ESLIBON 400MG Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ESLIKARBAZEPIN-ACETÁT (ESLICARBAZEPINI ACETAS)
Dostupné s:
G.L. Pharma GmbH, Lannach
ATC kód:
N03AF04
INN (Mezinárodní Name):
ESLIKARBAZEPIN-ACETATE (ESLICARBAZEPINI ACETATE)
Dávkování:
400MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
10 II; 100 II; 90 II; 84 II; 80 II; 70 II; 60 II; 56 II; 50 II; 42 II; 40 II; 30 II; 28 II; 20 II; 14 II
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ESLIKARBAZEPIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 248/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls302940/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Eslibon 200 mg tablety

Eslibon 400 mg tablety

Eslibon 600 mg tablety

Eslibon 800 mg tablety

Eslicarbazepini acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete Vy nebo Vaše dítě tento

přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Eslibon a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Eslibon užívat

Jak se Eslibon užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Eslibon uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Eslibon a k čemu se používá

Eslibon obsahuje léčivou látku eslikarbazepin-acetát.

Eslibon patří do skupiny léčiv nazývaných antiepileptika, jež se používají k léčbě epilepsie,

onemocnění, při němž má člověk opakované záchvaty nebo křeče.

Eslibon se používá:

samotný (monoterapie) u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou epilepsií

s ostatními antiepileptickými léčivými přípravky (přídatná terapie) u dospělých, dospívajících

a dětských pacientů ve věku od 6 let, kteří mají záchvaty postihující jednu část mozku (parciální

záchvaty). Po těchto záchvatech může, nebo nemusí následovat záchvat postihující celý mozek

(sekundární generalizace).

Lékař Vám dal Eslibon, aby došlo k omezení počtu záchvatů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Eslibon užívat

Neužívejte Eslibon

jestliže jste alergický(á) na eslikarbazepin-acetát, na další karboxamidové deriváty (např.

karbamazepin nebo oxkarbazepin, léky používané k léčbě epilepsie) nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže trpíte určitým typem poruchy srdečního rytmu (atrioventrikulární (AV) blok druhého

nebo třetího stupně).

Upozornění a opatření

U některých pacientů léčených antiepileptiky se vyskytly představy, že si ublíží či vezmou život.

Jestliže kdykoliv pocítíte takové myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Před užitím přípravku Eslibon se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Vyhledejte okamžitě svého lékaře:

jestliže máte vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, projeví se u Vás otok rtů,

tváře, hrdla nebo jazyka. Tyto příznaky mohou být známkou alergické reakce;

jestliže trpíte zmateností, došlo ke zhoršení záchvatů nebo snížení vědomí, což může být

známkou nízké hladiny soli v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře:

jestliže máte problémy s ledvinami. Váš lékař možná bude muset upravit dávkování.

Podávání přípravku Eslibon se nedoporučuje u pacientů se závažným onemocněním ledvin.

jestliže máte problémy s játry. Podávání přípravku Eslibon se nedoporučuje u pacientů

se závažnými problémy s játry.

jestliže užíváte jakýkoli lék, jenž by mohl způsobit abnormalitu EKG (elektrokardiogramu),

která se nazývá prodloužený interval PR. Pokud si nejste jistý(á), zda by léky, které užíváte,

mohly mít takový účinek, poraďte se se svým lékařem.

jestliže trpíte srdečním onemocněním, jako je srdeční selhání nebo srdeční příhoda (infarkt)

nebo máte poruchu srdečního rytmu.

jestliže trpíte záchvaty začínajícími rozsáhlým elektrickým výbojem postihujícím obě strany

mozku.

Eslibon může způsobit, že budete pociťovat závratě a/nebo ospalost, a to především na začátku

léčby. Při užívání přípravku Eslibon buďte zvláště opatrný(á), aby nedošlo k náhodnému úrazu, jako

například k pádu.

U pacientů čínského (Han) nebo thajského původu lze na základě testování krevních vzorků

uvedených pacientů předpovědět riziko závažných kožních reakcí u karbamazepinu nebo jemu

chemicky podobných látek. Ošetřující lékař by Vám měl být schopen poradit, zda je před užíváním

přípravku Eslibon nezbytné provést krevní test.

Děti

Eslibon nemá být podáván dětem ve věku do 6 let.

Další léčivé přípravky a Eslibon

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to nutné proto, že některý z nich by mohl narušovat

působení přípravku Eslibon, nebo pro případ, že by přípravek Eslibon mohl narušovat jejich účinek.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

fenytoin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť v takovém případě může být nutná úprava

dávkování.

karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť bude možná nutno upravit Vaši dávku

a mohou se častěji projevit tyto nežádoucí účinky přípravku Eslibon: dvojité vidění,

abnormální koordinace a závratě.

hormonální antikoncepci (jako jsou například antikoncepční pilulky), neboť Eslibon může

oslabit jejich účinnost.

simvastatin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu), neboť bude možná nutno upravit Vaši

dávku.

rosuvastatin, léčivo používané ke snížení hladiny cholesterolu.

lék na ředění krve - warfarin.

tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin.

společně s přípravkem Eslibon neužívejte oxkarbazepin (lék používaný k léčbě epilepsie),

neboť není známo, zda je současné užívání těchto dvou léčiv bezpečné.

Doporučení pro antikoncepci naleznete v části „Těhotenství a kojení“.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

O užívání eslikarbazepin-acetátu těhotnými ženami nejsou k dispozici žádné údaje. Výzkum

doložil zvýšené riziko vrozených vad u dětí žen užívajících antiepileptika. Nicméně účinná

antiepileptická léčba nesmí být přerušena, neboť zhoršení onemocnění je škodlivé pro matku

i nenarozené dítě.

Během užívání přípravku Eslibon nekojte. Není známo, zda přípravek proniká do mateřského

mléka.

Eslibon může snižovat účinnost hormonální antikoncepce, jako je antikoncepční pilulka. Proto se

doporučuje, abyste během užívání přípravku Eslibon a v případě ukončení jeho užívání až do

skončení stávajícího menstruačního cyklu používala jiné formy bezpečné a účinné antikoncepce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Eslibon může způsobit, že budete pociťovat závratě nebo ospalost, a může mít vliv na Váš zrak, a to

především na začátku léčby. Pokud taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředky

a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Eslikarbazepin acetát obsahuje sodík:

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Eslibon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Dávka při zahájení léčby

400 mg jedenkrát denně po dobu jednoho nebo dvou týdnů před zvýšením na udržovací dávku.

Váš lékař rozhodne, zda budete tuto dávku užívat jeden týden, nebo dva.

Udržovací dávka

Obvyklá udržovací dávka je 800 mg jednou denně.

Na základě Vaší reakce na přípravek Eslibon lze dávku zvýšit na 1 200 mg jedenkrát denně.

Pokud budete užívat přípravek Eslibon samotný, Váš lékař může zvážit výhody, které Vám může

přinést dávka 1 600 mg jednou denně.

Pacienti s onemocněním ledvin

Jestliže máte problémy s ledvinami, obvykle Vám bude dávána nižší dávka přípravku Eslibon. Váš

lékař Vám stanoví správnou dávku. Trpíte-li těžkým onemocněním ledvin, použití přípravku

Eslibon se nedoporučuje.

Starší pacienti (ve věku nad 65 let)

Pokud jste starším pacientem a užíváte přípravek Eslibon samotný, dávka 1 600 mg pro Vás není

vhodná.

Děti od 6 let

Dávka při zahájení léčby

Počáteční dávka je 10 mg/kg tělesné hmotnosti užívaná jedenkrát denně po dobu jednoho nebo dvou

týdnů před zvýšením na udržovací dávku.

Udržovací dávka

Na základě reakce na přípravek Eslibon lze dávku zvyšovat po 10 mg/kg tělesné hmotnosti

v intervalech po jednom nebo dvou týdnech do 30 mg/kg tělesné hmotnosti. Maximální dávka je

1 200 mg jedenkrát denně.

Děti s tělesnou hmotností ≥ 60 kg

Děti s tělesnou hmotností od 60 kg budou užívat stejnou dávku jako dospělí.

Pro děti může být vhodnější jiná forma tohoto přípravku, jako je perorální suspenze. Zeptejte se

svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob a cesta podání

Přípravek Eslibon je určen k perorálnímu podání (užívání ústy).

Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Tablety přípravku Eslibon lze užívat při jídle nebo samostatně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Eslibon, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku Eslibon, než jste měl(a), jste potenciálně ohrožen(a) větším

počtem epileptických záchvatů, nebo můžete cítit, že Vaše srdce běží nepravidelně nebo rychleji.

Pokud se u Vás objeví kterýkoliv z výše uvedených příznaků, kontaktujte svého lékaře nebo ihned

jděte do nemocnice. Vezměte si s sebou balení léku. Je to proto, aby lékař věděl, jaký lék jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Eslibon

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji hned, jak si na to vzpomenete, a dále pokračujte

jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Eslibon

Nepřestávejte náhle užívat tablety. Pokud tak učiníte, existuje riziko, že budete postižen(a)

větším počtem záchvatů. Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měl(a) Eslibon užívat. Jestliže se

lékař rozhodne Vaši léčbu přípravkem Eslibon ukončit, bude Vám dávku snižovat postupně. Je

důležité, aby byla Vaše léčba dokončena podle pokynů Vašeho lékaře, jinak by se mohly Vaše

příznaky zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Dále uvedené nežádoucí účinky mohou být velmi závažné. Pokud jimi budete postižen(a), přestaňte

užívat Eslibon a okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte nemocnici, neboť je možné, že

budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

vyrážka, problémy s polykáním nebo dýchací obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka; může

se jednat o příznaky alergické reakce;

Velmi časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) jsou:

pocit závrati nebo ospalosti.

Časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) jsou:

pocit nestability nebo pocit motání nebo vznášení se,

pocit na zvracení (nevolnost) nebo zvracení,

bolest hlavy,

průjem,

dvojité nebo rozmazané vidění,

potíže s koncentrací,

pocit nedostatku energie nebo únavy,

třes,

vyrážka,

krevní testy ukazující, že máte nízkou hladinu sodíku v krvi,

snížená chuť k jídlu,

potíže se spánkem,

potíže s koordinací pohybů (ataxie),

zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) jsou:

neobratnost,

alergie,

zácpa,

záchvaty,

nedostatečná funkce štítné žlázy, příznaky zahrnují sníženou hladinu hormonů štítné žlázy

(pozorovanou v krevních testech), nesnášenlivost chladu, zvětšený jazyk, tenké a křehké/lámavé

nehty nebo vlasy a nízkou tělesnou teplotu,

problémy s játry,

vysoký krevní tlak nebo vážné zvýšení krevního tlaku,

nízký krevní tlak nebo pokles krevního tlaku při postavení se,

krevní testy ukazující, že máte nízkou hladinu solí (včetně chloridů) v krvi nebo snížený

počet červených krvinek,

dehydratace,

změna pohybů očí, rozmazané vidění nebo červené oči,

pády,

popáleniny,

špatná paměť nebo zapomnětlivost,

pláč, pocit deprese, nervozity nebo zmatku, nedostatek zájmu nebo emocí,

neschopnost hovořit, psát nebo rozumět mluvenému nebo psanému jazyku,

agitovanost (neklid spojený s potřebou pohybu),

nedostatek pozornosti/hyperaktivita,

podrážděnost,

změny nálad nebo halucinace,

potíže s řečí,

krvácení z nosu,

bolest na hrudi,

brnění a/nebo pocit znecitlivění jakékoli části těla,

migréna,

pocit pálení,

abnormální hmat,

poruchy čichu,

zvonění v uších,

potíže se sluchem,

otok nohou a paží,

pálení žáhy, podráždění žaludku, bolest břicha, nadýmání, nepříjemné pocity v břiše nebo sucho

v ústech,

černá (tmavá) barva stolice,

zanícené dásně nebo bolest zubů,

pocení nebo suchá kůže,

svědění,

změny kůže (např. zarudlá kůže),

padání vlasů,

infekce močového traktu,

pocit celkové slabosti, nemoci nebo zimnice,

úbytek tělesné hmotnosti,

bolest svalů, bolest končetin, svalová slabost,

poruchy metabolismu kostí,

zvýšené kostní bílkoviny,

zrudnutí, chladné končetiny,

zpomalený nebo nepravidelný tep,

pocit extrémní ospalosti,

útlum,

neurologická porucha pohybu, při níž se Vaše svaly stahují a způsobují tak zkroucení a opakované

pohyby nebo abnormální držení těla; příznaky zahrnují třes, bolest a křeče,

toxicita léčiva,

úzkost.

Nežádoucí účinky s frekvencí

není známo

(frekvenci z dostupných údajů nelze určit) jsou:

snížení počtu krevních destiček, čímž se zvyšuje riziko krvácení nebo vzniku podlitin,

ostrá bolest zad a žaludku (způsobená zánětem slinivky břišní),

snížený počet bílých krvinek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost infekce.

léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS): známky a příznaky mohou

zahrnovat kožní vyrážku, horečku, únavu, otok lymfatických uzlin, zvýšený počet eozinofilů

(typ bílých krvinek) a abnormality funkcí jater, ledvin nebo plic; DRESS se může projevit za

několik týdnů po zahájení léčby.

Užívání přípravku Eslibon je spojeno s abnormalitou EKG (elektrokardiogramu), která se nazývá

prodloužení intervalu PR. Mohou se projevit nežádoucí účinky související s touto abnormalitou

EKG (např. mdloby a zpomalení srdeční frekvence).

U pacientů dlouhodobě léčených antiepileptiky s podobnou strukturou, jako je karbamazepin

a oxkarbazepin, byly hlášeny případy kostních poruch zahrnujících osteopenii (prořídnutí kostní

tkáně) a osteoporózu (řídnutí kosti) a zlomeniny. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky,

pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Eslibon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, lahvičce a krabičce

za písmeny EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Eslibon obsahuje

Léčivou látkou je eslicarbazepini acetas.

Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 200 mg.

Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 400 mg.

Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 600 mg.

Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 800 mg.

Pomocnými látkami jsou s

odná sůl kroskarmelosy, povidon K 30, magnesium-stearát.

Jak Eslibon vypadá a co obsahuje toto balení

Eslibon 200 mg tablety jsou bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety, s půlicí rýhou na obou

stranách, dlouhé přibližně 11,8 mm a tloušťkou přibližně 3,9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné

dávky.

Eslibon 400 mg tablety jsou bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety, s půlicí rýhou na obou

stranách, dlouhé přibližně 15,0 mm a tloušťkou přibližně 4,9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné

dávky.

Eslibon 600 mg tablety jsou bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety, s půlicí rýhou na obou

stranách, dlouhé přibližně 17,0 mm a tloušťkou přibližně 5,7 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné

dávky.

Eslibon 800 mg tablety jsou bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety, s půlicí rýhou na obou

stranách, dlouhé přibližně 18,9 mm a tloušťkou přibližně 6,1 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné

dávky.

Tablety jsou baleny v průhledných nebo neprůhledných blistrech v papírových krabičkách

obsahujících 10, 14, 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakousko

Výrobce:

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakousko

Delorbis Pharmaceutical Ltd.

17 Athinon str.

2643 Ergates, Lefkosia

Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

19. 11. 2019

Přečtěte si celý dokument

1/18

Sp. zn. sukls302940/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Eslibon 200 mg tablety

Eslibon 400 mg tablety

Eslibon 600 mg tablety

Eslibon 800 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 200 mg.

Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 400 mg.

Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 600 mg.

Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 800 mg.

200mg. Pomocné látky se známým účinkem: sodík 0,52 mg.

400 mg: Pomocné látky se známým účinkem: sodík 1,03 mg.

600 mg: Pomocné látky se známým účinkem: sodík 1,55 mg.

800 mg: Pomocné látky se známým účinkem: sodík 2,06 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Eslibon 200 mg tablety

Bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, dlouhé přibližně

11,8 mm a tloušťkou přibližně 3,9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Eslibon 400 mg tablety

Bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, dlouhé přibližně

15,0 mm a tloušťkou přibližně 4,9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Eslibon 600 mg tablety

Bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, dlouhé přibližně

17,0 mm a tloušťkou přibližně 5,7 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Eslibon 800 mg tablety

Bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, dlouhé přibližně

2/18

18,9 mm a tloušťkou přibližně 6,1 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Eslibon je indikován jako:

monoterapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací či bez ní u

dospělých s nově diagnostikovanou epilepsií;

přídatná léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 6 let s parciálními záchvaty se

sekundární generalizací či bez ní.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Eslibon může být užíván jako monoterapie nebo se přidávat ke stávající antikonvulzivní terapii.

Doporučená počáteční dávka je 400 mg jedenkrát denně. Po uplynutí jednoho nebo dvou týdnů má

být zvýšena na 800 mg jedenkrát denně. Na základě individuální odpovědi lze dávku zvýšit až na

1200 mg jedenkrát denně. Někteří pacienti v režimu monoterapie mohou mít prospěch z dávky

1600 mg jednou denně (viz bod 5.1).

Speciální populace

Starší pacienti (od 65 let)

U starších pacientů není zapotřebí dávku upravovat za předpokladu, že funkce ledvin není narušena.

Protože jsou u starších pacientů k dispozici jen velmi omezené údaje o režimu monoterapie s dávkou

1600 mg, tato dávka se pro uvedenou populaci nedoporučuje.

Porucha funkce ledvin

Při léčbě dospělých pacientů a dětí od 6 let s poruchou funkce ledvin je nutné postupovat opatrně a

dávkování je nutné upravit podle clearance kreatininu (CL

) následujícím způsobem:

> 60 ml/min: úprava dávkování není nutná.

30 - 60 ml/min: počáteční dávka 200 mg (nebo 5 mg/kg u dětí od 6 let) jednou denně nebo

400 mg (nebo 10 mg/kg u dětí starších než 6 let) jednou za dva dny po dobu 2 týdnů a poté jednou

denně dávka 400 mg (nebo 10 mg/kg u dětí od 6 let). Na základě individuální odpovědi však může

být dávka zvýšena.

< 30 ml/min: použití se nedoporučuje u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin, neboť

nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování.

Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla

hodnocena (viz body 4.4 a 5.2) a podávání těmto pacientům se proto nedoporučuje.

Pediatrická populace

Děti od 6 let

Doporučená počáteční dávka je 10 mg/kg/den jednou denně. Dávkování je třeba zvyšovat v

týdenních nebo dvoutýdenních přírůstcích po 10 mg/kg/den až na 30 mg/kg/den na základě

individuální odpovědi. Maximální dávka je 1 200 mg jednou denně (viz bod 5.1).

3/18

Děti s tělesnou hmotností > 60 kg

Dětem s tělesnou hmotností od 60 kg je třeba podávat stejnou dávku jako dospělým.

Bezpečnost a účinnost eslikarbazepin-acetátu u dětí ve věku do 6 let nebyla dosud stanovena. Údaje,

které jsou v současné době k dispozici, jsou popsány v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, nelze však učinit žádná

doporučení pro dávkování.

Způsob podání

Perorální podání.

Eslibon lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Přechod na jinou formu přípravku

Vzhledem k tomu, že srovnávací údaje o biologické dostupnosti tablet a perorální suspenze nejsou k

dispozici, převedení pacienta z jedné formy přípravku na druhou je třeba provádět s opatrností.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty karboxamidu (např. karbamazepin, oxkarbazepin)

nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sebevražedné myšlenky

Během léčby antiepileptiky v různých indikacích byly u některých pacientů hlášeny případy

sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných

klinických studií antiepileptik rovněž prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných představ a

chování. Mechanismus vzniku není znám a dostupná data nevylučují možnost zvýšeného rizika u

eslikarbazepin-acetátu. Proto u pacientů mají být sledovány příznaky sebevražedných představ či

chování a zvážena vhodná léčba. Pacienti (a osoby poskytující pacientům péči) mají být upozorněni

na to, že v případě výskytu symptomů sebevražedného myšlení či chování, mají vyhledat lékařskou

pomoc.

Poruchy nervového systému

Eslikarbazepin-acetát byl spojen s některými nežádoucími účinky na centrální nervovou soustavu,

jako jsou závratě a somnolence, jež by mohly zvýšit výskyt náhodných úrazů.

Další upozornění a opatření pro použití

Má-li být podávání přípravku Eslibon ukončeno, doporučuje se postupné vysazení, aby

se minimalizovala možnost zvýšené frekvence záchvatů.

Kožní reakce

Vyrážka se jako nežádoucí účinek projevila u 1,2 % celkové populace léčené přípravkem Eslibon v

klinických studiích přídavné léčby epileptických pacientů. Pokud se projeví příznaky nebo

symptomy hypersenzitivity, musí být užívání eslikarbazepin-acetátu přerušeno.

Alela HLA-B* 1502 - u osob čínského (Han) a thajského původu a u dalších asijských populací

4/18

Bylo dokázáno, že přítomnost alely HLA-B*1502 u jedinců čínského (národnost Han) a thajského

původu léčených karbamazepinem, je silně spojená s rizikem výskytu Stevensova-Johnsonova

syndromu (SJS). Chemická struktura eslikarbazepin-acetátu je podobná struktuře karbamazepinu, a

je proto možné, že pacienti, kteří mají alelu HLA-B*1502, mohou být rovněž ohroženi SJS po léčbě

eslikarbazepin-acetátem. Prevalence alely HLA-B*1502 je u osob čínského (Han) a thajského

původu přibližně 10 %. Pokud je to možné, mají být tito jedinci vyšetřeni na přítomnost výše

uvedené alely před zahájením léčby karbamazepinem nebo chemicky příbuznými léčivými látkami.

Pokud jsou testy u pacientů těchto etnik na přítomnost alely HLA-B*1502 pozitivní, je možné zvážit

použití eslikarbazepin-acetátu, pokud se má za to, že přínos převažuje nad riziky.

Vzhledem k prevalenci této alely u jiných asijských populací (například nad 15 % na Filipínách a v

Malajsii) lze zvážit genetické testování na přítomnost alely HLA-B*1502 i u jiných rizikových

populací.

Alela HLA-A*3101 – evropská a japonská populace

Existující údaje naznačují, že přítomnost alely HLA-A*3101 je spojena se zvýšeným rizikem

karbamazepinem indukovaných kožních nežádoucích účinků včetně Stevensova-Johnsonova

syndromu (SJS), toxické epidermální nekrolýzy (TEN), lékové reakce s eozinofilií a systémovými

příznaky (DRESS) nebo méně závažné akutní generalizované exantematózní pustulózy (AGEP) a

makulopapulózní vyrážky u Evropanů a Japonců.

Frekvence výskytu alely HLA-A*3101 se mezi etnickými populacemi značně liší. V evropské

populaci má alela HLA-A*3101 prevalenci 2-5 % a v japonské populaci kolem 10 %.

Přítomnost alely HLA-A*3101 může zvýšit riziko karbamazepinem indukovaných kožních

nežádoucích účinků (většinou méně závažných) z 5,0 % v běžné populaci na 26,0 % u

subjektů evropského původu, zatímco její absence může riziko snížit z 5,0 % na 3,8 %.

K dispozici nejsou dostatečná data, která by podporovala doporučení screeningu alely HLA-A*3101

před zahájením léčby karbamazepinem nebo chemicky podobných sloučenin.

Pokud je o pacientech evropského nebo japonského původu známo, že jsou pozitivní na přítomnost

alely HLA-A*3101, je možné zvážit použití karbamazepinu nebo jemu chemicky podobných

sloučenin, pokud se má za to, že přínos převažuje nad riziky.

Hyponatrémie

Hyponatrémie byla jako nežádoucí účinek zaznamenána u 1,5 % pacientů léčených eslikarbazepin-

acetátem. Hyponatrémie je ve většině případů asymptomatická, může však být doprovázena

klinickými symptomy, jako je zhoršení záchvatů, zmatenost nebo snížené vědomí. Četnost

hyponatrémie se zvyšovala se zvyšující se dávkou eslikarbazepin-acetátu. U pacientů s již

existujícím renálním onemocněním způsobujícím hyponatrémii nebo u pacientů konkomitantně

léčených léčivými přípravky, jejichž podávání může způsobit hyponatrémii (např. diuretika,

desmopresin, karbamazepin), je nutné před léčbou a během léčby eslikarbazepin-acetátem vyšetřit

hladinu sodíku v séru. Hladiny sodíku v séru je též nutné stanovit, pokud se projeví klinické

příznaky hyponatrémie.

Kromě toho je též nutné stanovit hladiny sodíku při běžném laboratorním vyšetření. Pokud se

projeví klinicky relevantní hyponatrémie, je nutné užívání eslikarbazepin-acetátu přerušit.

PR interval

V klinických studiích s eslikarbazepin-acetátem bylo zjištěno prodloužení intervalu PR. U pacientů

postižených onemocněním (např. nízká hladina tyroxinu, abnormality převodního systému

srdečního) nebo u pacientů konkomitantně užívajících léčivé přípravky, u nichž je známo, že

souvisejí s prodloužením intervalu PR, je nutné zachovávat opatrnost.

Porucha funkce ledvin

5/18

Při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné postupovat opatrně a je nutné upravit dávku

podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). U pacientů s CL

< 30 ml/min se podávání

nedoporučuje,

neboť nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Porucha funkce jater

Vzhledem k tomu, že klinické údaje jsou omezené u pacientů s mírnou až středně závažnou

poruchou funkce jater a farmakokinetické a klinické údaje pro pacienty se závažnou poruchou

funkce jater nejsou k dispozici, je nutné přípravek eslikarbazepin-acetát používat opatrně u pacientů

s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater. Použití u pacientů se závažnou poruchou

funkce jater se nedoporučuje.

Eslikarbazepin-acetát obsahuje sodík:

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakce byly provedeny pouze u dospělých.

Eslikarbazepin-acetát se rozsáhle přeměňuje na eslikarbazepin, jenž je odbouráván především

glukuronidací.

In vitro

je eslikarbazepin slabým induktorem CYP3A4 a UDP-glukuronyltransferáz.

In vivo

vykazoval eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž

hlavním způsobem odbourávání je metabolizace prostřednictvím CYP3A4 (např. simvastatin). Proto

může být zapotřebí zvýšení dávky léčivých přípravků, které jsou převážně metabolizovány

prostřednictvím CYP3A4, pokud jsou užívány současně s eslikarbazepin-acetátem.

In vivo

může mít

eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem

odbourávání je konjugace pomocí UDP-glukuronyltransferáz. Při zahájení nebo ukončení léčby

přípravkem Eslibon nebo změně dávky může dosažení nové úrovně enzymové aktivity trvat 2 až 3

týdny. Toto opoždění musí být vzato v úvahu, když je Eslibon podáván bezprostředně před jinými

léčivými přípravky, jejichž užívání společně s ním vyžaduje úpravu dávky, nebo společně s těmito

léky. Eslikarbazepin má inhibiční účinek na CYP2C19. Současné podávání vysokých dávek

eslikarbazepin-acetátu s léčivými přípravky, které jsou metabolizovány především prostřednictvím

CYP2C19 (např. fenytoin), tedy může způsobit interakce.

Interakce s dalšími antiepileptiky

Karbamazepin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce

800 mg jedenkrát denně a karbamazepinu v dávce 400 mg dvakrát denně za následek snížení

expozice aktivnímu metabolitu eslikarbazepinu průměrně o 32 %, jež bylo s nejvyšší

pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace. Nebyla zjištěna žádná změna v expozici

karbamazepinu nebo jeho metabolitu epoxy-karbamazepinu. Na základě individuální odpovědi může

být nutné zvýšení dávky eslikarbazepin-acetátu, pokud se užívá současně s karbamazepinem.

Výsledky ze studií na pacientech prokázaly, že konkomitantní léčba zvyšovala riziko následujících

nežádoucích účinků: diplopie, abnormální koordinace a závratě. Nelze vyloučit riziko vzrůstu dalších

specifických nežádoucích účinků způsobených současným podáváním karbamazepinu a

eslikarbazepin-acetátu.

Fenytoin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce

1200 mg jedenkrát denně a fenytoinu za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu

eslikarbazepinu, průměrně o 31 – 33 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí

6/18

glukuronidace, a zvýšení expozice fenytoinu průměrně o 31 – 35 %, jež bylo s nejvyšší

pravděpodobností způsobeno inhibicí CYP2C19. Na základě individuální odpovědi může být nutné

zvýšení dávky eslikarbazepin-acetátu a snížení dávky fenytoinu.

Lamotrigin

Hlavní metabolickou dráhou eslikarbazepinu i lamotriginu je glukuronidace, a proto lze očekávat

interakci. Studie u zdravých subjektů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát v dávce 1200 mg

jedenkrát denně, prokázala nepatrnou průměrnou farmakokinetickou interakci (expozice lamotriginu

poklesla o 15 %) mezi eslikarbazepin-acetátem a lamotriginem, a proto není nutná úprava dávky.

V důsledku variability mezi jednotlivci však může být účinek u některých osob klinicky relevantní.

Topiramát

Ve studii na zdravých subjektech bylo dokázáno, že konkomitantní podávání eslikarbazepin-

acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně a topiramátu nezpůsobilo žádnou významnou změnu

v expozici eslikarbazepinu, ale způsobilo 18% pokles expozice topiramátu, který byl s nejvyšší

pravděpodobností způsoben sníženou biologickou dostupností topiramátu. Není nutná úprava

dávkování.

Valproát a levetiracetam

Analýza populační farmakokinetiky studií fáze III u dospělých epileptických pacientů naznačila, že

konkomitantní podávání s valproátem nebo levetiracetamem neovlivňuje expozici eslikarbazepinu,

ale nebylo to ověřeno klasickými studiemi interakcí.

Oxkarbazepin

Konkomitantní užívání eslikarbazepin-acetátu s oxkarbazepinem se nedoporučuje, protože

může vyvolat nadměrnou expozici aktivním metabolitům.

Další léčivé přípravky

Perorální kontraceptiva

Při podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně subjektům ženského pohlaví

užívajícím kombinovanou perorální antikoncepci bylo doloženo průměrné snížení systémové

expozice levonorgestrelu o 37 % a ethinylestradiolu o 42 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností

způsobeno indukcí CYP3A4. Ženy, které mohou otěhotnět, proto musejí během léčby přípravkem

Eslibon používat odpovídající antikoncepci, a to až do konce menstruačního cyklu po ukončení léčby

(viz bod 4.6).

Simvastatin

Studie na zdravých subjektech prokázala snížení systémové expozice simvastatinu průměrně o

50 % při konkomitantním podávání s eslikarbazepin-acetátem v dávce 800 mg jedenkrát denně,

jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Může být zapotřebí zvýšení

dávky simvastatinu, pokud je užíván současně s eslikarbazepin-acetátem.

Rosuvastatin

U zdravých subjektů došlo při společném podávání s 1 200 mg eslikarbazepin-acetátu jednou denně k

průměrnému poklesu systémové expozice o 36 - 39 %. Mechanismus tohoto snížení není znám, ale

mohl by být způsoben narušením aktivity transportéru pro rosuvastatin samotný nebo v kombinaci s

indukcí jeho metabolismu. Protože vztah mezi expozicí a účinností léčiva je nejasný, doporučuje se

sledovat odezvu na terapii (např. hladiny cholesterolu).

Warfarin

Při současném podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně s warfarinem bylo

doloženo malé (23 %), avšak statisticky významné, snížení expozice S-warfarinu. Nebyl zjištěn žádný

účinek na farmakokinetiku R-warfarinu ani na koagulaci. V důsledku variability interakce u

jednotlivých osob je však nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování INR během prvních týdnů

7/18

po zahájení nebo ukončení konkomitantní léčby warfarinem a eslikarbazepin-acetátem.

Digoxin

Studie zdravých subjektů neprokázala žádný účinek eslikarbazepin-acetátu v dávce 1200 mg

jedenkrát denně na farmakokinetiku digoxinu, což svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát nemá vliv

na transportér P-glykoprotein.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Na základě strukturálního vztahu mezi eslikarbazepin-acetátem a tricyklickými antidepresivy je

teoreticky možná interakce mezi eslikarbazepin-acetátem a IMAO.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Rizika související s epilepsií a antiepileptiky obecně

Bylo dokázáno, že u potomků žen postižených epilepsií je prevalence malformací dvakrát až třikrát

vyšší než jejich 3% výskyt v celkové populaci. Nejčastěji jsou hlášeny: rozštěp rtu, kardiovaskulární

malformace a defekty nervové trubice. Léčba větším počtem antiepileptik může souviset s vyšším

rizikem vrozených malformací než monoterapie, a proto je důležité, aby byla monoterapie používána

vždy, když je to možné. Ženám, u nichž je pravděpodobnost otěhotnění, a ženám, které mohou

otěhotnět, je nutné poskytnout poučení od odborníka. Plánuje-li žena otěhotnění, je nutné znovu

posoudit nutnost antiepileptické léčby. Nemělo by dojít k náhlému přerušení antiepileptické léčby,

neboť by mohlo způsobit záchvaty typu „breakthrough“, jež by mohly mít závažné důsledky pro

matku i dítě.

Ženy schopné otěhotnět/antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát negativně ovlivňuje účinek perorálních kontraceptiv. Během léčby a po

ukončení terapie až do konce stávajícího menstruačního cyklu je proto třeba používat jinou účinnou

a bezpečnou antikoncepci.

Těhotenství

Údaje o podávání eslikarbazepin-acetátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz Fertilita). Pokud ženy užívající eslikarbazepin-acetát otěhotní

nebo plánují otěhotnění, je nutné podávání přípravku Eslibon znovu důsledně zhodnotit. Je nutné

podávat minimální účinné dávky a tam, kde je to možné, je nutné dávat přednost monoterapii

alespoň po dobu prvních tří měsíců těhotenství. Pacientkám je nutné poskytnout poradenství ohledně

možného zvýšeného rizika malformací a musejí mít možnost podstoupit předporodní screening.

Monitoring a prevence

Antiepileptika mohou přispívat k deficitu kyseliny listové, což může být jednou z příčin vzniku

abnormality plodu. Před otěhotněním a během těhotenství se doporučuje suplementace kyselinou

listovou. Vzhledem k tomu, že účinnost této suplementace není doložena, lze nabídnout

specifickou předporodní diagnostiku i u žen léčených suplementací kyselinou listovou.

Novorozenci

U novorozenců byla hlášena krvácivá onemocnění způsobená antiepileptiky. Jako preventivní

opatření je nutné podávání vitamínu K1 během několika posledních týdnů těhotenství a po narození.

Kojení

Není známo, zda se eslikarbazepin-acetát vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na

zvířatech prokázaly vylučování eslikarbazepinu do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že riziko

pro kojené dítě nelze vyloučit, mělo by být během léčby eslikarbazepin-acetátem kojení přerušeno.

8/18

Fertilita

O účincích eslikarbazepin-acetátu na lidskou fertilitu nejsou známy žádné údaje. Studie na

zvířatech prokázaly narušení fertility po léčbě eslikarbazepin-acetátem (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Eslibon má malý až mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. U některých pacientů se

mohou projevit závratě, somnolence nebo vizuální poruchy, a to zvláště po zahájení léčby. Pacienty

je proto nutné informovat, že jejich fyzické a/nebo psychické schopnosti potřebné pro obsluhu a

řízení strojů mohou být narušené a že se doporučuje, aby takové činnosti nevykonávali, dokud

nebude zjištěno, že jejich schopnost je vykonávat není ovlivněna.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

V klinických studiích (přídatná léčba a monoterapie) bylo eslikarbazepin-acetátem léčeno

2 434 pacientů s parciálními záchvaty (1 983 dospělých pacientů a 451 pediatrických

pacientů), přičemž byly zaznamenány nežádoucí účinky u 51 % těchto pacientů.

Nežádoucí účinky byly obvykle mírně až středně intenzivní a projevily se především v

prvních týdnech léčby eslikarbazepin-acetátem.

Rizika, která byla rozpoznána u eslikarbazepin-acetátu, jsou převážně nežádoucí účinky

charakteristické pro danou třídu léčiva a jsou závislé na dávce. Nejčastější nežádoucí účinky, hlášené

v placebem kontrolovaných studiích přídatné terapie u dospělých epileptiků a ve studii monoterapie

s aktivní kontrolou srovnávající eslikarbazepin-acetát s karbamazepinem s řízeným uvolňováním

zahrnovaly závratě, somnolenci, bolest hlavy a nauzeu. Většina nežádoucích účinků byla hlášena u

< 3 % subjektů v jakékoliv léčebné skupině.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky spojené s eslikarbazepin-acetátem, které byly zjištěny v klinických studiích a

v rámci sledování po uvedení přípravku na trh, jsou uvedeny v následující tabulce.

Ke klasifikaci nežádoucích účinků byly použity následující konvence: velmi časté ≥ 1/10, časté

≥ 1/100 až < 1/10, méně časté ≥ 1/1 000 až < 1/100 a není známo (frekvenci z dostupných údajů

nelze určit). V každé kategorii četnosti jsou nežádoucí účinky prezentovány v pořadí podle klesající

závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky spojené s léčbou eslikarbazepin-acetátem zjištěné v klinických studiích

a v rámci sledování po uvedení přípravku na trh

Třída orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Trombocytopenie,

leukopenie

Poruchy

imunitního systému

Hypersenzitivita

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

9/18

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hyponatrémie,

snížená chuť

k jídlu

Elektrolytová

nerovnováha,

dehydratace,

hypochloremie

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Psychotická

porucha, apatie,

deprese,

nervozita,

agitovanost,

podrážděnost,

ADHD

(porucha se

zhoršenou

pozorností/

hyperaktivitou),

stav zmatenosti,

výkyvy nálady,

pláč, psycho-

motorická

retardace, úzkost

Poruchy nervového

systému

Závratě,

somnolence

Bolest hlavy,

porucha

pozornosti,

tremor, ataxie,

porucha

rovnováhy

Abnormální

koordinace,

porucha paměti,

amnézie,

hypersomnie,

sedace, afázie,

dysestezie,

dystonie,

letargie,

parosmie,

mozečkový

syndrom,

záchvat,

periferní

neuropatie,

nystagmus,

porucha řeči,

dysartrie, pocit

pálení,

parestezie,

migréna

Poruchy oka

Diplopie,

rozmazané

vidění

Postižení

zraku,

oscilopsie,

binokulární

okohybná

porucha, oční

hyperémie

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Nedoslýchavost,

tinnitus

Srdeční poruchy

Palpitace,

bradykardie

10/18

Cévní poruchy

Hypertenze

(včetně

hypertenzní

krize),

hypotenze,

ortostatická

hypotenze,

zrudnutí,

chladná akra

končetin

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Epistaxe, bolest

na hrudi

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea,

zvracení,

průjem

Zácpa,

dyspepsie,

gastritida, bolest

břicha, sucho v

ústech, břišní

diskomfort,

břišní distenze,

gingivitida,

meléna, bolest

zubů

Pankreatitida

Poruchy jater a

žlučových cest

Jaterní porucha

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie, suchá

kůže,

hyperhidróza,

erytém, kožní

porucha,

pruritus,

alergická

dermatitida

Léková

reakce s

eozinofilií a

systémovými

příznaky

(DRESS)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie,

porucha

kostního

metabolismu,

svalová slabost,

bolest v

končetině

Poruchy ledvin a

močových cest

Infekce

močového traktu

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Únava,

poruchy chůze,

astenie

Malátnost,

třesavka,

periferní edém

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace