EZANTRIS 10MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EZETIMIB (EZETIMIBUM)
Dostupné s:
Xantis Pharma Limited, Nicosia
ATC kód:
C10AX09
INN (Mezinárodní Name):
EZETIMIBE (EZETIMIBUM)
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98; 90; 84; 50; 100; 20; 14; 10; 7; 300; 28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
EZETIMIB
Přehled produktů:
EZANTRIS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 335/17-C
Datum autorizace:
2018-07-01

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls2183/2021

Příbalová

informace: informace pro pacienta

Ezantris 10 mg tablety

ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Ezantris a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ezantris užívat

Jak se Ezantris užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ezantris uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ezantris a k

čemu se používá

Ezantris je léčivý přípravek užívaný ke snižování zvýšených hladin cholesterolu.

Ezantris snižuje hladiny celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a

tukových látek nazývaných triglyceridy v krvi. Ezantris navíc zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu

(HDL cholesterolu).

Ezetimib, léčivá látka přípravku Ezantris, snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím

traktu.

Ezantris zesiluje cholesterol-snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují cholesterol vytvářený

Vaším tělem.

Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Váš celkový

cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může usazovat ve stěnách Vašich

tepen a tvořit tam pláty. Časem může nahromadění těchto plátů vést k zúžení tepen. Toto zúžení může

poté zpomalit nebo zastavit průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Zástava

průtoku krve může způsobit srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože pomáhá zabraňovat špatnému

cholesterolu v usazování v tepnách a chrání tak před srdečními onemocněními.

Triglyceridy jsou další formou tuků ve Vaší krvi, která může zvyšovat riziko srdečních onemocnění.

Přípravek se používá u pacientů, u kterých samotná cholesterol snižující dieta nestačí ke kontrole

hladin cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat cholesterol snižující dietu.

Ezantris se používá navíc k dietě snižující cholesterol, pokud trpíte:

zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemií [heterozygotní

familiární a nefamiliární])

spolu se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladinu cholesterolu

samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není snášena

dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholesterolemií), která zvyšuje hladinu

cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a můžete být také léčeni jiným

způsobem.

Pokud máte srdeční onemocnění, Ezantris v kombinaci se statiny, které se používají ke snížení hladiny

cholesterolu, snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, nutnosti operace zvyšující

průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.

Ezantris Vám nepomůže zhubnout.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Ezantris

užívat

Jestliže užíváte Ezantris spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci konkrétního

statinu.

Neužívejte

Ezantris

jestliže jste alergický(á) na ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6: Obsah balení a další informace).

Neužívejte

Ezantris

spolu se statinem, jestliže:

máte v současné době potíže s játry.

jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím Ezantris se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře o všech svých onemocněních včetně alergií.

Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat Ezantris se statinem. To proto, aby

se zkontrolovalo, jak dobře pracují Vaše játra.

Váš lékař může také chtít udělat krevní testy, aby zkontroloval, jak Vám pracují játra poté, co jste

začali užívat Ezantris se statinem.

Jestliže trpíte středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater, nedoporučuje se Ezantris užívat.

Bezpečnost a účinnost společného užívání Ezantris a některých cholesterol snižujících léčivých

přípravků, fibrátů, nebyla stanovena.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím (od 6 do 17 let věku), pokud jim ho nepředepsal

odborný lékař, protože jsou k dispozici pouze omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti.

Nepodávejte tento přípravek dětem ve věku méně než 6 let, protože nejsou k dispozici žádné

informace pro tuto věkovou skupinu.

Další léčivé přípravky a

Ezantris

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte léčivé

přípravky s jakoukoliv z následujících léčivých látek:

cyklosporin (používaný často u pacientů po transplantaci orgánů)

léky s léčivou látkou, která brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fenprokumon,

acenokumarol nebo fluindion (antikoagulancia)

kolestyramin (užívaný také ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje způsob účinku

Ezantris

fibráty (užívané také ke snižování cholesterolu)

Těhotenství a kojení

Neužívejte Ezantris se statinem, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že můžete

být těhotná. Pokud byste v průběhu léčby přípravkem Ezantris se statinem otěhotněla, přestaňte

okamžitě užívat oba léčivé přípravky a vyhledejte svého lékaře.

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s užíváním Ezantris bez statinu v průběhu těhotenství. Pokud jste

těhotná, požádejte svého lékaře o radu dříve, než začnete Ezantris užívat.

Neužívejte Ezantris se statinem, pokud kojíte, protože není známo, jestli se vylučuje do mateřského

mléka.

Neužívejte přípravek Ezantris bez statinu, pokud kojíte. Požádejte svého lékaře o radu.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Ezantris ovlivňoval Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo

obsluhovat stroje. Měli byste však vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku Ezantris závrať.

Ezantris

obsahuje laktózu

Tablety Ezantris obsahují cukr zvaný laktóza. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat

Ezantris

obsahu sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Ezantris

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokračujte v užívání ostatních léků

snižujících hladinu cholesterolu, pokud Vám lékař neřekne, abyste přestali. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dříve než začnete Ezantris užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.

V této cholesterol snižující dietě musíte pokračovat při užívání Ezantris.

Doporučená dávka je 1 tableta Ezantris 10 mg užívaná ústy jednou denně.

Ezantris užívejte v kteroukoli denní dobu. Můžete ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud Vám lékař předepsal Ezantris spolu se statinem, lze oba léky užívat ve stejnou dobu. V

takovém případě si prosím přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci příslušného

přípravku.

Pokud Vám lékař předepsal Ezantris spolu s dalším léčivým přípravkem ke snižování cholesterolu

obsahujícím léčivou látku kolestyramin nebo s jiným léčivým přípravkem obsahujícím sekvestrant

žlučových kyselin, musí být Ezantris užíván alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití

sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více

Ezantris

, než jste měl(a)

Vyhledejte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Ezantris

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, jen si vezměte předepsané

množství přípravku Ezantris v obvyklou dobu příští den.

Jestliže jste přestal(a) užívat

Ezantris

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, protože váš cholesterol může opět vzrůst.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

K vyjádření, jak často byly nežádoucí účinky popsány, se používají následující termíny:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých hlášení)

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou

bolest, citlivost nebo slabost

svalů. To proto, že svalové potíže včetně rozpadu svalu vedoucího k postižení ledvin, mohou být

ve vzácných případech závažné a mohou vést k potenciálně život ohrožujícímu stavu.

Při všeobecném použití byly hlášeny alergické reakce zahrnující otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla,

které mohou způsobit potíže při dýchání nebo polykání (což vyžaduje okamžitou léčbu).

Pokud se přípravek užíval samostatně, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté:

bolest břicha; průjem; nadýmání; pocit únavy.

Méně časté:

zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transamináz) a

svalových funkcí (kreatinkinázy); kašel; poruchy trávení; pálení žáhy; nevolnost;

bolest kloubů; svalové křeče; bolest šíje; snížení chuti k jídlu; bolest, bolest na hrudi,

návaly horka; vysoký krevní tlak.

Pokud se přípravek užíval spolu se statinem, byly navíc hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté:

zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transamináz);

bolest hlavy; bolest, citlivost nebo slabost svalů.

Méně časté:

pocit brnění; sucho v ústech; svědění; vyrážka; kopřivka; bolest zad; svalová slabost;

bolest rukou a nohou; neobvyklá únava nebo slabost; otoky, zejména rukou a nohou.

Pokud se přípravek užíval spolu s fenofibrátem byl hlášen následující častý nežádoucí účinek: bolest

břicha

Při všeobecném používání byly dodatečně hlášeny následující nežádoucí účinky:

závrať; bolest svalů; jaterní potíže; alergické reakce včetně vyrážky a kopřivky; červená vyrážka

projevující se někdy lézemi terčovitého tvaru (erythema multiforme); bolest, citlivost nebo slabost

svalů; rozpad svalů; žlučové kameny nebo zánět žlučníku (což může způsobit bolest břicha, nevolnost,

zvracení); zánět slinivky břišní často se silnou bolestí břicha; zácpa; snížení počtu krevních buněk,

které může způsobit podlitiny/krvácení (trombocytopenie); pocit brnění; deprese; neobvyklá únava

nebo slabost; dušnost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku

5.

Jak Ezantris

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blitru za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ezantris obsahuje

Léčivou látkou je ezetimibum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, krospovidon typ B, kopovidon K 28, natrium-lauryl-

sulfát, mikrokrystalická celulóza a magnesium-stearát.

Jak Ezantris

vypadá a co obsahuje toto balení

Ezantris tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, konvexní tablety o průměru přibližně 6 mm.

Velikost balení:

Protlačovací blistry z čirého Triplex (PVC/PE/PVDC)/hliníku v baleních po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50,

84, 90, 98, 100 nebo 300 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

:

XANTIS PHARMA LIMITED

Lemesou 5, EUROSURE TOWER,

1st floor, Flat/Office 101

2112, Nicosia, Kypr

Výrobce:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Polígono Industrial Miralcampo. Avda. Miralcampo, 7

19200 Azuqueca de Henares – Guadalajara

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Finsko:

Ezetimib Liconsa 10 mg tabletti

Velká Británie:

Ezetimibe 10 mg, tablets

Španělsko:

Ezetimiba Almus 10 mg comprimidos EFG

Německo:

Ezetimib AXiromed 10 mg Tabletten

Francie:

Ézétimibe Almus 10 mg comprimé

Irsko:

Ezetimibe Rowa 10 mg Tablets

Polsko:

Ezetimibe Genoptim

Česká republika:

EZANTRIS

Slovenská republika:

EZANTRIS 10 mg

Tato příbalová informace byla na

posledy

revidována

: 18. 2. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls2183/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ezantris 10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ

Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 64 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Bílé až téměř bílé, kulaté, konvexní tablety o průměru přibližně 6 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Primární hypercholesterolemie

Ezantris podávaný spolu s inhibitorem reduktázy HMG-CoA (statinem) je indikován jako přídatná

terapie k dietě u pacientů s primární (heterozygotní familiární nebo nefamiliární) hypercholesterolemií,

u kterých není dostatečná odpověď na léčbu při podávání statinu samotného.

Ezantris v monoterapii je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s primární (heterozygotní

familiární nebo nefamiliární) hypercholesterolemií, u kterých není podávání statinu považováno za

vhodné nebo není tolerováno.

Prevence kardiovaskulárních příhod

Ezantris je indikován ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod (viz bod 5.1) u pacientů s

ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a s anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS), a to je-

li přidán k už probíhající léčbě statinem, nebo je-li jeho užívání zahájeno zároveň se statinem.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH)

Ezantris podávaný spolu se statinem je indikován jako přídatná terapie k dietě u pacientů s HoFH.

Pacienti mohou dostávat i přídatnou terapii (např. aferézu LDL).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pacient musí dodržovat příslušnou hypolipidemickou dietu a musí v této dietě během léčby

přípravkem Ezantris pokračovat.

Přípravek se podává perorálně. Doporučená dávka je jedna tableta Ezantris 10 mg denně. Ezantris lze

podávat v kteroukoli denní dobu, spolu s jídlem nebo bez něj.

Pokud je Ezantris přidán ke statinu, mělo by se pokračovat v podávání buď indikované obvyklé

počáteční dávky konkrétního statinu, nebo již stanovené vyšší dávky statinu. V tomto případě by měl

být brán ohled na pokyny pro dávkování konkrétního statinu.

Použití u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním syndromem v anamnéze

Ezantris 10 mg se může podávat zároveň se statinem pro postupné snížení rizika kardiovaskulárních

příhod u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním syndromem v anamnéze,

přínos této kombinace byl prokázán.

Podávání spolu se sekvestranty žlučových kyselin

Ezantris by měl být podáván buď ≥ 2 hodiny před nebo ≥ 4 hodiny po podání sekvestrantů žlučových

kyselin.

Starší

pacienti

U starších osob není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Léčbu je nutno zahájit pod dohledem specialisty.

Děti a dospívající ≥ 6 let: Bezpečnost a účinnost ezetimibu u dětí ve věku 6 až 17 let nebyla dosud

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě

nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Pokud se Ezantris podává se statinem, je nutno se obeznámit s pokyny o dávkování daného statinu u

dětí.

Děti < 6 let: Bezpečnost a účinnost ezetimibu u dětí ve věku < 6 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre 5–6) není nutno dávku nijak upravovat.

Léčba přípravkem Ezantris se nedoporučuje u pacientů se středně závažnou (Child-Pugh skóre 7–9)

nebo závažnou (skóre > 9 podle Child-Pugh) jaterní dysfunkcí (viz body 4.4 a 5.2).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pokud se Ezantris podává spolu se statinem, řiďte se prosím souhrnem údajů o přípravku (SPC)

příslušného léčivého přípravku.

Terapie přípravkem Ezantris v kombinaci se statinem je kontraindikována během těhotenství a kojení.

Podávání přípravku Ezantris spolu se statinem je kontraindikováno u pacientů s aktivním jaterním

onemocněním nebo nevysvětleným přetrvávajícím zvýšením sérových transamináz.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pokud se Ezantris podává spolu se statinem, řiďte se prosím souhrnem údajů o přípravku (SPC)

příslušného léčivého přípravku.

Jaterní enzymy

V kontrolovaných studiích společného podávání ezetimibu se statinem bylo opakovaně pozorováno

zvýšení transamináz (≥ 3krát horní hranice normálu [upper limit of normal, ULN]). Pokud se Ezantris

podává současně se statinem, je nutno provést při zahájení terapie jaterní testy a řídit se doporučeními

pro daný statin (viz bod 4.8).

Ve studii IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (IMPROVE-IT) bylo

randomizováno 18 144 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním syndromem v

anamnéze do skupiny léčené kombinací ezetimib/simvastatin 10 mg/40 mg denně (n = 9 067) nebo 40

mg simvastatinu denně (n = 9 077). Během mediánu sledování 6,0 roku byla incidence následných

zvýšení hladin transamináz (≥ 3 X ULN) 2,5 % u ezetimibu/simvastatinu a 2,3 % u simvastatinu. (Viz

bod 4.8.)

V kontrolované klinické studii, kde bylo více než 9 000 pacientů s chronickým onemocněním ledvin

randomizováno do skupiny léčené ezetimibem10 mg v kombinaci se simvastatinem v dávce 20 mg

denně (n = 4 650) nebo do skupiny léčené placebem (n = 4 620) (medián doby sledování 4,9 roku), byla

incidence

následných

zvýšení

transamináz

(>

ULN)

ezetimibu

kombinaci

simvastatinem a 0,6 % u placeba (viz bod 4.8).

Kosterní sval

Po uvedení ezetimibu na trh byly popsány případy myopatie a rhabdomyolýzy. Většina pacientů, u nichž

došlo k rozvoji rhabdomyolýzy, užívala spolu s ezetimebem i statin. Nicméně velmi vzácně byla

rhabdomyolýza popisována i při monoterapii ezetimibem a také velmi vzácně byla popisována i po

přidání ezetimibu k ostatním lékům, o nichž je známo, že jsou spojeny se zvýšeným rizikem

rhabdomyolýzy. Pokud existuje podezření na myopatii na základě svalových příznaků nebo je diagnóza

myopatie potvrzena zvýšením hladiny kreatinfosfokinázy (CPK) > 10násobek horní hranice normálu

(ULN), je nutno Ezantris, všechny statiny a veškeré tyto jiné léky, které pacient současně užívá,

okamžitě vysadit. Všechny pacienty, u nichž se zahajuje léčba přípravkem Ezantris, je nutno upozornit

na riziko myopatie a požádat je, aby urychleně informovali lékaře o případné nevysvětlitelné svalové

bolesti, citlivosti nebo slabosti (viz bod 4.8).

Ve studii IMPROVE-IT bylo randomizováno 18 144 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a

akutním koronárním syndromem v anamnéze do skupiny léčené ezetimibem/simvastatinem 10 mg/40

mg denně (n = 9 067) nebo 40 mg simvastatinu denně (n = 9 077). Během mediánu sledování 6,0 roku

byla incidence myopatie u pacientů s ezetimibem/simvastatinem 0,2 % a u pacientů se simvastatinem

0,1 %, přičemž myopatie byla definována jako nevysvětlená svalová slabost nebo bolest s hladinou

sérové kreatinkinázy (CK) ≥ 10násobek ULN nebo s koncentrací CK ≥ 5násobek a zároveň < 10násobek

dvou

následných

měřeních.

Incidence

rhabdomyolýzy

byla

pacientů

ezetimibem/simvastatinem 0,1 % a u pacientů se simvastatinem 0,2 %, přičemž rhabdomyolýza byla

definována jako nevysvětlená svalová slabost nebo bolest s hladinou sérové CK ≥ 10násobek ULN s

prokázaným renálním poškozením, ≥ 5násobek a zároveň < 10násobek ULN ve dvou následných

měřeních s prokázaným renálním poškozením nebo ≥ 10 000 IU/l bez prokázaného renálního poškození.

(Viz bod 4.8.)

V klinické studii, kde bylo více než 9 000 pacientů s chronickým onemocněním ledvin randomizováno

do skupiny léčené ezetimibem 10 mg v kombinaci se simvastatinem v dávce 20 mg denně (n = 4 650)

nebo do skupiny léčené placebem (n = 4 620) (medián doby sledování 4,9 roku), byla incidence

myopatie/rhabdomyolýzy 0,2 % u ezetimibu v kombinaci se simvastatinem a 0,1 % u placeba (viz bod

4.8).

Pacienti s poruchou funkce jater

Vzhledem k neznámým účinkům zvýšené expozice ezetimibu u pacientů se středně závažnou nebo

závažnou poruchou funkce jater se Ezantris u těchto pacientů nedoporučuje (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Účinnost a bezpečnost ezetimibu u pacientů ve věku 6 až 10 let s heterozygotní familiární nebo

nefamiliární hypercholesterolemií byla vyhodnocována ve 12týdenní placebem kontrolované klinické

studii. Účinky ezetimibu při době léčby delší než 12 týdnů nebyly u této věkové skupiny studovány (viz

body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).

Ezetimib nebyl studován u pacientů mladších než 6 let věku (viz body 4.2 a 4.8).

Účinnost a bezpečnost ezetimibu podávaného se simvastatinem pacientům ve věku 10 až 17 let s

heterozygotní

familiární

hypercholesterolemií

byla

hodnocena

kontrolované

klinické

studii

dospívajících chlapců (Tannerův stupeň II nebo vyšší) a u dívek, které byly alespoň jeden rok po první

menstruaci.

V této omezené kontrolované studii obecně nebyl u dospívajících chlapců a dívek zjištěn žádný

detekovatelný vliv na růst nebo pohlavní vyzrávání, ani žádný vliv na délku menstruačního cyklu u

dívek. Účinky ezetimibu na růst a pohlavní vyzrávání při trvání léčby > 33 týdnů však nebyly studovány

(viz body 4.2. a 4.8.).

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného s dávkami simvastatinu vyššími než 40 mg denně nebyly

u pediatrických pacientů ve věku 10 až 17 let hodnoceny.

Bezpečnost

účinnost

ezetimibu

podávaného

společně

simvastatinem

nebyla

studována

pediatrických pacientů mladších než 10 let věku (viz body 4.2 a 4.8).

Dlouhodobá účinnost léčby ezetimibem u pacientů mladších 17 let ohledně snižování morbidity a

mortality v dospělosti nebyla hodnocena.

Fibráty

Bezpečnost a účinnost ezetimibu podávaného spolu s fibráty nebyly stanoveny.

Při podezření na cholelitiázu se pacientům dostávajícím Ezantris a fenofibrát indikují vyšetření žlučníku

a léčba musí být přerušena (viz body 4.5 a 4.8).

Cyklosporiny

Pokud jsou užívány cyklosporiny, je třeba dbát opatrnosti při zahájení podávání přípravku Ezantris. U

pacientů užívajících Ezantris a cyklosporin je nutno sledovat koncentrace cyklosporinu (viz bod 4.5).

Antikoagulancia

Pokud se Ezantris přidá k warfarinu, jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo fluindionu, je nutno

odpovídajícím způsobem sledovat mezinárodní normalizovaný poměr (International Normalized Ratio,

INR) (viz bod 4.5).

Pomocná látka

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

preklinických

studiích

ukázalo,

ezetimib

neindukuje

enzymy

cytochromu

P450,

které

metabolizují léky. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce mezi

ezetimibem a přípravky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány cytochromy P450 1A2, 2D6, 2C8,

2C9 a 3A4 nebo N-acetyltransferázou.

V klinických studiích zaměřených na interakce neměl ezetimib při současném podávání žádný vliv na

farmakokinetiku dapsonu, dextromethorfanu, digoxinu, perorálních kontraceptiv (ethinylestradiol a

levonorgestrel), glipizidu, tolbutamidu nebo midazolamu. Cimetidin podávaný současně s ezetimibem

neměl na biologickou dostupnost ezetimibu žádný vliv.

Antacida

Současné podávání antacid snížilo rychlost absorpce ezetimibu, ale na biologickou dostupnost ezetimibu

nemělo žádný vliv. Snížená rychlost absorpce se nepovažuje za klinicky významnou.

Kolestyramin

Současné podávání kolestyraminu snížilo průměrnou velikost plochy pod křivkou (AUC) celkového

ezetimibu (ezetimib + ezetimib-glukuronid) přibližně o 55 %. Postupné snižování hladin cholesterolu

nízkodenzitních lipoproteinů (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C) se jako důsledek přidání

přípravku Ezantris ke kolestyraminu může touto interakcí oslabit (viz bod 4.2).

Fibráty

U pacientů dostávajících fenofibrát a Ezantris si lékaři musí být vědomi možného rizika cholelitiázy a

onemocnění žlučníku (viz body 4.4 a 4.8).

Při podezření na cholelitiázu se pacientům dostávajícím Ezantris a fenofibrát indikují vyšetření žlučníku

a léčba musí být přerušena (viz bod 4.8).

Současné podávání fenofibrátu nebo gemfibrozilu mírně zvýšilo celkové koncentrace ezetimibu

(přibližně 1,5krát a 1,7krát v uvedeném pořadí).

Současné podávání ezetimibu s jinými fibráty nebylo studováno.

Fibráty mohou zvýšit vylučování cholesterolu do žluči vedoucí k cholelitiáze. Ve studiích prováděných

na zvířatech ezetimib někdy zvýšil hladiny cholesterolu ve žlučníkové žluči, ne však u všech druhů (viz

bod 5.3). Litogenní riziko spojené s terapeutickým použitím Ezantris nelze vyloučit.

Statiny

Při současném podávání ezetimibu s atorvastatinem, simvastatinem, pravastatinem, lovastatinem,

fluvastatinem

nebo

rosuvastatinem

nebyly

zjištěny

žádné

klinicky

významné

farmakokinetické

interakce.

Cyklosporin

Ve studii u osmi pacientů po transplantaci ledvin s clearance kreatininu > 50 ml/min, kteří byli na stabilní

dávce cyklosporinu, vedlo podávání jednotlivé 10mg dávky ezetimibem ke 3,4násobnému (rozmezí 2,3–

7,9násobné) zvýšení průměrné AUC celkového ezetimibu ve srovnání se zdravou populací z kontrolní

skupiny, která dostávala ezetimib samostatně, z jiné studie (n = 17). V odlišné studii, vedené u pacienta

po transplantaci ledvin se závažnou poruchou funkce ledvin, který dostával cyklosporin a další

mnohonásobnou terapii, se projevila 12násobně vyšší expozice celkovému ezetimibu ve srovnání se

souběžnými kontrolními skupinami, které dostávaly ezetimib samostatně. Ve studii se zkříženým

uspořádáním (crossover) ve dvou obdobích, která se provedla s 12 zdravými jedinci, vedlo denní

podávání ezetimibu v dávce 20 mg po dobu 8 dní spolu s jednorázovým podáním cyklosporinu v dávce

100 mg sedmý den k průměrnému 15% zvětšení plochy cyklosporinu pod křivkou (AUC) (rozmezí 10%

pokles až 51% zvýšení) ve srovnání s jednorázovým podáním 100mg dávky samotného cyklosporinu.

Kontrolovaná studie vlivu současného podávání ezetimibu na expozici cyklosporinu u pacientů po

transplantaci ledvin nebyla dosud provedena. Při přidání přípravku Ezantris k terapii cyklosporinem je

třeba dbát opatrnosti. Koncentrace cyklosporinu musí být sledovány u pacientů užívajících Ezantris a

cyklosporin (viz bod 4.4).

Antikoagulancia

Současné podávání ezetimibu (10 mg jednou denně) nemělo žádný statisticky významný vliv na

biologickou dostupnost warfarinu a protrombinový čas ve studii s 12 zdravými muži. Po uvedení na trh

se však objevily zprávy o zvýšených hodnotách mezinárodního normalizovaného poměru (INR) u

pacientů užívajících ezetimib přidaný k warfarinu nebo fluindionu. Pokud je Ezantris přidán k warfarinu,

jiným kumarinovým antikoagulanciím nebo fluindionu, musí být INR patřičně sledován (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Ezantris podávaný spolu se statinem je kontraindikován během těhotenství a kojení (viz bod 4.3),

prosím, seznamte se s SPC konkrétního statinu.

Těhotenství

Ezantris by měl být podáván těhotným ženám, pouze pokud je to nezbytně nutné. Ohledně použití

ezetimibu během těhotenství nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Studie se zvířaty zabývající se

použitím ezetimibu v monoterapii nepřinesly žádný důkaz přímých ani nepřímých škodlivých účinků

na těhotenství, embryofetální vývoj, porod ani postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Kojení

Ezantris nesmí být užíván během kojení. Studie na potkanech prokázaly, že se ezetimib vylučuje do

mateřského mléka. Není známo, zda se ezetimib vylučuje do mateřského mléka žen.

Fertilita

O vlivu ezetimibu na lidskou fertilitu nejsou k dispozici žádné údaje z klinických studií. Ezetimib

neměl žádný vliv na fertilitu samců ani samic potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pokud však řídíte

vozidla nebo ovládáte stroje, měli byste brát v úvahu, že byla hlášena závrať.

4.8

Nežádoucí účinky

Tabulkový seznam nežádoucích účinků (klinické studie a zkušenosti po uvedení na trh)

V klinických studiích, které trvaly až 112 týdnů, byl ezetimib v dávce 10 mg denně podáván samostatně

2 396 pacientům, spolu se statinem 11 308 pacientům nebo s fenofibrátem 185 pacientům. Nežádoucí

účinky byly obvykle mírné a přechodné. Celková incidence uváděných nežádoucích účinků byla u

ezetimibu podobná jako u placeba. Podobně častost vysazení pro nežádoucí účinky ezetimibu a placeba

byla srovnatelná.

Ezetimib podávaný samostatně nebo společně se statinem:

U pacientů užívajících ezetimib samostatně (n = 2 396) byly popsány následující nežádoucí účinky s

častějším výskytem než u placeba (n = 1 159), nebo u pacientů užívajících ezetimib současně se statinem

(n = 11 308) byly popsány následující nežádoucí účinky s častějším výskytem než u statinu podávaného

samostatně (n = 9 361). Nežádoucí účinky při použití po uvedení na trh byly odvozeny z hlášení

týkajících se ezetimibu podávaného v monoterapii nebo se statinem.

Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích referenčního přípravku (v monoterapii nebo při

společném podávání se statinem) anebo nežádoucí účinky, které byly hlášeny po uvedení referenčního

přípravku na trh, samostatně nebo společně se statinem, jsou uvedeny v tabulce 1. Nežádoucí účinky

jsou řazeny podle tříd orgánových systémů a frekvence výskytu.

Četnosti výskytu byly definovány jako: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥

1/1 000 až <1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z

dostupných údajů nelze určit)

Tabulka 1

Nežádoucí účinky

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo

trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Není známo

přecitlivělost; včetně vyrážky; kopřivky;

anafylaxe a angioedému

Poruchy

metabolismu a výživy

Méně časté

snížená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Není známo

deprese

Poruchy nervového systému

Časté

bolest hlavy

Méně časté

parestezie

Není známo

závrať

Cévní poruchy

Méně časté

návaly horka; hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

kašel

Není známo

dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté

bolest břicha; průjem; flatulence

Méně časté

dyspepsie; gastroezofageální refluxní nemoc;

nauzea; sucho v ústech; gastritida

Není známo

pankreatitida; zácpa

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

hepatitida; cholelitiáza; cholecystitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

pruritus; vyrážka; kopřivka

Není známo

erythema multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

myalgie

Méně časté

artralgie; svalové spasmy; bolest krku; bolest

zad; svalová slabost; bolest končetin

Není známo

myopatie/rabdomyolýza (viz bod 4.4)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

únava

Méně časté

bolest na hrudi; bolest; astenie; periferní edém

Vyšetření

Časté

zvýšení ALT a/nebo AST

Méně časté

zvýšení krevní CPK; zvýšení gamma-

glutamyltransferázy; abnormální hodnoty testu

jaterních funkcí

Ezantris podávaný společně s fenofibrátem

Gastrointestinální poruchy: bolest břicha (časté)

V multicentrické, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii u pacientů se smíšenou

hyperlipidemií se léčilo 625 pacientů po dobu až 12 týdnů a 576 pacientů po dobu až jednoho roku. V

této studii 172 pacientů léčených ezetimibem a fenofibrátem dokončilo 12 týdnů léčby a 230 pacientů

léčených ezetimibem a fenofibrátem (včetně 109 pacientů, kteří dostávali ezetimib samostatně prvních

12 týdnů) dokončilo 1 rok léčby. Tato studie nebyla provedena ke srovnání léčebných skupin z hlediska

málo často se vyskytujících příhod. Výskyt (95% CI) klinicky významných zvýšení (> 3x ULN,

vyskytující se po sobě) sérových transamináz dosáhl po korekci na expozici léčbě při monoterapii

fenofibrátem

(1,9-8,8)

při

podávání

ezetimibu

spolu

fenofibrátem

(1,2-5,4).

Odpovídající výskyt po cholecystektomii dosáhl při monoterapii fenofibrátem 0,6 % (0,0-3,1) a při

podávání ezetimibu spolu s fenofibrátem 1,7 % (0,6-4,0) (viz body 4.4 a 4.5).

Pediatrická populace (ve věku 6 až 17 let)

Ve studii zahrnující pediatrické (6 až 10 let věku) pacienty s heterozygotní familiární nebo

nefamiliární hypercholesterolemií (n = 138) bylo zvýšení ALT a/nebo AST (≥ 3násobek ULN,

několikrát po sobě) pozorováno u 1,1 % (1 pacient) pacientů léčených ezetimibem ve srovnání s 0 %

ve skupině léčené placebem. Neobjevilo se žádné zvýšení CPK (≥ 10násobek ULN). Nebyly hlášeny

žádné případy myopatie.

V samostatné studii zahrnující dospívající (ve věku 10 až 17 let) pacienty s heterozygotní familiární

hypercholesterolemií (n = 248) byla u 3 % (4 pacienti) pacientů léčených kombinací

ezetimib/simvastatin pozorována zvýšení ALT a/nebo AST (≥ 3násobek ULN, několikrát po sobě) v

porovnání se 2 % (2 pacienti) ve skupině léčené simvastatinem v monoterapii; ohledně zvýšení CPK

(≥ 10násobek ULN) byla tato čísla v uvedeném pořadí 2 % (2 pacienti) a 0 %. Nebyly hlášeny žádné

případy myopatie.

Tato hodnocení nebyla uspořádána k porovnání vzácných nežádoucích účinků.

Pacienti s ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním syndromem v anamnéze

Ve studii IMPROVE-IT (viz bod 5.1), která zahrnovala 18 144 pacientů léčených

ezetimibem/simvastatinem 10/40 mg (n = 9 067, z toho 6 % bylo titrováno na ezetimib/simvastatin

10/80 mg) nebo simvastatinem v dávce 40 mg (n = 9 077, z toho 27 % bylo titrováno na 80 mg

simvastatinu), byly bezpečnostní profily během mediánu sledování 6,0 roku podobné. Kvůli výskytu

nežádoucích účinků ukončilo léčbu 10,6 % pacientů léčených ezetimibem/simvastatinem a 10,1 %

pacientů léčených simvastatinem. Incidence myopatie byla u pacientů s ezetimibem/simvastatinem 0,2

% a u pacientů se simvastatinem 0,1 %, přičemž myopatie byla definována jako nevysvětlená svalová

slabost nebo bolest s hladinou sérové CK ≥ 10násobek ULN nebo s koncentrací CK ≥ 5násobek a

zároveň < 10násobek ULN ve dvou následných měřeních. Incidence rhabdomyolýzy byla u pacientů s

ezetimibem/simvastatinem 0,1 % a u pacientů se simvastatinem 0,2 %, přičemž rhabdomyolýza byla

definována jako nevysvětlená svalová slabost nebo bolest s hladinou sérové CK ≥ 10násobek ULN s

prokázaným renálním poškozením, ≥ 5násobek a zároveň < 10násobek ULN ve dvou následných

měřeních s prokázaným renálním poškozením nebo ≥ 10 000 IU/l bez prokázaného renálního

poškození. Incidence následných zvýšení hladin transamináz (≥ 3 X ULN) byla 2,5 % u

ezetimibu/simvastatinu a 2,3 % u simvastatinu. (Viz bod 4.4.) Nežádoucí účinky související se

žlučníkem byly hlášeny u 3,1 % pacientů léčených ezetimibem/simvastatinem a u 3,5 % pacientů

léčených simvastatinem. Incidence hospitalizace kvůli cholecystektomii byla v obou skupinách 1,5 %.

Rakovina (definovaná jako jakákoli nová malignita) byla během studie diagnostikována u 9,4 %

pacientů léčených ezetimibem/simvastatinem oproti 9,5 % pacientů léčených simvastatinem.

Pacienti s chronickým onemocněním ledvin

Ve studii „Study of Heart and Renal Protection“ (SHARP) (viz bod 5.1), která zahrnovala více než 9

000 pacientů léčených fixní dávkou ezetimibu 10 mg se simvastatinem 20 mg denně (n = 4 650) nebo

placebem (n = 4 620), byly po dobu sledování s mediánem trvání 4,9 roku bezpečnostní profily

srovnatelné. V této studii byly zaznamenávány pouze závažné nežádoucí účinky a ukončení léčby

kvůli jakýmkoli nežádoucím účinkům. Míry ukončení léčby v důsledku nežádoucích účinků byly

srovnatelné (10,4 % u pacientů léčených ezetimibem se simvastatinem, 9,8 % u pacientů léčených

placebem). Incidence myopatie/rhabdomyolýzy byla 0,2 % u pacientů léčených ezetimibem se

simvastatinem a 0,1 % u pacientů léčených placebem. Následné zvýšení transamináz (> 3 × ULN) se

vyskytlo u 0,7 % pacientů léčených ezetimibem se simvastatinem v porovnání s 0,6 % pacientů

léčených placebem. (Viz bod 4.4.) V této studii nebyla žádná statisticky významná zvýšení incidence

předem specifikovaných nežádoucích účinků, včetně rakoviny (9,4 % u ezetimibu se simvastatinem,

9,5 % u placeba), hepatitidy, cholecystektomie nebo komplikací žlučníkových kamenů či

pankreatitidy.

Laboratorní hodnoty:

V kontrolovaných klinických studiích monoterapie byla incidence klinicky významných zvýšení

sérových transamináz (ALT a/nebo AST ≥ 3krát ULN, opakovaně) podobná u ezetimibu (0,5 %) i

placeba (0,3 %). Ve studiích současného podávání byla incidence 1,3 % u pacientů léčených

ezetimibem spolu se statinem, a 0,4 % u pacientů léčených samotným statinem. Tato zvýšení byla

obecně asymptomatická, nebyla spojena s cholestázou, a vrátila se po vysazení terapie nebo při

pokračování léčby k normálu (viz bod 4.4).

V klinických studiích byla CPK > 10x ULN hlášena u 4 z 1 674 (0,2 %) pacientů při podávání

samotného ezetimibu vs 1 ze 786 (0,1 %) pacientů při podávání placeba, a u 1 z 917 (0,1 %) pacientů

při podávání ezetimibu v kombinaci se statinem vs 4 z 929 (0,4 %) pacientů při podávání samotného

statinu. Při užívání ezetimibu nedošlo ke zvýšenému výskytu myopatie ani rhabdomyolýzy ve

srovnání s hodnotami v odpovídajícím kontrolním rameni studie (placebo nebo samotný statin) (viz

bod 4.4.).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Podávání ezetimibu v klinických studiích v dávce 50 mg/den 15 zdravým dobrovolníkům po dobu až

14 dní, nebo 40 mg/den 18 pacientům s primární hypercholesterolemií po dobu až 56 dní, bylo celkově

dobře snášeno. U zvířat nebyla po jednorázových perorálních dávkách 5 000 mg/kg ezetimibu potkanům

a myším a 3 000 mg/kg psům pozorována žádná toxicita.

Bylo hlášeno několik případů

předávkování

ezetimibem;

většina

nebyla

spojena

nežádoucími

příhodami. Hlášené nežádoucí příhody nebyly závažné. V případě předávkování je nutno přijmout

symptomatická a podpůrná opatření.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiné látky upravující hladinu lipidů, ATC kód: C10A X09

Mechanismus účinku

Ezantris patří mezi hypolipidemické látky nové skupiny, které selektivně inhibují intestinální absorpci

cholesterolu

příbuzných

rostlinných

sterolů.

Ezantris

účinný

perorálním

podání

mechanismus účinku, který se liší od mechanismu účinku jiných skupin látek snižujících hladiny

cholesterolu (např. statiny, sekvestranty žlučových kyselin [pryskyřice], deriváty kyseliny fibrové a

rostlinné stanoly). Molekulárním cílem ezetimibu je přenašeč sterolu, Niemann-Pick C1-Like 1

(NPC1L1), který je odpovědný za intestinální absorpci cholesterolu a fytosterolů.

Ezetimib se lokalizuje v kartáčovém lemu tenkého střeva a inhibuje absorpci cholesterolu, což vede ke

snížení přísunu cholesterolu ze střev do jater; statiny snižují syntézu cholesterolu v játrech a dohromady

tyto rozdílné mechanismy zajišťují vzájemně se doplňující snížení hladiny cholesterolu. Ve dvoutýdenní

klinické studii u 18 pacientů s hypercholesterolemií inhiboval Ezantris intestinální absorpci cholesterolu

ve srovnání s placebem o 54 %.

Farmakodynamické účinky

Byla provedena řada preklinických studií s cílem zjistit selektivitu ezetimibu při inhibici absorpce

cholesterolu. Ezetimib inhiboval absorpci [

C]-cholesterolu bez účinku na absorpci triglyceridů,

mastných kyselin, žlučových kyselin, progesteronu, ethinylestradiolu nebo v tucích rozpustných

vitamínů A a D.

Epidemiologické studie prokázaly, že kardiovaskulární morbidita a mortalita se mění přímo úměrně s

hladinou celkového cholesterolu a LDL-C, a nepřímo úměrně s hladinou HDL-C.

Užívání přípravku Ezantris zároveň se statinem účinně snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u

pacientů s ischemickou chorobou srdeční a akutním koronárním syndromem v anamnéze.

Klinická účinnost a bezpečnost

V kontrolovaných klinických studiích ezetimib podávaný jako monoterapie nebo spolu se statinem

významně snižoval celkový cholesterol (total-C), cholesterol s nízkou hustotou lipoproteinu (LDL-C),

apolipoprotein B (Apo B) a triglyceridy (TG) a zvyšoval cholesterol s vysokou hustotou lipoproteinu

(HDL-C) u pacientů s hypercholesterolemií.

Primární hypercholesterolemie

V dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, 8týdenní studii bylo 769 pacientů s hypercholesterolemií,

kteří již dostávali statin v monoterapii, a nedosáhli cílové hodnoty LDL-C podle Národního programu

pro osvětu ve snižování hladin cholesterolu (National Cholesterol Education Program – NCEP) – (2,6–

4,1 mmol/l, 100–160 mg/dl, podle výchozích charakteristik) randomizováno do skupin, které dostávaly

buď ezetimib 10 mg nebo placebo navíc k již probíhající léčbě statiny.

U pacientů, kteří byli léčeni statiny a neměli při výchozím vyšetření cílovou hodnotu LDL-C (přibližně

82 %), dosáhlo významně více pacientů randomizovaných do skupiny s podáváním ezetimibu svých

cílových hodnot LDL-C v závěru studie, ve srovnání s pacienty randomizovanými do skupiny s

placebem, a to 72 % (skupina s ezetimibem) a 19 % (skupina s placebem). Odpovídající snížení hladin

LDL-C byla značně odlišná (25 % a 4 % ezetimib versus placebo). Navíc ezetimib, přidaný k již

probíhající terapii statinem, značně snižuje hladinu celkového cholesterolu, Apo B, TG a zvyšuje HDL-

C, ve srovnání s placebem. Ezetimib nebo placebo přidané ke statinové terapii snížily průměrné hodnoty

C-reaktivního proteinu o 10 % nebo 0 % vůči výchozí hodnotě, v uvedeném pořadí.

Ve dvou dvojitě zaslepených, randomizovaných, placebem kontrolovaných, 12týdenních studiích s 1

719 pacienty s primární hypercholesterolemií, ezetimib v dávce 10 mg značně snížil, ve srovnání s

placebem, hladinu celkového cholesterolu (13 %), LDL-C (19 %), Apo B (14 %) a TG (8 %), a zvýšil

HDL-C (3 %). Navíc nemá ezetimib žádný vliv na plazmatické koncentrace v tucích rozpustných

vitamínů A, D a E, nemá žádný vliv na protrombinový čas a stejně jako ostatní látky snižující lipidy,

nenarušuje produkci adrenokortikálního steroidního hormonu.

V multicentrické, dvojitě zaslepené, kontrolované klinické studii (ENHANCE) bylo randomizováno 720

pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií do skupiny léčené po dobu 2 let ezetimibem v

dávce 10 mg v kombinaci se simvastatinem v dávce 80 mg (n = 357) nebo simvastatinem v dávce 80

mg (n = 363). Primárním cílem studie bylo zjištění účinku léčby kombinací ezetimib/simvastatin na

tloušťku

intimy-medie

(intima-media

thickness

IMT)

karotidy

porovnání

monoterapií

simvastatinem. Vliv tohoto náhradního markeru na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu stále není

prokázán.

Primární cílový ukazatel, změna průměrné hodnoty IMT ve všech šesti segmentech karotidy, se mezi

oběma léčenými skupinami významně nelišil (p = 0,29), jak bylo změřeno pomocí ultrazvuku v B-modu.

U ezetimibu v dávce 10 mg v kombinaci se simvastatinem v dávce 80 mg nebo u samotného

simvastatinu v dávce 80 mg se za 2 roky trvání studie tloušťka intimy-medie zvětšila o 0,0111 mm,

respektive o 0,0058 mm (výchozí průměrná hodnota IMT karotidy 0,68 mm, respektive 0,69 mm).

Ezetimib v dávce 10 mg v kombinaci se simvastatinem v dávce 80 mg snižoval LDL-C, celkový

cholesterol, Apo B a TG významně více než samotný simvastatin v dávce 80 mg. Procentuální vzestup

HDL-C byl v obou léčených skupinách podobný. Nežádoucí účinky hlášené u ezetimibu v dávce 10 mg

v kombinaci se simvastatinem v dávce 80 mg byly konzistentní s jeho známým bezpečnostním profilem.

Pediatrická populace

V multicentrické, dvojitě zaslepené, kontrolované studii bylo 138 pacientů (59 chlapců a 79 dívek) ve

věku 6 až 10 let (střední hodnota věku 8,3 roku) s heterozygotní familiární nebo nefamiliární

hypercholesterolemií (HeFH, Heterozygous familial hypercholesterolaemia) s výchozími hladinami

LDL-C mezi 3,74 a 9,92 mmol/l randomizováno buď do skupiny léčené ezetimibem 10 mg, nebo

placebem po dobu 12 týdnů.

Ve 12. týdnu ezetimib v porovnání s placebem významně snižoval celkový cholesterol (-21% vs. 0%),

LDL-C (-28% vs. -1%), Apo-B (-22% vs. -1%) a non-HDL-C (-26% vs. 0%). Výsledky obou léčebných

skupin byly pro TG a HDL-C podobné (-6% vs +8%, a +2% vs. +1%, v uvedeném pořadí).

V multicentrické, dvojitě zaslepené, kontrolované studii bylo 142 chlapců (Tannerův stupeň II a vyšší)

a 106 dívek po první menstruaci, ve věku 10 až 17 let (střední hodnota věku 14,2 roku) s heterozygotní

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace