ERLOTINIB TEVA B. V. 150MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ERLOTINIB-HYDROCHLORID (ERLOTINIBI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Teva B.V., Haarlem
ATC kód:
L01EB02
INN (Mezinárodní Name):
ERLOTINIB HYDROCHLORIDE (ERLOTINIBI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
150MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ERLOTINIB
Přehled produktů:
ERLOTINIB TEVA B. V.
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 368/17-C
Datum autorizace:
2020-04-06

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls177642/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Erlotinib Teva B. V. 100 mg

potahované tablety

Erlotinib Teva B. V. 150 mg

potahované tablety

erlotinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Erlotinib Teva B. V. a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Erlotinib Teva B. V. užívat

3. Jak se přípravek Erlotinib Teva B. V. užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Erlotinib Teva B. V. uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek

Erlotinib Teva B. V.

a k čemu se používá

Přípravek Erlotinib Teva B. V. obsahuje léčivou látku erlotinib. Přípravek Erlotinib Teva B. V. je lék

určený k léčbě nádorových onemocnění. Zabraňuje aktivitě proteinu (bílkoviny), který se nazývá

receptor pro epidermální růstový faktor (k jeho označení se používá anglická zkratka EGFR). Je

známo, že se tento protein podílí na růstu a šíření nádorových buněk.

Přípravek Erlotinib Teva B. V. je určen k léčbě dospělých pacientů. Tento přípravek Vám může být

předepsán, pokud máte pokročilé stadium nemalobuněčného karcinomu plic. Může být předepsán jako

úvodní léčba nebo jako léčba v případě, pokud se po úvodní chemoterapii Vaše onemocnění

významněji nezměnilo a pokud jsou v nádoru přítomny specifické mutace (změna dědičné informace)

EGFR. Může být také předepsán, pokud se nemoc nepodařilo pomocí předchozí chemoterapie

zastavit.

Tento přípravek Vám rovněž může být předepsán v kombinaci s dalším přípravkem zvaným

gemcitabin, pokud máte metastazující zhoubný nádor slinivky břišní.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Erlotinib Teva B. V.

užívat

Neužívejte pří

pravek Erlotinib Teva B. V.:

jestliže jste alergický(á) na erlotinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat nebo snižovat množství erlotinibu v krvi nebo

mohou mít vliv na jeho účinek (např. protiplísňové látky jako ketokonazol, inhibitory proteáz,

erythromycin, klarithromycin, fenytoin, karbamazepin, barbituráty, rifampicin, ciprofloxacin,

omeprazol, ranitidin, přípravky obsahující třezalku tečkovanou nebo proteazomové

inhibitory), poraďte se se svým lékařem. V některých případech mohou tyto látky snižovat

účinnost nebo zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Erlotinib Teva B.V. a lékař může v

případě nutnosti upravit Vaši léčbu. Lékař Vás také během terapie přípravkem Erlotinib Teva

B. V. může léčit jinými než výše uvedenými léky.

jestliže užíváte antikoagulancia (léky, které napomáhají předcházet trombóze nebo které

snižují srážlivost krve, např. warfarin), může přípravek Erlotinib Teva B. V. zvyšovat sklon

ke krvácení. Poraďte se se svým lékařem, který bude muset pravidelně kontrolovat Váš stav

pomocí některých krevních testů.

jestliže užíváte statiny (léky ke snížení hladiny cholesterolu v krvi), může přípravek Erlotinib

Teva B. V. zvýšit riziko svalových problémů souvisejících s užíváním statinů. Tyto problémy

mohou ve výjimečných případech vést k závažnému rozpadu svalů (rabdomyolýza) a

následkem toho k poškození ledvin. Poraďte se se svým lékařem.

jestliže používáte kontaktní čočky a/nebo jste dříve měl(a) problémy s očima, jako jsou

závažná suchost očí, zánět přední části oka (rohovky) nebo vředy postihující přední část oka,

informujte svého lékaře.

Viz též bod „Další léčivé přípravky a přípravek Erlotinib Teva B.V.“

Informujte svého lékaře:

jestliže máte náhlé dýchací obtíže spojené s kašlem nebo horečkou, protože lékař Vám může

předepsat jinou potřebnou léčbu a léčbu přípravkem Erlotinib Teva B. V. přerušit.

jestliže máte průjem, může být zapotřebí protiprůjmová léčba (například loperamid).

okamžitě v případě těžkého nebo přetrvávajícího průjmu, pocitu na zvracení, ztráty chuti k

jídlu nebo zvracení, protože lékař může v případě nutnosti Vaši léčbu přípravkem Erlotinib

Teva B. V. přerušit a zvážit nutnost léčby v nemocnici.

jestliže máte silné bolesti břicha, těžké puchýře nebo olupování kůže. Lékař možná bude

muset léčbu přerušit nebo ukončit.

jestliže se u Vás objeví akutní nebo zhoršující se zarudnutí nebo bolest oka, zvýšené slzení,

rozmazané vidění a/nebo citlivost na světlo, informujte okamžitě lékaře nebo zdravotní sestru,

protože může být nutná okamžitá léčba (viz níže „Možné nežádoucí účinky“).

jestliže současně užíváte statiny a budete pozorovat nevysvětlitelnou bolest svalů, citlivost,

slabost nebo křeče. Lékař možná bude muset léčbu přerušit nebo ukončit.

Viz též bod 4 „Možné nežádoucí účinky“.

Onemocnění jater nebo ledvin

Není známo, zda má přípravek Erlotinib Teva B. V. jiné účinky, pokud Vaše játra nebo ledviny

nefungují normálně. Při závažných onemocněních jater nebo ledvin se léčba tímto přípravkem

nedoporučuje.

Porucha glukuronidace, jako je např. Gilbertův syndrom

Jestliže máte poruchu glukuronidace, jako je např. Gilbertův syndrom, musí lékař při Vaší léčbě

postupovat se zvýšenou opatrností.

Kouření

Pokud jste léčen(a) přípravkem Erlotinib Teva B. V., měl(a) byste přestat kouřit, neboť kouření může

snížit množství tohoto přípravku v krvi.

Děti a dospívající

U pacientů mladších 18 let dosud nebyly účinky přípravku Erlotinib Teva B. V. studovány. Léčba

tímto přípravkem se u dětí a dospívajících nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek

Erlotinib Teva B. V.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Erlotinib Teva

B. V.

s jídlem a pitím

Neužívejte přípravek Erlotinib Teva B. V. s jídlem. Viz též bod 3 „Jak se přípravek Erlotinib Teva B.

V. užívá“.

Těhotenství a kojení

Během léčby přípravkem Erlotinib Teva B. V. se chraňte před otěhotněním. Pokud by mohlo k

otěhotnění dojít, používejte v průběhu léčby a alespoň dva týdny po užití poslední tablety vhodnou

antikoncepci.

Jestliže během léčby přípravkem Erlotinib Teva B. V. otěhotníte, okamžitě informujte svého lékaře,

který rozhodne, zda v léčbě pokračovat či nikoli.

Při léčbě přípravkem Erlotinib Teva B. V. a nejméně 2 týdny po užití poslední tablety nekojte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku Erlotinib Teva B. V. nebyl studován jeho možný vliv na schopnost řídit a obsluhovat

stroje, ale ovlivnění těchto schopností léčbou je velmi nepravděpodobné.

Přípravek

Erlotinib Teva B. V. obsahuje lakt

ózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Přípravek Erlotinib Teva

B. V. obsahuje

sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek

Erlotinib Teva B. V.

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety je třeba užívat nejméně jednu hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle.

Pokud máte nemalobuněčný karcinom plic, obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Erlotinib Teva B.

V. 150 mg denně.

Pokud máte metastazující zhoubný nádor slinivky břišní, je obvyklá dávka jedna tableta

přípravku Erlotinib Teva B. V. 100 mg denně. Přípravek Erlotinib Teva B. V. je podáván v kombinaci

s léčbou gemcitabinem.

Lékař Vám může upravit dávku postupně po 50 mg (musí se ale použít jiný přípravek). Pro různé

dávkovací režimy se přípravek Erlotinib Teva B. V. dodává v silách 100 mg nebo 150 mg.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Erlotinib Teva B. V.

, než jste měl(a)

Ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Mohou se u Vás ve zvýšené míře projevit nežádoucí účinky a lékař může Vaši léčbu přerušit.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Erlotinib Teva B. V.

Pokud jste zapomněl(a) užít jednu nebo více dávek přípravku Erlotinib Teva B. V., kontaktujte co

nejdříve svého lékaře nebo lékárníka.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Erlotinib Teva B. V.

Je důležité užívat přípravek Erlotinib Teva B. V. každodenně tak dlouho, jak Vám předepíše lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás projeví některý z níže popsaných nežádoucích účinků, co nejdříve kontaktujte svého

lékaře. V některých případech může být nutné snížit dávku přípravku Erlotinib Teva B. V. nebo léčbu

přerušit:

Průjem a zvracení (velmi časté: může postihnout více než 1 pacienta z 10). Přetrvávající a

těžký průjem může vést ke snížení hladiny draslíku v krvi a k poruše funkce ledvin, zejména

pokud současně dostáváte jiné protinádorové léky.

Ihned kontaktujte svého lékaře

, pokud

budete mít velmi těžký nebo přetrvávající průjem, protože může být nutná léčba v nemocnici.

Podráždění očí při zánětu spojivky/spojivky a rohovky (velmi časté: může postihnout více než

1 pacienta z 10) a rohovky (časté: může postihnout až 1 pacienta z 10).

Forma postižení plic nazývaná intersticiální plicní onemocnění (méně časté u pacientů

pocházejících z Evropy; časté u pacientů pocházejících z Japonska: může postihnout až 1

pacienta ze 100 v Evropě a až 1 pacienta z 10 v Japonsku). Toto onemocnění může souviset

rovněž s přirozeným postupem Vaší choroby a v některých případech může končit úmrtím.

Pokud se u Vás objeví příznaky jako náhlé dýchací obtíže spojené s kašlem nebo horečkou,

okamžitě vyhledejte lékaře, mohlo by se jednat o toto onemocnění. Lékař může rozhodnout o

trvalém ukončení Vaší léčby přípravkem Erlotinib Teva B. V.

Byly pozorovány perforace (proděravění) zažívacího ústrojí (méně časté: může postihnout

až 1 pacienta ze 100). Pokud se u Vás objeví silná bolest břicha, sdělte to lékaři. Rovněž

informujte lékaře, pokud jste v minulosti měl(a) peptický vřed (vřed žaludku či dvanáctníku)

nebo divertikulózu (mnohočetné vychlípeniny ve střevě), protože ty zvyšují riziko.

Ve vzácných případech bylo pozorováno selhání jater (vzácné: může postihnout až 1 pacienta

z 1 000). Pokud vyšetření krve ukáže na závažné změny jaterních funkcí, může lékař

rozhodnout o přerušení Vaší léčby.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

Kožní vyrážka, která se může objevit nebo zhoršit v oblastech vystavených slunci. Při

pobytu na slunci je vhodné ochranné oblečení a/nebo použití ochranných krémů (např. s

obsahem minerálů).

Infekce

Nechutenství, snížení tělesné hmotnosti

Deprese

Bolest hlavy, změny kožní citlivosti nebo necitlivost v končetinách

Obtíže s dýcháním, kašel

Pocit na zvracení

Podráždění v ústech

Bolest břicha, poruchy trávení a nadýmání

Abnormální hodnoty krevních jaterních testů

Svědění, suchá kůže a vypadávání vlasů

Únava, horečka, ztuhlost

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

Krvácení z nosu

Krvácení ze žaludku nebo střev

Zánětlivé reakce kolem nehtů

Infekce vlasových míšků (váčků)

Akné

Praskání kůže (fisury)

Snížená funkce ledvin (pokud je podáván mimo schválené indikace v kombinaci s

chemoterapií)

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

Změny řas

Výrazné ochlupení těla a obličeje mužského typu

Změny obočí

Lomivost a ztráta nehtů

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

Zarudlé nebo bolestivé dlaně nebo chodidla (syndrom palmoplantární erytrodysestezie)

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

Případy perforace (proděravění) rohovky nebo vředu na rohovce

Závažný výskyt puchýřů nebo odlupování kůže (budící dojem tzv. Stevensova-Johnsonova

syndromu)

Zánět oční duhovky

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Erlotinib Teva

B. V.

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Erlotinib Teva

B. V. obsahuje:

Léčivou látkou je erlotinibum. Jedna potahovaná tableta obsahuje erlotinibum 100 mg nebo

150 mg (jako erlotinibi hydrochloridum) podle síly přípravku.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: laktóza, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),

natrium-lauryl-sulfát, natrium-stearyl-fumarát, hydrofobní koloidní oxid křemičitý.

Potahová vrstva tablety: hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E171), makrogol 8000 (E1521).

Jak přípravek Erlotinib Teva

B. V.

vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek Erlotinib Teva B. V. 100 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 10

mm s vyraženým „A116“ na jedné straně. Jsou dostupné v balení obsahujícím 30 tablet. Tablety jsou

baleny v Al/PVC blistrech.

Přípravek Erlotinib Teva B. V. 150 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 11

mm s vyraženým „A127“ na jedné straně. Jsou dostupné v balení obsahujícím 30 tablet. Tablety jsou

baleny v Al/PVC blistrech.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B. V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko

Výrobce

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

11th Ion Mihalache Mihalache Ave, the 1st district

011171, Bucharest 1, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Erlotinib Teva Pharma 100 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten,

Erlotinib Teva Pharma 150 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten

Dánsko: Erlotinib Teva B. V.

Finsko: Erlotinib Teva B. V. 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen, Erlotinib Teva B. V. 150 mg tabletti,

kalvopäällysteinen

Francie: Erlotinib Teva France 100 mg comprimé pelliculé, Erlotinib Teva France150 mg comprimé

pelliculé

Itálie: Erlotinib Teva BV

Island: Erlotinib Teva B. V.

Kypr: Erlotinib/Teva B. V. 100 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Erlotinib/Teva B. V. 150

mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Lotyšsko: Erlotinib Actavis 150 mg apvalkotas tabletes

Lucembursko: Erlotinib Teva Pharma 100 mg comprimés pelliculés, Erlotinib Teva Pharma 150 mg

comprimés pelliculés

Maďarsko: Erlotinib Actavis 100 mg filmtabletta, Erlotinib Actavis 150 mg filmtabletta

Německo: Erlotinib-ratiopharm 100 mg Filmtabletten, Erlotinib-ratiopharm 150 mg Filmtabletten

Nizozemsko: Erlotinib Teva 100 mg, filmomhulde tabletten, Erlotinib Teva 150 mg, filmomhulde

tabletten

Polsko: Erlotinib Teva B. V.

Portugalsko: Erlotinib Qritou

Řecko: Erlotinib/Teva B. V. 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Erlotinib/Teva B. V. 150

mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Slovenská republika: Erlotinib Teva B. V. 100 mg, Erlotinib Teva B. V. 150 mg

Slovinsko: Erlotinib Teva B. V. 100 mg filmsko obložene tablete, Erlotinib Teva B. V. 150 mg

filmsko obložene tablete

Španělsko: Erlotinib Teva Group 100 mg comprimidos recubiertos noc película EFG, Erlotinib Teva

Group 150 mg comprimidos recubiertos noc película EFG

Švédsko: Erlotinib Teva B. V.

Velká Británie: Erlotinib 100 mg film-coated tablets, Erlotinib 150 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

8. 9. 2019

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls148552/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Erlotinib Teva B. V. 100 mg potahované tablety

Erlotinib Teva B. V. 150 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje erlotinibum 100 mg (jako erlotinibi hydrochloridum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje erlotinibum 150 mg (jako erlotinibi hydrochloridum).

Pomocné látky se známým účinkem:

100 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 83,8 mg laktózy.

150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 125,7 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

100 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 10 mm, s vyraženým „A116“ na jedné

straně.

150 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 11 mm, s vyraženým „A127“ na jedné

straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC):

Přípravek Erlotinib Teva B. V. je indikován v první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo

metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s aktivujícími mutacemi EGFR.

Přípravek Erlotinib Teva B. V. je také indikován k převedení na udržovací léčbu pacientů s lokálně

pokročilým nebo metastazujícím NSCLC s aktivujícími mutacemi EGFR a stabilizací nemoci po

standardní chemoterapii první linie.

Přípravek Erlotinib Teva B. V. je také indikován k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo

metastazujícím NSCLC v případě, že alespoň jednou došlo k selhání předchozí chemoterapeutické

léčby. Přípravek Erlotinib Teva B.V. je indikován k léčbě pacientů s nádory bez aktivačních mutací

EGFR v případě, že nejsou jiné možnosti léčby považovány za vhodné.

Při předepisování přípravku Erlotinib Teva B. V. mají být brány v úvahu faktory spojené s

prodloužením doby přežití.

U pacientů s nádory s IHC (imunohistochemickou) negativitou receptoru pro epidermální růstový

faktor (epidermal growth factor receptor – EGFR) nebyl prokázán pozitivní efekt léčby na dobu přežití

ani jiný klinicky významný účinek léčby (viz bod 5.1).

Karcinom pankreatu:

Přípravek Erlotinib Teva B. V. v kombinaci s gemcitabinem je indikován u pacientů s metastazujícím

karcinomem pankreatu.

Při předepisování přípravku Erlotinib Teva B. V. je nutno vzít v úvahu faktory související s delším

přežitím (viz body 4.2 a 5.1).

Výhoda delšího přežití nebyla prokázána u nemocných s lokálně pokročilým onemocněním.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Erlotinib Teva B. V. má probíhat pod dohledem lékaře, který má zkušenosti

s používáním protinádorových terapií.

Pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic

Má být provedeno testování mutací EGFR v souladu se schválenými indikacemi (viz bod 4.1).

Doporučená denní dávka přípravku Erlotinib Teva B. V. je 150 mg užitá nejméně jednu hodinu před

nebo dvě hodiny po jídle.

Pacienti s karcinomem pankreatu

Doporučená denní dávka přípravku Erlotinib Teva B. V. je 100 mg užitá nejméně jednu hodinu před

nebo dvě hodiny po jídle, v kombinaci s gemcitabinem (viz souhrn údajů o přípravku pro gemcitabin v

indikaci karcinom pankreatu). U pacientů, u kterých se během prvních 4 – 8 týdnů léčby neobjeví

kožní vyrážka, je nutno znovu zvážit další léčbu přípravkem Erlotinib Teva B. V. (viz bod 5.1).

Pokud je nutné snížit dávkování, dávka by měla být snižována postupně po 50 mg (viz bod 4.4).

Přípravek Erlotinib Teva B. V. je dostupný v silách 100 mg a 150 mg. Přípravek Erlotinib Teva B. V.

není dostupný v silách 25 mg a 50 mg. V případě těchto dávek musíte použít jiné přípravky dostupné

na trhu.

Při současném užívání substrátů a modulátorů CYP3A4 může být zapotřebí upravit dávkování (viz

bod 4.5).

Porucha funkce jater

Erlotinib je metabolicky eliminován v játrech a vylučován do žluči. Přestože expozice erlotinibu byla

u nemocných se středně těžkou poruchou funkce jater (skóre Child-Pugh 7- 9) podobná jako u

nemocných s adekvátní funkcí jater, je nutná při podávání přípravku Erlotinib Teva B. V. nemocným

s poruchou funkce jater zvýšená opatrnost. V případě výskytu těžkých nežádoucích účinků je nutno

zvážit snížení dávky nebo přerušení léčby přípravkem Erlotinib Teva B. V. Bezpečnost a účinnost

erlotinibu nebyla u pacientů s těžkou jaterní dysfunkcí (AST/SGOT a ALT/SGPT > 5 x horní hranice

normy) dosud studována. Podávání přípravku Erlotinib Teva B. V. pacientům s těžkou jaterní

dysfunkcí se nedoporučuje (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Bezpečnost a účinnost erlotinibu u pacientů s poruchou funkce ledvin (koncentrace kreatininu v séru >

1,5násobek horní hranice normálních hodnot) nebyla dosud studována. Na základě údajů o

farmakokinetice přípravku není u pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin nutné

upravovat dávkování (viz bod 5.2). Užití přípravku Erlotinib Teva B. V. se nedoporučuje u pacientů s

těžkou poruchou funkce ledvin.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost erlotinibu ve schválených indikacích nebyla dosud stanovena u pacientů

mladších 18 let

Přípravek Erlotinib Teva B. V. se nedoporučuje podávat pediatrickým pacientům.

Kuřáci

Ukázalo se, že kouření cigaret snižuje expozici erlotinibu o 50-60 %. Maximální tolerovaná

dávka erlotinibu u nemocných s NSCLC, kteří v současné době kouří cigarety, byla 300 mg. Nebyla

prokázána zvýšená účinnost dávky 300 mg ve druhé linii léčby po selhání chemoterapie ve srovnání s

doporučenou dávkou 150 mg u nemocných, kteří nadále kouří cigarety. Údaje vztahující se k

bezpečnosti byly srovnatelné u dávek 300 mg i 150 mg; avšak u pacientů, kteří dostávali vyšší dávku

erlotinibu, došlo ke zvýšení výskytu vyrážky, intersticiální plicní nemoci a průjmu. Stávajícím

kuřákům proto má být doporučeno, aby přestali kouřit (viz body 4.4, 4.5, 5.1 a 5.2).

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stanovení stavu mutace EGFR

Je důležité, aby stav mutace EGFR u pacienta byl stanoven při zvažování léčby léčivým přípravkem

Erlotinib Teva B.V. v první linii léčby nebo v udržovací léčbě u lokálně pokročilého nebo

metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Dobře validovaný, robustní, spolehlivý a

citlivý test s předem stanovenou prahovou hodnotou pozitivity a s prokázaným použitím pro určení

stavu mutace EGFR pomocí nádorové DNA získané ze vzorku tkáně nebo volně cirkulující DNA

(cfDNA) získané ze vzorku krve (plazma) má být proveden v souladu s místními medicínskými

postupy.

Pokud je použit test na bázi plazmy (cfDNA) a výsledek je negativní pro aktivující mutace, je třeba

provést test z tkáně kdekoliv je to možné z důvodu možného falešně negativního výsledku z testu na

bázi plazmy.

Kuřáci

Kuřákům je třeba doporučit přerušit kouření, protože u kuřáků jsou plazmatické koncentrace erlotinibu

nižší než u nekuřáků. Toto snížení je pravděpodobně klinicky významné (viz bod 4.2, 4.5, 5.1 a 5.2).

Intersticiální plicní onemocnění

Případy podobné intersticiálnímu plicnímu onemocnění (interstitial lung disease, ILD), včetně

fatálních případů, byly méně často popsány u pacientů užívajících erlotinib k léčbě nemalobuněčného

karcinomu plic (NSCLC), karcinomu pankreatu nebo u jiných pokročilých solidních nádorů. V pivotní

studii BR.21 u NSCLC byla incidence intersticiálního plicního onemocnění (0,8 %) u skupiny léčené

erlotinibem stejná jako u skupiny, jíž bylo podáváno placebo. V metaanalýze randomizovaných

kontrolovaných klinických studií nemalobuněčného plicního karcinomu (studie po vyloučení studií

fáze I a jednoramenné fáze II kvůli nedostatku kontrolních skupin) byla incidence případů podobných

ILD u pacientů léčených erlotinibem 0,9 % v porovnání s 0,4 % pacientů v kontrolním rameni. Ve

studii karcinomu pankreatu, kdy byl podáván gemcitabin, byla u skupiny léčené erlotinibem a

gemcitabinem incidence příhod podobných intersticiálnímu plicnímu onemocnění 2,5 %, ve srovnání s

0,4 % u skupiny, které bylo podáváno placebo a gemcitabin. U pacientů s podezřením na příhody

podobné ILD byly hlášeny diagnózy zahrnující pneumonitidu, radiační pneumonitidu, hypersenzitivní

pneumonitidu, intersticiální pneumonii, intersticiální plicní onemocnění, obliterující bronchiolitidu,

plicní fibrózu, syndrom akutní respirační tísně (ARDS), alveolitidu a infiltraci plic. Příznaky se

objevily po několika dnech až měsících po zahájení léčby erlotinibem. Časté byly doprovodné faktory

přispívající ke zhoršení stavu onemocnění, jako současná nebo v předchozí době probíhající

chemoterapie, předchozí radioterapie, preexistující parenchymatózní onemocnění plic, metastazující

onemocnění plic nebo plicní infekce. Vyšší výskyt závažné ILD (přibližně 5 % s mortalitou 1,5 %) je

zaznamenán ve studiích provedených v Japonsku.

U pacientů, u nichž došlo k akutnímu výskytu nových a/nebo progresivních nevysvětlených plicních

symptomů jako dyspnoe, kašel a horečka, má být terapie erlotinibem přerušena až do vyhodnocení

diagnózy. Pacienti léčeni současně erlotinibem a gemcitabinem mají být pečlivě sledováni z důvodu

možnosti rozvoje toxicity připomínající intersticiální plicní onemocnění. Pokud je diagnostikováno

ILD, je třeba podávání erlotinibu přerušit a zahájit potřebnou léčbu (viz bod 4.8).

Průjem, dehydratace, elektrolytová nerovnováha a renální selhání

Přibližně u 50 % pacientů užívajících erlotinib se vyskytl průjem (včetně velmi vzácných případů,

které končily úmrtím), který by ve středně těžké až těžké formě měl být léčen např. loperamidem. V

některých případech může být nutné snížit dávku. V klinických studiích se dávky snižovaly postupně

v krocích po 50 mg. Snižování dávek v krocích po 25 mg nebylo zkoumáno. V případě těžkého nebo

přetrvávajícího průjmu, nauzey, anorexie nebo zvracení spojeného s dehydratací má být terapie

erlotinibem přerušena a k léčbě dehydratace je třeba provést vhodná opatření (viz bod 4.8). Byly

zaznamenány vzácné případy výskytu hypokalemie a renálního selhání (včetně fatálního). V některých

případech se jednalo o následek těžké dehydratace při průjmu, zvracení a/nebo anorexii, jiné souvisely

se souběžnou chemoterapií. V těžších nebo přetrvávajících případech průjmu, nebo v případech

vedoucích k dehydrataci, zejména u pacientů s vyšším počtem rizikových faktorů (obzvlášť

konkomitantní chemoterapie a další medikace, symptomy nebo onemocnění, nebo jiné predispozice

včetně pokročilého věku), má být podávání přípravku Erlotinib Teva B. V. přerušeno, a mají být

přijata odpovídající opatření k intenzivní intravenózní rehydrataci pacientů. Kromě toho mají být u

nemocných s rizikem dehydratace sledovány funkce ledvin a sérové elektrolyty včetně koncentrací

draslíku.

Hepatitida, jaterní selhání

Vzácně byly během podávání erlotinibu hlášeny případy jaterního selhání (včetně fatálního).

Přitěžujícími faktory byly preexistující jaterní onemocnění nebo souběžná hepatotoxická léčba. U

takových nemocných je proto nutné zvažovat pravidelné vyšetření jaterních testů. Při těžkých

změnách jaterních funkcí je nutno přerušit podávání přípravku Erlotinib Teva B. V. (viz bod 4.8).

Podávání přípravku Erlotinib Teva B. V. pacientům s těžkou jaterní dysfunkcí se nedoporučuje.

Perforace gastrointestinálního traktu

U pacientů, kterým je podáván erlotinib, je zvýšené riziko vzniku perforace gastrointestinálního

traktu, která byla pozorována méně často (včetně několika případů, které končily úmrtím). Zvýšené

riziko je u pacientů, kteří současně dostávají antiangiogenní léčivé přípravky, kortikosteroidy,

nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky a/nebo chemoterapii s taxany, nebo kteří mají anamnézu

peptického vředu nebo divertikulární nemoci. U pacientů, u kterých dojde k perforaci

gastrointestinálního traktu, má být podávání přípravku Erlotinib Teva B. V. trvale ukončeno (viz bod

4.8).

Bulózní a exfoliativní poruchy kůže

Byly hlášeny bulózní, puchýřnaté nebo exfoliativní kožní změny, včetně velmi vzácných případů

podezření na Stevensův-Johnsonův syndrom / toxickou epidermální nekrolýzu, které v některých

případech byly fatální (viz bod 4.8). U pacientů, u kterých se rozvinou těžké bulózní, puchýřnaté nebo

exfoliativní změny, má být léčba přípravkem Erlotinib Teva B. V. přerušena nebo ukončena. Pacienti s

bulózními a exfoliativními poruchami kůže mají podstoupit vyšetření na kožní infekce a následné

léčení dle místních doporučení.

Poruchy oka

Pacienti se známkami a symptomy vzbuzujícími podezření na keratitidu, jako jsou akutní nebo

zhoršující se: zánět oka, slzení, citlivost na světlo, rozmazané vidění, bolest a/nebo zarudnutí oka, mají

být neodkladně odesláni k oftalmologovi. Pokud je potvrzena diagnóza ulcerózní keratitidy, má být

léčba přípravkem Erlotinib Teva B. V. přerušena nebo ukončena. Pokud je diagnostikována keratitida,

má být pečlivě zvážen prospěch a rizika pokračující léčby. U pacientů s anamnézou keratitidy,

ulcerózní keratitidy nebo těžké suchosti očí má být přípravek Erlotinib Teva B. V. používán s

opatrností. Rizikovým faktorem keratitidy a ulcerace je rovněž používání kontaktních čoček. Při

podávání erlotinibu byly hlášeny velmi vzácné případy perforace nebo ulcerace rohovky (viz bod 4.8).

Interakce s jinými léčivými přípravky

Silné induktory CYP3A4 mohou snižovat účinnost erlotinibu, zatímco silné inhibitory CYP3A4

mohou navodit jeho zvýšenou toxicitu. Je třeba se vyvarovat současné léčby látkami tohoto typu (viz

bod 4.5).

Jiné formy interakcí

Pro erlotinib je charakteristická snížená rozpustnost při pH vyšším než 5. Léčivé přípravky, které

ovlivňují pH v horní části trávicího traktu, jako jsou inhibitory protonové pumpy, H2 antagonisté a

antacida, mohou ovlivnit rozpustnost erlotinibu, a tím jeho biologickou dostupnost. Není

pravděpodobné, že by zvýšení dávky erlotinibu při současném podávání takových léků mohlo

kompenzovat ztrátu expozice. Kombinace erlotinibu s inhibitory protonové pumpy se nemá

používat. Dopady současného podávání erlotinibu s H2 antagonisty a antacidy nejsou známy, snížení

biologické dostupnosti je však pravděpodobné. Tyto kombinace by se proto neměly používat (viz bod

4.5). Pokud je použití antacid během léčby přípravkem Erlotinib Teva B. V. považováno za nezbytné,

antacida by se měla podávat nejméně 4 hodiny před nebo 2 hodiny po podání denní dávky přípravku

Erlotinib Teva B. V.

Pomocné látky

Laktóza

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakc

e

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Erlotinib a jiné substráty CYP

Erlotinib je silným inhibitorem CYP1A1, středně silným inhibitorem CYP3A4 a CYP2C8 a současně

silným inhibitorem glukuronidace účinkem UGT1A1 in vitro.

Fyziologický dopad silné inhibice CYP1A1 je z důvodu velmi omezené exprese CYP1A1 v lidských

tkáních nejasný.

Pokud byl erlotinib podáván současně s ciprofloxacinem, středně účinným inhibitorem CYP1A2,

významně vrostla expozice [AUC] erlotinibem o 39 %, nebyly však zjištěny významné změny C

max.

Podobně expozice aktivním metabolitem (AUC) vzrostla asi o 60 % a C

o 48 %. Klinický význam

tohoto zvýšení nebyl stanoven. Při kombinaci erlotinibu s ciprofloxacinem nebo silným inhibitorem

CYP1A2 (např. fluvoxamin) je třeba postupovat s opatrností. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky

erlotinibu, jeho dávka může být snížena.

Předchozí nebo současné podávání erlotinibu nevedlo ke změnám clearance prototypických substrátů

CYP3A4 midazolamu a erythromycinu, ale vedlo ke snížení perorální biologické dostupnosti

midazolamu až o 24 %. V další klinické studii bylo prokázáno, že při současném podávání neovlivňuje

erlotinib farmakokinetiku paklitaxelu, který je substrátem CYP3A4/2C8. Významné interakce s

clearance jiných substrátů CYP3A4 nejsou proto pravděpodobné.

Inhibice glukuronidace může vyvolat interakce látek, které jsou substráty UGT1A1 a jsou

odstraňovány výhradně touto cestou. U pacientů s nízkou expresí UGT1A1 nebo s geneticky

podmíněnými poruchami glukuronidace (např. Gilbertova nemoc) může dojít ke zvýšení koncentrace

bilirubinu v séru a musí být léčeni se zvýšenou opatrností.

U člověka je erlotinib metabolizován v játrech jaterními cytochromy, zejména CYP3A4 a v menší

míře CYP1A2. Mimojaterní metabolizmus CYP3A4 ve střevě, CYP1A1 v plicích a CYP1B1

v nádorové tkáni rovněž teoreticky přispívá k metabolické clearance erlotinibu. Teoreticky může dojít

k interakcím s léčivými látkami, které jsou metabolizovány pomocí těchto enzymů, eventuálně které

jsou jejich inhibitory nebo induktory.

Silné inhibitory aktivity CYP3A4 snižují metabolismus erlotinibu a zvyšují jeho koncentrace v

plazmě. V klinické studii, kdy byl podáván erlotinib společně s ketokonazolem (200 mg perorálně

dvakrát denně po dobu 5 dní), který je silným inhibitorem CYP3A4, vedly ke zvýšení expozice

erlotinibu (86 % AUC a 69 % C

). Proto je třeba postupovat se zvýšenou opatrností při kombinování

erlotinibu a silných CYP3A4 inhibitorů, např. azolových antifungálních látek (např. ketokonazol,

itrakonazol, vorikonazol), proteázových inhibitorů, erythromycinu nebo klarithromycinu. V případě

nutnosti je možné dávku erlotinibu snížit, zejména pokud dochází k projevům toxicity.

Silné induktory aktivity CYP3A4 zvyšují metabolismus erlotinibu a signifikantně snižují koncentraci

erlotinibu v plazmě. V klinické studii, kdy byl podáván erlotinib společně se silným induktorem

CYP3A4 rifampicinem (600 mg perorálně jedenkrát denně po dobu 7 dnů), bylo zjištěno 69% snížení

mediánu AUC erlotinibu. Po současném podání rifampicinu a jednorázové dávky 450 mg erlotinibu

činila průměrná expozice (AUC) vůči erlotinibu 57,5 % hodnoty naměřené po jednorázovém podání

150 mg erlotinibu bez současného podání rifampicinu. Je proto nutné se vyvarovat současného podání

přípravku Erlotinib Teva B. V. a induktorů CYP3A4. U nemocných, u kterých je nutná souběžná léčba

přípravkem Erlotinib Teva B. V. a silnými induktory CYP3A4, jako je například rifampicin, je nutno

zvážit zvýšení dávky erlotinibu na 300 mg při současném pečlivém sledování bezpečnosti (včetně

sledování ledvinných a jaterních funkcí a elektrolytů v séru). V případě dobré tolerance po dobu delší

než 2 týdny, může být zváženo zvýšení dávky na 450 mg při současném pečlivém sledování

bezpečnosti. Ke snížení expozice erlotinibu může rovněž dojít s jinými induktory, např. s fenytoinem,

karbamazepinem, s barbituráty nebo s přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum

perforatum). Při kombinování těchto léčivých látek s erlotinibem je třeba postupovat s opatrností.

Měla by být zvážena alternativní léčba bez použití silných induktorů aktivity CYP3A4.

Erlotinib a kumarinová antikoagulancia

U pacientů léčených erlotinibem byly hlášeny interakce s antikoagulancii odvozenými od kumarinu,

včetně warfarinu, vedoucí ke zvýšení mezinárodního normalizovaného poměru (INR, international

normalized ratio) a krvácivé příhody, které v některých případech vedly k úmrtí. U pacientů

užívajících od kumarinu odvozená antikoagulancia mají být pravidelně kontrolovány protrombinový

čas a INR, zda nedošlo k jakýmkoli změnám v jejich hodnotách.

Erlotinib a statiny

Kombinace erlotinibu se statiny může zvýšit možnost vzniku statinem indukované myopatie, včetně

rhabdomyolýzy, která byla pozorována vzácně.

Erlotinib a kuřáci

Výsledky farmakokinetické interakční studie naznačují, že po podání erlotinibu dochází u kuřáků ve

srovnání s nekuřáky k signifikantnímu snížení AUC

2,8x, C

1,5x a plazmatické koncentrace

erlotinibu za 24 hodin 9násobně (viz bod 5.2). Proto je třeba pacientům, kteří nadále kouří, doporučit

přestat s kouřením co možná nejdříve před zahájením léčby erlotinibem, jinak dojde k poklesu

plazmatické koncentrace. Na základě údajů ze studie CURRENTS nebyly prokázány žádné přínosy

pro vyšší dávku erlotinibu 300 mg ve srovnání s doporučenou dávkou 150 mg u aktivních kuřáků.

Údaje vztahující se k bezpečnosti byly srovnatelné u dávek 300 mg i 150 mg; avšak u pacientů, kteří

dostávali vyšší dávku erlotinibu, došlo ke zvýšení výskytu vyrážky, intersticiální plicní nemoci a

průjmu. (viz body 4.2, 4.4, 5.1 a 5.2).

Erlotinib a inhibitory P-glykoproteinu

Erlotinib je substrátem pro P-glykoprotein, transportní protein přenášející léčivé látky. Současné

podávání inhibitorů P-glykoproteinu, např. cyklosporinu a verapamilu, může vést k pozměněné

distribuci a/nebo eliminaci erlotinibu. Význam této interakce např. pro toxicitu k CNS nebyl dosud

stanoven. V těchto situacích je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.

Erlotinib a léčivé přípravky ovlivňující pH

Pro erlotinib je charakteristická snížená rozpustnost při pH vyšším než 5. Léčivé přípravky, které

ovlivňují pH v horní části trávicího traktu tedy mohou ovlivnit rozpustnost erlotinibu, a tím jeho

biologickou dostupnost. Současné podání erlotinibu s inhibitorem protonové pumpy omeprazolem

vedlo ke snížení expozice [AUC] erlotinibu o 46 % a maximální koncentrace [C

] o 61 %. Nedošlo

ke změně T

nebo poločasu. Souběžné podávání erlotinibu s 300 mg ranitidinu, antagonisty H2-

receptorů, snížilo expozici erlotinibu [AUC] o 33 % a maximální koncentraci [C

] o 54 %. Toto

snížení expozice při současném podávání s takovými látkami pravděpodobně nelze kompenzovat

zvýšením dávky erlotinibu. Pokud však byl erlotinib podáván střídavě 2 hodiny před nebo 10 hodin po

ranitidinu v dávce 150 mg 2x denně, klesly expozice erlotinibu [AUC] jen o 15 % a maximální

koncentrace [C

] jen o 17 %. Účinek antacid na absorpci erlotinibu není znám, může však dojít ke

zhoršení absorpce a tím ke snížení plazmatických hladin. V souhrnu, neměla by se užívat kombinace

erlotinibu s inhibitory protonové pumpy. Pokud je použití antacid během léčby přípravkem Erlotinib

Teva B. V. považováno za nezbytné, antacida by se měla podávat nejméně 4 hodiny před nebo 2

hodiny po podání denní dávky přípravku Erlotinib Teva B. V. Pokud je zvažováno použití ranitidinu,

měl by být podáván střídavě, tedy přípravek Erlotinib Teva B. V. je nutno podat nejméně 2 hodiny

před nebo 10 hodin po podání ranitidinu.

Erlotinib a gemcitabin

Ve studii fáze Ib nebyl pozorován žádný signifikantní vliv gemcitabinu na farmakokinetiku erlotinibu

ani signifikantní vliv erlotinibu na farmakokinetiku gemcitabinu.

Erlotinib a karboplatina/paklitaxel

Erlotinib zvyšuje koncentraci platiny. V klinické studii vedlo současné podávání erlotinibu,

karboplatiny a paklitaxelu ke zvýšení celkové AUC

0-48

platiny o 10,6 %. Ačkoli je rozdíl statisticky

významný, jeho velikost není považována za klinicky významnou. V klinické praxi se však mohou

vyskytovat další faktory, které by mohly vést ke zvýšené expozici karboplatiny, jako je například

porucha funkce ledvin. Nebyly pozorovány významné účinky karboplatiny a paklitaxelu na

farmakokinetiku erlotinibu.

Erlotinib a kapecitabin

Kapecitabin může zvýšit koncentraci erlotinibu. Pokud byl erlotinib podáván současně s

kapecitabinem, došlo ke statisticky významnému zvýšení AUC erlotinibu a hraničnímu zvýšení C

při porovnání s hodnotami zjištěnými v jiné studii při podávání samotného erlotinibu. Nebyly

zaznamenány významné účinky erlotinibu na farmakokinetiku kapecitabinu.

Erlotinib a proteazomové inhibitory

Na základě mechanismu účinku proteazomových inhibitorů, včetně bortezomibu, lze očekávat vliv na

účinek EGFR inhibitorů, zahrnujících také erlotinib. Tento vliv je doložen na základě omezených

klinických údajů a preklinických studií, které prokazují EGFR degradaci prostřednictvím proteazomu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné adekvátní údaje týkající se použití erlotinibu u těhotných žen. Studie na

zvířatech neprokázaly teratogenitu nebo abnormální porody. Negativní vliv na těhotenství však nelze

vyloučit, protože studie na potkanech a králících ukázaly zvýšenou letalitu embryí/plodů (viz bod 5.3).

Možné riziko pro člověka není známo.

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí být upozorněny, že při užívání přípravku Erlotinib Teva B. V. nesmí dojít

k otěhotnění. Během terapie a nejméně dva týdny po jejím ukončení je zapotřebí používat vhodné

antikoncepční metody. V léčbě těhotných žen by mělo být pokračováno jen tehdy, jestliže možný

prospěch z léčby pro matku převáží riziko pro plod.

Kojení

Není známo, zda se erlotinib vylučuje do lidského mateřského mléka. Nebyly provedeny žádné studie

hodnotící vliv erlotinibu na tvorbu mléka nebo jeho přítomnost v mateřském mléku. Možné riziko pro

kojence není známo, a proto ženám užívajícím přípravek Erlotinib Teva B.V. má být doporučeno

nekojit během terapie a nejméně po dobu 2 týdnů po poslední dávce.

Fertilita

Studie na zvířatech neprokázaly zhoršenou fertilitu. Negativní vliv na fertilitu však nelze vyloučit,

protože studie na zvířatech ukázaly vliv na reprodukční parametry (viz bod 5.3). Možné riziko pro

člověka není známo.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící vliv přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly dosud provedeny;

užívání erlotinibu však není spojeno se zhoršením mentálních schopností.

4.8 Nežádoucí účinky

Základem hodnocení bezpečnosti erlotinibu jsou údaje od více než 1 500 pacientů, kteří dostali

nejméně jednu dávku 150 mg erlotinibu v monoterapii, a od více než 300 pacientů, kteří dostali

erlotinib 100 nebo 150 mg v kombinaci s gemcitabinem.

Nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických hodnoceních s erlotinibem v monoterapii nebo v

kombinaci s chemoterapií, včetně stupně závažnosti stanovené podle kritérií National Cancer Institute

Common Toxicity Criteria (NCICTC), jsou uvedeny v tabulce 1. Uvedené nežádoucí účinky byly

hlášeny nejméně u 10 % (ve skupině s erlotinibem) pacientů a vyskytly se častěji (≥ 3 %) u pacientů

léčených erlotinibem než ve srovnávacím ramenu. Ostatní nežádoucí účinky včetně těch, které byly

hlášeny v jiných studiích, jsou uvedeny v tabulce 2.

Nežádoucí účinky hlášené v klinických hodnoceních (tabulka 1) jsou uvedeny podle třídy orgánových

systémů MedDRA. Četnost nežádoucích účinků se definuje následujícím způsobem: velmi časté (≥

1/10 pacientů); časté (≥ 1/100 až < 1/10 pacientů); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100 pacientů); vzácné

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000 pacientů); velmi vzácné (< 1/10 000 pacientů).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Nemalobuněčný karcinom plic (erlotinib podávaný v monoterapii)

Prvoliniová léčba pacientů s mutacemi EGFR

V otevřené, randomizované studii fáze III, ML20650, prováděné se 154 pacienty byla hodnocena

bezpečnost erlotinibu v první linii léčby u 75 pacientů s NSCLC s aktivačními mutacemi EGFR; u

těchto pacientů nebyly zjištěny žádné nové bezpečnostní signály.

Nejčastějšími nežádoucími účinky u pacientů léčených erlotinibem ve studii ML20650 byly vyrážka a

průjem (jakéhokoliv stupně - 80 %, resp. 57 %); většina příhod byla stupně 1/2 a vyřešila se bez

zásahu. Vyrážka a průjem stupně 3 se vyskytly u 9 %, resp. 4 % pacientů. Nebyla pozorována žádná

vyrážka ani průjem stupně 4. Vyrážka i průjem vedly k vysazení erlotinibu u 1 % pacientů. Úprava

dávky (přerušení nebo snížení) kvůli vyrážce a průjmu byla zapotřebí u 11 %, resp. 7 % pacientů.

Udržovací léčba

V dalších dvou dvojitě zaslepených, randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích fáze III,

BO18192 (SATURN) a BO25460 (IUNO), byl erlotinib podáván jako udržovací léčba po prvoliniové

chemoterapii. Studie byly prováděny celkem s 1 532 pacienty s pokročilým, rekurentním nebo

metastatickým NSCLC po prvoliniové standardní platinové chemoterapii a nebyly při nich zjištěny

žádné nové bezpečnostní signály.

Nejčastějšími nežádoucími účinky, které se vyskytly u pacientů léčených erlotinibem ve studiích

BO18192 a BO25460, byly vyrážka (BO18192: jakéhokoliv stupně 49,2 %, stupně 3: 6,0 %;

BO25460: jakéhokoliv stupně 39,4 %, stupně 3: 5,0 %) a průjem (BO18192: jakéhokoliv stupně

20,3 %, stupně 3: 1,8 %; BO25460: jakéhokoliv stupně 24,2 %, stupně 3: 2,5 %). Žádná vyrážka ani

průjem stupně 4 nebyly pozorovány. Vyrážka a průjem si vynutily vysazení erlotinibu u 1 %, resp.

< 1 % pacientů ve studii BO18192, zatímco ve studii BO25460 žádný pacient erlotinib kvůli vyrážce

nebo průjmu nevysadil. Úprava dávky (přerušení nebo snížení) kvůli vyrážce a průjmu byla zapotřebí

u 8,3 %, resp. 3 % pacientů ve studii BO18192 a u 5,6 %, resp. 2,8 % pacientů ve studii BO25460.

Léčba ve druhé linii a dalších liniích

V randomizované dvojitě zaslepené studii (BR.21; erlotinib podáván jako léčba druhé linie)

byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky vyrážka (75 %) a průjem (54 %). Většina těchto

nežádoucích účinků byla stupně závažnosti 1/2 bez nutnosti lékařské intervence. Vyrážka a průjem

stupně 3/4 se vyskytly u 9 % resp. 6 % pacientů léčených erlotinibem a každý z těchto

nežádoucích účinků byl příčinou přerušení léčby u 1 % nemocných. Snížení dávky kvůli vyrážce a

průjmu bylo třeba provést u 6 % resp. 1 % pacientů.

Ve studii BR.21 byl zjištěn medián časového období do výskytu vyrážky 8 dní a medián časového

období do výskytu průjmu 12 dní.

Obecně se kožní změny projevují jako lehká až středně těžká erytematózní nebo papulopustulózní

vyrážka, která se může objevit nebo zhoršit v oblastech vystavených slunci. Pacientům vystaveným

slunci je možno doporučit ochranný oděv nebo použití krémů chránících před sluncem (např. s

minerálními filtry).

Karcinom pankreatu (erlotinib podáván současně s gemcitabinem)

Nejčastější nežádoucí účinky zjištěné v pivotní studii PA.3 u pacientů s karcinomem pankreatu

léčených erlotinibem v dávce 100 mg a gemcitabinem byly únava, vyrážka a

průjem. V léčebné skupině, jíž byl podáván erlotinib a gemcitabin, byly jak vyrážka, tak průjem

stupně 3/4 hlášena u 5 % pacientů. Medián časového období do výskytu vyrážky a průjmu byl 10 resp.

15 dní. Výskyt vyrážky nebo průjmu vedl ke snížení dávky u 2 % pacientů a k přerušení léčby až u 1

% pacientů dostávajících erlotinib a gemcitabin.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky zaznamenané u ≥ 10 % pacientů ve studiích BR.21 (léčených

erlotinibem) a PA.3 (léčených erlotinibem v kombinaci s gemcitabinem) a nežádoucí účinky

zaznamenané častěji (≥ 3 %) než u placeba ve studiích BR.21 (léčených erlotinibem) a PA.3 (léčených

erlotinibem v kombinaci s gemcitabinem)

Erlotinib (BR.21)

n = 485

Erlotinib (PA.3)

n = 259

Četnost

nejvyšší

incidence NÚ

Stupeň dle

NCI-CTC

Jakýkol

stupeň

3

4

Jakýko

stupeň

3

4

Termín preferovaný podle

MedDRA

%

%

%

%

%

%

Infekce a infestace

Infekce*

<1

velmi častý

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie

Pokles tělesné hmotnosti

velmi častý

velmi častý

velmi častý

Poruchy oka

Keratokonjunktivitida sicca

Konjunktivitida

velmi častý

<1

velmi častý

Psychiatrické por

uchy

Deprese

velmi častý

Poruchy nervového systému

Neuropatie

Bolest hlavy

<1

velmi častý

<1

velmi častý

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Dyspnoe

Kašel

velmi častý

velmi častý

Gastrointesti

nální poruchy

Průjem**

Nauzea

Zvracení

Stomatitida

Bolest břicha

Poruchy zažívání

Nadýmání

<1

<1

velmi častý

velmi častý

<1

velmi častý

<1

<1

velmi častý

<1

velmi častý

<1

velmi častý

velmi častý

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Vyrážka***

Svědění

<1

<1

velmi častý

velmi častý

velmi častý

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace