ERLOTINIB KRKA 25MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ERLOTINIB-HYDROCHLORID (ERLOTINIBI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
L01EB02
INN (Mezinárodní Name):
ERLOTINIB HYDROCHLORIDE (ERLOTINIBI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
25MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 60
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ERLOTINIB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 026/19-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. Zn. sukls33988/2019; sukls33990/2019; sukls33991/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Erlotinib Krka 25 mg potahované tablety

Erlotinib Krka 100 mg potahované tablety

Erlotinib Krka 150 mg potahované tablety

erlotinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Erlotinib Krka a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Erlotinib Krka užívat

Jak se přípravek Erlotinib Krka užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Erlotinib Krka uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Erlotinib Krka a k čemu se používá

Přípravek Erlotinib Krka obsahuje léčivou látku erlotinib. Přípravek Erlotinib Krka je lék určený k

léčbě nádorových onemocnění. Zabraňuje aktivitě proteinu (bílkoviny), který se nazývá receptor pro

epidermální růstový faktor (k jeho označení se používá anglická zkratka EGFR). Je známo, že se tento

protein podílí na růstu a šíření nádorových buněk.

Přípravek Erlotinib Krka je určen k léčbě dospělých pacientů. Tento přípravek Vám může být

předepsán, pokud máte pokročilé stadium nemalobuněčného karcinomu plic. Může být předepsán jako

úvodní léčba nebo jako léčba v případě, pokud se po úvodní chemoterapii Vaše onemocnění

významněji nezměnilo a pokud jsou ve Vašem nádoru přítomny specifické mutace (změna dědičné

informace) EGFR. Může být také předepsán, pokud se Vaši nemoc nepodařilo pomocí předchozí

chemoterapie zastavit.

Tento přípravek Vám rovněž může být předepsán v kombinaci s dalším přípravkem zvaným

gemcitabin, pokud máte metastazující zhoubný nádor slinivky břišní.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Erlotinib Krka užívat

Neužívejte přípravek Erlotinib Krka:

jestliže jste alergický(á) na erlotinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat nebo snižovat množství erlotinibu v krvi nebo

mohou mít vliv na jeho účinek (např. protiplísňové látky jako ketokonazol, inhibitory proteáz,

erythromycin, klarithromycin, fenytoin, karbamazepin, barbituráty, rifampicin, ciprofloxacin,

omeprazol, ranitidin, přípravky obsahující třezalku tečkovanou nebo proteazomové inhibitory),

poraďte se se svým lékařem. V některých případech mohou tyto přípravky snižovat účinnost

nebo zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Erlotinib Krka a lékař může v případě nutnosti

upravit Vaši léčbu. Lékař Vás také během terapie přípravkem Erlotinib Krka může léčit jinými

než výše uvedenými léky.

jestliže užíváte antikoagulancia (léky, které napomáhají předcházet trombóze nebo které snižují

srážlivost krve, např. warfarin), může přípravek Erlotinib Krka zvyšovat sklon ke krvácení.

Poraďte se se svým lékařem, který bude muset pravidelně kontrolovat Váš stav pomocí

některých krevních testů.

jestliže užíváte statiny (léky ke snížení hladiny cholesterolu v krvi), může přípravek Erlotinib

Krka zvýšit riziko svalových problémů souvisejících s užíváním statinů. Tyto problémy mohou

ve výjimečných případech vést k závažnému rozpadu svalů (rabdomyolýza) a následkem toho k

poškození ledvin. Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže používáte kontaktní čočky a/nebo jste dříve měl(a) problémy s očima, jako jsou

například suché oči, zánět přední části oka (rohovky) nebo vředy postihující přední část oka,

informujte svého lékaře.

Viz též níže „Další léčivé přípravky a přípravek Erlotinib Krka“.

Musíte informovat svého lékaře:

jestliže máte náhlé dýchací obtíže spojené s kašlem nebo horečkou, protože lékař Vám může

předepsat jinou potřebnou léčbu a léčbu přípravkem Erlotinib Krka přerušit;

jestliže máte průjem, může být zapotřebí protiprůjmová léčba (například loperamid);

okamžitě v případě těžkého nebo přetrvávajícího průjmu, pocitu na zvracení, ztráty chuti k jídlu

nebo zvracení, protože lékař může v případě nutnosti Vaši léčbu přípravkem Erlotinib Krka

přerušit a zvážit nutnost léčby v nemocnici;

jestliže máte silnou bolest břicha, těžké puchýře nebo olupování kůže. Lékař možná bude muset

léčbu přerušit nebo ukončit;

jestliže se u Vás objeví akutní nebo zhoršující se zarudnutí nebo bolest oka, zvýšené slzení,

rozmazané vidění a/nebo citlivost na světlo, informujte okamžitě lékaře nebo zdravotní sestru,

protože může být nutná okamžitá léčba (viz níže Možné nežádoucí účinky);

jestliže současně užíváte statiny a budete pozorovat nevysvětlitelnou bolest svalů, citlivost,

slabost nebo křeče. Lékař možná bude muset léčbu přerušit nebo ukončit.

Viz též bod 4 „Možné nežádoucí účinky”.

Onemocnění jater nebo ledvin

Není známo, zda má přípravek Erlotinib Krka jiné účinky, pokud Vaše játra nebo ledviny nefungují

normálně. Při závažných onemocněních jater nebo ledvin se léčba tímto přípravkem nedoporučuje.

Porucha glukuronidace, jako je např. Gilbertův syndrom

Jestliže máte poruchu glukuronidace, jako je např. Gilbertův syndrom, musí Váš lékař při léčbě

postupovat se zvýšenou opatrností.

Kouření

Pokud jste léčen(a) přípravkem Erlotinib Krka, měl(a) byste přestat kouřit, neboť kouření může snížit

množství přípravku Erlotinib Krka v krvi.

Děti a dospívající

U pacientů do 18 let dosud nebyly účinky přípravku Erlotinib Krka studovány. Tento přípravek se

nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím.

Další léčiví přípravky a přípravek Erlotinib Krka

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Erlotinib Krka s jídlem a pitím

Neužívejte přípravek Erlotinib Krka s jídlem. Viz též bod 3 „Jak se přípravek Erlotinib Krka užívá“.

Těhotenství a kojení

Během léčby přípravkem Erlotinib Krka se chraňte před otěhotněním. Pokud by mohlo k otěhotnění

dojít,

používejte v průběhu léčby a alespoň dva týdny po užití poslední tablety vhodnou antikoncepci.

Jestliže během léčby přípravkem Erlotinib Krka otěhotníte, okamžitě informujte svého lékaře, který

rozhodne, zda v léčbě pokračovat či nikoli.

Při léčbě přípravkem Erlotinib Krka a nejméně 2 týdny po užití poslední tablety nekojte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ačkoli u přípravku Erlotinib Krka nebyl studován účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje, je

ovlivnění těchto schopností léčbou velmi nepravděpodobné.

Přípravek Erlotinib Krka obsahuje laktosu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Erlotinib Krka užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety je třeba užívat nejméně jednu hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po jídle.

Pokud máte nemalobuněčný karcinom plic, obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Erlotinib Krka

150 mg denně.

Pokud máte metastazující zhoubný nádor slinivky břišní, je obvyklá dávka jedna tableta přípravku

Erlotinib Krka 100 mg denně. Přípravek Erlotinib Krka je podáván v kombinaci s léčbou

gemcitabinem.

Lékař Vám může upravit dávku postupně po 50 mg. Pro různé dávkovací režimy se Erlotinib Krka

dodává v silách 25 mg, 100 mg nebo 150 mg.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Erlotinib Krka, než jste měl(a)

Ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Mohou se u Vás ve zvýšené míře projevit nežádoucí účinky a lékař může Vaši léčbu přerušit.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Erlotinib Krka

Pokud jste zapomněl(a) užít jednu nebo více dávek přípravku Erlotinib Krka, kontaktujte co nejdříve

svého lékaře či lékárníka.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Erlotinib Krka

Je důležité užívat přípravek Erlotinib Krka každý den tak dlouho, jak Vám předepíše lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví některý z níže popsaných nežádoucích účinků, co nejdříve kontaktujte svého

lékaře. V některých případech může být nutné snížit dávku přípravku Erlotinib Krka nebo léčbu

přerušit:

Průjem a zvracení (velmi časté: může postihnout více než 1 osobu z 10). Přetrvávající a těžký

průjem může vést ke snížení hladiny draslíku v krvi a k poruše funkce ledvin, zejména pokud

současně dostáváte jiné protinádorové léky.

Ihned kontaktujte svého lékaře

, pokud budete mít

velmi těžký nebo přetrvávající průjem, protože může být nutná léčba v nemocnici.

Podráždění očí při zánětu spojivky nebo spojivky a rohovky (velmi časté: může postihnout více

než 1 osobu z 10) nebo rohovky (časté: může postihnout až 1 osobu z 10).

Forma postižení plic nazývaná intersticiální plicní onemocnění (méně časté u pacientů

pocházejících z Evropy; časté u pacientů pocházejících z Japonska: může postihnout až 1 osobu

ze 100 v Evropě a až 1 osobu z 10 v Japonsku). Toto onemocnění může souviset rovněž s

přirozeným postupem Vaší choroby a v některých případech může končit úmrtím. Pokud by se

u Vás objevily příznaky jako náhlé dýchací obtíže spojené s kašlem nebo horečkou, okamžitě

vyhledejte lékaře, mohlo by se jednat o toto onemocnění. Lékař může rozhodnout o trvalém

ukončení Vaší léčby přípravkem Erlotinib Krka.

Byly pozorovány perforace (proděravění) zažívacího ústrojí (méně časté: může postihnout až 1

osobu ze 100). Pokud se u Vás objeví silná bolest břicha, sdělte to lékaři. Rovněž informujte

lékaře, pokud jste v minulosti měl(a) peptický vřed (vřed žaludku či dvanáctníku) nebo

divertikulózu (mnohočetné vychlípeniny ve střevě), protože ty zvyšují riziko.

Ve vzácných případech bylo pozorováno selhání jater (vzácné: může postihnout až 1 osobu z

1000). Pokud vyšetření krve ukáže na závažné změny jaterních funkcí, může lékař rozhodnout o

ukončení Vaší léčby.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

Kožní vyrážka, která se může objevit nebo zhoršit v oblastech vystavených slunci. Při pobytu na

slunci je vhodné ochranné oblečení a/nebo použití ochranných krémů (např. s obsahem

minerálů).

Infekce

Nechutenství, snížení tělesné hmotnosti

Deprese

Bolest hlavy, změny kožní citlivosti nebo necitlivost v končetinách

Obtíže s dýcháním, kašel

Pocit na zvracení

Podráždění v ústech

Bolest břicha, poruchy trávení a nadýmání

Abnormální hodnoty krevních jaterních testů

Svědění, suchá kůže a vypadávání vlasů

Únava, horečka, ztuhlost

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 osobu z 10):

Krvácení z nosu

Krvácení ze žaludku nebo střev

Zánětlivé reakce kolem nehtů

Infekce vlasových míšků (váčků)

Akné

Praskání kůže (fisury)

Snížená funkce ledvin (pokud je podáván mimo schválené indikace v kombinaci s chemoterapií)

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

Změny řas

Výrazné ochlupení těla a obličeje mužského typu

Změny obočí

Lomivost a ztráta nehtů

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

Zarudlé nebo bolestivé dlaně nebo chodidla (syndrom palmoplantární erytrodysestezie)

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 osobu z 10 000):

Případy perforace (proděravění) rohovky nebo vředu na rohovce

Závažný výskyt puchýřů nebo odlupování kůže (budící dojem tzv. Stevensova-Johnsonova

syndromu)

Zánět oční duhovky

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Erlotinib Krka uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Erlotinib Krka obsahuje

Léčivou látkou je erlotinibum.

Erlotinib Krka 25 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje erlotinibum 25 mg (jako erlotinibi hydrochloridum).

Erlotinib Krka 100 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje erlotinibum 100 mg (jako erlotinibi hydrochloridum).

Erlotinib Krka 150 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje erlotinibum 150 mg (jako erlotinibi hydrochloridum).

Dalšími složkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E 460), hyprolosa

(E 463), natrium-lauryl-sulfát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), křemičitan vápenatý

(E 552), magnesium-stearát (E 470b) v jádru tablety a hypromelosa (E 464), propylenglykol

(E 1520), oxid titaničitý (E 171), mastek (E 553b), červený oxid železitý (E 172) (pouze pro sílu

100 mg) a žlutý oxid železitý (E 172) (pouze pro síly 25 mg a 100 mg) v potahové vrstvě. Viz

bod 2 „Přípravek Erlotinib Krka obsahuje laktosu a sodík“.

Jak přípravek Erlotinib Krka vypadá a coobsahuje toto balení

Erlotinib Krka 25 mg potahované tablety (tablety)

Světle žluté, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, s vyraženým

potiskem 25 na jedné straně tablety. Rozměr tablety: průměr přibližně 6 mm.

Erlotinib Krka 100 mg potahované tablety (tablety)

Světle oranžovorůžové, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, s

vyraženým potiskem 100 na jedné straně tablety. Rozměr tablety: průměr přibližně 11 mm.

Erlotinib Krka 150 mg potahované tablety (tablety)

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, s vyraženým

potiskem 150 na jedné straně tablety. Rozměr tablety: průměr přibližně 12 mm.

Přípravek Erlotinib Krka je dostupný v krabičkách obsahujících 30 nebo 60 potahovaných tablet v

blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

KRKA-FARMA d.o.o., V.Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká republika, Estonsko,

Norsko, Polsko, Portugalsko

Erlotinib Krka

Bulharsko

Ерлотиниб Крка 25 mg филмирани таблетки

Ерлотиниб Крка 100 mg филмирани таблетки

Ерлотиниб Крка 150 mg филмирани таблетки

Dánsko

Erlotinib Krka 25 mg filmovertrukne tabletter

Erlotinib Krka 100 mg filmovertrukne tabletter

Erlotinib Krka 150 mg filmovertrukne tabletter

Finsko

Erlotinib Krka 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Erlotinib Krka 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Erlotinib Krka 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francie

Erlotinib Krka 25 mg, comprimé pelliculé

Erlotinib Krka 100 mg, comprimé pelliculé

Erlotinib Krka 150 mg, comprimé pelliculé

Chorvatsko

Erlotinib Krka 25 mg filmom obložene tablete

Erlotinib Krka 100 mg filmom obložene tablete

Erlotinib Krka 150 mg filmom obložene tablete

Island

Erlotinib Krka 25 mg filmuhúðaðar töflur

Erlotinib Krka 100 mg filmuhúðaðar töflur

Erlotinib Krka 150 mg filmuhúðaðar töflur

Litva

Erlotinib Krka 25 mg plėvele dengtos tabletės

Erlotinib Krka 100 mg plėvele dengtos tabletės

Erlotinib Krka 150 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Erlotinib Krka 25 mg apvalkotās tabletes

Erlotinib Krka 100 mg apvalkotās tabletes

Erlotinib Krka 150 mg apvalkotās tabletes

Maďarsko

Erlotinib Krka 25 mg filmtabletta

Erlotinib Krka 100 mg filmtabletta

Erlotinib Krka 150 mg filmtabletta

Rumunsko

Erlotinib Krka 25 mg comprimate filmate

Erlotinib Krka 100 mg comprimate filmate

Erlotinib Krka 150 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Erlotinib Krka 25 mg filmom obalené tablety

Erlotinib Krka 100 mg filmom obalené tablety

Erlotinib Krka 150 mg filmom obalené tablety

Slovinsko

Erlotinib Krka 25 mg filmsko obložene tablete

Erlotinib Krka 100 mg filmsko obložene tablete

Erlotinib Krka 150 mg filmsko obložene tablete

Švédsko

Erlotinib Krka 25 mg filmdragerade tabletter

Erlotinib Krka 100 mg filmdragerade tabletter

Erlotinib Krka 150 mg filmdragerade tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

10. 3. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. Zn. sukls33988/2019; sukls33990/2019; sukls33991/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Erlotinib Krka 25 mg potahované tablety

Erlotinib Krka 100 mg potahované tablety

Erlotinib Krka 150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Erlotinib Krka 25 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje erlotinibum 25 mg (jako erlotinibi hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 15,72 mg laktosy.

Erlotinib Krka 100 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje erlotinibum 100 mg (jako erlotinibi hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 62,89 mg laktosy.

Erlotinib Krka 150 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje erlotinibum 150 mg (jako erlotinibi hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 94,34 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Erlotinib Krka 25 mg potahované tablety

Světle žluté, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, s vyraženým

potiskem 25 na jedné straně tablety. Rozměr tablety: průměr přibližně 6 mm.

Erlotinib Krka 100 mg potahované tablety

Světle oranžovorůžové, kulaté, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, s

vyraženým potiskem 100 na jedné straně tablety. Rozměr tablety: průměr přibližně 11 mm.

Erlotinib Krka 150 mg potahované tablety

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, s vyraženým

potiskem 150 na jedné straně tablety. Rozměr tablety: průměr přibližně 12 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

Přípravek Erlotinib Krka je indikován v první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo

metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s aktivačními mutacemi EGFR.

Přípravek Erlotinib Krka je také indikován k převedení na udržovací léčbu pacientů s lokálně

pokročilým nebo metastazujícím NSCLC s aktivačními mutacemi EGFR a stabilizací nemoci po

standardní chemoterapii první linie.

Přípravek Erlotinib Krka je indikován rovněž k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo

metastazujícím NSCLC v případě, že alespoň jednou došlo k selhání předchozí chemoterapeutické

léčby.

Přípravek Erlotinib Krka je indikován k léčbě pacientů s nádory bez aktivačních mutací EGFR v

případě, že nejsou jiné možnosti léčby považovány za vhodné.

Při předepisování přípravku Erlotinib Krka mají být brány v úvahu faktory spojené s prodloužením

doby přežití.

U pacientů s nádory s IHC (imunohistochemickou) negativitou receptoru pro epidermální růstový

faktor (epidermal growth factor receptor - EGFR) nebyl prokázán pozitivní efekt léčby na dobu přežití

ani jiný klinicky významný účinek léčby (viz bod 5.1).

Karcinom pankreatu

Přípravek Erlotinib Krka v kombinaci s gemcitabinem je indikován u pacientů s metastazujícím

karcinomem pankreatu.

Při předepisování přípravku Erlotinib Krka je nutno vzít v úvahu faktory související s delším

přežitím (viz body 4.2 a 5.1).

Výhoda delšího přežití nebyla prokázána u nemocných s lokálně pokročilým onemocněním.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Erlotinib Krka má probíhat pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s

používáním protinádorových terapií.

Pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic

Má být provedeno testování mutací EGFR v souladu se schválenými indikacemi (viz bod 4.1).

Doporučená denní dávka přípravku Erlotinib Krka je 150 mg užitá nejméně jednu hodinu před nebo

dvě hodiny po jídle.

Pacienti s karcinomem pankreatu

Doporučená denní dávka přípravku Erlotinib Krka je 100 mg užitá nejméně jednu hodinu před nebo

dvě hodiny po jídle, v kombinaci s gemcitabinem (viz souhrn údajů o přípravku pro gemcitabin v

indikaci karcinom pankreatu). U pacientů, u kterých se během prvních 4-8 týdnů léčby neobjeví kožní

vyrážka, je nutno znovu zvážit další léčbu přípravkem Erlotinib Krka (viz bod 5.1).

Pokud je nutné upravit dávkování, dávka má být snižována postupně po 50 mg (viz bod 4.4).

Přípravek Erlotinib Krka je dostupný v silách 25 mg, 100 mg a 150 mg.

Při současném užívání substrátů a modulátorů CYP3A4 může být zapotřebí upravit dávkování

(viz bod 4.5).

Porucha funkce jater

Erlotinib je metabolicky eliminován v játrech a vylučován žlučí. Přestože expozice erlotinibu byla u

pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (skóre Child-Pugh 7-9) podobná jako u pacientů s

adekvátní funkcí jater, je nutná při podávání přípravku Erlotinib Krka pacientům s poruchou funkce

jater zvýšená opatrnost. V případě výskytu těžkých nežádoucích účinků je nutno zvážit snížení

dávky nebo přerušení léčby přípravkem Erlotinib Krka. Bezpečnost a účinnost erlotinibu nebyla u

pacientů s těžkou jaterní dysfunkcí (AST/SGOT a ALT/SGPT > 5 x horní hranice normy) dosud

studována. Podávání přípravku Erlotinib Krka pacientům s těžkou jaterní dysfunkcí se

nedoporučuje (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Bezpečnost a účinnost erlotinibu u pacientů s poruchou funkce ledvin (koncentrace kreatininu v séru

> 1,5násobek horní hranice normálních hodnot) nebyla dosud studována. Na základě údajů o

farmakokinetice přípravku není u pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin nutné

upravovat dávkování (viz bod 5.2). Použití přípravku Erlotinib Krka se nedoporučuje u pacientů s

těžkou poruchou funkce ledvin.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost erlotinibu u pacientů do 18 let nebyla dosud stanovena. Přípravek

Erlotinib Krka se nedoporučuje podávat pediatrickým pacientům.

Kuřáci

Ukázalo se, že kouření cigaret snižuje expozici erlotinibu o 50-60 %. Maximální tolerovaná dávka

erlotinibu u pacientů s NSCLC, kteří v současné době kouří cigarety, byla 300 mg. Nebyla prokázána

zvýšená účinnost dávky 300 mg ve druhé linii léčby po selhání chemoterapie ve srovnání s

doporučenou dávkou 150 mg u pacientů, kteří nadále kouří cigarety. Údaje vztahující se k bezpečnosti

byly srovnatelné u dávek 300 mg i 150 mg; avšak u pacientů, kteří dostávali vyšší dávku erlotinibu,

došlo ke zvýšení výskytu vyrážky, intersticiálního plicního onemocnění a průjmu. Stávajícím kuřákům

proto má být doporučeno, aby přestali kouřit (viz body 4.4, 4.5, 5.1 a 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na erlotinib nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stanovení stavu mutace EGFR

Je důležité, aby stav mutace EGFR u pacienta byl stanoven při zvažování léčby přípravkem Erlotinib

Krka v první linii léčby nebo v udržovací léčbě u lokálně pokročilého nebo metastazujícího

nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC).

Dobře validovaný, robustní, spolehlivý a citlivý test s předem stanovenou prahovou hodnotou

pozitivity a s prokázaným použitím pro určení stavu mutace EGFR pomocí nádorové DNA získané ze

vzorku tkáně nebo volně cirkulující DNA (cfDNA) získané ze vzorku krve (plazma) má být proveden

v souladu s místními medicínskými postupy.

Pokud je použit test na bázi plazmy (cfDNA) a výsledek je negativní pro aktivační mutace, je třeba

provést test z tkáně kdekoliv je to možné z důvodu možného falešně negativního výsledku z testu na

bázi plazmy.

Kuřáci

Kuřákům je třeba doporučit, aby přerušili kouření, protože u kuřáků jsou plazmatické koncentrace

erlotinibu nižší než u nekuřáků. Toto snížení je pravděpodobně klinicky významné (viz body 4.2, 4.5,

5.1 a 5.2).

Intersticiální plicní onemocnění

Případy podobné intersticiálnímu plicnímu onemocnění (interstitial lung disease, ILD), včetně

fatálních případů, byly méně často hlášeny u pacientů užívajících erlotinib k léčbě nemalobuněčného

karcinomu plic (NSCLC), karcinomu pankreatu nebo u jiných pokročilých solidních nádorů. V pivotní

studii BR.21 u NSCLC byla incidence intersticiálního plicního onemocnění (0,8 %) u skupiny léčené

erlotinibem stejná jako u skupiny, jíž bylo podáváno placebo. V metaanalýze randomizované

kontrolované klinické studie nemalobuněčného karcinomu plic (studie po vyloučení studií fáze I a

jednoramenné fáze II kvůli nedostatku kontrolních skupin) byla incidence případů podobných

intersticiálnímu plicnímu onemocnění u pacientů léčených erlotinibem 0,9 % v porovnání s 0,4 %

pacientů v kontrolním rameni. Ve studii karcinomu pankreatu, kdy byl podáván gemcitabin, byla u

skupiny léčené erlotinibem a gemcitabinem incidence příhod podobných intersticiálnímu plicnímu

onemocnění 2,5 %, ve srovnání s 0,4 % u skupiny, které bylo podáváno placebo a gemcitabin. U

pacientů s podezřením na příhody podobné ILD byly hlášeny diagnózy zahrnující pneumonitidu,

radiační pneumonitidu, hypersenzitivní pneumonitidu, intersticiální pneumonii, intersticiální plicní

onemocnění, obliterující bronchiolitidu, plicní fibrózu, syndrom akutní respirační tísně (ARDS),

alveolitidu a infiltraci plic. Příznaky se objevily po několika dnech až měsících po zahájení léčby

erlotinibem. Časté byly doprovodné faktory přispívající ke zhoršení stavu onemocnění, jako současná

nebo v předchozí době probíhající chemoterapie, předchozí radioterapie, preexistující

parenchymatózní onemocnění plic, metastazující onemocnění plic nebo plicní infekce. Vyšší výskyt

závažné ILD (přibližně 5 % s mortalitou 1,5 %) je zaznamenán u pacientů ve studiích provedených v

Japonsku.

Pacienti, u nichž došlo k akutnímu výskytu nových a/nebo progresivních nevysvětlených

plicních symptomů jako např. dyspnoe, kašel a horečka, má být terapie erlotinibem přerušena až

do vyhodnocení diagnózy. Pacienti léčeni současně erlotinibem a gemcitabinem mají být

pečlivě sledováni z důvodu možnosti rozvoje toxicity připomínající intersticiální plicní

onemocnění. Pokud je diagnostikováno ILD, je třeba podávání erlotinibu přerušit a zahájit

potřebnou léčbu (viz bod 4.8).

Průjem, dehydratace, elektrolytová nerovnováha a renální selhání

Přibližně u 50 % pacientů užívajících erlotinib se vyskytl průjem (včetně velmi vzácných

případů, které končily úmrtím), který má být ve středně těžké až těžké formě léčen např.

loperamidem. V některých případech může být nutné snížit dávkování. V klinických studiích se

dávky snižovaly postupně v krocích po 50 mg.

Snižování dávek v krocích po 25 mg nebylo studováno. V případě těžkého nebo přetrvávajícího

průjmu, nauzey, anorexie nebo zvracení spojeného s dehydratací má být terapie erlotinibem

přerušena a k léčbě dehydratace je třeba provést vhodná opatření (viz bod 4.8). Byly

zaznamenány vzácné případy výskytu hypokalémie a renálního selhání (včetně fatálního). V

některých případech se jednalo o následek těžké dehydratace při průjmu, zvracení a/nebo

anorexii, jiné souvisely se souběžnou chemoterapií. V těžších nebo přetrvávajících případech

průjmu, nebo v případech vedoucích k dehydrataci, zejména u pacientů s vyšším počtem

rizikových faktorů (obzvlášť konkomitantní chemoterapie a další medikace, symptomy nebo

onemocnění, nebo jiné predispozice včetně pokročilého věku), má být podávání erlotinibu

přerušeno, a mají být přijata odpovídající opatření k intenzivní intravenózní rehydrataci

pacientů. Kromě toho mají být u nemocných s rizikem dehydratace sledovány funkce ledvin a

sérové elektrolyty včetně koncentrací draslíku.

Hepatitida, jaterní selhání

Vzácně byly během podávání erlotinibu hlášeny případy jaterního selhání (včetně fatálního).

Přitěžujícími faktory byly preexistující jaterní onemocnění nebo souběžná hepatotoxická léčba. U

takových nemocných je proto nutné zvažovat pravidelné vyšetření jaterních testů. Při těžkých

změnách jaterních funkcí je nutno přerušit podávání erlotinibu (viz bod 4.8). Podávání erlotinibu

pacientům s těžkou jaterní dysfunkcí se nedoporučuje.

Perforace gastrointestinálního traktu

U pacientů, kterým je podáván erlotinib, je zvýšené riziko vzniku perforace gastrointestinálního traktu,

která byla pozorována méně často (včetně několika případů, které končily úmrtím). Zvýšené riziko je

u pacientů, kteří současně dostávají antiangiogenní léčivé přípravky, kortikosteroidy, nesteroidní

protizánětlivé léčivé přípravky a/nebo chemoterapii s taxany, nebo kteří mají anamnézu peptického

vředu nebo divertikulární nemoci. U pacientů, u kterých dojde k perforaci gastrointestinálního traktu,

má být podávání erlotinibu trvale ukončeno (viz bod 4.8).

Bulózní a exfoliativní poruchy kůže

Byly hlášeny bulózní, puchýřnaté nebo exfoliativní kožní změny, včetně vzácných případů podezření

na Stevensův-Johnsonův syndrom/toxickou epidermální nekrolýzu, které v některých případech byly

fatální (viz bod 4.8). U pacientů, u kterých se rozvinou těžké bulózní, puchýřnaté nebo exfoliativní

změny, má být léčba erlotinibem přerušena nebo ukončena. Pacienti s bulózními a exfoliativními

poruchami kůže mají podstoupit vyšetření na kožní infekce a následné léčení dle místních doporučení.

Poruchy oka

Pacienti se známkami a symptomy vzbuzujícími podezření na keratitidu, jako jsou akutní nebo

zhoršující se: zánět oka, slzení, citlivost na světlo, rozmazané vidění, bolest a/nebo zarudnutí oka, mají

být neodkladně odesláni k oftalmologovi. Pokud je potvrzena diagnóza ulcerózní keratitidy, má být

léčba erlotinibem přerušena nebo ukončena. Pokud je diagnostikována keratitida, má být pečlivě

zvážen prospěch a rizika pokračující léčby. U pacientů s anamnézou keratitidy, ulcerózní keratitidy

nebo těžké suchosti očí má být erlotinib používán s opatrností. Rizikovým faktorem keratitidy a

ulcerace je rovněž používání kontaktních čoček. Při podávání erlotinibu byly hlášeny velmi vzácné

případy perforace nebo ulcerace rohovky (viz bod 4.8).

Interakce s jinými léčivými přípravky

Silné induktory CYP3A4 mohou snižovat účinnost erlotinibu, zatímco silné inhibitory CYP3A4

mohou navodit jeho zvýšenou toxicitu. Je třeba se vyvarovat současné léčby látkami tohoto typu (viz

bod 4.5).

Jiné formy interakcí

Pro erlotinib je charakteristická snížená rozpustnost při pH vyšším než 5. Léčivé přípravky, které

ovlivňují pH v horní části trávicího traktu, jako jsou inhibitory protonové pumpy, H2 antagonisté a

antacida, mohou ovlivnit rozpustnost erlotinibu a tím jeho biologickou dostupnost. Není

pravděpodobné, že by zvýšení dávky erlotinibu při současném podávání takových léků mohlo

kompenzovat ztrátu expozice. Kombinace erlotinibu s inhibitory protonové pumpy se nemá používat.

Dopady současného podávání erlotinibu s H2 antagonisty a antacidy nejsou známy, snížení biologické

dostupnosti je však pravděpodobné. Tyto kombinace se proto nemají používat (viz bod 4.5). Pokud je

použití antacid během léčby erlotinibem považováno za nezbytné, antacida se mají podávat nejméně 4

hodiny před nebo 2 hodiny po podání denní dávky erlotinibu.

Pomocné látky

Erlotinib Krka obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy,

úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Erlotinib a jiné substráty CYP

Erlotinib je silným inhibitorem CYP1A1, středně silným inhibitorem CYP3A4 a CYP2C8 a současně

silným inhibitorem glukuronidace účinkem UGT1A

in vitro

Fyziologický dopad silné inhibice CYP1A1 je z důvodu velmi omezené exprese CYP1A1 v lidských

tkáních nejasný.

Pokud byl erlotinib podáván současně s ciprofloxacinem, středně účinným inhibitorem CYP1A2,

významně vrostla expozice [AUC] erlotinibem o 39 %, nebyly však zjištěny významné změny C

Podobně expozice aktivním metabolitem (AUC) vzrostla asi o 60 % a C

o 48 %. Klinický význam

tohoto zvýšení nebyl stanoven. Při kombinaci erlotinibu s ciprofloxacinem nebo silným inhibitorem

CYP1A2 (např. fluvoxamin) je třeba postupovat se zvýšenou opatrností. Pokud se vyskytnou

nežádoucí účinky erlotinibu, jeho dávka může být snížena.

Předchozí nebo současné podávání erlotinibu nevedlo ke změnám clearance prototypických substrátů

CYP3A4 midazolamu a erythromycinu, ale vedlo ke snížení perorální biologické dostupnosti

midazolamu až o 24 %. V další klinické studii bylo prokázáno, že při současném podávání neovlivňuje

erlotinib farmakokinetiku paklitaxelu, který je substrátem CYP3A4/2C8. Významné interakce

s clearance jiných substrátů CYP3A4 nejsou proto pravděpodobné.

Inhibice glukuronidace může vyvolat interakce látek, které jsou substráty UGT1A1 a jsou

odstraňovány výhradně touto cestou. U pacientů s nízkou expresí UGT1A1 nebo s geneticky

podmíněnými poruchami glukuronidace (např. Gilbertova nemoc) může dojít ke zvýšení koncentrace

bilirubinu v séru a musí být léčeni se zvýšenou opatrností.

U člověka je erlotinib metabolizován v játrech jaterními cytochromy, zejména CYP3A4 a v menší

míře CYP1A2. Mimojaterní metabolizmus CYP3A4 ve střevě, CYP1A1 v plicích a CYP1B1v

nádorové tkáni rovněž teoreticky přispívá k metabolické clearance erlotinibu. Teoreticky může dojít k

interakcím s léčivými látkami, které jsou metabolizovány pomocí těchto enzymů, eventuálně které

jsou jejich inhibitory nebo induktory.

Silné inhibitory aktivity CYP3A4 snižují metabolismus erlotinibu a zvyšují jeho koncentrace v

plazmě. V klinické studii, kdy byl podáván erlotinib společně s ketokonazolem (200 mg perorálně

dvakrát denně po dobu 5 dní), který je silným inhibitorem CYP3A4, vedly ke zvýšení expozice

erlotinibu (86 % AUC a 69 % C

). Proto je třeba postupovat se zvýšenou opatrností při kombinování

erlotinibu a silných CYP3A4 inhibitorů, např. azolových antifungálních látek (např. ketokonazol,

itrakonazol, vorikonazol), proteázových inhibitorů, erythromycinu nebo klarithromycinu. V případě

nutnosti je možné dávku erlotinibu snížit, zejména pokud dochází k projevům toxicity

Silné induktory aktivity CYP3A4 zvyšují metabolismus erlotinibu a signifikantně snižují koncentraci

erlotinibu v plazmě. V klinické studii, kdy byl podáván erlotinib společně se silným induktorem

CYP3A4 rifampicinem (600 mg perorálně jedenkrát denně po dobu 7 dnů), bylo zjištěno 69% snížení

mediánu AUC erlotinibu. Po současném podání rifampicinu a jednorázové dávky 450 mg erlotinibu

činila průměrná expozice (AUC) erlotinibu 57,5 % hodnoty naměřené po jednorázovém podání

150 mg erlotinibu bez současného podání rifampicinu. Je proto nutné se vyvarovat současného podání

erlotinibu a induktorů CYP3A4. U nemocných, u kterých je nutná souběžná léčba erlotinibem a

silnými induktory CYP3A4, jako je například rifampicin, je nutno zvážit zvýšení dávky erlotinibu na

300 mg při současném pečlivém sledování bezpečnosti (včetně sledování ledvinných a jaterních funkcí

a elektrolytů v séru) V případě dobré tolerance po dobu delší než 2 týdny, může být zváženo zvýšení

dávky na 450 mg při současném pečlivém sledování bezpečnosti. Ke snížení expozice erlotinibu může

rovněž dojít s jinými induktory, např. s fenytoinem, karbamazepinem, s barbituráty nebo s přípravky

obsahujícími třezalku tečkovanou (

Hypericum perforatum

). Při kombinování těchto léčivých látek s

erlotinibem je třeba postupovat se zvýšenou opatrností. Má se zvážit alternativní léčba bez použití

silných induktorů aktivity CYP3A4.

Erlotinib a kumarinová antikoagulancia

U pacientů léčených erlotinibem byly hlášeny interakce s antikoagulancii odvozenými od kumarinu,

včetně warfarinu, vedoucí ke zvýšení mezinárodního normalizovaného poměru (INR, international

normalized ratio) a krvácivé příhody, které v některých případech vedly k úmrtí. U pacientů

užívajících od kumarinu odvozená antikoagulancia mají být pravidelně kontrolovány protrombinový

čas a INR, zda nedošlo k jakýmkoli změnám v jejich hodnotách.

Erlotinib a statiny

Kombinace erlotinibu se statiny může zvýšit možnost vzniku statinem indukované myopatie, včetně

rabdomyolýzy, která byla vzácně pozorována.

Erlotinib a kuřáci

Výsledky farmakokinetické interakční studie naznačují, že po podání erlotinibu dochází u kuřáků ve

srovnání s nekuřáky k signifikantnímu snížení AUC

2,8x, C

1,5x a plazmatické koncentrace

erlotinibu za 24 hodin 9násobně. Proto je třeba pacientům, kteří nadále kouří, doporučit přestat s

kouřením co možná nejdříve před zahájením léčby erlotinibem, jinak dojde k poklesu plazmatické

koncentrace. Na základě údajů ze studie CURRENTS nebyly prokázány žádné přínosy pro vyšší

dávku erlotinibu (300 mg) ve srovnání s doporučenou dávkou 150 mg u aktivních kuřáků. Údaje

vztahující se k bezpečnosti byly srovnatelné u dávek 300 mg i 150 mg; avšak u pacientů, kteří

dostávali vyšší dávku erlotinibu, došlo ke zvýšení výskytu vyrážky, intersticiálního plicního

onemocnění a průjmu (viz body 4.2, 4.4, 5.1 a 5.2).

Erlotinib a inhibitory P-glykoproteinu

Erlotinib je substrátem pro P-glykoprotein, transportní protein přenášející léčivé látky. Současné

podávání inhibitorů P-glykoproteinu, např. cyklosporinu nebo verapamilu, může vést k pozměněné

distribuci a/nebo eliminaci erlotinibu. Význam této interakce např. pro toxicitu k CNS nebyl dosud

stanoven. V těchto situacích je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.

Erlotinib a léčivé přípravky ovlivňující pH

Pro erlotinib je charakteristická snížená rozpustnost při pH vyšším než 5. Léčivé přípravky, které

ovlivňují pH v horní části trávicího traktu tedy mohou ovlivnit rozpustnost erlotinibu a tím jeho

biologickou dostupnost. Současné podání erlotinibu s inhibitorem protonové pumpy omeprazolem

vedlo ke snížení expozice [AUC] erlotinibu o 46 % a maximální koncentrace [C

] o 61 %. Nedošlo

ke změně T

nebo poločasu. Souběžné podávání erlotinibu s 300 mg ranitidinu, antagonisty H2-

receptorů, snížilo exposici erlotinibu [AUC] o 33 % a maximální koncentraci [C

] o 54 %. Toto

snížení expozice při současném podávání s takovými látkami pravděpodobně nelze kompenzovat

zvýšením dávky erlotinibu. Pokud však byl erlotinib podáván střídavě 2 hodiny před nebo 10 hodin po

ranitidinu v dávce 150 mg 2x denně, klesly expozice erlotinibu [AUC] jen o 15 % a maximální

koncentrace [C

] jen o 17 %. Účinek antacid na absorpci erlotinibu není znám, může však dojít ke

zhoršení absorpce a tím ke snížení plazmatických hladin. V souhrnu, nemá se užívat kombinace

erlotinibu s inhibitory protonové pumpy. Pokud je použití antacid během léčby erlotinibem

považováno za nezbytné, antacida se mají podávat nejméně 4 hodiny před nebo 2 hodiny po podání

denní dávky erlotinibu. Pokud je uvažováno použití ranitidinu, má být podáván střídavě, tedy erlotinib

je nutno podat nejméně 2 hodiny před nebo 10 hodin po podání ranitidinu.

Erlotinib a gemcitabin

Ve studii fáze Ib nebyl pozorován žádný signifikantní vliv gemcitabinu na farmakokinetiku

erlotinibu, ani signifikantní vliv erlotinibu na farmakokinetiku gemcitabinu.

Erlotinib a karboplatina/paklitaxel

Erlotinib zvyšuje koncentraci platiny. V klinické studii vedlo současné podávání erlotinibu,

karboplatiny a paklitaxelu ke zvýšení celkové AUC

0-48

platiny o 10,6 %. Ačkoli je rozdíl statisticky

významný, jeho velikost není považována za klinicky významnou. V klinické praxi se však mohou

vyskytovat další faktory, které by mohly vést ke zvýšené expozici karboplatině, jako je například

porucha funkce ledvin. Nebyly pozorovány významné účinky karboplatiny a paklitaxelu na

farmakokinetiku erlotinibu.

Erlotinib a kapecitabin

Kapecitabin může zvýšit koncentraci erlotinibu. Pokud byl erlotinib podáván současně s

kapecitabinem, došlo ke statisticky významnému zvýšení AUC erlotinibu a hraničnímu zvýšení C

při porovnání s hodnotami zjištěnými v jiné studii při podávání samotného erlotinibu. Nebyly

zaznamenány významné účinku erlotinibu na farmakokinetiku kapecitabinu.

Erlotinib a proteazomové inhibitory

Na základě mechanismu účinku proteazomových inhibitorů, včetně bortezomibu, lze očekávat vliv na

účinek EGFR inhibitorů, zahrnujících také erlotinib. Tento vliv je doložen na základě omezených

klinických údajů a preklinických studií, které prokazují EGFR degradaci prostřednictvím proteazomu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné adekvátní údaje týkající se použití erlotinibu u těhotných žen. Studie na

zvířatech neprokázaly teratogenitu nebo abnormální porody. Negativní vliv na těhotenství však nelze

vyloučit, protože studie na potkanech a králících ukázaly zvýšenou letalitu embryí/plodů (viz bod 5.3).

Potenciální riziko pro člověka není známo.

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí být upozorněny, že při užívání přípravku nesmí dojít k otěhotnění.

Během terapie a nejméně dva týdny po jejím ukončení je zapotřebí používat vhodné antikoncepční

metody. V léčbě těhotných žen se má pokračovat jen tehdy, jestliže možný prospěch z léčby pro matku

převáží riziko pro plod.

Kojení

Není známo, zda se erlotinib vylučuje do lidského mateřského mléka. Nebyly provedeny žádné studie

hodnotící vliv erlotinibu na tvorbu mléka nebo jeho přítomnost v mateřském mléku. Možné riziko pro

kojence není známo, a proto ženám užívajícím přípravek Erlotinib Krka má být doporučeno, aby

nekojily během terapie a nejméně po dobu 2 týdnů po poslední dávce.

Fertilita

Studie u zvířat neprokázaly zhoršenou fertilitu. Negativní vliv na fertilitu však nelze vyloučit, protože

studie na zvířatech ukázaly vliv na reprodukční parametry (viz bod 5.3). Možné riziko pro člověka

není známo.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící vliv přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly dosud provedeny;

užívání erlotinibu však není spojeno se zhoršením mentálních schopností.

4.8

Nežádoucí účinky

Základem hodnocení bezpečnosti erlotinibu jsou údaje od více než 1 500 pacientů, kteří dostali nejméně

jednu dávku erlotinibu 150 mg v monoterapii, a od více než 300 pacientů, kteří dostali erlotinib 100 mg

nebo 150 mg v kombinaci s gemcitabinem.

Nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických hodnoceních s erlotinibem v monoterapii nebo v

kombinaci s chemoterapií, včetně stupně závažnosti stanovené podle kritérií National Cancer Institute

Common Toxicity Criteria (NCICTC), jsou uvedeny v tabulce 1. Uvedené nežádoucí účinky byly

hlášeny nejméně u 10 % (ve skupině s erlotinibem) pacientů a vyskytly se častěji (≥ 3 %) u pacientů

léčených erlotinibem než ve srovnávacím ramenu. Ostatní nežádoucí účinky včetně těch, které byly

hlášeny v jiných studiích, jsou uvedeny v tabulce 2.

Nežádoucí účinky hlášené v klinických hodnoceních (tabulka 1) jsou uvedeny podle třídy orgánových

systémů databáze MedDRA. Četnost nežádoucích účinků se definuje následujícím způsobem: velmi

časté (≥1/10 pacientů); časté (≥1/100 až <1/10 pacientů); méně časté (≥1/1000 až <1/100 pacientů);

vzácné (≥1/10000 až <1/1000 pacientů); velmi vzácné (<1/10000 pacientů).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Nemalobuněčný karcinom plic (erlotinib podáván v monoterapii)

Prvoliniová léčba pacientů s mutacemi EGFR

V otevřené, randomizované studii fáze III, ML20650, prováděné se 154 pacienty byla hodnocena

bezpečnost erlotinibu v první linii léčby u 75 pacientů s NSCLC s aktivačními mutacemi EGFR; u

těchto pacientů nebyly zjištěny žádné nové bezpečnostní signály.

Nejčastějšími nežádoucími účinky u pacientů léčených erlotinibem ve studii ML20650 byly vyrážka

a průjem (jakéhokoliv stupně - 80 %, resp. 57 %); většina příhod byla stupně1/2 a vyřešila se bez

zásahu. Vyrážka a průjem stupně 3 se vyskytly u 9 %, resp. 4 % pacientů. Nebyla pozorována žádná

vyrážka ani průjem stupně 4. Vyrážka i průjem vedly k vysazení erlotinibu u 1% pacientů. Úprava

dávky (přerušení nebo snížení) kvůli vyrážce a průjmu byla zapotřebí u 11 %, resp. 7 % pacientů.

Udržovací léčba

V dalších dvou dvojitě zaslepených, randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích fáze III,

BO18192 (SATURN) a BO25460 (IUNO), byl erlotinib podáván jako udržovací léčba po prvoliniové

chemoterapii. Studie byly prováděny celkem s 1 532 pacienty s pokročilým, rekurentním nebo

metastazujícím NSCLC po prvoliniové standardní platinové chemoterapii a nebyly při nich zjištěny

žádné nové bezpečnostní signály. Nejčastějšími nežádoucími účinky, které se vyskytly u pacientů

léčených erlotinibem ve studiích BO18192 a BO25460, byly vyrážka (BO18192: jakéhokoliv stupně

49,2 %, stupně 3: 6,0 %; BO25460: jakéhokoliv stupně 39,4 %, stupně 3: 5,0 %) a průjem (BO18192:

jakéhokoliv stupně 20,3 %, stupně 3: 1,8 %; BO25460: jakéhokoliv stupně 24,2 %, stupně 3: 2,5 %).

Žádná vyrážka ani průjem stupně 4 nebyly pozorovány. Vyrážka a průjem si vynutily vysazení

erlotinibu u 1 %, resp. < 1 % pacientů ve studii BO18192, zatímco ve studii BO25460 žádný pacient

erlotinib kvůli vyrážce nebo průjmu nevysadil. Úprava dávky (přerušení nebo snížení) kvůli vyrážce

a průjmu byla zapotřebí u 8,3 %, resp. 3 % pacientů ve studii BO18192 a u 5,6 %, resp. 2,8 %

pacientů ve studii BO25460.

Léčba ve druhé linii a dalších liniích

V randomizované dvojitě zaslepené studii (BR.21; erlotinib podáván jako léčba druhé linie) byly

nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky vyrážka (75 %) a průjem (54 %). Většina těchto

nežádoucích účinků byla stupně závažnosti 1/2 bez nutnosti lékařské intervence. Vyrážka a průjem

stupně 3/4 se vyskytly u 9 % resp. 6 % pacientů léčených erlotinibem a každý z těchto nežádoucích

účinků byl příčinou přerušení léčby u 1 % nemocných. Snížení dávky kvůli vyrážce a průjmu bylo

třeba provést u 6 % resp. 1 % pacientů.

Ve studii BR.21 byl zjištěn medián časového období do výskytu vyrážky 8 dní a medián časového

období do výskytu průjmu 12 dní.

Obecně se kožní změny projevují jako lehká až středně těžká erytematózní nebo papulopustulózní

vyrážka, která se může objevit nebo zhoršit v oblastech vystavených slunci. U pacientů vystavených

slunci je možno doporučit ochranný oděv nebo použití krémů chránících před sluncem (např. s

minerálními filtry).

Karcinom pankreatu (erlotinib podáván současně s gemcitabinem)

Nejčastější nežádoucí účinky zjištěné v pivotní studii PA.3 u pacientů s karcinomem pankreatu

léčených erlotinibem v dávce 100 mg a gemcitabinem byly únava, vyrážka a průjem. V ramenu, kde

byl podáván erlotinib a gemcitabin, byly jak vyrážka, tak průjem stupně 3/4 hlášeny u 5 % pacientů.

Medián doby do výskytu vyrážky a průjmu byl 10, resp. 15 dní. Výskyt vyrážky nebo průjmu vedl ke

snížení dávky přípravku u 2 % pacientů a k přerušení léčby až u 1 % pacientů užívajících erlotinib a

gemcitabin.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky zaznamenané u ≥ 10 % pacientů ve studiích BR.21 (léčených

erlotinibem) a PA.3 (léčených erlotinibem v kombinaci s gemcitabinem) a nežádoucí účinky

zaznamenané častěji (≥ 3 %) než u placeba ve studiích BR.21 (léčených erlotinibem) a PA.3 (léčených

erlotinibem v kombinaci s gemcitabinem)

erlotinib (BR.21)

n = 485

erlotinib (PA.3)

n = 259

Četnost

nejvyšší

incidence NÚ

Stupeň dle NCI-CTC

Jakýkoliv

3

4

Jakýkoliv

3

4

stupeň

stupeň

Preferovaný termín podle

databáze MedDRA

%

%

%

%

%

%

Infekce a infestace

Infekce*

< 1

velmi časté

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie

Pokles tělesné hmotnosti

velmi časté

velmi časté

Poruchy oka

Keratokonjunktivitida sicca

Konjunktivitida

< 1

velmi časté

velmi časté

Psychiatrické poruchy

Deprese

velmi časté

Poruchy nervového systému

Neuropatie

Bolest hlavy

< 1

< 1

velmi časté

velmi časté

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Dyspnoe

Kašel

velmi časté

velmi časté

Gastrointestinální poruchy

Průjem**

Nauzea

Zvracení

Stomatitida

Bolest břicha

Dyspepsie

Flatulence

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

velmi časté

velmi časté

velmi časté

velmi časté

velmi časté

velmi časté

velmi časté

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Vyrážka***

Pruritus

Suchá kůže

Alopecie

< 1

< 1

velmi časté

velmi časté

velmi časté

velmi časté

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Únava

Horečka

Ztuhlost

velmi časté

velmi časté

velmi časté

* Závažné infekce (s neutropenií nebo bez neutropenie) zahrnovaly pneumonii, sepsi a celulitidu.

** Může vést k dehydrataci, hypokalemii a selhání ledvin.

*** Vyrážka zahrnovala akneiformní dermatitidu.

- výskyt nižší než mezní.

Tabulka 2: Souhrn nežádoucích účinků dle kategorií frekvencí

Třídy orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

(≥1/10)

(≥1/100 až

(≥1/1,000 až

(≥1/10,000

(<1/10,000)

<1/10)

<1/100)

<1/1,000)

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace