EURICAN L

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EURICAN L Injekce
 • Léková forma:
 • Injekce
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EURICAN L Injekce
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935103 - 10 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/339/97-C
 • Datum autorizace:
 • 21-04-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

CZECH REPUBLIC

NEW TEMPLATE

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EURICAN L inj. ad us. vet.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Dávka 1 ml:

Leptospira canicola inactivata.v dávce dostačující dle

Leptospira icterohaemorrhagiae inactivataEvropského lékopisu

Excipient q.s 1 ml.

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekce.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Pes.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace psů proti leptospirózám způsobeným kmeny L.canicola a L.icterohaemorrhagiae

4.3

Kontraindikace

Nejsou.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervená min. l0 dní před vakcinací. Doporučuje se nevystavovat

psy těžké fyzické zátěži do doby, než se vyvine plně imunita.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte sterilní injekční materiál, bez obsahu antiseptických a

desinfekčních látek.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při poranění během aplikace vyhledejte lékařskou pomoc.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Vakcinace může výjimečně vyvolat projevy hypersenzitivity. V takovém případě přistoupíme

k symptomatické léčbě.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březí a laktující feny je možné vakcinovat.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny při souběžném podání jiné vakcíny. Proto se

doporučuje nepodávat jinou vakcínu během 14 dnů před vakcinací tímto přípravkem nebo po ní.

CZECH REPUBLIC

NEW TEMPLATE

4.9

Podávané množství a způsob podání

Dávka 1 ml subkutánně nebo intramuskulárně.

Primovakcinace: l.aplikace od stáří 7 týdnů, 2.aplikace o 3-5 týdnů později, ne však dříve než ve věku l2

týdnů.

Revakcinace: každoročně. V případě zvýšeného nebezpečí pololetně.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka nezpůsobuje nežádoucí účinky.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ATCvet kód: QI07AB01

Antigeny obsažené ve vakcině jsou postupně degradovány a eliminovány imunitním systémem zvířete. Po

aplikaci antigenů vyvolávají u cílového zvířete reakci jejímž výsledkem je specifická imunita. Protilátky

vytvořené po vakcinaci zabrání rozvinutí infekce. Po vakcinaci dochází postupně k vzestupu protilátek a jejich

hladina je zjištěna l4. - 2l. den po podání a přetrvává po dobu l2 měsíců.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Natrii chloridi solutio

6.2

Inkompatibility

Nepoužívat zároveň s jinou vakcínou nebo imunologickým přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě +2 až + 8

C .

Chraňte před světlem.

Craňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

10 x l ml, 50 x 1 ml, 100 x l ml , skleněná lékovka v plastové krabičce.

6 .6.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého léčivého přípravku nebo odpadu, pokud je jich

třeba.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad musí být likvidován podle místních právních

předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/339/97-C

9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

CZECH REPUBLIC

NEW TEMPLATE

21.4.1997, 20.8.2002

10. DATUM REVIZE TEXTU

červen 2007