Exalief

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
eslikarbazepin acetátu
Dostupné s:
BIAL - Portela Ca, S.A.
ATC kód:
N03AF04
INN (Mezinárodní Name):
eslicarbazepine acetate
Terapeutické skupiny:
Antiepileptika,
Terapeutické oblasti:
Epilepsie
Terapeutické indikace:
Přípravek Zebinix je indikován jako adjuvantní léčba u dospělých s epileptickým záchvatem se sekundární generalizací nebo bez ní.
Přehled produktů:
Revision: 5
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000987
Datum autorizace:
2009-04-21
EMEA kód:
EMEA/H/C/000987

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

16-08-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

16-08-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

16-08-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

16-08-2012

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Exalief 400 mg tablety

Eslicarbazepini acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Exalief a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Exalief užívat

Jak se Exalief užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Exalief uchovávat

Další informace

1.

CO JE EXALIEF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Exalief patří do skupiny

léčiv nazývaných antiepileptika, jež se používají pro léčbu epilepsie, onem

ocnění,

při němž má člověk opakované záchvaty.

Exalief se používá u dospělých pacientů, kteří již užívají jiné antiepileptické léčivé přípravky a mají i nadále

záchvaty postihující jednu část mozku (parciální záchvaty). Po těchto záchvatech může nebo nemusí

následovat záchvat postihující celý mozek (sekundární generalizace).

Lékař Vám dal Exalief, aby došlo k omezení počtu záchvatů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EXALIEF UŽÍVAT

Neužívejte Exalief, jestliže

jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku (eslikarbazepin-acetát), na další karboxamidové

deriváty (např. karbamazepin nebo oxkarbazepin, léky používané pro léčbu epilepsie) nebo na

kteroukoli další složku přípravku Exalief.

trpíte určitým typem poruchy srdečního rytmu (atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího

stupně).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Exalief je zapotřebí

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, jestliže:

áte vyrážku, projeví se u Vás otok nebo dechové obtíže, otok rtů, tvář

e, hrdla nebo jazyka. Tyto

příznaky mohou být známkou alergické reakce.

trpíte zmateností, došlo ke zhoršení záchvatů nebo snížení vědomí, což může být známkou nízké

hladiny soli v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře, jestliže:

trpíte postižením ledvin. Váš lékař možná bude muset upravit dávkování. Podávání přípravku Exalief

se nedoporučuje u pacientů se závažným ledvinovým onemocněním.

Přípavek již není registrován

trpíte postižením jater. Podávání přípravku Exalief se nedoporučuje u pacientů se závažným

postižením jater.

užíváte jakýkoli lék, jenž by mohl způsobit abnormalitu EKG (elektrokardiogramu), která se nazývá

prodloužený interval PR. Pokud si nejste jistý(á), zda by léky, které užíváte, mohly mít takový

účinek, poraďte se se svým lékařem.

trpíte srdečním onemocněním, jako je srdeční selhání nebo infarkt.

trpíte záchvaty začínajícími rozsáhlým elektrickým výbojem postihujícím obě strany mozku.

Exalief může způsobit, že budete pociťovat závratě a/nebo ospalost, a to především na začátku léčby. Při

užívání přípravku Exalief buďte zvláště opatrný(á), aby nedošlo k náhodnému úrazu (pádu).

Nevelký počet osob léčených antiepileptiky se zabýval myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu.

Pokud se u Vás kdykoli během užívání tohoto přípravku projeví takové myšlenky, okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc.

Děti

Exalief není určen pro děti a dospívající.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře, pokud užíváte fenytoin (lék používaný pro léčbu epilepsie), neboť v takovém

případě může být nutná úprava dávkování.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte karbamazepin (lék používaný pro léčbu epilepsie), neboť bude

možná nutno upravit vaši dávku a mohou se častěji projevit tyto nežádoucí účinky přípravku Exalief:

dvojité vidění, abnormální koordinace a závratě.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte simvastatin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu),

neboť bude možná nutno upravit vaši dávku.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte lék na ředění krve - warfarin.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte hormonální/perorální antikoncepci. Exalief může snižovat

účinnost hormonální antikoncepce, jako je antikoncepční pilulka. Proto se doporučuje, abyste během

užívání přípravku Exalief a v případě ukončení jeho užívání až do skončení stávajícího m

nstruačního

cyklu používala jiné formy bezpečné a účinné antikoncepce.

Společně s přípravkem Exalief neužívejte oxkarbazepin (lék používaný pro léčbu epilepsie), neboť není

známo, zda je současné užívání těchto dvou léčiv bezpečné.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to

i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je to nutné proto, že některý z nich by mohl rušit

působení přípravku Exalief, nebo pro případ, že by přípravek Exalief mohl narušovat jejich účinek.

Užívání přípravku Exalief s jídlem a pitím

Tablety Exalief lze užívat při jídle nebo samostatně.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnění, poraďte se okamžitě se svým lékařem. Přípravek Exalief

smíte během těhotenství užívat pouze, pokud Vám to lékař nařídí.

Výzkum doložil zvýšené riziko vrozených vad u dětí žen užívajících antiepileptika. Nicméně účinná

antiepileptická léčba nesm

í být př

erušena, neboť zhoršení onemocnění je škodlivé pro matku i nenarozené

dítě.

Během užívání přípravku Exalief nekojte. Není známo, zda proniká do mateřského mléka.

Doporučení pro antikoncepci naleznete v části „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípavek již není registrován

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Exalief může způsobit, že budete pociťovat závratě nebo ospalost, a může mít vliv na Váš zrak, a to

především na začátku léčby. Pokud taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné

přístroje nebo stroje.

3.

JAK SE EXALIEF UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Exalief přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Pro dospělé existují dva režimy dávkování:

Dávka při zahájení léčby

Dávka 400 mg jedenkrát denně po dobu jednoho nebo dvou týdnů před zvýšením na udržovací dávku. Váš

lékař rozhodne, zda budete tuto dávku užívat jeden týden, nebo dva.

Udržovací dávka

Obvyklá udržovací dávka je 800 mg jednou denně.

Na základě Vaší odpovědi na přípravek Exalief lze dávku zvýšit na 1200 mg jedenkrát denně.

Senioři (starší 65 let

Jestliže jste senior, Váš lékař stanoví dávku, která je pro Vás vhodná.

Pacienti s postižením ledvin

Trpíte-li postižením ledvin, obvykle Vám bude dávána nižší dávka přípravku Exalief. Váš lékař Vám stanoví

správnou dávku. Trpíte-li těžkým postižením ledvin, použití přípravku Exalief se nedoporučuje.

Pacienti s postižením jater

Dávka je stejná jako pro dospělé. Podání přípravku Exalief se však nedoporučuje, pokud trpíte těžkým

postižením jater.

Pokud si nejste jist(a) dávkou, kterou byste měl(a) užívat, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Metoda a způsob podání

Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Exalief, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku Exalief, než jste měl(a), okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned

navštivte oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou balení léku. Je to proto, aby lékař

věděl, jaký lék jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Exalief

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji hned, jak si na to vzpomenete, a dále pokračujte jako

obvykle. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Exalief

Nepřestávejte náhle užívat tablety. Pokud tak učiníte, existuje riziko, že budete postižen(a) větším počtem

záchvatů. Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měl(a) Exalief užívat. Jestliže se lékař rozhodne Vaši léčbu

přípravkem Exalief ukončit, bude Vám dávku snižovat postupně. Je důležité, aby byla Vaše léčba dokončena

podle pokynů Vašeho lékaře, jinak by se mohly Vaše příznaky zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽ

NÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípavek již není registrován

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Exalief nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Dále uvedené nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. Pokud jimi budete postižen(a), přestaňte užívat

Exalief a okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte nemocnici, neboť je možné, že budete potřebovat

urgentní lékařskou péči:

vyrážka, problémy s polykáním nebo dýchací obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka; může se jednat o

příznaky alergické reakce;

Četnost možných nežádoucích účinků uvedená níže je definována podle následujících pravidel:

velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10),

časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100),

méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000),

vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000),

velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000).

Velmi časté

nežádoucí účinky jsou:

pocit závratě nebo ospalosti.

Časté

nežádoucí účinky jsou:

pocit nestability nebo pocit motání nebo vznášení se,

pocit nevolnosti nebo zvracení,

bolest hlavy,

průjem

dvojité nebo rozmazané vidění,

potíže s koncentrací,

pocit nedostatku energie nebo únavy,

třes,

neobratnost,

vyrážka,

necitlivost a brnění rukou a nohou.

Méně časté

nežádoucí účinky jsou:

přecitlivělost,

zhoršení záchvatů,

nedostatečná aktivita štítné žlázy, příznaky zahrnují nesnášenlivost chladu, zvětšený jazyk, tenké a

křehké/lámavé nehty nebo vlasy a nízkou tělesnou teplotu,

zvýšená hladina tuků obíhajících v krvi,

potíže se spánkem,

poruchy jater,

vysoký nebo nízký krevní tlak nebo pokles krevního tlaku při vztyčení,

krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu solí nebo sodíku v krvi nebo snížený počet červených

krvinek,

dehydratace,

změna pohy

bu očí, rozm

azané vidění, červené oči nebo bolest očí,

pády,

špatná paměť nebo zapomnětlivost,

pláč, pocit deprese, nervozity nebo zmatku, nedostatek zájmu nebo emocí,

neschopnost hovořit, psát nebo rozumět mluvenému nebo psanému jazyku,

neklid,

podrážděnost,

změny nálad nebo halucinace,

potíže s řečí,

Přípavek již není registrován

krvácení z nosu,

bolest na hrudi,

úbytek hmotnosti a celkově špatné zdraví (kachexie),

pocit znecitlivění jakékoli části těla,

pocit pálení,

poruchy čichu a/nebo chuti,

bolest ucha nebo zvonění v uších,

otok nohou a paží,

pálení žáhy, podráždění žaludku, bolest břicha, nadmutí břicha, nepříjemné pocity v břiše nebo sucho

v ústech,

krev ve stolici,

zanícené dásně, zánět úst nebo bolest zubů,

bolest při polykání,

pocení nebo suchá kůže,

změny nehtů nebo kůže (např. zarudlá kůže),

padání vlasů,

nepravidelná menstruace,

zvýšená tvorba moči v noci,

infekce močového traktu,

pocit celkové nepohody

nebo zim

nice,

zvýšená nebo snížená chuť k jídlu,

úbytek hmotnosti nebo nadměrný přírůstek hmotnosti,

svalová bolest,

bolest zad nebo bolest krku,

chladné končetiny,

zrychlená, zpomalená nebo nepravidelná srdeční frekvence,

pocit ospalosti,

neurologická porucha pohybu, pří níž se Vaše svaly stahují a způsobují tak zkroucení a opakované

pohyby nebo abnormální držení těla; příznaky zahrnují třes, bolest a křeče,

syndrom dráždivého tračníku; příznaky zahrnují chronické křeče v břiše a průjem nebo zácpu.

Vzácné

nežádoucí účinky jsou:

snížení počtu krevních destiček, čímž se zvyšuje riziko krvácení nebo vzniku podlitin,

těžká bolest zad a žaludku,

snížený počet bílých krvinek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost infekce.

Užívání přípravku Exalief je spojeno s abnormalitou EKG (elektrokardiogram

u), která se nazývá prodloužení

intervalu PR. Mohou se projevit nežádoucí účinky

související s touto abnormalitou EKG (např. mdloby a

zpomalení srdeční frekvence).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi

5.

JAK EXALIEF UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Exalief nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za písmeny EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípavek již není registrován

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Exalief obsahuje

Léčivou látkou je eslikarbazepin-acetát. Jedna tableta obsahuje 400 mg eslikarbazepin-acetátu.

Pomocnými látkami jsou povidon K29/32, sodná sůl kroskarmelózy a stearan hořečnatý.

Jak Exalief vypadá a co obsahuje toto balení

Exalief 400 mg tablety jsou bílé, kulaté a bikonvexní. Tablety mají na jedné straně vyryto ‘ESL 400’ a na

druhé straně mají půlicí rýhu. Půlicí rýha má pouze usnadnit rozpůlení tablety pro snazší polykání a není

určena pro dělení dávky.

Tablety jsou baleny v blistrech v lepenkových krabičkách obsahujících 7, 14 nebo 28 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIAL - Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Exalief 600 mg tablety

Eslicarbazepini acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Exalief a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Exalief užívat

Jak se Exalief užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Exalief uchovávat

Další informace

1.

CO JE EXALIEF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Exalief patří do skupiny léčiv nazývaných antiepileptika, jež se používají pro léčbu epilepsie, onem

cnění,

při němž má člověk opakované záchvaty.

Exalief se používá u dospělých pacientů, kteří již užívají jiné antiepileptické léčivé přípravky a mají i nadále

záchvaty postihující jednu část mozku (parciální záchvaty). Po těchto záchvatech může nebo nemusí

následovat záchvat postihující celý mozek (sekundární generalizace).

Lékař Vám dal Exalief, aby došlo k omezení počtu záchvatů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EXALIEF UŽÍVAT

Neužívejte Exalief, jestliže

jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku (eslikarbazepin-acetát), na další karboxamidové

deriváty (např. karbamazepin nebo oxkarbazepin, léky používané pro léčbu epilepsie) nebo na

kteroukoli další složku přípravku Exalief.

trpíte určitým typem poruchy srdečního rytmu (atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího

stupně).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Exalief je zapotřebí

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, jestliže:

máte vyrážku, projeví se u Vás otok nebo dechové obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazy

ka. Ty

příznaky mohou být známkou alergické reakce.

trpíte zmateností, došlo ke zhoršení záchvatů nebo snížení vědomí, což může být známkou nízké

hladiny soli v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře, jestliže:

trpíte postižením ledvin. Váš lékař možná bude muset upravit dávkování. Podávání přípravku Exalief

se nedoporučuje u pacientů se závažným ledvinovým onemocněním.

Přípavek již není registrován

trpíte postižením jater. Podávání přípravku Exalief se nedoporučuje u pacientů se závažným

postižením jater.

užíváte jakýkoli lék, jenž by mohl způsobit abnormalitu EKG (elektrokardiogramu), která se nazývá

prodloužený interval PR. Pokud si nejste jistý(á), zda by léky, které užíváte, mohly mít takový

účinek, poraďte se se svým lékařem.

trpíte srdečním onemocněním, jako je srdeční selhání nebo infarkt.

trpíte záchvaty začínajícími rozsáhlým elektrickým výbojem postihujícím obě strany mozku.

Exalief může způsobit, že budete pociťovat závratě a/nebo ospalost, a to především na začátku léčby. Při

užívání přípravku Exalief buďte zvláště opatrný(á), aby nedošlo k náhodnému úrazu (pádu).

Nevelký počet osob léčených antiepileptiky se zabýval myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu.

Pokud se u Vás kdykoli během užívání tohoto přípravku projeví takové myšlenky, okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc.

Děti

Exalief není určen pro děti a dospívající.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře, pokud užíváte fenytoin (lék používaný pro léčbu epilepsie), neboť v takovém

případě může být nutná úprava dávkování.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte karbamazepin (lék používaný pro léčbu epilepsie), neboť bude

možná nutno upravit vaši dávku a mohou se častěji projevit tyto nežádoucí účinky přípravku Exalief:

dvojité vidění, abnormální koordinace a závratě.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte simvastatin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu),

neboť bude možná nutno upravit vaši dávku.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte lék na ředění krve - warfarin.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte hormonální/perorální antikoncepci. Exalief může snižovat

účinnost hormonální antikoncepce, jako je antikoncepční pilulka. Proto se doporučuje, abyste během

užívání přípravku Exalief a v případě ukončení jeho užívání až do skončení stávajícího m

nstruačního

cyklu používala jiné formy bezpečné a účinné antikoncepce.

Společně s přípravkem Exalief neužívejte oxkarbazepin (lék používaný pro léčbu epilepsie), neboť není

známo, zda je současné užívání těchto dvou léčiv bezpečné.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to

i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je to nutné proto, že některý z nich by mohl rušit

působení přípravku Exalief, nebo pro případ, že by přípravek Exalief mohl narušovat jejich účinek.

Užívání přípravku Exalief s jídlem a pitím

Tablety Exalief lze užívat při jídle nebo samostatně.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnění, poraďte se okamžitě se svým lékařem. Přípravek Exalief

smíte během těhotenství užívat pouze, pokud Vám to lékař nařídí.

Výzkum doložil zvýšené riziko vrozených vad u dětí žen užívajících antiepileptika. Nicméně účinná

antiepileptická léčba nesm

í být př

erušena, neboť zhoršení onemocnění je škodlivé pro matku i nenarozené

dítě.

Během užívání přípravku Exalief nekojte. Není známo, zda proniká do mateřského mléka.

Doporučení pro antikoncepci naleznete v části „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípavek již není registrován

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Exalief může způsobit, že budete pociťovat závratě nebo ospalost, a může mít vliv na Váš zrak, a to

především na začátku léčby. Pokud taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné

přístroje nebo stroje.

3.

JAK SE EXALIEF UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Exalief přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Pro dospělé existují dva režimy dávkování:

Dávka při zahájení léčby

Dávka 400 mg jedenkrát denně po dobu jednoho nebo dvou týdnů před zvýšením na udržovací dávku. Váš

lékař rozhodne, zda budete tuto dávku užívat jeden týden, nebo dva.

Udržovací dávka

Obvyklá udržovací dávka je 800 mg jednou denně.

Na základě Vaší odpovědi na přípravek Exalief lze dávku zvýšit na 1200 mg jedenkrát denně.

Senioři (starší 65 let

Jestliže jste senior, Váš lékař stanoví dávku, která je pro Vás vhodná.

Pacienti s postižením ledvin

Trpíte-li postižením ledvin, obvykle Vám bude dávána nižší dávka přípravku Exalief. Váš lékař Vám stanoví

správnou dávku. Trpíte-li těžkým postižením ledvin, použití přípravku Exalief se nedoporučuje.

Pacienti s postižením jater

Dávka je stejná jako pro dospělé. Podání přípravku Exalief se však nedoporučuje, pokud trpíte těžkým

postižením jater.

Pokud si nejste jist(a) dávkou, kterou byste měl(a) užívat, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Metoda a způsob podání

Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Exalief, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku Exalief, než jste měl(a), okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned

navštivte oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou balení léku. Je to proto, aby lékař

věděl, jaký lék jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Exalief

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji hned, jak si na to vzpomenete, a dále pokračujte jako

obvykle. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Exalief

Nepřestávejte náhle užívat tablety. Pokud tak učiníte, existuje riziko, že budete postižen(a) větším počtem

záchvatů. Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měl(a) Exalief užívat. Jestliže se lékař rozhodne Vaši léčbu

přípravkem Exalief ukončit, bude Vám dávku snižovat postupně. Je důležité, aby byla Vaše léčba dokončena

podle pokynů Vašeho lékaře, jinak by se mohly Vaše příznaky zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽ

NÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípavek již není registrován

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Exalief nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Dále uvedené nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. Pokud jimi budete postižen(a), přestaňte užívat

Exalief a okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte nemocnici, neboť je možné, že budete potřebovat

urgentní lékařskou péči:

vyrážka, problémy s polykáním nebo dýchací obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka; může se jednat o

příznaky alergické reakce;

Četnost možných nežádoucích účinků uvedená níže je definována podle následujících pravidel:

velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10),

časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100),

méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000),

vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000),

velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000).

Velmi časté

nežádoucí účinky jsou:

pocit závratě nebo ospalosti.

Časté

nežádoucí účinky jsou:

pocit nestability nebo pocit motání nebo vznášení se,

pocit nevolnosti nebo zvracení,

bolest hlavy,

průjem

dvojité nebo rozmazané vidění,

potíže s koncentrací,

pocit nedostatku energie nebo únavy,

třes,

neobratnost,

vyrážka,

necitlivost a brnění rukou a nohou.

Méně časté

nežádoucí účinky jsou:

přecitlivělost,

zhoršení záchvatů,

nedostatečná aktivita štítné žlázy, příznaky zahrnují nesnášenlivost chladu, zvětšený jazyk, tenké a

křehké/lámavé nehty nebo vlasy a nízkou tělesnou teplotu,

zvýšená hladina tuků obíhajících v krvi,

potíže se spánkem,

poruchy jater,

vysoký nebo nízký krevní tlak nebo pokles krevního tlaku při vztyčení,

krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu solí nebo sodíku v krvi nebo snížený počet červených

krvinek,

dehydratace,

změna pohy

bu očí, rozm

azané vidění, červené oči nebo bolest očí,

pády,

špatná paměť nebo zapomnětlivost,

pláč, pocit deprese, nervozity nebo zmatku, nedostatek zájmu nebo emocí,

neschopnost hovořit, psát nebo rozumět mluvenému nebo psanému jazyku,

neklid,

podrážděnost,

změny nálad nebo halucinace,

potíže s řečí,

Přípavek již není registrován

krvácení z nosu,

bolest na hrudi,

úbytek hmotnosti a celkově špatné zdraví (kachexie),

pocit znecitlivění jakékoli části těla,

pocit pálení,

poruchy čichu a/nebo chuti,

bolest ucha nebo zvonění v uších,

otok nohou a paží,

pálení žáhy, podráždění žaludku, bolest břicha, nadmutí břicha, nepříjemné pocity v břiše nebo sucho

v ústech,

krev ve stolici,

zanícené dásně, zánět úst nebo bolest zubů,

bolest při polykání,

pocení nebo suchá kůže,

změny nehtů nebo kůže (např. zarudlá kůže),

padání vlasů,

nepravidelná menstruace,

zvýšená tvorba moči v noci,

infekce močového traktu,

pocit celkové nepohody

nebo zim

nice,

zvýšená nebo snížená chuť k jídlu,

úbytek hmotnosti nebo nadměrný přírůstek hmotnosti,

svalová bolest,

bolest zad nebo bolest krku,

chladné končetiny,

zrychlená, zpomalená nebo nepravidelná srdeční frekvence,

pocit ospalosti,

neurologická porucha pohybu, pří níž se Vaše svaly stahují a způsobují tak zkroucení a opakované

pohyby nebo abnormální držení těla; příznaky zahrnují třes, bolest a křeče,

syndrom dráždivého tračníku; příznaky zahrnují chronické křeče v břiše a průjem nebo zácpu.

Vzácné

nežádoucí účinky jsou:

snížení počtu krevních destiček, čímž se zvyšuje riziko krvácení nebo vzniku podlitin,

těžká bolest zad a žaludku,

snížený počet bílých krvinek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost infekce.

Užívání přípravku Exalief je spojeno s abnormalitou EKG (elektrokardiogram

u), která se nazývá prodloužení

intervalu PR. Mohou se projevit nežádoucí účinky

související s touto abnormalitou EKG (např. mdloby a

zpomalení srdeční frekvence).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi

5.

JAK EXALIEF UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Exalief nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, lahvičce a krabičce za písmeny EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípavek již není registrován

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Exalief obsahuje

Léčivou látkou je eslikarbazepin-acetát. Jedna tableta obsahuje 600 mg eslikarbazepin-acetátu.

Pomocnými látkami jsou povidon K29/32, sodná sůl kroskarmelózy a stearan hořečnatý.

Jak Exalief vypadá a co obsahuje toto balení

Exalief 600 mg tablety jsou bílé a podlouhlé. Tablety mají na jedné straně vyryto ‘ESL 600’ a na druhé

straně mají půlicí rýhu umožňující rozdělit tablety na dvě stejné poloviny.

Tablety jsou baleny v blistrech v lepenkových krabičkách obsahujících 30 nebo 60 tablet a v lahvičkách

z HDPE s uzávěrem s dětskou pojistkou v lepenkových krabičkách obsahujících 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIAL - Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Exalief 800 mg tablety

Eslicarbazepini acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Exalief a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Exalief užívat

Jak se Exalief užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Exalief uchovávat

Další informace

1.

CO JE EXALIEF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Exalief patří do skupiny léčiv nazývaných antiepileptika, jež se používají pro léčbu epilepsie, onem

cnění,

při němž má člověk opakované záchvaty.

Exalief se používá u dospělých pacientů, kteří již užívají jiné antiepileptické léčivé přípravky a mají i nadále

záchvaty postihující jednu část mozku (parciální záchvaty). Po těchto záchvatech může nebo nemusí

následovat záchvat postihující celý mozek (sekundární generalizace).

Lékař Vám dal Exalief, aby došlo k omezení počtu záchvatů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EXALIEF UŽÍVAT

Neužívejte Exalief, jestliže

jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku (eslikarbazepin-acetát), na další karboxamidové

deriváty (např. karbamazepin nebo oxkarbazepin, léky používané pro léčbu epilepsie) nebo na

kteroukoli další složku přípravku Exalief.

trpíte určitým typem poruchy srdečního rytmu (atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího

stupně).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Exalief je zapotřebí

Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, jestliže:

máte vyrážku, projeví se u Vás otok nebo dechové obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazy

ka. Ty

příznaky mohou být známkou alergické reakce.

trpíte zmateností, došlo ke zhoršení záchvatů nebo snížení vědomí, což může být známkou nízké

hladiny soli v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře, jestliže:

trpíte postižením ledvin. Váš lékař možná bude muset upravit dávkování. Podávání přípravku Exalief

se nedoporučuje u pacientů se závažným ledvinovým onemocněním.

Přípavek již není registrován

trpíte postižením jater. Podávání přípravku Exalief se nedoporučuje u pacientů se závažným

postižením jater.

užíváte jakýkoli lék, jenž by mohl způsobit abnormalitu EKG (elektrokardiogramu), která se nazývá

prodloužený interval PR. Pokud si nejste jistý(á), zda by léky, které užíváte, mohly mít takový

účinek, poraďte se se svým lékařem.

trpíte srdečním onemocněním, jako je srdeční selhání nebo infarkt.

trpíte záchvaty začínajícími rozsáhlým elektrickým výbojem postihujícím obě strany mozku.

Exalief může způsobit, že budete pociťovat závratě a/nebo ospalost, a to především na začátku léčby. Při

užívání přípravku Exalief buďte zvláště opatrný(á), aby nedošlo k náhodnému úrazu (pádu).

Nevelký počet osob léčených antiepileptiky se zabýval myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu.

Pokud se u Vás kdykoli během užívání tohoto přípravku projeví takové myšlenky, okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc.

Děti

Exalief není určen pro děti a dospívající.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře, pokud užíváte fenytoin (lék používaný pro léčbu epilepsie), neboť v takovém

případě může být nutná úprava dávkování.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte karbamazepin (lék používaný pro léčbu epilepsie), neboť bude

možná nutno upravit vaši dávku a mohou se častěji projevit tyto nežádoucí účinky přípravku Exalief:

dvojité vidění, abnormální koordinace a závratě.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte simvastatin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu),

neboť bude možná nutno upravit vaši dávku.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte lék na ředění krve - warfarin.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte hormonální/perorální antikoncepci. Exalief může snižovat

účinnost hormonální antikoncepce, jako je antikoncepční pilulka. Proto se doporučuje, abyste během

užívání přípravku Exalief a v případě ukončení jeho užívání až do skončení stávajícího m

nstruačního

cyklu používala jiné formy bezpečné a účinné antikoncepce.

Společně s přípravkem Exalief neužívejte oxkarbazepin (lék používaný pro léčbu epilepsie), neboť není

známo, zda je současné užívání těchto dvou léčiv bezpečné.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to

i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je to nutné proto, že některý z nich by mohl rušit

působení přípravku Exalief, nebo pro případ, že by přípravek Exalief mohl narušovat jejich účinek.

Užívání přípravku Exalief s jídlem a pitím

Tablety Exalief lze užívat při jídle nebo samostatně.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnění, poraďte se okamžitě se svým lékařem. Přípravek Exalief

smíte během těhotenství užívat pouze, pokud Vám to lékař nařídí.

Výzkum doložil zvýšené riziko vrozených vad u dětí žen užívajících antiepileptika. Nicméně účinná

antiepileptická léčba nesm

í být př

erušena, neboť zhoršení onemocnění je škodlivé pro matku i nenarozené

dítě.

Během užívání přípravku Exalief nekojte. Není známo, zda proniká do mateřského mléka.

Doporučení pro antikoncepci naleznete v části „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípavek již není registrován

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Exalief může způsobit, že budete pociťovat závratě nebo ospalost, a může mít vliv na Váš zrak, a to

především na začátku léčby. Pokud taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné

přístroje nebo stroje.

3.

JAK SE EXALIEF UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Exalief přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Pro dospělé existují dva režimy dávkování:

Dávka při zahájení léčby

Dávka 400 mg jedenkrát denně po dobu jednoho nebo dvou týdnů před zvýšením na udržovací dávku. Váš

lékař rozhodne, zda budete tuto dávku užívat jeden týden, nebo dva.

Udržovací dávka

Obvyklá udržovací dávka je 800 mg jednou denně.

Na základě Vaší odpovědi na přípravek Exalief lze dávku zvýšit na 1200 mg jedenkrát denně.

Senioři (starší 65 let

Jestliže jste senior, Váš lékař stanoví dávku, která je pro Vás vhodná.

Pacienti s postižením ledvin

Trpíte-li postižením ledvin, obvykle Vám bude dávána nižší dávka přípravku Exalief. Váš lékař Vám stanoví

správnou dávku. Trpíte-li těžkým postižením ledvin, použití přípravku Exalief se nedoporučuje.

Pacienti s postižením jater

Dávka je stejná jako pro dospělé. Podání přípravku Exalief se však nedoporučuje, pokud trpíte těžkým

postižením jater.

Pokud si nejste jist(a) dávkou, kterou byste měl(a) užívat, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Metoda a způsob podání

Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Exalief, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku Exalief, než jste měl(a), okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned

navštivte oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou balení léku. Je to proto, aby lékař

věděl, jaký lék jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Exalief

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji hned, jak si na to vzpomenete, a dále pokračujte jako

obvykle. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Exalief

Nepřestávejte náhle užívat tablety. Pokud tak učiníte, existuje riziko, že budete postižen(a) větším počtem

záchvatů. Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měl(a) Exalief užívat. Jestliže se lékař rozhodne Vaši léčbu

přípravkem Exalief ukončit, bude Vám dávku snižovat postupně. Je důležité, aby byla Vaše léčba dokončena

podle pokynů Vašeho lékaře, jinak by se mohly Vaše příznaky zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽ

NÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípavek již není registrován

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Exalief nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Dále uvedené nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. Pokud jimi budete postižen(a), přestaňte užívat

Exalief a okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte nemocnici, neboť je možné, že budete potřebovat

urgentní lékařskou péči:

vyrážka, problémy s polykáním nebo dýchací obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka; může se jednat o

příznaky alergické reakce;

Četnost možných nežádoucích účinků uvedená níže je definována podle následujících pravidel:

velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10),

časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100),

méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000),

vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000),

velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000).

Velmi časté

nežádoucí účinky jsou:

pocit závratě nebo ospalosti.

Časté

nežádoucí účinky jsou:

pocit nestability nebo pocit motání nebo vznášení se,

pocit nevolnosti nebo zvracení,

bolest hlavy,

průjem

dvojité nebo rozmazané vidění,

potíže s koncentrací,

pocit nedostatku energie nebo únavy,

třes,

neobratnost,

vyrážka,

necitlivost a brnění rukou a nohou.

Méně časté

nežádoucí účinky jsou:

přecitlivělost,

zhoršení záchvatů,

nedostatečná aktivita štítné žlázy, příznaky zahrnují nesnášenlivost chladu, zvětšený jazyk, tenké a

křehké/lámavé nehty nebo vlasy a nízkou tělesnou teplotu,

zvýšená hladina tuků obíhajících v krvi,

potíže se spánkem,

poruchy jater,

vysoký nebo nízký krevní tlak nebo pokles krevního tlaku při vztyčení,

krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu solí nebo sodíku v krvi nebo snížený počet červených

krvinek,

dehydratace,

změna pohy

bu očí, rozm

azané vidění, červené oči nebo bolest očí,

pády,

špatná paměť nebo zapomnětlivost,

pláč, pocit deprese, nervozity nebo zmatku, nedostatek zájmu nebo emocí,

neschopnost hovořit, psát nebo rozumět mluvenému nebo psanému jazyku,

neklid,

podrážděnost,

změny nálad nebo halucinace,

potíže s řečí,

Přípavek již není registrován

krvácení z nosu,

bolest na hrudi,

úbytek hmotnosti a celkově špatné zdraví (kachexie),

pocit znecitlivění jakékoli části těla,

pocit pálení,

poruchy čichu a/nebo chuti,

bolest ucha nebo zvonění v uších,

otok nohou a paží,

pálení žáhy, podráždění žaludku, bolest břicha, nadmutí břicha, nepříjemné pocity v břiše nebo sucho

v ústech,

krev ve stolici,

zanícené dásně, zánět úst nebo bolest zubů,

bolest při polykání,

pocení nebo suchá kůže,

změny nehtů nebo kůže (např. zarudlá kůže),

padání vlasů,

nepravidelná menstruace,

zvýšená tvorba moči v noci,

infekce močového traktu,

pocit celkové nepohody

nebo zim

nice,

zvýšená nebo snížená chuť k jídlu,

úbytek hmotnosti nebo nadměrný přírůstek hmotnosti,

svalová bolest,

bolest zad nebo bolest krku,

chladné končetiny,

zrychlená, zpomalená nebo nepravidelná srdeční frekvence,

pocit ospalosti,

neurologická porucha pohybu, pří níž se Vaše svaly stahují a způsobují tak zkroucení a opakované

pohyby nebo abnormální držení těla; příznaky zahrnují třes, bolest a křeče,

syndrom dráždivého tračníku; příznaky zahrnují chronické křeče v břiše a průjem nebo zácpu.

Vzácné

nežádoucí účinky jsou:

snížení počtu krevních destiček, čímž se zvyšuje riziko krvácení nebo vzniku podlitin,

těžká bolest zad a žaludku,

snížený počet bílých krvinek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost infekce.

Užívání přípravku Exalief je spojeno s abnormalitou EKG (elektrokardiogram

u), která se nazývá prodloužení

intervalu PR. Mohou se projevit nežádoucí účinky

související s touto abnormalitou EKG (např. mdloby a

zpomalení srdeční frekvence).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi

5.

JAK EXALIEF UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Exalief nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, lahvičce a krabičce za písmeny EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípavek již není registrován

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Exalief obsahuje

Léčivou látkou je eslikarbazepin-acetát. Jedna tableta obsahuje 800 mg eslikarbazepin-acetátu.

Pomocnými látkami jsou povidon K29/32, sodná sůl kroskarmelózy a stearan hořečnatý.

Jak Exalief vypadá a co obsahuje toto balení

Exalief 800 mg tablety jsou bílé a podlouhlé. Tablety mají na jedné straně vyryto ‘ESL 800’ a na druhé

straně mají půlicí rýhu umožňující rozdělit tablety na dvě stejné poloviny.

Tablety jsou baleny v blistrech v lepenkových krabičkách obsahujících 20, 30, 60 nebo 90 tablet a v

lahvičkách z HDPE s uzávěrem s dětskou pojistkou v lepenkových krabičkách obsahujících 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIAL - Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Exalief 400 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 400 mg eslicarbazepini acetas.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé kulaté bikonvexní tablety, které mají na jedné straně vyryto ‘ESL 400’ a na druhé straně mají půlicí

rýhu. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Exalief je indikován jako podpůrná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací či

bez ní.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Exalief musí být přidán k existující antikonvulzní léčbě. Doporučená počáteční dávka je 400 mg jedenkrát

denně. Po uplynutí jednoho nebo dvou týdnů je nutné ji zvýšit na 800 mg jedenkrát denně. Na základě

individuální odpovědi lze dávku zvýšit až na 1200 mg jedenkrát denně (viz bod 5.1).

Senioři (starší 65 let)

Při léčbě starších pacientů je nutné postupovat opatrně, neboť o použití přípravku Exalief u těchto pacientů je

k dispozici omezené množství informací.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Exalief u dětí ve věku do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Pacienti s postižením ledvin

Při léčbě pacientů s postižením ledvin je nutné postupovat opatrně a dávkování je nutné upravit podle

clearance kreatininu (CL

) následujícím způsobem:

> 60 ml/min: úprava dávkování není nutná.

30 - 60 ml/min: počáteční dávka 400 mg jednou za dva dny po dobu 2 týdnů a poté jednou denně

dávka 400 mg. Na základě individuální odpovědi však může být dávka zvýšena.

< 30 ml/min: použití se nedoporučuje u pacientů se závažným postižením ledvin, neboť nejsou

k dispozici dostatečné údaje.

Pacienti s postižením jater

U pacientů s mírným až středně závažným postižením jater není nutná úprava dávkování.

Farmakokinetika eslikarbazepinu u pacientů se závažným postižením jater nebyla hodnocena (viz bod 4.4 a

5.2) a podávání těmto pacientům se proto nedoporučuje .

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Exalief lze užívat při jídle nebo samostatně.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty karboxamidu (např. karbamazepin, oxkarbazepin) nebo na

kteroukoli pomocnou látku.

Známý atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Exalief byl spojen s některými nežádoucími účinky na centrální nervovou soustavu, jako jsou závratě a

somnolence, jež by mohly zvýšit výskyt náhodných úrazů.

Exalief může snižovat účinnost hormonálních kontraceptiv. Při používání přípravku Exalief se doporučuje

použití jiných, nehormonálních forem antikoncepce (viz bod 4.5 a 4.6).

Stejně jako je tomu u jiných antiepileptických léčivých přípravků, má-li být podávání přípravku Exalief

ukončeno, doporučuje se postupné vysazení, aby se minimalizovala možnost zvýšené frekvence záchvatů.

Konkomitantní užívání přípravku Exalief s oxkarbazepinem se nedoporučuje, neboť může způsobit

nadměrnou expozici aktivním metabolitům.

Nejsou žádné zkušenosti s ukončením konkomitantního užívání antiepileptických léčivých přípravků během

léčby přípravkem Exalief (přechod na monoterapii).

rážka se jako nežádoucí účinek projevila u 1,1 % celkové populace léčené přípravkem Exalief v placebem

kontrolovaných studiích přídavné léčby epileptických pacientů. Pokud se projeví příznaky nebo symptomy

hypersenzitivity, musí být užívání přípravku Exalief přerušeno.

U eslikarbazepin-acetátu nebyly hlášeny žádné případy závažných kožních reakcí. Bylo dokázáno, že

přítomnost alely HLA-B*1502 u osob čínského (Han) a thajského původu významně souvisí s rizikem

vzniku Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) při léčbě karbamazepinem. Proto je vždy, když je to možné,

před zahájením léčby karbamazepinem nebo chemicky příbuznými sloučeninami nutné u subjektů čínského

(Han) a thajského původu provést screening na přítomnost této alely. Přítomnost alely HLA-B*1502 u

ostatních etnik je zanedbatelná. U bílé populace alela HLA-B*1502 se SJS nesouvisí.

Hyponatrémie byla jako nežádoucí účinek zaznamenána u méně než 1 % pacientů léčených přípravkem

Exalief. Hyponatrémie je ve většině případů asymptomatická, může však být doprovázena klinickými

symptomy, jako je zhoršení záchvatů, zmatenost nebo snížené vědomí. Četnost hyponatrémie se zvyšovala se

zvyšující se dávkou eslikarbazepin acetátu. U pacientů s již existujícím renálním onemocněním způsobujícím

hyponatrémii nebo u pacientů konkomitantně léčených léčivým

řípravky, jejichž podávání může způsobit

hyponatrémii (např. diuretika, desmopresin), je nutné před léčbou a během léčby eslikarbazepin-acetátem

vyšetřit hladinu sodíku v séru. Hladiny sodíku v séru je též nutné stanovit, pokud se projeví klinické

příznaky hyponatrémie. Kromě toho je též nutné stanovit hladiny sodíku při běžném laboratorním vyšetření.

Pokud se projeví klinicky relevantní hyponatrémie, je nutné užívání přípravku Exalief přerušit.

Vliv přípravku Exalief na primárně generalizované záchvaty nebyl studován. Podávání u těchto pacientů se

proto nedoporučuje.

V klinických studiích s eslikarbazepin-acetátem bylo zjištěno prodloužení intervalu PR. U pacientů

postižených onemocněním (např. nízká hladina tyroxinu, abnormality převodního systému srdečního) nebo u

pacientů konkomitantně užívajících léčivé přípravky, u nichž je známo, že souvisejí s prodloužením PR, je

nutné zachovávat opatrnost.

Přípavek již není registrován

Při léčbě pacientů s postižením ledvin je nutné postupovat opatrně a je nutné upravit dávku podle clearance

kreatininu (viz bod 4.2). U pacientů s CL

<30 ml/min se podávání nedoporučuje, neboť nejsou k dispozici

dostatečné údaje.

Vzhledem k tomu, že klinické údaje jsou omezené u pacientů s mírným až středně závažným postižením jater

a farmakokinetické a klinické údaje pro pacienty se závažným postižením jater nejsou k dispozici, je nutné

přípravek Exalief používat opatrně u pacientů s mírným až středně závažným postižením jater. Použití u

pacientů se závažným postižením jater se nedoporučuje.

U pacientů léčených antiepileptickými léčivými látkami byly u několika indikací hlášeny suicidální

myšlenky a chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnocení

antiepileptických léčivých přípravků rovněž doložila mírně zvýšené riziko suicidálních myšlenek a chování.

Mechanismus tohoto rizika není znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika eslikarbazepin

acetátu. Proto by pacienti měli být monitorováni, zda nevykazují příznaky suicidálních myšlenek a chování,

a je nutné zvážit odpovídající terapii. Pacientům (a osobám, jež pacientům poskytují péči) je nutné doporučit,

aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se projeví suicidální myšlenky nebo chování.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakce byly provedeny pouze u dospělých.

Eslikarbazepin acetát se rozsáhle přeměňuje na eslikarbazepin, jenž je odbouráván především glukuronidací.

In vitro

je eslikarbazepin slabým induktorem CYP3A4 a UDP-glukuronyltransferáz.

In vivo

vykazoval

eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním

ůsobem odbourávání

je metabolizace CYP3A4. Proto může být zapotřebí zvýšení dávky léčivých přípravků, které jsou převážně

metabolizovány CYP3A4, pokud jsou užívány současně s přípravkem Exalief.

In vivo

může mít

eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání

je konjugace pomocí UDP-glukuronyltransferáz. Při zahájení nebo ukončení léčby přípravkem Exalief nebo

změně dávky může dosažení nové úrovně enzymové aktivity trvat 2 až 3 týdny. Toto opoždění musí být

vzato v úvahu, když je Exalief podáván bezprostředně před jinými léky, jejichž užívání společně s ním

vyžaduje úpravu dávky, nebo společně s těmito léky. Eslikarbazepin má inhibiční účinek na CYP2C19.

Současné podávání vysokých dávek eslikarbazepin-acetátu s léčivými přípravky, které jsou metabolizovány

především CYP2C19, tedy může způsobit interakce.

Interakce s dalším

i antiepileptiky

Karbamazepin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 800 mg

jedenkrát denně a karbamazepinu v dávce 400 mg dvakrát denně za následek snížení expozice aktivnímu

metabolitu, eslikarbazepinu, průměrně o 32 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí

glukuronidace. Nebyla zjištěna žádná změna v expozici karbamazepinu nebo jeho metabolitu epoxy-

karbamazepinu. Na základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky přípravku Exalief, pokud

se užívá současně s karbamazepinem. Výsledky ze studií na pacientech prokázaly, že konkomitantní léčba

zvyšovala riziko následujících nežádoucích účinků: diplopie (11,4 % subjektů, jimž byl konkomitantně

podáván karbamazepin, 2,4 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl), abnormální

koordinace (6,7 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,7 % subjektů, jimž

karbamazepin konkomitantně podáván nebyl) a závratě (30,0 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván

karbamazepin, 11,5 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl). Nelze vyloučit riziko

vzrůstu dalších specifických nežádoucích účinků způsobených současným podáváním karbamazepinu a

eslikarbazepin-acetátu.

Fenytoin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg

jedenkrát denně a fenytoinu za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu, eslikarbazepinu, průměrně o

31 – 33 %

, jež by

lo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace, a zvýšení expozice

Přípavek již není registrován

fenytoinu průměrně o 31 – 35 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno inhibicí CYP2C19. Na

základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky přípravku Exalief a snížení dávky fenytoinu.

Lamotrigin

Hlavní metabolickou dráhou eslikarbazepinu i lamotriginu je glukuronidace, a proto lze očekávat interakci.

Studie u zdravých subjektů, jimž byl podáván eslikarbazepin acetát v množství 1200 mg jedenkrát denně,

prokázala nepatrnou průměrnou farmakokinetickou interakci (expozice lamotriginu poklesla o 15 %) mezi

eslikarbazepin-acetátem a lamotriginem, a proto není nutná úprava dávky. V důsledku variability mezi

jednotlivci však může být účinek u některých osob klinicky relevantní.

Topiramát

Ve studii na zdravých subjektech bylo dokázáno, že konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce

1200 mg jedenkrát denně a topiramátu nezpůsobilo žádnou významnou změnu v expozici eslikarbazepinu,

ale způsobilo 18% pokles expozice topiramátu, který byl s nejvyšší pravděpodobností způsoben sníženou

biologickou dostupností topiramátu. Není nutná úprava dávkování.

Valproát a levetiracetam

Analýza populační farmakokinetiky studií fáze III u dospělých epileptických pacientů naznačila, že

konkomitantní podávání s valproátem nebo levetiracetamem neovlivňuje expozici eslikarbazepinu, ale

nebylo to ověřeno klasickými studiemi interakcí.

Další léčivé přípravky

Perorální kontraceptiva

Při podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg jedenkrát denně subjektům ženského pohlaví

užívajícím kombinovanou perorální antikoncepci bylo doloženo průměrné snížení systémové expozice

levonorgestrelu o 37 % a ethinylestradiolu o 42 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí

CYP3A4. Ženy v plodném věku proto musejí během léčby přípravkem Exalief používat odpovídající

antikoncepci, a to až do konce menstruačního cyklu po ukončení léčby (viz bod 4.4 a 4.6).

Simvastatin

Studie na zdravých subjektech prokázala snížení systémové expozice simvastatinu průměrně o 50 % při

konkomitantním podávání s eslikarbazepin-acetátem v dávce 800 mg jedenkrát denně, jež bylo s nejvyšší

pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Může být zapotřebí zvýšení dávky simvastatinu, pokud je

užíván současně s eslikarbazepin-acetátem.

Warfarin

Při současném podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg jedenkrát denně s warfarinem bylo

doloženo malé (23 %), avšak statisticky významné, snížení expozice S-warfarinu. Nebyl zjištěn žádný účinek

na farmakokinetiku R-warfarinu ani na koagulaci. V důsledku variability interakce u jednotlivých osob je

nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování INR během prvních týdnů po zahájení nebo ukončení

konkomitantní léčby warfarinem a eslikarbazepin-acetátem.

Digoxin

Studie zdravých subjektů nedokázala žádný účinek eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg jedenkrát denně

na farmakokinetiku digoxinu, což svědčí o tom

, že eslikarbazepin-acetát nemá vliv na transportér P-

koprotein.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Na základě strukturálního vztahu mezi eslikarbazepin-acetátem a tricyklickými antidepresivy je teoreticky

možná interakce mezi eslikarbazepin-acetátem a IMAO.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Obecná rizika související s epilepsií a entiepileptiky

Přípavek již není registrován

Bylo dokázáno, že u potomků žen postižených epilepsií je prevalence malformací dvakrát až třikrát vyšší než

jejich 3% výskyt v celkové populaci. Nejčastěji jsou hlášeny: rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a

defekty nervové trubice. Léčba větším počtem antiepileptik může souviset s vyšším rizikem vrozených

malformací než monoterapie, a proto je důležité, aby byla monoterapie používána vždy, když je to možné.

Ženám, u nichž je pravděpodobnost otěhotnění, a ženám v plodném věku je nutné poskytnout specializované

poučení. Plánuje-li žena otěhotnění, je nutné znovu posoudit nutnost antiepileptické léčby. Nemělo by dojít

k náhlému přerušení antiepileptické léčby, neboť by mohlo způsobit záchvaty typu „breakthrough“, jež by

mohly mít závažné důsledky pro matku i dítě.

Těhotenství

Údaje o podávání eslikarbazepin-acetátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz Fertilita). Pokud ženy užívající eslikarbazepin-acetát otěhotní nebo plánují

otěhotnění, je nutné podávání přípravku Exalief znovu důsledně zhodnotit. Je nutné podávat minimální

účinné dávky a tam, kde je to možné, je nutné dávat přednost monoterapii alespoň po dobu prvních tří

měsíců těhotenství. Pacientkám je nutné poskytnout poradenství ohledně možného zvýšeného rizika

malformací a musejí mít možnost podstoupit předporodní screening.

Monitoring a prevence

Antiepileptika mohou přispívat k deficitu kyseliny listové, což může být jednou z příčin vzniku abnormality

plodu. Před otěhotněním a během těhotenství se doporučuje suplementace kyselinou listovou. Vzhledem

k tomu, že účinnost této suplementace není doložena, lze nabídnout specifickou předporodní diagnostiku i u

žen léčených suplementací kyselinou listovou.

Novorozenci

U novorozenců byla hlášena krvácivá onemocnění způsobená antiepileptiky. Jako preventivní opatření je

nutné podávání vitamínu K1 během několika posledních týdnů těhotenství a po narození.

Ženy v plodném věku/antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát negativně ovlivňuje účinek perorálních kontraceptiv. Během léčby a po ukončení

terapie až do konce stávajícího menstruačního cyklu je proto třeba používat jinou účinnou a bezpečnou

antikoncepci.

Kojení

Není známo, zda je eslikarbazepin-acetát vylučován v mateřském mléku. Studie na zvířatech prokázaly

vylučování eslikarbazepinu v mateřském mléce. Vzhledem k tomu, že riziko pro kojené dítě nelze vyloučit,

mělo by být během léčby přípravkem Exalief kojení přerušeno.

Fertilita

Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen na potkanech a myších na potenciální nežádoucí účinky na fertilitu

parentální generace a generace F1. Ve studii fertility na potkaních samcích a samicích bylo prokázáno

narušení fertility samic eslikarbazepin-acetátem. Ve studii fertility na myších byly pozorovány vývojové

vlivy u embryí; účinky však mohou být také důsledkem menšího počtu

corpora lutea

a takto ukazují

narušení fertility. U myší byla zvýšená incidence závažných abnormalit i incidence závažných skeletálních

abnormalit. U potkanů ani myší nebyly pozorovány žádné účinky na parametry fertility u generace F1.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. U některých pacientů

se mohou projevit závratě, somnolence nebo vizuální poruchy, a to zvláště po zahájení léčby. Pacienty je

proto nutné informovat, že jejich fyzické a/nebo psychické schopnosti potřebné pro obsluhu a řízení strojů

mohou být narušené a že se doporučuje, aby takové činnosti nevykonávali, dokud nebude zjištěno, že jejich

schopnost je vykonávat není ovlivněna.

4.8

Nežádoucí účinky

Přípavek již není registrován

V placebem kontrolovaných studiích, jichž se zúčastnilo 1 192 dospělých pacientů s parciálními záchvaty

(856 pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 336 léčených placebem), byly u 45,3 % pacientů léčených

eslikarbazepin-acetátem a 24,4 % pacientů léčených placebem zaznamenány nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky byly obvykle mírně až středně intenzivní a projevily se především v prvních týdnech

léčby eslikarbazepin-acetátem.

V následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, jež se projevily s větší četností než při podání placeba

a vyskytly se více než u 1 pacienta, uvedeny v členění podle třídy orgánových systémů a četnosti:

velmi časté ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté ≥ 1/1 000 až < 1/100, vzácné ≥ 1/10 000 až <

1/1 000. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Trombocytopenie,

leukopenie

Poruchy

imunitního systému

Přecitlivělost

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Poruchy

metabolismu a

výživy

Zvýšená chuť k jídlu,

snížená chuť k jídlu,

hyponatrémie,

elektrolytová nerovnováha,

kachexie, dehydratace,

obezita

Psychiatrické

poruchy

Insomnie, apatie, deprese,

nervozita, agitovanost,

podrážděnost, porucha se

zhoršenou

pozorností/hyperaktivitou,

stav zmatenosti, výkyvy

nálady, pláč,

psychomotorická retardace,

stres, psychotická porucha

Poruchy nervového

systému

Závratě*,

somnolence

Bolesti

hlavy,

abnormální

koordinace*,

porucha

pozornosti,

tremor

Poruchy paměti, porucha

rovnováhy, amnézie,

hypersomnie, sedace,

afázie, dysestezie, dystonie,

letargie, parosmie,

nevyváženost autonomního

nervového systému,

mozečková ataxie,

mozečkový syndrom, grand

mal záchvat, periferní

neuropatie, porucha

spánkového rytmu,

nystagmus, porucha řeči,

dysartrie, hypoestezie,

ageuzie, pálivý pocit

Poruchy oka

Diplopie*,

rozmazané

vidění

Porucha zraku, oscilopsie,

binokulární okohybná

porucha, oční hyperémie,

sakadický oční pohyb,

bolest oka

Přípavek již není registrován

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Bolest ucha, hypoakuzie,

tinitus

Srdeční poruchy

Palpitace, bradykardie,

sinusová bradykardie

Cévní poruchy

Hypertenze, hypotenze,

ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Dysfonie, epistaxe, bolest

na hrudi

Gastrointestinální

poruchy

Nevolnost,

zvracení,

průjem

Dyspepsie, gastritida,

břišní bolest, suchá ústa,

břišní diskomfort, břišní

distenze, duodenitida,

epigastrický diskomfort,

hyperplazie dásně,

gingivitida, syndrom

dráždivého tračníku,

melena, odynofagie,

žaludeční diskomfort,

stomatitida, bolest zubů

Pankreatitida

Poruchy jater a

žlučových cest

Jaterní porucha

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie, suchá kůže,

hyperhidróza, erytém,

porucha nehtu, kožní

porucha

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie, bolest zad, bolest

krku

Poruchy ledvin a

močových cest

Nokturie, infekce

močového traktu

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Nepravidelná menstruace

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Únava,

poruchy

chůze

Astenie, malátnost,

třesavka, periferní edém,

nežádoucí účinek léku,

chladná akra končetin

Vyšetření

Snížený krevní tlak,

snížená hmotnost, snížený

diastolický krevní tlak ,

zvýšený krevní tlak,

snížený systolický krevní

tlak , snížená hladina

sodíku v krvi, snížený

hematokrit, snížený

hemoglobin, zvýšená

srdeční frekvence, zvýšené

transaminázy, zvýšené

triglyceridy, snížený volný

trijodtyronin (T3) , snížený

volný tyroxin (T4)

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Toxicita léku, pád,

poranění kloubu, otrava,

poranění kůže

Přípavek již není registrován

* U pacientů konkomitantně léčených karbamazepinem a eslikarbazepin-acetátem v placebem

kontrolovaných studiích byla častěji hlášena diplopie, abnormální koordinace a závratě.

Podávání eslikarbazepin-acetátu je spojeno se zvýšením intervalu PR. Mohou se vyskytnout nežádoucí

účinky související s prodloužením intervalu PR (např. AV blok, synkopa, bradykardie). U pacientů léčených

eslikarbazepin-acetátem nebyl zjištěn AV blok druhého nebo třetího stupně.

Během placebem kontrolovaných studií programu léčby epilepsie eslikarbazepin-acetátem se neprojevily

vzácné nežádoucí účinky, jako je útlum kostní dřeně, anafylaktické reakce, těžké kožní reakce (např.

Stevens-Johnsonův syndrom), systémový lupus erythematodes nebo těžké srdeční arytmie. Byly však

hlášeny u oxkarbazepinu. Proto nelze jejich výskyt po léčbě přípravkem Exalief vyloučit.

4.9

Předávkování

Při náhodném předávkování přípravkem Exalief byly zaznamenány symptomy centrální nervové soustavy,

jako je vertigo, nestabilní chůze a hemiparéza. Specifické antidotum není známo. Symptomatickou a

podpůrnou léčbu je nutné aplikovat dle potřeby. Metabolity eslikarbazepin-acetátu lze účinně odstranit

hemodialýzou, pokud je to nutné (viz bod 5.2).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farm

akoterapeutická skupina: antiepileptika, deriváty karboxamidu, ATC kód: N03AF04

Mechanismus účinku

Přesné mechanismy působení eslikarbazepin-acetátu nejsou známy. Elektrofyziologické studie

in vitro

však

svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát i jeho metabolity stabilizují inaktivovanou fázi napěťově řízených

sodíkových kanálů, brání tak jejich návratu do aktivované fáze, a tím udržují opakovanou neuronální

aktivitu.

Farmakodynamický účinek

Eslikarbazepin-acetát a jeho aktivní metabolity zabránily vzniku záchvatů v neklinických modelech, jež

predikovaly antikonvulzivní účinnost u člověka. U člověka je farmakologická aktivita eslikarbazepin-acetátu

vyvolána primárně prostřednictvím aktivního metabolitu eslikarbazepinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost eslikarbazepin-acetátu byly doloženy ve třech placebem kontrolovaných, dvojitě

slepých studiích fáze III u 1 049 dospělých pacientů s farmakorezistentní parciální epilepsií, která

nereagovala na léčbu jedním až třemi konkomitantními antiepileptickými léčivými přípravky. Oxkarbazepin

a felbamát nebyly v těchto studiích povoleny jako konkomitantní léčivé přípravky. Eslikarbazepin-acetát byl

hodnocen v dávkách 400 mg, 800 mg a 1200 mg jedenkrát denně. Eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg

jedenkrát denně a 1200 mg jedenkrát denně byly při snižování frekvence záchvatů během 12týdenní

udržovací léčby významně účinnější než placebo.

Podíl subjektů, u nichž došlo k 50 % snížení frekvence záchvatů ve všech studiích fáze III, činil 19 % u

subjektů užívajících placebo, 21 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 400 mg, 34 % u

subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg a 36 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-

acetát v dávce 1200 mg denně.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Eslikarbazepin-acetát se ve velké míře přeměňuje na eslikarbazepin. Hladiny eslikarbazepin-acetátu

v plazmě po perorálním podání obvykle zůstávají nižší než mez kvantifikace. Hodnoty t

eslikarbazepinu je

Přípavek již není registrován

dosaženo za 2 až 3 hodiny po podání dávky. Biologickou dostupnost lze považovat za vysokou, neboť

množství metabolitů vyloučených močí odpovídá více než 90 % dávky eslikarbazepin-acetátu.

Distribuce

Navázání eslikarbazepinu na plazmatické bílkoviny je relativně nízké (< 40 %) a není závislé na koncentraci.

Studie

in vitro

ukázaly, že vazba na plazmatické bílkoviny nebyla významně ovlivněna přítomností

warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu. Vazba warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu

a tolbutamidu nebyla významně ovlivněna přítomností eslikarbazepinu.

Biotransformace

Eslikarbazepin-acetát je rychle a ve velké míře biologicky transformován na svůj hlavní aktivní metabolit

eslikarbazepin hydrolytickým metabolismem „first-pass“. Vrcholových koncentrací (C

) eslikarbazepinu

v plazmě je dosaženo za 2 - 3 hodiny po podání dávky a rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo za

4 až 5 dnů při podávání jedenkrát denně, což odpovídá efektivnímu poločasu v řádu 20 - 24 h. Ve studiích

zdravých subjektů a dospělých pacientů s epilepsií byl zřejmý poločas eslikarbazepinu 10 - 20 h u zdravých

subjektů a 13 - 20 h u dospělých pacientů s epilepsií. Méně významné metabolity v plazmě jsou R-

likarbazepin a oxkarbazepin, u nichž bylo doloženo, že jsou aktivní, a konjugáty kyseliny glukuronové s

eslikarbazepin-acetátem, eslikarbazepinem, R-likarbazepinem a oxkarbazepinem.

Eslikarbazepin-acetát neovlivňuje svůj vlastní metabolismus ani clearance.

Ve studiích s eslikarbazepinem na čerstvých lidských hepatocytech byla zjištěna mírná aktivace

glukuronidace zprostředkované UGT1A1.

Exkrece

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí, a to

v nezměněné formě a ve formě glukuronidového konjugátu. Celkem eslikarbazepin a jeho glukuronid

odpovídají za více než 90 % celkových metabolitů vyloučených v moči, z nichž jsou zhruba dvě třetiny

vyloučeny v nezměněné formě a jedna třetina jako glukuronidový konjugát.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika eslikarbazepinu u zdravých subjektů i pacientů je lineární a v rozmezí 400 - 1200 mg

úměrná dávce.

Senioři (starší 65 let

Farmakokinetický profil eslikarbazepin-acetátu u starších pacientů s clearance kreatininu > 60 ml/min není

ovlivněn (viz bod 4.2).

Postižení ledvin

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí. Studie

pacientů s mírným až závažným postižením ledvin dokázala, že clearance je závislá na renální funkci. Během

léčby přípravkem Exalief se doporučuje úprava dávkování u pacientů, jejichž clearance kreatininu je <

60 ml/min (viz bod 4.2).

Hemodialýza odstraňuje metabolity eslikarbazepin-acetátu z plazmy.

Postižení jater

Farmakokinetika a metabolismus eslikarbazepin-acetátu po podání vícenásobných perorálních dávek byly

hodnoceny u zdravých subjektů a pacientů se středně závažným postižením jater. Středně závažné postižení

jater nemělo na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv. U pacientů s mírným až středně závažným

postižením jater se nedoporučuje úprava dávkování (viz bod 4.2).

Farmakokinetika eslikarbazepinu u pacientů se závažným postižením jater nebyla hodnocena.

Pohlaví

Studie na zdravých subjektech a pacientech doložily, že pohlaví nemá na farmakokinetiku eslikarbazepin-

acetátu vliv.

Přípavek již není registrován

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nežádoucí účinky zaznamenané ve studiích na zvířatech se projevily při expozičních limitech znatelně

nižších než jsou klinické expoziční limity eslikarbazepinu (hlavního a farmakologicky aktivního metabolitu

eslikarbazepin-acetátu). Bezpečné rozmezí na základě komparativní expozice tedy nebylo stanoveno.

Důkazy o nefrotoxicitě byly zjištěny ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u potkanů, ale nebyly

zjištěny ve studiích na myších a psech, a odpovídají exacerbaci spontánní chronické progresivní nefropatie u

tohoto druhu.

Ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u myší a potkanů byla zjištěna centrilobulární hypertrofie jater

a ve studii kancerogenity na myších byl zjištěn zvýšený výskyt nádorů jater; tato zjištění odpovídají indukci

jaterních mikrozomálních enzymů, což je účinek, který u pacientů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetáte,

nebyl zaznamenán.

Studie genotoxicity eslikarbazepin-acetátu nenaznačují žádné zvláštní nebezpečí pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Povidon K 29/32

Sodná sůl kroskarmelosy

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podm

ínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Exalief 400 mg tablety jsou baleny v Al/Al nebo Al/PVC blistrech vložených do lepenkových krabiček

obsahujících 7, 14 nebo 28 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIAL - Portela & Cª

, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00

Přípavek již není registrován

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/520/001-006

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21.04.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Exalief 600 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 600 mg eslicarbazepini acetas.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé podlouhlé tablety, které mají na jedné straně vyryto ‘ESL 600’a na druhé straně mají rýhu. Tabletu lze

dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Exalief je indikován jako podpůrná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací či

bez ní.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Exalief musí být přidán k existující antikonvulzní léčbě. Doporučená počáteční dávka je 400 mg jedenkrát

denně. Po uplynutí jednoho nebo dvou týdnů je nutné ji zvýšit na 800 mg jedenkrát denně. Na základě

individuální odpovědi lze dávku zvýšit až na 1200 mg jedenkrát denně (viz bod 5.1).

Senioři (starší 65 let)

Při léčbě starších pacientů je nutné postupovat opatrně, neboť o použití přípravku Exalief u těchto pacientů je

k dispozici omezené množství informací.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Exalief u dětí ve věku do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Pacienti s postižením ledvin

Při léčbě pacientů s postižením ledvin je nutné postupovat opatrně a dávkování je nutné upravit podle

clearance kreatininu (CL

) následujícím způsobem:

> 60 ml/min: úprava dávkování není nutná.

30 - 60 ml/min: počáteční dávka 400 mg jednou za dva dny po dobu 2 týdnů a poté jednou denně

dávka 400 mg. Na základě individuální odpovědi však může být dávka zvýšena.

< 30 ml/min: použití se nedoporučuje u pacientů se závažným postižením ledvin, neboť nejsou

k dispozici dostatečné údaje.

Pacienti s postižením jater

U pacientů s mírným až středně závažným postižením jater není nutná úprava dávkování.

Farmakokinetika eslikarbazepinu u pacientů se závažným postižením jater nebyla hodnocena (viz bod 4.4 a

5.2) a podávání těmto pacientům se proto nedoporučuje .

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Exalief lze užívat při jídle nebo samostatně.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty karboxamidu (např. karbamazepin, oxkarbazepin) nebo na

kteroukoli pomocnou látku.

Známý atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Exalief byl spojen s některými nežádoucími účinky na centrální nervovou soustavu, jako jsou závratě a

somnolence, jež by mohly zvýšit výskyt náhodných úrazů.

Exalief může snižovat účinnost hormonálních kontraceptiv. Při používání přípravku Exalief se doporučuje

použití jiných, nehormonálních forem antikoncepce (viz bod 4.5 a 4.6).

Stejně jako je tomu u jiných antiepileptických léčivých přípravků, má-li být podávání přípravku Exalief

ukončeno, doporučuje se postupné vysazení, aby se minimalizovala možnost zvýšené frekvence záchvatů.

Konkomitantní užívání přípravku Exalief s oxkarbazepinem se nedoporučuje, neboť může způsobit

nadměrnou expozici aktivním metabolitům.

Nejsou žádné zkušenosti s ukončením konkomitantního užívání antiepileptických léčivých přípravků během

léčby přípravkem Exalief (přechod na monoterapii).

rážka se jako nežádoucí účinek projevila u 1,1 % celkové populace léčené přípravkem Exalief v placebem

kontrolovaných studiích přídavné léčby epileptických pacientů. Pokud se projeví příznaky nebo symptomy

hypersenzitivity, musí být užívání přípravku Exalief přerušeno.

U eslikarbazepin-acetátu nebyly hlášeny žádné případy závažných kožních reakcí. Bylo dokázáno, že

přítomnost alely HLA-B*1502 u osob čínského (Han) a thajského původu významně souvisí s rizikem

vzniku Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) při léčbě karbamazepinem. Proto je vždy, když je to možné,

před zahájením léčby karbamazepinem nebo chemicky příbuznými sloučeninami nutné u subjektů čínského

(Han) a thajského původu provést screening na přítomnost této alely. Přítomnost alely HLA-B*1502 u

ostatních etnik je zanedbatelná. U bílé populace alela HLA-B*1502 se SJS nesouvisí.

Hyponatrémie byla jako nežádoucí účinek zaznamenána u méně než 1 % pacientů léčených přípravkem

Exalief. Hyponatrémie je ve většině případů asymptomatická, může však být doprovázena klinickými

symptomy, jako je zhoršení záchvatů, zmatenost nebo snížené vědomí. Četnost hyponatrémie se zvyšovala se

zvyšující se dávkou eslikarbazepin-acetátu. U pacientů s již existujícím renálním onemocněním

způsobujícím hyponatrémii nebo u pacientů konkomitantně léčených léčivým

řípravky, jejichž podávání

může způsobit hyponatrémii (např. diuretika, desmopresin), je nutné před léčbou a během léčby

eslikarbazepin-acetátem vyšetřit hladinu sodíku v séru. Hladiny sodíku v séru je též nutné stanovit, pokud se

projeví klinické příznaky hyponatrémie. Kromě toho je též nutné stanovit hladiny sodíku při běžném

laboratorním vyšetření. Pokud se projeví klinicky relevantní hyponatrémie, je nutné užívání přípravku

Exalief přerušit.

Vliv přípravku Exalief na primárně generalizované záchvaty nebyl studován. Podávání u těchto pacientů se

proto nedoporučuje.

V klinických studiích s eslikarbazepin-acetátem bylo zjištěno prodloužení intervalu PR. U pacientů

postižených onemocněním (např. nízká hladina tyroxinu, abnormality převodního systému srdečního) nebo u

pacientů konkomitantně užívajících léčivé přípravky, u nichž je známo, že souvisejí s prodloužením PR, je

nutné zachovávat opatrnost.

Přípavek již není registrován

Při léčbě pacientů s postižením ledvin je nutné postupovat opatrně a je nutné upravit dávku podle clearance

kreatininu (viz bod 4.2). U pacientů s CL

<30 ml/min se podávání nedoporučuje, neboť nejsou k dispozici

dostatečné údaje.

Vzhledem k tomu, že klinické údaje jsou omezené u pacientů s mírným až středně závažným postižením jater

a farmakokinetické a klinické údaje pro pacienty se závažným postižením jater nejsou k dispozici, je nutné

přípravek Exalief používat opatrně u pacientů s mírným až středně závažným postižením jater. Použití u

pacientů se závažným postižením jater se nedoporučuje.

U pacientů léčených antiepileptickými léčivými látkami byly u několika indikací hlášeny suicidální

myšlenky a chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnocení

antiepileptických léčivých přípravků rovněž doložila mírně zvýšené riziko suicidálních myšlenek a chování.

Mechanismus tohoto rizika není znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika eslikarbazepin-

acetátu. Proto by pacienti měli být monitorováni, zda nevykazují příznaky suicidálních myšlenek a chování,

a je nutné zvážit odpovídající terapii. Pacientům (a osobám, jež pacientům poskytují péči) je nutné doporučit,

aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se projeví suicidální myšlenky nebo chování.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakce byly provedeny pouze u dospělých.

Eslikarbazepin-acetát se rozsáhle přeměňuje na eslikarbazepin, jenž je odbouráván především glukuronidací.

In vitro

je eslikarbazepin slabým induktorem CYP3A4 a UDP-glukuronyltransferáz.

In vivo

vykazoval

eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním

ůsobem odbourávání

je metabolizace CYP3A4. Proto může být zapotřebí zvýšení dávky léčivých přípravků, které jsou převážně

metabolizovány CYP3A4, pokud jsou užívány současně s přípravkem Exalief.

In vivo

může mít

eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání

je konjugace pomocí UDP-glukuronyltransferáz. Při zahájení nebo ukončení léčby přípravkem Exalief nebo

změně dávky může dosažení nové úrovně enzymové aktivity trvat 2 až 3 týdny. Toto opoždění musí být

vzato v úvahu, když je Exalief podáván bezprostředně před jinými léky, jejichž užívání společně s ním

vyžaduje úpravu dávky, nebo společně s těmito léky. Eslikarbazepin má inhibiční účinek na CYP2C19.

Současné podávání vysokých dávek eslikarbazepin-acetátu s léčivými přípravky, které jsou metabolizovány

především CYP2C19, tedy může způsobit interakce.

Interakce s dalším

i antiepileptiky

Karbamazepin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 800 mg

jedenkrát denně a karbamazepinu v dávce 400 mg dvakrát denně za následek snížení expozice aktivnímu

metabolitu, eslikarbazepinu, průměrně o 32 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí

glukuronidace. Nebyla zjištěna žádná změna v expozici karbamazepinu nebo jeho metabolitu epoxy-

karbamazepinu. Na základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky přípravku Exalief, pokud

se užívá současně s karbamazepinem. Výsledky ze studií na pacientech prokázaly, že konkomitantní léčba

zvyšovala riziko následujících nežádoucích účinků: diplopie (11,4 % subjektů, jimž byl konkomitantně

podáván karbamazepin, 2,4 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl), abnormální

koordinace (6,7 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,7 % subjektů, jimž

karbamazepin konkomitantně podáván nebyl) a závratě (30,0 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván

karbamazepin, 11,5 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl). Nelze vyloučit riziko

vzrůstu dalších specifických nežádoucích účinků způsobených současným podáváním karbamazepinu a

eslikarbazepin-acetátu.

Fenytoin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg

jedenkrát denně a fenytoinu za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu, eslikarbazepinu, průměrně o

31 – 33 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace, a zvýšení expozice

Přípavek již není registrován

fenytoinu průměrně o 31 – 35 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno inhibicí CYP2C19. Na

základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky přípravku Exalief a snížení dávky fenytoinu.

Lamotrigin

Hlavní metabolickou dráhou eslikarbazepinu i lamotriginu je glukuronidace, a proto lze očekávat interakci.

Studie u zdravých subjektů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát v množství 1200 mg jedenkrát denně,

prokázala nepatrnou průměrnou farmakokinetickou interakci (expozice lamotriginu poklesla o 15 %) mezi

eslikarbazepin-acetátem a lamotriginem, a proto není nutná úprava dávky. V důsledku variability mezi

jednotlivci však může být účinek u některých osob klinicky relevantní.

Topiramát

Ve studii na zdravých subjektech bylo dokázáno, že konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce

1200 mg jedenkrát denně a topiramátu nezpůsobilo žádnou významnou změnu v expozici eslikarbazepinu,

ale způsobilo 18% pokles expozice topiramátu, který byl s nejvyšší pravděpodobností způsoben sníženou

biologickou dostupností topiramátu. Není nutná úprava dávkování.

Valproát a levetiracetam

Analýza populační farmakokinetiky studií fáze III u dospělých epileptických pacientů naznačila, že

konkomitantní podávání s valproátem nebo levetiracetamem neovlivňuje expozici eslikarbazepinu, ale

nebylo to ověřeno klasickými studiemi interakcí.

Další léčivé přípravky

Perorální kontraceptiva

Při podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg jedenkrát denně subjektům ženského pohlaví

užívajícím kombinovanou perorální antikoncepci bylo doloženo průměrné snížení systémové expozice

levonorgestrelu o 37 % a ethinylestradiolu o 42 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí

CYP3A4. Ženy v plodném věku proto musejí během léčby přípravkem Exalief používat odpovídající

antikoncepci, a to až do konce menstruačního cyklu po ukončení léčby (viz bod 4.4 a 4.6).

Simvastatin

Studie na zdravých subjektech prokázala snížení systémové expozice simvastatinu průměrně o 50 % při

konkomitantním podávání s eslikarbazepin-acetátem v dávce 800 mg jedenkrát denně, jež bylo s nejvyšší

pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Může být zapotřebí zvýšení dávky simvastatinu, pokud je

užíván současně s eslikarbazepin-acetátem.

Warfarin

Při současném podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg jedenkrát denně s warfarinem bylo

doloženo malé (23 %), avšak statisticky významné, snížení expozice S-warfarinu. Nebyl zjištěn žádný účinek

na farmakokinetiku R-warfarinu ani na koagulaci. V důsledku variability interakce u jednotlivých osob je

nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování INR během prvních týdnů po zahájení nebo ukončení

konkomitantní léčby warfarinem a eslikarbazepin-acetátem.

Digoxin

Studie zdravých subjektů nedokázala žádný účinek eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg jedenkrát denně

na farmakokinetiku digoxinu, což svědčí o tom

, že eslikarbazepin-acetát nemá vliv na transportér P-

koprotein.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Na základě strukturálního vztahu mezi eslikarbazepin-acetátem a tricyklickými antidepresivy je teoreticky

možná interakce mezi eslikarbazepin-acetátem a IMAO.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Obecná rizika související s epilepsií a entiepileptiky

Přípavek již není registrován

Bylo dokázáno, že u potomků žen postižených epilepsií je prevalence malformací dvakrát až třikrát vyšší než

jejich 3% výskyt v celkové populaci. Nejčastěji jsou hlášeny: rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a

defekty nervové trubice. Léčba větším počtem antiepileptik může souviset s vyšším rizikem vrozených

malformací než monoterapie, a proto je důležité, aby byla monoterapie používána vždy, když je to možné.

Ženám, u nichž je pravděpodobnost otěhotnění, a ženám v plodném věku je nutné poskytnout specializované

poučení. Plánuje-li žena otěhotnění, je nutné znovu posoudit nutnost antiepileptické léčby. Nemělo by dojít

k náhlému přerušení antiepileptické léčby, neboť by mohlo způsobit záchvaty typu „breakthrough“, jež by

mohly mít závažné důsledky pro matku i dítě.

Těhotenství

Údaje o podávání eslikarbazepin-acetátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz Fertilita). Pokud ženy užívající eslikarbazepin-acetát otěhotní nebo plánují

otěhotnění, je nutné podávání přípravku Exalief znovu důsledně zhodnotit. Je nutné podávat minimální

účinné dávky a tam, kde je to možné, je nutné dávat přednost monoterapii alespoň po dobu prvních tří

měsíců těhotenství. Pacientkám je nutné poskytnout poradenství ohledně možného zvýšeného rizika

malformací a musejí mít možnost podstoupit předporodní screening.

Monitoring a prevence

Antiepileptika mohou přispívat k deficitu kyseliny listové, což může být jednou z příčin vzniku abnormality

plodu. Před otěhotněním a během těhotenství se doporučuje suplementace kyselinou listovou. Vzhledem

k tomu, že účinnost této suplementace není doložena, lze nabídnout specifickou předporodní diagnostiku i u

žen léčených suplementací kyselinou listovou.

Novorozenci

U novorozenců byla hlášena krvácivá onemocnění způsobená antiepileptiky. Jako preventivní opatření je

nutné podávání vitamínu K1 během několika posledních týdnů těhotenství a po narození.

Ženy v plodném věku/antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát negativně ovlivňuje účinek perorálních kontraceptiv. Během léčby a po ukončení

terapie až do konce stávajícího menstruačního cyklu je proto třeba používat jinou účinnou a bezpečnou

antikoncepci.

Kojení

Není známo, zda je eslikarbazepin-acetát vylučován v mateřském mléku. Studie na zvířatech prokázaly

vylučování eslikarbazepinu v mateřském mléce. Vzhledem k tomu, že riziko pro kojené dítě nelze vyloučit,

mělo by být během léčby přípravkem Exalief kojení přerušeno.

Fertilita

Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen na potkanech a myších na potenciální nežádoucí účinky na fertilitu

parentální generace a generace F1. Ve studii fertility na potkaních samcích a samicích bylo prokázáno

narušení fertility samic eslikarbazepin-acetátem. Ve studii fertility na myších byly pozorovány vývojové

vlivy u embryí; účinky však mohou být také důsledkem menšího počtu

corpora lutea

a takto ukazují

narušení fertility. U myší byla zvýšená incidence závažných abnormalit i incidence závažných skeletálních

abnormalit. U potkanů ani myší nebyly pozorovány žádné účinky na parametry fertility u generace F1.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. U některých pacientů

se mohou projevit závratě, somnolence nebo vizuální poruchy, a to zvláště po zahájení léčby. Pacienty je

proto nutné informovat, že jejich fyzické a/nebo psychické schopnosti potřebné pro obsluhu a řízení strojů

mohou být narušené a že se doporučuje, aby takové činnosti nevykonávali, dokud nebude zjištěno, že jejich

schopnost je vykonávat není ovlivněna.

4.8

Nežádoucí účinky

Přípavek již není registrován

V placebem kontrolovaných studiích, jichž se zúčastnilo 1 192 dospělých pacientů s parciálními záchvaty

(856 pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 336 léčených placebem), byly u 45,3 % pacientů léčených

eslikarbazepin-acetátem a 24,4 % pacientů léčených placebem zaznamenány nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky byly obvykle mírně až středně intenzivní a projevily se především v prvních týdnech

léčby eslikarbazepin-acetátem.

V následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, jež se projevily s větší četností než při podání placeba

a vyskytly se více než u 1 pacienta, uvedeny v členění podle třídy orgánových systémů a četnosti:

velmi časté ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté ≥ 1/1 000 až < 1/100, vzácné ≥ 1/10 000 až <

1/1 000. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Trombocytopenie,

leukopenie

Poruchy

imunitního systému

Přecitlivělost

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Poruchy

metabolismu a

výživy

Zvýšená chuť k jídlu,

snížená chuť k jídlu,

hyponatrémie,

elektrolytová nerovnováha,

kachexie, dehydratace,

obezita

Psychiatrické

poruchy

Insomnie, apatie, deprese,

nervozita, agitovanost,

podrážděnost, porucha se

zhoršenou

pozorností/hyperaktivitou,

stav zmatenosti, výkyvy

nálady, pláč,

psychomotorická retardace,

stres, psychotická porucha

Poruchy nervového

systému

Závratě*,

somnolence

Bolesti

hlavy,

abnormální

koordinace*,

porucha

pozornosti,

tremor

Poruchy paměti, porucha

rovnováhy, amnézie,

hypersomnie, sedace,

afázie, dysestezie, dystonie,

letargie, parosmie,

nevyváženost autonomního

nervového systému,

mozečková ataxie,

mozečkový syndrom, grand

mal záchvat, periferní

neuropatie, porucha

spánkového rytmu,

nystagmus, porucha řeči,

dysartrie, hypoestezie,

ageuzie, pálivý pocit

Poruchy oka

Diplopie*,

rozmazané

vidění

Porucha zraku, oscilopsie,

binokulární okohybná

porucha, oční hyperémie,

sakadický oční pohyb,

bolest oka

Přípavek již není registrován

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Bolest ucha, hypoakuzie,

tinitus

Srdeční poruchy

Palpitace, bradykardie,

sinusová bradykardie

Cévní poruchy

Hypertenze, hypotenze,

ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Dysfonie, epistaxe, bolest

na hrudi

Gastrointestinální

poruchy

Nevolnost,

zvracení,

průjem

Dyspepsie, gastritida,

břišní bolest, suchá ústa,

břišní diskomfort, břišní

distenze, duodenitida,

epigastrický diskomfort,

hyperplazie dásně,

gingivitida, syndrom

dráždivého tračníku,

melena, odynofagie,

žaludeční diskomfort,

stomatitida, bolest zubů

Pankreatitida

Poruchy jater a

žlučových cest

Jaterní porucha

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie, suchá kůže,

hyperhidróza, erytém,

porucha nehtu, kožní

porucha

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie, bolest zad, bolest

krku

Poruchy ledvin a

močových cest

Nokturie, infekce

močového traktu

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Nepravidelná menstruace

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Únava,

poruchy

chůze

Astenie, malátnost,

třesavka, periferní edém,

nežádoucí účinek léku,

chladná akra končetin

Vyšetření

Snížený krevní tlak,

snížená hmotnost, snížený

diastolický krevní tlak ,

zvýšený krevní tlak,

snížený systolický krevní

tlak , snížená hladina

sodíku v krvi, snížený

hematokrit, snížený

hemoglobin, zvýšená

srdeční frekvence, zvýšené

transaminázy, zvýšené

triglyceridy, snížený volný

trijodtyronin (T3) , snížený

volný tyroxin (T4)

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Toxicita léku, pád,

poranění kloubu, otrava,

poranění kůže

Přípavek již není registrován

* U pacientů konkomitantně léčených karbamazepinem a eslikarbazepin-acetátem v placebem

kontrolovaných studiích byla častěji hlášena diplopie, abnormální koordinace a závratě.

Podávání eslikarbazepin-acetátu je spojeno se zvýšením intervalu PR. Mohou se vyskytnout nežádoucí

účinky související s prodloužením intervalu PR (např. AV blok, synkopa, bradykardie). U pacientů léčených

eslikarbazepin-acetátem nebyl zjištěn AV blok druhého nebo třetího stupně.

Během placebem kontrolovaných studií programu léčby epilepsie eslikarbazepin-acetátem se neprojevily

vzácné nežádoucí účinky, jako je útlum kostní dřeně, anafylaktické reakce, těžké kožní reakce (např.

Stevens-Johnsonův syndrom), systémový lupus erythematodes nebo těžké srdeční arytmie. Byly však

hlášeny u oxkarbazepinu. Proto nelze jejich výskyt po léčbě přípravkem Exalief vyloučit.

4.9

Předávkování

Při náhodném předávkování přípravkem Exalief byly zaznamenány symptomy centrální nervové soustavy,

jako je vertigo, nestabilní chůze a hemiparéza. Specifické antidotum není známo. Symptomatickou a

podpůrnou léčbu je nutné aplikovat dle potřeby. Metabolity eslikarbazepin-acetátu lze účinně odstranit

hemodialýzou, pokud je to nutné (viz bod 5.2).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farm

akoterapeutická skupina: antiepileptika, deriváty karboxamidu, ATC kód: N03AF04

Mechanismus účinku

Přesné mechanismy působení eslikarbazepin-acetátu nejsou známy. Elektrofyziologické studie

in vitro

však

svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát i jeho metabolity stabilizují inaktivovanou fázi napěťově řízených

sodíkových kanálů, brání tak jejich návratu do aktivované fáze, a tím udržují opakovanou neuronální

aktivitu.

Farmakodynamický účinek

Eslikarbazepin-acetát a jeho aktivní metabolity zabránily vzniku záchvatů v neklinických modelech, jež

predikovaly antikonvulzivní účinnost u člověka. U člověka je farmakologická aktivita eslikarbazepin-acetátu

vyvolána primárně prostřednictvím aktivního metabolitu eslikarbazepinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost eslikarbazepin-acetátu byly doloženy ve třech placebem kontrolovaných, dvojitě

slepých studiích fáze III u 1 049 dospělých pacientů s farmakorezistentní parciální epilepsií, která

nereagovala na léčbu jedním až třemi konkomitantními antiepileptickými léčivými přípravky. Oxkarbazepin

a felbamát nebyly v těchto studiích povoleny jako konkomitantní léčivé přípravky. Eslikarbazepin-acetát byl

hodnocen v dávkách 400 mg, 800 mg a 1200 mg jedenkrát denně. Eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg

jedenkrát denně a 1200 mg jedenkrát denně byly při snižování frekvence záchvatů během 12týdenní

udržovací léčby významně účinnější než placebo.

Podíl subjektů, u nichž došlo k 50 % snížení frekvence záchvatů ve všech studiích fáze III, činil 19 % u

subjektů užívajících placebo, 21 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 400 mg, 34 % u

subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg a 36 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-

acetát v dávce 1200 mg denně.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Eslikarbazepin-acetát se ve velké míře přeměňuje na eslikarbazepin. Hladiny eslikarbazepin-acetátu

v plazmě po perorálním podání obvykle zůstávají nižší než mez kvantifikace. Hodnoty t

eslikarbazepinu je

Přípavek již není registrován

dosaženo za 2 až 3 hodiny po podání dávky. Biologickou dostupnost lze považovat za vysokou, neboť

množství metabolitů vyloučených močí odpovídá více než 90 % dávky eslikarbazepin-acetátu.

Distribuce

Navázání eslikarbazepinu na plazmatické bílkoviny je relativně nízké (< 40 %) a není závislé na koncentraci.

Studie

in vitro

ukázaly, že vazba na plazmatické bílkoviny nebyla významně ovlivněna přítomností

warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu. Vazba warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu

a tolbutamidu nebyla významně ovlivněna přítomností eslikarbazepinu.

Biotransformace

Eslikarbazepin-acetát je rychle a ve velké míře biologicky transformován na svůj hlavní aktivní metabolit

eslikarbazepin hydrolytickým metabolismem „first-pass“. Vrcholových koncentrací (C

) eslikarbazepinu

v plazmě je dosaženo za 2 - 3 hodiny po podání dávky a rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo za

4 až 5 dnů při podávání jedenkrát denně, což odpovídá efektivnímu poločasu v řádu 20 - 24 h. Ve studiích

zdravých subjektů a dospělých pacientů s epilepsií byl zřejmý poločas eslikarbazepinu 10 - 20 h u zdravých

subjektů a 13 - 20 h u dospělých pacientů s epilepsií. Méně významné metabolity v plazmě jsou R-

likarbazepin a oxkarbazepin, u nichž bylo doloženo, že jsou aktivní, a konjugáty kyseliny glukuronové s

eslikarbazepin-acetátem, eslikarbazepinem, R-likarbazepinem a oxkarbazepinem.

Eslikarbazepin-acetát neovlivňuje svůj vlastní metabolismus ani clearance.

Ve studiích s eslikarbazepinem na čerstvých lidských hepatocytech byla zjištěna mírná aktivace

glukuronidace zprostředkované UGT1A1.

Exkrece

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí, a to

v nezměněné formě a ve formě glukuronidového konjugátu. Celkem eslikarbazepin a jeho glukuronid

odpovídají za více než 90 % celkových metabolitů vyloučených v moči, z nichž jsou zhruba dvě třetiny

vyloučeny v nezměněné formě a jedna třetina jako glukuronidový konjugát.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika eslikarbazepinu u zdravých subjektů i pacientů je lineární a v rozmezí 400 - 1200 mg

úměrná dávce.

Senioři (starší 65 let

Farmakokinetický profil eslikarbazepin-acetátu u starších pacientů s clearance kreatininu > 60 ml/min není

ovlivněn (viz bod 4.2).

Postižení ledvin

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí. Studie

pacientů s mírným až závažným postižením ledvin dokázala, že clearance je závislá na renální funkci. Během

léčby přípravkem Exalief se doporučuje úprava dávkování u pacientů, jejichž clearance kreatininu je <

60 ml/min (viz bod 4.2).

Hemodialýza odstraňuje metabolity eslikarbazepin-acetátu z plazmy.

Postižení jater

Farmakokinetika a metabolismus eslikarbazepin-acetátu po podání vícenásobných perorálních dávek byly

hodnoceny u zdravých subjektů a pacientů se středně závažným postižením jater. Středně závažné postižení

jater nemělo na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv. U pacientů s mírným až středně závažným

postižením jater se nedoporučuje úprava dávkování (viz bod 4.2).

Farmakokinetika eslikarbazepinu u pacientů se závažným postižením jater nebyla hodnocena.

Pohlaví

Studie na zdravých subjektech a pacientech doložily, že pohlaví nemá na farmakokinetiku eslikarbazepin-

acetátu vliv.

Přípavek již není registrován

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nežádoucí účinky zaznamenané ve studiích na zvířatech se projevily při expozičních limitech znatelně

nižších než jsou klinické expoziční limity eslikarbazepinu (hlavního a farmakologicky aktivního metabolitu

eslikarbazepin-acetátu). Bezpečné rozmezí na základě komparativní expozice tedy nebylo stanoveno.

Důkazy o nefrotoxicitě byly zjištěny ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u potkanů, ale nebyly

zjištěny ve studiích na myších a psech, a odpovídají exacerbaci spontánní chronické progresivní nefropatie u

tohoto druhu.

Ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u myší a potkanů byla zjištěna centrilobulární hypertrofie jater

a ve studii kancerogenity na myších byl zjištěn zvýšený výskyt nádorů jater; tato zjištění odpovídají indukci

jaterních mikrozomálních enzymů, což je účinek, který u pacientů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetáte,

nebyl zaznamenán.

Studie genotoxicity eslikarbazepin-acetátu nenaznačují žádné zvláštní nebezpečí pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Povidon K 29/32

Sodná sůl kroskarmelosy

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podm

ínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Exalief 600 mg tablety jsou baleny v Al/Al nebo Al/PVC blistrech vložených do lepenkových krabiček

obsahujících 30 nebo 60 tablet.

Exalief 600 mg tablety jsou baleny v HDPE lahvičkách s polypropylenovým uzávěrem s dětskou pojistkou,

vložených do lepenkových krabiček, obsahujících 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Přípavek již není registrován

BIAL - Portela & Cª

, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/520/007-011

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21.04.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Exalief 800 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 800 mg eslicarbazepini acetas.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé podlouhlé tablety, které mají na jedné straně vyryto ‘ESL 800’ a na druhé straně mají rýhu. Tabletu lze

dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Exalief je indikován jako podpůrná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací či

bez ní.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Exalief musí být přidán k existující antikonvulzní léčbě. Doporučená počáteční dávka je 400 mg jedenkrát

denně. Po uplynutí jednoho nebo dvou týdnů je nutné ji zvýšit na 800 mg jedenkrát denně. Na základě

individuální odpovědi lze dávku zvýšit až na 1200 mg jedenkrát denně (viz bod 5.1).

Senioři (starší 65 let)

Při léčbě starších pacientů je nutné postupovat opatrně, neboť o použití přípravku Exalief u těchto pacientů je

k dispozici omezené množství informací.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Exalief u dětí ve věku do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Pacienti s postižením ledvin

Při léčbě pacientů s postižením ledvin je nutné postupovat opatrně a dávkování je nutné upravit podle

clearance kreatininu (CL

) následujícím způsobem:

> 60 ml/min: úprava dávkování není nutná.

30 - 60 ml/min: počáteční dávka 400 mg jednou za dva dny po dobu 2 týdnů a poté jednou denně

dávka 400 mg. Na základě individuální odpovědi však může být dávka zvýšena.

< 30 ml/min: použití se nedoporučuje u pacientů se závažným postižením ledvin, neboť nejsou

k dispozici dostatečné údaje.

Pacienti s postižením jater

U pacientů s mírným až středně závažným postižením jater není nutná úprava dávkování.

Farmakokinetika eslikarbazepinu u pacientů se závažným postižením jater nebyla hodnocena (viz bod 4.4 a

5.2) a podávání těmto pacientům se proto nedoporučuje .

Přípavek již není registrován

Způsob podání

Exalief lze užívat při jídle nebo samostatně.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty karboxamidu (např. karbamazepin, oxkarbazepin) nebo na

kteroukoli pomocnou látku.

Známý atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Exalief byl spojen s některými nežádoucími účinky na centrální nervovou soustavu, jako jsou závratě a

somnolence, jež by mohly zvýšit výskyt náhodných úrazů.

Exalief může snižovat účinnost hormonálních kontraceptiv. Při používání přípravku Exalief se doporučuje

použití jiných, nehormonálních forem antikoncepce (viz bod 4.5 a 4.6).

Stejně jako je tomu u jiných antiepileptických léčivých přípravků, má-li být podávání přípravku Exalief

ukončeno, doporučuje se postupné vysazení, aby se minimalizovala možnost zvýšené frekvence záchvatů.

Konkomitantní užívání přípravku Exalief s oxkarbazepinem se nedoporučuje, neboť může způsobit

nadměrnou expozici aktivním metabolitům.

Nejsou žádné zkušenosti s ukončením konkomitantního užívání antiepileptických léčivých přípravků během

léčby přípravkem Exalief (přechod na monoterapii).

rážka se jako nežádoucí účinek projevila u 1,1 % celkové populace léčené přípravkem Exalief v placebem

kontrolovaných studiích přídavné léčby epileptických pacientů. Pokud se projeví příznaky nebo symptomy

hypersenzitivity, musí být užívání přípravku Exalief přerušeno.

U eslikarbazepin-acetátu nebyly hlášeny žádné případy závažných kožních reakcí. Bylo dokázáno, že

přítomnost alely HLA-B*1502 u osob čínského (Han) a thajského původu významně souvisí s rizikem

vzniku Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) při léčbě karbamazepinem. Proto je vždy, když je to možné,

před zahájením léčby karbamazepinem nebo chemicky příbuznými sloučeninami nutné u subjektů čínského

(Han) a thajského původu provést screening na přítomnost této alely. Přítomnost alely HLA-B*1502 u

ostatních etnik je zanedbatelná. U bílé populace alela HLA-B*1502 se SJS nesouvisí.

Hyponatrémie byla jako nežádoucí účinek zaznamenána u méně než 1 % pacientů léčených přípravkem

Exalief. Hyponatrémie je ve většině případů asymptomatická, může však být doprovázena klinickými

symptomy, jako je zhoršení záchvatů, zmatenost nebo snížené vědomí. Četnost hyponatrémie se zvyšovala se

zvyšující se dávkou eslikarbazepin-acetátu. U pacientů s již existujícím renálním onemocněním

způsobujícím hyponatrémii nebo u pacientů konkomitantně léčených léčivým

řípravky, jejichž podávání

může způsobit hyponatrémii (např. diuretika, desmopresin), je nutné před léčbou a během léčby

eslikarbazepin-acetátem vyšetřit hladinu sodíku v séru. Hladiny sodíku v séru je též nutné stanovit, pokud se

projeví klinické příznaky hyponatrémie. Kromě toho je též nutné stanovit hladiny sodíku při běžném

laboratorním vyšetření. Pokud se projeví klinicky relevantní hyponatrémie, je nutné užívání přípravku

Exalief přerušit.

Vliv přípravku Exalief na primárně generalizované záchvaty nebyl studován. Podávání u těchto pacientů se

proto nedoporučuje.

V klinických studiích s eslikarbazepin-acetátem bylo zjištěno prodloužení intervalu PR. U pacientů

postižených onemocněním (např. nízká hladina tyroxinu, abnormality převodního systému srdečního) nebo u

pacientů konkomitantně užívajících léčivé přípravky, u nichž je známo, že souvisejí s prodloužením PR, je

nutné zachovávat opatrnost.

Přípavek již není registrován

Při léčbě pacientů s postižením ledvin je nutné postupovat opatrně a je nutné upravit dávku podle clearance

kreatininu (viz bod 4.2). U pacientů s CL

<30 ml/min se podávání nedoporučuje, neboť nejsou k dispozici

dostatečné údaje.

Vzhledem k tomu, že klinické údaje jsou omezené u pacientů s mírným až středně závažným postižením jater

a farmakokinetické a klinické údaje pro pacienty se závažným postižením jater nejsou k dispozici, je nutné

přípravek Exalief používat opatrně u pacientů s mírným až středně závažným postižením jater. Použití u

pacientů se závažným postižením jater se nedoporučuje.

U pacientů léčených antiepileptickými léčivými látkami byly u několika indikací hlášeny suicidální

myšlenky a chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnocení

antiepileptických léčivých přípravků rovněž doložila mírně zvýšené riziko suicidálních myšlenek a chování.

Mechanismus tohoto rizika není znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika eslikarbazepin-

acetátu. Proto by pacienti měli být monitorováni, zda nevykazují příznaky suicidálních myšlenek a chování,

a je nutné zvážit odpovídající terapii. Pacientům (a osobám, jež pacientům poskytují péči) je nutné doporučit,

aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se projeví suicidální myšlenky nebo chování.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakce byly provedeny pouze u dospělých.

Eslikarbazepin-acetát se rozsáhle přeměňuje na eslikarbazepin, jenž je odbouráván především glukuronidací.

In vitro

je eslikarbazepin slabým induktorem CYP3A4 a UDP-glukuronyltransferáz.

In vivo

vykazoval

eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním

ůsobem odbourávání

je metabolizace CYP3A4. Proto může být zapotřebí zvýšení dávky léčivých přípravků, které jsou převážně

metabolizovány CYP3A4, pokud jsou užívány současně s přípravkem Exalief.

In vivo

může mít

eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání

je konjugace pomocí UDP-glukuronyltransferáz. Při zahájení nebo ukončení léčby přípravkem Exalief nebo

změně dávky může dosažení nové úrovně enzymové aktivity trvat 2 až 3 týdny. Toto opoždění musí být

vzato v úvahu, když je Exalief podáván bezprostředně před jinými léky, jejichž užívání společně s ním

vyžaduje úpravu dávky, nebo společně s těmito léky. Eslikarbazepin má inhibiční účinek na CYP2C19.

Současné podávání vysokých dávek eslikarbazepin-acetátu s léčivými přípravky, které jsou metabolizovány

především CYP2C19, tedy může způsobit interakce.

Interakce s dalším

i antiepileptiky

Karbamazepin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 800 mg jedenkrát

denně a karbamazepinu v dávce 400 mg dvakrát denně za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu,

eslikarbazepinu, průměrně o 32 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace.

Nebyla zjištěna žádná změna v expozici karbamazepinu nebo jeho metabolitu epoxy-karbamazepinu. Na základě

individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky přípravku Exalief, pokud se užívá současně

s karbamazepinem. Výsledky ze studií na pacientech prokázaly, že konkomitantní léčba zvyšovala riziko

následujících nežádoucích účinků:

diplopie (11,4 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin,

2,4 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně

podáván nebyl), abnormální koordinace (6,7 % subjektů,

jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,7 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván

nebyl) a závratě (30,0 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 11,5 % subjektů, jimž

karbamazepin konkomitantně podáván nebyl). Nelze vyloučit riziko vzrůstu dalších specifických nežádoucích

účinků způsobených současným podáváním karbamazepinu a eslikarbazepin-acetátu.

Fenytoin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg

jedenkrát denně a fenytoinu za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu, eslikarbazepinu, průměrně o

31 – 33 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace, a zvýšení expozice

Přípavek již není registrován

fenytoinu průměrně o 31 – 35 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno inhibicí CYP2C19. Na

základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky přípravku Exalief a snížení dávky fenytoinu.

Lamotrigin

Hlavní metabolickou dráhou eslikarbazepinu i lamotriginu je glukuronidace, a proto lze očekávat interakci.

Studie u zdravých subjektů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát v množství 1200 mg jedenkrát denně,

prokázala nepatrnou průměrnou farmakokinetickou interakci (expozice lamotriginu poklesla o 15 %) mezi

eslikarbazepin-acetátem a lamotriginem, a proto není nutná úprava dávky. V důsledku variability mezi

jednotlivci však může být účinek u některých osob klinicky relevantní.

Topiramát

Ve studii na zdravých subjektech bylo dokázáno, že konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce

1200 mg jedenkrát denně a topiramátu nezpůsobilo žádnou významnou změnu v expozici eslikarbazepinu,

ale způsobilo 18% pokles expozice topiramátu, který byl s nejvyšší pravděpodobností způsoben sníženou

biologickou dostupností topiramátu. Není nutná úprava dávkování.

Valproát a levetiracetam

Analýza populační farmakokinetiky studií fáze III u dospělých epileptických pacientů naznačila, že

konkomitantní podávání s valproátem nebo levetiracetamem neovlivňuje expozici eslikarbazepinu, ale

nebylo to ověřeno klasickými studiemi interakcí.

Další léčivé přípravky

Perorální kontraceptiva

Při podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg jedenkrát denně subjektům ženského pohlaví

užívajícím kombinovanou perorální antikoncepci bylo doloženo průměrné snížení systémové expozice

levonorgestrelu o 37 % a ethinylestradiolu o 42 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí

CYP3A4. Ženy v plodném věku proto musejí během léčby přípravkem Exalief používat odpovídající

antikoncepci, a to až do konce menstruačního cyklu po ukončení léčby (viz bod 4.4 a 4.6).

Simvastatin

Studie na zdravých subjektech prokázala snížení systémové expozice simvastatinu průměrně o 50 % při

konkomitantním podávání s eslikarbazepin-acetátem v dávce 800 mg jedenkrát denně, jež bylo s nejvyšší

pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Může být zapotřebí zvýšení dávky simvastatinu, pokud je

užíván současně s eslikarbazepin-acetátem.

Warfarin

Při současném podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg jedenkrát denně s warfarinem bylo

doloženo malé (23 %), avšak statisticky významné, snížení expozice S-warfarinu. Nebyl zjištěn žádný účinek

na farmakokinetiku R-warfarinu ani na koagulaci. V důsledku variability interakce u jednotlivých osob je

nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování INR během prvních týdnů po zahájení nebo ukončení

konkomitantní léčby warfarinem a eslikarbazepin-acetátem.

Digoxin

Studie zdravých subjektů nedokázala žádný účinek eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg jedenkrát denně

na farmakokinetiku digoxinu, což svědčí o tom

, že eslikarbazepin-acetát nemá vliv na transportér P-

koprotein.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Na základě strukturálního vztahu mezi eslikarbazepin-acetátem a tricyklickými antidepresivy je teoreticky

možná interakce mezi eslikarbazepin-acetátem a IMAO.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Obecná rizika související s epilepsií a entiepileptiky

Bylo dokázáno, že u potomků žen postižených epilepsií je prevalence malformací dvakrát až třikrát vyšší než

jejich 3% výskyt v celkové populaci. Nejčastěji jsou hlášeny: rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a

Přípavek již není registrován

defekty nervové trubice. Léčba větším počtem antiepileptik může souviset s vyšším rizikem vrozených

malformací než monoterapie, a proto je důležité, aby byla monoterapie používána vždy, když je to možné.

Ženám, u nichž je pravděpodobnost otěhotnění, a ženám v plodném věku je nutné poskytnout specializované

poučení. Plánuje-li žena otěhotnění, je nutné znovu posoudit nutnost antiepileptické léčby. Nemělo by dojít

k náhlému přerušení antiepileptické léčby, neboť by mohlo způsobit záchvaty typu „breakthrough“, jež by

mohly mít závažné důsledky pro matku i dítě.

Těhotenství

Údaje o podávání eslikarbazepin-acetátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz Fertilita). Pokud ženy užívající eslikarbazepin-acetát otěhotní nebo plánují

otěhotnění, je nutné podávání přípravku Exalief znovu důsledně zhodnotit. Je nutné podávat minimální

účinné dávky a tam, kde je to možné, je nutné dávat přednost monoterapii alespoň po dobu prvních tří

měsíců těhotenství. Pacientkám je nutné poskytnout poradenství ohledně možného zvýšeného rizika

malformací a musejí mít možnost podstoupit předporodní screening.

Monitoring a prevence

Antiepileptika mohou přispívat k deficitu kyseliny listové, což může být jednou z příčin vzniku abnormality

plodu. Před otěhotněním a během těhotenství se doporučuje suplementace kyselinou listovou. Vzhledem

k tomu, že účinnost této suplementace není doložena, lze nabídnout specifickou předporodní diagnostiku i u

žen léčených suplementací kyselinou listovou.

Novorozenci

U novorozenců byla hlášena krvácivá onemocnění způsobená antiepileptiky. Jako preventivní opatření je

nutné podávání vitamínu K1 během několika posledních týdnů těhotenství a po narození.

Ženy v plodném věku/antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát negativně ovlivňuje účinek perorálních kontraceptiv. Během léčby a po ukončení

terapie až do konce stávajícího menstruačního cyklu je proto třeba používat jinou účinnou a bezpečnou

antikoncepci.

Kojení

Není známo, zda je eslikarbazepin-acetát vylučován v mateřském mléku. Studie na zvířatech prokázaly

vylučování eslikarbazepinu v mateřském mléce. Vzhledem k tomu, že riziko pro kojené dítě nelze vyloučit,

mělo by být během léčby přípravkem Exalief kojení přerušeno.

Fertilita

Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen na potkanech a myších na potenciální nežádoucí účinky na fertilitu

parentální generace a generace F1. Ve studii fertility na potkaních samcích a samicích bylo prokázáno

narušení fertility samic eslikarbazepin-acetátem. Ve studii fertility na myších byly pozorovány vývojové

vlivy u embryí; účinky však mohou být také důsledkem menšího počtu

corpora lutea

a takto ukazují

narušení fertility. U myší byla zvýšená incidence závažných abnormalit i incidence závažných skeletálních

abnormalit. U potkanů ani myší nebyly pozorovány žádné účinky na parametry fertility u generace F1.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. U některých pacientů

se mohou projevit závratě, somnolence nebo vizuální poruchy, a to zvláště po zahájení léčby. Pacienty je

proto nutné informovat, že jejich fyzické a/nebo psychické schopnosti potřebné pro obsluhu a řízení strojů

mohou být narušené a že se doporučuje, aby takové činnosti nevykonávali, dokud nebude zjištěno, že jejich

schopnost je vykonávat není ovlivněna.

4.8

Nežádoucí účinky

V placebem kontrolovaných studiích, jichž se zúčastnilo 1 192 dospělých pacientů s parciálními záchvaty

(856 pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 336 léčených placebem), byly u 45,3 % pacientů léčených

eslikarbazepin-acetátem a 24,4 % pacientů léčených placebem zaznamenány nežádoucí účinky.

Přípavek již není registrován

Nežádoucí účinky byly obvykle mírně až středně intenzivní a projevily se především v prvních týdnech

léčby eslikarbazepin-acetátem.

V následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, jež se projevily s větší četností než při podání placeba

a vyskytly se více než u 1 pacienta, uvedeny v členění podle třídy orgánových systémů a četnosti:

velmi časté ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté ≥ 1/1 000 až < 1/100, vzácné ≥ 1/10 000 až <

1/1 000. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Trombocytopenie,

leukopenie

Poruchy

imunitního systému

Přecitlivělost

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Poruchy

metabolismu a

výživy

Zvýšená chuť k jídlu,

snížená chuť k jídlu,

hyponatrémie,

elektrolytová nerovnováha,

kachexie, dehydratace,

obezita

Psychiatrické

poruchy

Insomnie, apatie, deprese,

nervozita, agitovanost,

podrážděnost, porucha se

zhoršenou

pozorností/hyperaktivitou,

stav zmatenosti, výkyvy

nálady, pláč,

psychomotorická retardace,

stres, psychotická porucha

Poruchy nervového

systému

Závratě*,

somnolence

Bolesti

hlavy,

abnormální

koordinace*,

porucha

pozornosti,

tremor

Poruchy paměti, porucha

rovnováhy, amnézie,

hypersomnie, sedace,

afázie, dysestezie, dystonie,

letargie, parosmie,

nevyváženost autonomního

nervového systému,

mozečková ataxie,

mozečkový syndrom, grand

mal záchvat, periferní

neuropatie, porucha

spánkového rytmu,

nystagmus, porucha řeči,

dysartrie, hypoestezie,

ageuzie, pálivý pocit

Poruchy oka

Diplopie*,

rozmazané

vidění

Porucha zraku, oscilopsie,

binokulární okohybná

porucha, oční hyperémie,

sakadický oční pohyb,

bolest oka

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Bolest ucha, hypoakuzie,

tinitus

Přípavek již není registrován

Srdeční poruchy

Palpitace, bradykardie,

sinusová bradykardie

Cévní poruchy

Hypertenze, hypotenze,

ortostatická hypotenze

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Dysfonie, epistaxe, bolest

na hrudi

Gastrointestinální

poruchy

Nevolnost,

zvracení,

průjem

Dyspepsie, gastritida,

břišní bolest, suchá ústa,

břišní diskomfort, břišní

distenze, duodenitida,

epigastrický diskomfort,

hyperplazie dásně,

gingivitida, syndrom

dráždivého tračníku,

melena, odynofagie,

žaludeční diskomfort,

stomatitida, bolest zubů

Pankreatitida

Poruchy jater a

žlučových cest

Jaterní porucha

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie, suchá kůže,

hyperhidróza, erytém,

porucha nehtu, kožní

porucha

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie, bolest zad, bolest

krku

Poruchy ledvin a

močových cest

Nokturie, infekce

močového traktu

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Nepravidelná menstruace

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Únava,

poruchy

chůze

Astenie, malátnost,

třesavka, periferní edém,

nežádoucí účinek léku,

chladná akra končetin

Vyšetření

Snížený krevní tlak,

snížená hmotnost, snížený

diastolický krevní tlak ,

zvýšený krevní tlak,

snížený systolický krevní

tlak , snížená hladina

sodíku v krvi, snížený

hematokrit, snížený

hemoglobin, zvýšená

srdeční frekvence, zvýšené

transaminázy, zvýšené

triglyceridy, snížený volný

trijodtyronin (T3) , snížený

volný tyroxin (T4)

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Toxicita léku, pád,

poranění kloubu, otrava,

poranění kůže

* U pacientů konkomitantně léčených karbamazepinem a eslikarbazepin-acetátem v placebem

kontrolovaných studiích byla častěji hlášena diplopie, abnormální koordinace a závratě.

Přípavek již není registrován

Podávání eslikarbazepin-acetátu je spojeno se zvýšením intervalu PR. Mohou se vyskytnout nežádoucí

účinky související s prodloužením intervalu PR (např. AV blok, synkopa, bradykardie). U pacientů léčených

eslikarbazepin-acetátem nebyl zjištěn AV blok druhého nebo třetího stupně.

Během placebem kontrolovaných studií programu léčby epilepsie eslikarbazepin-acetátem se neprojevily

vzácné nežádoucí účinky, jako je útlum kostní dřeně, anafylaktické reakce, těžké kožní reakce (např.

Stevens-Johnsonův syndrom), systémový lupus erythematodes nebo těžké srdeční arytmie. Byly však

hlášeny u oxkarbazepinu. Proto nelze jejich výskyt po léčbě přípravkem Exalief vyloučit.

4.9

Předávkování

Při náhodném předávkování přípravkem Exalief byly zaznamenány symptomy centrální nervové soustavy,

jako je vertigo, nestabilní chůze a hemiparéza. Specifické antidotum není známo. Symptomatickou a

podpůrnou léčbu je nutné aplikovat dle potřeby. Metabolity eslikarbazepin-acetátu lze účinně odstranit

hemodialýzou, pokud je to nutné (viz bod 5.2).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, deriváty karboxamidu, ATC kód: N03AF04

Mechanismus účinku

Přesné mechanismy působení eslikarbazepin-acetátu nejsou známy. Elektrofyziologické studie

in vitro

však

svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát i jeho metabolity stabilizují inaktivovanou fázi napěťově řízených

sodíkových kanálů, brání tak jejich návratu do aktivované fáze, a tím udržují opakovanou neuronální

aktivitu.

Farmakodynamický účinek

Eslikarbazepin-acetát a jeho aktivní metabolity zabránily vzniku záchvatů v neklinických modelech, jež

predikovaly antikonvulzivní účinnost u člověka. U člověka je farmakologická aktivita eslikarbazepin-acetátu

vyvolána primárně prostřednictvím aktivního metabolitu eslikarbazepinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost eslikarbazepin-acetátu byly doloženy ve třech placebem kontrolovaných, dvojitě

slepých studiích fáze III u 1 049 dospělých pacientů s farmakorezistentní parciální epilepsií, která

nereagovala na léčbu jedním až třemi konkomitantními antiepileptickými léčivými přípravky. Oxkarbazepin

a felbamát nebyly v těchto studiích povoleny jako konkomitantní léčivé přípravky. Eslikarbazepin-acetát byl

hodnocen v dávkách 400 mg, 800 mg a 1200 mg jedenkrát denně. Eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg

jedenkrát denně a 1200 mg jedenkrát denně byly při snižování frekvence záchvatů během 12týdenní

udržovací léčby významně účinnější než placebo.

Podíl subjektů, u nichž došlo k 50 % snížení frekvence záchvatů ve všech studiích fáze III, činil 19 % u

subjektů užívajících placebo, 21 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 400 mg, 34 % u

subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg a 36 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-

acetát v dávce 1200 mg denně.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Eslikarbazepin-acetát se ve velké míře přeměňuje na eslikarbazepin. Hladiny eslikarbazepin-acetátu

v plazmě po perorálním podání obvykle zůstávají nižší než mez kvantifikace. Hodnoty t

eslikarbazepinu je

dosaženo za 2 až 3 hodiny po podání dávky. Biologickou dostupnost lze považovat za vysokou, neboť

množství metabolitů vyloučených močí odpovídá více než 90 % dávky eslikarbazepin-acetátu.

Distribuce

Přípavek již není registrován

Navázání eslikarbazepinu na plazmatické bílkoviny je relativně nízké (< 40 %) a není závislé na koncentraci.

Studie

in vitro

ukázaly, že vazba na plazmatické bílkoviny nebyla významně ovlivněna přítomností

warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu. Vazba warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu

a tolbutamidu nebyla významně ovlivněna přítomností eslikarbazepinu.

Biotransformace

Eslikarbazepin-acetát je rychle a ve velké míře biologicky transformován na svůj hlavní aktivní metabolit

eslikarbazepin hydrolytickým metabolismem „first-pass“. Vrcholových koncentrací (C

) eslikarbazepinu

v plazmě je dosaženo za 2 - 3 hodiny po podání dávky a rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo za

4 až 5 dnů při podávání jedenkrát denně, což odpovídá efektivnímu poločasu v řádu 20 - 24 h. Ve studiích

zdravých subjektů a dospělých pacientů s epilepsií byl zřejmý poločas eslikarbazepinu 10 - 20 h u zdravých

subjektů a 13 - 20 h u dospělých pacientů s epilepsií. Méně významné metabolity v plazmě jsou R-

likarbazepin a oxkarbazepin, u nichž bylo doloženo, že jsou aktivní, a konjugáty kyseliny glukuronové s

eslikarbazepin-acetátem, eslikarbazepinem, R-likarbazepinem a oxkarbazepinem.

Eslikarbazepin-acetát neovlivňuje svůj vlastní metabolismus ani clearance.

Ve studiích s eslikarbazepinem na čerstvých lidských hepatocytech byla zjištěna mírná aktivace

glukuronidace zprostředkované UGT1A1.

Exkrece

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí, a to

v nezměněné formě a ve formě glukuronidového konjugátu. Celkem eslikarbazepin a jeho glukuronid

odpovídají za více než 90 % celkových metabolitů vyloučených v moči, z nichž jsou zhruba dvě třetiny

vyloučeny v nezměněné formě a jedna třetina jako glukuronidový konjugát.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika eslikarbazepinu u zdravých subjektů i pacientů je lineární a v rozmezí 400 - 1200 mg

úměrná dávce.

Senioři (starší 65 let

Farmakokinetický profil eslikarbazepin-acetátu u starších pacientů s clearance kreatininu > 60 ml/min není

ovlivněn (viz bod 4.2).

Postižení ledvin

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí. Studie

pacientů s mírným až závažným postižením ledvin dokázala, že clearance je závislá na renální funkci. Během

léčby přípravkem Exalief se doporučuje úprava dávkování u pacientů, jejichž clearance kreatininu je <

60 ml/min (viz bod 4.2).

Hemodialýza odstraňuje metabolity eslikarbazepin-acetátu z plazmy.

Postižení jater

Farmakokinetika a metabolismus eslikarbazepin-acetátu po podání vícenásobných perorálních dávek byly

hodnoceny u zdravých subjektů a pacientů se středně závažným postižením jater. Středně závažné postižení

jater nemělo na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv. U pacientů s mírným až středně závažným

postižením jater se nedoporučuje úprava dávkování (viz bod 4.2).

Farmakokinetika eslikarbazepinu u pacientů se závažným postižením jater nebyla hodnocena.

Pohlaví

Studie na zdravých subjektech a pacientech doložily, že pohlaví nemá na farmakokinetiku eslikarbazepin-

acetátu vliv.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Přípavek již není registrován

Nežádoucí účinky zaznamenané ve studiích na zvířatech se projevily při expozičních limitech znatelně

nižších než jsou klinické expoziční limity eslikarbazepinu (hlavního a farmakologicky aktivního metabolitu

eslikarbazepin-acetátu). Bezpečné rozmezí na základě komparativní expozice tedy nebylo stanoveno.

Důkazy o nefrotoxicitě byly zjištěny ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u potkanů, ale nebyly

zjištěny ve studiích na myších a psech, a odpovídají exacerbaci spontánní chronické progresivní nefropatie u

tohoto druhu.

Ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u myší a potkanů byla zjištěna centrilobulární hypertrofie jater

a ve studii kancerogenity na myších byl zjištěn zvýšený výskyt nádorů jater; tato zjištění odpovídají indukci

jaterních mikrozomálních enzymů, což je účinek, který u pacientů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetáte,

nebyl zaznamenán.

Studie genotoxicity eslikarbazepin-acetátu nenaznačují žádné zvláštní nebezpečí pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Povidon K 29/32

Sodná sůl kroskarmelosy

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Exalief 800 mg tablety jsou baleny

v Al/Al nebo Al/PVC blistrech vložených do lepenkových krabiček

obsahujících 20, 30, 60 nebo 90 tablet.

Exalief 800 m

g tablety jsou baleny v HDPE lahvičkách s polypropylenovým uzávěrem s dětskou pojistkou,

vložených do lepenkových krabiček, obsahujících 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIAL - Portela & Cª

, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

Přípavek již není registrován

e-mail: info@bial.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/520/012-020

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21.04.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/987

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

EXALIEF

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Exalief?

Exalief je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku eslikarbazepin acetát. Je k dispozici ve formě

bílých tablet (kulatých: 400 mg, podlouhlých: 600 mg a 800 mg).

Na co se přípravek Exalief používá?

Přípravek Exalief se používá k léčbě dospělých s parciálními záchvaty (epileptickými záchvaty) se

sekundární generalizací nebo bez ní. Jde o typ epilepsie, při kterém příliš vysoká elektrická aktivita

v jedné polovině mozku vyvolává příznaky, jako jsou náhlé škubavé pohyby části těla, poruchy sluchu,

čichu nebo zraku, snížená citlivost nebo náhlý pocit strachu. K sekundární generalizaci dochází, když

nadměrná aktivita později postihne celý mozek. Přípravek Exalief se smí používat jen jako doplněk

k jiným antiepileptikům (léčivým přípravkům proti epilepsii).

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Exalief používá?

Léčba přípravkem Exalief se zahajuje dávkou 400 mg jednou denně, která se po jednom nebo dvou

týdnech zvýší na standardní dávku 800 mg jednou denně.

V závislosti na pacientově reakci na léčbu je možné dávku zvýšit na 1200 mg jednou denně. Přípravek

Exalief lze užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle.

U pacientů starších 65 let by přípravek Exalief měl být podáván s opatrností, neboť u této skupiny

pacientů není k dispozici dostatečné m

nožství informací o bezpečnosti přípravku. Opatrnosti je

zapotřebí rovněž při podávání přípravku Exalief pacientům s poruchami ledvin, u kterých je třeba

v závislosti na fungování ledvin upravit jeho dávkování. Použití přípravku se nedoporučuje u pacientů

se závažným postižením ledvin nebo jater. Také se nedoporučuje přípravek Exalief podávat dětem do

18 let.

Jak přípravek Exalief působí?

Léčivá látka v přípravku Exalief, eslikarbazepin acetát, se v těle přeměňuje na antiepileptikum

eslikarbazepin. Epilepsie je vyvolána nadměrnou elektrickou aktivitou v mozku. Přenos elektrických

impulzů nervy vyžaduje rychlý pohyb sodíku do nervových buněk. Eslikarbazepin podle všeho působí

tak, že blokuje „napěťově řízené sodíkové kanály“, čímž zabraňuje pronikání sodíku do nervových

buněk. To snižuje aktivitu nervových buněk v mozku, což vede ke snížení závažnosti a počtu záchvatů.

Přípavek již není registrován

Jak byl přípravek Exalief zkoumán?

Účinky přípravku Exalief byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na

lidech.

Byly provedeny tři hlavní studie, do kterých bylo zařazeno celkem 1 050 pacientů s parciálními

záchvaty, které nebyly kontrolovány jinými léčivými přípravky. Ve všech třech studiích byl přípravek

Exalief, podávaný ve třech různých dávkách (400 mg, 800 mg a 1200 mg jednou denně), porovnáván

s placebem (léčbou neúčinným přípravkem). Všichni pacienti souběžně užívali jiná antiepileptika.

V těchto třech studiích bylo hlavním měřítkem účinnosti snížení počtu záchvatů po 12 týdnech.

Jaký přínos přípravku Exalief byl prokázán v průběhu studií?

Z celkových výsledků tří provedených studií vyplývá, že přípravky Exalief 800 mg a Exalief 1200 mg

byly v rámci snížení počtu záchvatů při použití jako doplněk k jiným antiepileptikům účinnější než

placebo. Při zahájení studie měli pacienti přibližně 13 záchvatů měsíčně. P

o 12 týdnech léčby klesl

počet záchvatů měsíčně u pacientů užívajících přípravek Exalief 800 mg na 9,8 a u pacientů

užívajících přípravek Exalief 1200 mg na 9. U pacientů užívajících placebo bylo oproti tomu

zaznamenáno v průměru 11,7 záchvatů za měsíc.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Exalief?

Vedlejší účinky se vyskytují téměř u poloviny pacientů užívajících přípravek Exalief. Mezi

nejběžnější vedlejší účinky přípravku Exalief (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patří závratě a

ospalost. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Exalief je uveden

v příbalových informacích.

Přípravek Exalief by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na eslikarbazepin acetát,

na kteroukoli jinou složku přípravku nebo na jiné deriváty karboxamidu (léky s podobnou strukturou

jako eslikarbazepin acetát, např. karbazepin nebo oxkarbazepin). Dále se tento přípravek nesmí

používat u osob s atrioventrikulárním blokem druhého nebo třetího stupně (problém s elektrickým

přenosem v srdci).

Na základě čeho

byl přípravek Exalief schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Exalief v rámci léčby

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, kteří souběžně užívají jiná

antiepileptika, převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Exalief bylo uděleno rozhodnutí

o registraci.

Další informace o přípravku Exalief:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Exalief platné v celé Evropské unii

společnosti Bial - Portela & Ca, SA, dne 21. dubna 2009.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Exalief je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 02-2009.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace