ETOPOSIDE TEVA 20MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ETOPOSID (ETOPOSIDUM)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
L01CB01
INN (Mezinárodní Name):
ETOPOSIDE (ETOPOSIDUM)
Dávkování:
20MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1X10ML; 1X5ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ETOPOSID
Přehled produktů:
ETOPOSIDE TEVA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 347/98-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8711218600006

sp. zn. sukls227966/2017

Příbalová informace

: i

nformace pro uživatele

Etoposide Teva 20 mg/ml

koncentrát pro infuzní roztok

etoposidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Etoposide Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Etoposide Teva používat

Jak se přípravek Etoposide Teva používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Etoposide Teva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

C

o je přípravek Etoposide Teva a k

čemu se používá

Tento přípravek se nazývá Etoposide Teva. Jedna injekční lahvička obsahuje léčivou látku etoposid

v množství 100 mg nebo 200 mg etoposidu.

Etoposid patří do skupiny léků, které se nazývají cytostatika a používají se k léčbě nádorů.

Přípravek Etoposide Teva se používá k léčbě určitých typů nádorových onemocnění u dospělých:

nádor varlat

malobuněčný karcinom plic

rakovina krve (akutní myeloidní leukémie)

nádor lymfatického (mízního) systému (Hodgkinův lymfom, non-Hodgkinův lymfom)

nádorové onemocnění týkající se reprodukčního systému (gestační trofoblastická neoplazie a

rakovina vaječníků)

Přípravek Etoposide Teva se používá k léčbě určitých typů nádorového onemocnění u dětí:

rakovina krve (akutní myeloidní leukémie)

nádor lymfatického (mízního) systému (Hodgkinův lymfom, non-Hodgkinův lymfom)

O přesném důvodu, proč Vám byl předepsán přípravek Etoposide Teva, je nejvhodnější poradit se s

lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Etoposide Teva používat

Nepoužívejte

p

řípravek

Etoposide Teva

jestliže jste alergický(á) na etoposid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6)

jestliže jste byl(a) nedávno očkován(a) živou vakcínou, včetně vakcíny proti žluté zimnici

jestliže kojíte nebo máte v úmyslu kojit

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká nebo jestliže si nejste jistý(á), řekněte to svému lékaři,

který Vám bude schopen poradit.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Etoposide Teva se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou:

jestliže máte jakoukoli infekci.

jestliže jste byl(a) nedávno léčen(a) radioterapií (ozařováním) nebo chemoterapií.

jestliže máte nízké hladiny proteinu (bílkoviny) nazývaného albumin v krvi.

jestliže máte problémy s játry nebo s ledvinami.

Účinná protinádorová léčba může rychle zničit velký počet nádorových buněk. Velmi vzácně se může

stát, že se z těchto nádorových buněk uvolní do krve škodlivá množství různých látek. Pokud se to

stane, může to způsobit problémy s játry, ledvinami, srdcem nebo krví, které pokud nejsou léčeny,

mohou mít za následek i úmrtí.

Aby k této situaci nedošlo, lékař Vám bude muset během léčby tímto přípravkem pravidelně

vyšetřovat krev a sledovat hladiny těchto látek.

Tento přípravek může způsobit snížení hladin některých krvinek, což by mohlo vést k výskytu infekcí,

nebo k tomu, že pokud se říznete, Vaše krev se nebude srážet tak, jak by měla. Na začátku léčby a

před každou dávkou, kterou dostanete, budou provedena vyšetření krve, která mají těmto stavům

zabránit.

Jestliže máte sníženou funkci jater nebo ledvin, lékař může také sledovat tyto funkce pomocí

pravidelných krevních testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Etoposide

Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

To je zvláště důležité:

jestliže užíváte přípravek zvaný cyklosporin (lék používaný ke snížení aktivity imunitního

systému)

jestliže jste léčen(a) cisplatinou (přípravek používaný k léčbě rakoviny)

jestliže užíváte fenytoin nebo jiné přípravky používané k léčbě epilepsie

jestliže užíváte warfarin (přípravek užívaný k předcházení vzniku krevních sraženin)

jestliže jste byl(a) nedávno očkován(a) živou vakcínou

jestliže užíváte fenylbutazon, natrium-salicylát nebo kyselinu acetylsalicylovou (aspirin)

jestliže užíváte jakýkoli přípravek ze skupiny antracyklinů (skupina léků užívaných k léčbě

rakoviny)

jestliže užíváte jakékoli přípravky s podobným mechanismem účinku, jako má přípravek

Etoposide Teva

Těhotenství, kojení a

plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Přípravek Etoposide Teva se nesmí používat v těhotenství, pokud to jasně nestanovil Váš lékař.

Během používání přípravku Etoposide Teva nesmíte kojit.

Během léčby přípravkem Etoposide Teva a dále alespoň 6 měsíců po jejím ukončení musí pacientky

ve věku, kdy mohou otěhotnět, i pacienti používat účinnou metodu antikoncepce (např. bariérovou

metodu nebo kondomy).

Pacientům léčeným přípravkem Etoposide Teva se doporučuje, aby nepočali dítě během léčby a až 6

měsíců po léčbě. Navíc se doporučuje, aby se muži před zahájením léčby poradili o konzervaci

spermií.

Pacienti i pacientky, kteří zvažují početí dítěte po léčbě přípravkem Etoposide Teva, se o tomto mají

poradit se svým lékařem nebo zdravotní sestrou

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie týkající se vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud však

pociťujete únavu, žaludeční nevolnost, závrať nebo se Vám točí hlava, vyvarujte se těchto činností,

dokud se neporadíte s lékařem.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje 30,5 obj. % alkoholu (ethanolu), tj.

1,2 g ethanolu v 5ml injekční lahvičce, což odpovídá 30,5 ml piva, 12,7 ml vína.

2,4 g ethanolu v 10ml injekční lahvičce, což odpovídá 61,0 ml piva, 25,4 ml vína.

Toto je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou

pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Je škodlivý pro alkoholiky.

3.

Jak se přípravek

Etoposide Teva

používá

Přípravek Etoposide Teva Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. Bude Vám podáván

pomalou infuzí do žíly. Může to trvat 30 až 60 minut.

Dávka, kterou dostanete, bude určena pouze Vám a vypočítá ji lékař. Obvyklá dávka založená na

etoposidu je 50 až 100 mg/m

plochy povrchu těla, denně po dobu 5 po sobě následujících dní, nebo

100 až 120 mg/ m

plochy povrchu těla 1., 3. a 5. den. Tuto léčebnou kúru lze poté zopakovat v

závislosti na výsledcích krevních testů, avšak ne dříve, než nejméně za 21 dní po první léčebné kúře.

U dětí léčených kvůli rakovině krve nebo lymfatického systému se používá dávka 75 až 150 mg/m

plochy povrchu těla po dobu 2 až 5 dní.

Lékař někdy může předepsat jinou dávku, zejména jestliže dostáváte nebo jste dostal(a) jinou

protinádorovou léčbu nebo jestliže máte problémy s ledvinami.

Jestliže Vám byla podána vyšší dávka přípravku E

toposide Teva

než měla

Přípravek Etoposide Teva bude podávat lékař nebo zdravotní sestra, takže předávkování není

pravděpodobné. Pokud by však k němu došlo, lékař bude léčit vzniklé příznaky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ihned i

nformujte svého lékaře

nebo zdravotní sestru, jestliže zaznamenáte kterýkoli

z

následujících příznaků: otok jazyka nebo hrdla, potíže s

dýcháním, rychlý srdeční tep,

zarudnutí kůže nebo vyrážk

u

. Může se jednat o známky závažné

alergické reakce.

Někdy bylo při podávání etoposidu spolu s jinými léky používanými k léčbě rakoviny zaznamenáno

těžké

poškození jater, ledvin nebo srdce

způsobené stavem označovaným jako syndrom nádorového

rozpadu. Je vyvolán tím, že se z nádorových buněk uvolní do krevního oběhu škodlivá množství

různých látek.

Možné nežádoucí účinky přípravku Etoposide Teva jsou:

Velmi časté (postihují

více než 1

z 10

pacientů

):

krevní poruchy (to je důvod, proč Vám budou mezi jednotlivými léčebnými kúrami prováděna

vyšetření krve)

přechodná ztráta vlasů

pocit na zvracení a zvracení

bolest břicha

ztráta chuti k jídlu

změny barvy kůže (pigmentace)

zácpa

pocit slabosti (astenie)

celkový pocit nemoci (malátnost)

poškození jater (hepatotoxicita)

zvýšené jaterní enzymy

žloutenka (zvýšený bilirubin)

Časté (postihují 1 z

10 až 1

ze 100 pacientů

):

akutní leukemie (porucha krvetvorby)

nepravidelný srdeční tep (arytmie) nebo srdeční záchvat (infarkt myokardu)

závrať

průjem

reakce v místě infuze

závažné alergické reakce

vysoký krevní tlak

nízký krevní tlak

bolest rtů, v ústech nebo v hrdle

kožní problémy, jako je svědění nebo vyrážka

zánět žíly

infekce

Méně časté (postihují 1 ze 100 až 1 z

1

000 pacientů

):

mravenčení nebo necitlivost rukou a nohou

krvácení

Vzácné (postihují 1 z

1

000 až

1 z 10

000 pacientů

):

kyselý reflux

zarudnutí

obtížné polykání

změna vnímání chuti

závažné alergické reakce

křeče (epileptické záchvaty)

horečka

ospalost nebo únava

problémy s dýcháním

přechodná slepota

závažné kožní a/nebo slizniční reakce, které mohou zahrnovat bolestivé puchýře a horečku, včetně

rozsáhlého olupování kůže (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza)

vyrážka podobná projevům nadměrného opálení (spálení sluncem), která se může objevit na kůži

dříve vystavené radioterapii (ozařování) a může být závažná (radiační „recall“ dermatitida)

Není známo (č

etnost nelze z

dostupných údajů určit)

syndrom nádorového rozpadu (komplikace vyvolané látkami uvolněnými z buněk léčeného

nádoru, které se dostaly do krve)

otok obličeje a jazyka

neplodnost

potíže s dýcháním

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek Etoposide Teva uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25

C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete pevných částic v roztoku. Roztok se známkami

přítomnosti sraženin musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah

balení a další informace

Co přípravek Etoposide

Teva obsahuje

Léčivou látkou je etoposidum v koncentraci 20 mg/ml.

Pomocnými látkami jsou kyselina citronová, polysorbát 80, bezvodý ethanol a makrogol 300.

Jak přípravek Etop

oside

Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Etoposide Teva je čirý, nažloutlý, slabě viskózní roztok.

Přípravek se dodává v injekční lahvičce z bezbarvého skla, s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem,

plastovým krytem a v krabičce.

Velikost balení:

1 lahvička 100 mg/5 ml

1 lahvička 200 mg/10 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí a registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2003 RN Haarlem, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

21. 12. 2017

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování

a

způsob

podání

Přípravek Etoposide Teva se podává pomalou intravenózní infuzí (obvykle trvá 30 až 60 minut),

protože jako možný nežádoucí účinek rychlé intravenózní injekce byla hlášena hypotenze. Přípravek

Etoposide Teva SE NESMÍ PODÁVAT RYCHLOU INTRAVENÓZNÍ INJEKCÍ.

Doporučená dávka přípravku Etoposide Teva u dospělých pacientů je 50 až 100 mg/m

/den 1. až 5.

den nebo 100 až 120 mg/m

1., 3. a 5. den každé 3 až 4 týdny v kombinaci s dalšími přípravky

indikovanými k léčbě daného onemocnění. Dávkování je třeba upravit s ohledem na myelosupresivní

účinky ostatních přípravků v kombinaci či účinky předchozí radioterapie nebo chemoterapie, které

mohly negativně ovlivnit rezervu kostní dřeně. Dávky následující po počáteční dávce je třeba upravit,

pokud je počet neutrofilů nižší než 500 buněk/mm

po dobu více než 5 dní. Navíc je třeba upravit

dávku v případě výskytu horečky, infekcí nebo při počtu trombocytů pod 25 000 buněk/mm

, který

není způsoben onemocněním. Následné dávky je třeba upravit v případě výskytu toxicity 3. nebo 4.

stupně, nebo pokud je renální clearance kreatininu nižší než 50 ml/min. Při poklesu clearance

kreatininu na 15 až 50 ml/min se doporučuje snížit dávku o 25 %.

Zvláštní opatření při podávání: Stejně jako u jiných potenciálně toxických látek je při zacházení

s roztokem přípravku Etoposide Teva a při jeho přípravě potřeba dbát opatrnosti. Náhodná expozice

přípravku Etoposide Teva může být provázena kožními reakcemi. Doporučuje se používat rukavice.

Jestliže se přípravek Etoposide Teva dostane do kontaktu s kůží nebo sliznicí, okamžitě kůži omyjte

mýdlem a vodou a sliznici opláchněte vodou.

Starší

populace

Dávkování u starších pacientů (ve věku > 65 let) není třeba upravovat kromě úpravy podle renální

funkce.

Pediatrická

populace

Hodgkinův lymfom; non-Hodgkinův lymfom; akutní myeloidní leukemie

Přípravek Etoposide Teva byl u pediatrických pacientů používán v rozmezí 75 až 150 mg/m

/den po

dobu 2 až 5 dní v kombinaci s dalšími protinádorovými přípravky. Vhodný léčebný režim je třeba

zvolit podle místních standardních postupů.

Ovariální tumory; malobuněčný karcinom plic; gestační trofoblastická neoplazie; testikulární tumory

Bezpečnost a účinnost přípravku Etoposide Teva u dětí do 18 let nebyla dosud stanovena.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je třeba zvážit následující úpravy úvodní dávky podle naměřené

clearance kreatininu.

Naměřená

clearance kreatininu

Dávka

etoposidu

>50 ml/min

100 % dávky

15–50 ml/min

75 % dávky

U pacientů s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min a pacientů na dialýze bude pravděpodobně

zapotřebí další snížení dávky, protože u těchto pacientů je clearance etoposidu dále snížena. Následné

dávkování u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin musí být založeno na

toleranci pacienta a klinickém účinku. Protože etoposid a jeho metabolity nelze odstranit dialýzou, lze

přípravek podat před hemodialýzou nebo po hemodialýze.

Přípravek Etoposide Teva se ředí 5% roztokem glukosy pro intravenózní podání nebo 0,9% roztokem

chloridu sodného pro intravenózní podání tak, aby výsledná koncentrace činila 0,2 mg/ml nebo 0,4

mg/ml.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění na koncentraci 0,2 mg/ml do infuzních roztoků 5% glukosy

nebo 0,9% chloridu sodného byla prokázána na dobu 120 hodin při teplotě 15-25

C a po naředění na

koncentraci 0,4 mg/ml do obou infuzních roztoků na dobu 24 hodin při teplotě 15-25

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned po naředění.

Přípravky podávané parenterální cestou se musejí před podáním vizuálně zkontrolovat, zda neobsahují

částice nebo nedošlo ke změně jejich barvy. Je-li zjištěna změna barvy nebo přítomnost částic, roztok

se musí zlikvidovat.

1/13

sp. zn. sukls227966/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Etoposide Teva 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje etoposidum 20 mg.

Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje etoposidum 100 mg.

Jedna 10ml injekční lahvička obsahuje etoposidum 200 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden ml koncentrátu obsahuje 241 mg bezvodého ethanolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok

Popis přípravku: čirý, nažloutlý, slabě viskózní roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické i

ndikace

Testikulární

tumory

Přípravek Etoposide Teva je indikován v kombinaci s dalšími schválenými chemoterapeutiky jako

první volba k léčbě recidivujících nebo refrakterních testikulárních tumorů u dospělých.

Malobuněčný

karcinom plic

Přípravek Etoposide Teva je indikován v kombinaci s dalšími schválenými chemoterapeutiky k léčbě

malobuněčného karcinomu plic u dospělých.

Hodgkinův

lymfom

Přípravek Etoposide Teva je indikován v kombinaci s dalšími schválenými chemoterapeutiky k léčbě

Hodgkinova lymfomu u dospělých a pediatrických pacientů.

2/13

Non-

Hodgkinův

lymfom

Přípravek Etoposide Teva je indikován v kombinaci s dalšími schválenými chemoterapeutiky k léčbě

non-Hodgkinova lymfomu u dospělých a pediatrických pacientů.

Akutní

myeloidní

leukemie

Přípravek Etoposide Teva je indikován v kombinaci s dalšími schválenými chemoterapeutiky k léčbě

akutní myeloidní leukemie u dospělých a pediatrických pacientů.

Gestační

trofoblastická

neoplazie

Přípravek Etoposide Teva je indikován v kombinaci s dalšími schválenými chemoterapeutiky jako

první a druhá volba k léčbě vysoce rizikové gestační trofoblastické neoplazie u dospělých.

Ovariální

tumory

Přípravek Etoposide Teva je indikován v kombinaci s dalšími schválenými chemoterapeutiky k léčbě

neepiteliálních tumorů ovarií u dospělých.

Přípravek Etoposide Teva je indikován k léčbě na platinu rezistentních/refrakterních epiteliálních

tumorů ovarií u dospělých.

4.2 Dávkování a způsob podání

Přípravek Etoposide Teva má podávat a monitorovat pouze kvalifikovaný lékař se zkušenostmi s

použitím protinádorových léčivých přípravků nebo pod jeho dohledem (viz bod 4.4).

Dospělá

populace

Doporučená dávka přípravku Etoposide Teva u dospělých pacientů je 50 až 100 mg/m

/den 1. až 5.

den nebo 100 až 120 mg/m

1., 3. a 5. den každé 3 až 4 týdny v kombinaci s dalšími přípravky

indikovanými k léčbě daného onemocnění. Dávkování je třeba upravit s ohledem na myelosupresivní

účinky ostatních přípravků v kombinaci či účinky předchozí radioterapie nebo chemoterapie (viz bod

4.4), které mohly negativně ovlivnit rezervu kostní dřeně. Dávky následující po počáteční dávce je

třeba upravit, pokud je počet neutrofilů nižší než 500 buněk/mm

po dobu více než 5 dní. Navíc je

třeba upravit dávku v případě výskytu horečky, infekcí nebo při počtu trombocytů pod 25 000

buněk/mm

, který není způsoben onemocněním. Následné dávky je třeba upravit v případě výskytu

toxicity 3. nebo 4. stupně, nebo pokud je renální clearance kreatininu nižší než 50 ml/min. Při poklesu

clearance kreatininu na 15 až 50 ml/min se doporučuje snížit dávku o 25 %.

Zvláštní opatření při podávání: Stejně jako u jiných potenciálně toxických látek je při zacházení

s roztokem přípravku Etoposide Teva a při jeho přípravě potřeba dbát opatrnosti. Náhodná expozice

přípravku Etoposide Teva může být provázena kožními reakcemi. Doporučuje se používat rukavice.

Jestliže se přípravek Etoposide Teva dostane do kontaktu s kůží nebo sliznicí, okamžitě kůži omyjte

mýdlem a vodou a sliznici opláchněte vodou (viz bod 6.6).

Starší

populace

Dávkování u starších pacientů (ve věku > 65 let) není třeba upravovat kromě úpravy podle renální

funkce (viz bod 5.2).

3/13

Pediatrická

populace

Hodgkinův lymfom; non-Hodgkinův lymfom; akutní myeloidní leukemie

Přípravek Etoposide Teva byl u pediatrických pacientů používán v rozmezí 75 až 150 mg/m

/den po

dobu 2 až 5 dní v kombinaci s dalšími protinádorovými přípravky. Vhodný léčebný režim je třeba

zvolit podle místních standardních postupů.

Ovariální tumory; malobuněčný karcinom plic; gestační trofoblastická neoplazie; testikulární tumory

Bezpečnost a účinnost přípravku Etoposide Teva u dětí do 18 let nebyla dosud stanovena. V

současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná

doporučení ohledně dávkování.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je třeba zvážit následující úpravy úvodní dávky podle naměřené

clearance kreatininu.

Naměřená

clearance kreatininu

D

ávka

etoposidu

>50 ml/min

100 % dávky

15–50 ml/min

75 % dávky

U pacientů s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min a pacientů na dialýze bude pravděpodobně

zapotřebí další snížení dávky, protože u těchto pacientů je clearance etoposidu dále snížena (viz bod

4.4). Následné dávkování u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin musí být

založeno na toleranci pacienta a klinickém účinku (viz bod 4.4). Protože etoposid a jeho metabolity

nelze odstranit dialýzou, lze přípravek podat před hemodialýzou nebo po hemodialýze (viz bod 4.9).

Způsob podání

Etoposid se podává pomalou intravenózní infuzí (obvykle trvající 30 až 60 minut) (viz bod 4.4).

Návod k ředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžné použití vakcíny proti žluté zimnici nebo jiné živé vakcíny je u imunosuprimovaných

pacientů kontraindikováno (viz bod 4.5).,

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní

upozornění

a opatření pro použití

Přípravek Etoposide Teva smí podávat a monitorovat pouze kvalifikovaný lékař se zkušenostmi s

použitím protinádorových léčivých přípravků nebo pod jeho dohledem. Ve všech případech, kdy se v

rámci chemoterapie uvažuje o podání přípravku Etoposide Teva, musí lékař vyhodnotit potřebu a

užitečnost přípravku v porovnání s rizikem nežádoucích účinků. Pokud jsou nežádoucí účinky

odhaleny včas, je většina z nich reverzibilní. Pokud se objeví závažné reakce, je nutno snížit dávku

4/13

přípravku, nebo jej vysadit, přičemž se musí přijmout vhodná nápravná opatření podle klinického

úsudku lékaře. Opakované zahájení léčby přípravkem Etoposide Teva je nutno provádět opatrně,

přičemž je nutno náležitě zvážit další potřebu podávání tohoto přípravku a věnovat patřičnou

pozornost možnému opakovanému výskytu toxicity.

Myelosuprese

Nejvýznamnější toxicitou spojenou s léčbou etoposidem, která omezuje dávku, je útlum kostní dřeně.

Po podání etoposidu byla hlášena fatální myelosuprese. U pacientů léčených přípravkem Etoposide

Teva musí být během léčby i po ní pečlivě a často sledován případný výskyt myelosuprese. Na

začátku léčby a před každou následující dávkou přípravku Etoposide Teva je nutno změřit následující

hematologické ukazatele: počet trombocytů, hemoglobin, počet leukocytů a diferenciální krevní

obraz. Pokud byla před zahájením léčby etoposidem aplikována radioterapie nebo chemoterapie, musí

se ponechat dostatečný odstup, aby se kostní dřeň mohla zotavit. Přípravek Etoposide Teva se nesmí

podávat pacientům, kteří mají počet neutrofilů nižší než 1 500 buněk/mm

, nebo počet trombocytů

nižší než 100 000 buněk/mm

, s výjimkou situací, kdy je tento stav způsoben maligním onemocněním.

Dávky následující po počáteční dávce je třeba upravit, jestliže je počet neutrofilů nižší než 500

buněk/mm

více než 5 dní, nebo pokud je spojen s horečkou či infekcí, jestliže je počet trombocytů

nižší než 25 000 buněk/mm

, jestliže se projeví toxicita 3. nebo 4. stupně nebo jestliže je renální

clearance nižší než 50 ml/min.

Může vzniknout závažná myelosuprese s následnou infekcí nebo krvácením. Před zahájením léčby

přípravkem Etoposide Teva je nutné dostat pod kontrolu bakteriální infekce.

Sekundární leukemie

U pacientů léčených chemoterapeutickými režimy zahrnujícími etoposid byl popsán výskyt akutní

leukemie s myelodysplastickým syndromem nebo bez myelodysplastického syndromu. Ani

kumulativní riziko, ani predisponující faktory související se vznikem sekundární leukemie nejsou

známy. Předpokládá se, že roli může hrát jak schéma podávání, tak kumulativní dávky etoposidu, ale

význam těchto faktorů nebyl jasně definován.

V některých případech sekundární leukemie u pacientů, jimž byly podávány epipodofylotoxiny, byla

pozorována abnormalita chromozomu 11q23. Tato abnormalita byla rovněž pozorována u pacientů,

u nichž se vyvinula sekundární leukemie po léčbě chemoterapeutickými režimy, které

epipodofylotoxiny neobsahovaly, a u leukemie vzniklé de novo. Zdá se, že další charakteristikou,

která je spojována se sekundární leukemií u pacientů léčených epipodofylotoxiny, je krátké období

latence s průměrným mediánem přibližně 32 měsíců doby do vzniku leukemie.

Hypersenzitivita

Lékaři si musí být vědomi možnosti vzniku anafylaktické reakce při podávání přípravku Etoposide

Teva, která se projevuje zimnicí, pyrexií, tachykardií, bronchospasmem, dušností a hypotenzí, a která

může být fatální. Léčba je symptomatická. Podávání přípravku Etoposide Teva je nutno ihned ukončit

a následně podle rozhodnutí lékaře podat presorické látky, kortikosteroidy, antihistaminika nebo

objemové expandéry.

Hypotenze

Přípravek Etoposide Teva se má podávat pouze pomalou intravenózní infuzí (obvykle trvající 30 až 60

minut), protože jako možný nežádoucí účinek rychlé intravenózní infuze byla hlášena hypotenze.

5/13

Reakce v místě aplikace

V průběhu podání přípravku Etoposide Teva se mohou objevit reakce v místě aplikace. Vzhledem k

možnosti extravazace se doporučuje během podávání přípravku sledovat případný výskyt infiltrace v

místě podání infuze.

Nízké hladiny albuminu v séru

Při nízkých hladinách albuminu v séru je expozice etoposidu zvýšena. Pacienti, kteří mají nízké

hladiny albuminu v séru, proto mohou mít vyšší riziko výskytu toxicity související s etoposidem.

Porucha funkce ledvin

U pacientů se středně těžkou (CrCl =15 až 50 ml/min) nebo těžkou (CrCl <15 ml/min) poruchou

funkce ledvin na hemodialýze je nutno podávat sníženou dávku etoposidu (viz bod 4.2). Musí se měřit

hematologické ukazatele a u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin je nutno

zvážit úpravu dávkování v následujících cyklech podle hematologické toxicity a klinického účinku.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater je kvůli riziku akumulace nutné pravidelně sledovat jaterní funkce.

Syndrom nádorového rozpadu

Po použití etoposidu v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky byl hlášen výskyt syndromu nádorového

rozpadu (v některých případech fatální). Pacienty je třeba pečlivě sledovat, aby bylo možné zjistit

časné známky syndromu nádorového rozpadu, což platí zejména u pacientů s rizikovými faktory, jako

jsou rozsáhlé nádory citlivé na léčbu a renální insuficience. U pacientů s rizikem této komplikace

léčby by také měla být zvážena vhodná preventivní opatření.

Mutagenní potenciál

S ohledem na mutagenní potenciál etoposidu se jak u pacientů, tak u pacientek během léčby a až 6

měsíců po jejím ukončení vyžaduje účinná antikoncepce. Pokud chce pacient/pacientka po ukončení

léčby mít děti, doporučuje se konzultace s genetikem. Vzhledem k tomu, že etoposid může snižovat

mužskou fertilitu, lze za účelem pozdějšího otcovství zvážit konzervaci spermatu (viz bod 4.6).

Pomocné látky

Injekční roztok přípravku Etoposide Teva obsahuje polysorbát 80. V souvislosti s podáním injekčního

přípravku s vitamínem E, který obsahoval polysorbát 80, byl u předčasně narozených dětí zaznamenán

život ohrožující syndrom nebo selhání jater a ledvin, poškození plic, trombocytopenie a ascites.

Tento léčivý přípravek obsahuje 30,5 obj. % alkoholu (ethanolu), tj.

1,2 g ethanolu v 5ml injekční lahvičce, což odpovídá 30,5 ml piva, 12,7 ml vína.

2,4 g ethanolu v 10ml injekční lahvičce, což odpovídá 61,0 ml piva, 25,4 ml vína.

Toto je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou

pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Je škodlivý pro alkoholiky.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv

jiných přípravků na farmakokinetiku etoposid

u

6/13

Vysoká dávka cyklosporinu, vedoucí k plazmatickým koncentracím vyšším než 2 000 ng/ml, podaná

s perorálním etoposidem, vedla v porovnání s etoposidem samotným k 80% nárůstu expozice

etoposidu (AUC) s 38% poklesem celkové tělesné clearance etoposidu.

Souběžná léčba cisplatinou je spojena se sníženou celkovou tělesnou clearance etoposidu.

Souběžná léčba fenytoinem je spojena se zvýšenou clearance etoposidu a snížením účinnosti. Terapie

jinými antiepileptiky, která jsou induktory enzymů, mohou být spojeny se zvýšenou clearance

etoposidu a sníženou účinností.

Vazba na plazmatické proteiny in vitro je 97 %. Fenylbutazon, natrium-salicylát a kyselina

acetylsalicylová mohou etoposid z vazby na plazmatické proteiny vytěsnit.

Vliv etoposidu

na farmakokinetiku jiných přípravků

Vzhledem k farmakokinetickým interakcím mezi léčivy může souběžné podávání antiepileptik a

přípravku Etoposide Teva vést ke snížené kontrole záchvatů.

Souběžné podávání warfarinu a etoposidu může vést ke zvýšeným hodnotám mezinárodního

normalizovaného poměru (INR). Doporučuje se pečlivě sledovat INR.

Farmakodynamické interakce

Podání vakcíny proti žluté zimnici je spojeno se zvýšeným rizikem fatálního systémového

vakcinačního onemocnění. U imunosuprimovaných pacientů jsou živé vakcíny kontraindikovány (viz

bod 4.3).

Lze předpokládat, že předchozí nebo souběžné podávání jiných přípravků s podobným

myelosupresivním účinkem, jako má etoposid, bude mít aditivní nebo synergické účinky (viz bod 4.4).

V předklinických experimentech byla hlášena zkřížená rezistence mezi antracykliny a etoposidem.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku musejí během léčby etoposidem používat účinnou antikoncepci k zabránění

těhotenství. Bylo prokázáno, že etoposid je teratogenní pro myši a potkany (viz bod 5.3). S ohledem

na mutagenní potenciál etoposidu se jak u pacientů, tak u pacientek během léčby a až 6 měsíců po

jejím ukončení vyžaduje účinná antikoncepce (viz bod 4.4). Pokud chce pacient/pacientka po

ukončení léčby mít děti, doporučuje se konzultace s genetikem.

Těhotenství

Údaje o podávání etoposidu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Obecně může etoposid podávaný těhotným

ženám způsobit poškození plodu. Přípravek Etoposide Teva lze v těhotenství použít pouze tehdy, když

klinický stav ženy vyžaduje léčbu etoposidem. Ženy ve fertilním věku je nutno poučit, aby se vyhnuly

otěhotnění. Ženy ve fertilním věku musejí používat účinnou antikoncepci během léčby a až 6 měsíců

7/13

po jejím ukončení. Pokud se tento přípravek používá během těhotenství nebo pokud během jeho

používání pacientka otěhotní, je nutno pacientku obeznámit s potenciálním rizikem pro plod.

Kojení

Etoposid se vylučuje do lidského mateřského mléka. Přípravek Etoposide Teva může způsobit

závažné nežádoucí účinky u kojených dětí. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a

prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit podávání

přípravku Etoposide Teva (viz bod 4.3).

Fertilita

Vzhledem k tomu, že etoposid může snižovat mužskou fertilitu, lze za účelem pozdějšího otcovství

zvážit konzervaci spermií.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Etoposid může vyvolat

nežádoucí účinky, které mají vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, jako je únava, somnolence,

nauzea, zvracení, kortikální slepota, reakce hypersenzitivity s hypotenzí. Pacientům, u nichž se objeví

tyto nežádoucí účinky, je nutno doporučit, aby neřídili ani neobsluhovali stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejvýznamnější toxicitou spojenou s léčbou etoposidem, která omezuje dávku, je útlum kostní dřeně.

V klinických studiích, u nichž byl etoposid podáván v monoterapii v celkové dávce ≥ 450 mg/m

, byly

nejčastějšími nežádoucí účinky bez ohledu na závažnost leukopenie (91 %), neutropenie (88 %),

anemie (72 %), trombocytopenie (23 %), astenie (39 %), nauzea a/nebo zvracení (37 %), alopecie (33

%) a zimnice a/nebo horečka (24 %).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

V klinických studiích a po uvedení na trh byly u etoposidu hlášeny následující nežádoucí účinky. Tyto

nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu, jež je definována

následujícími kategoriemi:

velmi časté

(≥1/10),

časté

(≥1/100, <1/10),

méně časté

(≥1/1 000, <1/100),

vzácné

(≥1/10 000, <1/1 000),

není známo

(z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánový

c

h systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

(terminologie MedDRA)

Infekce a infestace

časté

infekce

Novotvary benigní

,

maligní

a

blíže neurčené (zahrnující cysty

a polypy)

časté

akutní leukemie

Poruchy krve a lymfatického

systému

velmi

časté

anemie, leukopenie, myelosuprese*, neutropenie,

trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

časté

anafylaktické reakce**

není

známo

angioedém, bronchospasmus

Poruchy metabolismu a výživy

není

známo

syndrom nádorového rozpadu

8/13

Poruchy nervového

systému

časté

závrať

méně

časté

periferní neuropatie

vzácné

tranzitorní kortikální slepota, neurotoxicita (např.

somnolence a únava), optická neuritida, epileptické

záchvaty***

Srdeční poruchy

časté

arytmie, infarkt myokardu

Cévní poruchy

časté

hypertenze, tranzitorní systolická hypotenze po

rychlém intravenózním podání

méně

časté

hemoragie

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

vzácné

intersticiální pneumonitida, plicní fibróza

není

známo

bronchospasmus

Gastrointestiná

l

poruchy

velmi

časté

bolest břicha, anorexie, zácpa, nauzea a zvracení

časté

průjem, mukozitida (včetně stomatitidy a ezofagitidy)

vzácné

dysgeusie, dysfagie

Poruchy jater a žlučových cest

velmi

časté

zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení alkalické

fosfatázy, zvýšení aspartátaminotransferázy, zvýšený

bilirubin, hepatotoxicita

Poruchy kůže a podkožní tkáně

velmi

časté

alopecie, pigmentace

časté

Pruritus, vyrážka, kopřivka

vzácné

radiační “recall“ dermatitida, Stevensův-Johnsonův

syndrom, toxická epidermální nekrolýza

Poruchy reprodukčního systému

a prsu

není

známo

neplodnost

Celkové poruchy a reakce

v

místě aplikace

velmi

časté

astenie, malátnost

časté

extravazace****, flebitida

vzácné

pyrexie

* Byla hlášena myelosuprese s fatálním zakončením.

** Anafylaktické reakce mohou být fatální.

*** Alergická reakce je někdy provázena epileptickým záchvatem.

**** Komplikace hlášené po uvedení na trh v případě extravazace zahrnovaly lokální toxicitu v

měkkých tkáních, otok, bolest, celulitidu a nekrózu včetně nekrózy kůže.

9/13

Popis vybraných nežádoucích účinků

Incidence nežádoucích účinků v následujících odstavcích, uvedená jako průměrný procentuální podíl,

vychází ze studií, které používaly etoposid v monoterapii.

Hematologická toxicita

Po podání etoposidu byla hlášena myelosuprese s fatálním zakončením (viz bod 4.4). Myelosuprese

většinou omezuje dávku. K úplné obnově funkce kostní dřeně obvykle dojde do 20. dne, přičemž

kumulativní toxicita nebyla hlášena. K nejhlubšímu poklesu (tzv. nadir) hladin granulocytů a

trombocytů obvykle dochází za 10 až 14 dní po podání etoposidu v závislosti na cestě podání a

léčebném schématu. K největšímu poklesu obvykle dochází dříve při intravenózním podání než při

perorálním podání. U 91 % pacientů léčených etoposidem byla pozorována leukopenie a u 17 %

závažná leukopenie (méně než 1 000 buněk/mm

). U 23 % pacientů léčených etoposidem byla

pozorována trombocytopenie a u 9 % závažná trombocytopenie (méně než 50 000 trombocytů/mm

U pacientů s neutropenií léčených etoposidem byly rovněž velmi často hlášeny horečka a infekce.

Bylo hlášeno krvácení.

Gastroin

testinální

toxicita

Hlavními gastrointestinálními toxicitami etoposidu jsou nauzea a zvracení. Nauzeu i zvracení lze

obvykle zvládnout antiemetickou léčbou.

Alopecie

Reverzibilní alopecie, někdy progredující do úplné holohlavosti, byla pozorována až u 44 % pacientů

léčených etoposidem.

Hypotenze

U pacientů léčených etoposidem byla po rychlém intravenózním podání hlášena přechodná hypotenze,

která nebyla spojena se srdeční toxicitou, ani se změnami elektrokardiogramu. Hypotenze obvykle

reaguje na přerušení infuze etoposidu a/nebo na jinou vhodnou podpůrnou léčbu. Při obnovení infuze

je nutno zvolit pomalejší podávání. Pozdní hypotenze nebyla zaznamenána.

Hypertenze

V klinických studiích s etoposidem byly hlášeny epizody hypertenze. Pokud se u pacientů léčených

etoposidem objeví klinicky významná hypertenze, je nutno zahájit vhodnou podpůrnou léčbu.

Hypersenzitivita

Během nebo ihned po intravenózním podání etoposidu byly hlášeny anafylaktické reakce. Role,

kterou při rozvoji anafylaktických reakcí hraje koncentrace nebo rychlost infuze, není jasná. Krevní

tlak se obvykle normalizuje během několika hodin po ukončení infuze. Při úvodní dávce etoposidu se

mohou objevit anafylaktické reakce.

U 3 % pacientů léčených etoposidem (7 z 245 pacientů léčených etoposidem v 7 klinických studiích)

byly hlášeny anafylaktické reakce (viz bod 4.4), které se projevovaly zimnicí, tachykardií,

bronchospasmem, dušností, pocením, horečkou, pruritem, hypertenzí nebo hypotenzí, synkopou,

nauzeou a zvracením. U 2 % pacientů bylo hlášeno zarudnutí obličeje a u 3 % kožní vyrážka. Tyto

reakce obvykle rychle reagovaly na ukončení infuze a podání presorických látek, kortikosteroidů,

antihistaminik nebo objemových expandérů, podle toho, co bylo vhodné.

U etoposidu byly hlášeny akutní fatální reakce spojené s bronchospasmem. Rovněž byla hlášena

apnoe se spontánním obnovením dýchání po přerušení infuze.

Metabolické komplikace

Po použití etoposidu v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky byl hlášen výskyt syndromu nádorového

rozpadu (v některých případech fatální) (viz bod 4.4).

10/13

Pediatrická populace

Předpokládá se, že bezpečnostní profil u pediatrických a dospělých pacientů je stejný.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Celkové dávky 2,4 g/m

až 3,5 g/m

podané intravenózně během tří dnů vedly k těžké mukozitidě a

myelotoxicitě. U pacientů léčených vyššími než doporučenými intravenózními dávkami etoposidu

byla hlášena metabolická acidóza a případy závažné jaterní toxicity. Podobnou toxicitu lze očekávat u

perorální lékové formy. Specifické antidotum není k dispozici. Léčba proto musí být symptomatická a

podpůrná a pacient musí být pečlivě sledován. Etoposid a jeho metabolity nelze odstranit dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VL

ASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, rostlinné alkaloidy a jiná přírodní léčiva, deriváty

podofylotoxinu, ATC kód: L01CB01

Mechanismus účinku

Hlavní účinek etoposidu se projevuje v pozdní S a časné G

fázi buněčného cyklu savčích buněk.

Vyskytují se dvě odpovědi závislé na dávce: Při vysokých koncentracích (10 mikrogramů/ml nebo

vyšších) dochází k lýze buněk vstupujících do mitózy; při nízkých koncentracích (0,3 až 10

mikrogramů/ml) je inhibován vstup buněk do profáze. Tvorba mikrotubulů není ovlivněna. Hlavním

makromolekulárním účinkem etoposidu je ruptura dvojitého vlákna šroubovice, které je důsledkem

interakce s DNA-topoizomerázou II nebo důsledkem tvorby volných radikálů. Bylo prokázáno, že u

kuřecích fibroblastů etoposid způsobuje zástavu v metafázi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po intravenózní infuzi nebo perorálním podání tobolek vykazují hodnoty C

a AUC výraznou inter a

intraindividuální variabilitu.

Distribuce

Průměrný distribuční objem v rovnovážném stavu je 18 až 29 litrů. Penetrace etoposidu do

mozkomíšního moku je nízká. In vitro se etoposid ve vysoké míře (97 %) váže na proteiny lidské

plazmy.

Poměr vazby etoposidu u pacientů s rakovinou i u normálních dobrovolníků přímo koreluje s hladinou

albuminu v séru (viz bod 4.4). U pacientů s rakovinou nenavázaná frakce etoposidu významně

koreluje s bilirubinem.

11/13

Biotransformace

V moči dospělých i dětí byl zjištěn metabolit, kterým je hydroxykyselina [4' dimethyl-epipodofylová

kyselina-9-(4,6 0-ethyliden-β-D-glukopyranosid)]. Tento metabolit vzniká otevřením laktonového

kruhu. Je přítomen také v lidské plazmě, patrně jako transizomer. Do moči se u člověka také vylučují

glukuronidové a/nebo sulfátové konjugáty etoposidu. Navíc prostřednictvím dráhy izoenzymu

CYP450 3A4 dochází k O-demethylaci dimethoxyfenolového prstence a vzniku odpovídajícího

katecholu.

Eliminace

Po intravenózním podání lze dispozici etoposidu nejlépe popsat jako bifazický proces s distribučním

poločasem kolem 1,5 hodiny a terminálním eliminačním poločasem v rozmezí 4 až 11 hodin. Hodnoty

celkové tělesné clearance leží v rozmezí 33 až 48 ml/min nebo 16 až 36 ml/min/m

a stejně jako

terminální eliminační poločas jsou nezávislé na dávce v dávkovém rozmezí 100 až 600 mg/m

. Po

intravenózním podání etoposidu značeného

C (100 až 124 mg/m

) se za 120 hodin do moči v

průměru vyloučilo 56 % radioaktivity (45 % dávky se vyloučilo jako etoposid) a do stolice 44 %

radioaktivity z podané dávky.

Linearita/nelinearita

V rozmezí 100 až 600 mg/m

jsou celková tělesná clearance a terminální eliminační poločas nezávislé

na dávce. Ve stejném rozmezí dávek se plochy pod křivkami plazmatické koncentrace versus čas

(AUC) a hodnoty maximální plazmatické koncentrace (C

) zvyšují lineárně s dávkou.

Porucha funkce ledvin

Pacienti s poruchou funkce ledvin, kteří užívají etoposid, měli sníženou celkovou tělesnou clearance,

zvýšenou AUC a vyšší distribuční objem v rovnovážném stavu (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

U dospělých pacientů s rakovinou a dysfunkcí jater není celková tělesná clearance etoposidu snížena.

Star

ší populace

Ačkoli byly pozorovány menší rozdíly mezi pacienty ve věku ≤65 let a >65 let ve farmakokinetických

parametrech, tyto rozdíly nejsou považovány za klinicky významné.

Pediatrická populace

U dětí se během 24 hodin přibližně 55 % dávky vyloučí do moči jako etoposid. Průměrná renální

clearance etoposidu je 7 až 10 ml/min/m

nebo přibližně 35 % celkové tělesné clearance v rozmezí

dávek 80 až 600 mg/m

. Etoposid je tedy vylučován jak renálními, tak nerenálními procesy, tedy

metabolizací a biliární exkrecí. Vliv onemocnění ledvin na plazmatickou clearance etoposidu u dětí

není znám. U dětí jsou zvýšené hladiny ALT (SGPT) v séru spojeny se snížením celkové tělesné

clearance léčiva. Předchozí použití cisplatiny může rovněž vést ke snížení celkové tělesné clearance

etoposidu u dětí.

U dětí byl zjištěn inverzní vztah mezi hladinami albuminu v plazmě a renální clearance etoposidu.

Pohlaví

Ačkoli byly pozorovány menší rozdíly mezi pohlavími ve farmakokinetických parametrech, tyto

rozdíly nejsou považovány za klinicky významné.

Interakce s jinými léčivými přípravky

Ve studii, která hodnotila vliv jiných léčivých látek na vazbu

C značeného etoposidu na lidské

sérové proteiny in vitro, byl při koncentracích běžně dosahovaných in vivo vázaný etoposid

vytěsňován pouze fenylbutazonem, natrium-salicylátem a kyselinou acetylsalicylovou (viz bod 4.5).

12/13

5.3 Př

edklinick

é údaje

vztahu

jící se

k

bezpečnosti

Chronická toxicita

U potkanů a myší byly pozorovány anemie, leukopenie a trombocytopenie, u psů se vyskytovalo lehké

reverzibilní zhoršení funkcí jater a ledvin. Dávka (založená na dávkování v mg/m

) u těchto nálezů, na

úrovni, při které nebyly v preklinických studiích pozorovány žádné nežádoucí účinky, byla přibližně ≥

0,05násobkem nejvyšší klinické dávky. Historicky byly živočišné druhy používané v předklinických

studiích ve srovnání s člověkem citlivější na cytotoxické látky. U potkanů a myší byla hlášena atrofie

varlat, zástava spermatogeneze a růstová retardace.

Mutagenita

Etoposid má mutagenní účinek na savčí buňky.

Reprodukční toxicita

Ve studiích na zvířatech byla prokázána embryotoxicita a teratogenita etoposidu související s dávkou.

Kancerogenní potenciál

Vzhledem k mechanismu účinku je nutno považovat etoposid za kancerogenní pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDA

JE

6.1 Seznam

pomocných látek

Kyselina citronová, polysorbát 80, bezvodý ethanol, makrogol 300.

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

Chemická a fyzikální stabilita po naředění na koncentraci 0,2 mg/ml do infuzních roztoků 5% glukosy

nebo 0,9% chloridu sodného byla prokázána na dobu 120 hodin při teplotě 15-25

C a po naředění na

koncentraci 0,4 mg/ml do obou infuzních roztoků na dobu 24 hodin při teplotě 15-25

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit ihned po naředění.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek

chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a obsah

balení

Injekční lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový uzávěr, plastový kryt, krabička.

Velikost balení:

1 lahvička 100 mg/5 ml

1 lahvička 200 mg/10 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

13/13

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s

ním

Je nutno dodržovat zásady pro správné zacházení s protinádorovými přípravky a jejich likvidaci.

Při každé manipulaci s cytostatickými přípravky je nutno dbát opatrnosti. Vždy postupujte tak, abyste

zamezili expozici. Stejně jako u jiných potenciálně toxických látek je při zacházení s roztokem

přípravku Etoposide Teva dbát opatrnosti. Náhodná expozice přípravku Etoposide Teva může být

provázena kožními reakcemi. Doporučuje se používat rukavice. Jestliže se etoposid dostane do

kontaktu s kůží nebo sliznicí, okamžitě kůži omyjte mýdlem a vodou a sliznici opláchněte vodou.

Příprava pro intravenózní podání

Přípravek Etoposide Teva se ředí 5% roztokem glukosy pro intravenózní podání nebo 0,9% roztokem

chloridu sodného pro intravenózní podání tak, aby výsledná koncentrace činila 0,2 mg/ml nebo 0,4

mg/ml.

Přípravky podávané parenterální cestou se musejí před podáním vizuálně zkontrolovat, zda neobsahují

částice nebo nedošlo ke změně jejich barvy. Je-li zjištěna změna barvy nebo přítomnost částic, roztok

se musí zlikvidovat.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ

O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍS

LO

44/347/98-C

9. DATUM

PRVNÍ

REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 9. 12. 1998

Datum posledního prodloužení registrace: 10. 11. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

21. 12. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace