EPHEDRIN BIOTIKA 50MG/ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EFEDRIN-HYDROCHLORID (EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
BB Pharma a.s., Praha
ATC kód:
C01CA26
INN (Mezinárodní Name):
EPHEDRINE HYDROCHLORIDE (EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM)
Dávkování:
50MG/ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Subkutánní/intramuskulární/intravenózní podání
Jednotky v balení:
10X1ML Ampulka
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
EFEDRIN
Přehled produktů:
EPHEDRIN BIOTIKA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
78/ 765/92-S/C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8585004405508

sp.zn. sukls320602/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

EPHEDRIN Biotika

50 mg/ml injekční roztok

Ephedrini hydrochloridum

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

používat,

protože

obsahuje pro

Vás

důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka, nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi,

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové

informaci

Co je Ephedrin Biotika a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ephedrin Biotika používat

Jak se Ephedrin Biotika používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ephedrin Biotika uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ephedrin Biotika a k

čemu se používá

Ephedrin Biotika patří do skupiny léků zvaných sympatomimetika, které působí proti poklesu krevního

tlaku při anafylaktických reakcích, stimulují srdce a usnadňují dýchání.

Ephedrin Biotika se používá při:

náhlém snížení krevního tlaku způsobující nedokrevnost mozku a přechodnou ztrátu vědomí

vazomotorický kolaps), zpomalení srdeční činnosti (sinusová bradykardie) při sklonu ke

krátkodobým ztrátám vědomí (ortostatickým synkopám).

nočním pomočování (enuresis nocturna), upadání do krátkodobého spánku proti své vůli během

dne (narkolepsie).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Ephedrin Biotika

používat

Nepoužívejte

Ephedrin Biotika

jestliže jste alergický(á) na efedrin nebo jiná sympatomimetika nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže máte vysoký krevní tlak (hypertenzi),

jestliže máte onemocnění srdce (jako je např. srdeční nedostatečnost, sinusová tachykardie)

při srdečním infarktu,

jestliže máte hyperfunkci štítné žlázy,

při traumatickém šoku (způsobeném úrazem).

Upozornění a opatření

Před použitím Ephedrinu Biotika se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Ephedrin Biotika Vám bude podáván s opatrností, pokud máte cukrovku, zvětšenou prostatu nebo

onemocnění cév (jako je kornatěním tepen, cévní výduť). Při dlouhodobém podávání přípravku se u Vás

mohou vyskytnout poruchy krevního oběhu a nervové poruchy.

Na přípravek může vzniknout léková závislost, při dlouhodobém podávání vyšších dávek je riziko vzniku

toxické psychózy.

Další léčivé přípravky a Ephedrin

Biotika

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Nejzávažnější jsou interakce s inhibitory MAO (léky k léčbě depresí) a halotanem (způsobuje vznik

poruch srdečního rytmu až fibrilace komor), a opatrnost se vyžaduje při kombinování s léky

stimulujícími srdeční sval.

Přípravek zesiluje účinek digitalisových glykozidů (látek působících na srdce).

V kombinaci s kofeinem může vyvolat bušení srdce.

Současné podávání vyšších dávek theofylinu a aminofylinu (léky používané při dýchacích potížích)

zvyšuje toxicitu efedrinu.

Roztok efedrinu se nesmí kombinovat s hydrokortizonem a některými barbituráty (látkami tlumícími

nervovou soustavu).

Reserpin (používá se k léčbě vysokého krevního tlaku) a perorální kontraceptiva (přípravky bránící

ženám otěhotnět, podávané ústy) účinnost efedrinu snižují. Po aplikaci efedrinu se může měnit odpověď

na katecholaminy (hormony produkované buňkami dřeně nadledvin).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Ephedrin Biotika proniká placentární bariérou (přechází z těla matky do těla plodu) o jeho podaní

rozhodne Váš ošetřující lékař.

Kojení

Ephedrin Biotika přechází do mateřského mléka v množství, které může ovlivnit dítě a proto je

zapotřebí kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Používání Ephedrinu Biotika se může projevit nervovou podrážděností, bolestí hlavy, proto o Vaší

schopnosti vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost (např. řídit motorová vozidla a obsluhovat

stroje) rozhodne lékař.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Ephedrin Biotika

používá

Lékař Vám bude podávat přípravek injekčně do žíly, do svalu nebo pod kůži. Potřebnou dávku určí na

základě údajů o Vaší tělesné hmotnosti, věku a zdravotním stavu.

Informace o dávkování jsou uvedeny na konci příbalové informace a jsou určeny pro zdravotnické

pracovníky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů):

Výskyt asi u 5 % pacientů:

neklid, nespavost, bolest hlavy, poruchy hybnosti,

svalová slabost, třes, pocení,

nauzea (pocit na zvracení), zvracení,

bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, hypertenze (vysoký krevní tlak),

paranoidní psychóza (závažné duševní onemocnění), bludy, halucinace,

poruchy močení,

zánětlivé onemocnění kůže,

tachyfylaxe (rychlé vymizení účinku léku na organismus při jeho opakovaném podání v krátkých

intervalech).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Ephedrin Biotika

uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ephedrin Biotika obsahuje

Jedna ampule o objemu 1ml obsahuje ephedrini hydrochloridum 50 mg.

Pom

ocná

l

átka

: voda pro injekci, hydroxid sodný.

Jak Ephedrin Biotika

vypadá a co obsahuje toto balení

Ampule z bezbarvého skla s etiketou obsahuje čirou bezbarvou tekutinu, vložka z PVC, krabička

Velikost balení: 10 ampulí po 1 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika

Výrobce

HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

1. 10. 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Efedrin se musí dávkovat individuálně, podle oběhových parametrů. Následující údaje mají sloužit jen

orientačně jako směrnice:

dávkování dětem

Dětem do 1 roku se podává výjimečně subkutánně 5 mg (0,1 ml) nebo intravenózně 2,5 mg (0,05 ml) 1

až 2krát denně.

Dětem od 1 do 6 let se podává subkutánně 12,5 mg (0,25 ml) nebo intravenózně 5 mg (0,1ml) 1 až

2krát denně.

Dětem od 6 do 15 let se podává subkutánně 25 mg (0,5 ml) nebo intravenózně 10 mg (0,2 ml) 1 až

2krát denně.

dávkování dospělým

Při kolapsových stavech se podává 25-50 mg (0,5 až 1 ml) subkutánně nebo intramuskulárně.

Při bronchospazmu se podá počáteční dávka 12,5-25 mg, další dávky podle reakce pacienta.

Při potřebě intravenózního podání se dávka 0,4 ml (20 mg) zředí izotonickým roztokem chloridu

sodného do 20 ml a podává se velmi pomalu.

Nejvyšší jednotlivá dávka je při podkožním a nitrosvalovém podání 50 mg.

Nejvyšší denní dávka je při podkožním a nitrosvalovém podání 150 mg.

Předávkování

Příznaky:

Předávkování efedrinu se projevuje variabilní symptomatologií ze sympatomimetického dráždění

kardiovaskulárního a nervového systému. Dostavuje se nauzea (nevolnost), horečka, hypertenze,

tachykardie, srdeční arytmie, prekordiální bolest, palpitace, respirační deprese, konvulze, kóma, zástava

srdce. Může se vyvinout hypokalémie a respirační alkalóza. Centrální účinky zahrnují strach, anxietu

(úzkost), neklid, tremor, nespavost, konfuze (zmatenost), iritabilita (dráždivost). Objevuje se i

paranoidní psychóza, bludy a halucinace.

Léčba:

Léčba předávkování je symptomatická, zaměřená na tlumení centrálních účinků neuroleptiky a

anxiolytiky. Sedace zpravidla zmírňuje kardiovaskulární účinky. Nutná je úprava těžké hypokalémie a

respirační alkalózy. Při monitorování kardiovaskulárních funkcí je možno upravit tachyarytmii nebo

hypertenzi podáváním alfa-blokátorů (fentolamin), beta-blokátorů (propranolol, esmolol),

kombinovaných alfa- i beta-blokátorů (labetalol) nebo nitroprusidu.

sp.zn. sukls320602/2018

Souhrn

údajů o příprav

ku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

EPHEDRIN Biotika

50 mg/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje ephedrini hydrochloridum 50 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: Obsahuje sodík ve formě hydroxidu sodného na úpravu pH.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Popis přípravku: čirá, bezbarvá tekutina

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Oběhové: vazomotorický kolaps, sinusová bradykardie (při sklonu k ortostatickým synkopám).

Centrální: enuresis nocturna, narkolepsie.

Ve výjimečných případech by mohl být efedrin použit k léčbě alergických reakcí.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Efedrin se musí dávkovat individuálně, podle oběhových parametrů. Následující údaje mají sloužit jen

orientačně jako směrnice:

a) dávkování dětem

Dětem do 1 roku se podává výjimečně subkutánně 5 mg (0,1 ml) nebo intravenózně 2,5 mg (0,05 ml)

1 až 2 krát denně.

Dětem od 1 do 6 let se podává subkutánně 12,5 mg (0,25 ml) nebo intravenózně 5 mg (0,1 ml) 1 až 2

krát denně.

Dětem od 6 do 15 let se podává subkutánně 25 mg (0,5 ml) nebo intravenózně 10 mg (0,2 ml) 1 až 2

krát denně.

b) dávkování dospělým

Při kolapsových stavech se podává 25-50 mg (0,5 až 1 ml) subkutánně nebo intramuskulárně.

Při bronchospazmu se podá počáteční dávka 12,5-25 mg, další dávky podle reakce pacienta.

Při potřebě intravenózního podání se dávka 0,4 ml (20 mg) zředí izotonickým roztokem chloridu

sodného do 20 ml a podává se velmi pomalu.

Nejvyšší jednotlivá dávka je při podkožním a nitrosvalovém podání 50 mg.

Nejvyšší denní dávka je při podkožním a nitrosvalovém podání 150 mg.

Přípravek se doporučuje aplikovat ráno a odpoledne, nikoliv večer, protože může způsobit nespavost.

Způsob podání

EPHEDRIN Biotika se podává pomalu intravenózně, intramuskulárně, nebo subkutánně.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, nebo na

jiná sympatomimetika. Arteriální hypertenze, srdeční nedostatečnost, ischemická choroba srdce,

infarkt myokardu, hypertyreóza, traumatický šok, sinusová tachykardie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Efedrin se nesmí použít u hypovolemických pacientů jako monoterapie. Jen v absolutně nevyhnutných

případech se může efedrin podat současně s primárním doplněním objemu nebo k zachování

koronární a cerebrální perfuze při depleci objemu. Efedrin působí i v nejmenších dávkách

vazokonstrikčně. Účinkuje dráždivě na mozkovou kůru a na subkortikální centra. Při využívání

periferních účinků efedrinu je centrální stimulační efekt efedrinu často nežádoucím účinkem.

Opatrnost je potřebná u pacientů s diabetes mellitus, aneuryzmatem, hypertrofií prostaty a

arteriosklerózou. Vzhledem na toleranci, jenž vzniká na efedrin, jsou známy případy dlouholetého

podávání efedrinu v gramových dávkách, po kterých obyčejně dochází k cirkulačním a nervovým

poruchám.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

Na

přípravek

můž

e vznikat

léková

z

ávis

lost (efedrinizmus) a

při

dlouhodob

ém

pou

žívání,

hlavně

vyšších

dávek,

tox

ické

psychó

zy. Efedrin je z

ařa

zen do skupiny prekurz

orů

omamných

a psychotropních lá

tek.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejzávažnější jsou interakce s inhibitory MAO a halotanem (arytmie až fibrilace komor) a opatrnost

se vyžaduje při kombinování s kardioaktivními farmaky. Přípravek potencuje účinek digitalisových

glykozidů. V kombinaci s kofeinem může vyvolat palpitace. Současné podávání vyšších dávek

theofylinu a aminofylinu zvyšuje toxicitu efedrinu.

Hypoxie, hyperkapnie a acidóza mohou snížit účinek efedrinu a/nebo negativně ovlivnit incidenci

nežádoucích účinků.

Reserpin a perorální kontraceptiva účinnost efedrinu snižují. Po aplikaci efedrinu se může měnit

odpověď na katecholaminy.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Efedrin patří do kategorie C. V experimentech na laboratorních zvířatech byl prokázán teratogenní

potenciál. Poškození se projevuje specifickými vývojovými abnormalitami kardiovaskulárního

systému. U lidí se zatím tento teratogenní vliv nedokázal. V dostupných literárních pramenech a

databázích nejsou informace o mutagenitě efedrinu.

Přes uvedené poznatky je potřebná opatrnost při aplikaci efedrinu těhotným ženám, protože efedrin

prochází placentární bariérou. Přípravek možno podat, převýší-li očekávaný přínos pro matku možné

riziko pro plod.

Parenterální podání v době porodu může vyvolat fetální tachykardii. Nepodávat, je-li krevní tlak

matky nad 130/80 mmHg.

Množství efedrinu v mateřském mléce dosahuje koncentrace, jež může ohrozit kojené dítě. Vyžaduje-

li stav matky podání efedrinu, kojení nutno přerušit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

I když má efedrin centrální stimulační účinky, mohou se projevit nervovou podrážděností, bolestí

hlavy, proto o schopnosti pacienta vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost (např. řídit

motorová vozidla a obsluhovat stroje) rozhoduje lékař.

4.8

Nežádoucí účinky

Vyskytují se asi v 5 % a nejvýznamnější jsou: ataxie, bolest hlavy, insomnie, neklid, svalová slabost,

třes, pocení, palpitace, dysrytmie, hypertenze, paranoidní psychózy, deziluze, halucinace, poruchy

močení, nauzea, zvracení, kontaktní dermatitida, tachyfylaxe.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Efedrin se svými toxikologickými vlastnostmi řadí mezi středně toxické látky. U člověka se odhaduje

po perorálním podání na přibližně 50 mg/kg. Akutní otrava efedrinem se podobá otravě adrena-

linem s přetížením kardiovaskulárního systému.

Experimentálně byly zjištěny na zvířatech změny na myokardu a dystrofické změny na tubulárním

systému ledvin.

Předávkování efedrinu se projevuje variabilní symptomatologií jako důsledek sympatomimetického

dráždění kardiovaskulárního a nervového systému. Dostavuje se nauzea, zvracení, horečka, hyper-

tenze, tachykardie, srdeční arytmie, prekordiální bolest, palpitace, respirační deprese, konvulze, kóma

až zástava srdce. Může se vyvinout hypokalémie a respirační alkalóza. Centrální účinky zahrnují

strach, úzkost, neklid, tremor, nespavost, konfuzi, iritabilitu. Objevuje se paranoidní psychóza, bludy

a halucinace.

Léčba: Je symptomatická, zaměřená na tlumení centrálních účinků neuroleptiky a anxiolytiky. Nutná

je úprava těžké hypokalémie a respirační alkalózy. Při monitorování kardiovaskulárních funkcí je

možno upravit tachyarytmii nebo hypertenzi podáváním alfa-blokátorů (fentolamin), beta-blokátorů

(propranolol, esmolol), kombinovaných alfa- a beta-blokátorů (labetalol) nebo nitroprusidu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Sympatomimetikum.

ATC kód: R03CA02

Mechanizmus účinku

Efedrin je přirozený rostlinný alkaloid s kombinovanými, přímými i nepřímými sympatomimetickými

účinky. Je účinný agonista alfa i beta adrenergních receptorů a jeho působení na cílové orgány je

komplexní. Vedle přímého účinku na receptory působí efedrin i nepřímým mechanizmem - uvolňo-

váním

nativního

noradrenalinu

nervových

adrenergních

zakončení.

Nejvýznamnějšími

účinky

efedrinu je působení na srdce, hladké svalstvo cév a bronchů a účinky na CNS. Při opakovaném

podávání efedrinu se vyskytuje tachyfylaxe. Efedrin působí na srdce pozitivně inotropně, slabě

dromotropně, chronotropně i batmotropně, vyvolává tachykardii. I

nejmenších dávkách působí

vazokonstrikčně a v terapeutických dávkách zvyšuje krevní tlak. Ovlivňuje dýchání tím, že dráždí

centrum dýchání a zároveň způsobuje rozšíření průdušek. Působí dráždivě na mozkovou kůru a na

subkortikální centra. Při využívání periferních účinků efedrinu je centrální stimulační efekt efedrinu

často nežádoucím účinkem.

V oblasti střevního systému vyvolává efedrin útlum peristaltiky a ochabnutí svalstva střeva. Doba

vyprazdňování žaludku a pasáž se prodlužují. Léčivo vyvolává zvýšení tonusu sfinkteru močového

měchýře a proto se mohou objevit u pacientů léčených efedrinem těžkosti při močení.

Na oku vyvolává efedrin rozšíření zornice, přičemž nitrooční tlak zůstává neovlivněný.

Efedrin obyčejně snižuje aktivitu dělohy.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Efedrin se dobře a úplně vstřebává z gastrointestinálního traktu, z podkoží i svalu. Rychle se distri-

buuje hlavně do jater, plic, ledvin, sleziny a mozku. Terapeutická hladina v séru je v rozmezí 0,04 až

0,08 mg/kg. Efedrin se nachází ve slinách člověka nezávisle na pH.

Biologický poločas je 3 až 6 hodin. Látka je rezistentní vůči působení monoaminooxidázy a převážně

se vylučuje v nezměněné formě močí (60-80 %). Část efedrinu (5 %) se biotransformuje deaminací a

N-demetylací. Hlavní metabolit norefedrin je farmakologicky aktivní, má centrálně stimulační účinky

a jeho biologický poločas je 1,5 až 4 hodiny. 95 % podané dávky se vyloučí z organizmu za 24 hodin.

Má-li moč kyselé pH, zkracuje se v odpovídající míře eliminace efedrinu a biologický poločas. Při

chorobách ledvin je eliminace zpomalená.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Embryotoxické, cytotoxické, teratogenní a kancerogenní účinky přípravku nejsou známy.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Pomocná látka: voda pro injekci, hydroxid sodný.

6.2

Inkompatibility

Efedrin je inkompatibilní v roztoku s hydrokortizonem a některými barbituráty.

6.3

Doba

použitelnosti

5 roků.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Ampule z bezbarvého skla s etiketou, vložka z PVC, krabička

Velikost balení: 10 ampulí po 1 ml

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma, a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

78/765/92-S/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14.12.1992

Datum posledního prodloužení registrace: 11.2. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

1. 10. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace