ESTRIMAX Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HEMIHYDRÁT ESTRADIOLU (ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM)
Dostupné s:
Gedeon Richter Plc., Budapešť
ATC kód:
G03CA03
INN (Mezinárodní Name):
HEMIHYDRATE ESTRADIOL (ESTRADIOL HEMIHYDRICUM)
Dávkování:
2MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
84 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ESTRADIOL
Přehled produktů:
ESTRIMAX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 163/02-C
Datum autorizace:
2008-01-01
EAN kód:
5997001312490

sp.zn.sukls111656/2016

Příbalová informace: informace pro uživatelku

Estrimax

2 mg potahované tablety

Estradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Estrimax a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Estrimax užívat

Jak se přípravek Estrimax užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Estrimax uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Estrimax a k čemu se používá

Estrimax je hormonální substituční terapie (HRT). Obsahuje ženský hormon estrogen. Přípravek

Estrimax se používá u žen po menopauze, zvláště u těch, jimž byla odstraněna děloha (podstoupily

hysterektomii), a proto nevyžadují kombinovanou estrogen/progestagenovou léčbu.

Přípravek Estrimax se používá jako:

Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauze

V období menopauzy se snižuje množství estrogenu, které si je schopno tělo samo vytvořit, což

vyvolává řadu doprovodných příznaků jako pocit horkosti v obličeji, na krku nebo na hrudníku

(„návaly

horka“).

Přípravek

Estrimax

zmírňuje

tyto

příznaky

menopauze.

Terapie

přípravkem Estrimax je předepisována pouze v případě, že příznaky menopauzy výrazným

způsobem snižují kvalitu Vašeho života.

Prevence osteoporózy (řídnutí kostí)

U některých žen po menopauze může docházet k tzv. řídnutí kostí (osteoporóza). S Vaším

lékařem byste měla probrat všechny dostupné možnosti, jak jí předcházet.

Pokud

Vám

bude

období

menopauze

prokázáno

zvýšené

riziko

vzniku

zlomenin

způsobené rozvojem osteoporózy a není možné indikovat léčbu jinými přípravky schválenými

pro prevenci osteoporózy, můžete užívat přípravek Estrimax jako prevenci osteoporózy po

menopauze.

Jsou pouze omezené zkušenosti s léčbou přípravkem Estrimax u žen starších než 65 let.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Estrimax užívat

Anamnéza a pravidelné prohlídky:

Užívání HRT s sebou nese rizika, která musíte vzít v úvahu při zvažování, zda HRT začnete užívat,

eventuálně zda budete v léčbě pokračovat.

Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků nebo po chirurgickém

zákroku) jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, riziko spojené s užíváním HRT se může

lišit. Poraďte se o tom se svým lékařem.

Před zahájením nebo znovuzahájením HRT je nutné, aby Váš lékař zhodnotil vaši rodinnou a osobní

anamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření, včetně vyšetření prsů a

interních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné.

V průběhu léčby by měla být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy nejméně jednou ročně).

Během těchto kontrolních vyšetření byste měla s lékařem probrat přínosy a rizika další léčby

přípravkem Estrimax.

Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsů (mamografie) podle doporučení Vašeho lékaře.

Neužívejte přípravek Estrimax

jestliže se na Vás vztahuje některý z níže uvedených bodů. Pokud si u některého z bodů nejste jistá,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Estrimax užívat.

Neužívejte přípravek Estrimax:

­

pokud máte nebo jste měla rakovinu prsu nebo pokud je podezření, že ji máte;

­

pokud máte nebo jste někdy měla estrogenně podmíněné nádory, např. rakovina děložní

sliznice (karcinom endometria) nebo pokud je podezření, že je máte;

­

pokud se u Vás vyskytuje neobjasněné krvácení z genitálií;

­

pokud u Vás dochází k nadměrnému růstu děložní sliznice (endometriální hyperplazie), který

není léčen;

­

pokud máte nebo jste měla krevní sraženinu v žilách (trombózu) jako je trombóza v dolních

končetinách (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie);

­

pokud je u Vás známa trombofilní porucha (např. deficit proteinu C, proteinu S nebo

antitrombinu);

­

pokud máte nebo jste nedávno prodělala onemocnění způsobené krevní sraženinou v artériích

(tepnách) jako např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris;

­

pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění jater a jaterní funkční testy se ještě nevrátily

k normálu;

­

pokud máte vzácné dědičné onemocnění krve zvané porfyrie, které se v rodině dědí (je dědičné);

­

pokud jste alergická na estradiol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Pokud u

Vás v příběhu

terapie

přípravkem

Estrimax

nastane jakýkoli z výše

uvedených

stavů,

přestaňte přípravek Estrimax užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Estrimax se poraďte se svým lékařem.

Pokud máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, oznamte to svému lékaři, než

začnete léčbu. Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně vyskytnout, a proto

je třeba častěji provádět kontrolní vyšetření:

děložní myomy (fibroidy);

růst

děložní

sliznice

mimo

dělohu

(endometrióza)

nebo

nadměrný

růst

děložní

sliznice

(hyperplazie endometria) v anamnéze;

zvýšené riziko rozvoje krevních sraženin (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza));

zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (např. karcinom prsu u matky, sestry

nebo babičky);

vysoký krevní tlak (hypertenze);

porucha činnosti jater, jako je nezhoubný nádor jater;

diabetes mellitus (cukrovka);

cholelitiáza (žlučové kameny);

migréna nebo těžké bolesti hlavy;

multiorgánové autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematodes - SLE);

epilepsie;

astma;

onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza);

vysoká hladina tuku (triglyceridů) v krvi;

retence (zadržování) tekutin způsobená onemocněním srdce či ledvin.

Přestaňte užívat přípravek Estrimax a okamžitě vyhledejte lékaře,

pokud se u Vás během užívání HRT objeví některý z následujících stavů:

­

jakýkoli stav zmiňovaný v části „Neužívejte přípravek Estrimax“;

­

zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka). Mohou to být známky onemocnění jater.

­

významné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať);

­

nový výskyt migrenózních bolestí hlavy;

­

těhotenství;

­

symptomy trombofilních stavů, jako jsou

­

bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin,

­

náhlá bolest na hrudi,

­

obtížné dýchání.

Další informace viz odstavec „Krevní sraženiny v žilách (trombóza))“.

Pozn. Přípravek Estrimax nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je Vám méně než 50 let nebo pokud od

vaší

poslední

menstruace

uplynulo

méně

než

měsíců,

vhodné

jako

prevenci

případného

těhotenství používat některou doplňující formu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem, který Vám

pomůže zvolit správný typ.

HRT

a rakovina

Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice

(rakovina endometria)

Při léčbě HRT přípravky obsahujícími samotný estrogen je zvýšeno riziko nadměrného zesílení

děložní sliznice (endometriální hyperplazie) a rakoviny děložní sliznice (karcinom endometria).

Dodatečné užívání progestagenu nejméně 12 dní z každého 28 denního cyklu Vás chrání proti výše

zmíněnému nárůstu rizika. Pokud jste nepodstoupila hysterektomii (tj. odstranění dělohy), pak Vám

lékař předepíše ještě samostatně progestagen. V případě, že Vám byla hysterektomie provedena, je

třeba se o bezpečnosti léčby přípravkem Estrimax bez dodatečného užívání progestagenu poradit se

svým lékařem.

Rakovina endometria je diagnostikována průměrně u 5 žen z 1000 ve věku 50 – 65 let, kterým nebyla

provedena hysterektomie a neužívají HRT.

U žen ve věku 50 – 65 let, kterým nebyla provedena hysterektomie a užívají HRT obsahující pouze

estrogen, je rakovina endometria diagnostikována přibližně u 10-60 žen z 1000 (tj. o 5 -55 případů

více) v závislosti na velikosti dávky a délce užívání.

Neočekávané krvácení

Pokud je přípravek Estrimax kombinovaný se sekvenčním podáváním progestagenu, budete během

aplikace přípravku Estrimax jednou měsíčně krvácet (takzvané krácení z vysazení). Ale pokud se

dostaví mimo toto měsíční krvácení neočekávané krvácení nebo kapky krve (špinění), které:

bude trvat déle než prvních 6 měsíců léčby

­

začne až po prvních 6 měsících léčby přípravkem Estrimax

­

bude pokračovat i po přerušení léčby přípravkem Estrimax

obraťte se co možná nejdříve na svého lékaře.

Karcinom prsu

Celkové

údaje

ukazují

zvýšené

riziko

karcinomu

prsu

žen

užívajících

kombinaci

estrogen/progestagen a možné zvýšení tohoto rizika je i u HRT obsahující pouze samotný estrogen.

Zvýšení rizika závisí na délce užívání HRT. Projeví se po několika málo letech užívání, ale vrátí se

zpět na původní úroveň do několika (maximálně pěti) let po ukončení léčby.

U žen, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný estrogen po dobu

5 let, bylo zjištěno jen malé nebo neprokazatelné zvýšení rizika karcinomu prsu.

Srovnání

Karcinom prsu je v průběhu 5letého období diagnostikován v průměru u 9 – 17 žen z 1000 ve věku 50

– 79 let, které neužívají HRT.

U žen ve věku 50 -79 let, které užívají kombinovanou estrogen-progestagenovou HRT více než 5 let,

je karcinom prsu diagnostikován u 13 – 23 žen z 1000 (tj. o 4 – 6 případů více).

Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře v případě, že dojde k změnám

jako:

­

dolíčky na kůži

­

změny na prsních bradavkách

­

jakékoli bulky, které nahmatáte nebo ucítíte

Navíc Vám doporučujeme, abyste se zapojila do programu mamografického vyšetření, pokud Vám

bude

nabídnuto. V případě

mamografického

vyšetření je

důležité,

abyste

informovala

zdravotní

sestru/zdravotnický personál, kteří budou provádět rentgenové vyšetření, že užíváte HRT, protože tato

léčba může zvýšit hustotu prsní tkáně, což může ovlivnit výsledek mamogramu. Pokud je hustota prsní

tkáně zvýšená, mamografie nemusí odhalit všechny bulky.

Karcinom vaječníků (ovarií)

Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu.

Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progesteronu je spojeno s mírně

zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků.

Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2000 ve věku 50 až 54

let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikován karcinom vaječníků.

U žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2000 uživatelek (tj. přibližně 1

případ navíc).

Působení HRT na srdce a krevní oběh

Krevní sraženiny v žilách (trombóza)

Užívání HRT je spojováno s 1,3- 3násobně vyšším rizikem vzniku krevních sraženin v žilách, a to

zejména v prvním roce léčby.

Vznik

krevní

sraženiny

může

být

závažným

problémem,

protože

sraženina

může

uvolnit

proniknout do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí.

Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících

stavů. Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, informujete svého lékaře:

­

dlouhodobá nehybnost z důvodu zranění, nemoci nebo operace (viz část 3 „Pokud Vás čeká

operace“)

­

velká nadváha (BMI > 30 kg/m²)

­

tromboembolické stavy, vyžadující dlouhodobé užívání přípravků zamezujících srážení krve

­

pokud u některého z Vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolní

končetině, plicích nebo jiném orgánu

­

systémový lupus erythematodes (SLE )

­

rakovina.

Doprovodné příznaky vzniku krevní sraženiny jsou uvedeny v části „Přestaňte užívat přípravek

Estrimax a okamžitě vyhledejte lékaře“.

Srovnání

U žen mezi 50 a 59 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán

vznik krevních sraženin v žilách u 4-7 žen z 1000.

U 50-59letých žen, které užívají estrogen-progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik

krevních sraženin u 9-12 žen z 1000 (tj. o 5 případů více).

U žen ve věku 50-59 let, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný

estrogen, bylo v průběhu 5 let zjištěno 5-8 případů z 1000 (tj. o 1 případ více).

Onemocnění srdce (infarkt myokardu)

Nejsou žádné důkazy nasvědčující tomu, že by léčba HRT byla prevencí srdečního infarktu.

U žen starších 60 let, které užívají estrogen-progestagenovou HRT, je prokázána mírně zvýšená

náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT.

U žen, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný estrogen, nebylo

zjištěno zvýšení rizika srdečních onemocnění.

Cévní mozková příhoda

Riziko vzniku cévní mozkové příhody je u žen užívajících HRT 1,5x vyšší než u žen, které HRT

neužívají. Počet případů vzniku cévní mozkové příhody z důvodu užívání HRT se s věkem zvyšuje.

Srovnání

U žen ve věku mezi 50-59 lety, které neužívají HRT, je během 5letého období předpokládán vznik

cévní mozkové příhody u 8 žen z 1000. U žen, které užívají HRT, je během 5letého období

předpokládán vznik mrtvice u 11 žen z 1000 (tj. o 3 případy více).

Další stavy

Užívání HRT není prevencí proti ztrátě paměti. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika ztráty

paměti u žen, které začaly užívat HRT ve věku vyšším než 65 let. Poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Estrimax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Některé

léčivé

přípravky

mohou

ovlivňovat

účinek

přípravku

Estrimax,

což

může

vést

k nepravidelnému krvácení. Platí to pro následující přípravky:

léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin);

léky používané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin);

léky používané k léčbě HIV infekcí (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir);

bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užívala nebo které možná budete užívat včetně léků, které můžete získat bez lékařského předpisu,

rostlinných přípravků a jiných přírodních produktů.

Přípravek Estrimax s jídlem a pitím a alkoholem

Tablety lze užívat jak během jídla a pití, tak i mimo něj.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Estrimax je indikován pouze pro ženy po přechodu. V případě, že otěhotníte, přestaňte

přípravek Estrimax užívat a obraťte se na svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Estrimax nemá žádný známý vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo na obsluhovat stroje.

Přípravek Estrimax obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Laboratorní testy

Pokud půjdete na vyšetření krve, oznamte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte přípravek

Estrimax, protože tento přípravek může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů.

3.

Jak se přípravek Estrimax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám byla odebrána děloha nebo pokud již nemáte menstruaci a neužíváte jiné přípravky

hormonální terapie, můžete začít léčbu v jakýkoli vhodný den.

Užívejte jednu tabletu denně, a to každý den přibližně ve stejnou dobu.

Tabletu užijte celou a zapijte sklenicí vody.

Užívejte tabletu každý den bez přerušení.

Jakmile vyberete všech 28 tablet kalendářového blistru, pokračujte ihned s užíváním tablet z dalšího

blistru.

Váš lékař Vám předepíše co možná nejnižší účinnou dávku k léčbě Vašich příznaků, a to po co možná

nejkratší dobu. Kontaktujte svého lékaře v případě, že se Vám zdá předepsaná dávka příliš silná nebo

naopak silná.

Kontaktujte svého lékaře, pokud se Vaše příznaky po 3 měsících nezlepší.

Pokud Vám byla odebrána děloha, lékař Vám nepředepíše doplňkové užívání progestogenu (další

ženský hormon), pokud nebudete trpět stavem zvaným endometrióza (růst děložní sliznice mimo

dělohu).

Jestliže jste doposud užívala jiný přípravek HRT, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, kdy

byste měla začít přípravek Estrimax užívat.

Pokud se u Vás projeví nepravidelné krvácení či špinění, není to obyčejně důvod k obavám, zvláště

během několika prvních měsíců užívání HRT (viz ”Nepravidelné krvácení” v bodu 2).

Jestliže jste užila více přípravku Estrimax, než jste měla

Jestliže

jste

užila

více

tablet

přípravku

Estrimax,

než

jste

měla,

poraďte

s lékařem

nebo

s lékárníkem. Předávkujete-li se přípravkem Estrimax, můžete cítit nevolnost nebo zvracet.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Estrimax

Jestliže jste zapomněla užít tabletu v obvyklou dobu, pokuste se ji užít během následujících dvanácti

hodin.

Pokud

již

uplynulo

více

než

12 hodin,

pokračujte

s léčbou

druhý

jako

normálně.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Pokud Vám nebyla odstraněna děloha, může opomenutí dávky zvýšit pravděpodobnost výskytu

krvácení mimo menstruační cyklus a špinění.

Jestliže chcete léčbu přípravkem Estrimax ukončit

Jestliže chcete léčbu přípravkem Estrimax ukončit, promluvte si nejprve o svém rozhodnutí se svým

lékařem. Vysvětlí Vám důsledky ukončení léčby a seznámí Vás s dalšími možnostmi.

Pokud Vás čeká operace

V případě operačního zákroku je třeba informovat lékaře provádějícího zákrok, že používáte přípravek

Estrimax. V některých případech je nezbytné přerušit používání přípravku Estrimax asi 4 až 6 týdnů

před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny. Poraďte se se svým lékařem o tom, kdy

můžete přípravek Estrimax znovu začít používat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující onemocnění jsou u žen užívajících HRT hlášena častěji než u žen, které HRT neužívají:

­

karcinom prsu;

­

abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo karcinom endometria);

­

rakovina vaječníku (karcinom ovaria);

­

krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích (žilní tromboembolismus);

­

infarkt myokardu;

­

cévní mozková příhoda;

­

onemocnění žlučníku;

­

vysoký krevní tlak;

­

problémy s játry;

­

vysoká hladina cukru v krvi;

­

možné zhoršení paměti, pokud je HRT zahájena po 65 roce.

Více informací o těchto nežádoucích účincích viz část 2.

Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek – může se vyskytnout až u 1 osoby ze 100). Může

projevit

přecitlivělost/alergie,

ačkoli

jedná

méně

častý

nežádoucí

účinek.

Příznaky

přecitlivělosti/alergie mohou zahrnovat jeden nebo více následujících příznaků: kopřivka, svědění,

otoky, dýchací potíže, nízký krevní tlak (chladná bledá pokožka, rychlý srdeční tep), závratě, pocení,

které mohou být příznakem anafylaktické reakce/šoku. Pokud se nějaký z těchto příznaků objeví,

přestaňte užívat přípravek Estrimax a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

V klinických studiích s tabletami obsahujícími podobné látky byly hlášeny následující nežádoucí

účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

Deprese

Bolest hlavy

Bolesti břicha (žaludku)

Pocity nevolnosti (nauzea)

Křeče v nohou

Citlivost prsů, zvětšení prsů a bolestivost prsů

Edém (zadržování tekutin)

Zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

Poruchy vidění

Krevní sraženiny v žilách (venózní tromboembolie)

Pálení žáhy (pyróza)

Zvracení

Nadýmání a plynatost

Žlučové kameny

Vyrážka nebo kopřivka

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10000)

Nepravidelné vaginální krvácení*

Migréna, zhoršení migrény

Cévní mozková příhoda

Nespavost

Epilepsie

Změny libida

Vaginální plísňové infekce

Zhoršení astmatu

Závratě

Průjem

Vypadávání vlasů (alopecie)

Zvýšení krevního tlaku

* Je-li přípravek Estrimax předepsán ženám s dělohou.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání jiné HRT:

onemocnění žlučníku

různé kožní projevy:

změny

barvy

kůže

zejména

obličeji

nebo

krku

známé

jako

„těhotenské

skvrny“

(chloasma)

bolestivé zčervenalé uzly na kůži (erythema nodosum)

vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Estrimax uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte blistr v kartonovém pouzdře, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Estrimax obsahuje

Léčivou látkou je estradiolum 2 mg (ve formě estradiolum hemihydricum 2,070 mg) v jedné

potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon, mastek, bramborový

škrob, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy.

Potah tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, makrogol 6000, hypromelosa,

makrogol-stearát, černý oxid železitý.

Jak přípravek Estrimax vypadá a co obsahuje toto balení

Světle šedé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety.

3 x 28 potahovaných tablet v Al/PVC blistrech, kartonové pouzdro, papírová krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.,

Gyömrői út 19-21,

1103 Budapešť,

Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.6.2016

1/11

sp.zn.sukls111656/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Estrimax

2 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg (ve formě estradiolum hemihydricum 2,070 mg).

Pomocné látky se známým účinkem: 45,430 mg monohydrátu laktosy v jedné potahované tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Světle šedé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hormonální substituční terapie (HRT) symptomů nedostatku estrogenu u žen po menopauze.

Prevence osteoporózy u žen po menopauze, u nichž je vysoké riziko vzniku budoucích zlomenin a

které

netolerují

nebo

mají

kontraindikovánu

léčbu

jinými

přípravky

schválenými

prevenci

osteoporózy (viz též bod 4.4).

Estrimax

indikovaný

hlavně

ženy

hysterektomii,

protože

není

třeba

kombinace

estrogen/progestagen.

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Estrimax je substituční hormonální přípravek obsahující samotný estrogen.

Estrimax je určen k perorálnímu podání, jedna tableta denně bez přerušení. Pro zahájení léčby

postmenopauzálních symptomů a během ní má být použita nejnižší možná účinná dávka po co možná

nejkratší dobu (viz také bod 4.4)

Přechod na vyšší či zpět na nižší dávku přípravku Estrimax lze indikovat, pokud je odpověď po třech

měsících nedostatečná (co se týče uspokojivého zmírnění symptomů, nebo pokud není uspokojivá

snášenlivost).

K prevenci úbytku denzity kostního minerálu (BMD) běžně postačuje dávka 1–2 mg estradiolu denně,

vyšší dávky se tedy obvykle nepoužívají pro účely dlouhodobé profylaxe osteoporózy.

2/11

U žen po hysterektomii může být léčba přípravkem Estrimax zahájena v jakýkoli vhodný den. U žen s

amenorheou, jimž nebyla odňata děloha, a které přecházejí ze sekvenční HRT, může léčba přípravkem

Estrimax započít v pátý den krvácení, avšak pouze v kombinaci s progestagenem a to po dobu

minimálně 12–14 dnů. Pokud jsou tyto ženy převáděny z kontinuální kombinované HRT, může léčba

přípravkem Estrimax spolu s progestagenem započít v jakýkoli vhodný den. Typ i dávka progestagenu

musejí zajistit dostatečnou inhibici proliferace endometria vlivem estrogenu (viz též bod 4.4).

Pokud pacientka zapomene užít jednu tabletu, má ji užít co nejdříve, jak je to možné a to v průběhu 12

hodin. Pokud uplynulo více než 12 hodin, nepoužitá tableta má být znehodnocena. Vynechání dávky

může u žen, jimž nebyla odňata děloha, zvýšit pravděpodobnost nepravidelného krvácení a špinění.

Pokud není přítomna předchozí diagnóza endometriózy, nedoporučuje se přidávat progestagen u žen

po hysterektomii.

4.3

Kontraindikace

Známý, v anamnéze uváděný nebo suspektní karcinom prsu

Známé,

v anamnéze

uváděné

nebo

suspektní

estrogenně

podmíněné

maligní

tumory

(např.

karcinom endometria)

Nediagnostikované krvácení z genitálií

Neléčená hyperplazie endometria

Dřívější či současný žilní tromboembolismus (trombóza hlubokých žil, plicní embolie)

Známá trombofilní porucha (např. deficience proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu, viz bod

4.4)

Aktivní nebo nedávno prodělané arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina pectoris,

infarkt myokardu)

Akutní onemocnění jater nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, pokud se jaterní testy

nevrátily do normálu

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1;

Porfyrie

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba postmenopauzálních symptomů hormonální substitucí by měla být zahájena pouze tehdy, pokud

symptomy nepříznivě ovlivňují kvalitu života. Ve všech případech je třeba podrobně zvážit rizika a

přínosy léčby, a to alespoň jednou ročně, a pokračovat v HRT pouze tehdy, pokud přínosy převažují

nad riziky.

Vzhledem k tomu, že s léčbou žen s předčasnou menopauzou (v důsledku selhání vaječníků nebo

operace) jsou zkušenosti omezené, jsou důkazy týkající se rizika spojeného s léčbou předčasné

menopauzy hormonální substituční terapií také omezené. Vzhledem k nízké úrovni absolutního rizika

u mladších žen však může být poměr přínosů a rizik u těchto žen příznivější než u starších žen.

Lékařské vyšetření /sledování

Před

zahájením

nebo

obnovením

třeba

zjistit

kompletní

osobní

rodinnou

zdravotní

anamnézu.

Lékařské

vyšetření

(včetně

vyšetření

pánve

prsů)

mělo

řídit

informacemi

vycházejícími z anamnézy, kontraindikacemi a upozorněními pro použití HRT. V průběhu léčby se

doporučuje provádět pravidelná kontrolní vyšetření, jejichž frekvence a charakter jsou individuální s

ohledem na stav každé pacientky. Ženy je třeba upozornit na to, jaké změny v prsou by měly hlásit

svému

lékaři

nebo

zdravotní

sestře

(viz

níže

„Karcinom

prsu“).

Vyšetření,

včetně

vhodných

zobrazovacích

metod,

např.

mamografie,

třeba

provádět

souladu

aktuálně

přijímanou

screeningovou praxí, upravenou s ohledem na klinické potřeby individuálních pacientek.

Stavy vyžadující dohled

Pokud je přítomen jakýkoliv z následujících stavů, nebo se vyskytl v minulosti a/nebo se zhoršil v

průběhu těhotenství či předchozí hormonální léčby, je třeba pacientku bedlivě sledovat. Je nutno vzít v

úvahu, že tyto stavy se mohou vyskytnout opakovaně nebo se mohou během léčby přípravkem

Estrimax zhoršit. Jedná se především o následující:

3/11

­

Leiomyom (děložní fibroidy) nebo endometrióza

­

Rizikové faktory tromboembolických poruch (viz níže)

­

Rizikové faktory estrogenně podmíněných tumorů, např. dědičná zátěž ke karcinomu prsu z první

linie

­

Hypertenze

­

Porucha činnosti jater (např. adenom jater)

­

Diabetes mellitus s vaskulárním postižením nebo bez něj

­

Cholelitiáza

­

Migréna nebo (těžké) bolesti hlavy

­

Systémový lupus erythematodes

­

Hyperplazie endometria v anamnéze (viz níže)

­

Epilepsie

­

Astma

­

Otoskleróza

Důvody okamžitého vysazení léčby:

Léčbu je třeba vysadit v případě zjištění kontraindikací a v následujících situacích:

­

Žloutenka nebo zhoršení funkce jater

­

Významné zvýšení krevního tlaku

­

Nový výskyt migrenózních bolestí hlavy

­

Těhotenství

Hyperplazie a karcinom endometria

U žen s intaktní dělohou je zvýšeno riziko hyperplazie a karcinomu endometria, pokud se estrogeny

podávají samostatně po delší dobu. Hlášené zvýšení rizika vzniku karcinomu endometria u uživatelek

samotných estrogenů se pohybuje od dvojnásobku do dvanáctinásobku oproti ženám, které samotné

estrogeny neužívají, a to v závislosti na délce léčby a dávce estrogenu (viz bod 4.8). Po ukončení léčby

může riziko zůstat zvýšené po dobu minimálně 10 let.

Přidání progestagenu na dobu minimálně 12 dní v měsíci/28denní cyklus u žen, které neprodělaly

hysterektomii, předchází zvýšenému riziku, které souvisí s HRT obsahující samotný estrogen.

U žen s intaktní dělohou může v prvních měsících léčby docházet ke krvácení a špinění. Pokud ke

krvácení z průniku nebo špinění dojde po určité době, kdy pacientka užívá léčbu, nebo pokud krvácení

pokračuje po přerušení léčby, je třeba vyšetřit jeho příčinu, což může zahrnovat i biopsii endometria k

vyloučení endometriální malignity.

Estrogenní stimulace bez opozice progestagenem může vést ke vzniku prekanceróz nebo malignit v

reziduálních ohniscích endometriózy. Proto je třeba u žen, které prodělaly hysterektomii z důvodu

endometriózy, zvážit přidání progestagenů k estrogenové HRT, pokud je známo, že se u nich

vyskytuje reziduální endometrióza.

Karcinom prsu

Celkové údaje ukazují na zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinaci estrogen-

progestagen a možná i HRT obsahující pouze samotný estrogen, a to v závislosti na délce užívání

HRT.

V hodnocení WHI

Women's Health Initiative study) nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika rakoviny

prsu

žen,

které

absolvovaly

hysterektomii

užívaly

obsahující

samotný

estrogen.

observačních studií bylo převážně zjištěno malé zvýšení rizika diagnózy karcinomu prsu, které je

významně nižší, než riziko zjištěné u pacientek užívajících kombinace estrogen-progestagen (viz bod

4.8).

Zvýšení rizika se projeví během několika let užívání, vrací se však k normálu v průběhu

několika

(maximálně pěti) let po ukončení léčby.

HRT, především kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem, zvyšuje denzitu mamografických

nálezů, což může negativně ovlivnit radiologickou detekci karcinomu prsu.

4/11

Karcinom ovarií

Karcinom ovarií je mnohem vzácnější než karcinom prsu.

Epidemiologické důkazy z rozsáhlé metaanalýzy naznačují mírně zvýšené riziko karcinomu ovarií u

žen, které užívají HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogen-progestagen. Toto riziko

se projeví během 5 let užívání a po vysazení léčby se postupně snižuje.

Některé jiné studie, včetně hodnocení WHI, naznačují, že užívání kombinované HRT může být

spojeno s podobným nebo o něco nižším rizikem (viz bod 4.8).

Žilní tromboembolismus

HRT je spojována s 1,3-3násobným rizikem vzniku žilního tromboembolismu (VTE), tj. trombózy

hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je mnohem pravděpodobnější v prvním

roce užívání HRT než později (viz bod 4.8).

U pacientek se známými trombofilními stavy je zvýšené riziko vzniku VTE. Hormonální substituční

terapie může toto riziko dále zvyšovat. U těchto pacientek je proto HRT kontraindikována (viz bod

4.3).

Obecně uznávané rizikové faktory vzniku VTE zahrnují užívání estrogenů, vyšší věk, velké operace,

delší

nehybnost,

obezitu

(BMI

>

kg/m

těhotenství/poporodní

období,

systémový

lupus

erythematodes (SLE) a onkologická onemocnění. V otázce, jakou roli mohou mít ve VTE křečové

žíly, neexistuje shoda.

Jako u všech pacientů po operaci je třeba zvážit preventivní opatření, aby se zabránilo vzniku

pooperační VTE. Pokud má po plánované operaci vzniknout delší nehybnost, doporučuje se dočasně

HRT vysadit 4 až 6 týdnů před touto operací. Léčba by se neměla obnovit dříve, než bude žena opět

plně pohyblivá.

U žen, které nemají VTE v osobní anamnéze, ale mají příbuzného první linie, který trpěl trombózou v

mladém věku, lze nabídnout screening po pečlivém vysvětlení jeho omezení (screening zachytí pouze

část trombofilních poruch).

Pokud je zjištěn trombofilní defekt, který je spojován s trombózou členů rodiny, nebo pokud se jedná

o „závažný“ defekt (např. deficience antitrombinu, proteinu S nebo proteinu C nebo kombinace

defektů), je HRT kontraindikována.

U žen, které jsou již chronicky léčeny antikoagulačními přípravky, je nutno pečlivě zvážit poměr

přínosů a rizik léčby HRT.

Pokud po zahájení léčby dojde ke vzniku VTE, je třeba přípravek vysadit. Pacientky je třeba

upozornit,

svého

lékaře

obrátily,

jakmile

budou

vědomy

nástupu

některého

potencionálního symptomu tromboembolismu (např. bolestivé otoky dolních končetin, náhlá bolest na

hrudi, dyspnoe).

Choroba věnčitých tepen (CAD)

Randomizovaná, kontrolovaná hodnocení neposkytla žádný důkaz ochrany proti infarktu myokardu u

žen se stávající CAD nebo bez ní, které užívaly kombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem

nebo HRT obsahující samotný estrogen.

Z randomizovaných, kontrolovaných hodnocení nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika CAD u žen, které

absolvovaly hysterektomii a které se léčí samotným estrogenem.

Ischemická mozková příhoda

Léčba kombinací estrogen-progestagen a samotným estrogenem je spojována až s 1,5násobným

zvýšením rizika vzniku ischemické mozkové příhody. Relativní riziko se nemění s věkem ani s dobou

uplynuvší od menopauzy. Ale vzhledem k tomu, že základní riziko mozkové příhody je značně závislé

5/11

na věku, celkové riziko vzniku mozkové příhody u žen užívajících HRT se bude s věkem zvyšovat

(viz bod 4.8).

Další stavy

Estrogeny mohou vyvolávat retenci tekutin, a proto je třeba bedlivě sledovat pacientky trpící srdeční či

renální dysfunkcí.

Ženy s preexistující hypertriglyceridemií je třeba v průběhu estrogenové či hormonální substituční

léčby bedlivě sledovat, neboť při estrogenové léčbě pacientek s tímto stavem byly zaznamenány

vzácné případy výrazného zvýšení triglyceridů v plasmě, což vedlo k pankreatitidě.

Estrogeny zvyšují hladinu tyroxin vážícího globulinu (TBG), což vede ke zvýšení celkové hladiny

hormonu štítné žlázy v oběhu, měřené jódem vázaným na proteiny v séru (PBI), hladinami T4

(stanovenými

sloupcovou

metodou

radioimunoesejí)

nebo

hladinami

(stanovenými

radioimunoesejí). Vazebný poměr T3 se snižuje, což odráží zvýšenou hladinu TBG. Koncentrace

volného T4 a volného T3 zůstávají nezměněny. Může dojít také ke zvýšení hladin dalších vazebných

proteinů v séru, např. kortikosteroidy vážícího globulinu (CBG) a globulinu vážícího pohlavní

hormony (SHBG), což vede ke zvýšení hladin kortikosteroidů, resp. pohlavních steroidů v oběhu.

Koncentrace volných či biologicky aktivních hormonů se nemění. Může dojít i ke zvýšení hladin

dalších proteinů v plasmě (angiotenzinogen/reninový substrát, alfa-I-antitrypsin, ceruloplasmin).

Užíváním HRT nedochází ke zlepšení kognitivních funkcí. Existují určité údaje týkající se zvýšeného

rizika pravděpodobné demence u žen, které začínají užívat kontinuální kombinovanou HRT nebo HRT

obsahující samotný estrogen ve věku vyšším než 65 let.

Přípravek Estrimax obsahuje monohydrát laktosy. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměly

tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném podávání látek, o nichž je známo, že indukují aktivitu enzymů metabolizujících léky,

konkrétně enzymového cytochromu P450, jako jsou antikonvulziva (např. fenobarbital, fenytoin,

karbamazepin) a antiinfekční přípravky (např. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz), může dojít

ke zvýšení metabolismu estrogenů.

Ritonavir a nelfinavir, i když je o nich známo, že působí jako silné inhibitory, naopak vykazují

indukující vlastnosti, jsou-li užívány zároveň se steroidními hormony. Rostlinné přípravky obsahující

třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) mohou indukovat metabolismus estrogenů.

Klinicky

může

zvýšený

metabolismus

estrogenů

vést

sníženému

účinku

změnám

profilu

děložního krvácení.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Estrimax není indikován během těhotenství.

Pokud žena otěhotní během léčby přípravkem Estrimax, je třeba léčbu neprodleně přerušit. Výsledky

většiny doposud provedených epidemiologických studií relevantních pro neúmyslné vystavení plodu

účinkům estrogenů neprokázaly žádné teratogenní ani fetotoxické účinky.

Kojení

Přípravek Estrimax není indikován během kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

6/11

Estrimax nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Klinické zkušenosti:

V klinických studiích zaznamenalo nežádoucí účinky méně než 10 % pacientek. Nejčastěji hlášené

nežádoucí účinky jsou: citlivost prsů/bolest prsů, bolest břicha, otoky a bolest hlavy.

Během léčby přípravkem Estrimax se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Třída orgánových systémů

Časté

1/100 až <1/10

Méně časté

1/1000 až <1/100

Psychiatrické poruchy

deprese

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

Poruchy oka

abnormální vidění

Cévní poruchy

venózní tromboembolismus

Gastrointestinální poruchy

bolesti břicha,

nauzea

dyspepsie,

zvracení,

plynatost,

nadmutí břicha

Poruchy jater a žlučových

cest

cholelitiáza

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

vyrážka nebo kopřivka

Poruchy svalové kosterní

soustavy a pojivové tkáně

křeče v dolních končetinách

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

citlivost prsů,

zvětšení prsů,

bolest prsů

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

edém

Vyšetření

zvýšení tělesné hmotnosti

Zkušenosti z postmarketingového sledování:

Kromě výše uvedených nežádoucích účinků byly spontánně hlášeny i dále uvedené nežádoucí účinky,

o nichž panuje názor, že mohou s léčbou přípravkem Estrimax souviset. Uváděný výskyt těchto

spontánních

nežádoucích

účinků

velmi

vzácný

(<1/10000

pacientek/rok).

Zkušenosti

z postmarketingového sledování jsou ovlivněny nedostatečným hlášením nežádoucích účinků, a to

především nežádoucích účinků běžných a dobře známých. Uváděná četnost proto musí být posuzována

s ohledem na tuto skutečnost:

Poruchy

imunitního

systému:

generalizované

reakce

přecitlivělosti

(např.

anafylaktická

reakce/šok)reprodukčního systému a prsu: nepravidelné vaginální krvácení*

Poruchy nervového systému: zhoršení migrény, cévní mozková příhoda, závratě, deprese

Gastrointestinální poruchy: průjem

Poruchy kůže a podkožní tkáně: alopecie

Poruchy reprodukčního systému a prsu: nepravidelné vaginální krvácení*

Vyšetření: zvýšení krevního tlaku

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s jinou léčbou estrogeny:

Infarkt myokardu, městnavá choroba srdeční, cévní mozková příhoda

Venózní tromboembolické onemocnění, tj. venózní trombóza hlubokých žil dolních končetin

nebo žil pánve a plicní embolie

Onemocnění žlučníku

7/11

Poruchy kůže a podkožní tkáně: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulární

purpura, pruritus

Vaginální kandidóza

Estrogenně dependentní neoplazie benigní nebo maligní, např. karcinom endometria (viz bod

4.4), hyperplazie endometria nebo zvětšení děložních fibroidů*

Nespavost

Epilepsie

Poruchy libida (blíže neurčeno)

Zhoršení astmatu

Pravděpodobně demence (viz bod 4.4)

* U žen, které neprodělaly hysterektomii.

Riziko karcinomu prsu:

U žen užívajících kombinovanou terapii estrogen/progestagen po dobu delší než 5 let je hlášeno až

dvojnásobné zvýšení rizika, že u nich bude diagnostikovaný karcinom prsu.

Jakékoliv zvýšení rizika u uživatelek léčby samotným estrogenem je podstatně nižší než riziko

pozorované u uživatelek kombinace estrogen/progestagen.

Míra rizika závisí na délce užívání (viz bod 4.4).

Dále jsou uvedeny výsledky největší epidemiologické studie (MWS) a největšího randomizovaného,

placebem kontrolovaného hodnocení (studie WHI).

Studie MWS (Million Women Study) – Odhad dodatečného rizika vzniku karcinomu prsu po pětiletém

užívání

Věkové rozmezí

(roky)

Případy na 1000 žen,

které HRT nikdy

neužívaly, v pětiletém

období *

Poměr rizik a 95%CI**

Další případy na 1000

žen, které užívaly HRT

v pětiletém období

(95% CI)

HRT obsahující samotný estrogen

50-65

9-12

1-2 (0-3)

Kombinace estrogen-progestagen

50-65

9-12

6 (5-7)

* Odvozeno ze základní incidence karcinomu prsu v rozvinutých zemích

** Celkový poměr rizik. Poměr rizik není konstantní, ale bude se zvyšovat s prodlužující se dobou

užívání.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že profil incidence karcinomu prsu se v jednotlivých státech liší, počet

dodatečných případů karcinomu prsu se bude také úměrně lišit.

Americká studie WHI – Dodatečné riziko rakoviny prsu po pětiletém užívání

Věkové rozmezí

(roky)

Incidence na 1000 žen

ve skupině užívající

placebo po dobu 5 let

Poměr rizik a 95%CI

Další případy na 1000

žen, které užívaly HRT

v pětiletém období

(95% CI)

Samotné estrogeny (CEE)

50-79

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6-0)*

Estrogen + progestagen (CEE+MPA)

**

50-79

1,2 (1,0-1,5)

+4 (0-9)

* Studie WHI u žen bez dělohy, u nichž se neprojevilo zvýšení rizika karcinomu prsu

** Když se analýza omezila na ženy, které před vstupem do studie neužívaly HRT, nebylo patrné

žádné zvýšení rizika v průběhu prvních 5 let léčby, po 5 letech bylo riziko vyšší než u žen, které HRT

neužívaly.

8/11

Riziko karcinomu endometria

Postmenopauzální ženy s dělohou

Riziko karcinomu endometria je přibližně 5 na každých 1000 žen s dělohou, které nepoužívají HRT.

U žen s dělohou se používání HRT obsahující samotný estrogen nedoporučuje, protože zvyšuje riziko

karcinomu endometria (viz bod 4.4).

V závislosti na délce užívání samotného estrogenu a na dávce estrogenu se zvýšení rizika karcinomu

endometria v epidemiologických studiích pohybovalo od 5 do 55 dalších případů diagnostikovaných

na každých 1000 žen ve věku od 50 do 65 let.

Doplněním léčby samotným estrogenem o progestagen po minimální dobu 12 dní v každém cyklu lze

zvýšení tohoto rizika zabránit. Pětileté užívání kombinované (sekvenční či kontinuální) HRT ve studii

Million Women Study nezvýšilo riziko karcinomu endometria (RR 1,0 (0,8-1,2)).

Karcinom ovarií

Užívání HRT obsahující samotný estrogen nebo kombinaci estrogen-progestagen je spojováno s mírně

zvýšeným rizikem diagnózy karcinomu ovarií (viz bod 4.4).

Podle metaanalýzy 52 epidemiologických studií existuje u žen, které v současnosti užívají HRT,

zvýšené riziko karcinomu ovarií oproti ženám, které HRT nikdy neužívaly (RR 1,43; 95% CI 1,31–

1,56). U žen ve věku 50–54 let, které užívaly HRT po dobu 5 let, připadá přibližně 1 případ navíc na

2000 pacientek. U

žen

věku 50–54

let,

které

neužívají,

bude

během

5letého

období

diagnostikován karcinom ovarií přibližně u 2 žen z 2000.

Riziko žilního tromboembolismu

HRT je spojována s 1,3-3násobně zvýšeným relativním rizikem vzniku žilního tromboembolismu

(VTE), tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Výskyt takové příhody je pravděpodobnější v

prvním roce užívání hormonální léčby (viz bod 4.4). Výsledky studií WHI jsou uvedeny v následující

tabulce:

Studie WHI – Dodatečné riziko VTE při pětiletém užívání

Věkové rozmezí

(roky)

Incidence na 1000 žen

ve skupině užívající

placebo po dobu 5 let

Poměr rizik a 95%CI

Další případy na 1000

žen, které užívaly

HRT v pětiletém

období (95% CI)

Samotný perorální estrogen*

50-59

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3-10)

Perorální kombinace estrogen-progestagenem

50-59

2,3 (1,2-4,3)

5 (1-13)

* Studie u žen bez dělohy

Riziko choroby věnčitých tepen (CAD)

Riziko vzniku choroby věnčitých tepen u žen ve věku nad 60 let užívajících HRT obsahující

kombinaci estrogen-progestagen se mírně zvyšuje (viz bod 4.4).

Riziko ischemické mozkové příhody

Léčba samotným estrogenem a kombinací estrogen + progestagen je spojována až s 1,5násobným

zvýšením relativního rizika vzniku ischemické mozkové příhody. Riziko hemoragické mozkové

příhody se během léčby HRT nezvyšuje.

Toto relativní riziko nezávisí na věku ani na délce užívání, ale protože vstupní riziko do značné míry

na věku závisí, bude se celkové riziko vzniku mozkové příhody u žen užívajících HRT s přibývajícím

věkem zvyšovat (viz bod 4.4).

Studie WHI – Dodatečné riziko vzniku ischemické mozkové příhody* při pětiletém užívání

9/11

Věkové rozmezí

(roky)

Incidence na 1000 žen

ve skupině užívající

placebo po dobu 5 let

Poměr rizik a 95%CI

Další případy na 1000

žen, které užívaly HRT

v pětiletém období

(95% CI)

50-59

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

* Bez rozlišení mezi ischemickou a hemoragickou mozkovou příhodou.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Předávkování může vyvolat nauzeu a zvracení. Specifické antidotum neexistuje, terapie předávkování

je symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická

skupina:

pohlavní

hormony

modulátory

genitálního

systému,

estrogeny,

přirozené a semisyntetické estrogeny, samotné

ATC kód: G03CA03

Léčivá látka, syntetický 17ß-estradiol je chemicky a biologicky identický s endogenním lidským

estradiolem.

Nahrazuje

úbytek

produkce

estrogenu

žen

v menopauze

zmírňuje

symptomy

menopauzy.

Úlevy od postmenopauzálních symptomů je dosaženo během několika prvních týdnů léčby.

Estrogen brání úbytku kostní tkáně v důsledku menopauzy nebo ovariektomie.

Informace z klinických studií

Nedostatek estrogenu v menopauze je spojen se zvýšením kostního metabolismu a úbytkem kostní

hmoty. Účinek estrogenů na denzitu kostního minerálu je závislý na velikosti dávky. Ochrana je

účinná, dokud léčba pokračuje. Po ukončení HRT je rychlost úbytku kostní hmoty podobná jako u

neléčených žen.

Důkazy ze studie WHI a meta-analytických studií dokládají, že HRT podávaná převážně zdravým

ženám, v podobě samotného estrogenu nebo estrogenu kombinovaného s progestagenem, snižuje

riziko

zlomenin

kyčle,

páteře

jiných

osteoporotických

zlomenin.

také

může

zabránit

zlomeninám u žen s nízkou hustotou kostní hmoty a/nebo zjištěnou osteoporózou, avšak údaje o tom

jsou omezené.

Účinek estradiolu na denzitu kostního minerálu byl sledován ve dvouleté, randomizované, dvojitě

zaslepené, placebem kontrolované klinické studii u žen krátce po menopauze (n = 166, včetně 41

pacientek

užívajících

1 mg

estradiolu

užívajících

2 mg

estradiolu).

Preventivní

působení

estradiolu v dávce 1 mg a 2 mg proti úbytku kostní hmoty v bederní páteři a v celé kyčli bylo ve

srovnání s ženami užívajícími placebo významné. Celkový rozdíl v průměrné změně denzity kostního

minerálu oproti placebu činil u 1 mg 4,3 % a u 2 mg 5,3 % v případě bederní páteře, a v případě krčku

10/11

femuru pak 4,0 % u 1 mg a 3,9 % u 2 mg. Odpovídající hodnoty u trochanteru femuru činily po

dvouleté léčbě 3,3 % a 3,2 %.

Podíl žen, u nichž denzita kostního minerálu v bederní oblasti během léčby zůstala zachována nebo se

zvýšila, představoval 61 % u žen léčených 1 mg estradiolu a 68 % u žen léčených 2 mg estradiolu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání mikronizovaného 17

- estradiolu obsaženého v přípravku Estrimax dochází

k rychlému a účinnému vstřebávání z gastrointestinálního traktu. Maximální plasmatické koncentrace

přibližně 44 pg/ml (rozmezí 30–53 pg/ml) je dosaženo během 4–6 hodin po příjmu 2 mg. Poločas 17ß-

estradiolu je cca 14–16 hodin. Více než 90 % 17ß-estradiolu je vázáno na proteiny v plasmě.

17ß-estradiol je oxidován na estron, který je dále přeměněn na estron-sulfát. K oběma přeměnám

dochází hlavně v játrech. Estrogeny jsou vylučovány do žluče, a poté zpětně vstřebávány ze střeva.

Během tohoto enterohepatického oběhu dochází k odbourávání. 17ß-estradiol a jeho metabolity jsou

vylučovány močí (90–95 %) jako biologicky inaktivní glukuronid a síranové konjugáty nebo stolicí

(5–10 %), většinou v nekonjugované formě.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita estrogenů je nízká. Z důvodu výrazných rozdílů mezi různými živočišnými druhy a

mezi zvířaty a člověkem mají předklinické výsledky z hlediska aplikace estrogenů u člověka jen

omezenou predikční hodnotu.

U pokusných zvířat byl zjištěn embryoletální účinek estradiolu a estradiol-valerátu již při relativně

nízkých dávkách; byly zjištěny malformace urogenitálního traktu a feminizace plodů mužského

pohlaví.

Předklinické

údaje

vycházející

z klasických

studií

toxicity

opakovaných

dávek,

genotoxicity

kancerogenity nedokládají žádné zvláštní riziko pro člověka kromě rizik uvedených v dalších částech

souhrnu údajů o přípravku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon, mastek, bramborový

škrob, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy.

Potah

tablety:

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

oxid

titaničitý,

makrogol

6000,

hypromelosa,

makrogol-stearát, černý oxid železitý.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte blistr v kartonovém pouzdře, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al/PVC blistr, kartonové pouzdro, krabička.

Velikost balení:

11/11

3 x 28 potahovaných tablet.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.,

Gyömrői út 19-21,

1103 Budapešť,

Maďarsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/163/02-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 12.6.2002

Datum posledního prodloužení registrace: 12.11.2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

22.6.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace