ENROBIOFLOX 10 %

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ENROBIOFLOX 10 % Perorální roztok
 • Dávkování:
 • 10%
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ENROBIOFLOX 10 % Perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, brojleři kura domácího, neruminující telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Fluorochinolony
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936038 - 1 x 50 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/709/96-C
 • Datum autorizace:
 • 22-11-1996
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace pro balení 50 ml:

ENROBIOFLOX 100 mg/ml perorální roztok

1/ Jméno a adresa držitele povolení k výrobě odpovědného za uvolnění šarže

Vétoquinol Biowet SP. z 0.0., Gorzów Wlkp., Polsko

Reg.číslo: 96/709/96-C

Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, CZ-288 02 Nymburk

2/ Název veterinárního léčivého přípravku

ENROBIOFLOX 100 mg/ml perorální roztok

Enrofloxacinum

Přípravek s indikačním omezením

3/ Obsah léčivých a ostatních látek

1 ml přípravku obsahuje

Léčivá látka

Enrofloxacinum

Pomocné látky

100 mg

Benzylalkohol (E 1519)

15,65 mg

4/ Indikace

Telata skotu a prasata

Léčba infekčních onemocnění vyvolaných grampozitivními a gramnegativními bakteriemi

a mykoplazmaty citlivými na enrofloxacin. Zejména se jedná o onemocnění trávicího,

respiračního a urogenitálního traktu, infekce kůže a ran, v případech, kdy klinická

zkušenost, podpořená vždy když je to možné výsledky stanovení citlivosti, indikuje

enrofloxacin jako lék volby.

Brojleři kura domácího

Léčba infekcí způsobených následujícími bakteriemi citlivými vůči enrofloxacinu:

Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae,

Avibacterium paragallinarum,

Pasteurella multocida,

v případech, kdy klinická zkušenost, podpořená vždy když je to možné výsledky stanovení

citlivosti, indikuje enrofloxacin jako lék volby.

5/ Kontraindikace

Březost a laktace,

Nepoužívat k léčbě infekcí způsobených mikroorganizmy rezistentními na fluorochinolony.

Nepoužívat jako prevenci vzniku onemocnění

Nepodávat vyšší dávky nežli jsou doporučené a neprodlužovat dobu léčby.

Nepoužívat u ruminujících telat, u nosnic v období snášky a kuřic během 14 dní před

počátkem snášky.

Nepodávat současně s makrolidovými antibiotiky, tetracykliny, nitrofurany a nesteroidními

protizánětlivými přípravky.

6/ Nežádoucí účinky

Z literatury jsou známy následující nežádoucí účinky fluorochinolonů:

ojedinělé zažívací poruchy (anorexie, vomitus, diarrhoe)

poruchy nervového systému (konvulze)

v období růstu poruchy vývoje chrupavek

Tyto údaje se vztahují k dlouhodobému podávání vysokých dávek.

7/ Cílový druh zvířat

Brojleři kura domácího, neruminující telata skotu a prasata.

8/ Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání Brojleři kura domácího

10 mg enrofloxacinu/kg ž. hm. na den po dobu 3-5 po sobě následujících dní.

Léčba po dobu 3- 5 po sobě následujících dní; po dobu 5 po sobě následujících dní v případě

smíšených infekcí a chronických progresivních forem. Pokud není během 2-3 dní dosaženo

klinického zlepšení, mělo by se zvážit nasazení alternativní antimikrobní léčby na základě

výsledků testů citlivosti.

Neruminující telata, prasata

5,0 mg enrofloxacinu/kg ž.hm. tj.:

Telata 0,5 ml přípravku/ 10 kg ž.hm. po dobu 5 po sobě jdoucích dní

Prasata 0,5 ml přípravku/ 10 kg ž.hm. po dobu 5 po sobě jdoucích dní

Podávat v malém množství vody nebo mléka.

9/ Pokyny pro správné podání

Perorálně v mléce či pitné vodě.

Roztok připravujte denně čerstvý.

Před započetím léčby by měla být co možná nejpřesněji stanovena živá hmotnost léčených

zvířat, aby se předešlo poddávkování. Mělo by být zajištěno, aby zvířata spotřebovala

všechnu medikovanou pitnou vodu a bylo tak dosaženo přijetí správné dávky léčiva.

Medikovaná pitná voda má být po dobu léčby jediným zdrojem tekutin. Medikované mléko

je nutno podat v množství, které pokryje potřebnou léčebnou dávku.

10/ Ochranné lhůty

Prasata, telata: Maso: 12 dní.

Kur domácí: Maso: 7 dní.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u kuřic během 14 dní před počátkem snášky.

11/ Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 24 hodin

12/ Zvláštní upozornění

Použití během březosti a laktace nebo snášky:

Nepoužívat u nosnic v období snášky, kuřic během 14 dní před počátkem snášky, u samic

během březosti a laktace.

Interakce s

jinými léčivými přípravky:

Nepoužívat

současně

makrolidy,

tetracykliny,

nitrofurany

nesteroidními

protizánětlivými přípravky, a to z důvodu možného antagonistického účinku. Vzniklá

rezistence vůči chinolonům vede ke vzniku kompletní zkřížené rezistence vůči

fluorochinolonům. Současné podávání látek obsahujících hořčík a hliník může snižovat

resorpci enrofloxacinu. Přípravek nesmí být smíchán s kyselými roztoky, protože

destabilizují jeho pH a mohou způsobit precipitaci enrofloxacinu.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Léčená zvířata chránit před přímým slunečním zářením.

Používat pouze u neruminujících telat. Nutno kontrolovat spotřebu medikované vody,

jelikož spotřeba této vody může být různá (zvýšená) v závislosti na teplotě prostředí, popř.

je třeba upravit koncentraci léčiva dle aktuálního příjmu vody zvířaty, aby bylo dodrženo

dávkování. Při přípravě roztoku by přípravek neměl být míchán s kyselými roztoky. Vlastní

roztok by měl být připravován v čisté nádobě bez jakýchkoliv zbytků z předešlé přípravy.

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou

odezvu, nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.

Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu

citlivosti. Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v této příbalové

informaci, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit

účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.

Vzhledem k tomu, že již během léčby je možný vznik rezistence, doporučuje se v

případech, kdy nedojde ke zlepšení během 2-3 dnů, znovu ověřit citlivost nebo změnit

léčbu. Pro menší účinnost vůči streptokokovým infekcím se použití v této indikaci

nedoporučuje.

Od doby, kdy byl enrofloxacin poprvé registrován pro použití u drůbeže, došlo k rozšíření

kmenů E.coli se sníženou citlivostí vůči fluorochinolonům a objevily se kmeny rezistentní.

Rezistence byla v EU zaznamenána také u Mycoplasma synoviae.

Zvláštní opatření pro uživatele:

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky opláchněte

exponovanou část ihned po expozici proudem pitné vody. V případě zasažení očí

vyplachujte zasažené oko proudem pitné vody alespoň po dobu 15minut. Pokud se

dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné

prostředky skládající se alespoň z gumových či latexových rukavic.

Lidé se známou přecitlivělostí na fluorochinolony by se měli vyhnout kontaktu s

veterinárním léčivým přípravkem.

Inkompatibility

Přípravek nesmí být smíchán s kyselými roztoky v jedné nádobě, protože tyto destabilizují

jeho pH a mohou způsobit vysrážení enrofloxacinu.

13/ Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je

jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14/ Další informace

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Registrované velikosti balení: 50 ml, 1000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního držitele rozhodnutí o registraci:

Vétoquinol s,r.o., Zámečnická 411, Nymburk 288 02, Česká republika, tel.: 325 51 38 22, e-

mail: vetoquinol@vetoquinol.cz

Datum poslední revize textu příbalové informace: červenec 2018