theofylinu. Údaje pro febuxostat

120 mg nejsou k dispozici.

Naproxen a další inhibitory glukuronidace

Metabolismus febuxostatu závisí na uridinglukuronosyltransferázových (UGT) enzymech. Léčivé

přípravky, které inhibují glukuronidaci, jako jsou nesteroidní antiflogistika a probenecid, by mohly

teoreticky ovlivnit eliminaci febuxostatu. U zdravých subjektů bylo současné užívání febuxostatu a

naproxenu v dávce 250 mg dvakrát denně spojeno se zvýšením expozice febuxostatu (C

28%, AUC

41% a t

26%). V klinických studiích nesouviselo užívání naproxenu nebo dalších nesteroidních

antiflogistik/Cox-2 inhibitorů s žádným klinicky významným zvýšením nežádoucích účinků.

Febuxostat může být současně podáván s naproxenem bez nutnosti jakékoli úpravy dávky febuxostatu

nebo naproxenu.

Induktory glukuronidace

Silné induktory UGT enzymů mohou vést ke zvýšenému metabolismu a snížené účinnosti febuxostatu.

1 až 2 týdny po zahájení léčby silným induktorem glukuronidace je tudíž doporučeno sledování

hladiny kyseliny močové v séru. Naopak ukončení léčby induktorem může vést ke zvýšení

plasmatických hladin febuxostatu.

Kolchicin / indometacin / hydrochlorothiazid / warfarin

Febuxostat může být současně podáván s kolchicinem nebo indometacinem bez nutnosti úpravy dávky

febuxostatu nebo současně podávané léčivé látky.

Při podávání febuxostatu s hydrochlorothiazidem není nutná žádná úprava dávkování.

Není nutná úprava dávkování současně podávaného warfarinu. U zdravých jedinců nemělo souběžné

podávání febuxostatu (80 mg nebo 120 mg jednou denně) s warfarinem žádný vliv na farmakokinetiku

warfarinu. Při současném podávání warfarinu s febuxostatem nebyl ovlivněn INR ani aktivita faktoru

VII.

Desipramin / CYP2D6 substráty

Bylo prokázáno, že in vitro je febuxostat je slabým inhibitorem CYP2D6. Ve studii u zdravých

dobrovolníků vyvolalo 120 mg febuxostatu podávaného jednou denně průměrně 22% zvýšení AUC

desipraminu, substrátu CYP2D6, což ukazuje na možný slabý inhibiční účinek febuxostatu na enzym

CYP2D6 in vivo. Proto se neočekává, že současné podávání febuxostatu s jinými CYP2D6 substráty

bude vyžadovat jakoukoli úpravu dávkování těchto látek.

Antacida

Bylo prokázáno, že současné užití antacida obsahujícího hydroxid hořečnatý a hlinitý prodlužuje

absorpci febuxostatu (přibližně 1 hodina) a vyvolává 32% snížení C

, ale nebyla pozorována žádná

významná změna AUC. Febuxostat může být tudíž užíván bez ohledu na užívání antacida.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje u velmi omezeného počtu těhotenství neprokázaly žádné nežádoucí účinky febuxostatu na

těhotenství nebo na zdraví plodu/novorozence. Studie na zvířatech neukazují přímé ani nepřímé

nežádoucí účinky s ohledem na březost, vývoj embrya/plodu nebo porod (viz bod 5.3). Potenciální

riziko pro člověka není známo. Febuxostat se nemá užívat během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se febuxostat vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly

vylučování této léčivé látky do mateřského mléka a poruchu vývoje kojených mláďat. Riziko pro

kojené dítě není možné vyloučit. Febuxostat se nemá užívat během kojení.

Fertilita

Reprodukční studie s dávkou až 48 mg/kg/den provedené na zvířatech neukázaly žádné na dávce

závislé nežádoucí účinky na fertilitu (viz bod 5.3). Účinek febuxostatu na fertilitu u lidí není znám.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po užití febuxostatu byly hlášeny somnolence, závratě, parestézie a rozmazané vidění. Pacienti mají

být opatrní, pokud jde o řízení vozidel, obsluhu strojů nebo provádění nebezpečných aktivit, dokud si

neověří, že přípravek Febuxostat Zentiva neovlivňuje nežádoucím způsobem jejich výkonnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v klinických studiích (4 072 subjektů léčených nejméně

jednou dávkou od 10 mg do 300 mg) a po uvedení přípravku na trh patří dnavé záchvaty, abnormality

funkce jater, průjem, nauzea, bolest hlavy, vyrážka a edém. Tyto nežádoucí účinky byly převážně

mírné nebo střední intenzity. Po uvedení přípravku na trh se objevily vzácné závažné hypersenzitivní

reakce na febuxostat, z nichž některé byly spojovány se systémovými příznaky.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100) a vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)

nežádoucí účinky objevující se u pacientů léčených febuxostatem jsou uvedeny níže.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky související s léčbou v kombinovaných dlouhotrvajících rozšířených

klinických studiích fáze 3 a po uvedení přípravku na trh

Poruchy krve a lymfatického

systému

Vzácné

Pancytopenie, trombocytopenie, agranulocytóza*

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktická reakce*, poléková hypersenzitivita*

Endokrinní poruchy

Méně časté

Zvýšení hladiny TSH v krvi

Poruchy metabolismu a výživy

Časté***

Dnavé záchvaty

Méně časté

Diabetes mellitus, hyperlipidemie, snížení chuti k jídlu, zvýšení

tělesné hmotnosti

Vzácné

Snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Snížení libida, nespavost

Vzácné

Nervozita

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Závrať, parestézie, hemiparéza, somnolence, změny chuti,

hypestézie, hyposmie

Poruchy oka

Vzácné

Rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

Tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Síňové fibrilace, palpitace, abnormální EKG, blokáda levého

Tawarova raménka (viz bod syndrom nádorového rozpadu),

sinusová tachykardie (viz bod syndrom nádorového rozpadu)

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly, návaly horka, krvácení (viz bod syndrom

nádorového rozpadu)

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Méně časté

Dušnost, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem**, nauzea

Méně časté

Bolest břicha, břišní distenze, gastro-ezofageální refluxní

choroba, zvracení, sucho v ústech, dyspepsie, zácpa, časté

stolice, nadýmání, gastrointestinální potíže

Vzácné

Zánět slinivky břišní, ulcerace dutiny ústní

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Abnormality jaterních testů**

Méně časté

Cholelithiáza

Vzácné

Hepatitida, žloutenka*, poškození jater*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka (včetně různých typů vyrážek hlášených s nižší

frekvencí, viz níže)

Méně časté

Dermatitida, kopřivka, pruritus, změna barvy kůže, kožní léze,

petechie, makulární vyrážka, makulopapulózní vyrážka,

papulózní vyrážka

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza*, Stevensův-Johnsonův

syndrom*, angioedém*, polékové reakce s eozinofilií a

systémovými příznaky*, generalizovaná vyrážka (závažné)*,

erytém, exfoliativní vyrážka, folikulární vyrážka, vezikulární

vyrážka, pustulózní vyrážka, pruritická vyrážka*, erytematózní

vyrážka, morbiliformní vyrážka, alopecie, hyperhidróza

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Artralgie, artritida, myalgie, bolest svalů a kostí, svalová slabost,

svalový spasmus, svalové napětí, burzitida

Vzácné

Rhabdomyolýza*, ztuhlost kloubů, ztuhlost kosterního svalstva

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Selhání ledvin, nefrolitiáza, hematurie, polakisurie, proteinurie

Vzácné

Tubulointersticiální nefritida*, nucení na močení

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Méně časté

Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě

Časté

aplikace

Otok

Méně časté

Únava, bolest na prsou, hrudní potíže

Vzácné

Žízeň

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení hladiny amylázy v krvi, snížení počtu trombocytů,

snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu lymfocytů, zvýšení

kreatinu v krvi, zvýšení kreatininu v krvi, snížení hemoglobinu,

zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení triglyceridů v krvi,

zvýšení cholesterolu v krvi, snížení hematokritu, zvýšení laktát

dehydrogenázy v krvi, zvýšení draslíku v krvi

Vzácné

Zvýšení hladiny glukózy v krvi, prodloužení aPTT, snížení počtu

červených krvinek, zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení

kreatinfosfokinázy v krvi*

* Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení přípravku na trh

** U pacientů, kteří jsou současně léčeni kolchicinem, se v kombinovaných studiích fáze 3 častěji

vyskytují neinfekční průjmy vyvolané léčbou a abnormální výsledky testů jaterních funkcí

*** Výskyt záchvatů dny v jednotlivých randomizovaných kontrolovaných studiích fáze 3 viz bod 5.1.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Po uvedení přípravku na trh se vzácně objevily závažné hypersenzitivní reakce na febuxostat, včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a anafylaktických reakcí / šoku.

Stevensův- Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jsou charakterizovány progresivní

kožní vyrážkou spojenou s puchýři nebo slizničními lézemi a podrážděním očí. Hypersenzitivní reakce

na febuxostat mohou být spojené s následujícími příznaky: kožní reakce charakterizované

infiltrovanou makulopapulární erupcí, generalizovanou nebo exfoliativní vyrážkou, ale také kožními

lézemi, otokem obličeje, horečkou, hematologickými abnormalitami jako trombocytopenie a

eozinofilie a poškozením jednoho nebo více orgánů (jaterní nebo ledvinové poškození včetně

tubulointersticiální nefritidy) (viz bod 4.4).

Brzy po začátku léčby a během prvních měsíců byly často pozorovány dnavé záchvaty. Poté se v

závislosti na čase frekvence dnavých záchvatů snižuje. Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů

(viz bod 4.2 a 4.4).

Syndrom nádorového rozpadu

Souhrn bezpečnostního profilu

V randomizované, dvojitě zaslepené pivotní klinické studii fáze 3 FLORENCE (FLO-01) srovnávající

febuxostat s alopurinolem (346 pacientů podstupujících chemoterapii hematologických malignit, kteří

byli středně až vysoce ohroženi TLS) pocítilo nežádoucí reakce jen 22 (6,4%) pacientů, a to 11 (6,4%)

pacientů z každé léčené skupiny. Většina nežádoucích reakcí byla buď mírných, nebo středně

závažných.

Celkově studie FLORENCE nepoukázala na žádná konkrétní bezpečnostní rizika nad rámec

předchozích zkušeností s febuxostatem u dny, s výjimkou následujících tří nežádoucích reakcí

(uvedených výše v tabulce 1).

Srdeční poruchy:

Méně časté: blokáda levého Tawarova raménka, sinusová tachykardie

Cévní poruchy:

Méně časté: krvácení

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,100

41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Pacienti s předávkováním by měli být léčeni pomocí symptomatické a podpůrné léčby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Přípravky pro léčbu dny, přípravky inhibující tvorbu kyseliny močové.

ATC kód:

M04AA03

Mechanismus účinku

Kyselina močová je cílový produkt metabolismu purinů u člověka a vytváří se v kaskádě hypoxanthin

-> xanthin -> kyselina močová. Oba kroky ve výše uvedených transformacích jsou katalyzovány

xanthinoxidázou (XO). Febuxostat je 2-arylthiazolový derivát, který dosahuje svého terapeutického

účinku, snížení hladiny kyseliny močové v séru, prostřednictvím selektivní inhibice XO. Febuxostat je

silný, non- purinový selektivní inhibitor XO (NP-SIXO) s hodnotou Ki in vitro nižší než jeden

nanomol. Bylo prokázáno, že febuxostat silně inhibuje jak oxidované tak redukované formy XO. Při

terapeutických koncentracích febuxostat neinhibuje další enzymy účastnící se metabolismu purinů a

pyrimidinů, jako jsou guanindeamináza, hypoxanthin guaninfosforibosyltransferáza, orotát

fosforibosyltransferáza, orotidin monofosfátdekarboxyláza nebo purin nukleosidfosforyláza.

Klinická účinnost a bezpečnost

Dna

Účinnost febuxostatu byla prokázána ve třech pivotních studiích fáze 3 (dvě pivotní studie APEX a

FACT a další studie CONFIRMS popsané níže), které byly provedeny u 4101 pacientů s

hyperurikémií a dnou. V každé pivotní studii fáze 3 prokázal febuxostat lepší schopnost snižovat a

udržovat sérové hladiny kyseliny močové ve srovnání s alopurinolem. Primárním cílovým parametrem

účinnosti ve studiích APEX a FACT byl podíl pacientů, jejichž hladiny kyseliny močové za poslední

tři měsíce byly nižší než 6,0 mg/dl (357 mikromolů/l). V další studii fáze 3 - CONFIRMS, jejíž

výsledky byly k dispozici po prvním vydání rozhodnutí o registraci febuxostatu, byl primárním

cílovým parametrem z hlediska účinnosti podíl pacientů, kteří měli při závěrečné návštěvě sérové

hladiny urátů <6,0 mg/dl. Do těchto studií nebyli zařazeni pacienti s orgánovou transplantací (viz bod

4.2).

Studie APEX

Alopurinolem a placebem kontrolovaná studie účinnosti febuxostatu (APEX) byla randomizovaná,

dvojitě zaslepená, multicentrická, 28týdenní studie fáze 3. Bylo do ní randomizováno 1072 pacientů:

placebo (n=134), febuxostat 80 mg jednou denně (n=267), febuxostat 120 mg jednou denně (n=269),

febuxostat 240 mg jednou denně (n=134) nebo alopurinol (300 mg jednou denně [n=258] u pacientů s

výchozí hladinou kreatininu v séru ≤1,5 mg/dl nebo 100 mg jednou denně [n=10] u pacientů s výchozí

hladinou kreatininu v séru >1,5 mg/dl a ≤2,0 mg/dl). Jako bezpečnostní hodnocená dávka bylo použito

240 mg febuxostatu (2krát vyšší než je doporučená nejvyšší dávka).

Studie APEX ukázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostatu 80 mg

jednou denně a 120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanými dávkami

alopurinolu 300 mg (n=258)/100 mg (n=10) ve snížení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl

(357 mikromolů/l) (viz tabulka 2 a obrázek 1).

Studie FACT

Alopurinolem kontrolovaná studie s febuxostatem (FACT) byla randomizovaná, dvojitě zaslepená,

multicentrická, 52týdenní studie fáze 3. Bylo do ní randomizováno 760 pacientů: febuxostat 80 mg

jednou denně (n=256), febuxostat 120 mg jednou denně (n=251) nebo alopurinol 300 mg jednou

denně (n=253).

Studie FACT prokázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostatu 80 mg a

120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanou dávkou alopurinolu 300 mg ve

snížení a udržení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl (357 mikromolů/l).

Tabulka 2 shrnuje výsledky primárních cílových parametrů účinnosti:

Tabulka 2

Podíl pacientů s hladinami kyseliny močové v séru <6,0 mg/dl (357 mikromol/l) Poslední tři

měsíční návštěvy

Studie

febuxostat

80 mg 1 x denně

febuxostat

120 mg 1 x

denně

Alopurinol

300/100 mg 1 x

denně

(a)

APEX

(28 týdnů)

(n=262)

(b,c)

(n=269)

(n=268)

FACT

(52 týdnů)

(n=255)

(n=250)

(n=251)

Kombinované

výsledky

(n=517)

(b,c)

(n=519)

(n=519)

výsledky získané od subjektů užívajících buď 100 mg jednou denně (n=10: pacienti s hladinou

kreatininu v séru >1,5 a ≤2,0 mg/dl) nebo 300 mg jednou denně (n=509) byli seskupeni pro analýzy.

p<0,001 vs alopurinol.

p < 0,001 vs. 80 mg.

Schopnost febuxostatu snižovat hladiny kyseliny močové v séru byla rychlá a trvalá. Snížení hladiny

kyseliny močové v séru pod 6,0 mg/dl (357 mikromol/l) byly zaznamenány při návštěvě ve 2. týdnu a

udržely se během léčby. Průměrné hladiny kyseliny močové v séru v průběhu času pro každou

léčebnou skupinu ze dvou pivotních studií fáze 3 jsou uvedeny na obrázku 1.

O

brázek 1 Průměrné hladiny kyseliny močové v séru v kombinovaných pivotních studiích fáze 3

Pozn.: 509 pacientů užívalo alopurinol v dávce 300 mg jednou denně; 10 pacientů s hladinou

kreatininu v séru >1,5 a < 2,0 mg/dl dostávalo dávku 100 mg jednou denně (10 pacientů z 268 ve

studii APEX). 240 mg febuxostatu bylo použito pro hodnocení bezpečnosti febuxostatu ve

dvojnásobné dávce než je doporučená nejvyšší dávka.

Studie CONFIRMS

Studie CONFIRMS byla randomizovaná kontrolovaná 26týdenní studie fáze 3, která byla provedena

za účelem zhodnocení bezpečnosti a účinnosti 40 mg a 80 mg febuxostatu v porovnání s 300 mg nebo

200 mg alopurinolem u pacientů s dnou a hyperurikémií. Dva tisíce dvě stě šedesát devět (2 269)

pacientů bylo randomizováno mezi febuxostatem 40 mg podávaný jednou denně (n = 757),

febuxostatem 80 mg podávaný jednou denně (n = 756) nebo alopurinol 300/200 mg podávaný jednou

denně (n = 756). Nejméně 65% pacientů mělo mírné až středně těžké poškození ledvin (s clearance

kreatininu 30-89 ml/min. Po dobu 26 týdnů byla povinná profylaxe proti dnavým záchvatům.

Podíl pacientů, kteří při závěrečné návštěvě měli sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl (357 µmol/l), činil

45% u 40 mg febuxostatu, 67% u 80 mg febuxostatu a 42% u 300/200 mg alopurinolu.

Primární cílový parametr u podskupiny pacientů s poruchou funkce ledvin

Studie APEX hodnotila účinnost u 40 pacientů s poruchou funkce ledvin (tj. výchozí hladina

kreatininu v séru vyšší než 1,5 mg/dl a ≤ 2,0 mg/dl). U subjektů s poruchou funkce ledvin, které byly

randomizovány do alopurinolu, byla dávka ukončena na 100 mg jednou denně. Febuxostat dosáhl

primárního cílového parametru účinnosti u 44% (80 mg jednou denně), 45% (120 mg jednou denně) a

60% (240 mg jednou denně) pacientů ve srovnání s 0% ve skupině alopurinolu v dávce 100 mg jednou

denně a ve skupině placeba.

Nevyskytly se žádné klinicky významné rozdíly v procentu snížení koncentrace kyseliny močové v

séru u zdravých subjektů bez ohledu na jejich renální funkci (58% ve skupině s normální renální

funkcí a 55% ve skupině se závažnou renální dysfunkcí).

Ve studii CONFIRMS byla prospektivně definována analýza pacientů se dnou a poruchou funkce

ledvin, která ukázala, že u pacientů se dnou a mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (65%

studovaných pacientů) byl pro snížení sérových hladin urátů pod 6 mg/dl významně účinnější

febuxostat než alopurinol 300/200 mg.

Primární cílový parametr u podskupiny pacientů s hladinou kyseliny močové v séru ≥

10 mg/dl

Asi 40% pacientů (kombinace studie APEX a FACT) mělo výchozí hladinu kyseliny močové v séru

≥10 mg/dl. V této podskupině dosáhl febuxostat primárního cílového parametru účinnosti (hladina

kyseliny močové v séru < 6,0 mg/dl po poslední 3. návštěvě) u 41% (80 mg jednou denně), 48% (120

mg jednou denně) a 66% (240 mg jednou denně) pacientů ve srovnání s 9% ve skupině alopurinolu v

dávce 300 mg/100 mg jednou denně a 0% ve skupině placeba.

Ve studii CONFIRMS byl podíl pacientů s výchozí sérovou hladinou urátů ≥10 mg/dl, kteří dosáhli

primárního cílového parametru z hlediska účinnosti (sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl při závěrečné

návštěvě), 27% (66/249) u pacientů léčených febuxostatem 40 mg podávaným jednou denně, 49%

(125/254) v případě febuxostatu 80 mg podávaného jednou denně a 31% (72/230) u alopurinolu

300/200 mg podávaného jednou denně.

Klinické výsledky: podíl pacientů vyžadujících léčbu dnavého záchvatu

Studie APEX: Během 8týdenního období profylaxe vyžadoval léčbu dnavých záchvatů vyšší podíl

subjektů (36%) ve skupině léčené febuxostatem 120 mg než ve skupině s febuxostatem 80 mg (28%),

alopurinolem 300 mg (23%) nebo placebem (20%). Výskyt záchvatů se po období profylaxe zvýšil a

postupně s časem klesal. Mezi 8. a 28. týdnem dostávalo léčbu dnavých záchvatů 46 až 55% subjektů.

Během posledních 4 týdnů studie (ve 24.-28. týdnu) byly dnavé záchvaty pozorovány u 15%

(febuxostat 80 mg, 120 mg), 14% (alopurinol 300 mg) a 20% (placebo) subjektů.

Studie FACT: Během 8týdenního období profylaxe vyžadoval léčbu dnavých záchvatů vyšší podíl

subjektů (36%) ve skupině léčené febuxostatem 120 mg než ve skupině léčené febuxostatem 80 mg

(22%) nebo ve skupině léčené alopurinolem 300 mg (21%). Po 8týdenním období profylaxe se výskyt

záchvatů zvýšil a poté postupně s časem klesal (v 8. až 52. týdnu dostávalo léčbu dnavých záchvatů

64% a 70% subjektů). Během posledních 4 týdnů studie (ve 49.-52. týdnu) byly dnavé záchvaty

pozorovány u 6-8% (febuxostat 80 mg, 120 mg) a u 11% (alopurinol 300 mg) subjektů.

Podíl subjektů vyžadujících léčbu dnavého záchvatu (studie APEX a FACT) byl početně nižší ve

skupinách, které dosáhly průměrné hladiny kyseliny močové v séru po výchozím stavu nižší než 6,0

mg/dl, 5,0 mg/dl nebo 4,0 mg/dl ve srovnání se skupinou, která dosáhla průměrné hladiny kyseliny

močové v séru po výchozím stavu ≥ 6,0 mg/dl během posledních 32 týdnů léčebné fáze (intervaly 20.

týden - 24. týden až 49. týden - 52. týden).≤

V průběhu studie CONFIRMS činil procentuální podíl pacientů vyžadujících léčbu dnavých záchvatů

(1. den až 6. měsíc) 31% ve skupině febuxostatu 80 mg a 25% ve skupině alopurinolu. Mezi

skupinami léčenými febuxostatem 80 mg a 40 mg nebyl v podílu pacientů, kteří vyžadovali léčbu

dnavých záchvatů, pozorován žádný rozdíl.

Dlouhodobé otevřené rozšířené studie

Studie EXCEL (C02-021): Studie Excel byla tříletá otevřená multicentrická randomizovaná rozšířená

bezpečnostní studie fáze 3, kontrolovaná alopurinolem u pacientů, kteří dokončili pivotní studie fáze 3

(APEX nebo FACT). Do studie bylo zařazeno celkem 1086 pacientů: febuxostat 80 mg podávaný

jednou denně (n = 649), febuxostat 120 mg podávaný jednou denně (n = 292) a alopurinol 300/100 mg

podávaný jednou denně (n = 145). Přibližně 69% pacientů nevyžadovalo pro dosažení konečné stabilní

léčby žádnou změnu v léčbě. Pacienti, kteří měli 3krát po sobě sérovou hladinu kyseliny močové > 6,0

mg/dl, byli vyřazeni.

Sérové hladiny urátů byly v čase zachovány (tj. 91% pacientů původně léčených febuxostatem 80 mg

a 93% pacientů původně léčených febuxostatem 120 mg mělo v 36. měsíci sérové hladiny kyseliny

močové <6 mg/dl).

Tříleté údaje ukázaly snížení výskytu dnavých záchvatů s méně než 4% subjektů, kteří vyžadovali

léčbu záchvatu (tj. více než 96% pacientů nevyžadovalo léčbu záchvatu) od 16. do 24. měsíce a od 30.

do 36. měsíce.

U 46% pacientů na konečné stabilní léčbě 80 mg febuxostatu podávaného jednou denně a u 38%

pacientů léčených 120 mg febuxostatu podávaného jednou denně se od základní hladiny do závěrečné

návštěvy zcela vyřešil primární hmatný tofus.

Studie FOCUS (TMX-01-005) byla 5letá otevřená multicentrická prodloužená studie bezpečnosti fáze

2 u pacientů, kteří dokončili 4 týdny s dvojitě zaslepeným dávkováním febuxostatu ve studii TMX-00-

004. Do studie bylo zahrnuto 116 pacientů, kteří zpočátku dostávali febuxostat v dávce 80 mg jednou

denně. 62% pacientů nevyžadovalo pro udržení sérové hladiny kyseliny močové <6 mg/dl žádnou

úpravu dávky a 38% pacientů vyžadovalo úpravu až do dosažení konečné stabilní dávky.

Podíl pacientů se sérovými hladinami urátů <6,0 mg/dl (357 µmol/l) při závěrečné návštěvě činil u

všech dávek febuxostatu více než 80% (81-100%).

Během klinických studií fáze 3 byly pozorovány mírné abnormality jaterních testů u pacientů léčených

febuxostatem (5,0%). Tento výskyt byl podobný jako u alopurinolu (4,2%) (viz bod 4.4). Zvýšené

hodnoty TSH (>5,5 µIU/ml) byly pozorovány u pacientů užívajících febuxostat dlouhodobě (5,5%) a u

pacientů užívajících alopurinol (5,8%) v dlouhodobých otevřených prodlouženích studií (viz bod 4.4).

Syndrom nádorového rozpadu

Účinnost a bezpečnost febuxostatu v prevenci a léčbě syndromu nádorového rozpadu byla hodnocena

ve studii FLORENCE (FLO-01). Ve srovnání s alopurinolem byl u febuxostatu prokázán vyšší and

rychlejší účinek na snižování hladiny urátů.

FLORENCE byla randomizovaná (1:1), dvojitě zaslepená pivotní studie fáze 3 srovnávající febuxostat

120 mg podávaný jednou denně s alopurinolem v dávce 200 až 600 mg denně (průměrná denní dávka

alopurinolu [± standardní odchylka]: 349,7 ± 112,90 mg) z hlediska kontroly hladiny kyseliny močové

v séru. Vybraní pacienti museli být kandidáty pro léčbu alopurinolem, nebo neměli přístup k

rasburikase. Primárními cílovými parametry byly plocha pod křivkou pro kyselinu močovou v séru

(AUC sUA1-8) a změna hladiny kreatininu v séru (sC), v obou případech z výchozí hodnoty do

osmého dne.

Zahrnuto bylo celkem 346 pacientů s hematologickými malignitami podstupujících chemoterapii, kteří

byli středně/vysoce ohroženi syndromem nádorového rozpadu. Průměrná AUC sUA1-8 (mg.h/dl) byla

výrazně nižší s febuxostatem (514,0 ± 225,71 vs 708,0 ± 234,42; rozdíl zjištěný metodou nejmenších

čtverců: -196,794 [95% interval spolehlivosti: -238,600 ; -154,988]; p < 0, 0001). Navíc průměrná

hladina kyseliny močové v séru byla významně nižší s febuxostatem od prvních 24 hodin léčby a

kdykoli v následných časových bodech. Mezi febuxostatem a alopurinolem se neobjevil žádný

významný rozdíl ve změně střední hodnoty kreatininu v séru (%) (-0,83 ± 26, 98 vs -4,92 ± 16,70 ;

rozdíl zjištěný metodou nejmenších čtverců: 4,0970 [95% interval spolehlivosti: -0,6467 ; 8,8406];

p=0,0903). Co se týče sekundárních cílových parametrů, nebyla zaznamenána žádná významná

odchylka, pokud jde o incidenci laboratorního TLS (8,1 % a 9,2 % u febuxostatu, resp. alopurinolu;

relativní riziko: 0,875 [95% interval spolehlivosti: 0,4408; 1,7369]; p=0,8488) i klinického TLS (1,7

% a 1,2 % u febuxostatu, resp. alopurinolu; relativní riziko: 0,994 [95% interval spolehlivosti: 0,9691;

1,0199]; p=1,0000). Incidence celkových léčbu vyžadujících známek a příznaků a nežádoucích reakcí

byla 67,6 % vs 64,7 % a 6,4 % vs 6,4 % u febuxostatu, resp. alopurinolu. Ve studii FLORENCE byla

u febuxostatu prokázána vyšší kontrola hladiny kyseliny močové v séru ve srovnání s alopurinolem u

pacientů indikovaných k léčbě alopurinolem. V současné době nejsou k dispozici údaje srovnávající

febuxostat s rasburikasou. 15/18 Účinnost a bezpečnost febuxostatu u pacientů s akutním závažným

TLS, např. u pacientů, u kterých selhala jiná léčba snižující hladinu urátů, nebyla zjišťována.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

U zdravých subjektů se maximální plasmatické koncentrace (C

) a křivka plochy pod křivkou

koncentrace a času (AUC) febuxostatu zvýšily úměrně s dávkou po jednorázových a opakovaných

dávkách 10 mg až 120 mg. U dávek mezi 120 mg a 300 mg bylo pozorováno vyšší než dávce úměrné

zvýšení AUC u febuxostatu. Nedochází k žádné výrazné kumulaci, pokud jsou dávky 10 mg až 240

mg podávány každých 24 hodin. Febuxostat má zdánlivý terminální eliminační poločas (t

) přibližně

5 až 8 hodin.

Populační farmakokinetické / farmakodynamické analýzy byly provedeny u 211 pacientů s

hyperurikémií a dnou léčených febuxostatem v dávce 40 mg až 240 mg jednou denně.

Farmakokinetické parametry febuxostatu jsou podle odhadů z těchto analýz obecně shodné s

parametry získanými u zdravých subjektů, což ukazuje na to, že zdravé subjekty jsou reprezentativní

pro farmakokinetické / farmakodynamické hodnocení u populace pacientů s dnou.

Absorpce

Febuxostat se rychle (t

1,0 až 1,5 h) a dobře vstřebává (minimálně 84%). Po jednorázové nebo

opakované perorální dávce 80 a 120 mg jednou denně je C

asi 2,8 až 3,2 mikrogramů/ml nebo 5,0

až 5,3 mikrogramů/ml. Absolutní biologická dostupnost tablet febuxostatu nebyla hodnocena.

Po opakovaných perorálních dávkách 80 mg jednou denně nebo jednorázové dávce 120 mg s jídlem s

vysokým obsahem tuků došlo ke 49% a 38% snížení C

a 18% a 16% snížení AUC. U testovaných

případů však nebyla pozorována žádná klinicky významná změna v procentu snížení koncentrace

kyseliny močové v séru (80 mg opakovaná dávka). Febuxostat může být tudíž užíván nezávisle na

jídle.

Distribuce

Zdánlivý ustálený distribuční objem (V

/F) febuxostatu se pohybuje od 29 do 75 l po perorálních

dávkách 10 až 300 mg. Vazba na plasmatické proteiny u febuxostatu je asi 99,2% (primárně na

albumin) a je konstantní v koncentračním rozmezí dosaženém u dávek 80 a 120 mg. Vazba na

plasmatické proteiny u účinných metabolitů se pohybuje od 82% do 91%.

Biotransformace

Febuxostat se rozsáhle metabolizuje konjugací v enzymatickém systému

uridindifosfátglukuronosyltransferázy (UDPGT) a oxidací v systému cytochromu P450 (CYP). Byly

identifikovány čtyři farmakologicky aktivní hydroxylové metabolity, z nichž tři se vyskytují v plasmě

u člověka. In vitro studie s humánními jaterními mikrosomy ukázaly, že tyto oxidativní metabolity se

tvořily primárně v CYP1A1, CP1A2, CYP2C8 nebo CYP2C9 systémech a febuxostat glukuronid se

tvořil primárně v systémech UGT 1A1, 1A8 a 1A9.

Eliminace

Febuxostat se vylučuje jak játry, tak ledvinami. Po perorálním podání

C-značeného febuxostatu v

dávce 80 mg se asi 49% dávky objevilo v moči jako nezměněný febuxostat (3%), acylglukuronid

léčivé látky (30%), jeho známé oxidativní metabolity a jejich konjugáty (13%) a další neznámé

metabolity (3%). Kromě vylučování do moči se asi 45% dávky objevilo ve stolici jako nezměněný

febuxostat (12%), acyl glukuronid léčivé látky (1%), jeho známé oxidativní metabolity a jejich

konjugáty (25%) a další neznámé metabolity (7%).

Porucha funkce ledvin

Po opakovaných dávkách 80 mg febuxostatu u pacientů s mírnou, středně těžkou nebo těžkou

poruchou funkce ledvin se C

febuxostatu nezměnila v porovnání se subjekty s normální funkcí

ledvin. Průměrná celková AUC febuxostatu se zvýšila asi 1,8krát ze 7,5 mikrogramů/h/ml ve skupině

s normální funkcí ledvin na 13,2 mikrogramů/h/ml ve skupině se závažnou renální dysfunkcí. C

AUC účinných metabolitů se zvýšily až dvoj- a čtyřnásobně. U pacientů s mírnou až středně těžkou

poruchou funkce ledvin však není nutná žádná úprava dávky.

Porucha funkce jater

Po opakovaných dávkách 80 mg febuxostatu u pacientů s mírnou (Child-Pugh skóre A) nebo středně

těžkou (Child-Pugh skóre B) poruchou funkce jater se C

a AUC febuxostatu a jeho metabolitů

významně nezměnily ve srovnání se subjekty s normální funkcí jater. Nebyly provedeny žádné studie

u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre C).

Věk

Nevyskytly se žádné významné změny u AUC febuxostatu nebo jeho metabolitů po opakovaných

perorálních dávkách febuxostatu u starších pacientů ve srovnání s mladšími zdravými subjekty.

Pohlaví

Po opakovaných perorálních dávkách febuxostatu byly C

a AUC o 24% a 12% vyšší u žen než u

mužů. Váhově upravené C

a AUC však byly podobné mezi oběma pohlavími. Není nutná žádná

úprava dávkování podle pohlaví.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly obecně pozorovány po expozicích dostatečně převyšujících

maximální expozici u člověka.

Farmakokinetické modelování a simulace dat potkanů naznačují, že při současném podávání

febuxostatu má být klinická dávka merkaptopurinu / azathioprinu snížena na 20% nebo méně, dříve

předepsané dávky, aby se zabránilo možným hematologickým účinkům (viz body 4.4 a 4.5).

Kancerogenní, mutagenní a reprodukční potenciál

U dospělých potkanů bylo zjištěno statisticky významné zvýšení výskytu nádorů močového měchýře

(papilom z přechodných buněk a karcinom) pouze v souvislosti s xanthinovými konkrementy ve

skupině s vysokým dávkováním při asi 11násobné expozici u člověka. Nedošlo k žádnému

významnému zvýšení u žádného dalšího typu nádoru u samců nebo samic myší nebo potkanů. Tyto

nálezy jsou považovány za důsledek druhově specifického metabolismu purinů a složení moči a nemá

význam s ohledem na klinické použití.

Standardní série testů genotoxicity neodhalila žádné biologicky významné genotoxické účinky

febuxostatu.

Bylo zjištěno, že perorální dávky febuxostatu až 48 mg/kg/den nemají žádný účinek na fertilitu a

reprodukční schopnosti samců a samic potkanů.

Neobjevily se žádné důkazy o poruše fertility, teratogenních účincích nebo nežádoucích účincích na

plod v důsledku užívání febuxostatu. Při vysokých dávkách se objevila maternální toxicita související

se snížením indexu odstavení a snížením vývoje potomstva u potkanů asi při 4,3násobné expozici u

člověka. Studie teratogenity provedené u březích potkanů asi při 4,3násobné a u březích králíků asi při

13násobné expozici u člověka neodhalily žádné teratogenní účinky.

Bylo zjištěno, že Soluplus excipientu je po intravenózním a perorálním podání u psů činidlem

uvolňujícím histamin. Tento účinek nebyl pozorován u potkanů a králíků.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

roubovaný kopolymer poly(vinyl-kaprolaktamu), poly(vinyl-acetátu) a makrogolu (Soluplus)

mikrokrystalická celulosa

sodná sůl kroskarmelosy

koloidní bezvodý oxid křemičitý

natrium-stearyl-fumarát

Potahová vrstva tablety

hypromelosa 2910/5

makrogol 6000

oxid titaničitý (E 171)

mastek

červený oxid železitý (E 172) <pouze 80 mg tablety>

hnědý oxid železitý (E 172) – <pouze 120 mg tablety>

žlutý oxid železitý (E 172) <pouze 120 mg tablety>

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

OPA/Aluminium/PVC – Aluminium blistr, krabička.

Velikost balení:

28 a 84 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Febuxostat Zentiva 80 mg:

29/651/16-C

Febuxostat Zentiva 120 mg:

29/652/16-C

9.

DATUM

PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 12. 9. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

12. 9. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace