EQVALAN 18.7 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EQVALAN 18.7 mg/ g Perorální pasta
 • Léková forma:
 • Perorální pasta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EQVALAN 18.7 mg/g Perorální pasta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Avermektiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9993708 - 1 x 6.42 g - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/135/86-C
 • Datum autorizace:
 • 24-04-1986
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

EQVALAN perorální pasta

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍRAVKU

EQVALAN perorální pasta

Ivermectinum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g bílé homogenní pasty obsahuje

Léčivá látka:

Ivermectinum 18,7 mg

Pomocné látky:

Propylenglykol 0,76 ml

4. INDIKACE

EQVALAN je určený pro léčbu parazitární infestace u koní způsobené:

Velkými strongylidy

Strongylus vulgaris (dospělci a arteriální larvální stadia)

S. edentatus (dospělcí a tkáňová stadia)

S .equinus (dospělci)

Triodontophorus spp. (dospělci)

Malými strongylidy ( dospělci i vývojová stádia) včetně kmenů rezistentních

k benzimidazolu

Cyathostomum spp.

Cylicocyclus spp.

Cylicostephanus spp.

Cylicodonthophorus spp.

Gyalocephalus spp.

Plicnivkami (dospělci a vývojová stadia)

Dictyocaulus arnfieldi

Roupy (dospělci a vývojová stadia)

Oxyuris equi

Škrkavkami (dospělci a vývojová stadia)

Parascaris equorum

Vlasovci (dospělci)

Trichostrongylus axei

Žaludečními nematody (dospělci)

Habronema muscae

Mikrofilariemi

Onchocerca spp.

Střevními strongyloidy (dospělci)

Strongyloides westeri

Žaludečními střečky

Orální a gastrická stadia Gastrophilus spp.

5. KONTRAINDIKACE

Žádné specifické kontraindikace nebyly u koní určeny. EQVALAN je určen k používání

pouze u koní. U koček a psů, zejména kolií a jejich kříženců, a také u želv, může dojít

k nežádoucím účinku po příjmu rozlité pasty nebo po umožněném přístupu k aplikátoru.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po aplikaci se u některých zvířat, zejména při léčbě onchocerkózy (při úmrtí velkého

množství mikrofilárií), mohou vyskytnout otoky a svědění. Příznaky spontánně vymizí,

případně se doporučuje symptomatická léčba.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně

8. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

EQVALAN

pasta se podává perorálně v doporučené dávce 0,2 mg ivermektinu na kg živé

hmotnosti. Každý aplikátor obsahuje 120 mg ivermektinu postačující k ošetření 600 kg živé

hmotnosti.

Pokyny k

dávkování

Každé váhové označení na pístu stříkačky poskytne dostatečné množství pasty k ošetření

100 kg živé váhy. Odjistěte rýhovaný kruh otočením o 1/4 a sjeďte rýhovaným kruhem po

pístu tak, že strana nejbližšího zářezu je na předepsaném označení váhy. Otočte rýhovaným

kruhem o 1/4 k zajištění místa. Sejměte umělohmotný uzávěr z hrotu hubice. Ujistěte se, že

kůň nemá v tlamě žádné krmivo. Vložte stříkačku do tlamy koně v mezizubním prostoru.

Posuňte píst, co nejdále to jde, a naneste léčivo na kořen jazyka. Okamžitě po aplikaci na

několik vteřin zvedněte koni hlavu.

Hříbata se léčí od 6-8 týdnů života; rutinně se léčba dle potřeby opakuje.

Aplikace doporučených dávek je bezpečná u koní všech věkových kategorií i březích klisen.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Při manipulaci s přípravkem nejezte a nepijte.

Po použití je třeba si umýt ruce vodou a mýdlem.

Vyvarujte se kontaktu přípravku s oční spojivkou.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 21 dní

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii,

je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

- příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době

podávání

- poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku

nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny

podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují

rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné

skupiny a mající jiný způsob účinku.

Rezistence u koní chovaných v EU byla zaznamenána na makrocyklické laktony (zahrnující

ivermektin) u Parascaris equorum. Proto použití přípravku by mělo být založeno na základě

místní epidemiologické informace o citlivosti gastrointestinálních nematod a doporučení, jak

omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.

Při manipulaci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit.

Po použití přípravku si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Přípravek může působit dráždivě, vyvarujte se proto kontaktu přípravku s oční spojivkou.

Pokud by došlo ke kontaktu přípravku s kůží nebo okem, vypláchněte zasažené části velkým

množstvím vody.

Pokud by došlo k náhodnému pozření přípravku nebo přetrvávajícímu podráždění, vyhledejte

ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože volný ivermektin je toxický pro vodní

organismy.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2013

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze na předpis veterinárního lékaře! Jen pro zvířata!