EURICAN L Injekce

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Leptospira vakcíny
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
ATC kód:
QI07AB
INN (Mezinárodní Name):
Leptospira vaccine (Leptospira canicola inactivata, Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata)
Léková forma:
Injekce
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935103 - 10 x 1 ml - lahvička
Registrační číslo:
97/339/97-C
Datum autorizace:
1997-04-21

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

EURICAN L inj.

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Laboratoire Porte des Alpes, rue de l’Aviation, 69800

Saint Priest, Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍRAVKU

EURICAN L inj.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Dávka 1 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Leptospira canicola inactivata.…………………………………v dávce dostačující dle

Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata…………………... Evropského lékopisu

Pomocná látka:

Natrii chloridi solutio

4. INDIKACE

Aktivní imunizace psů proti leptospirózám způsobeným kmeny L.canicola a L.icterohaemorrhagiae.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcinace může výjimečně vyvolat projevy hypersenzitivity. V takovém případě přistoupíme k

symptomatické léčbě.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Pes.

8. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka 1 ml subkutánně nebo intramuskulárně.

Primovakcinace: 1. aplikace od stáří 7 týdnů, 2. aplikace o 3-5 týdnů později, ne však dříve než ve věku 12

týdnů.

Revakcinace: každoročně. V případě zvýšeného nebezpečí pololetně.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervená min. 10 dní před vakcinací.

Doporučuje se nevystavovat psy těžké fyzické zátěži do doby, než se vyvine plně imunita.

Březí a laktující feny je možné vakcinovat. Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte sterilní injekční

materiál, bez obsahu antiseptických a desinfekčních látek.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2 °C až 8 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při poranění během aplikace vyhledejte lékařskou pomoc.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad musí být likvidován podle místních právních

předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2020

15. DALŠÍ INFORMACE

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny při souběžném podání jiné vakcíny. Proto

se doporučuje nepodávat jinou vakcínu během 14 dnů před vakcinací tímto přípravkem nebo po ní.

Velikost balení: 10 x l ml, 50 x 1 ml, 100 x l ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze na předpis veterinárního lékaře! Jen pro zvířata!

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EURICAN L inj.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Dávka 1 ml:

Leptospira canicola inactivata…………………………………………….v dávce dostačující dle

Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata…………………………………Evropského lékopisu

Excipient q.s 1 ml.

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekce.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace psů proti leptospirózám způsobeným kmeny L.canicola a L.icterohaemorrhagiae

4.3

Kontraindikace

Nejsou.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervená min. l0 dní před vakcinací. Doporučuje se nevystavovat

psy těžké fyzické zátěži do doby, než se vyvine plně imunita.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte sterilní injekční materiál, bez obsahu antiseptických a

desinfekčních látek.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při poranění během aplikace vyhledejte lékařskou pomoc.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Vakcinace může výjimečně vyvolat projevy hypersenzitivity. V takovém případě přistoupíme

k symptomatické léčbě.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březí a laktující feny je možné vakcinovat.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny při souběžném podání jiné vakcíny. Proto

se doporučuje nepodávat jinou vakcínu během 14 dnů před vakcinací tímto přípravkem nebo po ní.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Dávka 1 ml subkutánně nebo intramuskulárně.

Primovakcinace: l. aplikace od stáří 7 týdnů, 2. aplikace o 3-5 týdnů později, ne však dříve než ve věku 12

týdnů.

Revakcinace: každoročně. V případě zvýšeného nebezpečí pololetně.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka nezpůsobuje nežádoucí účinky.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ATCvet kód: QI07AB01

Antigeny obsažené ve vakcině jsou postupně degradovány a eliminovány imunitním systémem zvířete. Po

aplikaci antigenů vyvolávají u cílového zvířete reakci, jejímž výsledkem je specifická imunita. Protilátky

vytvořené po vakcinaci zabrání rozvinutí infekce. Po vakcinaci dochází postupně k vzestupu protilátek a

jejich hladina je zjištěna l4. - 2l. den po podání a přetrvává po dobu l2 měsíců.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Natrii chloridi solutio

6.2

Inkompatibility

Nepoužívat zároveň s jinou vakcínou nebo imunologickým přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2 až 8

Chraňte před světlem.

Craňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

10 x l ml, 50 x 1 ml, 100 x l ml, skleněná lékovka v plastové krabičce.

6 .6.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého léčivého přípravku nebo odpadu, pokud je

jich třeba.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad musí být likvidován podle místních právních

předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/339/97-C

9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.4.1997, 20.8.2002

10. DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace