Evotaz

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
cobicistat, atazanavir
Dostupné s:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATC kód:
J05AR15
INN (Mezinárodní Name):
atazanavir, cobicistat
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
EVOTAZ is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of HIV-1 infected adults and adolescents (aged 12 years and older weighing at least 35 kg) without known mutations associated with resistance to atazanavir (see sections 4. 4 a 5.
Přehled produktů:
Revision: 11
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003904
Datum autorizace:
2015-07-13
EMEA kód:
EMEA/H/C/003904

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

10-08-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

04-12-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

18-11-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

18-11-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

18-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

18-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

04-12-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro pacienta

EVOTAZ 300 mg/150 mg potahované tablety

atazanavirum/cobicistatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je EVOTAZ a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EVOTAZ užívat

Jak se EVOTAZ užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak EVOTAZ uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je EVOTAZ a k čemu se používá

EVOTAZ obsahuje dvě léčivé látky:

atazanavir, antivirový (nebo antiretrovirový) lék. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory

proteázy. Tyto léky kontrolují infekci virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV - Human

Immunodeficiency Virus) tím, že zabraňují produkci bílkoviny, kterou virus HIV potřebuje pro

své množení. Tyto léky snižují množství viru HIV ve vašem těle a následně posilují váš imunitní

systém. Takto EVOTAZ snižuje riziko rozvoje chorob spojených s infekcí HIV.

kobicistat (látka zlepšující účinnost léku), který pomáhá zlepšovat účinky atazanaviru.

Kobicistat neléčí přímo infekci HIV, ale zvyšuje hladinu atazanaviru v krvi. Dělá to zpomalením

rozpadu atazanaviru, který zůstává v těle déle.

EVOTAZ mohou užívat dospělí a dospívající (ve věku 12 let a starší s tělesnou hmotností alespoň 35

kg) nakažení virem HIV, který způsobuje syndrom získaného selhání imunity (AIDS). Používá se v

kombinaci s jinými anti-HIV léky, které pomáhají kontrolovat infekci HIV. Váš lékař vám doporučí,

která kombinace těchto léků s přípravkem EVOTAZ je pro vás nejlepší.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EVOTAZ užívat

Neužívejte přípravek EVOTAZ

jestliže jste alergický(á) na atazanavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže máte středně těžké až těžké jaterní potíže

jestliže užíváte některý z těchto léků: viz také Další léčivé př

ípravky a EVOTAZ

rifampicin (antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy)

karbamazepin, fenobarbital a fenytoin (antiepileptika používaná pro prevenci záchvatů)

astemizol nebo terfenadin (jsou běžně užívané k léčbě příznaků alergie; tyto léky mohou být

volně prodejné); cisaprid (používaný k léčbě žaludečního refluxu (pronikání kyselého

žaludečního obsahu zpět do jícnu, jeho příznakem je pálení žáhy)); pimozid (používaný

k léčbě schizofrenie); amiodaron, dronedaron, chinidin, lidokain (injekční) nebo bepridil

(užívané k úpravě srdečního rytmu); ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin a

methylergometrin (používané k léčbě bolesti hlavy); a alfuzosin (používaný k léčbě zvětšené

prostaty)

kvetiapin (používaný k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a depresivní poruchy);

lurasidon (používaný k léčbě schizofrenie)

přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, rostlinný přípravek)

triazolam a perorálně podávaný (podávaný ústy) midazolam (používané k usnutí a/nebo

k odstranění úzkosti)

simvastatin, lovastatin a lomitapid (používané ke snížení hladiny cholesterolu)

avanafil (používaný k léčbě poruch erekce)

kolchicin (používaný k léčbě dny), pokud máte potíže s ledvinami a/nebo játry

dabigatran a tikagrelor (používané k prevenci a snížení tvorby krevních sraženin).

přípravky obsahující grazoprevir, včetně fixní kombinace dávek elbasviru/grazopreviru a

fixní kombinace dávek glekapreviru/pibrentasviru (používané k léčbě chronické infekce

virem hepatitidy C)

S přípravkem EVOTAZ neužívejte sildenafil, který se užívá k léčbě plicní arteriální hypertenze

(zvýšený krevní tlak v plicním řečišti). Sildenafil se také užívá k léčbě poruch erekce. Upozorněte

svého lékaře, pokud užíváte sildenafil k léčbě poruch erekce.

Upozorněte okamžitě svého lékaře, pokud vám bude tyto léky předepisovat.

Upozornění a opatření

Někteří lidé budou vyžadovat zvláštní péči před začátkem nebo i během podávání přípravku

EVOTAZ. Před užitím přípravku EVOTAZ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

EVOTAZ neléčí přímo infekci HIV. Stále se u vás mohou rozvíjet infekce nebo jiná onemocnění

spojená s infekcí HIV. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete přenášet virus HIV na jiné

lidi, i když účinnou antiretrovirovou léčbou se riziko snižuje. Poraďte se se svým lékařem o opatřeních

potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby.

Ujistěte se, že váš lékař ví, že:

máte problémy s játry

se u vás mohou vyvinout známky nebo příznaky žlučových kamenů (bolest na pravé straně

těla). Výskyt žlučových kamenů byl hlášen u pacientů, kteří užívali atazanavir, složku přípravku

EVOTAZ

máte hemofilii typu A nebo B. Můžete si všimnout zvýšeného krvácení.

máte problémy s ledvinami nebo potřebujete hemodialýzu. U pacientů, kteří užívali atazanavir,

složku přípravku EVOTAZ, byly hlášeny ledvinové kameny. Pokud se u Vás rozvinou známky

nebo příznaky ledvinových kamenů (bolest v boku, krev v moči, bolest při močení), ihned

informujte svého lékaře

užíváte perorální antikoncepci ("pilulky") k zabránění otěhotnění. Pokud v současné době

užíváte perorální antikoncepci nebo používáte antikoncepční náplasti k zabránění otěhotnění,

použijte ještě další nebo jiný druh antikoncepce (například kondom)

U některých pacientů s infekcí HIV (AIDS) v pokročilém stadiu, kteří dříve prodělali oportunní

infekci (infekci provázející primární onemocnění), se mohou brzy po zahájení anti-HIV léčby

vyskytnout známky a příznaky zánětu z předchozích infekcí. Má se za to, že tyto příznaky jsou

důsledkem zlepšení imunitní odpovědi organizmu umožňující zdolávat infekce, které mohou být v těle

přítomné bez viditelných příznaků. Všimnete-li si jakýchkoli příznaků infekce, informujte, prosím,

ihned svého lékaře. Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás

kromě oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když

imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po

zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné příznaky, jako jsou svalová slabost,

slabost začínající v rukou a chodidlech a postupující směrem k trupu, bušení srdce, třes nebo

hyperaktivita, ihned prosím informujte svého lékaře a požádejte o potřebnou léčbu.

Při užívání kombinované antiretrovirové terapie se u některých pacientů může vyvinout kostní

onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti

krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu,

závažné snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových

faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště

kyčelního, kolenního a ramenního) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků,

informujte o tom prosím svého lékaře.

U pacientů, kteří užívali EVOTAZ, se objevila hyperbilirubinemie (zvýšená hladina bilirubinu v krvi).

Známkami mohou být mírné zežloutnutí kůže nebo očí. Jestliže si všimnete některých z těchto

příznaků, prosím oznamte to svému lékaři.

U pacientů, kteří užívají přípravek EVOTAZ, se může rozvinout závažná forma kožní vyrážky, včetně

Stevensova-Johnsonova syndromu. Pokud se u vás vyrážka objeví, oznamte to ihned svému lékaři.

EVOTAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny.

Informujte prosím svého lékaře, pokud zaznamenáte změnu toho, jak vám tluče srdce (změny

srdečního rytmu).

Děti a dospívající

Nepodávejte tento lék dětem do 12 let nebo s tělesnou hmotností nižší než 35 kg, protože užití

přípravku EVOTAZ u této populace dosud nebylo zkoumáno.

Další léčivé přípravky a přípravek EVOTAZ

Přípravek EVOTAZ nesmíte užívat s některými léčivými přípravky. Tyto léky jsou uvedeny

v části Neužívejte přípravek EVOTAZ, kterou začíná bod 2.

Jsou i jiné léky, které nelze s přípravkem EVOTAZ užívat dohromady, nebo mohou vyžadovat změnu

v režimu jejich užívání. Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a)

v nedávné době nebo které možná budete užívat. Zvláště důležité je upozornit na:

přípravky obsahující ritonavir nebo kobicistat (látky zlepšující účinnost léku)

jiné přípravky k léčbě HIV infekce (např. indinavir, didanosin, tenofovir-disoproxil, tenofovir-

alafenamid, efavirenz, etravirin, nevirapin a maravirok)

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (užívané při léčbě hepatitidy (zánětu jater) typu C)

sildenafil, vardenafil a tadalafil (používané muži při léčbě impotence [poruchy erekce])

jestliže užíváte perorální antikoncepci ("pilulky"). Máte také užívat doplňkové nebo odlišné typy

antikoncepce (např. kondom).

léky používané k léčbě nemocí spojených s překyselením žaludku ("pálení žáhy") (např. antacida,

-blokátory, jako je famotidin, a inhibitory protonové pumpy, jako je omeprazol)

disopyramid, flekainid, mexiletin, propafenon, digoxin, bosentan, amlodipin, felodipin, nikardipin,

nifedipin, verapamil, diltiazem, metoprolol a timolol (léky, které snižují krevní tlak, zpomalují

tepovou frekvenci nebo upravují srdeční rytmus

atorvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin a rosuvastatin (používané ke snížení hladiny

cholesterolu v krvi)

salmeterol (používaný k léčbě astmatu)

cyklosporin, takrolimus a sirolimus (léky snižující odpověď imunitního systému těla)

některá antibiotika (rifabutin, klarithromycin)

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol a flukonazol (k léčbě plísňových onemocnění)

metformin (používaný k léčbě cukrovky typu 2)

warfarin, apixaban, edoxaban a rivaroxaban (používané ke snížení krevní srážlivosti)

irinotekan, dasatinib, nilotinib, vinblastin a vinkristin (používané k léčbě rakoviny)

trazodon (používaný k léčbě deprese)

perfenazin, risperidon, thioridazin, midazolam (podávané injekčně), buspiron, klorazepát,

diazepam, estazolam, flurazepam a zolpidem (používané k léčbě poruch nervového systému)

buprenorfin (užívaný k léčbě závislosti na opioidech a k léčbě bolesti)

Důležité je informovat lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků: kortikosteroidy, včetně

betamethasonu, budesonidu, flutikasonu, mometasonu, prednisonu, triamcinolonu. Tyto léky se

používají k léčbě alergií, astmatu, zánětlivých onemocnění střev, zánětlivých onemocnění očí, kloubů

a svalů a dalších zánětlivých onemocnění. Pokud nelze použít alternativní léčbu, užívejte je pouze po

lékařském posouzení a Váš lékař Vás má pečlivě sledovat z hlediska nežádoucích účinků

kortikosteroidů.

Těhotenství a kojení

Přípravek EVOTAZ se nemá užívat během těhotenství, protože hladiny léku v krvi mohou být během

těhotenství nižší a již nemusí být dostatečně vysoké pro kontrolu HIV. Váš lékař Vám může předepsat

jiné léky, pokud během užívání přípravku EVOTAZ otěhotníte.

V mateřském mléce byla zjištěna přítomnost atazanaviru, látky přípravku EVOTAZ. Není známo, zda

se kobicistat, další složka přípravku EVOTAZ, vylučuje do mateřského mléka u lidí. Nicméně u zvířat

se ukázalo, že se do mléka vylučuje. Pokud užíváte EVOTAZ, informujte svého lékaře o tom, že

kojíte. Pacientky nemají kojit, pokud užívají EVOTAZ. Ženám infikovaným HIV se kojení

nedoporučuje, protože se virus může přenášet mateřským mlékem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání atazanaviru a kobicistatu, léčivých látek přípravku EVOTAZ, někteří pacienti uváděli

závratě. Jestliže máte závratě nebo se Vám točí hlava, neřiďte, nepoužívejte žádné nástroje ani

neobsluhujte stroje, a ihned prosím kontaktujte svého lékaře.

3.

Jak se EVOTAZ užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem. Takto si budete jist(a), že váš lék je plně účinný a že jste snížil(a) riziko rozvoje

HIV-virové rezistence na léčbu.

Doporučená dávka přípravku EVOTAZ pro dospělé a dospívající (ve věku 12 let a starší s tělesnou

hmotností alespoň 35 kg) je jedna tableta denně podávaná ústy spolu s jídlem v kombinaci s jinými

léky proti HIV. Tablety mají nepříjemnou chuť, proto polykejte celou tabletu; tablety nedrťte ani

nežvýkejte. To vám pomůže zajistit plnou dávku.

Jestliže jste užil (a) více přípravku EVOTAZ, než jste měl (a)

Jestliže jste užil (a) náhodně více tablet přípravku EVOTAZ, než vám předepsal lékař, kontaktujte

ihned svého lékaře nebo požádejte o radu v nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek EVOTAZ

Jestliže vynecháte dávku přípravku EVOTAZ a uplynulo méně než 12 hodin, vezměte si tabletu

s jídlem a další dávku podle rozpisu užijte v obvyklou dobu. Pokud vynecháte dávku a uplynulo více

než 12 hodin od doby, kdy jste si měl(a) EVOTAZ vzít, neužívejte vynechanou dávku. Počkejte na

další dávku a vezměte si ji v obvyklou dobu. Další dávku nezdvojnásobujte. Je důležité, abyste

nevynechal(a) žádnou dávku přípravku EVOTAZ ani jiného léku proti HIV.

Jestliže jste přestal (a) užívat přípravek EVOTAZ

Nepřestávejte užívat EVOTAZ bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud na svém zdravotním stavu zaznamenáte cokoli neobvyklého, sdělte to

svému lékaři.

Při užívání přípravku EVOTAZ se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

zežloutnutí kůže či bělma očí

pocit na zvracení

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

zvýšené hodnoty bilirubinu v krvi

zvracení, průjem, bolest a nepříjemné pocity v oblasti žaludku, zažívací potíže, nadmuté nebo

zvětšené břicho, větry (plynatost)

bolest hlavy, závrať

nadměrná únava

zvýšená chuť k jídlu, porucha vnímání chuti, sucho v ústech

nespavost, abnormální sny, spavost

vyrážka

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

život ohrožující nepravidelný srdeční tep (torsade de pointes)

alergická reakce (přecitlivělost)

zánět jater

zánět slinivky, zánět žaludku

alergické reakce včetně vyrážky, vysoká tělesná teplota, zvýšené hodnoty jaterních enzymů v

krevních testech, zvýšení počtu bílých krvinek [eozinofilie] a/nebo zvětšené lymfatické uzliny)

(viz bod 2)

závažný otok kůže a jiných tkání, nejčastěji rtů nebo očí

mdloby, vysoký krevní tlak

bolest na hrudi, malátnost, horečka

dýchací obtíže

tvorba ledvinových kamenů, zánět ledvin, výskyt krve v moči, výskyt bílkoviny v moči, častější

močení, chronické onemocnění ledvin (jak dobře vám pracují ledviny)

žlučníkové kaménky

ubývání svaloviny, bolest kloubů, bolest svalů

zvětšení prsů u mužů

deprese, úzkost a poruchy spánku

neobvyklá únava nebo slabost

ztráta chuti k jídlu, ztráta tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti

dezorientace, ztráta paměti

otupělost, slabost, brnění nebo bolest horních a dolních končetin

vředy v ústech a opary

svědivá vyrážka, neobvyklá ztráta nebo slábnutí vlasů, svědění

Vzácné (mohou postihnout více než 1 z 1 000 osob)

alergické reakce zahrnující závažné formy kožní vyrážky, vysokou teplotu a zvětšené lymfatické

uzliny (Stevensův-Johnsonův syndrom) (viz bod 2)

rychlý či nepravidelný srdeční tep (prodloužení QTc)

zvětšení jater a sleziny

zánět žlučníku

bolest ledvin

otok

viditelné nahromadění tekutiny pod kůží, kožní vyrážka, rozšíření krevních cév

neobvyklý způsob chůze

svalová bolest, svalová citlivost a slabost nezpůsobená cvičením

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy

v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životního stylu, a v případě lipidů

v krvi někdy se samotnou léčbou infekce HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny

zjistil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak EVOTAZ uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co EVOTAZ obsahuje

Léčivými látkami jsou atazanavirum a cobicistatum. Jedna potahovaná tableta obsahuje

atazanavirum 300 mg (jako atazanavirum sulfas) a cobicistatum 150 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety - mikrokrystalická celulóza (E 460(i)), sodná sůl kroskarmelózy (E 468), sodná

sůl karboxymethylškrobu, krospovidon (E 1202), kyselina stearová (E 570), magnesium-stearát

(E 470b), hyprolóza (E 463), oxid křemičitý (E 551)

Potahová vrstva - hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E 171), mastek (E 553b), triacetin (E

1518), červený oxid železitý (E 172)

Jak EVOTAZ vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku EVOTAZ jsou růžové, oválné, bikonvexní tablety přibližných rozměrů

19 mm x 10,4 mm, na jedné straně je vyraženo "3641" a druhá strana tablety je hladká.

EVOTAZ potahované tablety jsou dodávány v lahvičkách po 30 tabletách. K dispozici jsou následující

velikosti balení: krabička s 1 lahvičkou obsahující 30 potahovaných tablet nebo krabička obsahující

90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irsko

Výrobce

CATALENT ANAGNI S.R.L.

Loc. Fontana del Ceraso snc

Strada Provinciale 12 Casilina, 41

03012 Anagni (FR)

Itálie

Swords Laboratories T/A Bristol-Myers Squibb

Pharmaceutical Operations, externí výroba

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

EVOTAZ 300 mg/150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje atazanavirum 300 mg (jako atazanaviri sulfas) a cobicistatum

150 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Růžová, oválná, bikonvexní potahovaná tableta o přibližných rozměrech 19 mm x 10,4 mm, na jedné

straně je vyraženo "3641" a na druhé straně je hladká.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

EVOTAZ je indikován v kombinaci s jinými antiretrovirovými léky pro léčbu dospělých a

dospívajících (ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň 35 kg) infikovaných HIV-1 bez

známých mutací spojených s rezistencí na atazanavir (viz body 4.4 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podávání

Terapie má být zahájena lékařem se zkušenostmi s léčbou HIV infekce.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku EVOTAZ pro dospělé a dospívající (ve věku 12 let a starší s tělesnou

hmotností alespoň 35 kg) je jedna tableta jednou denně perorálně spolu s jídlem (viz bod 5.2).

Doporučení při vynechání dávky

Pokud je dávka přípravku EVOTAZ vynechána v průběhu 12 hodin od doby, kdy se obvykle užívá,

pacienti mají být poučeni, aby předepsanou dávku přípravku EVOTAZ užili s jídlem co nejdříve.

Pokud si vzpomenou později než po 12 hodinách od doby, kdy dávku obvykle užívají, mají dávku

vynechat a pokračovat v obvyklém rozpisu dávkování.

Zvláštní populace pacientů

Porucha funkce ledvin

Vzhledem k velmi omezenému vylučování kobicistatu a atazanaviru ledvinami nejsou u pacientů

s poruchou funkce ledvin nutná žádná zvláštní opatření nebo úprava dávkování přípravku EVOTAZ.

Přípravek EVOTAZ se nedoporučuje u pacientů na hemodialýze (viz body 4.4 a 5.2).

Bylo prokázáno, že kobicistat snižuje odhadovanou clearance kreatininu inhibicí tubulární sekrece

kreatininu bez vlivu na aktuální funkci ledvinných glomerulů. Podávání přípravku EVOTAZ

u pacientů s clearance kreatininu nižší než 70 ml/min se nemá zahajovat, pokud některá ze současně

podávaných léčivých látek (např. emtricitabin, lamivudin, tenofovir-disoproxil nebo adefovir)

vyžaduje úpravu dávkování na základě clearance kreatininu (viz body 4.4, 4.8 a 5.2).

Porucha funkce jater

Farmakokinetické údaje týkající se užívání přípravku EVOTAZ u pacientů s poruchou funkce jater

nejsou k dispozici.

Atazanavir a kobicistat se metabolizují prostřednictvím jaterního systému. Pacienti s lehkou poruchou

funkce jater (třída A podle Child-Pugha) mají atazanavir užívat s opatrností. Nicméně pacienti se

středně těžkou (třída B podle Child-Pugha) až těžkou (třída C podle Child-Pugha) poruchou funkce

jater nesmí atazanavir užívat. U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater není nutná

úprava dávkování kobicistatu. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater kobicistat nebyl studován

a jeho použití se u těchto pacientů nedoporučuje.

Pacienti s lehkou poruchou funkce jater mají přípravek EVOTAZ užívat s opatrností. Pacienti se

středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater přípravek EVOTAZ nesmí užívat (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Děti od narození do 3 měsíců věku

Děti mladší 3 měsíců nemají přípravek EVOTAZ užívat z důvodu obav ohledně bezpečnosti, a to

zejména kvůli případnému riziku kernikteru vyvolanému atazanavirem.

Děti od 3 měsíců do <12 let věku nebo s tělesnou hmotností < 35 kg

Bezpečnost a účinnost přípravku EVOTAZ u dětí mladších než 12 let nebo s tělesnou hmotností nižší

než 35 kg nebyly stanoveny. Současné dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, ale

nemůže být vydáno žádné doporučení týkající se dávkování.

Těhotenství a doba poporodní

Léčba přípravkem EVOTAZ během těhotenství vede k nízké expozici atazanaviru. Proto léčba

přípravkem EVOTAZ nemá být zahájena během těhotenství a ženy, které otěhotní během léčby

přípravkem EVOTAZ, mají být převedeny na alternativní léčebný režim (viz body 4.4 a 4.6).

Způsob podání

EVOTAZ se užívá perorálně s jídlem (viz bod 5.2). Potahované tablety se polykají celé a nesmí se

kousat, lámat, krájet ani drtit.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžné podávání s následujícími léčivými přípravky, které jsou silnými spouštěči izoformy

CYP3A4 cytochromu P450, vzhledem k možné ztrátě terapeutického účinku (viz bod 4.5):

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (antiepileptika)

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (rostlinný přípravek)

rifampicin (antimykobakteriální lék)

Souběžné podávání s následujícími léčivými přípravky vzhledem k možnosti vzniku závažných a/nebo

život ohrožujících nežádoucích účinků (viz bod 4.5):

kolchicin, pokud se používá u pacientů s poruchou funkce ledvin a/nebo jater (antiuratikum)

(viz bod 4.5)

sildenafil, pokud se používá k léčbě pulmonální arteriální hypertenze (viz vody 4.4 a 4.5 pro

souběžné podávání léků na erektilní dysfunkci), avanafil (inhibitory PDE5)

dabigatran (antikoagulans)

simvastatin a lovastatin (inhibitory HMG-CoA reduktázy) (viz bod 4.5)

lomitapid (přípravek modifikující hladinu lipidů)

přípravky obsahující grazoprevir, včetně fixní kombinace dávek elbasviru/grazopreviru

(používané k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C) (viz bod 4.5)

fixní kombinace dávek glekapreviru/pibrentasviru (viz bod 4.5)

substráty izoformy CYP3A4 nebo izoformy UGT1A1 UDP-glukuronyltransferázy, které mají

úzké terapeutické okno:

alfuzosin (antagonista alfa-1-adrenergních receptorů)

amiodaron, bepridil, dronedaron, chinidin, systémově podávaný lidokain

(antiarytmika/antianginóza)

astemizol, terfenadin (antihistaminika)

cisaprid (prokinetikum)

námelové deriváty (např. dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, methylergometrin)

pimozid, kvetiapin, lurasidon (antipsychotika/neuroleptika) (viz bod 4.5)

tikagrelor (antikoagulans)

triazolam, midazolam podávaný perorálně (sedativa/hypnotika) (opatrnosti je třeba při

parenterálním podání midazolamu, viz bod 4.5).

Středně těžká až těžká porucha funkce jater.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržovat opatření k zabránění přenosu

v souladu s národními doporučeními.

Volba přípravku EVOTAZ u pacientů má být založena na testování individuální rezistence pacienta k

virům a jeho lékové anamnéze (viz bod 5.1).

Těhotenství

Bylo prokázáno, že léčba atazanavirem/kobicistatem v dávce 300 mg/150 mg během druhého a třetího

trimestru vede k nízké expozici atazanaviru. Hladiny kobicistatu se snižují a nemusí zajistit adekvátní

potenciaci účinku léčby. Podstatné snížení expozice atazanaviru může mít za následek virologické

selhání a zvýšené riziko přenosu infekce HIV z matky na dítě. Proto léčba přípravkem EVOTAZ nemá

být zahájena během těhotenství a ženy, které otěhotní během léčby přípravkem EVOTAZ, mají být

převedeny na alternativní léčebný režim (viz body 4.2 a 4.6).

Patienti se zdravotními obtížemi

Porucha funkce jater

U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater je užívání přípravku EVOTAZ

kontraindikováno. Pacienti s lehkou poruchou funkce jater mají přípravek EVOTAZ užívat

s opatrností (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Atazanavir

Atazanavir se primárně metabolizuje v játrech a u pacientů s poruchou funkce jater byly pozorovány

jeho zvýšené koncentrace v plazmě (viz body 4.2 a 5.2). Bezpečnost a účinnost atazanaviru u pacientů

s významným primárním postižením jater nebyly stanoveny. Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo

C léčení kombinací antiretrovirových přípravků mají zvýšené riziko vzniku závažných a potenciálně

fatálních nežádoucích účinků postihujících funkci jater (viz bod 4.8). V případě souběžně probíhající

antivirové terapie hepatitidy B nebo C si prosím přečtěte také souhrny údajů o přípravku pro dané

léčivé přípravky.

U pacientů s předchozí dysfunkcí jater nebo chronickou aktivní hepatitidou je během kombinované

antiretrovirové terapie zvýšený výskyt abnormalit jaterních funkcí, který se má sledovat podle zásad

správné klinické praxe. Objeví-li se u těchto pacientů známky zhoršování jaterního onemocnění, musí

být zváženo přerušení nebo ukončení léčby.

Kobicistat

Kobicistat nebyl u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (třída C podle Child-Pugha) studován.

Porucha funkce ledvin

U pacientů na hemodialýze se přípravek EVOTAZ nedoporučuje (viz body 4.2 a 5.2).

Účinky na odhadovanou clearance kreatininu

Bylo prokázáno, že kobicistat snižuje odhadovanou clearance kreatininu inhibicí tubulární sekrece

kreatininu. Tento účinek na hladinu kreatininu v séru vedoucí ke snížení odhadované clearance

kreatininu má být zvážen, jestliže je přípravek EVOTAZ podáván pacientům, u kterých se odhadovaná

clearance kreatininu používá na sledování aspektů jejich klinické léčby včetně úpravy dávkování

současně podávaných léčivých přípravků. Více informací naleznete v souhrnu údajů o přípravku

týkajícím se kobicistatu.

U pacientů s clearance kreatininu nižší než 70 ml/min nemá být léčba přípravkem EVOTAZ zahájena,

pokud jeden nebo více souběžně podávaných léčivých přípravků vyžaduje úpravu dávkování na

základě clearance kreatininu (např. emtricitabin, lamivudin, tenofovir-disoproxil nebo adefovir; viz

body 4.2, 4.8 a 5.2).

Jelikož atazanavir a kobicistat se vysoce vážou na plazmatické bílkoviny, je nepravděpodobné, že

budou významně odstraněny hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou (viz body 4.2 a 5.2).

V současné době nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by stanovily, zda je souběžné podávání

tenofovir-disoproxilu a kobicistatu spojeno s vyšším rizikem nežádoucích účinků na funkci ledvin

v porovnání s režimy, kdy se podává tenofovir-disoproxil bez kobicistatu.

Prodloužení QT intervalu

V klinických studiích s atazanavirem, složkou přípravku EVOTAZ, bylo pozorováno asymptomatické

prodloužení PR intervalu závislé na velikosti dávky. Opatrnosti je třeba při užívání léků, o nichž je

známo, že vyvolávají prodloužení PR. U pacientů s preexistujícími převodními poruchami

(atrioventrikulární blokáda II. a vyššího stupně nebo blokáda ramének) se má přípravek EVOTAZ

užívat s opatrností a pouze tehdy, když prospěch převáží možná rizika (viz bod 5.1). Zvláštní

opatrnosti je třeba při předepisování přípravku EVOTAZ ve spojení s léčivými přípravky, které můžou

prodlužovat QT interval a/nebo u pacientů s preexistujícími rizikovými faktory (bradykardie,

kongenitální prodloužený QT interval, elektrolytová dysbalance (viz body 4.8 a 5.3).

Pacienti s hemofilií

U pacientů s hemofilií typu A a B léčenými inhibitory proteázy byly zaznamenány případy zvýšeného

krvácení včetně spontánních kožních hematomů a hemartrosu. Některým pacientům byl navíc podán

faktor VIII. U více než poloviny hlášených případů léčba inhibitory proteázy pokračovala nebo byla

po přerušení znovu nasazena. Předpokládá se kauzální vztah, ačkoliv mechanizmus vzniku nebyl

osvětlen. Hemofilici mají být proto upozorněni na možnost zvýšeného krvácení.

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů

a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem.

U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti

není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování hladin lipidů a glukózy v krvi je třeba

sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

V klinických studiích bylo prokázáno, že atazanavir vyvolává dyslipidemii nižšího rozsahu než

komparátory.

Hyperbilirubinemie

U pacientů léčených atazanavirem se objevily případy reverzibilního zvýšení nepřímého

(nekonjugovaného) bilirubinu souvisejícího s inhibicí UDP-glukuronosyltransferázy (UGT) (viz

bod 4.8). U zvýšení hladin jaterních aminotransferáz, které se vyskytuje při zvýšené hladině

bilirubinu, je nutné posoudit, zda nemá jiný etiologický původ. Pokud jsou žloutenka nebo ikter sklér

pro pacienta nepřijatelné, je možné místo podávání přípravku EVOTAZ zvážit alternativní

antiretrovirovou léčbu.

Indinavir je rovněž spojován s nepřímou (nekonjugovanou) hyperbilirubinemií, a to díky inhibici

UGT. Kombinace přípravku EVOTAZ a indinaviru nebyly zkoumány a souběžné podávání těchto

přípravků se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Cholelitiáza

U pacientů léčených atazanavirem byla hlášena cholelitiáza (viz bod 4.8). Některé pacienty bylo nutno

hospitalizovat kvůli další léčbě a někteří pacienti měli komplikace. Pokud se objeví známky nebo

příznaky cholelitiázy, lze zvážit dočasné přerušení nebo ukončení léčby.

Chronické onemocnění ledvin

Během postmarketingového sledování bylo u pacientů infikovaných HIV užívajících atazanavir v

kombinaci s ritonavirem nebo bez něj hlášeno chronické onemocnění ledvin. Rozsáhlá prospektivní

observační studie prokázala souvislost mezi zvýšenou incidencí chronického onemocnění ledvin a

kumulativní expozicí léčebnému režimu obsahujícímu atazanavir/ritonavir u pacientů infikovaných

HIV s iniciálně normální eGFR. Tato souvislost byla pozorována nezávisle na expozici tenofovir-

disoproxil-fumarátu. Pravidelné monitorování renálních funkcí pacientů se má provádět po celou dobu

trvání léčby (viz bod 4.8).

Nefrolitiáza

U pacientů léčených atazanavirem byla hlášena nefrolitiáza (viz bod 4.8). Některé pacienty bylo nutno

hospitalizovat kvůli další léčbě a někteří pacienti měli komplikace. V některých případech byla

nefrolitiáza spojena s akutním renálním selháním nebo s renální insuficiencí. Pokud se objeví známky

nebo příznaky nefrolitiázy, lze zvážit dočasné přerušení nebo ukončení léčby.

Syndrom imunitní reaktivace

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination antiretroviral therapy, CART) se

u HIV infikovaných pacientů s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na

asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit závažné klinické stavy nebo

zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během několika prvních

týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované

a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou patogenem Pneumocystis jirovecii.

Jakékoli příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby má být zahájena příslušná léčba.

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako jsou Gravesova

choroba a autoimunitní hepatitida), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy

se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby.

Osteonekróza

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci

alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší BMI (body mass index/ index tělesné hmotnosti), byly případy

osteonekrózy hlášeny především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé

expozici kombinované antiretrovirové terapii (CART). Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali

lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají pohybové

potíže.

Vyrážka a s ní spojené syndromy

Vyrážky jsou obvykle mírné až středně závažné makulopapulární kožní exantémy, které se objevují

během prvních 3 týdnů od zahájení terapie atazanavirem, který je složkou přípravku EVOTAZ.

U pacientů užívajících atazanavir byly hlášeny Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS), erythema

multiforme, toxické kožní exantémy a léková vyrážka s eozinofilií a systémovými projevy (DRESS).

Pacienti mají být seznámeni s těmito známkami a příznaky a kožní reakce musí být pečlivě sledovány.

Pokud se objeví závažné formy vyrážky, léčba přípravkem EVOTAZ či jakýmkoliv jiným léčivým

přípravkem obsahujícím atazanavir musí být ukončena.

Nejlepšími způsoby, jak zvládnout tyto účinky, jsou včasná diagnóza a okamžité přerušení léčby

kterýmkoliv podezřelým přípravkem. Pokud se u pacienta rozvine syndrom SJS nebo DRESS spojený

s užíváním přípravku EVOTAZ, léčba přípravkem EVOTAZ nesmí být znovu zahájena.

Souběžné podávání s antiretrovirovými léčivými přípravky

EVOTAZ je indikovaný pro užívání s jinými antiretrovirotiky k léčbě infekce HIV-1. EVOTAZ se

nemá užívat v kombinaci s přípravky, které obsahují stejné léčivé látky včetně atazanaviru, kobicistatu

nebo fixních kombinovaných přípravků, které obsahují kobicistat. EVOTAZ nemá být užíván

v kombinaci s jiným antiretrovirotikem, u kterého je třeba látka optimalizující farmakokinetiku (tj.

jiný inhibitor proteázy nebo elvitegravir), protože pro tuto kombinaci nebyla stanovena doporučení

a tato kombinace může vést ke snížení plazmatických koncentrací atazanaviru a/nebo jiného

antiretrovirotika, což může vést ke ztrátě terapeutického účinku a vzniku rezistence. Souběžné

podávání přípravku EVOTAZ s jinými inhibitory proteázy se nedoporučuje. Jelikož atazanavir je

složkou přípravku EVOTAZ, souběžné podávání přípravku EVOTAZ s nevirapinem nebo

efavirenzem se nedoporučuje (viz bod 4.5).

EVOTAZ se nemá užívat v kombinaci s ritonavirem nebo jinými léčivými přípravky obsahujícími

ritonavir (viz bod 4.5) vzhledem k podobným farmakologickým účinkům kobicistatu a ritonaviru

na CYP3A.

Interakce s jinými léčivými přípravky

Principiálně se atazanavir metabolizuje prostřednictvím CYP3A4. Kobicistat je silným inhibitorem

mechanismu CYP3A a je substrátem enzymu CYP3A. Souběžné užívání přípravku EVOTAZ

a léčivých přípravků, které indukují CYP3A4, je kontraindikováno nebo se nedoporučuje (viz

body 4.3 a 4.5), protože kromě snížených plazmatických koncentrací atazanaviru vlivem indukce

CYP3A4 by snížené plazmatické koncentrace kobicistatu mohly vést k plazmatickým hladinám

nedostačujícím k dosažení dostatečné optimalizace farmakokinetiky atazanaviru.

Při souběžném podávání s kobicistatem jsou pozorovány zvýšené plazmatické koncentrace léčivých

přípravků metabolizovaných prostřednictvím CYP3A (včetně atazanaviru). Vyšší plazmatické

koncentrace souběžně podávaných léčivých přípravků mohou vést ke zvýšení nebo prodloužení

terapeutických účinků nebo nežádoucích účinků. U léčivých přípravků metabolizovaných

prostřednictvím CYP3A tyto vyšší plazmatické koncentrace mohou případně vést k závažným a život

ohrožujícím nebo fatálním příhodám (viz body 4.3 a 4.5).

Souběžné podávání přípravku EVOTAZ s léčivými přípravky, které inhibují CYP3A, může snižovat

clearance atazanaviru a kobicistatu, což může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací atazanaviru

a kobicistatu (viz bod 4.5).

Na rozdíl od ritonaviru kobicistat není induktorem CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19

nebo UGT1A1. Pokud se přechází z léčby atazanavirem potencovaným ritonavirem na EVOTAZ,

během prvních dvou týdnů léčby přípravkem EVOTAZ je třeba opatrnosti, zejména pokud byly dávky

jakéhokoli současně podávaného léčivého přípravku během užívání ritonaviru k optimalizaci

farmakokinetiky titrovány nebo upraveny (viz bod 4.5).

Kobicistat je slabý inhibitor CYP2D6 a v menší míře se metabolizuje prostřednictvím CYP2D6.

Souběžné podávání s přípravkem EVOTAZ může zvyšovat plazmatické koncentrace léčivých

přípravků, které se metabolizují prostřednictvím CYP2D6 (viz body 4.3 a 4.5).

Protože složkou přípravku EVOTAZ je atazanavir, kombinace přípravku EVOTAZ s atorvastatinem

se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Inhibitory PDE5 užívané při léčbě poruch erekce

Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud jsou u pacientů užívajících EVOTAZ předepsány inhibitory PDE 5

(sildenafil, tadalafil, vardenafil nebo avanafil) k léčbě poruch erekce. Při souběžném podávání

přípravku EVOTAZ s těmito léčivými přípravky se očekává značné zvýšení jejich koncentrací, což

může vést ke vzniku nežádoucích účinků spojených s PDE 5, jako jsou hypotenze, zrakové změny

a priapismus (viz bod 4.5).

Souběžné podávání vorikonazolu a přípravku EVOTAZ se nedoporučuje, pokud zhodnocení přínosu

a rizika neopravňuje k použití vorikonazolu (viz bod 4.5).

Souběžné užívání přípravku EVOTAZ a flutikasonu nebo jiných glukokortikoidů, které se

metabolizují prostřednictvím CYP3A4, se nedoporučuje, pokud potenciální přínos léčby nepřeváží nad

rizikem účinků systémových kortikosteroidů včetně Cushingova syndromu a suprese nadledvin (viz

bod 4.5).

Souběžné podávání přípravku EVOTAZ s warfarinem může vyvolat závažné a/nebo život ohrožující

krvácení vlivem zvýšených plazmatických koncentrací warfarinu a doporučuje se sledování hodnoty

INR (International Normalized Ratio) (viz bod 4.5).

Souběžné podávání přípravku EVOTAZ s inhibitory protonové pumpy (PPI) se nedoporučuje kvůli

snížené rozpustnosti atazanaviru, protože při podávání PPI se pH v žaludku zvyšuje (viz bod 4.5).

Požadavky při užívání antikoncepce

Plazmatické koncentrace drospirenonu se zvyšují po podání drospirenonu/ethinylestradiolu s

atazanavirem/kobicistatem. Pokud se podává drospirenon/ethinylestradiol souběžně s

atazanavirem/kobicistatem, doporučuje se klinické sledování kvůli možnému vzniku hyperkalemie.

Nejsou dostupné údaje pro vydání doporučení týkající se užívání přípravku EVOTAZ s další perorální

antikoncepcí. Mají být zváženy alternativní (nehormonální) formy antikoncepce (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie lékových interakcí nebyly pro přípravek EVOTAZ provedeny. Jelikož EVOTAZ obsahuje

atanazavir a kobicistat, při užívání přípravku EVOTAZ se mohou vyskytnout jakékoli interakce, které

byly popsány u těchto léčivých látek.

Složitý nebo neznámý mechanizmus lékových interakcí předem vylučuje extrapolaci lékových

interakcí ritonaviru na určité lékové interakce kobicistatu. Doporučení vydaná pro souběžné užívání

atazanaviru a jiných léčivých přípravků se tedy může lišit v závislosti na tom, zda atazanavir je

potencován ritonavirem nebo kobicistatem. Zejména atazanavir potencovaný kobicistatem je citlivější

na indukci CYP3A (viz bod 4.3 a tabulka interakcí). Opatrnosti je také třeba během počáteční doby

léčby, pokud se u látky optimalizující farmakokinetiku přechází z ritonaviru na kobicistat (viz

bod 4.4).

Léčivé přípravky, které ovlivňují expozici atazanaviru/kobicistatu

Atazanavir se metabolizuje v játrech prostřednictvím CYP3A4.

Kobicistat je substrátem pro CYP3A a v menší míře se metabolizuje prostřednictvím CYP2D6.

Souběžné užívání je kontraindikováno

Souběžné podávání přípravku EVOTAZ s léčivými přípravky, které jsou silnými induktory CYP3A

(například karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin a třezalka tečkovaná [Hypericum

perforatum]) může vést ke snížení plazmatických koncentrací atazanaviru a/nebo kobicistatu, a tím

může vést ke ztrátě terapeutického účinku a možnému rozvoji rezistence na atazanavir (viz bod 4.3 a

tabulka 1).

Souběžné užívání se nedoporučuje

Souběžné podávání přípravku EVOTAZ s léčivými přípravky obsahujícími ritonavir nebo kobicistat,

které jsou silnými inhibitory CYP3A, může vést k další potenciaci a zvýšení plazmatické koncentrace

atazanaviru.

Souběžné podávání přípravku EVOTAZ s léčivými přípravky, které inhibují CYP3A, může vést ke

zvýšení plazmatických koncentrací atazanaviru a/nebo kobicistatu. Příkladem jsou itrakonazol,

ketokonazol a vorikonazol (seznam není omezen pouze na tyto látky) (viz tabulka 1).

Souběžné podávání přípravku EVOTAZ s léčivými přípravky, které jsou středně silnými až slabými

induktory CYP3A, může vést ke snížení plazmatických koncentrací atazanaviru a/nebo kobicistatu,

což vede ke ztrátě terapeutického účinku a možnému rozvoji rezistence na atazanavir. Mezi několik

příkladů patří etravirin, nevirapin, efavirenz, flutikason a bosentan (jejich seznam není omezen pouze

na tyto látky) (viz tabulka 1).

Léčivé přípravky, které mohou být atazanavirem/kobicistatem ovlivněny

Atazanavir je inhibitorem CYP3A4 a UGT1A1. Atazanavir je slabým až středně silným inhibitorem

CYP2C8. Při pokusech in vivo se ukázalo, že atazanavir neindukuje svůj vlastní metabolismus ani

nezvyšuje biotransformaci některých léčivých přípravků metabolizovaných prostřednictvím CYP3A4.

Kobicistat je silným inhibitorem mechanismu působení CYP3A a slabým inhbitorem CYP2D6.

Kobicistat inhibuje transportéry P-glykoprotein (P-gp), BCRP, MATE1, OATP1B1 a OATP1B3.

U kobicistatu se nepředpokládá, že inhibuje CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 nebo CYP2C19.

U kobicistatu se nepředpokládá, že indukuje CYP3A4 nebo P-gp. Na rozdíl od ritonaviru není

kobicistat induktorem CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 nebo UGT1A1.

Souběžné užívání je kontraindikováno

Souběžné podávání přípravku EVOTAZ s léčivými přípravky, které jsou substráty pro CYP3A a mají

úzké terapeutické indexy a u kterých jsou zvýšené plazmatické koncentrace spojené se závažnými

a/nebo život ohrožujícími příhodami, je kontraindikováno. Mezi tyto přípravky patří alfuzosin,

amiodaron, astemizol, bepridil, cisaprid, kolchicin, dronedaron, námelové deriváty (např.

dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, methylergometrin), lomitapid, lovastatin, perorálně

podávaný midazolam, pimozid, kvetiapin, chinidin, lurasidon, simvastatin, sildenafil (užívaný k léčbě

plicní arteriální hypertenze), avanafil, systémově podávaný lidokain, tikagrelor, terfenadin a triazolam.

Souběžné podávání přípravku EVOTAZ s přípravky obsahujícími grazoprevir, včetně fixní kombinace

elbasviru/grazopreviru (používané k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C) je kontraindikováno

z důvodu zvýšení plazmatických koncentrací grazopreviru a elbasviru a možného zvýšeného rizika

zvýšení hladin ALT spojených se zvýšenou koncentrací grazopreviru (viz bod 4.3 a tabulka 1).

Souběžné podávání přípravku EVOTAZ s fixní kombinací dávek glekapreviru/pibrentasviru je

kontraindikováno z důvodu možného rizika zvýšení hladin ALT v důsledku významného zvýšení

plazmatických koncentrací glekapreviru a pibrentasviru (viz bod 4.3).

U léčivých přípravků, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A, CYP2C8, CYP2D6 a/nebo

UGT1A1, se při souběžném podávání s přípravkem EVOTAZ očekávají zvýšené plazmatické

koncentrace. Souběžné podávání přípravku EVOTAZ u pacientů užívajících léčivé přípravky, které

jsou substráty transportérů P-gp, BCRP, MATE1, OATP1B1 a OATP1B3, může vést ke zvýšeným

plazmatickým koncentracím současně podávaných léčivých přípravků (viz bod 4.4). Souběžné

podávání s dabigatranem, substrátem P-gp, je kontraindikováno. Klinicky významné interakce mezi

přípravkem EVOTAZ a substráty pro CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9 nebo CYP2C19 se

nepředpokládají.

Tabulka interakcí

V tabulce 1 (viz níže) jsou uvedeny interakce přípravku EVOTAZ s jinými léčivými přípravky

(zvýšení je označeno jako “↑”, snížení jako “↓”, žádná změna jako “↔”). Doporučení uvedená

v tabulce 1 jsou založena buď na studiích lékových interakcí nepotencovaného atazanaviru,

atazanaviru potencovaného ritonavirem a kobicistatu nebo na předpokládaných interakcích kvůli

očekávanému rozsahu interakcí a potenciálu pro závažné nežádoucí účinky nebo ztrátu terapeutického

účinku přípravku EVOTAZ. Pokud je dostupný 90% interval spolehlivosti (CI), je uvedený v kulatých

závorkách. Není-li uvedeno jinak, studie uvedené v tabulce 1 byly prováděny se zdravými jedinci.

Tabulka 1: Interakce mezi přípravkem EVOTAZ a jinými léčivými přípravky

Léčivé přípravky podle

terapeutické indikace

Interakce

Doporučení při souběžném

podávání

ANTIVIROTIKA PROTI-HCV

Grazoprevir 200 mg jednou

denně

(atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg jednou denně)

Atazanavir AUC ↑43% (↑30%

↑57%)

Atazanavir C

↑12% (↓1%

↑24%)

Atazanavir C

↑23% (↑13%

↑134%)

Grazoprevir AUC: ↑958% (↑678%

↑1339%)

Grazoprevir C

↑524% (↑342%

↑781%)

Grazoprevir C

↑1064% (↑696%

↑1602%)

Koncentrace grazopreviru byly při

souběžném podávání s

atazanavirem/ritonavirem značně

zvýšeny.

Souběžné podávání přípravku

EVOTAZ s

elbasvirem/grazoprevirem je

kontraindikováno z důvodu

očekávaného zvýšení

plazmatických koncentrací

grazopreviru a souvisejícímu

potenciálnímu zvýšenému riziku

zvýšení hladin ALT (viz bod 4.3).

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/306197/2021

EMEA/H/C/003904

Evotaz (atazanavirum/cobicistatum)

Přehled pro přípravek Evotaz a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Evotaz a k čemu se používá?

Evotaz je antivirotikum používané v kombinaci s dalšími léčivými přípravky k léčbě infekce virem lidské

imunodeficience typu 1 (HIV-1) u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let s tělesnou hmotností

nejméně 35 kg. HIV-1 je virus, který způsobuje syndrom získané imunodeficience (AIDS).

Přípravek Evotaz obsahuje léčivé látky atazanavir a kobicistat. Je určen k použití pouze u pacientů,

u nichž se neočekává, že jejich infekce bude rezistentní vůči atazanaviru.

Jak se přípravek Evotaz používá?

Výdej přípravku Evotaz je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena lékařem, který má

zkušenosti s léčbou HIV infekce. Přípravek Evotaz je dostupný ve formě tablet, které obsahují

atazanavir a kobicistat. Doporučená dávka je jedna tableta denně užívaná s jídlem.

Jak přípravek Evotaz působí?

Přípravek Evotaz obsahuje dvě léčivé látky, atazanavir a kobicistat. Atazanavir je inhibitor proteázy,

který zabraňuje působení HIV enzymu zvaného HIV proteáza. Virus potřebuje HIV proteázu, aby se

mohl množit. Pokud je enzym blokován, virus se nemůže množit a jeho šíření v organismu se zpomalí.

Kobicistat působí jako „látka zlepšující účinnost přípravku“. Zvyšuje hladinu atazanaviru v krvi tím, že

zpomaluje jeho odbourávání, čímž zlepšuje antivirový účinek atazanaviru.

Přípravek Evotaz užívaný v kombinaci s jinými léčivy proti HIV snižuje množství viru HIV-1 v krvi

a udržuje jej na nízké úrovni. HIV infekci ani AIDS neléčí, ale může oddálit poškození imunitního

systému a zamezit rozvoji infekcí a onemocnění souvisejících s AIDS.

Léčivé látky v přípravku Evotaz jsou v EU dostupné také jako jednotlivé přípravky: atazanavir je

dostupný jako přípravek Reyataz a kobicistat jako přípravek Tybost.

Evotaz (atazanavirum/cobicistatum)

EMA/306197/2021

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Evotaz byly prokázány v průběhu studií?

Jelikož účinnost atazanaviru i kobicistatu byla již dříve prokázána a obě látky jsou registrovány

k použití k léčbě HIV-1 infekce, byly provedeny zejména studie s cílem prokázat, že přípravek Evotaz

navozuje podobné hladiny atazanaviru v krvi jako obě léčivé látky podávané samostatně nebo jako

atazanavir podávaný s jiným léčivem zlepšujícím účinnost přípravku, ritonavirem (zavedená

kombinace).

Podávání atazanaviru v kombinaci s kobicistatem bylo dále hodnoceno v jedné hlavní studii

u 698 pacientů s HIV, kteří nebyli dosud léčeni. Kombinace atazanaviru a kobicistatu byla porovnávána

s kombinací atazanaviru a ritonaviru. Všichni pacienti také dostávali léčiva proti HIV, emtricitabin

a tenofovir-disoproxil. Hlavním měřítkem účinnosti byl podíl pacientů, u nichž se množství HIV-1 v krvi

(označované jako virová zátěž) po 48 týdnech léčby snížilo na méně než 50 kopií/ml. Celkově bylo

tohoto snížení dosaženo u 85 % (293 z 344) pacientů léčených atazanavirem a kobicistatem, což je

srovnatelné s 87 % (304 z 348) pacientů léčených atazanavirem a ritonavirem.

Užívání atazanaviru v kombinaci s kobicistatem bylo rovněž hodnoceno ve studii, do které bylo

zařazeno 14 dospívajících ve věku od 12 do 17 let s tělesnou hmotností nejméně 35 kg, u nichž byla

HIV infekce dostatečně kontrolována kombinací tří léčiv proti HIV, která zahrnovala dvě léčiva ze

skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NRTI). Pacienti dostávali atazanavir

a kobicistat jako doplněk ke dvěma již užívaným NRTI. Po 48 týdnech zůstala HIV infekce dostatečně

kontrolována (to znamená, že virová zátěž byla nižší než 50 kopií/ml) u 93 % (13 ze 14) pacientů.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Evotaz?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Evotaz (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou žloutenka, která se může projevit zežloutnutím očí, a nauzea (pocit na zvracení).

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Evotaz je uveden v příbalové

informaci.

Přípravek Evotaz nesmí užívat pacienti se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater. Nesmí se

podávat ani pacientům užívajícím určité léčivé přípravky, a to z důvodu možných interakcí, které by

mohly být škodlivé. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Evotaz registrován v EU?

U obou léčivých látek již byla prokázána jejich účinnost a přípravek Evotaz může být užitečnou

náhradou atazanaviru podávaného v kombinaci s ritonavirem jako látkou zlepšující účinnost přípravku.

Kombinace atazanaviru a kobicistatu v jedné tabletě může zjednodušit režim dávkování. Účinnost

přípravku Evotaz byla prokázána rovněž u dospívajících, u nichž je HIV infekce dostatečně

kontrolována stávající léčbou. Nežádoucí účinky přípravku Evotaz byly podobné jako u jednotlivých

léčiv.

Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Evotaz převyšují jeho

rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Evotaz?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Evotaz, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Evotaz (atazanavirum/cobicistatum)

EMA/306197/2021

strana 3/3

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Evotaz průběžně sledovány.

Podezření na nežádoucí účinky nahlášená v souvislosti s přípravkem Evotaz jsou pečlivě hodnocena

a jsou učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Evotaz

Přípravku Evotaz bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 13. července

2015.

Další informace o přípravku Evotaz jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/evotaz.

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 06-2021.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace