EPRILEXAN 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 50X500MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Vídeň
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 338/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls240296/2010, sukls240339/2010,

sukls240356/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Eprilexan250 mg potahované tablety

Eprilexan500 mg potahované tablety

Eprilexan1000 mg potahované tablety

levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl byjí ublížit, a to

itehdy,má-listejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoliz nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci, prosím,

sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravekEprilexana k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekEprilexanužívat

3.Jak se přípravekEprilexanužívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravekEprilexanuchovávat

6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAEKEPRILEXANA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PřípravekEprilexanjelék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných s epilepsií).

PřípravekEprilexanse užívá:

samostatně u pacientůve věku od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií k léčbě

parciálníchepileptických záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní.

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebobez ní u pacientů od 1 měsíce

věku,

myoklonických záchvatů u pacientů od 12 let věku s juvenilní myoklonickou

epilepsií,

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u pacientů od 12 let věku

sidiopatickou generalizovanou epilepsií.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

EPRILEXANUŽÍVAT

NEUŽÍVEJTE přípravekEprilexan:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levetiracetamnebo na kteroukoli další složku

přípravkuEprilexan(uvedenou vbodě6).

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravkuEprilexanje zapotřebí,jestliže:

máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o případné úpravě

dávkování.

zaznamenátejakékoli zpomalení růstu nebo neočekávaný rozvoj pubertyu Vašeho dítěte,

prosím, kontaktujte svého lékaře.

zaznamenátezhoršení záchvatů (např. zvýšení počtu), prosím, kontaktujte svého lékaře.

U několika osob léčených antiepileptiky, jako jeEprilexan, se vyskytlymyšlenky na

sebepoškození či sebevraždu. Pokudse u Vás objeví jakýkoli příznak deprese a/nebo

sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Před užíváním přípravkuEprilexanse poraďte slékařemnebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravkuEprilexansjídlem,pitíma alkoholem

PřípravekEprilexanmůžete užívat s jídlem nebomezi jídly. Pro bezpečnost léčby nepožívejte

během užívání přípravkuEprilexanalkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

PřípravekEprilexanse nesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné. Není

známo možné riziko pro Vaše nenarozené dítě. Ve studiích na zvířatech mělEprilexannežádoucí

reprodukční účinky, nicméně ve vyšších dávkách než budete potřebovat ke kontrole svých

záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Eprilexanmůže narušit Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje a zařízení, protože může

způsobit ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčbynebo po zvýšení dávky. Neměl/a byste

řídit nebo obsluhovat stroje, dokud se nezjistí,zda Vaše schopnost vykonávat tyto činnostinení

ovlivněna.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKEPRILEXANUŽÍVÁ

Vždyužívejte přípravekEprilexanpřesně podle pokynůsvého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,

poraďte se se svým lékařem.

PřípravekEprilexanse musí užívat 2x denně, jednou ráno a jednou večer, každýden přibližně ve

stejnou dobu.

Vždyužívejte tolik tablet, kolik Vám určílékař.

Monoterapie

Dávka prodospělé amladistvé(od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3000 mgdenně.

Jestliže začínáte poprvé užívat přípravekEprilexan, lékař Vámpředepíše po dobu prvních 2 týdnů

nižší dávkupřed podáním obvyklé nejnižší dávky.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé adospívající(12 až 17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3000 mg denně.

Dávka pro kojence (6 až 23 měsíců), děti (2 až 11 let) a dospívající (12 až 17 let) s hmotností

nižší než 50 kg:

Lékař Vám předepíše nejvhodnější lékovou formulevetiracetamupodle věku, tělesné hmotnosti a

dávky.

Perorální roztokje vhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než 6 let.

Obvyklá dávka: v rozmezí 20 mg/kg až 60 mg/kg tělesné hmotnosti každý den.

U dětíshmotnostído 25 kg bydávka měla být podána ve formě perorálního roztoku.

Dávka pro kojence (1 měsícažméně než 6 měsíců):

Pro kojence je vhodnější léková forma perorální roztok.

Způsob podání

TabletypřípravkuEprilexanse zapíjejí dostatečným množstvímtekutiny(např. zapijte sklenicí

vody).

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na

stejné dávky.

Délka léčby

PřípravekEprilexanje určen k dlouhodobé léčbě. Je třeba pokračovat v léčbě přípravkem

Eprilexantak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Neukončujteléčbu bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo vést ke

zvýšenému výskytu záchvatů.

Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby přípravkemEprilexan, doporučíVám, jak

přípravekEprilexanpostupně vysadit.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravkuEprilexan, než jste měl/a

Možné nežádoucí účinkypřipředávkovánípřípravkemEprilexanjsou ospalost, neklid, agresivita,

sníženápozornost, útlumdýchánía bezvědomí.

Jestližejste užil/a více tablet, než jste měl/a, vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určínejlepší

možnou léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravekEprilexan

Pokud sizapomenete vzít jednu nebo více dávek, vyhledejte svého lékaře. Nezdvojnásobujte

následujícídávku, abystenahradil/avynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravekEprilexan

Přiukončování léčbyje, stejně jako u jiných antiepileptických přípravků, nutno vysazovat přípravek

postupně, abyse zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů.

Máte-lijakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechnyléky může mít itentopřípraveknežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících nežádoucích účinků a pokud

Vás tyto účinkyznepokojují.

Některé znežádoucích účinků jako ospalost, únava a závrať mohou být častější na začátku léčby

nebo po zvýšení dávky. Tytoúčinky by však měly vprůběhu času odeznít.

Četnost uvedených nežádoucích účinků je definována následovně:

Velmi časté (postihují více než 1 z10 pacientů)

Časté (postihují 1 až 10 ze 100 pacientů)

Méně časté (postihují 1 až 10 z1000 pacientů)

Vzácné (postihují 1 až 10 z10000 pacientů)

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z10000 pacientů)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Velmi časté:

zánět nosohltanu

somnolence (ospalost), bolest hlavy

Časté:

anorexie (ztráta chuti k jídlu)

deprese,nepřátelské čiagresivníchování, úzkost,nespavost, nervozita či podrážděnot

křeče, poruchyrovnováhy (porucha schopnosti udržet rovnováhu těla),závratě (pocit

vratkosti), letargie, třes

vertigo (pocit točení se)

kašel

bolest břicha, průjem, dyspepsie (zažívacíobtíže), zvracení,pocit na zvracení

vyrážka

asténie/slabost (únava)

Méně časté:

sníženýpočet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek

sníženítělesnéhmotnosti, zvýšenítělesnéhmotnosti

pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky, duševníporucha, nenormální chování,

halucinace, hněv, zmatenost, citová nestálost/výkyvynálady, neklid

amnézie (ztráta paměti), porucha paměti (zapomětlivost), nenormální koordinace/ataxie

(porucha ovládání pohybů), parestézie (brnění), porucha pozornosti (ztrátasoustředění se)

diplopie (zdvojené vidění), rozmazané vidění

nenormálníjaternífunkční testy

vypadávání vlasů, ekzém, svědění

svalová slabost, myalgie (bolest svalů)

úraz

Vzácné:

infekce

sníženýpočet červených krvinek a/nebo bílých krvinek

sebevražda, poruchyosobnosti(poruchychování), nenormálnímyšlení (pomalé myšlení,

neschopnost soustředit se)

nekontrolovatelné svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, problémy sovládáním

pohybů, hyperkinéze (hyperaktivita)

zánět slinivkybřišní

jaterníselhání, hepatitida (zánět jater)

puchýře na kůži, vústech, očních či genitální oblasti, kožní erupce (výsev).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliz nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadě jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové

informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEKEPRILEXANUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimodohled adosah dětí.

Tentoléčivýpřípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

Nepoužívejte po uplynutídobypoužitelnostiuvedené na krabičce a na blistru zazkratkou

„Použitelné do“ nebo„EXP:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekEprilexanobsahuje

Eprilexan250 mg potahované tablety

Léčivou látkoujelevetiracetamum.Jednatableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.

Pomocnýmilátkamijsou: Povidon, sodná sůl kroskarmelózy, makrogol 6000, koloidní

bezvodýoxid křemičitý,magnesium-stearát, částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol,oxid

titaničitý, makrogol3350, mastek,hlinitýlakindigokarmínu.

Eprilexan500 mg potahované tablety

Léčivou látkou je levetiracetamum.Jednatableta obsahuje500mglevetiracetamu.

Pomocnýmilátkamijsou: Povidon, sodná sůl kroskarmelózy, makrogol 6000, koloidní

bezvodýoxidkřemičitý,magnesium-stearát, částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol,oxid

titaničitý, makrogol3350, mastek, žlutýoxidželezitý.

Eprilexan1000 mg potahované tablety

Léčivou látkou je levetiracetamum.Jednatableta obsahuje1000mglevetiracetamu.

Pomocnými látkamijsou: Povidon, sodná sůl kroskarmelózy, makrogol 6000, koloidní

bezvodýoxid křemičitý,magnesium-stearát, částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol,oxid

titaničitý, makrogol3350, mastek.

Jak přípravekEprilexanvypadá a co obsahuje toto balení

Eprilexan250 mg potahované tablety:

Eprilexan250 mg potahované tabletyjsou modré oválné potahované tablety,s půlicí rýhou na jedné

straně a svyraženým„250“na druhé straně tablety.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tabletypro snazší polykání, nikolivjejí rozdělenína stejné

dávky.

Tabletyjsou baleny vblistrech obsahujících 20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet.

Eprilexan500 mg potahované tablety:

Eprilexan500 mg potahované tabletyjsou žlutéoválné potahované tablety,s půlicírýhou na jedné

straně a svyraženým„500“na druhé straně tablety.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tabletypro snazší polykání, nikolivjejí rozdělenína stejné

dávky.

Tabletyjsou baleny vblistrech obsahujících 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet.

Eprilexan1000 mg potahované tablety:

Eprilexan1000 mg potahované tabletyjsoubíléoválné potahované tablety,s půlicí rýhou na jedné

straně a svyraženým„1000“na druhé straně tablety.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tabletyprosnazší polykání, nikolivjejí rozdělenína stejné

dávky.

Tabletyjsou baleny vblistrech obsahujících 10, 20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH

Ernst-Melchior-Gasse 20

1020 Vienna

Rakousko

Výrobce

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH

Ernst-Melchior-Gasse 20

1020 Vienna

Rakousko

Tento léčivý přípravek je včlenských zemích EHP schválen podtěmitonázvy:

Rakousko: Eprilexan

Bulharsko: Eprilexan

Česká republika: Eprilexan

Maďarsko: Eprilexan

Polsko: Eprilexan

Portugalsko: Eprilexan

Rumunsko: Eprilexan

Slovenská republika:Eprilexan

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:23.5.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls240296/2010, sukls240339/2010,

sukls240356/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Eprilexan250 mg potahované tablety

Eprilexan500 mg potahované tablety

Eprilexan1000 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 250 mg levetiracetamum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg levetiracetamum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 1000 mg levetiracetamum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Modré oválnépotahované tablety,s půlicí rýhou najedné straně as vyraženým

„250“nadruhé straně tablety.

Žluté oválné potahované tablety,s půlicí rýhou na jedné straně a s vyraženým

„500“na druhé straně tablety.

Bílé oválné potahované tablety,s půlicí rýhou na jedné straně a s vyraženým

„1000“na druhé straně tablety.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tabletypro snazší polykání, nikolivjejí rozdělenína stejné

dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Eprilexanjeindikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací

nebo bez ní u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií.

Eprilexanjeindikován jako přídatná terapie.

přiléčbě parciálníchzáchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dětí a

kojenců od 1 měsíce věku s epilepsií.

přiléčbě myoklonických záchvatů u juvenilnímyoklonické epilepsie u dospělých a

dospívajícíchod 12 let věku.

přiléčbě primárně generalizovanýchtonicko-klonických záchvatů u dospělých a

dospívajícíchod 12 let věku s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2Dávkování a způsob podání

Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, balení a sílu na základětělesnéhmotnosti a

dávky. U dávek do 250 mg a u pacientů, kteřínejsou schopni polykattablety,by se měl používat

perorální roztok.

Dávkování

Monoterapie pro dospělé adospívajícíod 16 let

Doporučená zahajovacídávka je 250 mg dvakrát denně, která bypo dvou týdnech užívání měla být

zvýšena na počáteční terapeutickou dávku 500 mg dvakrát denně. Dávka může být dále zvyšována

o 250 mg dvakrát denně každé dva týdny v závislostina klinické odpovědi. Maximální dávka je

1500 mg dvakrát denně.

Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) adospívající(12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby.

Podle klinické odpovědi a snášenlivostilze dennídávku zvýšit až na 1500 mg dvakrát denně.

Dávku lze zvyšovatnebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyřitýdny.

Zvláštní skupinypacientů

Starší pacienti (65 let a starší)

U starších pacientů s poruchou renálních funkcí (viz „Porucharenálních funkcí“ níže) se

doporučuje úprava dávky.

Porucha renálních funkcí

Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renální funkce.

Pro dospělé pacientypoužijte následující tabulku a dávku podle ní upravte. Při použitítéto

dávkovací tabulkyje nutno nejprveodhadnoutpacientovu clearance kreatininu (CLcr) v ml/min. U

dospělých adospívajícícho hmotnosti50 kg a více lze hodnotu CLcr v ml/minodhadnoutz hladin

kreatininu v séru (mg/dl) za použitínásledujícího vzorce:

[140-věk (roky)] xtělesnáhmotnost (kg)

CLcr (ml/min) =--------------------------------------------------------(x 0,85 u žen)

72 x hladina kreatininu v séru (mg/dl)

CLcr se poté upraví na plochu povrchu těla(BSA) následovně:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m²) =--------------------------x 1,73

BSA pacienta (m²)

Úprava dávkyu dospělých adospívajícíchpacientů s hmotností alespoň 50 kg s poruchou renálních

funkcí:

Skupina Clearance kreatininu Dávka a frekvence podávání

(ml/min/1,73m²)

Normální > 80 500 až 1500 mg dvakrát denně

Mírná 50-79 500 až 1000mg dvakrát denně

Střední 30-49 250 až 750 mg dvakrát denně

Závažná < 30 250 až 500 mg dvakrát denně

Dialyzovaní pacienti

vkonečném stádiu

onemocnění ledvin (1) - 500 až 1,000 mg jednou denně (2)

(1) První den léčbylevetiracetamem se doporučuje podat nasycovacídávku 750 mg.

(2) Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250 až 500 mg.

U dětís poruchou funkce ledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálních funkcí,

protože clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení je založeno na

studii s dospělými s poruchou funkce ledvin.

CLcr v ml/min/1,73 m²lze odhadnoutze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé

dospívající, dětia kojence s použitímnásledujícíhovzorce (Schwartzův vzorec):

Výška (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m 2

) =------------------------------------

Sérovýkreatinin (mg/dl)

ks = 0,45 pro donošené kojence do 1 roku věku; ks = 0,55 pro děti mladší než 13 let adospívající

dívky; ks = 0,7 pro dospívající chlapce

Úprava dávkování pro kojence, děti adospívajícípacientys hmotnostínižšínež 50 kg sporuchou

renálních funkcí:

Skupina Clearance

kreatininu

(ml/min/1,73m²) Dávka a frekvence podávání(1)

Kojenci od 1 do

méně než 6

měsíců Kojenci od 6 do23

měsíců, dětia

dospívajícíshmotností

nižšínež 50 kg

Normální > 80 7až21 mg/kg

(0,07až0,21

ml/kg)dvakrát

denně 10až30 mg/kg (0,10

až0,30 ml/kg)dvakrát

denně

Mírná 50-79 7až14 mg/kg

(0,07až0,14

ml/kg)dvakrát

denně 10až20 mg/kg (0,10

až0,20 ml/kg)dvakrát

denně

Střední 30-49 3,5až10,5

mg/kg (0,035až

0,105 ml/kg)

dvakrát denně 5až15 mg/kg (0,05až

0,15 ml/kg)dvakrát

denně

Závažná < 30 3,5až7 mg/kg

(0,035až0,07

ml/kg)dvakrát

denně 5až10 mg/kg (0,05až

0,10 ml/kg)dvakrát

denně

Dialyzovaní -- 7až14 mg/kg 10až20 mg/kg (0,10

pacienti

vkonečném

stádiu

onemocnění

ledvin (1) (0,07až0,14

ml/kg)jednou

denně(2) (4) až0,20 ml/kg)jednou

denně(3) (5)

(1)U dávek nižších než 250 mg a u pacientů neschopných polykat tabletybyměl být použit

perorální roztok.

(2)První den léčbylevetiracetamemse doporučujenasycovacídávka 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg).

(3)První den léčbylevetiracetamemse doporučujenasycovacídávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg).

(4)Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5 až 7 mg/kg (0,035až 0,07 ml/kg).

(5)Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5 až 10 mg/kg (0,05 až 0,10 ml/kg).

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba dávku nijak upravovat.

Upacientůs těžkou poruchou jaterníchfunkcímůže hodnota clearance kreatininu podhodnocovat

renální nedostatečnost.

Proto se přihodnotě clearance kreatininu < 60 ml/min/1,73 m 2 doporučuje snížit denní udržovací

dávku o 50 %.

Pediatrická populace

Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem

kvěku, tělesnéhmotnosti pacienta a dávce. Léková forma tabletynenívhodná pro podávání

kojencům a dětem mladším než 6 let. U této populace se dává přednost perorálnímu roztoku. Navíc

dostupná síla tablet nenívhodná pro počáteční léčbu dětí s hmotností nižší než 25 kg, pro pacienty

neschopné polykat tabletynebo pro podání nižších dávek než 250 mg. Ve všech těchto případech se

používá perorální roztok.

Monoterapie

Bezpečnost a účinnostpřípravkuEprilexanu dětíadospívajícíchdo 16 let nebyly u monoterapie

stanoveny.

Nejsou k dispozici žádné údaje.

Přídatná terapie pro kojence ve věku 6 až 23 měsíců, děti (2 až 11 let) adospívající(12 až 17 let) s

hmotností nižší než 50 kg

Perorální roztok je vhodnější léková forma pro kojence a děti mladší než 6 let.

Zahajovací terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

Podle klinické odpovědi a snášenlivostilze dávku zvýšit až na 30 mg/kg dvakrát denně. Změna

dávky byneměla překročit zvýšení nebo sníženío 10 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny. Musí se

použít nejnižší účinná dávka.

Dávka u dětí s hmotností 50 kg a vyššíje stejná jako u dospělých.

Dávkovací doporučení pro kojence od 6 měsíců věku, děti adospívající:

Tělesná hmotnost Zahajovací dávka:

10 mg/kg dvakrát denně Maximální dávka:

30 mg/kg dvakrát denně

6 kg (1) 60 mg (0,6 ml) dvakrát

denně 180 mg (1,8 ml) dvakrát

denně

10 kg (1) 100 mg (1 ml) dvakrát denně 300 mg (3 ml) dvakrát denně

15 kg (1)

150 mg (1,5 ml) dvakrát

denně 450 mg (4,5 ml)dvakrát

denně

20 kg (1) 200 mg (2 ml) dvakrát denně 600 mg (6 ml) dvakrát denně

25 kg 250 mg dvakrát denně 750 mg dvakrát denně

od 50 kg (2) 500 mg dvakrát denně 1500 mg dvakrát denně

(1)U dětís hmotnostído 25 kg bymělbýt na počátku léčbypokudmožno použit perorální

roztok 100 mg/ml.

(2)Dávka u dětí adospívajícíchs hmotností50 kg a vyšší je stejná jako u dospělých.

Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců

U kojenců se používá léková forma perorální roztok.

Způsobpodání

Potahované tabletyjenutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množství tekutiny, lze je užívat

spolu s jídlemnebo bez něj. Dennídávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita naléčivou látku, jinéderivátypyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

Pokud je nutno ukončit léčbupřípravkemEprilexan, doporučuje se na základě současné klinické

praxe vysazovat jej postupně (tj. u dospělých adospívajícíchs hmotnostívíce než 50 kg: snižování

o 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyřitýdny; u kojenců starších než 6 měsíců, dětía

dospívajícíchs hmotností nižší než 50 kg: dávka by se měla snižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát

denně každé dva týdny; u kojenců (pod 6 měsíců): snížení dávky bynemělo překročit 7 mg/kg

dvakrát denně každé 2 týdny).

Renální insuficience

PodávánípřípravkuEprilexanpacientům s poruchou renálních funkcí si může vyžádat úpravu

dávky. Upacientůs těžkou poruchou funkce jater je vhodné před zvolením dávky provést vyšetření

renálních funkcí (viz bod 4.2).

Sebevražda

U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášenypřípadysebevraždy,

pokusu o sebevraždu, sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných,

placebemkontrolovaných studií santiepileptikyprokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných

myšlenek a chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Proto u pacientů musí být sledoványznámkydeprese a/nebo sebevražedných představ a chování a

případně by měla být zvážena vhodná léčba. Pacientům(a jejichošetřovatelům) se musídoporučit,

aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známky deprese a/nebo

sebevražedných představ či chování.

Pediatrická populace

Léková forma tabletynenívhodná pro kojence a děti do 6 let.

Dostupné údaje u dětí nenaznačují vliv na růst a pubertu. Dlouhodobýúčinek u dětí na učení,

inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost však zatím není znám.

Bezpečnost a účinnost levetiracetamu nebyly u dětí s epilepsií do 1 roku dostatečně ověřeny.

Klinických studií se účastnilo pouze 35 kojenců mladších než 1 rok s parciálními záchvaty a pouze

13 z nich bylo ve věku <6 měsíců.

4.5Interakce s jinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptika

Údajez klinických studií před uvedením na trh provedených u dospělých ukazují, žeEprilexan

neovlivňuje sérové koncentrace již podávaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselina

valproová,fenobarbital, lamotrigin, gabapentin a primidon) a že tato antiepileptika neovlivňují

farmakokinetikupřípravkuEprilexan.

Stejně jako u dospělých není u pediatrických pacientů užívajících levetiracetamdo dávky60

mg/kg/den důkaz o klinickyvýznamnýchlékových interakcích. Retrospektivní hodnocení

farmakokinetických interakcí u dětí adospívajícíchs epilepsií (4 až 17 let) potvrdilo, že přídatná

léčba perorálně užívaným levetiracetamem neovliňuje sérové koncentrace současně podávaného

karbamazepinu a valproátu v ustáleném stavu. Údaje však naznačily, že antiepileptikaindukující

enzymy zvyšují clearance levetiracetamu u dětío 20 %. Dávku není třeba upravovat.

Probenecid

Bylo zjištěno, že probenecid (500 mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulárnísekrece, inhibuje

renální clearance primárního metabolitu, nikolivšak levetiracetamu. Koncentrace uvedeného

metabolitu nicméně zůstává nízká. Lze očekávat, že ostatní léčivé přípravkyvylučované aktivní

tubulárnísekrecíby také mohly snižovat renální clearance metabolitu. Vliv levetiracetamu na

probenecid nebyl studován a vliv levetiracetamu na další aktivně vylučované léčivé přípravky, např.

nesteroidní antirevmatika, sulfonamidy a methotrexát, není znám.

Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce

Levetiracetamv dávce 1000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku perorálních kontraceptiv

(ethinylestradiola levonorgestrel); endokrinní parametry(luteinizační hormon a progesteron) se

nezměnily. Levetiracetamvdávce 2000 mg denně neměl vlivnafarmakokinetiku digoxinu ani

warfarinu; protrombinové časy se nezměnily. Současné podávání s digoxinem, perorálními

kontraceptivyaniwarfarinem farmakokinetikulevetiracetamu neovlivnilo.

Antacida

Údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu nejsou k dispozici.

Jídlo a alkohol

Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila.

Údaje o interakcilevetiracetamu s alkoholemnejsou k dispozici.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Odpovídající údaje o podávání levetiracetamu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázalyreprodukčnítoxicitu (viz bod 5.3).

Potenciálníriziko pro člověka není známo.

PodávánípřípravkuEprilexanse v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné.

Fyziologické změnyběhemgraviditymohou stejně jako u jiných antiepileptik ovlivnit koncentraci

levetiracetamu. Běhemgraviditybyly zaznamenánypřípady sníženéplazmatickékoncentrace

levetiracetamu.

Kvýraznějšímu poklesu docházelo během třetího trimestru gravidity(vtomto obdobíbyla

koncentrace levetiracetamu v plazmě snížena až o 60 % proti výchozí koncentraci před začátkem

gravidity). Je nutno zajistitvhodný klinickýpřístup k těhotným ženám léčeným levetiracetamem.

Vysazení antiepileptické léčbymůže vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit matku i

plod.

Kojení

Levetiracetamse vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení nedoporučuje.

Pokudvšak je léčba levetiracetamem běhemkojenínezbytná, je třeba s ohledemna význam kojení

zvážit poměr rizika a přínosu léčby.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Údaje z klinické praxe

nejsou k dispozici, potenciální riziko pro člověka není známo.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinkyna schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebylyprovedeny.

Vzhledem kmožným rozdílům vindividuální citlivosti mohou někteřípacientipociťovat ospalost

nebo jiné příznaky související s centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby

nebo po zvýšení dávky. Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších

aktivit,např.řízenívozidelnebo obsluze strojů. Pacientůmse nedoporučuje řídit nebo obsluhovat

stroje, dokud se nezjistí,že jejich schopnost vykonávat tyto činnostineníovlivněna.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Následující profil nežádoucích účinků je založen na analýze souhrnu placebem kontrolovaných

klinických studií se všemi sledovanými indikacemi, do nichž bylo zařazeno celkem 3416 pacientů

léčených levetiracetamem. Tyto údaje jsou doplněnypoužitímlevetiracetamu vpříslušných

otevřených prodloužených studiích a po uvedení na trh. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

patřínasofaryngitida, somnolence, bolest hlavy, únava a závratě. Profil bezpečnosti levetiracetamu

je obecně podobnývjednotlivých věkových skupinách (u dospělých a pediatrických pacientů)a u

jednotlivých epileptických indikacích.

Tabulkovýpřehled nežádoucích účinků

Nežádoucíúčinky hlášené z klinických studií (u dospělých,dospívajících, dětíikojenců >1 měsíc)

a ze zkušenostípo uvedení na trh jsou uvedeny níže podle tříd orgánovýchsystémů a podle

frekvence. Pro klinické studie je frekvence definována takto: velmi časté (≥1/10),časté (≥1/100 až

<1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné(<1/10000).

Třída orgánových

systémů dle

MedDRA Kategorie frekvencí

Velmi časté Časté Méně časté Vzácné

Infekce a

infestace Nasofaryngitida Infekce

Poruchy krve a

lymfatického

systému Trombocytopenie,

leukopenie (1) Pancytopenie (1,2) ,

neutropenie (1)

Poruchy

metabolismu a

výživy Anorexie Sníženítělesné

hmotnosti (1) ,

zvýšenítělesné

hmotnosti

Psychiatrické

poruchy Deprese, hostilita/

agrese,úzkost (1) ,

insomnie,

nervozita/podráždě

nost Pokus o

sebevraždu (1) ,

sebevražedné

myšlenky (1) ,

psychotická

porucha (1) ,

abnormální

chování (1) ,

halucinace (1) ,

hněv (1) ,stav

zmatenosti (1) ,

afektivní

labilita/změny

Provedená

sebevražda (1) ,

porucha osobnosti,

abnormální myšlení

Poruchy

nervového

systému Somnolence,

bolest hlavy Konvulze, poruchy

rovnováhy, závratě,

letargie, třes Amnésie,porucha

paměti, porucha

koordinace/ataxie,

parestézie (1) ,

porucha pozornosti Choreoatetóza (1) ,

dyskineze (1) ,

hyperkinéze

Poruchy oka Diplopie,

rozmazané vidění

Poruchy ucha a

labyrintu Vertigo

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy Kašel

Gastrointestinální

poruchy Bolest břicha,

průjem, dyspepsie,

zvracení, nauzea Pankreatitida (1)

Poruchy jater a

žlučových cest Abnormálníjaterní

funkční testy (1) Selháníjater (1) ,

hepatitida (1)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně Vyrážka Alopecie (1) ,ekzém,

pruitus, Toxickáepidermální

nekrolýza (1) , Stevens-

Johnsonův

syndrom (1) , erythema

multiforme (1)

Poruchy

pohybového

systému a Svalová slabost,

myalgie

pojivové tkáně

Celkové poruchy

a lokální reakce

po podání Asténie/únava

Úrazy,otravy a

procedurální

komplikace Úraz

(1)Nežádoucí účinky přidané po uvedení na trh.

(2)U některých případů byl zjištěn útlum kostní dřeně

Popis vybraných nežádoucích účinků

Riziko anorexie jevyššípřisoučasnémpodávání levetiracetamu a topimarátu.

V několika případech alopecie byla po vysazenílevetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu.

Pediatrická populace

Vplacebem kontrolovaných a otevřených prodloužených studiích u pacientů od 1 měsíce do méně

než 4 let bylo levetiracetamemléčeno celkem 190 pacientů. Šedesát (60) pacientů bylo léčeno

levetiracetamem vplacebemkontrolovaných studiích. Vplacebem kontrolovaných a otevřených

prodloužených studiích u pacientů ve věku 4 až 16 let bylo levetiracetamem léčeno celkem 645

pacientů. 233 ztěchto pacientů bylo léčeno levetiracetamem vplacebem kontrolovaných studiích.

Vobou těchto pediatrických věkových skupinách jsou tyto údaje doplněny zkušenostmi spoužitím

levetiracetamu po uvedenína trh.

Profil nežádoucích účinků levetiracetamuje obecně podobnývjednotlivých věkových skupinách a

u schválených epileptických indikací.Výsledkybezpečnostiupediatrickýchpacientůvplacebem

kontrolovaných klinických studiíchbyly konzistentní s bezpečnostním profilem levetiracetamu u

dospělých, svýjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které bylyčastější u

dětínež u dospělých.U dětíadospívajícíchve věku od 4 do 16 let bylo častěji než vjiných

věkových skupinách nebo vcelkovémprofilu bezpečnostihlášeno zvracení (velmičasté, 11,2 %),

agitovanost(časté, 3,4 %), změny nálady (časté, 2,1 %), afektivnílabilita (časté, 1,7 %), agresivita

(časté, 8,2 %), abnormální chování (časté, 5,6 %) a letargie (časté, 3,9 %). U kojenců a dětí ve věku

od 1 měsíce do méně než 4 let byla častějinež vjiných věkových skupinách nebo vcelkovém

profilu bezpečnostihlášena podrážděnost (velmi časté, 11,7 %) a porucha koordinace (časté, 3,3 %).

Dvojitě zaslepená placebemkontrolovaná bezpečnostní pediatrická studie s uspořádáním pro

hodnocení non-inferioritysledovala kognitivní a neuropsychologické účinky levetiracetamu u 4 až

16letých dětítrpících parciálnímizáchvaty.Ze studie vyplývá, že v populaci léčené podle protokolu

se levetiracetamneodlišoval (nebyl horší) od placeba s ohledemna změnu od výchozího stavu ve

složenémskóre k hodnocenípamětiLeiter-R zahrnujícím pozornost a paměť (Leiter-R Attention

and Memory, MemoryScreen Composite score). Výsledkytýkající se chování a emočního

fungování naznačovaly u pacientů léčených levetiracetamemzhoršení, pokud jde o agresivní

chování, což bylo měřeno standardizovaným a systematickým způsobem za použitíověřeného

nástroje (CBCL–Achenbach Child Behavior Checklist).

Nicméně upacientů, kteří užívali levetiracetam v dlouhodobé otevřené následné studii, nedošlo v

průměru ke zhoršení chování a emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla

horšíoprotivýchozímu stavu.

4.9Předávkování

Symptomy

Připředávkování levetiracetamem byla pozorována somnolence, agitovanost, agresivita, poruchy

vědomí, respirační útlum a kóma.

Léčba předávkování

Po akutním předávkování je třeba žaludek vyprázdnit výplachem nebo vyvoláním zvracení.

Žádné specifické antidotum levetiracetamu neník dispozici. Léčba předávkování je symptomatická

a může zahrnovat i hemodialýzu. Účinnost vylučování levetiracetamu dialýzou je 60 % a

primárního metabolitu 74 %.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika,

ATCkód: N03AX14

Léčivá látka, levetiracetam, je derivát pyrrolidonu (S-enantiomer α-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamidu), jenž není chemickynijak příbuzný se stávajícími antiepileptickýmiléčivými látkami.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn, zdá se však, že je odlišnýod

ostatních v současnostiužívaných antiepileptik. Pokusyin vitroain vivonasvědčují tomu, že

levetiracetamneměníanizákladní charakteristikybuněk ani normální přenos nervových vzruchů.In

vitrostudie ukazují, že levetiracetamovlivňuje hladinu Ca2+ v neuronech částečnou inhibicí

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca2+ z intraneuronálních zásob. Levetiracetam

navíc částečně antagonizuje snížení aktivityGABA-a glycinovýchkanálů způsobené zinkem a

betakarboliny. Mimoto se levetiracetamvin vitrostudiích u hlodovaců váže na specifické vazebné

místo v mozkové tkáni. Specifickým vazebným místem je synaptickývezikulární protein 2A, který

je považován za součást procesů fúzevezikulů a exocytózyneurotransmiterů. Levetiracetama jeho

analoga mají různou afinitu k vazbě na synaptickývezikulární protein 2A, což koreluje s jejich

potencík zábraně vzniku záchvatů v audiogenních modelech epilepsie u myší. Uvedené nálezy

naznačují, že interakce mezi levetiracetamem a synaptickým vezikulárním proteinem 2A bymohla

přispívat k jeho antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetamposkytuje ochranu před záchvatyve velkém počtu zvířecích modelů parciálních a

primárně generalizovaných záchvatů, aniž by měl pro-konvulzivní účinky. Primární metabolitje

neaktivní.

U lidí potvrdila aktivita připarciální igeneralizovanéepilepsii (epileptiformní

výboj/fotoparoxysmální odpověď) široké spektrum preklinicky stanoveného farmakologického

profilu levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatná léčba parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých,

dospívajících, dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií:

Účinnost levetiracetamu u dospělých byla prokázána ve 3 dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studiích v denní dávce 1000 mg, 2000 mg nebo 3000 mg rozdělené do dvou dílčích

dávek, s délkou léčby až 18 týdnů. V analýze sdružených dat bylo procento pacientů, kteří dosáhli

snížení frekvence parciálních záchvatů za týden o 50 % a více proti počátečnímu stavu při stabilní

dávce (12/14 týdnů) 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u pacientů s 1000 mg, 2000 mg resp. 3000 mg

levetiracetamu a 12,6 % u placeba.

Pediatrická populace

Upediatrických pacientů(4 až 16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené

placebemkontrolované studii, do které bylo zařazeno 198 pacientů, s trváním léčby14 týdnů. V

této studii byl levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den(s dávkováním dvakrát denně).

44,6 % pacientů léčených levetiracetamem a 19,6 % pacientů s placebemdosáhlo sníženífrekvence

parciálních záchvatů za týden protipočátečnímu stavu o 50 % a více. Při pokračující dlouhodobé

léčbě bylo 11,4 % pacientů bez záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2 % pacientů bylo bez

záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Upediatrických pacientů(ve věku 1 měsíc až méně než 4 roky) byla účinnost levetiracetamu

stanovena ve dvojitě zaslepené placebemkontrolované studii, která zahrnovala 116 pacientů a léčba

trvala 5 dní. V této studiidostávalipacientidenní dávku 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg nebo 50

mg/kg perorálního roztoku na základě titračního rozpisu podle věku. V této studii byla použita

dávka 20 mg/kg/den titrovaná do 40 mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 6

měsíců, a dávka 25 mg/kg/den titrovaná do 50 mg/kg/den pro děti ve věku 6 měsíců až 4 roky.

Celková denní dávka byla podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách.

Primárním měřítkem účinnostibyl podíl pacientů odpovídajících na léčbu (frekvence respondérů, tj.

procento pacientů s≥50% poklesem průměrné denní frekvence parciálních záchvatů od výchozího

stavu), kterýbyl hodnocen zaslepeně centrálním hodnotitelem prostřednictvím 48hodinového video

EEG záznamu. Do analýzy účinnostibylo zahrnuto 109 pacientů, kteří měli nejméně 24 hodin video

EEG záznamu v obou obdobích, výchozím i hodnoceném. 43,6 % pacientů léčených

levetiracetamem a 19,6% pacientů léčených placebem bylo považováno za respondéry.Výsledkyse

shodují napříč věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6 % pacientů bez

záchvatů nejméně po dobu 6 měsíců a 7,8 % bylo bez záchvatů nejméně 1 rok.

Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u pacientů od

16 let s nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu v monoterapiibyla prokázána ve dvojitě zaslepeném paralelním porovnání

non-inferioritys karbamazepinem s řízeným uvolňováním(CR)u 576 pacientů s nově nebo

nedávno diagnostikovanou epilepsií od 16 let věku. U pacientů muselybýt přítomny pouze

spontánní parciální záchvatynebo generalizované tonicko-klonické záchvaty.Pacientibyli

randomizováni kužíváníkarbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400 až 1200 mg/den nebo

levetiracetamu v dávce 1000 až 3000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislostina terapeutické

odpovědi. Bez záchvatů po dobu 6 měsíců bylo 73,0 % pacientů s levetiracetamem a 72,8%

pacientů s karbamazepinemCR; korigovaný absolutnírozdílmeziléčbami byl0,2 % (95% interval

spolehlivosti:-7,8; 8,2). Více než polovina pacientů byla bez záchvatů po dobu 12 měsíců (56,6 % a

58,5 % pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinemCR).

Ve studii odrážející klinickou praxi mohla být vysazena souběžná antiepileptickáléčba u části

pacientů, kteříodpovědělina přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a

dospívajícíchod 12 let věku.

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající

16 týdnů u pacientů od 12 let věku s idiopatickou generalizovanou epilepsií s myoklonickými

záchvatyu různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií. V této

studii byl levetiracetamužíván v dávce 3000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 58,3 %

pacientů léčených levetiracetamem a 23,3 % pacientů s placebemdosáhlo sníženípočtu dnů s

myoklonickýmzáchvatemza týden alespoň o 50 %. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 28,6 %

pacientů bez myoklonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 21,0% pacientů bylo bez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a

dospívajícíchod 12 let věku s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu byla prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii trvající

24 týdnů, která zahrnovala dospělé,dospívajícía omezený počet dětítrpících idiopatickou

generalizovanou epilepsií s primárně generalizovanými tonicko-klonickýmizáchvaty(PGTC) u

různých syndromů (juvenilní myoklonická epilepsie, juvenilníepilepsie s absencemi, dětská

epilepsie s absencemi nebo epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickýmizáchvatypo

probuzení). V této studii byl levetiracetamužíván v dávce 3000 mg/den u dospělých amladistvých

nebo 60 mg/kg/den u dětí rozdělené do dvou denních dávek.

72,2 % pacientůléčených levetiracetamem a 45,2 % pacientů s placebemdosáhlo sníženífrekvence

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden o 50 % a více. Při pokračující

dlouhodobé léčbě bylo 47,4 % pacientů bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců

a 31,5 % pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetamje vysoce rozpustná látka s vysokou schopností průniku. Farmakokinetický profil je

lineární s nízkou intra-a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke

změně clearance. K dispozici nejsou žádné důkazy o větší variabilitě mezi pohlavími, rasami ani

cirkadiánnívariabilitě. Farmakokinetickýprofil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsiíje

srovnatelný.

Vzhledem k úplnému a lineárnímu vstřebávání lze plasmatické hladiny předvídat na základě

perorální dávky levetiracetamu, vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti. Plasmatickéhladiny

levetiracetamu tedynení nutno monitorovat.

Byla prokázánavýznamná korelace mezi plasmatickou koncentrací a koncentrací ve slinách u dětí i

dospělých(poměr koncentrace ve slinách/koncentrace v plasmě se pohybujev rozmezí1 až 1,7 pro

tabletya 4 hodinypo podáníipro perorální roztok).

Dospělí amladiství

Absorpce

Levetiracetamse po perorálním podání rychle vstřebává. Absolutní biologická dostupnost po

perorálním podání se blíží 100 %.

Maximální plasmatické koncentrace (C

) jsou dosaženyza1,3 hodiny po podání dávky.

Ustáleného stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně. Maximálních

koncentrací (C

) ve výši 31μg/ml se běžně dosahuje po jednorázové dávce 1000 mg a 43μg/ml

po opakované dávce 1000 mg dvakrát denně.

Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce

Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici.

Levetiracetamanijeho primární metabolitse ve významné míře nevážou na bílkoviny krevní

plasmy (<10 %).

Distribučníobjem levetiracetamu je přibližně 0,5 až 0,7 l/kg, což je hodnota blízká celkovému

objemu vodyvorganismu.

Biotransformace

Levetiracetamnenívlidském organismu výrazně metabolizován. Hlavní metabolickou cestou (24

% dávky) je enzymatická hydrolýza acetamidové skupiny. Izoenzymy jaterního cytochromu P450

nepodporují vznik primárního metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidové skupinybyla zjištěna v

řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolitucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Byly zjištěny i dva méně významné metabolity.Jeden bylzískán hydroxylací pyrrolidonového jádra

(1,6 % dávky) a druhýotevřenímpyrrolidonového kruhu (0,9 % dávky).

Další neidentifikované složky představovaly pouze 0,6 % dávky.

In vivonebyla zjištěna žádná enantiomerová interkonverze u levetiracetamu, aniu jeho primárního

metabolitu.

In vitrobylo zjištěno, že levetiracetama jeho primární metabolitneinhibují hlavní izoformy

jaterního cytochromu P450 u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetamin vitro

navíc neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové.

V kulturách lidských hepatocytů měllevetiracetam minimální nebo žádnýúčinek na CYP1A2,

SULT1E1 nebo UGT1A1. Levetiracetamzpůsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4.In vitro

ain vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že byin

vivodocházelo k významné indukci enzymů. Proto je interakcepřípravkuEprilexans jinými

látkami nepravděpodobná.

Eliminace

Plasmatický poločas u dospělých byl 7±1 hodina a nelišil se podle dávky, způsobu podání ani při

opakované aplikaci. Střední hodnota celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně95 % dávky(přibližně 93 % dávky

se vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3 % dávky.

Kumulativnívylučování levetiracetamu močíběhemprvních 48 hodin dosáhlo 66 % dávky; v

případě jeho primárního metabolitu 24 % dávky. Renální clearance levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg,

pro ucb L057 4,2 ml/min/kg, což ukazuje, že levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s

následnou tubulární reabsorpcí a že primární metabolitse kromě glomerulárnífiltrace vylučuje i

aktivní tubulární sekrecí. Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu.

Staršípacienti

U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40 % (10 až 11 hodin). To souvisí

se snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha renálních funkcí

Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearance

kreatininu. Proto se upacientůse středně závažnou a závažnou renální poruchou doporučuje upravit

udržovací denní dávkupřípravku Eprilexanpodle clearancekreatininu (viz bod 4.2).

U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním selháním byl poločas mezi dialýzami

přibližně 25 hodin a během dialýzypřibližně 3,1 hodin. Frakční vylučování levetiracetamu během

typické 4hodinové dialýzy činilo 51 %.

Porucha funkce jater

U jedinců s mírnou a středně závažnou poruchou funkce jater nedocházelo k žádné významné

změně clearance levetiracetamu. U většiny jedinců se závažnou poruchou funkce jater byla

clearance levetiracetamu snížena o více než 50 % v důsledku současné poruchyrenálnífunkce (viz

bod 4.2).

Pediatrická populace

Děti(4 až 12 let)

Po perorálním podání jedné dávky(20 mg/kg) dětem s epilepsií (6 až 12 let) byl biologický poločas

levetiracetamu 6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance bylapřibližně o 30 % vyšší než u

dospělých s epilepsií.

Po podání opakovaných dávek (20 až 60 mg/kg/den) dětem s epilepsií (4 až 12 let) byl

levetiracetamrychle absorbován. Maximální plasmatické koncentrace bylo dosaženo 0,5 až 1,0

hodinu po podání. Bylo pozorováno lineární a dávce úměrné zvýšení maximální plasmatické

koncentrace a plochypod křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná

clearance byla 1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc až 4 roky)

Po jednorázovémpodání (20 mg/kg) perorálního roztoku 100 mg/ml dětem s epilepsií (1 měsíc až 4

roky) byllevetiracetamrychle absorbován a maximálníplasmatická koncentrace byla pozorována

přibližně 1 hodinu po podání. Farmakokinetické výsledkyukazují, že eliminační poločas je u dětí

kratší(5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny), a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší

(1,5 ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg).

V analýze populační farmakokinetikyprovedené u pacientů ve věku od 1 měsíce do 16 let

korelovala tělesná hmotnost významně se zdánlivou clearance (clearance narůstala se zvýšením

tělesné hmotnosti), a se zdánlivým distribučním objemem. Na oba parametrymělvliv také věk.

Tento účinek byl výraznější u mladších dětí,ustupoval se zvyšujícím se věkem a kolem4 let věku

se stalzanedbatelným.

V obou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20% zvýšení zdánlivé clearance

levetiracetamupřisouběžnémpodávánílevetiracetamus antiepileptiky, které indukují tvorbu

enzymů.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti,

genotoxicitya karcinogenitynenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka.

Nežádoucíúčinky, které nebylypozorovány v klinických studiích, alebylyzjištěnyu potkanů a v

menšímíře u myší, přiexpozici podobným hladinám jako u člověka a s potenciálním významem

pro použitív klinické praxi, byly jaterní změny naznačující adaptivní odpověď, jako je zvýšená

hmotnost a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plasmě.

U potkanů nebyly v dávkách až 1800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky u

lidí v přepočtu na mg/m 2 nebo expozici) pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců ani

samic urodičů a první generace potomků.

Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) bylyprovedeny u potkanů s dávkami 400, 1200 a

3600 mg/kg/den. Při dávce 3600 mg/kg/den došlo pouze v jedné z těchto dvou EFV studií k

nepatrnému snížení fetální hmotnosti,spojenému s hraničním nárůstem počtu kostních

variant/menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortalityani ke zvýšení výskytu

malformací. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežádoucích účinků) byla 3600 mg/kg/den pro

březí samice potkanů (12násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 )

a 1200 mg/kg/den pro plody.

Čtyřistudie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1200 a

1800 mg/kg/den. Dávka 1800 mg/kg/den vedla ke značné toxicitě u samic-matek a ke snížení

fetální hmotnosti, spojenému se zvýšeným výskytem plodů s kardiovaskulárními/kosterními

anomáliemi. NOAEL byla < 200 mg/kg/den pro samice-matkya 200 mg/kg/den pro plody

(odpovídá maximální doporučené denní dávce u lidí při přepočtuna mg/m 2

).

Studie perinatálního a postnatálního vývojebyla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70,

350 a 1800 mg/kg/den. NOAEL byla≥1800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a

vývojmláďat F1 až do odstavení (6násobek maximálnídoporučené denní dávkyu lidípřipřepočtu

namg/m 2 ).

Studie s novorozenci a mláďatyzvířat neukázaly u psů a potkanů žádné nežádoucí účinkyna

standardní kritéria hodnocení vývoje a maturace v dávkách do 1800 mg/kg/den (6 až 17násobek

maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Eprilexan250 mg potahované tablety

Jádro tablety:

Povidon

Sodná sůlkroskarmelosy

Makrogol 6000

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potah tablety(Potahová soustavaOpadryII 85F20694modrá):

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol3350

Mastek

Hlinitýlak indigokarmínu(E 132)

Eprilexan500 mg potahované tablety

Jádro tablety:

Povidon

Sodná sůlkroskarmelosy

Makrogol 6000

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potah tablety(Potahová soustavaOpadryII 85F32004žlutá):

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastek

Žlutýoxid železitý(E 172)

Eprilexan1000 mg potahované tablety

Jádro tablety:

Povidon

Sodná sůlkroskarmelosy

Makrogol 6000

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potah tablety(potahová soustavaOpadryII 85F18422 bílá):

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastek

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Tentoléčivýpřípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

6.5Druh obalu a velikost balení

Eprilexan250 mg potahované tabletyje dodáván vAl/PVC/Aclar blistrech ve velikostech balení

20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet.

Eprilexan500 mg potahované tabletyje dodáván vAl/PVC/Aclar blistrech ve velikostech balení

10, 20, 30, 50,60, 100, 120a 200 potahovaných tablet.

Eprilexan1000 mg potahované tabletyje dodáván vAl/PVC/Aclar blistrech ve velikostech balení

10, 20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitýpřípravek nebo odpad musíbýt zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH

Ernst-Melchior-Gasse 20

1020 Vienna

Rakousko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Eprilexan250 mg potahované tablety: 21/337/12-C

Eprilexan500 mg potahované tablety: 21/338/12-C

Eprilexan 1000 mg potahované tablety: 21/339/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.5.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

23.5.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace