Equip EHV 1, 4

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Equip EHV 1, 4 Injekční suspenze
 • Dávkování:
 • 1.4
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Equip EHV 1,4 Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902333 - 10 x 1 dávka - lahvička; 9939689 - 1 x 10 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/088/03-C
 • Datum autorizace:
 • 30-10-2003
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

EQUIP EHV 1,4 injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Manufacturing &Research Spain, S.L., Ctra. Camprodon s/n “La Riba“,

17813 Vall de Bianya (Gerona), Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EQUIP EHV 1,4 injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Vakcína obsahuje v jedné dávce (1,5 ml):

Herpesvirus equorum inactivatum - EHV

438/77 RP > 1*

Herpesvirus equorum inactivatum – EHV

405/76 RP > 1*

*relativní účinnost stanovená metodou ELISA v porovnání s referenční vakcínou, se kterou byla

prokázána účinnost u koní

Pomocné látky:

Carbopol 934P

Vzhled: bezbarvá až slabě růžová/oranžová neprůhledná suspenze.

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci koní a poníků ke snížení výskytu respiratorní infekce způsobené herpesvirem koní

typu 1 a typu 4 (EHV

a EHV

) a ke snížení vylučování viru v terénu. Dále je vakcína určena ke

snížení výskytu abortů gravidních klisen vyvolaného infekcí herpesvirem koní (EHV-1).

Nástup imunity:

Přítomnost protilátek byla prokázána 2 týdny po ukončení základní vakcinace. Ochrana proti čelenži

byla prokázána 3 týdny po ukončení základní vakcinace.

Doba trvání imunity je 6 měsíců.

5.

KONTRAINDIKACE

Vakcinovat jen zdravá zvířata.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po vakcinaci může být velmi často pozorována lokální reakce ve formě mírného zduření, které

zpravidla nepřesahuje 5 cm v průměru a zcela vymizí v průběhu 6 dní. Často může v průběhu až 2

dnů po vakcinaci dojít k přechodnému zvýšení rektální teploty nepřesahujícímu 1,7 °C. Tyto klinické

příznaky obvykle odezní bez nutnosti léčby.

Vzácně byla pozorována strnulá chůze, anorexie a letargie. Velmi vzácně se mohou objevit

hypersenzitivní reakce. V takových případech je doporučeno použít odpovídající léčbu.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně a poníci.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Základní vakcinace:

Aplikují se dvě dávky vakcíny EQUIP EHV 1,4 v intervalu 4 – 6 týdnů.

Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně v dávce 1,5 ml (1 dávka).

Základní vakcinace hříbat je zpravidla vhodná ve stáří 5 – 6 měsíců.

V případě zvýšeného rizika infekce (např. při nedostatečném příjmu kolostra, nebo existuje-li riziko

časného vystavení infekcí virem EHV-1 a EHV-4) lze doporučit aplikaci vakcíny hříbatům již od stáří

3 měsíců. Za těchto okolností by hříbě mělo dostat jednu dávku od 3 měsíců věku a dále by měla

následovat výše uvedená základní vakcinace.

Revakcinace:

Po základní imunizaci by měla následovat každých 6 měsíců revakcinace jednou dávkou vakcíny.

Vakcinace březích klisen

Ke snížení výskytu abortů vyvolaných infekcí herpesvirem koní se aplikuje vždy 1 dávka vakcíny (1,5

ml) březím klisnám v 5., 7. a 9. měsíci gravidity.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím je nutno lahvičku s vakcínou důkladně protřepat.

Je nutné, aby vakcína byla aplikována hluboko intramuskulárně.

Injekční stříkačky k vakcinaci nesmí být sterilizovány chemicky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

Po 1. otevření ihned spotřebovat.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

V období vakcinace je nutno zamezit stresování zvířat.

Zvířata, která byla léčena imunosupresivními přípravky (např. glukokortikoidy) lze vakcinovat

nejdříve až za 4 týdny po léčbě.

Lze použít během březosti a laktace.

Mateřské protilátky MDA mohou přetrvávat u hříbat do věku 5 měsíců a mohou ovlivnit vývoj aktivní

imunity u hříbat očkovaných ve věku 3 až 5 měsíců.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: 10 x 1 dávka

ATC Vet kód: QI05AA11

Registrační číslo: 97/088/03-C

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Herpesviry koní (EHV) vyvolávají respiratorní infekce, aborty, perinatální mortality hříbat a někdy

nervové poruchy. Onemocnění herpesviry má komplexní epidemiologickou povahu, klinicky a

subklinicky infikovaní koně jsou latentní nosiči viru a vylučují aktivní virus.

Epizootologicky jsou herpesvirová onemocnění nejčastěji spojována se shromážděním většího počtu

koní za stresových podmínek, např. jde o transporty a o setkání koní z různých lokalit apod.

Aborty u klisen po infekci virem EHV se obvykle dostavují v posledních 4 měsících gravidity, ale

interval mezi infekcí a abortem může být i několik týdnů.

Efektivní prevence infekce herpesviry koní (EHV) musí zahrnovat mimo pravidelné vakcinace rovněž

správná zootechnická opatření a správné technické vedení chovu, aby došlo k minimalizaci případného

rozšíření viru.

Proto je také nutno přísně dodržovat návod k použití vakcíny EQUIP EHV 1,4, aby byla zaručena dobrá

imunitní odpověď vakcinovaných zvířat.

Základní vakcinační program proti respiratorní infekci byl vyvíjen tak, aby se shodoval s poklesem

předpokládaných mateřských protilátek. U některých hříbat klesají hladiny mateřských protilátek dříve

než za 5 měsíců stáří, např. nebyla-li klisna pravidelně vakcinována nebo když předtím nedošlo k infekci

v terénu. Za těchto podmínek lze načasovat vakcinační program podle této situace.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com