Equip FT

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Equip FT Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, poníci od stáří 5 měsíců
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové a inaktivované bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902336 - 1 x 1 dávka - lahvička; 9936270 - 2 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/048/04-C
 • Datum autorizace:
 • 14-04-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Equip FT

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Belgium SA, Laid Burniat 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Equip FT

injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (2 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Virus influenzae equorum inactivatum, kmeny:

A/Equi 1/Newmarket/77 (H7N7)

1,2 log

A/Equi 2/ Borlange /91 (H3N8)

2,1 log

A/Equi 2/ Kentucky /98 (H3N8)

2,4 log

Anatoxinum tetanicum

70 IU/ml

* titr hemaglutinačně inhibičních protilátek v séru morčat

** mezinárodní jednotky

Adjuvans:

Quil A

275 - 580 μg

Fosforečnan hlinitý

4,5 – 5,5 mg

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci koní a poníků proti chřipce koní, subtypům H7N7 a H3N8 (evropské a americké

kmeny, včetně sublinie Florida – subtyp 1 a 2) ke snížení klinických příznaků a vylučování viru po

infekci, prevence mortality způsobené infekcí Clostridium tetani.

Nástup imunity: 2 týdny po základní vakcinaci

Trvání imunity: 15 měsíců po třetí vakcinaci pro chřipku

36 měsíců po základní vakcinaci pro tetanus

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zvířata mohou vzácně (<1 z 1000) vykazovat reakci na vakcinaci. Reakce se může projevit ztuhlostí,

mírným přechodným zvýšením teploty (typicky 9 - 12 hodin po vakcinaci) nebo malým měkkým

nebolestivým otokem (10 - 20 mm v průměru) v místě vpichu. Tyto příznaky běžně odezní následující

den po vakcinaci.

Bolest v místě vpichu, anorexie a letargie byly pozorovány velmi vzácně (<1 z 10 000).

Občas může dojít k přecitlivělosti.

Objeví-li se alergická nebo anafylaktická reakce, je třeba

okamžitě nasadit léčbu intravenózně aplikovaným glukokortikoidem nebo intramuskulárně

aplikovaným adrenalinem.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně a poníci od stáří 5 měsíců.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka: 2 ml. Intramuskulární podání.

Základní vakcinace:

Aplikují se celkem 3 dávky vakcíny s přestávkou 6 týdnů mezi první a druhou dávkou a s přestávkou

5 měsíců mezi druhou a třetí dávkou.

Revakcinace:

Po základní vakcinaci by měla následovat každoroční revakcinace 1 dávkou vakcíny s přestávkou

maximálně 15 měsíců mezi jednotlivými dávkami.

Poznámka: Běžná praxe revakcinovat jednou ročně se může nadále dodržovat jako nejvhodnější,

když ochrana proti chřipce koní byla prokázána čelenžní zkouškou 15 měsíců po třetí vakcinaci.

Dosud nebyly provedeny žádné čelenžní studie v terénu před třetí vakcinací; místo toho byla účinnost

vakcinace vyhodnocena sérologicky, přičemž toto vyhodnocení prokázalo titry protilátek ekvivalentní

titrům zjištěným u koní chráněných proti čelenži 15 měsíců po třetí vakcinaci.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím protřepat a aplikovat formou hluboké intramuskulární injekce.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA (Y)

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale po

EXP.

Po 1. otevření ihned spotřebujte.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Je prokázáno, že přípravek Equip

FT lze bezpečně použít u hříbat ve stáří 3 - 4 měsíce. Účinnost

aktivní imunizace mladých hříbat proti chřipce koní však bude ovlivněna hladinou mateřských

protilátek v těle hříběte. Proto se k dosažení maximální ochrany doporučuje vakcinovat hříbata ve stáří

5 měsíců a starší, poté, kdy poklesly hladiny mateřských protilátek.

Koně, jimž byly podány léky potlačující imunitu, jako jsou např. glukokortikoidy, by měli být

vakcinováni teprve po uplynutí doby alespoň čtyř týdnů po podání těchto léků.

V každé zvířecí populaci se může vyskytovat malý počet jedinců, u nichž se účinek vakcinace v plném

rozsahu neprojeví. Úspěšná vakcinace je podmíněna správným uchováváním a aplikací vakcíny a

zároveň schopností zvířete na ni zareagovat. Ta může být ovlivněna faktory, jako je např. genetická

konstituce, přidružená komplikující infekce, věk, přítomnost protilátek získaných z mateřského

organismu, stav výživy, souběžně probíhající léčba jinými přípravky a stres.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Klisny v pokročilém stupni březosti by při vakcinaci neměly být vystaveny přílišnému stresu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Použití v

průběhu březosti

Lze použít

u březích klisen,

které již byly vakcinovány proti chřipce koní a tetanu před zabřeznutím.

Interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování

Aplikace dvojnásobné dávky nezpůsobuje žádné další nežádoucí účinky, než ty popsané

v bodu 6: Nežádoucí účinky.

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Druh vnitřního obalu a velikosti balení:

Skleněná lahvička typu I.

Velikost balení: 10 x 2 ml

Hromadné balení obsahuje 10 sterilních jednorázových 2 ml injekčních stříkaček a 10 sterilních jehel.

Skleněná stříkačka typu I uzavřená bromobutylovou zátkou na pístu a krytkou.

Velikost balení: 10 x 2 ml

Balení obsahuje 10 sterilních jednorázových předplněných stříkaček s jehlami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com