FEBUXOSTAT GLENMARK

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FEBUXOSTAT (FEBUXOSTATUM)
Dostupné s:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha
ATC kód:
M04AA03
INN (Mezinárodní Name):
FEBUXOSTAT (FEBUXOSTAT)
Dávkování:
80MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
84 II; 28 II; 84 I; 28 I
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FEBUXOSTAT
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 208/17-C

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls282162/2019

Příbalová informace: info

rmace pro pacienta

Febuxostat Glenmark

80 mg potahované tablety

Febuxostat Glenmark

120 mg potahované tablety

febuxostatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Febuxostat Glenmark a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Febuxostat Glenmark užívat

Jak se Febuxostat Glenmark užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Febuxostat Glenmark uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Febuxostat Glenmark a k

čemu se používá

Febuxostat Glenmark obsahuje léčivou látku febuxostat a používá se k léčbě dny, která souvisí s

nadbytkem chemické látky nazývané kyselina močová (urát) v těle. U některých lidí se kyselina močová

hromadí v krvi a její obsah se může zvýšit tak, že se stane nerozpustnou. Pokud k tomu dojde, mohou

se vytvářet krystaly kyseliny močové v kloubech a kolem kloubů a v ledvinách. Tyto krystaly mohou

způsobit náhlou, silnou bolest, zčervenání, zteplání a otok kloubu (známé jako dnavý záchvat). Pokud

nejsou léčena, mohou se v kloubech a kolem kloubů tvořit velká depozita označená jako tofy. Tyto tofy

mohou způsobit poškození kloubů a kostí.

Febuxostat Glenmark snižuje hladinu kyseliny močové. Udržování nízkých hladin při užívání přípravku

Febuxostat Glenmark jednou denně zastavuje hromadění krystalů a v průběhu času dochází ke zmírnění

příznaků. Dlouhodobé udržování dostatečně nízkých hladin kyseliny močové může také zmenšit

velikost tofů.

Febuxostat Glenmark 120 mg se užívá také k léčbě a předcházení vysoké hladině kyseliny močové v

krvi, která se může objevit, pokud začnete užívat chemoterapii při nádorových onemocněních krve.

Při chemoterapii se ničí nádorové buňky a proto se zvyšuje hladina kyseliny močové v krvi, pokud se

tvorbě kyseliny močové nepředchází.

Febuxostat Glenmark je pro dospělé pacienty.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Febuxostat Glenmark

užívat

Neužívejte

Febuxostat Glenmark:

jestliže jste alergický(á) na febuxostat nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Febuxostat Glenmark se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte nebo jste prodělal(a) srdeční selhání, onemocnění srdce nebo cévní mozkovou

příhodu,

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin a/nebo závažné alergické reakce na

alopurinol (lék používaný k léčbě dny),

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater nebo abnormality v testech jaterních funkcí,

jestliže jste léčen(a) pro vysoké hladiny kyseliny močové v důsledku Lesch-Nyhanova

syndromu (vzácné dědičné onemocnění, při kterém je v krvi příliš vysoká hladina kyseliny

močové),

jestliže máte onemocnění štítné žlázy

Pokud u Vás dojde k alergické reakci na Febuxostat Glenmark, přestaňte užívat tento lék (viz také bod

4). Možnými příznaky alergických reakcí mohou být:

vyrážka včetně závažných forem (např. puchýře, bulky, svědivá vyrážka, vyrážka vyznačující

se výrazným olupováním), svědění

otok končetin nebo obličeje

obtížné dýchání

horečka a zvětšené lymfatické uzliny

ale také závažné život ohrožující alergické stavy se srdeční a oběhovou zástavou.

Váš lékař se může rozhodnout, že na trvalo ukončí léčbu přípravkem Febuxostat Glenmark.

V souvislosti s užíváním přípravku Febuxostat Glenmark byly vzácně hlášeny potenciálně život

ohrožující kožní vyrážky (Stevensův-Johnsonův syndrom), objevující se zpočátku na trupu v podobě

teček s červeným středem nebo kruhových skvrn často uvnitř s puchýřem. Příznaky mohou zahrnovat

také vředy v ústech, krku, nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Vyrážka se může

vyvinout v rozsáhlé půchýře nebo olupování kůže.

Pokud se u Vás po užití febuxostatu vyvine Stevensův-Johnsonův syndrom, nesmíte již nikdy

Febuxostat Glenmark užívat. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, okamžitě se

poraďte s lékařem, jemuž řekněte, že užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud se u Vás objeví dnavý záchvat (náhlý nástup silné bolesti, citlivosti, zarudnutí, lokální zvýšení

teploty a otok kloubu), počkejte před prvním zahájením léčby přípravkem Febuxostat Glenmark, až

dnavý záchvat odezní.

U některých lidí mohou dnavé záchvaty vzplanout při zahájení léčby některými přípravky snižujícími

hladinu kyseliny močové. Záchvaty dny se nevyskytnou u každého, ale mohou se u Vás objevit i při

užívání Febuxostat Glenmark a zvláště během prvních týdnů nebo měsíců léčby. Je důležité, abyste

užíval(a) Febuxostat Glenmark, i když máte záchvat dny, protože Febuxostat Glenmark stále působí

snižování hladiny kyseliny močové. V průběhu času se dnavé záchvaty vyskytují méně často a jsou

méně bolestivé, pokud užíváte Febuxostat Glenmark každý den.

Váš lékař bude často předepisovat jiné léky, bude-li to nutné, k zabránění nebo k léčbě příznaků záchvatu

dny (jako je bolest a otok kloubů).

U pacientů s velmi vysokými hladinami kyseliny močové (např. těch, kteří podstupují chemoterapii

nádoru) by léčba léky snižujícími hladinu kyseliny močové mohla vést k tvorbě xantinu v močových

cestách a následně možným kamenům, i když toto nebylo u pacientů léčených Febuxostat Glenmark pro

syndrom nádorového rozpadu pozorováno.

Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil(a) vyšetření krve pro kontrolu, zda máte normální funkci

jater.

Děti a dospívající

Nedávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 18 let, protože bezpečnost a účinnost nebyla

stanovena.

Další léčivé přípravky a

Febuxostat Glenmark

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky obsahující

některé z následujících látek, protože tyto látky a Febuxostat Glenmark se mohou vzájemně ovlivňovat

a Váš lékař může zvážit nutná opatření:

merkaptopurin (používaný k léčbě nádorů)

azathioprin (používaný ke snížení imunitní odpovědi)

teofylin (používaný k léčbě astmatu)

Těhotenství a kojení

Není známo, zda může Febuxostat Glenmark poškodit nenarozené dítě. Febuxostat Glenmark se nemá

užívat během těhotenství. Není známo, zda Febuxostat Glenmark může přecházet do mateřského mléka.

Neužívejte Febuxostat Glenmark, pokud kojíte nebo pokud budete kojit.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Uvědomte si, že se u Vás mohou během léčby objevit závratě, ospalost, rozmazané vidění a necitlivost

nebo brnění a v takovém případě neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Febuxostat Glenmark obsahuje

laktózu

Febuxostat Glenmark obsahují laktózu (typ cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte

některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Febuxostat Glenmark obsahuje

sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Febuxostat Glenmark

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Na zadní straně blistru jsou uvedeny dny v týdnu pro

usnadnění kontroly užívání přípravku každý den.

Tablety se užívají ústy a mohou být užívány nezávisle na jídle.

Dna

Febuxostat Glenmark je k dispozici buď jako 80mg potahované tablety nebo 120mg potahované

tablety. Váš lékař Vám předepíše takovou sílu, která bude pro Vás vhodná.

Užívejte Febuxostat Glenmark každý den, i když se u Vás nevyskytne dnavý záchvat.

Prevence a léčba vysokých hladin kyseliny močové u pacientů podstupujících chemoterapii nádoru

Febuxostat Glenmark je k dispozici ve formě tablet obsahujících 120 mg.

Užívání Febuxostat Glenmark zahajte 2 dny před chemoterapií a v užívání pokračujte podle

doporučení lékaře. Léčba je obvykle krátkodobá.

Jestliže jste užil(a)

více

Febuxostat Glenmark

, než jste měl(a)

případě

náhodného

předávkování

požádejte

svého

lékaře

radu

nebo

kontaktujte

nejbližší

zdravotnické zařízení poskytující neodkladnou péči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Febuxostat Glenmark

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Febuxostat Glenmark, užijte ji, jakmile si vzpomenete,

pokud se neblíží čas pro užití další dávky. V takovém případě vynechte zmeškanou dávku a užijte svou

další dávku v normální dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat

Febuxostat Glenmark

Neukončujte užívání Febuxostat Glenmark bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. Pokud ukončíte

užívání Febuxostat Glenmark, může dojít ke zvýšení hladiny kyseliny močové a Vaše příznaky se

mohou zhoršit v důsledku vytváření nových krystalů urátu v kloubech a jejich okolí a v ledvinách.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Pokud se objeví následující vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí), přestaňte

užívat tento přípravek a ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici, protože

mohou následovat závažné alergické reakce:

anafylaktické reakce, poléková hypersenzitivita (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“)

potenciálně život ohrožující kožní vyrážky charakterizované vznikem puchýřů a odlupováním

kůže a vnitřních povrchů tělních dutin, např. úst a genitálií, bolestivými vředy v ústech a/nebo

v oblasti

genitálií,

spojené

horečkou,

bolestí

krku

únavou

(Stevensův-Johnsonův

syndrom/toxická epidermální nekrolýza), nebo zvětšením lymfatických uzlin, zvětšením jater,

zánětem jater (až selháním jater), zvýšením počtu bílých krvinek v krevním obrazu (polékové

reakce s eozinofilií a systémovými příznaky – Dress) (viz bod 2)

generalizované kožní vyrážky

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí) jsou:

abnormální výsledky jaterních testů

průjem

bolest hlavy

vyrážka (včetně různých typů vyrážek, viz níže v bodech „méně časté“ a „vzácné“)

pocit na zvracení

zhoršení příznaků dny

lokalizovaný otok v důsledku hromadění tekutin v tkáních (edém)

Další nežádoucí účinky, které nejsou zmíněny výše, jsou uvedeny níže.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou:

snížení chuti k jídlu, změna hladiny cukru v krvi (cukrovka) s příznaky, jako je nadměrná žízeň,

zvýšení hladiny tuků v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti

ztráta sexuální touhy

poruchy spánku, ospalost

závratě, necitlivost, brnění, snížená nebo změněná citlivost kůže (hypestézie, hemiparéza

nebo parestézie), změněná chuť k jídlu, snížené vnímání pachů (hyposmie)

abnormální EKG, nepravidelný nebo rychlý srdeční tep, vnímání vlastního srdečního tepu

(palpitace)

návaly horka nebo zčervenání (např. zarudnutí obličeje nebo krku), zvýšení krevního tlaku,

krvácení (pozorované jen u pacientů užívajících chemoterapii při krevních onemocněních)

kašel, dechová nedostatečnost, nepříjemný pocit nebo bolest na prsou, zánět nosní sliznice a/nebo

hrdla (infekce horních cest dýchacích), bronchitida

sucho v ústech, bolest břicha nebo plynatost, pálení žáhy/poruchy trávení, zácpa, častější stolice,

zvracení, žaludeční potíže

svědění, kopřivka, zánět kůže, změna zbarvení kůže, malá červená nebo fialová tečka na kůži,

malé ploché červené tečky na kůži, plochá červená oblast na kůži, která je pokryta malými

spojitými hrbolky, vyrážka, červené oblasti a skvrny na kůži, jiné poruchy kůže

svalové křeče, svalová slabost, bolest svalů/kloubů, bursitida nebo artritida (zánět kloubů obvykle

doprovázený bolestí, otokem a/nebo ztuhlostí), bolest končetin, bolest zad, svalový spasmus

(křeče svalů)

krev v moči, abnormálně časté močení, abnormální výsledky vyšetření moči (zvýšená hladina

bílkoviny v moči), snížení normální funkce ledvin

únava, bolest na prsou, nepříjemný pocit na hrudi

kameny ve žlučníku nebo žlučovodech (cholelitiáza)

zvýšená hladina thyreostimulačního hormonu (TSH) v krvi

změny složení krve nebo množství krevních buněk nebo destiček (abnormální výsledky vyšetření

krve)

ledvinové kameny

potíže s erekcí

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) jsou:

poškození svalů, stav, který ve vzácných případech může být závažný. Může dojít ke vzniku

svalových obtíží, a pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, může se jednat o

neobvyklý rozpad svalové tkáně. Jestliže pociťujete bolest svalů, citlivost na dotek a slabost,

okamžitě kontaktujte lékaře.

závažné otoky hlubších vrstev kůže, zejména okolo rtů, očí, otoky genitálií, rukou, chodidel nebo

jazyka s možnými náhlými dýchacími obtížemi

vysoká horečka v kombinaci s vyrážkou podobnou spalničkové vyrážce, zvětšení lymfatických

uzlin, zvětšení jater, zánět jater (až selhání jater), zvýšení počtu bílých krvinek v krevním obrazu

(leukocytóza, s eozinofilií nebo bez eozinofilie)

červenání kůže (erytém), vyrážka různých typů (např. svědivá, s bílými tečkami, s puchýřky,

s puchýři obsahujícími hnis, s odlupováním kůže, vyrážka podobná spalničkám), rozsáhlý erytém

(červené zbarvení kůže), odumírání a puchýřovité odlučování pokožky a sliznic, které má za

následek jejich odlupování a možnou sepsi (Stevensův-Johnsonův syndrom/toxická epidermální

nekrolýza)

nervozita

pocit žízně

zvonění v uších

rozmazané vidění, změny zraku

vypadávání vlasů

tvorba vředů v ústech

zánět slinivky břišní: běžnými příznaky jsou bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení

zvýšené pocení

snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, nekontrolovatelná ztráta chuti k jídlu (anorexie)

ztuhlost svalů a/nebo kloubů

abnormálně nízký počet krevních buněk (bílých nebo červených krvinek nebo krevních destiček)

naléhavá potřeba močení

změny nebo snížení množství moči z důvodu zánětu ledvin (tubulointersticiální nefritida)

zánět jater (hepatitida)

zežloutnutí kůže (žloutenka)

poškození jater

zvýšená kreatinfosfokináza v krvi (ukazatel poškození svalu)

náhlá srdeční smrt

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Febuxostat Glenmark

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další

informace

Co Febuxostat Glenmark obsahuje

Léčivou látkou je febuxostatum

Febuxostat Glenmark 80 mg: Jedna tableta obsahuje febuxostatum 80 mg (jako hemihydrát).

Febuxostat Glenmark 120 mg: Jedna tableta obsahuje febuxostatum 120 mg (jako hemihydrát).

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy,

hyprolosa, poloxamer 407, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Potah

ová vrstva

tablety: potahová soustava Opadry II, žlutá, 85F42129 obsahuje:

polyvinylalkohol- částečně hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E 171), makrogol 4000, mastek, žlutý

oxid železitý (E 172)

Jak Febuxostat Glenmark

vypadá a co obsahuje toto balení

Febuxostat Glenmark potahované tablety jsou žluté, podlouhlé bikonvexní potahované tablety.

80 mg potahované tablety jsou na jedné straně označeny „80“.

120 mg potahované tablety jsou na jedné straně označeny „120“.

Febuxostat Glenmark je balen do PVC/PCTFE – Al blistrů po 14 tabletách nebo PVC/PVDC – Al

blistrech po 14 tabletách.

Febuxostat Glenmark je dostupný v baleních po 28 a 84 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o regitsraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika

Výrobce

Bluepharma Industria Farmaceutica, S.A.

Rua da Bayer, Cimo de Fala - Sao Martinho do Bispo

P-3045-016 COIMBRA

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika

s místem propouštění:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143

566 17 Vysoké Mýto

Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EH

P

registrován pod těmito názvy:

Německo:

Febuxostat Glenmark 80 mg Filmtabletten

Febuxostat Glenmark 120 mg Filmtabletten

Česká republika: Febuxostat Glenmark

Španělsko:

Febuxostat Viso Farmacéutica 80 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Febuxostat Viso Farmacéutica 120 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

2. 7. 2020.

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls282162/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Febuxostat Glenmark 80 mg potahované tablety (jako hemihydrát).

Febuxostat Glenmark 120 mg potahované tablety (jako hemihydrát).

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ

1 potahovaná tableta obsahuje febuxostatum 80 mg.

1 potahovaná tableta obsahuje febuxostatum 120 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

1 potahovaná tableta obsahuje 72,7 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

1 potahovaná tableta obsahuje 109,0 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Žluté, podlouhlé bikonvexní potahované tablety označené na jedné straně "80".

Rozměry:

Délka: cca. 17,3 mm

Tloušťka: cca. 5,4 mm.

Žluté, podlouhlé bikonvexní potahované tablety označené na jedné straně "120".

Rozměry:

Délka: cca. 19,4 mm

Tloušťka: cca. 6,1 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Febuxostat Glenmark je indikován k léčbě chronické hyperurikémie u stavů, kdy již došlo k vytvoření

urátových depozit (včetně anamnézy nebo přítomnosti tofů a/nebo dnavé artritidy).

Febuxostat

Glenmark

indikován

prevenci

léčbě

hyperurikémie

dospělých

pacientů

podstupujících

chemoterapii

hematologických

malignit,

kteří

jsou

středně

vysoce

ohroženi

syndromem nádorového rozpadu (TLS).

Febuxostat Glenmark je indikován u dospělých pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dna: Doporučená perorální dávka Febuxostat Glenmark je 80 mg jednou denně nezávisle na jídle.

Pokud je hladina kyseliny močové v séru po 2 až 4 týdnech vyšší než 6 mg/dl (357 mikromolů/l), může

být zvážena dávka 120 mg jednou denně.

Febuxostat Glenmark účinkuje dostatečně rychle, aby umožnil opakované testování hladiny kyseliny

močové v séru po dvou týdnech. Terapeutickým cílem je snížit a udržet hladinu kyseliny močové v séru

pod 6 mg/dl (357 mikromolů/l).

Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů po dobu minimálně 6 měsíců (viz bod 4.4).

Syndrom nádorového rozpadu: Doporučená perorální dávka Febuxostat Glenmark je 120 mg jednou

denně bez ohledu na příjem potravy.

Užívání přípravku Febuxostat Glenmark by mělo být zahájeno dva dny před začátkem léčby cytostatiky

a mělo by trvat nejméně 7 dní; v závislosti na délce chemoterapie však může být léčba po posouzení

klinického stavu prodloužena až na 9 dní.

Starší osoby

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Účinnost a bezpečnost nebyla plně hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance

kreatininu <30 ml/min, viz bod 5.2).

U pacientů s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování.

Porucha funkce jater

Účinnost a bezpečnost febuxostatu nebyla hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-

Pugh skóre C).

Dna: Doporučené dávkování u pacientů s mírnou poruchou funkce jater je 80 mg. U pacientů se středně

těžkou poruchou funkce jater jsou k dispozici omezené informace.

Syndrom nádorového rozpadu: v pivotní klinické studii fáze 3 (FLORENCE) byli ze studie vyloučeni

jensubjekty se závažnou poruchou funkce jater. U přijatých pacientů nebylo nutné upravovat dávku na

základě funkce jater.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost Febuxostat Glenmark u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupná

žádná data.

Způsob podání

Perorální podání

Febuxostat Glenmark se užívá ústy a lze ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 (viz také

bod 4.8).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kardiovaskulární poruchy

Léčba chronické hyperurikémie

Léčbě

febuxostatem

pacientů

existujícím

závažným

kardiovaskulárním

onemocněním

(např.

infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou nebo nestabilní anginou pectoris) je třeba se vyhnout,

pokud existují jiné vhodné možnosti léčby.

Ve studiích APEX a FACT byl v celkové skupině febuxostatu pozorován početně vyšší výskyt

kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím (definované cílové parametry dle Anti-Platelet

Trialists‘ Collaboration (APTC) zahrnující kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu, nefatální

cévní mozkovou příhodu) než ve skupině alopurinolu (1,3 oproti 0,3 příhod na 100 pacientoroků). Ve

studii

CONFIRMS

tomu

však

nebylo

(podrobné

údaje

studii

5.1).

Incidence

kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím v kombinovaných studiích fáze 3 (studie

APEX, FACT a CONFIRMS) byla 0,7 oproti 0,6 příhod na 100 pacientoroků. V dlouhodobých

prodloužených studiích byl výskyt kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím 1,2 příhod

pro febuxostat a 0,6 příhod pro alopurinol na 100 pacientoroků.Nebyly nalezeny žádné statisticky

významné rozdíly a žádná příčinná souvislost s febuxostatem nebyla stanovena. Mezi identifikované

rizikové faktory mezi těmito pacienty patřily anamnéza aterosklerózy a/nebo infarkt myokardu nebo

městnavé srdeční selhání.

Frekvence závažných nežádoucích kardiálních příhod (major cardiac adverse events, MACE) se v

poregistrační studii CARES (viz bod 5.1 pro podrobnou charakteristiku studie) vyskytla v podobném

poměru u skupin léčených febuxostatem a alopurinolem (poměr rizik 1,03; 95% interval spolehlivosti

0,87–1,23), ale výskyt kardiovaskulárního úmrtí byl pozorován vyšší u febuxostatu než alopurinolu

(4,3 % vs. 3,2 % pacientů; poměr rizik 1,34; 95% interval spolehlivosti 1,03–1,73).

Prevence a

léčba hyperurikémie u pacientů ohrožených TLS

U pacientů podstupujících chemoterapii hematologických malignit, kteří jsou středně až vysoce

ohroženi syndromem nádorového rozpadu a jsou léčeni febuxostatem, by měla být podle potřeby

monitorována srdeční činnost.

Léková alergie/hypersenzitivita

uvedení

přípravku

byla

shromážděna

hlášení

vzácně

vyskytujících

alergických/hypersenzitivních reakcí včetně život ohrožujícího Stevensova-Johnsonova syndromu,

toxické epidermální nekrolýzy a akutních anafylaktických reakcí/šoku. Tyto reakce nastaly ve většině

případů během prvního měsíce léčby febuxostatem. Někteří, ale ne všichni pacienti, hlásili i poškození

ledvin

a/nebo

předchozí

přecitlivělost

allopurinol.

některých

případech

byly

závažné

hypersenzitivní reakce, včetně polékových reakcí s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS),

spojeny s horečkou, hematologickou, ledvinovou nebo jaterní účastí.

Pacienti mají být upozorněni na známky a příznaky alergických/hypersenzitivních reakcí a pro tyto

příznaky pečlivě sledováni (viz bod 4.8). Pokud se objeví závažné alergické/hypersenzitivní reakce,

včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, měla by být léčba febuxostatem ihned ukončena, jelikož

brzké

ukončení

léčby

spojováno

lepší

prognózou.

Pokud

pacienta

objeví

alergické/hypersenzitivní

reakce

včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu

akutní

anafylaktické

reakce/šok, léčba febuxostatem nesmí být u tohoto pacienta nikdy obnovena.

Akutní záchvaty dny (dnavý záchvat)

Léčba febuxostatem nemá být zahájena, dokud akutní záchvat dny úplně neodezněl. Během zahájení

léčby se mohou objevit záchvaty dny v důsledku změny hladin kyseliny močové v séru, která je

způsobena mobilizací kyseliny močové z tkáňových depozit (viz bod 4.8 a 5.1). Při zahájení léčby

febuxostatem je doporučena profylaxe záchvatů dny nesteroidními antiflogistiky nebo kolchicinem pod

dobu minimálně šesti měsíců (viz bod 4.2).

Pokud se objeví záchvat dny během léčby febuxostatem, nemá být léčba přerušena. Záchvat dny má

být léčen současně v závislosti na individuálním stavu pacienta. Kontinuální léčba febuxostatem snižuje

frekvenci a intenzitu záchvatů dny.

Depozita xanthinu

U pacientů, u kterých je výrazně zvýšená rychlost tvorby urátů (např. maligní onemocnění a jeho léčba,

Lesch-Nyhanův syndrom), by se mohla absolutní koncentrace xanthinu v moči ve vzácných případech

dostatečně zvýšit, aby umožnila jeho ukládání v močovém traktu. Toto nebylo pozorováno v pivotní

klinické studii s febuxostatem u syndromu nádorového rozpadu. Protože u těchto pacientů není žádná

zkušenost s febuxostatem, jeho použití u pacientů s Lesch-Nyhanovým syndromem se nedoporučuje.

Merkaptopurin/azathioprin

Užívání

febuxostatu

není

doporučeno

pacientů,

kteří

jsou

současně

léčeni

merkaptopurinem/azathioprinem, protože inhibice xantin-oxidázy febuxostatem může způsobit zvýšení

plazmatické koncentrace merkaptopurinu/azathioprinu, které může vést k závažné toxicitě. Interakční

studie na lidech nebyly provedeny.

Pokud se nelze současnému užívání vyhnout, doporučuje se snížit dávky merkaptopurinu/azathioprinu.

Na základě modelování a simulační analýzy dat z neklinických studií na potkanech, musí být při

současném podávání s febuxostatem dávka merkaptopurinu/azathioprinu snížena na 20 % nebo méně

původně předepsané dávky, aby se předešlo možným hematologickým účinkům (viz bod 4.5 a 5.3).

Pacienti musí být pečlivě sledováni a následně dávky merkaptopurinu/azathioprinu musí být upraveny

na základě vyhodnocení terapeutické odpovědi a nástupu možných toxických účinků.

Pacienti po orgánové transplantaci

Vzhledem k chybějícím zkušenostem s použitím u pacientů po orgánové transplantaci není febuxostat

u těchto skupin pacientů doporučen (viz bod 5.1).

Theofylin

zdravých

subjektů

neukázalo

současné

podávání

febuxostatu

theofylinu

v jednorázové dávce žádné farmakokinetické interakce (viz bod 4.5). Febuxostat 80 mg se může

používat u pacientů, kteří jsou současně léčeni theofylinem bez rizika zvýšení plazmatické hladiny

theofylinu. Údaje pro febuxostat 120 mg nejsou k dispozici.

Poruchy jater

Ve fázi 3 kombinovaných klinických studií byly u pacientů léčených febuxostatem pozorovány mírné

abnormality funkce jater (5,0 %). Před zahájením léčby febuxostatem a periodicky poté je podle uvážení

lékaře doporučeno pravidelné provádění jaterních testů (viz bod 5.1).

Poruchy štítné žlázy

U pacientů léčených dlouhodobě febuxostatem (5,5 %) bylo v dlouhodobých otevřených prodloužených

studiích pozorováno zvýšení hladin TSH (>5,5 μIU/ml). U pacientů se změnou funkce štítné žlázy je při

léčbě febuxostatem doporučována opatrnost (viz bod 5.1).

Laktóza

Feboxostat Glenmark obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Merkaptopurin/azathioprin

Na základě mechanismu účinku febuxostatu na inhibici XO není současné použití doporučeno. Inhibice

XO febuxostatem může vyvolat zvýšení plazmatických koncentrací těchto léčiv, což by vedlo k toxicitě

(viz bod 4.4). Studie lékových interakcí febuxostatu s jinými léčivy (kromě theofylinu), která jsou

metabolizována XO, nebyly u lidí provedeny.

Modelování a simulační analýza dat z preklinických studií na potkanech indikují, že v případě

současného podávání s febuxostatem, musí být dávka merkaptopurinu/azathioprinu snížena na 20 %

nebo méně původně předepsané dávky (viz bod 4.4 a 5.3).

Interakční studie u febuxostatu a cytotoxické chemoterapie nebyly provedeny.

V pivotní studii zaměřené na syndrom nádorového rozpadu bylo podáváno 120 mg febuxostatu denně

pacientům s několika chemoterapeutickými režimy zahrnujícími i monoklonální protilátky. V této studii

však nebyly zkoumány interakce typu léčivo-léčivo a léčivo-onemocnění. Možné interakce s jakýmikoli

souběžně podávanými cytostatiky proto nelze vyloučit.

Rosiglitazon/ CYP2C8 substráty

Febuxostat se ukázal být slabým inhibitorem CYP2C8 in vitro. Ve studii na zdravých subjektech nemělo

současné podání denní dávky 120 mg febuxostatu se 4 mg rosiglitazonu v jednorázové perorální dávce

žádný vliv na farmakokinetiku rosiglitazonu ani jeho metabolitu N-desmetyl rosiglitazonu, což značí,

že febuxostat není in vivo inhibitorem enzymu CYP2C8. Proto se předpokládá, že současné podávání

febuxostatu s roziglitazonem či jinými CYP2C8 substráty nevyžaduje žádnou úpravu dávkování těchto

látek.

Theofylin

Na zdravých subjektech byla provedena interakční studie s febuxostatem, která hodnotila, zda může

inhibice XO vyvolat zvýšení hladiny theofylinu v oběhu, stejně, jako je hlášeno u jiných inhibitorů XO.

Výsledky studie ukázaly, že současné podání denní dávky febuxostatu 80 mg s theofylinem 400 mg v

jednorázové dávce nemá žádný vliv na farmakokinetiku ani na bezpečnost theofylinu. Proto není nutná

zvláštní opatrnost při současném podání febuxostatu 80 mg a theofylinu. Údaje pro febuxostat 120 mg

nejsou k dispozici.

Naproxen a další inhibitory

glukuronidace

Metabolismus febuxostatu závisí na uridinglukuronosyltransferázových (UGT) enzymech. Léčivé

přípravky, které inhibují glukuronidaci, jako jsou nesteroidní antiflogistika a probenecid, by mohly

teoreticky ovlivnit eliminaci febuxostatu. U zdravých subjektů bylo současné užívání febuxostatu a

naproxenu v dávce 250 mg dvakrát denně spojeno se zvýšením expozice febuxostatu (Cmax 28 %, AUC

41 % a t1/2 26 %). V klinických studiích nesouviselo užívání naproxenu nebo dalších nesteroidních

antiflogistik/Cox-2 inhibitorů s žádným klinicky významným zvýšením nežádoucích účinků.

Febuxostat může být současně podáván s naproxenem bez nutnosti jakékoli úpravy dávky febuxostatu

nebo naproxenu.

Induktory glukuronidace

Silné induktory UGT enzymů mohou vést ke zvýšenému metabolismu a snížené účinnosti febuxostatu.

1 až 2 týdny po zahájení léčby silným induktorem glukuronidace je tudíž doporučeno sledování hladiny

kyseliny močové v séru. Naopak ukončení léčby induktorem může vést ke zvýšení plasmatických hladin

febuxostatu.

Kolchicin/indometacin/hydrochlorothiazid/warfarin

Febuxostat může být současně podáván s kolchicinem nebo indometacinem bez nutnosti úpravy dávky

febuxostatu nebo současně podávané léčivé látky.

Při podávání febuxostatu s hydrochlorothiazidem není nutná žádná úprava dávkování.

Není nutná úprava dávkování současně podávaného warfarinu. U zdravých jedinců nemělo souběžné

podávání febuxostatu (80 mg nebo 120 mg jednou denně) s warfarinem žádný vliv na farmakokinetiku

warfarinu. Při současném podávání warfarinu s febuxostatem nebyl ovlivněn INR ani aktivita faktoru

VII.

Desipramin/CYP2D6 substráty

Bylo

prokázáno,

vitro

febuxostat

slabým inhibitorem CYP2D6.

studii

zdravých

dobrovolníků vyvolalo 120 mg febuxostatu podávaného jednou denně průměrně 22 % zvýšení AUC

desipraminu, substrátu CYP2D6, což ukazuje na možný slabý inhibiční účinek febuxostatu na enzym

CYP2D6 in vivo. Proto se neočekává, že současné podávání febuxostatu s jinými CYP2D6 substráty

bude vyžadovat jakoukoli úpravu dávkování těchto látek.

Antacida

Bylo prokázáno, že současné užití antacida obsahujícího hydroxid hořečnatý a hlinitý prodlužuje

absorpci febuxostatu (přibližně 1 hodina) a vyvolává 32% snížení Cmax, ale nebyla pozorována žádná

významná změna AUC. Febuxostat může být tudíž užíván bez ohledu na užívání antacida.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje u velmi omezeného počtu těhotenství neprokázaly žádné nežádoucí účinky febuxostatu na

těhotenství nebo na zdraví plodu/novorozence. Studie na zvířatech neukazují přímé ani nepřímé

nežádoucí účinky s ohledem na březost, vývoj embrya/plodu nebo porod (viz bod 5.3). Potenciální riziko

pro člověka není známo. Febuxostat se nemá užívat během těhotenství.

K

ojení

Není známo, zda se febuxostat vylučuje do mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly vylučování

této léčivé látky do mateřského mléka a poruchu vývoje kojených mláďat. Riziko pro kojené dítě není

možné vyloučit. Febuxostat se nemá užívat během kojení.

Fertilita

Reprodukční studie s dávkou až 48 mg/kg/den provedené na zvířatech neukázaly žádné na dávce závislé

nežádoucí účinky na fertilitu (viz bod 5.3). Účinek febuxostatu na fertilitu u lidí není znám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Po užití febuxostatu byly hlášeny somnolence, závratě, parestézie a rozmazané vidění. Pacienti mají být

opatrní pokud jde o řízení vozidel, obsluhu strojů nebo provádění nebezpečných aktivit, dokud si

neověří, že Febuxostat Glenmark neovlivňuje nežádoucím způsobem jejich výkonnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v klinických studiích (4072 subjektů léčených nejméně jednou

dávkou od 10 mg do 300 mg) a u pacientů se dnou po uvedení přípravku na trh patří dnavé záchvaty,

abnormality funkce jater, průjem, nauzea, bolest hlavy, vyrážka a edém. Tyto nežádoucí účinky byly

převážně mírné nebo střední intenzity. Po uvedení přípravku na trh se objevily vzácné závažné

hypersenzitivní reakce na febuxostat, z nichž některé byly spojovány se systémovými příznaky a vzácné

příhody náhlé srdeční smrti.

Souhrn nežádoucích účinků uvedený v tabulce

Časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100) a vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000) nežádoucí

účinky objevující se u pacientů léčených febuxostatem jsou uvedeny níže.

Četnosti vycházejí ze studií a zkušeností u pacientů se dnou po uvedení přípravku na trh.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky související s léčbou v kombinovaných dlouhotrvajících rozšířených klinických

studiích fáze 3 a po uvedení přípravku na trh zaznamenané u pacientů s

e dnou.

Poruchy krve a lymfatick

syst

Pancytopenie, trombocytopenie, agranulocyt

Poruchy imunitn

ho syst

Anafylaktick

reakce*, pol

hypersenzitivita*

Endokrinn

poruchy

ýš

hladiny TSH v krvi

Poruchy oka

Rozmazan

Poruchy metabolismu a

ýž

Dnav

chvaty

Diabetes mellitus, hyperlipidemie, sn

íž

chuti k j

dlu,

ýš

lesn

hmotnosti

íž

lesn

hmotnosti, zv

ýš

chuti k j

dlu, anorexie

Psychiatrick

poruchy

íž

libida, nespavost

Nervozita

Poruchy nervov

ho syst

Bolest hlavy

, parest

zie, hemipar

za, somnolence, zm

ny chuti,

hypest

zie, hyposmie

Poruchy ucha a labyrintu

Tinnitus

Srde

poruchy

íň

fibrilace,

palpitace,

abnorm

EKG,

blok

Tawarova

(viz

syndrom

dorov

rozpadu),

sinusov

tachykardie (viz bod syndrom n

dorov

ho rozpadu)

Vzácné

Náhlá srdeční smrt*

poruchy

Hypertenze, n

valy, n

valy horka, krv

(viz bod

syndrom n

dorov

ho rozpadu)

Respira

, hrudn

a mediastin

poruchy

nost, bronchitida, infekce horn

ch cest d

chac

ch, ka

Gastrointestin

poruchy

jem**, nauzea

Bolest b

icha, b

distenze, gastro-ezofage

refluxn

c h o r o b a , zvracen

, sucho v

stech, dyspepsie, z

cpa,

stolice, nad

, gastrointestin

íž

t slinivky b

, ulcerace dutiny

Poruchy jater a

ch cest

Abnormality jatern

ch test

Cholelithi

Hepatitida,

loutenka*, po

kozen

jater*

Poruchy k

ůž

e a podko

áž

ka (v

ch typ

áž

ek hl

áš

ch s ni

žší

frekvenc

, viz n

íž

Dermatitida, kop

ivka, pruritus, zm

na barvy k

ůž

e, ko

ze, petechie, makul

áž

ka, makulopapul

áž

papul

áž

Toxick

epiderm

nekrol

za*, Stevens

v-Johnson

syndrom*, angioed

m*, pol

reakce s eozinofili

syst

ří

znaky*, generalizovan

áž

ka (z

)*, eryt

exfoliativn

áž

ka, folikul

áž

ka, vezikul

áž

pustul

áž

ka, pruritick

áž

ka*, erytemat

áž

morbiliformn

áž

ka, alopecie, hyperhidr

Poruchy svalov

a kostern

soustavy a pojivov

Artralgie, artritida, myalgie, bolest sval

a kost

, svalov

slabost, svalov

spasmus, svalov

, burzitida

Rhabdomyol

za*, ztuhlost kloub

, ztuhlost kostern

ho svalstva

Poruchy ledvin a mo

ch cest

Selh

ledvin, nefroliti

za, hematurie, polakisurie, proteinurie

Tubulointerstici

nefritida*, nucen

na mo

Poruchy reproduk

ho syst

mu a

prsu

Erektiln

dysfunkce

Celkov

poruchy a reakce v

aplikace

Otok

nava, bolest na prsou, hrudn

íž

Ží

ýš

hladiny amyl

zy v krvi, sn

íž

tu trombocyt

íž

tu b

ch krvinek, sn

íž

tu lymfocyt

, zv

ýš

kreatinu v krvi, zv

ýš

kreatininu v krvi, sn

íž

hemoglobinu,

íž

hemoglobinu, zv

ýš

hladiny mo

oviny v krvi, zv

ýš

triglycerid

v krvi, zv

ýš

cholesterolu v krvi, sn

íž

hematokritu, zv

ýš

lakt

t dehydrogen

zy v krvi, zv

ýš

drasl

ku v krvi

ýš

hladiny gluk

zy v krvi, prodlou

aPTT, sn

íž

erven

ch krvinek, zv

ýš

alkalick

fosfat

zy v krvi,

ýš

kreatinfosfokin

zy v krvi*

* Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení přípravku na trh

** U pacientů, kteří jsou současně léčeni kolchicinem, se v kombinovaných studiích fáze 3 častěji

vyskytují neinfekční průjmy vyvolané léčbou a abnormální výsledky testů jaterních funkcí

*** Výskyt záchvatů dny v jednotlivých randomizovaných kontrolovaných studiích fáze 3 viz bod 5.1.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Po uvedení přípravku na trh se vzácně objevily závažné hypersenzitivní reakce na febuxostat, včetně

Stevensova-Johnsonova

syndromu,

toxické

epidermální

nekrolýzy

anafylaktických

reakcí/šoku.

Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jsou charakterizovány progresivní

kožní vyrážkou spojenou s puchýři nebo slizničními lézemi a podrážděním očí. Hypersenzitivní reakce

na febuxostat mohou být spojené s následujícími příznaky: kožní reakce charakterizované infiltrovanou

makulopapulární erupcí, generalizovanou nebo exfoliativní vyrážkou, ale také kožními lézemi, otokem

obličeje, horečkou, hematologickými abnormalitami jako trombocytopenie a eozinofilie a poškozením

jednoho nebo více orgánů(jaterní nebo ledvinové poškození včetně tubulointersticiální nefritidy) (viz

bod 4.4).

Brzy po začátku léčby a během prvních měsíců byly často pozorovány dnavé záchvaty. Poté se

v závislosti na čase frekvence dnavých záchvatů snižuje. Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů

(viz bod 4.2 a 4.4).

Syndrom nádorového rozpadu

Souhrn bezpečnostního profilu

V randomizované, dvojitě zaslepené pivotní klinické studii fáze 3 FLORENCE (FLO-01) srovnávající

febuxostat s alopurinolem (346 pacientů podstupujících chemoterapii hematologických malignit, kteří

byli středně až vysoce ohroženi TLS) pocítilo nežádoucí reakce jen 22 (6,4%) pacientů, a to 11 (6,4%)

pacientů

každé léčené

skupiny.

Většina

nežádoucích

reakcí

byla

buď mírných,

nebo

středně

závažných.

Celkově

studie

FLORENCE

nepoukázala

žádná

konkrétní

bezpečnostní

rizika

rámec

předchozích

zkušeností s

febuxostatem

dny,

výjimkou

následujících

tří

nežádoucích

reakcí

(uvedených výše v tabulce 1).

Srdeční poruchy: Méně časté: blokáda levého Tawarova raménka, sinusová tachykardie

Cévní poruchy: Méně časté: krvácení

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Pacienti s předávkováním by měli být léčeni pomocí symptomatické a podpůrné léčby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky pro léčbu dny, přípravky inhibující tvorbu kyseliny močové,

ATC kód: M04AA03

Mechanismus účinku

Kyselina močová je cílový produkt metabolismu purinů u člověka a vytváří se v kaskádě hypoxanthin

→xanthin → kyselina močová. Oba kroky ve výše uvedených transformacích jsou katalyzovány

xanthinoxidázou (XO). Febuxostat je 2-arylthiazolový derivát, který dosahuje svého terapeutického

účinku snížení hladiny kyseliny močové v séru, prostřednictvím selektivní inhibice XO. Febuxostat je

silný, nonpurinový selektivní inhibitor XO (NP-SIXO) s hodnotou Ki in vitro nižší než jeden nanomol.

Bylo

prokázáno,

febuxostat

silně

inhibuje

oxidované

redukované

formy

Při

terapeutických koncentracích febuxostat neinhibuje další enzymy účastnící se metabolismu purinů a

pyrimidinů,

jako

jsou

guanindeamináza,

hypoxanthin

guaninfosforibosyltransferáza,

orotát

fosforibosyltransferáza, orotidin monofosfátdekarboxyláza nebo purin nukleosidfosforyláza.

Klinická účinnost a bezpečnost

Dna

Účinnost febuxostatu byla prokázána ve třech pivotních studiích fáze 3 (dvě pivotní studie APEX

a FACT a další studie CONFIRMS popsané níže), které byly provedeny u 4101 pacientů s hyperurikémií

a dnou. V každé pivotní studii fáze 3 prokázal febuxostat lepší schopnost snižovat a udržovat sérové

hladiny kyseliny močové ve srovnání s alopurinolem. Primárním cílovým parametrem účinnosti ve

studiích APEX a FACT byl podíl pacientů, jejichž hladiny kyseliny močové za poslední tři měsíce byly

nižší než 6,0 mg/dl (357 mikromolů/l). V další studii fáze 3 – CONFIRMS, jejíž výsledky byly k

dispozici po prvním vydání rozhodnutí o registraci febuxostatu, byl primárním cílovým parametrem z

hlediska účinnosti podíl pacientů, kteří měli při závěrečné návštěvě sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl. Do

těchto studií nebyli zařazeni pacienti s orgánovou transplantací (viz bod 4.2).

Studie APEX: Alopurinolem a placebem kontrolovaná studie účinnosti febuxostatu (APEX) byla

randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, 28týdenní studie fáze 3. Bylo do ní randomizováno

1 072 pacientů: placebo (n=134), febuxostat 80 mg jednou denně (n=267), febuxostat 120 mg jednou

denně (n=269), febuxostat 240 mg jednou denně (n=134) nebo alopurinol (300 mg jednou denně

[n=258] u pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru ≤1,5 mg/dl nebo 100 mg jednou denně [n=10]

u pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru >1,5 mg/dl a ≤2,0 mg/dl). Jako bezpečnostní hodnocená

dávka bylo použito 240 mg febuxostatu (2krát vyšší než je doporučená nejvyšší dávka.

Studie APEX ukázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostat 80 mg

jednou denně a 120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanými dávkami

alopurinolu 300 mg (n=258)/100 mg (n=10) ve snížení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl

(357 mikromolů/l) (viz tabulka 2 a obrázek 1).

Studie FACT: Alopurinolem kontrolovaná studie s febuxostatem (FACT) byla randomizovaná, dvojitě

zaslepená, multicentrická, 52týdenní studie fáze 3. Bylo do ní randomizováno 760 pacientů: febuxostat

80 mg jednou denně (n=256), febuxostat 120 mg jednou denně (n=251) nebo alopurinol 300 mg jednou

denně (n=253).

Studie FACT prokázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostat 80 mg a

120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanou dávkou alopurinolu 300 mg

ve snížení a udržení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl (357 mikromolů/l).

Tabulka 2 shrnuje výsledky primárních cílových parametrů účinnosti:

Tabulka 2:

Podíl pacientů s hladinami kyseliny močové v séru <6,0 mg/dl (357mikromol/l)

.

Poslední tři měsíční

návštěvy

Studie

Febuxostat 80 mg

jednou denně

Febuxostat 120 mg

jednou denně

Allopurinol 300 / 100 mg jednou

denně

APEX

(28 týdnů)

(n = 262)

*, #

(n = 269)

(n = 268)

FACT

(52 týdnů)

(n = 255)

(n = 250)

(n = 251)

Kombinované

výsledky

(n = 217)

(n = 519)

(n = 519)

1 výsledky získané od subjektů užívajících buď 100 mg jednou denně (n=10: pacienti s hladinou kreatininu v

séru >1,5 a ≤2,0 mg/dl) nebo 300 mg jednou denně (n=509) byli seskupeni pro analýzy.

* p < 0,001 vs alopurinol,

# p < 0,001 vs 80 mg

Schopnost febuxostatu snižovat hladiny kyseliny močové v séru byla rychlá a trvalá. Snížení

hladiny kyseliny močové v séru pod 6,0 mg/dl (357 mikromol/l) byly zaznamenány při návštěvě ve 2.

týdnu a udržely se během léčby. Průměrné hladiny kyseliny močové v séru v průběhu času pro každou

léčebnou skupinu ze dvou pivotních studií fáze 3 jsou uvedeny na obrázku 1.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace