ENGYSTOL

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
(SULFUR 10 D) ; (SULFUR 4 D) ; (VINCETOXICUM HIRUNDINARIA 6 D) ; (VINCETOXICUM HIRUNDINARIA 10 D) ; (VINCETOXICUM HIRUNDINARIA 30 D)
Dostupné s:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden
ATC kód:
V12
INN (Mezinárodní Name):
(SULFUR 10 D) ; (SULFUR 4 D) ; (VINCETOXICUM HIRUNDINARIA 6 D) ; (VINCETOXICUM HIRUNDINARIA 10 D) ; (VINCETOXICUM HIRUNDINARIA 30 D)
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
250; 50 Obal na tablety
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Přehled produktů:
ENGYSTOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
93/ 360/99-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
9003568000063

sp. zn. sukls141892/2018

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Engystol tablety

Homeopatický léčivý přípravek

Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75mg, Vincetoxicum

hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg.

Přečtěte si pozorně

tuto

příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro V

ás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je Engystol a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Engystol užívat

Jak se Engystol užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Engystol uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Engystol a k

čemu se používá

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění závažnosti a délky trvání

příznaků virových infekcí, obzvlášť u nachlazení a chřipkových onemocnění, a to podporou

imunitního systému.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Engystol užívat

Neužívejte

Engystol

Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Engystolu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a

Engystol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, že by homeopatické ředění látek obsažených v tomto přípravku bylo toxické během

těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Engystol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Engystol obsahuje

monohydrát

lakt

óz

y

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Engystol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

a dospívající

sta

rší 12 let

: 1 tableta 3x denně. Při akutních potížích 1 tabletu každou ½ až 1

hodinu až 12x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1

tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů.

Použití u dětí:

Děti do 2 let věku:

1 tableta 1x denně. Při akutních potížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 4x

denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 1x denně po

dobu 4-6 týdnů.

Děti ve věku

od 2 do 5 let: 1 tableta 1-2x denně. Při akutních potížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny

až 6x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x

denně po dobu 4-6 týdnů.

Děti ve věku od 6 do 11 let:

1 tableta 2x denně. Při akutních obtížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny

až 8x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x

denně po dobu 4-6 týdnů.

Způsob podání

Tableta se nechá rozpustit v ústech a poté se spolkne. Pro děti je možné tabletu rozdrtit a nechat

rozpustit v malém množství vody. Tento léčivý přípravek se má užívat mimo jídlo.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více Engys

tolu

, než jste měl(a)

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování a vzhledem k homeopatickému ředění je předávkování

nepravděpodobné. Pokud jste překročil(a) doporučené dávkování, poraďte se se svým lékařem či

lékárníkem.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře

a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Engystol

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech byly hlášeny přechodné kožní reakce (např. vyrážka, svědění nebo zarudnutí

kůže) a zažívací potíže (např. mírné bolesti břicha).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Engystol uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě obalu za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Engystol obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30,

Sulfur D4, Sulfur D10.

1 tableta obsahuje:

Vincetoxicum hirundinaria D6

75 mg

Vincetoxicum hirundinaria D10

75 mg

Vincetoxicum hirundinaria D30

75 mg

Sulfur D4

37,5 mg

Sulfur D10

37,5 mg

Pomocnými látkami jsou: Magnesium stearát, monohydrát laktózy.

Jak Engystol

vypadá a co obsahuje toto balení

Engystol jsou bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, nasládlé chuti, bez

zápachu. Bílý, polypropylenový obal s polypropylenovým uzávěrem.

Velikost balení: 50, 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Dr.Peithner Prag s.r.o.

Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4

Tel: 241740540

Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

:

8. 2. 2019

sp. zn. sukls141892/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Engystol tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta obsahuje:

Vincetoxicum hirundinaria D6

75 mg

Vincetoxicum hirundinaria D10

75 mg

Vincetoxicum hirundinaria D30

75 mg

Sulfur D4

37,5 mg

Sulfur D10

37,5 mg

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé až nažloutlé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, nasládlé chuti, bez zápachu.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění závažnosti a délky trvání

příznaků virových infekcí, obzvlášť u nachlazení a chřipkových onemocnění, a to podporou

imunitního systému.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a dospívající starší 12 let:

1 tableta 3x denně. Při akutních potížích 1 tabletu každou ½ až 1

hodinu až 12x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1

tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů.

P

ediatrická populace:

Děti do 2 let věku:

1 tableta 1x denně. Při akutních potížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 4x

denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 1x denně po

dobu 4-6 týdnů.

Děti ve věku od 2 do 5 let:

1 tableta 1-2x denně. Při akutních potížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny

až 6x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x

denně po dobu 4-6 týdnů.

Děti ve věku od 6 do 11 let:

1 tableta 2x denně. Při akutních obtížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny

až 8x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x

denně po dobu 4-6 týdnů.

Způsob podání

Tableta se nechá rozpustit v ústech a poté se spolkne. Pro děti je možné tabletu rozdrtit a nechat

rozpustit v malém množství vody. Tento léčivý přípravek se má užívat mimo jídlo.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy

s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají

tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly hlášeny žádné formy interakce a vzhledem k homeopatickému ředění jsou interakce

nepravděpodobné.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Pro tento přípravek nejsou k dispozici žádné klinické údaje vztahující se k těhotenství nebo kojení.

Není známo, že by homeopatické ředění látek obsažených v tomto přípravku bylo toxické během

těhotenství a kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Engystol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V ojedinělých případech byly hlášeny přechodné kožní reakce (např. vyrážka, svědění nebo zarudnutí

kůže) a gastrointestinální potíže (např. mírné bolesti břicha).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování.

5.

FARMAKOLOGI

CKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: homeopatika, ATC kód: V12

Farmakodynamické vlastnosti nejsou známy.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Neuplatňuje se.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Magnesium stearát

Monohydrát laktózy

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Bílý, polypropylenový obal s polypropylenovým uzávěrem, papírová krabička

Velikost balení: 50, 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍ

SLO(A)

93/360/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 2. 6. 1999

Datum posledního prodloužení: 14. 1. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

8. 2. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace