FEBUXOSTAT XANTIS 80MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FEBUXOSTAT (FEBUXOSTATUM)
Dostupné s:
Xantis Pharma Limited, Nicosia
ATC kód:
M04AA03
INN (Mezinárodní Name):
FEBUXOSTAT (FEBUXOSTAT)
Dávkování:
80MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14; 100; 98; 90; 84; 80; 60; 56; 50; 42; 30; 28; 20; 10
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FEBUXOSTAT
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 471/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls361630/2018, sp. zn. sukls361631/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Febuxostat Xantis 80 mg potahované tablety

Febuxostat Xantis 120 mg potahované tablety

febuxostatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Febuxostat Xantis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Febuxostat Xantis užívat

Jak se přípravek Febuxostat Xantis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Febuxostat Xantis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Febuxostat Xantis a k čemu se používá

Tablety Febuxostat Xantis obsahují léčivou látku febuxostat a používají se k léčbě dny, která souvisí s

nadbytkem chemické látky nazývané kyselina močová (urát) v těle. U některých lidí se kyselina

močová hromadí v krvi a její obsah se může zvýšit tak, že se stane nerozpustnou. Pokud k tomu dojde,

mohou se vytvářet krystaly kyseliny močové v kloubech a kolem kloubů a v ledvinách. Tyto krystaly

mohou způsobit náhlou, silnou bolest, zčervenání, zteplání a otok kloubu (známé jako dnavý záchvat).

Pokud nejsou tyto obtíže léčeny, mohou se v kloubech a kolem kloubů tvořit velká depozita označená

jako tofy. Tyto tofy mohou způsobit poškození kloubů a kostí.

Febuxostat Xantis snižuje hladinu kyseliny močové. Udržování nízkých hladin při užívání přípravku

Febuxostat Xantis jednou denně zastavuje hromadění krystalů a v průběhu času dochází ke zmírnění

příznaků. Dlouhodobé udržování dostatečně nízkých hladin kyseliny močové může také zmenšit

velikost tofů.

Přípravek Febuxostat Xantis je pro dospělé pacienty.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Febuxostat Xantis užívat

Neužívejte přípravek Febuxostat Xantis:

jestliže jste alergický(á) na febuxostat nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Febuxostat Xantis se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte nebo jste měl(a) srdeční selhání nebo onemocnění srdce

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin a/nebo závažné alergické reakce na alopurinol

(lék používaný k léčbě dny)

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater nebo abnormality v testech jaterních funkcí

jestliže jste léčen(a) pro vysoké hladiny kyseliny močové v důsledku Lesch-Nyhanova

syndromu (vzácné dědičné onemocnění, při kterém je v krvi příliš vysoká hladina kyseliny

močové)

jestliže máte onemocnění štítné žlázy.

Pokud zjistíte, že máte alergickou reakci na přípravek Febuxostat Xantis, přestaňte užívat tento lék

(viz také bod 4). Možnými příznaky alergických reakcí mohou být:

vyrážka včetně závažných forem (např. puchýře, uzlíky, svědivá vyrážka, vyrážka vyznačující

se výrazným olupováním), svědění

otok končetin nebo obličeje

obtížné dýchání

horečka a zvětšené lymfatické uzliny

ale také závažné život ohrožující alergické stavy se srdeční a oběhovou zástavou.

Váš lékař se může rozhodnout, že na trvalo ukončí léčbu přípravkem Febuxostat Xantis.

V souvislosti s užíváním přípravku Febuxostat Xantis byly vzácně hlášeny potenciálně život

ohrožující kožní vyrážky (Stevensův-Johnsonův syndrom), objevující se zpočátku na trupu v

podobě teček s červeným středem nebo kruhových skvrn často uvnitř s puchýřem. Příznaky mohou

zahrnovat také vředy v ústech, krku, nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči).

Vyrážka se může vyvíjet rozšířením puchýřků nebo olupováním kůže.

Pokud se u Vás po užití febuxostatu vyvine Stevensův-Johnsonův syndrom, nesmíte již nikdy

Febuxostat Xantis užívat. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, okamžitě se

poraďte s lékařem, jemuž řekněte, že užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud se u Vás objeví dnavý záchvat (náhlý nástup silné bolesti, citlivosti, zarudnutí, lokální zvýšení

teploty a otok kloubu), počkejte před prvním zahájením léčby přípravkem Febuxostat Xantis, až

dnavý záchvat odezní.

U některých lidí mohou dnavé záchvaty vzplanout při zahájení užívání určitých léků pro léčbu

zvýšených hladin kyseliny močové. Záchvaty dny se nevyskytnou u každého, ale mohou se u Vás

objevit i při užívání přípravku Febuxostat Xantis a zvláště během prvních týdnů nebo měsíců léčby. Je

důležité, abyste užíval(a) Febuxostat Xantis, i když máte záchvat dny, protože Febuxostat Xantis stále

působí snižování hladiny kyseliny močové. V průběhu času se dnavé záchvaty vyskytují méně často a

jsou méně bolestivé, pokud užíváte přípravek Febuxostat Xantis každý den.

Váš lékař bude často předepisovat jiné léky, bude-li to nutné, pro zabránění nebo léčbu příznaků

záchvatu dny (jako jsou bolest a otok kloubů).

Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil(a) vyšetření krve pro kontrolu, zda máte normální

funkci jater.

Děti a dospívající

Nedávejte tento léčivý přípravek dětem a dospívajícím mladším 18 let, protože bezpečnost a účinnost

nebyly stanoveny.

Další léčivé přípravky a přípravek Febuxostat Xantis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky obsahující

některé z následujících látek, protože mohou vzájemně reagovat s přípravkem Febuxostat Xantis a

Váš lékař může zvážit nutná opatření:

merkaptopurin (používaný k léčbě nádorů)

azathioprin (používaný ke snížení imunitní odpovědi)

theofylin (používaný k léčbě astmatu)

Těhotenství a kojení

Není známo, zda může přípravek Febuxostat Xantis poškodit nenarozené dítě. Febuxostat Xantis

nemá být užíván během těhotenství.

Není známo, zda Febuxostat Xantis může přecházet do mateřského mléka. Febuxostat Xantis nemáte

užívat, pokud kojíte nebo pokud budete kojit.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Uvědomte si, že se u Vás mohou během léčby objevit závratě, spavost, rozmazané vidění a necitlivost

nebo brnění a v takovém případě neřiďte nebo neobsluhujte stroje.

Přípravek Febuxostat Xantis obsahuje laktózu

Přípravek Febuxostat Xantis obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte

některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Febuxostat Xantis obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě “bez sodíku”.

3.

Jak se přípravek Febuxostat Xantis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Na zadní straně blistru jsou uvedeny dny v týdnu pro

usnadnění kontroly užívání přípravku každý den.

Tablety se užívají ústy a mohou být užívány nezávisle na jídle.

Febuxostat Xantis je k dispozici buď jako 80mg nebo 120mg tablety. Váš lékař Vám předepíše

takovou sílu, která bude pro Vás vhodná.

Užívejte přípravek Febuxostat Xantis každý den, i když se u Vás nevyskytne dnavý záchvat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Febuxostat Xantis, než jste měl(a)

Pokud jste omylem užil(a) více tablet, než jste měl(a), okamžitě informujte svého lékaře nebo

nejbližší zdravotnické zařízení.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Febuxostat Xantis užít

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Febuxostat Xantis, užijte ji, jakmile si vzpomenete,

pokud se neblíží čas pro užití další dávky. V takovém případě vynechte zmeškanou dávku a užijte

svou další dávku v normální dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Febuxostat Xantis

Neukončujte užívání přípravku Febuxostat Xantis bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. Pokud

ukončíte užívání přípravku Febuxostat Xantis, může dojít ke zvýšení hladiny kyseliny močové a Vaše

příznaky se mohou zhoršit v důsledku vytváření nových krystalů urátu v kloubech a jejich okolí a v

ledvinách.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat tento přípravek a ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší

zdravotnické zařízení, pokud se objeví následující vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout

až 1 z 1 000 lidí), protože by mohly následovat závažné alergické reakce:

anafylaktické reakce, přecitlivělost na léky (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“)

potenciálně život ohrožující kožní vyrážky charakterizované vznikem puchýřů a olupováním

kůže a vnitřních povrchů tělních dutin, např. úst a genitálií, bolestivými vředy v ústech a/nebo v

oblasti genitálií, spojené s horečkou, bolestí v krku a únavou (Stevensův-Johnsonův

syndrom/toxická epidermální nekrolýza), nebo zvětšením lymfatických uzlin, zvětšením jater,

zánětem jater (až selháním jater), zvýšením počtu bílých krvinek v krevním obrazu (polékové

reakce s eozinofilií a systémovými příznaky – DRESS) (viz bod 2)

generalizované kožní vyrážky

Další nežádoucí účinky

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí:

abnormální výsledky jaterních testů

průjem

bolest hlavy

vyrážka (závažnější typy vyrážek byly hlášeny jako méně časté a vzácné – viz níže)

pocit na zvracení

zhoršení příznaků dny

lokalizovaný otok v důsledku hromadění tekutin v tkáních (edém)

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí:

snížení chuti k jídlu, změna hladiny cukru v krvi (cukrovka) s příznaky, jako jsou nadměrná

žízeň, zvýšení hladiny tuků v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti

ztráta sexuální touhy

poruchy spánku, spavost

závratě, necitlivost, brnění, snížená nebo změněná citlivost kůže, změněná chuť k jídlu, snížení

čichových vjemů, abnormální EKG, nepravidelný nebo rychlý srdeční tep, bušení srdce

návaly horka nebo zčervenání (např. zarudnutí obličeje nebo krku), zvýšení krevního tlaku

kašel, dechová nedostatečnost, nepříjemný pocit nebo bolest na prsou, zánět nosní sliznice

a/nebo hrdla (infekce horních cest dýchacích), zánět průdušek

sucho v ústech, bolest břicha nebo nadýmání, pálení žáhy/poruchy trávení, zácpa, častější

stolice, zvracení, žaludeční potíže

svědění, kopřivka, zánět kůže, změna zbarvení kůže, malá červená nebo fialová tečka na kůži,

malé ploché červené nebo fialové tečky na kůži, plochá červená oblast na kůži, která je pokryta

malými spojitými hrbolky, vyrážka, červené oblasti a skvrny na kůži, jiné poruchy kůže

svalové křeče, svalová slabost, bolest svalů/kloubů, zánět kloubů obvykle doprovázený bolestí,

otokem a/nebo ztuhlostí, bolest končetin, bolest zad, svalové křeče

krev v moči, abnormálně časté močení, abnormální výsledky vyšetření moči (zvýšená hladina

bílkoviny v moči), snížení normální funkce ledvin

únava, bolest na prsou, nepříjemný pocit na hrudi

kameny v žlučníku nebo žlučovodech

zvýšená hladina thyreostimulačního hormonu (TSH) v krvi

změny složení krve nebo množství krevních buněk nebo destiček (abnormální výsledky

vyšetření krve)

ledvinové kameny

potíže s erekcí

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí:

poškození svalů, stav, který ve vzácných případech může být závažný. Může dojít ke vzniku

svalových obtíží, a pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, může se jednat

o neobvyklý rozpad svalové tkáně. Jestliže pociťujete bolest svalů, citlivost na dotek a slabost,

okamžitě kontaktujte lékaře.

závažné otoky hlubších vrstev kůže, zejména okolo rtů, očí, otoky genitálií, rukou, chodidel

nebo jazyka s možnými náhlými dýchacími obtížemi

vysoká horečka v kombinaci s vyrážkou podobnou spalničkové vyrážce, zvětšení lymfatických

uzlin, zvětšení jater, zánět jater (až selhání jater), zvýšení počtu bílých krvinek v krevním

obrazu, s eozinofilií nebo bez eozinofilie)

červenání kůže, vyrážka různých typů (např. svědivá, s bílými tečkami, s puchýřky, s puchýři

obsahujícími hnis, s olupováním kůže, vyrážka podobná spalničkám), rozsáhlé červené zbarvení

kůže, odumírání a puchýřovité odlučování pokožky a sliznic, které má za následek jejich

olupování a možnou sepsi (Stevensův-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza)

nervozita

pocit žízně

ušní šelest

rozmazané vidění, změny zraku

ztráta vlasů

tvorba vředů v ústech

zánět slinivky břišní: běžnými příznaky jsou bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení

zvýšené pocení

snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, nekontrolovatelná ztráta chuti k jídlu (anorexie)

ztuhlost svalů a/nebo kloubů

abnormálně nízký počet krevních buněk (bílých nebo červených krvinek nebo krevních

destiček)

naléhavá potřeba močení

změny nebo snížení množství moči z důvodu zánětu ledvin

zánět jater (hepatitida)

zežloutnutí kůže (žloutenka)

poškození jater

zvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi (ukazatel poškození svalu)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Febuxostat Xantis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Febuxostat Xantis obsahuje

Léčivou látkou je febuxostatum.

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 80 mg (ve formě hořečnaté soli).

Jedna tableta obsahuje febuxostatum 120 mg (ve formě hořečnaté soli).

Dalšími složkami jsou

Jádro tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, sodná sůl

kroskarmelózy, oxid hořečnatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety: potahová soustava (žlutá) obsahující: částečně hydrolyzovaný

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, mastek, žlutý oxid železitý (E172)

Jak přípravek Febuxostat Xantis vypadá a co obsahuje toto balení

Febuxostat Xantis 80 mg potahované tablety

Světle žluté až žluté potahované tablety ve tvaru tobolky s vyražením „80“ na jedné straně, 17,2 ± 0,2

mm dlouhé, 6,2 ± 0,2 mm široké, 5,6 ± 0,2 mm vysoké.

Febuxostat Xantis 120 mg potahované tablety

Světle žluté až žluté potahované tablety ve tvaru tobolky s vyražením „120“ na jedné straně, 19,2 ±

0,2 mm dlouhé, 8,2 ± 0,2 mm široké, 6,1 ± 0,2 mm vysoké.

Febuxostat Xantis je zabalen v krabičce obsahující odpovídající počet průhledných PVC/PCTFE-Al

blistrů (Aclar).

Velikosti balení:

Krabička obsahující 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 80, 84, 90, 98 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

XANTIS PHARMA LIMITED

Lemesou 5, EUROSURE TOWER,

1st floor, Flat/Office 101

2112 Nicosia

Kypr

Výrobce

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6,

15351 Pallini, Attiki

Řecko

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5,

69300 Rodopi

Řecko

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial Park,

PLA 3000 Paola

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Febuxostat Xantis

Slovenská republika: Febuxostat Xantis 80 mg, Febuxostat Xantis 120 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 11. 2019.

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls361630/2018, sp. zn. sukls361631/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Febuxostat Xantis 80 mg potahované tablety

Febuxostat Xantis 120 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ

Febuxostat Xantis 80 mg potahované tablety

Jedna tableta

obsahuje febuxostatum 80

mg (ve formě hořečnaté soli).

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 76,50 mg monohydrátu laktózy.

Jedna tableta obsahuje 0,17 mmol (3,9 mg) sodíku.

Febuxostat Xantis 120 mg potahované tablety

Jedna tableta

obsahuje febuxostatum 120

mg (ve formě hořečnaté soli).

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 114,70 mg monohydrátu laktózy.

Jedna tableta obsahuje 0,25 mmol (5,86 mg) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Febuxostat Xantis 80 mg potahované tablety

Světle žluté až žluté potahované tablety ve tvaru tobolky s vyražením „80“ na jedné straně, 17,2 ± 0,2

mm dlouhé, 6,2 ± 0,2 mm široké, 5,6 ± 0,2 mm vysoké.

Febuxostat Xantis 120 mg potahované tablety

Světle žluté až žluté potahované tablety ve tvaru tobolky s vyražením „120“ na jedné straně, 19,2 ±

0,2 mm dlouhé, 8,2 ± 0,2 mm široké, 6,1 ± 0,2 mm vysoké.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba chronické hyperurikemie u stavů, kdy již došlo k vytvoření urátových depozit (včetně

anamnézy nebo přítomnosti dnavých tofů a/nebo dnavé artritidy).

Febuxostat Xantis je indikován u dospělých pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená perorální dávka přípravku Febuxostat Xantis je 80 mg jednou denně nezávisle na jídle.

Pokud je hladina kyseliny močové v séru po 2 až 4 týdnech > 6 mg/dl (357 μmol/l), může být zvážena

dávka přípravku Febuxostat Xantis 120 mg jednou denně.

Přípravek Febuxostat Xantis účinkuje dostatečně rychle, aby umožnil opakované testování hladiny

kyseliny močové v séru po 2 týdnech. Terapeutickým cílem je snížit a udržet hladinu kyseliny močové

v séru pod 6 mg/dl (357 μmol/l).

Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů po dobu minimálně 6 měsíců (viz bod 4.4).

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Účinnost a bezpečnost nebyly plně hodnoceny u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu < 30 ml/min, viz bod 5.2).

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování.

Porucha funkce jater

Účinnost a bezpečnost febuxostatu nebyly hodnoceny u pacientů s těžkou poruchou funkce jater

(Child-Pugh skóre C).

Doporučené dávkování u pacientů s lehkou poruchou funkce jater je 80 mg. U pacientů se středně

těžkou poruchou funkce jater jsou k dispozici omezené informace.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Febuxostat Xantis u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyly

stanoveny. Nejsou dostupná žádná data.

Způsob podání

Perorální podání.

Febuxostat Xantis se užívá perorálně a lze ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Viz také bod 4.8.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kardiovaskulární poruchy

Léčba febuxostatem u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo městnavým srdečním selháním

není doporučována.

Ve studiích APEX a FACT byl v celkové skupině febuxostatu pozorován početně vyšší výskyt

kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícími (definované cílové parametry dle Anti-

Platelet Trialists‘ Collaboration (APTC) zahrnující kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt

myokardu, nefatální cévní mozkovou příhodu) než ve skupině léčené alopurinolem (1,3 oproti 0,3

příhod na 100 pacientoroků). Ve studii CONFIRMS tomu však tak nebylo (podrobné údaje o studii

viz bod 5.1). Incidence kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícími v kombinovaných

studiích fáze III (studie APEX, FACT a CONFIRMS) byla 0,7 oproti 0,6 příhod na 100 pacientoroků.

V dlouhodobých prodloužených studiích byl výskyt kardiovaskulárních příhod APTC hlášených

zkoušejícím 1,2 příhod pro febuxostat a 0,6 příhod pro alopurinol na 100 pacientoroků. Nebyly

nalezeny žádné statisticky významné rozdíly a žádná příčinná souvislost s febuxostatem nebyla

stanovena. Mezi identifikované rizikové faktory mezi těmito pacienty patřily anamnéza aterosklerózy

a/nebo infarkt myokardu nebo městnavé srdeční selhání.

Léková alergie/hypersenzitivita

Po uvedení přípravku obsahujícího febuxostat byla shromážděna hlášení vzácně vyskytujících se

alergických/hypersenzitivních reakcí včetně život ohrožujícího Stevensova-Johnsonova syndromu,

toxické epidermální nekrolýzy a akutní anafylaktické reakce/šoku. Tyto reakce nastaly ve většině

případů během prvního měsíce léčby febuxostatem. Někteří, ale ne všichni pacienti, hlásili i ledvinové

poškození a/nebo předchozí hypersenzitivitu na alopurinol. V některých případech byly závažné

hypersenzitivní reakce, včetně polékových reakcí s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS),

spojeny s horečkou, hematologickou, ledvinovou nebo jaterní účastí.

Pacienti mají být upozorněni na známky a příznaky alergických/hypersenzitivních reakcí a pro tyto

příznaky pečlivě sledováni (viz bod 4.8). Pokud se objeví závažné alergické/hypersenzitivní reakce,

včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, má být léčba febuxostatem ihned ukončena, jelikož brzké

ukončení léčby je spojováno s lepší prognózou. Pokud se u pacienta objeví alergické/hypersenzitivní

reakce včetně Stevensova-Johnsonova syndromu a akutní anafylaktické reakce/šok, léčba

febuxostatem u tohoto pacienta nesmí být nikdy obnovena.

Akutní záchvaty dny (dnavý záchvat)

Léčba febuxostatem nemá být zahájena, dokud akutní záchvat dny úplně neodezněl. Během zahájení

léčby se mohou objevit záchvaty dny v důsledku změny hladin kyseliny močové v séru, která je

způsobena mobilizací kyseliny močové z tkáňových depozit (viz body 4.8 a 5.1). Při zahájení léčby

febuxostatem je doporučena profylaxe záchvatů dny nesteroidními antiflogistiky nebo kolchicinem

pod dobu minimálně šesti měsíců (viz bod 4.2).

Pokud se objeví záchvat dny během léčby febuxostatem, nemá být léčba přerušena. Záchvat dny se má

léčit současně v závislosti na individuálním stavu pacienta. Kontinuální léčba febuxostatem snižuje

frekvenci a intenzitu záchvatů dny.

Depozita xanthinu

U pacientů, u kterých je výrazně zvýšená rychlost tvorby urátů (např. maligní onemocnění a jeho

léčba, Lesch-Nyhanův syndrom), by se mohla absolutní koncentrace xanthinu v moči ve vzácných

případech dostatečně zvýšit, aby umožnila jeho ukládání v močovém traktu. Protože u těchto pacientů

není žádná zkušenost s febuxostatem, jeho použití u pacientů s Lesch-Nyhanovým syndromem se

nedoporučuje.

Merkaptopurin/azathioprin

Užívání febuxostatu není doporučeno u pacientů, kteří jsou současně léčeni

merkaptopurinem/azathioprinem, protože inhibice xantin-oxidázy febuxostatem může způsobit

zvýšení plazmatické koncentrace merkaptopurinu/azathioprinu, které může vést k závažné toxicitě.

Interakční studie na lidech nebyly provedeny.

Pokud se nelze současnému užívání vyhnout, doporučuje se snížit dávky

merkaptopurinu/azathioprinu. Na základě modelování a simulační analýzy dat z neklinických studií na

potkanech, musí být při současném podávání s febuxostatem dávka merkaptopurinu/azathioprinu

snížena na 20 % nebo méně původně předepsané dávky, aby se předešlo možným hematologickým

účinkům (viz body 4.5 a 5.3).

Pacienti musí být pečlivě sledováni a následně dávky merkaptopurinu/azathioprinu musí být upraveny

na základě vyhodnocení terapeutické odpovědi a nástupu možných toxických účinků.

Pacienti po orgánové transplantaci

Vzhledem k chybějícím zkušenostem s použitím u pacientů po orgánové transplantaci není febuxostat

u těchto skupin pacientů doporučen (viz bod 5.1).

Theofylin

U zdravých subjektů neukázalo současné podávání 80 mg febuxostatu a 400 mg theofylinu v

jednorázové dávce žádné farmakokinetické interakce (viz bod 4.5). Febuxostat v dávce 80 mg se může

používat u pacientů, kteří jsou současně léčeni theofylinem bez rizika zvýšení plazmatické hladiny

theofylinu.

Údaje pro febuxostat v dávce 120 mg nejsou k dispozici.

Poruchy funkce jater

Ve fázi III kombinovaných klinických studií byly u pacientů léčených febuxostatem pozorovány

mírné abnormality funkce jater (5,0 %). Před zahájením léčby febuxostatem a periodicky poté je

podle uvážení lékaře doporučeno pravidelné provádění jaterních testů (viz bod 5.1).

Poruchy štítné žlázy

U pacientů léčených dlouhodobě febuxostatem (5,5 %) bylo v dlouhodobých otevřených

prodloužených studiích pozorováno zvýšení hladin TSH (>5,5 µIU/ml). U pacientů se změnou funkce

štítné žlázy je při léčbě febuxostatem doporučována opatrnost (viz bod 5.1).

Laktóza

Febuxostat Xantis obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento

přípravek užívat.

Sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě “bez sodíku”.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Merkaptopurin/azathioprin

Na základě mechanismu účinku febuxostatu na inhibici XO není současné použití doporučeno.

Inhibice XO febuxostatem může vyvolat zvýšení plazmatických koncentrací těchto léčiv, což by vedlo

k toxicitě. Studie lékových interakcí febuxostatu s jinými léčivy (kromě theofylinu), která jsou

metabolizována XO, nebyly u lidí provedeny.

Modelování a simulační analýza dat z preklinických studií na potkanech indikují, že v případě

současného podávání s febuxostatem, musí být dávka merkaptopurinu/azathioprinu snížena na 20 %

nebo méně původně předepsané dávky (viz body 4.4 a 5.3).

Interakční studie u febuxostatu a jiné cytotoxické chemoterapie nebyly provedeny.

Rosiglitazon/CYP2C8 substráty

Febuxostat se ukázal být slabým inhibitorem CYP2C8 in vitro. Ve studii se zdravými subjekty nemělo

současné podání denní dávky 120 mg febuxostatu se 4 mg rosiglitazonu v jednorázové perorální dávce

žádný vliv na farmakokinetiku rosiglitazonu ani jeho metabolitu N-desmetyl rosiglitazonu, což značí,

že febuxostat není in vivo inhibitorem enzymu CYP2C8. Proto se předpokládá, že současné podávání

febuxostatu s roziglitazonem či jinými CYP2C8 substráty nevyžaduje žádnou úpravu dávkování

těchto látek.

Theofylin

Se zdravými subjekty byla provedena interakční studie s febuxostatem, která hodnotila, zda může

inhibice XO vyvolat zvýšení hladiny theofylinu v oběhu, stejně jako je hlášeno u jiných inhibitorů

XO. Výsledky studie ukázaly, že současné podání denní dávky 80 mg febuxostatu s v jednorázové

dávky 400 mg theofylinu nemá žádný vliv na farmakokinetiku ani na bezpečnost theofylinu. Proto

není nutná zvláštní opatrnost při současném podání 80 mg febuxostatu a theofylinu.

Údaje pro dávku 120 mg febuxostatu nejsou k dispozici.

Naproxen a další inhibitory glukuronidace

Metabolismus febuxostatu závisí na uridinglukuronosyltranferázových (UGT) enzymech. Léčivé

přípravky, které inhibují glukuronidaci, jako jsou nesteroidní antiflogistika a probenecid, by mohly

teoreticky ovlivnit eliminaci febuxostatu. U zdravých subjektů bylo současné užívání febuxostatu a

naproxenu v dávce 250 mg dvakrát denně spojeno se zvýšením expozice febuxostatu (C

28 %,

AUC 41 % a t

26 %). V klinických studiích nesouviselo užívání naproxenu nebo dalších

nesteroidních antiflogistik/Cox-2 inhibitorů s žádným klinicky významným zvýšením nežádoucích

účinků.

Febuxostat může být současně podáván s naproxenem bez nutnosti jakékoli úpravy dávky febuxostatu

nebo naproxenu.

Induktory glukuronidace

Silné

induktory

enzymů

mohou

vést

zvýšenému

metabolismu

snížené

účinnosti

febuxostatu. 1 až 2 týdny po zahájení léčby silným induktorem glukuronidace je tudíž doporučeno

sledování hladiny kyseliny močové v séru. Naopak ukončení léčby induktorem může vést ke zvýšení

plasmatických hladin febuxostatu.

Kolchicin/indometacin/hydrochlorothiazid/warfarin

Febuxostat může být současně podáván s kolchicinem nebo indometacinem bez nutnosti úpravy dávky

febuxostatu nebo současně podávané léčivé látky.

Při podávání febuxostatu s hydrochlorothiazidem není nutná žádná úprava dávkování.

Není nutná úprava dávkování současně podávaného warfarinu. U zdravých jedinců nemělo souběžné

podávání febuxostatu (80 mg nebo 120 mg jednou denně) s warfarinem žádný vliv na farmakokinetiku

warfarinu. Při současném podávání warfarinu s febuxostatem nebyl ovlivněn INR ani aktivita faktoru

VII.

Desipramin/ substráty CYP2D6

Bylo prokázáno, že febuxostat je in vitro slabý inhibitor CYP2D6. Ve studii u zdravých dobrovolníků

vyvolalo 120 mg febuxostatu podávaného jednou denně průměrné 22% zvýšení AUC desipraminu,

substrátu CYP2D6, což ukazuje na možný slabý inhibiční účinek febuxostatu na enzym CYP2D6 in

vivo. Proto se neočekává, že současné podávání febuxostatu s jinými substráty CYP2D6 bude

vyžadovat jakoukoli úpravu dávkování těchto látek.

Antacida

Bylo prokázáno, že současné užití antacida obsahujícího hydroxid hořečnatý a hlinitý prodlužuje

absorpci febuxostatu (přibližně 1 hodina) a vyvolává 32% snížení C

, ale nebyla pozorována žádná

významná změna AUC. Febuxostat může být tudíž užíván bez ohledu na užívání antacida.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje u velmi omezeného počtu těhotenství neprokázaly žádné nežádoucí účinky febuxostatu na

těhotenství nebo na zdraví plodu/novorozence. Studie na zvířatech neukazují přímé ani nepřímé

nežádoucí účinky s ohledem na březost, vývoj embrya/plodu nebo porod (viz bod 5.3). Potenciální

riziko pro člověka není známo. Febuxostat Xantis se nemá užívat během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se febuxostat vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly

vylučování této léčivé látky do mateřského mléka a poruchu vývoje kojených mláďat. Riziko pro

kojené dítě není možné vyloučit. Febuxostat Xantis se nemá užívat během kojení.

Fertilita

Reprodukční studie s dávkou až 48 mg/kg/den provedené na zvířatech neukázaly žádné na dávce

závislé nežádoucí účinky na fertilitu (viz bod 5.3). Účinek febuxostatu na fertilitu u lidí není znám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po užití febuxostatu byly hlášeny somnolence, závratě, parestezie a rozmazané vidění. Pacienti mají

být opatrní před řízením vozidel, obsluhou strojů nebo při provádění nebezpečných aktivit, dokud si

neověří, že Febuxostat Xantis neovlivňuje nežádoucím způsobem jejich výkonnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v klinických studiích (4072 subjektů léčených nejméně

jednou dávkou od 10 mg do 300 mg) a u pacientů s dnou po uvedení přípravků a febuxostatem na trh

patří dnavé záchvaty, abnormality funkce jater, průjem, nauzea, bolest hlavy, vyrážka a edém. Tyto

nežádoucí účinky byly převážně mírné nebo střední intenzity. Po uvedení přípravku na trh se objevily

vzácné závažné hypersenzitivní reakce na febuxostat, z nichž některé byly spojovány se systémovými

příznaky a vzácné příhody náhlé srdeční smrti.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

nežádoucí účinky objevující se u pacientů léčených febuxostatem jsou uvedeny níže.

Frekvence vycházejí ze studií a zkušeností u pacientů s dnou po uvedení přípravku obsahujícího

febuxostat na trh.

V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky související s léčbou v kombinovaných dlouhotrvajících

rozšířených klinických studiích fáze III a po uvedení přípravku obsahujícího febuxostat na trh

zaznamenané u pacientů s dnou

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné

Pancytopenie, trombocytopenie, agranulocytóza

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktické reakce

, léková hypersenzitivita

Endokrinní poruchy

Méně časté

Zvýšení hladiny TSH v krvi

Poruchy oka

Vzácné

Rozmazané vidění

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Dnavé záchvaty

Méně časté

Diabetes mellitus, hyperlipidemie, snížení chuti k

jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné

Snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu,

anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Snížení libida, insomnie

Vzácné

Nervozita

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Závratě, parestezie, hemiparéza, somnolence,

změny chuti, hypestezie, hyposmie

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

Tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Síňové fibrilace, palpitace, abnormální EKG

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, zrudnutí, návaly horka

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Dyspnoe, bronchitida, infekce horních cest

dýchacích, kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem

, nauzea

Méně časté

Bolest břicha, břišní distenze, gastroezofageální

refluxní choroba, zvracení, sucho v ústech,

dyspepsie, zácpa, časté stolice, nadýmání,

gastrointestinální diskomfort

Vzácné

Pankreatitida, ulcerace dutiny ústní

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Abnormality jaterních testů

Méně časté

Cholelithiáza

Vzácné

Hepatitida, žloutenka

, poškození jater

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka (včetně různých typů vyrážky hlášených s

nižší frekvencí, viz níže)

Méně časté

Dermatitida, kopřivka, pruritus, změna barvy kůže,

kožní léze, petechie, makulární vyrážka,

makulopapulární vyrážka, papulární vyrážka

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza

, Stevensův-

Johnsonův syndrom

, angioedém

, léková reakce s

eozinofilií a systémovými příznaky

generalizovaná vyrážka (závažná)

, erytém,

exfoliativní vyrážka, folikulární vyrážka,

vezikulární vyrážka, pustulární vyrážka, svědivá

vyrážka

, erytematózní vyrážka,

morbiliformní vyrážka, alopecie, hyperhidróza

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Méně časté

Artralgie, artritida, myalgie, bolest svalů a kostí,

svalová slabost, svalový spasmus, svalové napětí,

burzitida

Vzácné

Rhabdomyolýza

, ztuhlost kloubů, ztuhlost

kosterního svalstva

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Selhání ledvin, nefrolitiáza, hematurie,

polakisurie, proteinurie

Vzácné

Tubulointersticiální nefritida

, nucení na močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Edém

Méně časté

Únava, bolest na prsou, hrudní diskomfort

Vzácné

Žízeň

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení hladiny amylázy v krvi, snížení počtu

trombocytů, snížení počtu leukocytů, snížení počtu

lymfocytů, zvýšení kreatinu v krvi, zvýšení

kreatininu v krvi, pokles hemoglobinu, zvýšení

hladiny močoviny v krvi, zvýšení triacylglycerolů

v krvi, zvýšení cholesterolu v krvi, snížení

hematokritu, zvýšení laktát-dehydrogenázy v krvi,

zvýšení hladiny draslíku v krvi

Vzácné

Zvýšení hladiny glukózy v krvi, prodloužení aPTT,

snížení počtu erytrocytů, zvýšení hladiny alkalické

fosfatázy v krvi, zvýšení hladiny

kreatinfosfokinázy v krvi

Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení přípravku obsahujícího febuxostat na trh

U pacientů, kteří jsou současně léčeni kolchicinem, se v kombinovaných studiích fáze III častěji

vyskytují neinfekční průjmy vyvolané léčbou a abnormální výsledky testů jaterních funkcí

Výskyt záchvatů dny v jednotlivých randomizovaných kontrolovaných studiích fáze III viz bod 5.1.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Po uvedení přípravku obsahujícího febuxostat na trh se vzácně objevily závažné hypersenzitivní

reakce na febuxostat, včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a

anafylaktických reakcí/šok. Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jsou

charakterizovány progresivní kožní vyrážkou spojenou s puchýři nebo slizničními lézemi a

podrážděním očí. Hypersenzitivní reakce na febuxostat mohou být spojené s následujícími příznaky:

kožní reakce charakterizované infiltrovanou makulopapulární erupcí, generalizovanou nebo

exfoliativní vyrážkou, ale také kožními lézemi, otokem obličeje, horečkou, hematologickými

abnormalitami jako trombocytopenie a eozinofilie a poškozením jednoho nebo více orgánů (jaterní

nebo ledvinové poškození včetně tubulointersticiální nefritidy) (viz bod 4.4).

Brzy po začátku léčby a během prvních měsíců byly často pozorovány dnavé záchvaty. Poté se v

závislosti na čase frekvence dnavých záchvatů snižuje. Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů

(viz body 4.2 a 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Pacienti s předávkováním mají být léčeni pomocí symptomatické a podpůrné léčby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii dny, přípravky potlačující tvorbu kyseliny močové,

ATC kód: M04AA03

Mechanismus účinku

Kyselina močová je cílový produkt metabolismu purinů u člověka a vytváří se v kaskádě hypoxanthin

→ xanthin → kyselina močová. Oba kroky ve výše uvedených transformacích jsou katalyzovány

xanthinoxidázou (XO). Febuxostat je 2-arylthiazolový derivát, který dosahuje svého terapeutického

účinku snížení hladiny kyseliny močové v séru, prostřednictvím selektivní inhibice XO. Febuxostat je

silný, nepurinový selektivní inhibitor XO (NP-SIXO) s hodnotou Ki in vitro nižší než jeden nanomol.

Bylo prokázáno, že febuxostat silně inhibuje jak oxidované tak redukované formy XO. Při

terapeutických koncentracích febuxostat neinhibuje další enzymy účastnící se metabolismu purinů a

pyrimidinů, jako jsou guanindeamináza, hypoxanthin guaninfosforibosyltransferáza, orotát

fosforibosyltransferáza, orotidin monofosfátdekarboxyláza nebo purin nukleosidfosforyláza.

Klinická účinnost a bezpečnost

Dna

Účinnost febuxostatu byla prokázána ve třech pivotních studiích fáze III (dvě pivotní studie APEX a

FACT a další studie CONFIRMS popsané níže), které byly provedeny u 1 832 pacientů s

hyperurikemií a dnou. V každé pivotní studii fáze III prokázal febuxostat lepší schopnost snižovat a

udržovat sérové hladiny kyseliny močové ve srovnání s alopurinolem. Primárním cílovým parametrem

účinnosti ve studiích APEX a FACT byl podíl pacientů, jejichž hladiny kyseliny močové za poslední

tři měsíce byly nižší než 6,0 mg/dl (357 μmol/l). V další studii fáze III – CONFIRMS, jejíž výsledky

byly k dispozici po prvním vydání rozhodnutí o registraci febuxostatu, byl primárním cílovým

parametrem z hlediska účinnosti podíl pacientů, kteří měli při závěrečné návštěvě sérové hladiny urátů

<6,0 mg/dl. Do těchto studií nebyli zařazeni pacienti s orgánovou transplantací (viz bod 4.2).

Studie APEX: Alopurinolem a placebem kontrolovaná studie účinnosti febuxostatu (APEX) byla

randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, 28týdenní studie fáze III. Bylo do ní

randomizováno 1 072 pacientů: placebo (n=134), 80 mg febuxostatu jednou denně (n=267), f 120 mg

febuxostatu jednou denně (n=269), 240 mg febuxostatu jednou denně (n=134) nebo alopurinol (300

mg jednou denně [n=258] u pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru

1,5 mg/dl nebo 100 mg

jednou denně [n=10] u pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru > 1,5 mg/dl a

2,0 mg/dl). Jako

bezpečnostní hodnocená dávka bylo použito 240 mg febuxostatu (2krát vyšší než je doporučená

nejvyšší dávka.

Studie APEX ukázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen 80 mg a 120 mg

febuxostatu jednou denně jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanými dávkami

alopurinolu 300 mg (n=258)/100 mg (n=10) ve snížení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl

(357 μmol/l) (viz tabulka 2 a obrázek 1).

Studie FACT: Alopurinolem kontrolovaná studie s febuxostatem (FACT) byla randomizovaná, dvojitě

zaslepená, multicentrická, 52týdenní studie fáze III. Bylo do ní randomizováno 760 pacientů: 80 mg

febuxostatu jednou denně (n=256), 120 mg febuxostatu 120 mg jednou denně (n=251) nebo 300 mg

alopurinolu jednou denně (n=253).

Studie FACT prokázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostatu 80 mg a

120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanou dávkou alopurinolu 300 mg ve

snížení a udržení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl (357 μmol/l).

Tabulka 2 shrnuje výsledky primárních cílových parametrů účinnosti:

Tabulka 2

Podíl pacientů s hladinami kyseliny močové v séru < 6,0 mg/dl (357μmol/l)

Poslední tři měsíční návštěvy

Studie

Febuxostat

80 mg jednou denně

Febuxostat

120 mg jednou denně

Alopurinol

300 /

100 mg jednou denně

APEX

(28 týdnů)

48 %

(n=262)

65 %

*, #

(n=269)

22 %

(n=268)

FACT

(52 týdnů)

53 %

(n=255)

62 %

(n=250)

21 %

(n=251)

Kombinované

výsledky

51 %

(n=517)

63 %

*, #

(n=519)

22 %

(n=519)

výsledky získané od subjektů užívajících buď 100 mg jednou denně (n=10: pacienti s hladinou

kreatininu v séru > 1,5 a

2,0 mg/dl) nebo 300 mg jednou denně (n=509) byli seskupeni pro

analýzy.

p < 0,001 vs alopurinol,

p < 0,001 vs 80 mg

Schopnost febuxostatu snižovat hladiny kyseliny močové v séru byla rychlá a trvalá. Snížení hladiny

kyseliny močové v séru pod 6,0 mg/dl (357 μmol/l) byly zaznamenány při návštěvě ve 2. týdnu a

udržely se během léčby. Průměrné hladiny kyseliny močové v séru v průběhu času pro každou

léčebnou skupinu ze dvou pivotních studií fáze III jsou uvedeny na obrázku 1.

Obrázek 1 Průměrné hladiny kyseliny močové v séru v kombinovaných pivotních studiích fáze

III

Průměrná (±SEM) hladina kyseliny močové v séru

(mg/dl)

Týden

BL=výchozí stav SEM=standardní chyba průměru

Pozn.: 509 pacientů užívalo alopurinol v dávce 300 mg jednou denně; 10 pacientů s hladinou

kreatininu v séru > 1,5 a ≤ 2,0 mg/dl dostávalo dávku 100 mg jednou denně (10 pacientů z 268

ve studii APEX).

240 mg febuxostatu bylo použito pro hodnocení bezpečnosti febuxostatu ve dvojnásobné dávce

než je doporučená nejvyšší dávka.

Studie CONFIRMS: Studie CONFIRMS byla randomizovaná kontrolovaná 26týdenní studie fáze III,

která byla provedena za účelem zhodnocení bezpečnosti a účinnosti 40 mg a 80 mg febuxostatu v

porovnání s 300 mg nebo 200 mg alopurinolem u pacientů s dnou a hyperurikemií. Dva tisíce dvě stě

šedesát devět (2 269) pacientů bylo randomizováno: mezi skupinu léčenou febuxostatem v dávce 40

mg podávaným jednou denně (n = 757), febuxostatem v dávce 80 mg podávaným jednou denně (n =

756) nebo alopurinol v dávce 300/200 mg podávaným jednou denně (n = 756). Nejméně 65 %

pacientů mělo lehké až středně těžkou poruchu funkce ledvin (s clearance kreatininu 30–89 ml/min.

Po dobu 26 týdnů byla povinná profylaxe proti dnavým záchvatům.

Podíl pacientů, kteří při závěrečné návštěvě měli sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl (357 µmol/l), činil

45 % u 40 mg febuxostatu, 67 % u 80 mg febuxostatu a 42 % u 300/200 mg alopurinolu.

Primární cílový parametr u podskupiny pacientů s poruchou funkce ledvin

Studie APEX hodnotila účinnost u 40 pacientů s poruchou funkce ledvin (tj. výchozí hladina

kreatininu v séru > 1,5 mg/dl a ≤ 2,0 mg/dl). U subjektů s poruchou funkce ledvin, které byly

randomizovány do skupiny léčené alopurinolem, byla dávka ukončena na 100 mg jednou denně.

Febuxostat dosáhl primárního cílového parametru účinnosti u 44 % (80 mg jednou denně), 45 % (120

mg jednou denně) a 60 % (240 mg jednou denně) pacientů ve srovnání s 0 % ve skupině alopurinolu v

dávce 100 mg jednou denně a ve skupině placeba.

Nevyskytly se žádné klinicky významné rozdíly v procentu snížení koncentrace kyseliny močové v

séru u zdravých subjektů bez ohledu na jejich renální funkci (58 % ve skupině s normální renální

funkcí a 55 % ve skupině se závažnou renální dysfunkcí).

Ve studii CONFIRMS byla prospektivně definována analýza pacientů se dnou a poruchou funkce

ledvin, která ukázala, že u pacientů se dnou a lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (65 %

studovaných pacientů) byl pro snížení sérových hladin urátů pod 6 mg/dl významně účinnější

febuxostat než alopurinol v dávce 300/200 mg.

Primární cílový parametr u podskupiny pacientů s hladinou kyseliny močové v séru ≥ 10 mg/dl

Asi 40 % pacientů (kombinace studie APEX a FACT) mělo výchozí hladinu kyseliny močové v séru

≥ 10 mg/dl. V této podskupině dosáhl febuxostat primárního cílového parametru účinnosti (hladina

kyseliny močové v séru < 6,0 mg/dl po poslední 3. návštěvě) u 41 % (80 mg jednou denně), 48 %

(120 mg jednou denně) a 66 % (240 mg jednou denně) pacientů ve srovnání s 9 % ve skupině

alopurinolu v dávce 300 mg/100 mg jednou denně a 0 % ve skupině placeba.

Ve studii CONFIRMS byl podíl pacientů s výchozí sérovou hladinou urátů ≥ 10 mg/dl, kteří dosáhli

primárního cílového parametru z hlediska účinnosti (sérové hladiny urátů < 6,0 mg/dl při závěrečné

návštěvě), 27 % (66/249) u pacientů léčených 40 mg febuxostatu podávaným jednou denně, 49 %

(125/254) v případě febuxostatu v dávce 80 mg podávaného jednou denně a 31 % (72/230) u

alopurinolu v dávce 300/200 mg podávaného jednou denně.

Klinické výsledky: podíl pacientů vyžadujících léčbu dnavého záchvatu

Studie APEX: Během 8týdenního období profylaxe vyžadoval léčbu dnavých záchvatů vyšší podíl

subjektů (36 %) ve skupině léčené 120 mg febuxostatu než ve skupině léčené 80 mg febuxostatu (28

%), 300 mg alopurinolu (23 %) nebo placebem (20 %). Výskyt záchvatů se po období profylaxe zvýšil

a postupně s časem klesal. Mezi 8. a 28. týdnem dostávalo léčbu dnavých záchvatů 46 až 55 %

subjektů. Během posledních 4 týdnů studie (ve 24.–28. týdnu) byly dnavé záchvaty pozorovány u 15

% (febuxostat 80 mg, 120 mg), 14 % (alopurinol 300 mg) a 20 % (placebo) subjektů.

Studie FACT: Během 8týdenního období profylaxe vyžadoval léčbu dnavých záchvatů vyšší podíl

subjektů (36 %) ve skupině léčené 120 mg febuxostatu než ve skupině léčené 80 mg febuxostatu (22

%) nebo ve skupině léčené 300 mg alopurinolu(21 %). Po 8týdenním období profylaxe se výskyt

záchvatů zvýšil a poté postupně s časem klesal (v 8. až 52. týdnu dostávalo léčbu dnavých záchvatů 64

% a 70 % subjektů). Během posledních 4 týdnů studie (ve 49.–52. týdnu) byly dnavé záchvaty

pozorovány u 6–8 % (febuxostat 80 mg, 120 mg) a u 11 % (alopurinol 300 mg) subjektů.

Podíl subjektů vyžadujících léčbu dnavého záchvatu (studie APEX a FACT) byl početně nižší ve

skupinách, které dosáhly průměrné hladiny kyseliny močové v séru po výchozím stavu nižší než 6,0

mg/dl, 5,0 mg/dl nebo 4,0 mg/dl ve srovnání se skupinou, která dosáhla průměrné hladiny kyseliny

močové v séru po výchozím stavu ≥ 6,0 mg/dl během posledních 32 týdnů léčebné fáze (intervaly 20.

týden – 24.týden až 49.týden – 52. týden).

V průběhu studie CONFIRMS činil procentuální podíl pacientů vyžadujících léčbu dnavých záchvatů

(1. den až 6. měsíc) 31 % ve skupině léčené 80 mg febuxostatu a 25 % ve skupině alopurinolu. Mezi

skupinami léčenými febuxostatem v dávce 80 mg a 40 mg nebyl v podílu pacientů, kteří vyžadovali

léčbu dnavých záchvatů, pozorován žádný rozdíl.

Dlouhodobé otevřené rozšířené studie

Studie EXCEL (C02-021): Studie Excel byla tříletá otevřená multicentrická randomizovaná rozšířená

bezpečnostní studie fáze III, kontrolovaná alopurinolem u pacientů, kteří dokončili pivotní studie fáze

III (APEX nebo FACT). Do studie bylo zařazeno celkem 1 086 pacientů: febuxostat v dávce 80 mg

podávaný jednou denně (n = 649), febuxostat v dávce120 mg podávaný jednou denně (n = 292) a

alopurinol v dávce 300/100 mg podávaný jednou denně (n = 145). Přibližně 69 % pacientů

nevyžadovalo pro dosažení konečné stabilní léčby žádnou změnu v léčbě. Pacienti, kteří měli 3krát po

sobě sérovou hladinu kyseliny močové > 6,0 mg/dl, byli vyřazeni.

Sérové hladiny urátů byly v čase zachovány (tj. 91 % pacientů původně léčených 90 mg febuxostatu a

93 % pacientů původně léčených 120 mg febuxostatu mělo v 36. měsíci sérové hladiny kyseliny

močové < 6 mg/dl).

Tříleté údaje ukázaly snížení výskytu dnavých záchvatů s méně než 4 % subjektů, kteří vyžadovali

léčbu záchvatu (tj. více než 96 % pacientů nevyžadovalo léčbu záchvatu) od 16. do 24. měsíce a od

30. do 36. měsíce.

U 46 % pacientů na konečné stabilní léčbě 80 mg febuxostatu podávaného jednou denně a u 38 %

pacientů léčených 120 mg febuxostatu podávaného jednou denně se od základní hladiny do závěrečné

návštěvy zcela vyřešil primární hmatný tofus.

Studie FOCUS (TMX-01-005) byla 5letá otevřená multicentrická prodloužená studie bezpečnosti fáze

II u pacientů, kteří dokončili 4 týdny s dvojitě zaslepeným dávkováním febuxostatu ve studii TMX-

00-004. Do studie bylo zahrnuto 116 pacientů, kteří zpočátku dostávali febuxostat v dávce 80 mg

jednou denně. 62 % pacientů nevyžadovalo pro udržení sérové hladiny kyseliny močové < 6 mg/dl

žádnou úpravu dávky a 38 % pacientů vyžadovalo úpravu až do dosažení konečné stabilní dávky.

Podíl pacientů se sérovými hladinami urátů < 6,0 mg/dl (357 µmol/l) při závěrečné návštěvě činil u

všech dávek febuxostatu více než 80 % (81–100 %).

Během klinických studií fáze III byly pozorovány mírné abnormality jaterních testů u pacientů

léčených febuxostatem (5,0 %). Tento výskyt byl podobný jako u alopurinolu (4,2 %) (viz bod 4.4).

Zvýšené hodnoty TSH (> 5,5 µIU/ml) byly pozorovány u pacientů užívajících febuxostat dlouhodobě

(5,5 %) a u pacientů užívajících alopurinol (5,8 %) v dlouhodobých otevřených prodlouženích studií

(viz bod 4.4).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

U zdravých subjektů se maximální plasmatické koncentrace (C

) a křivka plochy pod křivkou

koncentrace

a času (AUC) febuxostatu zvýšily úměrně s dávkou po jednorázových a opakovaných

dávkách 10 mg až 120 mg. U dávek mezi 120 mg a 300 mg bylo pozorováno vyšší než dávce úměrné

zvýšení AUC u febuxostatu. Nedochází k žádné výrazné akumulaci, pokud jsou dávky 10 mg až 240

mg podávány každých

24 hodin. Febuxostat má zdánlivý terminální eliminační poločas (t

) přibližně

5 až 8 hodin.

Populační farmakokinetické/farmakodynamické analýzy byly provedeny u 211 pacientů s

hyperurikemií a dnou léčených febuxostatem v dávce 40 mg až 240 mg jednou denně.

Farmakokinetické parametry febuxostatu jsou podle odhadů z těchto analýz obecně shodné s

parametry získanými u zdravých subjektů, což ukazuje na to, že zdravé subjekty jsou reprezentativní

pro farmakokinetické/farmakodynamické hodnocení u populace pacientů s dnou.

Absorpce

Febuxostat se rychle (t

1,0 až 1,5 h) a dobře vstřebává (minimálně 84 %). Po jednorázové nebo

opakované perorální dávce 80 a 120 mg jednou denně je C

asi 2,8 až 3,2 μg/ml nebo 5,0 až

μg/ml. Absolutní biologická dostupnost tablet febuxostatu nebyla hodnocena.

Po opakovaných perorálních dávkách 80 mg jednou denně nebo jednorázové dávce 120 mg s jídlem

s vysokým obsahem tuků došlo ke 49 % a 38% snížení C

a 18 % a 16 % snížení

AUC. U testovaných

případů však nebyla pozorována žádná klinicky významná změna

v procentu snížení koncentrace kyseliny močové v séru (80 mg opakovaná dávka).

Febuxostat může být tudíž užíván nezávisle na jídle.

Distribuce

Zdánlivý ustálený distribuční objem (V

/F) febuxostatu se pohybuje od 29 do 75 l po perorálních

dávkách

10 až 300 mg. Vazba na plasmatické proteiny u febuxostatu je asi 99,2 % (primárně na

albumin) a je konstantní v koncentračním rozmezí dosaženém u dávek 80 a 120 mg. Vazba na

plasmatické proteiny u účinných metabolitů se pohybuje od 82 % do 91 %.

Biotransformace

Febuxostat se rozsáhle metabolizuje konjugací v enzymatickém systému

uridindifosfátglukuronosyltransferázy (UDPGT) a oxidací v systému cytochromu P450 (CYP). Byly

identifikovány čtyři farmakologicky aktivní hydroxylové metabolity, z nichž tři se vyskytují v plasmě

u člověka. In vitro studie s humánními jaterními mikrosomy ukázaly, že tyto oxidativní metabolity se

tvořily primárně v CYP1A1, CP1A2, CYP2C8 nebo CYP2C9 systémech a febuxostat glukuronid se

tvořil primárně v systémech UGT 1A1, 1A8 a 1A9.

Eliminace

Febuxostat se vylučuje jak játry, tak ledvinami. Po perorálním podání

C-značeného febuxostatu v

dávce 80 mg se asi 49 % dávky objevilo v moči jako nezměněný febuxostat (3 %), acylglukuronid

účinné látky (30 %), jeho známé oxidativní metabolity a jejich konjugáty (13 %) a další neznámé

metabolity (3 %).

Kromě vylučování do moči se asi 45 % dávky objevilo ve stolici jako nezměněný febuxostat (12 %),

acyl glukuronid účinné látky (1 %), jeho známé oxidativní metabolity a jejich konjugáty (25 %) a

další neznámé metabolity (7 %).

Porucha funkce ledvin

Po opakovaných dávkách 80 mg febuxostatu u pacientů s lehkou, středně těžkou nebo těžkou

poruchou funkce ledvin se C

febuxostatu nezměnila v porovnání se subjekty s normální funkcí

ledvin.

Průměrná celková AUC febuxostatu se zvýšila asi 1,8krát ze 7,5 μg/h/ml ve skupině s

normální

funkcí ledvin na 13,2

/h/ml ve skupině se závažnou renální dysfunkcí. C

a AUC

účinných

metabolitů se zvýšily až 2 a 4násobně. U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou

funkce ledvin však není nutná žádná úprava dávky.

Porucha funkce jater

Po opakovaných dávkách 80 mg febuxostatu u pacientů s lehkou (Child-Pugh skóre A) nebo

středně

těžkou (Child-Pugh skóre B) poruchou funkce jater se C

a AUC febuxostatu a jeho metabolitů

významně nezměnily ve srovnání se subjekty s normální funkcí jater. Nebyly provedeny žádné studie

u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre C).

Věk

Nevyskytly se žádné významné změny u AUC febuxostatu nebo jeho metabolitů po opakovaných

perorálních dávkách febuxostatu u starších pacientů ve srovnání s mladšími zdravými subjekty.

Pohlaví

Po opakovaných perorálních dávkách

febuxostatu

byly C

a AUC o 24 % a 12 % vyšší u žen než u

mužů. Váhově upravené C

a AUC však byly podobné mezi oběma pohlavími. Není nutná žádná

úprava dávkování podle pohlaví.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly obecně pozorovány po expozicích dostatečně převyšujících

maximální expozici u člověka.

Farmakokinetické modelování a simulace dat potkanů naznačují, že při současném podávání s

febuxostatem, musí být klinická dávka merkaptopurinu/azathioprinu snížena na 20 % nebo méně

původně předepsané dávky, aby se předešlo možným hematologickým účinkům (viz bod 4.4 a 4.5).

Kancerogenní, mutagenní a reprodukční potenciál

U dospělých potkanů bylo zjištěno statisticky významné zvýšení výskytu nádorů močového měchýře

(papilom z přechodných buněk a karcinom) pouze v souvislosti s xanthinovými konkrementy ve

skupině s vysokým dávkováním při asi 11násobné expozici u člověka. Nedošlo k žádnému

významnému zvýšení u žádného dalšího typu nádoru u samců nebo samic myší nebo potkanů. Tyto

nálezy jsou považovány za důsledek druhově specifického metabolismu purinů a složení moči a nemá

význam s ohledem na klinické použití.

Standardní série testů genotoxicity neodhalila žádné biologicky významné genotoxické účinky

febuxostatu.

Bylo zjištěno, že perorální dávky febuxostatu až 48 mg/kg/den nemají žádný účinek na fertilitu a

reprodukční schopnosti samců a samic potkanů.

Neobjevily se žádné důkazy o poruše fertility, teratogenních účincích nebo nežádoucích účincích na

plod v důsledku užívání febuxostatu. Při vysokých dávkách se objevila maternální toxicita související

se snížením indexu odstavení a snížením vývoje potomstva u potkanů asi při 4,3násobné expozici u

člověka. Studie teratogenicity provedené u březích potkanů asi při 4,3násobné a u březích králíků asi

při 13násobné expozici u člověka neodhalily žádné teratogenní účinky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Mikrokrystalická celulóza

Hyprolóza

Sodná sůl kroskarmelózy

Oxid hořečnatý

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

Potahová soustava (žlutá) obsahující:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 4000

Mastek

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Krabička obsahující odpovídající počet průhledných (PVC/PCTFE-Al) blistrů (Aclar).

Febuxostat Xantis je k dispozici v balení obsahujícím 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 80, 84, 90, 98

a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

XANTIS PHARMA LIMITED

Lemesou 5, EUROSURE TOWER,

1st floor, Flat/Office 101

2112 Nicosia

Kypr

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Febuxostat Xantis 80 mg potahované tablety:

29/471/18-C

Febuxostat Xantis 120 mg potahované tablety:

29/472/18-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27. 11. 2019

10.

DATUM REVIZE TEXTU

27. 11. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace