ELISKARDIA 5MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PRASUGREL (PRASUGRELUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
B01AC22
INN (Mezinárodní Name):
PRASUGREL (PRASUGREL)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
56; 28; 98; 90; 84; 60; 14; 30
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PRASUGREL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
16/ 105/17-C
Datum autorizace:
2021-11-02

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls22946/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Eliskardia 5 mg potahované tablety

Eliskardia 10 mg potahované tablety

prasugrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité úda

je.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

z nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Eliskardia a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eliskardia užívat

Jak se přípravek Eliskardia užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Eliskardia uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Eliskardia a k čemu se používá

Přípravek

Eliskardia,

který

obsahuje

léčivou

látku

prasugrel,

patří

skupině

léků

zvaných

protidestičkové látky. Krevní destičky jsou velmi malé buněčné částice, které kolují krví. Když je

krevní céva poškozená, například říznutím, destičky se shluknou, aby pomohly vytvořit krevní

sraženinu (trombus).

Destičky jsou tedy velmi důležité jako pomoc při zastavování krvácení. Pokud se vytvoří sraženiny ve

ztvrdlé krevní cévě, například tepně, mohou být velmi nebezpečné, protože mohou bránit krevnímu

zásobení a vést k srdečnímu infarktu (infarkt myokardu), cévní mozkové příhodě nebo k úmrtí. Krevní

sraženiny v tepnách, které zásobují krví srdce, mohou také snižovat krevní zásobení a vést k nestabilní

angině pectoris (těžká bolest na hrudníku).

Přípravek Eliskardia potlačuje shlukování destiček a tak snižuje riziko vytvoření krevní sraženiny.

Byl Vám předepsán přípravek Eliskardia, protože jste již prodělal(a) infarkt myokardu nebo jste

měl(a) nestabilní anginu pectoris a byl(a) jste léčen(a) zákrokem, při kterém se zprůchodňovaly

uzavřené tepny v srdci. Můžete mít také zavedený jeden nebo více stentů k udržení otevřeného

průsvitu ucpané nebo zúžené tepny přivádějící krev do srdce. Přípravek Eliskardia snižuje riziko toho,

že proděláte další infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu, nebo že zemřete na jednu z těchto

aterotrombotických

příhod. Váš lékař vám

také

bude

podávat

acetylsalicylovou

kyselinu (např.

Aspirin), další protidestičkový přípravek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eliskardia užívat

Neužívejte přípravek Eliskardia:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na prasugrel nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku. Alergická reakce se může projevit jako vyrážka, svědění, otok obličeje, otok rtů

nebo dušnost. Pokud se vám to přihodí, sdělte to ihned svému lékaři.

jestliže trpíte onemocněním, které vede v současnosti ke krvácení, například krvácení ze

žaludku nebo střev.

jestliže jste někdy prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo tzv. tranzitorní ischemickou

ataku (TIA).

jestliže trpíte těžkým onemocněním jater.

Upozornění a opatření

P

řed užití

m

pří

pravku Eliskardia:

Před užitím přípravku Eliskardia se poraďte se svým lékařem.

Před užitím přípravku Eliskardia byste měl(a) uvědomit svého lékaře, pokud se na Vás vztahuje

cokoliv z níže uvedeného:

Pokud máte zvýšené riziko krvácení, například:

věk 75 let nebo více. Váš lékař by měl předepsat denní dávku 5 mg, protože u

pacientů starších 75 let je vyšší riziko krvácení

nedávno prodělaný závažný úraz

nedávno podstoupená operace (včetně některých zubních zákroků)

nedávné nebo opakované krvácení ze žaludku nebo ze střev (např. žaludeční vřed

nebo polypy v tlustém střevě)

tělesná hmotnost nižší než 60 kg. Váš lékař by měl předepsat denní dávku 5 mg

přípravku Eliskardia, pokud vážíte méně než 60 kg

onemocnění ledvin nebo středně těžké potíže s játry

užívání

určitých

druhů

léků

(viz

níže,

„Vzájemné

působení

dalšími

léčivými

přípravky“)

plánovaná operace (včetně některých zubních zákroků) v následujících sedmi dnech.

Váš lékař může kvůli zvýšenému riziku krvácení chtít, abyste přestal(a) dočasně

užívat přípravek Eliskardia.

Pokud jste měl(a) alergickou reakci (hypersenzitivitu) na klopidogrel, nebo jakoukoli jinou

protidestičkovou látku, sdělte to prosím svému lékaři před zahájením léčby přípravkem

Eliskardia. Pokud následně užíváte přípravek Eliskardia a dojde u Vás k alergické reakci, která

se může projevit jako vyrážka, svědění, otok tváře, otok rtů nebo potíže s dýcháním, sdělte to

prosím ihned svému lékaři.

Po dobu užívání přípravku Eliskardia

Informujte prosím ihned svého lékaře, pokud u Vás dojde k rozvoji stavu nazývaného trombotická

trombocytopenická purpura (TTP), který zahrnuje horečku a tvorbu modřin, které mohou vypadat jako

červené kulaté tečkovité podkožní podlitiny; může a nemusí se dostavit také nevysvětlitelná výrazná

únava, zmatenost, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

Děti a dospívající

Přípravek Eliskardia nemá být používán u dětí a dospívajících ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Eliskardia

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, potravinových

doplňcích a bylinných přípravcích. Je obzvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud se

léčíte

klopidogrelem

(protidestičkový

přípravek),

warfarinem

(protisrážlivý

přípravek)

nebo

„nesteroidními

antiflogistiky“,

podávanými

kvůli

bolesti

horečce

(například

ibuprofenem,

naproxenem, etorikoxibem). Pokud se tyto léky podávají současně s prasugrelem, mohou zvyšovat

riziko krvácení.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte morfin nebo další opiody (léky užívané k léčbě silné bolesti).

Pokud užíváte prasugrel, užívejte jiné léčivé přípravky pouze v případě, že Vám to schválí Váš lékař.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informujte svého lékaře, pokud otěhotníte nebo pokud plánujete těhotenství v době, kdy užíváte tento

přípravek.

Měla byste přípravek Eliskardia užívat pouze poté, co se svým lékařem prodiskutujete potenciální

příznivé působení a jakákoli potenciální rizika hrozící vašemu nenarozenému dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Eliskardia ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky nebo

obsluhovat stroje.

Přípravek Eliskardia obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Eliskardia užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je 10 mg denně. Léčbu zahájíte jednorázovou dávkou 60 mg. Pokud vážíte méně

než 60 kg nebo je vám více než 75 let, dávka přípravku Eliskardia je 5 mg denně.

Váš lékař Vám také řekne, abyste užíval(a) acetylsalicylovou kyselinu – sdělí Vám přesnou dávku,

kterou budete užívat (obvykle mezi 75 mg a 325 mg denně).

Můžete užívat přípravek Eliskardia s jídlem nebo bez jídla. Svou dávku užívejte každý den přibližně

ve stejnou dobu. Tabletu nelámejte ani nedrťte.

Je důležité sdělit Vašemu lékaři, zubařovi a lékárníkovi, že užíváte přípravek Eliskardia.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Eliskardia, než jste měl(a)

Neprodleně se obraťte na svého lékaře nebo nemocnici, protože Vám může hrozit nadměrné krvácení.

Měl(a) byste lékaři ukázat svoje balení přípravku Eliskardia

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Eliskardia

Nezvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít

svoji

plánovanou

denní

dávku,

užijte

přípravek

Eliskardia

tehdy,

vzpomenete.

Pokud

zapomenete na svou dávku po celý den, jen pokračujte v užívání přípravku Eliskardia následující den

v obvyklé dávce. Neberte dvě dávky v jeden den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Eliskardia

Nepřestávejte užívat přípravek Eliskardia, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem; pokud přestanete

užívat přípravek Eliskardia příliš brzy, může se zvýšit riziko srdečního infarktu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Obraťte se ihned na svého lékaře, pokud si všimnete čehokoliv z následujícího:

Náhlá necitlivost nebo slabost paže, dolní končetiny nebo obličeje, zejména pokud postihuje

pouze jednu stranu těla

Náhlá zmatenost, potíže s řečí nebo s chápáním ostatních

Náhlé potíže s chůzí nebo ztráta rovnováhy či koordinace

Náhlá závrať nebo náhlá těžká bolest hlavy bez známé příčiny

Všechno z výše uvedeného může být známkou cévní mozkové příhody. Cévní mozková příhoda je

méně častým nežádoucím účinkem přípravku Eliskardia u pacientů, kteří nikdy dříve neprodělali cévní

mozkovou příhodu nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA).

Kontaktujte také ihned svého lékaře, pokud si všimnete čehokoli z následujícího:

Horečka

tvorba

modřin,

které

mohou

vypadat

jako

červené

kulaté

tečkovité

podkožní

podlitiny, může a nemusí se dostavit také nevysvětlitelná výrazná únava, zmatenost, zežloutnutí

kůže a očí (žloutenka) (viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Eliskardia užívat“).

Vyrážka, svědění, otok tváře, otok rtů nebo dušnost. Tyto příznaky mohou být známkou závažné

alergické reakce (viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eliskardia

užívat“).

Okamžitě

informujte svého lékaře, pokud si všimnete čehokoliv z následujícího:

Krev v moči

Krvácení z konečníku, krev ve stolici nebo černá stolice

Nezvladatelné krvácení, například z řezné rány

Všechno z výše uvedeného může být známkou krvácení, nejčastějšího nežádoucího účinku přípravku

Eliskardia. I když nastává méně často, závažné krvácení může ohrožovat život.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Krvácení do žaludku nebo do střev

Krvácení z místa vpichu jehly

Krvácení z nosu

Kožní vyrážka

Malé červené podlitiny v kůži (ekchymózy)

Krev v moči

Hematom (krvácení pod kůží v místě vpichu injekce nebo ve svalu, způsobující otok)

Nízká hladina hemoglobinu nebo nízký počet červených krvinek v krvi (anemie)

Podlitiny

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Alergické reakce (vyrážka, svědění, otok rtů/jazyka nebo potíže s dýcháním)

Samovolné krvácení z oka, konečníku, dásní nebo do břicha kolem vnitřních orgánů

Krvácení po operaci

Vykašlávání krve

Krev ve stolici

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

Nízký počet krevních destiček

Podkožní hematom (krvácení pod kůži vyvolávající otok)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Eliskardia uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte

při

teplotě

°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Eliskardia obsahuje

Léčivou látkou je prasugrelum. Jedna potahovaná tableta obsahuje prasugrelum 5 mg nebo 10

mg.

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulóza , makrogol 4000, poloxamer 188, kyselina

fumarová -

pro úpravu pH,

sodná sůl kroskarmelózy, hydrofobní koloidní oxid křemičitý,

mannitol , magnesium-stearát v jádru tablety a hypromelóza, monohydrát laktózy, oxid

titaničitý (E171), triacetin , žlutý oxid železitý (E172) –

pouze pro 5 mg potahované tablety,

červený oxid železitý (E172) -

pouze pro 10 mg potahované tablety

v potahové vrstvě. Viz bod

2. „Přípravek Eliskardia obsahuje laktózu a sodík“.

Jak přípravek Eliskardia vypadá a co obsahuje toto balení

5mg potahované tablety (tablety) jsou světle hnědožluté, oválné, bikonvexní, potahované tablety o

rozměrech 8,5 mm x 4,5 mm.

10mg potahované tablety (tablety) jsou růžové, oválné, lehce bikonvexní, potahované tablety o

rozměrech 10,5 mm x 5,5 mm.

Přípravek Eliskardia je dostupný v krabičkách po 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 98 potahovaných

tabletách v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Bulharsko

Eлискардия 5 mg филмирани таблетки

Eлискардия 10 mg филмирани таблетки

Česká republika, Estonsko

Eliskardia

Chorvatsko

Eliskardia 5 mg filmom obložene tablete

Eliskardia 10 mg filmom obložene tablete

Litva

Eliskardia 5 mg plėvele dengtos tabletės

Eliskardia 10 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Eliskardia 5 mg apvalkotās tabletes

Eliskardia 10 mg apvalkotās tabletes

Maďarsko

Eliskardia 5 mg filmtabletta

Eliskardia 10 mg filmtabletta

Rumunsko

Eliskardia 5 mg comprimate filmate

Eliskardia 10 mg comprimate filmate

Slovinsko

Eliskardia 5 mg filmsko obložene tablete

Eliskardia 10 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

3. 3. 2019

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls22946/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Eliskardia 5 mg potahované tablety

Eliskardia 10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje prasugrelum 5 mg nebo 10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna 5mg potahovaná tableta obsahuje 1,5 mg laktózy.

Jedna 5mg potahovaná tableta obsahuje 0,28 mg sodíku.

Jedna 10mg potahovaná tableta obsahuje 3,0 mg laktózy.

Jedna 10mg potahovaná tableta obsahuje 0,56 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

5mg potahované tablety: Světle hnědožluté, oválné, bikonvexní, potahované tablety o rozměrech 8,5

mm x 4,5 mm.

10mg

potahované

tablety:

Růžové,

oválné,

lehce

bikonvexní,

potahované

tablety

rozměrech

10,5 mm x 5,5 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indika

ce

Přípravek

Eliskardia,

podávaný

současně

kyselinou

acetylsalicylovou

(ASA),

indikován

prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s akutním koronárním syndromem (t.j.

nestabilní anginou pectoris, infarktem myokardu bez elevace ST segmentu [NAP/NSTEMI] nebo

infarktem myokardu s elevací ST segmentu [STEMI]), kteří podstupují primární nebo elektivní

perkutánní koronární intervenci (PCI).

Další informace viz bod 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Podávání

přípravku

Eliskardia

zahájit

jednorázovou

nasycovací

dávkou

pokračovat dávkou 10 mg podávanou jednou denně. U pacientů s NAP/NSTEMI podstupujících

koronární angiografii v průběhu 48 hodin po přijetí má být podána pouze nasycovací dávka v době

PCI (viz bod 4.4, 4.8 a 5.1). Pacienti užívající přípravek Eliskardia mají zároveň užívat denně ASA

(75 mg až 325 mg).

U pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS), kteří jsou léčeni PCI, by mohlo předčasné

vysazení jakéhokoli protidestičkového léku, včetně přípravku Eliskardia, vést ke zvýšenému riziku

trombózy, infarktu myokardu nebo úmrtí v důsledku základního onemocnění. Doporučuje se trvání

léčby až po dobu 12 měsíců, pokud není ukončení léčby přípravkem Eliskardia klinicky indikováno

(viz body 4.4 a 5.1).

Pacienti ve věku ≥ 75 let

Užívání přípravku Eliskardia u pacientů ve věku ≥ 75 let se zpravidla nedoporučuje. Pokud po

pečlivém vyhodnocení individuálního poměru prospěchu a rizika ošetřující lékař považuje léčbu ve

věkové skupině ≥ 75 let za nezbytnou (viz bod 4.4), má být po jednorázové nasycovací dávce 60 mg

předepsána udržovací dávka 5 mg. Pacienti starší 75 let mají vyšší citlivost ke krvácení a vyšší

expozici k aktivnímu metabolitu prasugrelu (viz body 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2).

Pacienti s tělesnou hmotností <60 kg

Přípravek Eliskardia se má podat jako jednorázová nasycovací dávka 60 mg a pak pokračovat dávkou

5 mg jednou denně.

Udržovací

dávka

nedoporučuje.

kvůli

zvýšené

expozici

aktivnímu

metabolitu

prasugrelu a zvýšenému riziku krvácení u pacientů s tělesnou hmotností < 60 kg oproti pacientům

vážícím ≥ 60 kg, pokud se podává dávka 10 mg jednou denně (viz body 4.4, 4.8 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin, včetně pacientů s terminálním onemocněním ledvin, není nutná

žádná úprava dávky (viz bod 5.2). U pacientů s poruchou funkce ledvin jsou terapeutické zkušenosti

omezené (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

U osob s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater (Child Pugh třída A a B) není nutná žádná

úprava dávky (viz bod 5.2). U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater jsou

terapeutické zkušenosti omezené (viz bod 4.4). Prasugrel je kontraindikován u pacientů s těžkou

poruchou funkce jater (Child Pugh třída C).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost prasugrelu u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. U dětí se srpkovitou

anémií jsou dostupné pouze omezené údaje (viz bod 5.1).

Způsob podání

K perorálnímu podání. Přípravek Eliskardia je možné podávat nezávisle na jídle. Podání nasycovací

dávky 60 mg prasugrelu nalačno může vést k rychlejšímu nástupu účinku (viz bod 5.2). Tableta se

nemá drtit ani lámat.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v

bodě 6.1.

Aktivní patologické krvácení.

Anamnéza cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA).

Těžká porucha funkce jater (Child Pugh třída C).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Riziko krvácení

Mezi kritérii pro vyloučení z klinického hodnocení fáze 3 (TRITON) byly zvýšené riziko krvácení;

anemie; trombocytopenie; anamnéza patologického intrakraniálního nálezu. U pacientů s akutními

koronárními syndromy, kteří podstupovali PCI a byli léčeni prasugrelem a ASA, se zvyšovalo riziko

závažného i nezávažného krvácení podle klasifikačního systému TIMI. Užívání prasugrelu u pacientů

se zvýšeným rizikem krvácení by se proto mělo zvažovat pouze tehdy, pokud lze usuzovat, že příznivý

efekt prevence ischemických příhod převáží nad rizikem závažného krvácení. Tato záležitost se týká

zejména pacientů:

≥75 let věku (viz níže).

se sklonem ke krvácení (např. kvůli nedávnému úrazu, nedávno prodělané operaci, nedávnému

nebo opakovanému gastrointestinálním krvácení nebo aktivnímu peptickému vředu).

s tělesnou hmotností < 60 kg (viz body 4.2 a 4.8). U těchto pacientů se nedoporučuje udržovací

dávka 10 mg. Měla by se podávat udržovací dávka 5 mg.

se současným užíváním léčivých přípravků, které mohou zvyšovat riziko krvácení, včetně

perorálních antikoagulancií, klopidogrelu, nesteroidních antiflogistik (NSAID) a fibrinolytik.

pacientů

aktivním

krvácením,

kterých

vyžadováno

zrušení

farmakologického

účinku

prasugrelu, může být vhodná transfuze krevních destiček.

Užívání přípravku Eliskardia u pacientů ve věku ≥ 75 let se zpravidla nedoporučuje a mělo by probíhat

s opatrností pouze poté, kdy předepisující lékař po pečlivém zvážení individuálního poměru prospěchu

a rizika usoudí, že příznivé účinky v rámci prevence ischemických příhod budou převažovat nad

rizikem závažného krvácení. V klinickém hodnocení fáze 3 měli tito pacienti oproti pacientům ve

věku < 75 zvýšené riziko krvácení, včetně fatálního. Pokud je těmto pacientům předepsán, měla by se

podávat nižší udržovací dávka 5 mg; udržovací dávka 10 mg se nedoporučuje (viz body 4.2 a 4.8).

U pacientů s poruchou funkce ledvin (včetně terminálního stádia renálního selhání) a u pacientů se

středně těžkou poruchou funkce jater jsou terapeutické zkušenosti s prasugrelem omezené. U těchto

pacientů může být zvýšené riziko krvácení. U těchto pacientů by se proto měl prasugrel užívat s

opatrností.

Pacienti by měli být informováni, že zástava krvácení může při užívání prasugrelu (v kombinaci s

ASA) trvat déle než obvykle a že by měli hlásit jakékoli (místem nebo trváním) neobvyklé krvácení

svému lékaři.

Riziko krvácení spojené s načasováním nasycovací dávky u NSTEMI

V klinickém hodnocení u pacientů s NSTEMI (studie ACCOAST), kde byla u pacientů plánována

koronární angiografie v průběhu 2 až 48 hodin po randomizaci, nasycovací dávka prasugrelu podaná v

průměru 4 hodiny před koronární angiografií zvýšila riziko velkého a malého krvácení během výkonu

v porovnání s nasycovací dávkou podanou v době PCI. Z tohoto důvodu má být u pacientů s

NAP/NSTEMI,

kterých

prováděna

koronární

angiografie

hodin

přijetí,

podána

nasycovací dávka v době PCI (viz body 4.2, 4.8 a 5.1).

Operace

Pacienti by měli být poučeni o nutnosti informovat před plánováním jakékoli operace a před podáním

jakéhokoli nového léčivého přípravku lékaře a dentisty o skutečnosti, že užívají prasugrel. Pokud se

pacient chystá na plánovanou operaci a protidestičkový účinek není žádoucí, prasugrel se má vysadit

minimálně 7 dní před zákrokem. U pacientů podstupujících operaci CABG během 7 dní po vysazení

prasugrelu

může

docházet

častějšímu

(3násobné

zvýšení

frekvence

výskytu)

závažnějšímu

krvácení (viz bod 4.8). U pacientů, u kterých nebyla ujasněna anatomie koronárního řečiště a u kterých

existuje možnost urgentní CABG, se má pečlivě zvážit příznivé působení prasugrelu i jeho rizika.

Hypersenzitivita včetně angioedému

Byly hlášeny hypersenzitivní reakce včetně angioedému u pacientů užívajících prasugrel, včetně

pacientů

předchozí

hypersenzitivní

reakcí

klopidogrel.

pacientů

známou

alergií

thienopyridiny se doporučuje sledovat příznaky hypersensitivity (viz bod 4.8).

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP)

Při užívání prasugrelu byla hlášena TTP. TTP je závažné onemocnění, které vyžaduje rychlou léčbu.

Morfin a další opioidy

U pacientů, kteří dostávali současně prasugrel a morfin, byla pozorována snížená účinnost prasugrelu

(viz bod 4.5).

Laktóza

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Warfarin:

Současné

podávání

prasugrelu

jinými

kumarinovými

deriváty

než

warfarin

nebylo

studováno. Kvůli možnosti zvýšení rizika krvácení by se měly warfarin (nebo jiné kumarinové

deriváty) a prasugrel současně podávat jen s opatrností (viz bod 4.4).

Nesteroidní antiflogistika (NSAID):

Současné podávání s dlouhodobě užívanými NSAID nebylo

studováno.

Kvůli

možnosti

zvýšení

rizika

krvácení

mají

chronicky

užívaná

NSAID

(včetně

inhibitorů COX-2) a přípravek Eliskardia současně podávat pouze s opatrností (viz bod 4.4).

Přípravek

Eliskardia

současně

podávat

léčivými

přípravky

metabolizovanými

enzymy

cytochromu P450 (včetně statinů) nebo s léčivými přípravky, které indukují nebo inhibují enzymy

cytochromu

P450.

Přípravek

Eliskardia

také

možné

podávat

současně

ASA,

heparinem,

digoxinem a léčivými přípravky, který zvyšují žaludeční pH, včetně inhibitorů protonové pumpy a H

blokátorů. Prasugrel sice nebyl studován ve specifických studiích zaměřených na interakce, byl ale v

klinickém hodnocení fáze 3 podáván současně s nízkomolekulárním heparinem, bivalirudinem a

inhibitory GP IIb/IIIa (nejsou k dispozici žádné informace o druhu použitého inhibitoru GP IIb/IIIa),

aniž by se prokázaly klinicky významné nežádoucí interakce.

Účinky jiných léčivých přípravků na přípravek Eliskardia

Kyselina acetyl

salicylová

: Přípravek Eliskardia se má podávat současně s kyselinou acetylsalicylovu

(ASA). Ačkoliv je možná farmakodynamická interakce s ASA, která vede ke zvýšenému riziku

krvácení, průkaz účinnosti a bezpečnosti prasugrelu pochází od pacientů současně léčených ASA.

Heparin: Jednotlivá bolusová nitrožilní dávka nefrakcionovaného heparinu (100 U/kg) významně

nezměnila prasugrelem zprostředkovávanou inhibici agregace destiček. Stejně tak prasugrel významně

neměnil vliv heparinu na koagulační parametry. Oba léčivé přípravky tedy lze podávat současně.

Pokud se přípravek Eliskardia podává současně s heparinem, je možné zvýšení rizika krvácení.

Statiny: Atorvastatin (80 mg denně) neměnil farmakokinetiku prasugrelu a jeho inhibici destičkové

agregace. U statinů, které jsou substráty CYP3A, se tedy nepředpokládá, že by nějak ovlivňovaly

farmakokinetiku prasugrelu nebo inhibici agregace destiček tímto přípravkem.

Léčivé přípravky, které zvyšují žaludeční pH:

Denní současné podávání ranitidinu (H

blokátor) nebo

lansoprazolu (inhibitor protonové pumpy) neměnilo AUC ani T

aktivního metabolitu prasugrelu,

ale ranitidin snižoval jeho C

o 14 % a lansoprazol o 29 %. V klinickém hodnocení fáze 3 byl

prasugrel aplikován bez ohledu na současné podávání inhibitoru protonové pumpy nebo H

blokátoru.

Podání nasycovací dávky 60 mg prasugrelu bez současné aplikace inhibitorů protonové pumpy může

vést k rychlejšímu nástupu účinku.

Inhibitory CYP3A: Ketokonazol (400 mg denně), selektivní a silný inhibitor CYP3A4 a CYP3A5,

neovlivňoval prasugrelem zprostředkovávanou inhibici destičkové agregace či AUC a T

aktivního

metabolitu prasugrelu, ale snižoval jeho C

o 34 % až 46 %. U inhibitorů CYP3A, jako jsou azolová

antimykotika, inhibitory HIV proteázy, klaritromycin, telitromycin, verapamil, diltiazem, indinavir,

ciprofloxacin a grepová šťáva, se proto nepředpokládá, že by měly významný vliv na farmakokinetiku

aktivního metabolitu.

Léky indukující enzymy cytochromu P450:

Rifampicin (600 mg denně), silný induktor CYP3A a

CYP2B6 a induktor CYP2C9, CYP2C19 a CYP2C8, významně neměnil farmakokinetiku prasugrelu.

U známých induktorů CYP3A, jako je rifampicin, karbamazepin a jiné induktory enzymů cytochromu

P450 se tedy nepředpokládá, že by významně ovlivňovaly farmakokinetiku aktivního metabolitu.

Morfin a další opioidy:

U pacientů s akutním koronárním syndromem, kteří byli léčeni morfinem, byla pozorována zpožděná

a snížená expozice vůči perorálním inhibitorům P2Y12 včetně prasugrelu a jeho metabolitů. Tato

interakce může být spojena se sníženou gastrointestinální motilitou a může se týkat i dalších opioidů.

Klinická

relevance

není známa,

ale data

naznačují potenciál

snížení účinnosti

prasugrelu u

pacientů,

kterým

současně

podáván

prasugrel

morfin.

pacientů

akutním

koronárním

syndromem, u kterých nemůže být morfin vynechán a rychlá inhibice P2Y12 je považována za

kruciální, lze zvážit parenterální použití inhibitoru P2Y12.

Účinky přípravku Eliskardia na jiné léčivé přípravky

Digoxin: Prasugrel nemá žádný klinicky významný vliv na farmakokinetiku digoxinu.

Léčivé přípravky metabolizované enzymem CYP2C9:

Prasugrel neinhiboval CYP2C9, neovlivňoval

tedy ani farmakokinetiku S-warfarinu. Kvůli možnému zvýšení rizika krvácení by se warfarin a

prasugrel měly současně podávat s opatrností (viz bod 4.4).

Léčivé

přípravky

metabolizované

enzymem

CYP2B6:

Prasugrel

slabý

inhibitor

CYP2B6.

zdravých subjektů prasugrel snižoval o 23 % expozici hydroxybupropionu, metabolitu bupropionu,

jehož tvorbu katalyzuje enzym CYP2B6. Tento účinek bude mít pravděpodobný klinický význam

pouze tehdy, pokud by byl prasugrel podáván současně s léčivými přípravky, u kterých je CYP2B6

jedinou metabolickou cestou a které mají úzké terapeutické okno (např. cyklofosfamid, efavirenz).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

U těhotných nebo kojících žen nebylo provedeno žádné klinické hodnocení.

Těhotenství

Studie

zvířatech

nenaznačují

přímé

nepřímé

škodlivé

účinky

průběh

těhotenství,

embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Protože reprodukční studie na

zvířatech nebývají vždy směrodatné pro předpovídání reakce u lidí, prasugrel se má v průběhu

těhotenství užívat, pouze pokud potenciální příznivý vliv na matku ospravedlní potenciální riziko pro

plod.

Kojení

Není známo, zda se prasugrel vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly

vylučování prasugrelu do mateřského mléka. Užívání prasugrelu v průběhu kojení se nedoporučuje.

Fertilita

Prasugrel při perorálních dávkách až do 240násobku doporučené denní lidské udržovací dávky

(stanoveno v mg/m

) nijak neovlivňoval fertilitu potkaních samců a samic.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

U prasugrelu se předpokládá, že nemá žádný nebo že má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost pacientů s akutním koronárním syndromem, kteří podstupují PCI, byla hodnocena v

jednom klinickém hodnocení kontrolovaném klopidogrelem (TRITON), ve kterém bylo prasugrelem

léčeno 6741 pacientů nasycovací dávka 60 mg a udržovací dávka 10 mg jednou denně) po průměrnou

dobu 14,5 měsíce (5802 pacientů bylo léčeno po 6 měsíců, 4136 pacientů bylo léčeno po více než 1

rok). Podíl těch, u kterých byla terapie vysazena pro nežádoucí účinky, byl u prasugrelu 7,2 % a u

klopidogrelu 6,3 %. Nejčastějším nežádoucím účinkem vedoucím k vysazení léčiva bylo u obou

přípravků krvácení (2,5 % u prasugrelu a 1,4 % u klopidogrelu).

Krvácení

Krvácení nesouvisející s koronárním by

-passem (CABG)

Podíl pacientů, u kterých došlo v klinickém hodnocení TRITON ke krvácení nesouvisejícímu s

CABG, ukazuje tabulka 1. Incidence závažného krvácení nesouvisejícího s CABG (dle kritérií TIMI),

včetně život ohrožujícího a fatálního krvácení, jakož i nezávažného krvácení dle TIMI, byla v populaci

s NAP/NSTEMI i v celé populaci s ACS statisticky významně vyšší u subjektů léčených prasugrelem

než u subjektů léčených klopidogrelem. V populaci se STEMI nebyl zaznamenán žádný významný

rozdíl. Nejčastějším místem spontánního krvácení byl gastrointestinální trakt (výskyt u prasugrelu

1,7 % a u klopidogrelu 1,3 %); nejčastějším místem provokovaného krvácení bylo místo vpichu do

arterie (výskyt u prasugrelu 1, 3 % a u klopidogrelu 1,2 %).

Tabulka 1: Incidence

krvácení

nesouvise

c

í

ho s CABG

a

(% pacient

ů)

Příhoda

Všechny ACS

NAP/NSTEMI

STEMI

Prasugrel

b

+ASA

(N = 6741)

Klopidogrel

b

+ASA

(N = 6716)

Prasugrel

b

+ASA

(N = 5001)

Klopidogrel

b

+ASA

(N = 4980)

Prasugrel

b

+ASA

(N = 1740)

Klopidogrel

b

+ASA

(N = 1736)

Závažné

krvácení dle

TIMI

Život

ohrožující

Fatální

Symptomatic

ké ICH

Vyžadující

inotropika

Vyžadující

chirurgický

zákrok

Vyžadující

transfúzi (≥4

jednotky)

Nezávažné

krvácení

TIMI

a Centrálně posuzované příhody, definované kritérii Studijní skupiny pro trombolýzu u infarktu

myokardu (Thrombolysis in Myocardial Infarction, TIMI).

b

Pokud to bylo vhodné, použily se jiné standardní možnosti léčby.

c

Jakékoli

intrakraniální krvácení nebo jakékoli

klinicky

zjevné

krvácením

spojené

s

poklesem

hemoglobinu o ≥

5 g/dl.

d Život ohrožující krvácení je podskupinou závažných krvácení dle TIMI a

zahrnuje níže uvedené

druhy krvácení. Pacienti mohou spadat do více než jedné kategorie.

e ICH=intrakraniální krvácení.

f Klinicky zjevné krvácení spojené s poklesem hemoglobinu o ≥

3 g/dl, ale < 5 g/dl.

Pacienti ve věku ≥ 75 let

Výskyt závažného nebo nezávažného krvácení dle TIMI, nesouvisejícího s CABG:

Věk

Prasugrel 10 mg

Klopidogrel 75 mg

75 let (N=1785)*

9,0 % (1,0 % fatálních)

6,9 % (0,1 % fatálních)

< 75 let (N=11672)*

3,8 % (0,2 % fatálních)

2,9 % (0,1 % fatálních)

< 75 let (N=7180)**

2,0 % (0,1 % fatálních)

1,3 % (0,1 % fatálních)

Prasugrel 5 mg

Klopidogrel 75 mg

≥ 75 let (N=2060) **

2,6 % (0,3 % fatálních)

3,0 % (0,5 % fatálních)

*

Studie TRITON u pacientů s ACS podstupujících PCI

**

Studie TRILOGY-

ACS u pacientů nepodstupujících PC

I (viz bod 5.1):

a

10 mg prasugrel; 5 mg prasugrel v případě tělesné hmotnosti <60 kg

Pacienti ˂ 60 kg

Výskyt závažného nebo nezávažného krvácení dle TIMI, nesouvisejícího s CABG:

Tělesná hmotnost

Prasugrel 10 mg

Klopidogrel 75 mg

< 60 kg (N=664)*

10,1 % (0 % fatálních)

6,5 % (0,3 % fatálních)

60 kg (N=12672)*

4,2 % (0,3 % fatálních)

3,3 % (0,1 % fatálních)

≥ 60 kg (N=7845)**

2,2 % (0,2 % fatálních)

1,6 % (0,2 % fatálních)

Prasugrel 5 mg

Klopidogrel 75 mg

< 60 kg (N=1391)**

1,4 % (0,1 % fatálních)

2,2 % (0,3 % fatálních)

*

Studie TRITON u pacientů s ACS podstupujících PCI

**

Studie TRILOGY-

ACS u pacientů nepodstupujících PCI (viz bod 5.1):

a

10 mg prasugrel; 5 mg prasugrel v případě věku ≥75 let

Pacienti ≥ 60 kg ve věku <75 let

U pacientů s tělesnou hmotností ≥ 60 kg a ve věku < 75 let byl výskyt závažného nebo nezávažného

krvácení dle TIMI, nesouvisejícího s CABG, u prasugrelu 3,6 % a u klopidogrelu 2,8 %; výskyt

fatálního krvácení byl u prasugrelu 0,2 % a u klopidogrelu 0,1 %.

Krvácení související s CABG

V klinickém hodnocení fáze 3 podstoupilo CABG během hodnocení 437 pacientů. Mezi těmito

pacienty byla incidence závažného nebo nezávažného krvácení dle TIMI, které souviselo s CABG, v

prasugrelové skupině 14,1 % a v klopidogrelové skupině 4,5 %. Vyšší riziko krvácivých příhod u

subjektů léčených prasugrelem přetrvávalo až 7 dní od poslední dávky zkoušeného léčiva. U pacientů,

kterým byl podáván jejich thienopyridin během 3 dnů před provedením CABG, byla frekvence

závažného nebo nezávažného krvácení dle TIMI 26,7 % (12 ze 45 pacientů) ve skupině s prasugrelem,

ve srovnání s 5,0 % (3 z 60 pacientů) v klopidogrelové skupině. U pacientů, kterým byla jejich

poslední dávka thienopyridinu podána během 4 až 7 dní před CABG, se frekvence snížila na 11,3 % (9

z 80 pacientů) v prasugrelové skupině a na 3,4 % (3 z 89 pacientů) v klopidogrelové skupině. Po

uplynutí 7 dní od vysazení léčiva byl pozorovaný výskyt krvácení souvisejícího s CABG v obou

léčených skupinách obdobný (viz bod 4.4).

Riziko krvácení spojené s načasováním nasycovací dávky u NSTEMI

V klinickém hodnocení u pacientů s NSTEMI (studie ACCOAST), kde byla u pacientů plánována

koronární angiografie v průběhu 2 až 48 hodin po randomizaci, došlo u subjektů s nasycovací dávkou

30 mg podanou v průměru 4 hodiny před koronární angiografií a následovanou 30 mg podanými v

době PCI ke zvýšení rizika krvácení nesouvisejícího s CABG během výkonu a neprojevil se žádný

další přínos v porovnání s pacienty s nasycovací dávkou 60 mg podanou v době PCI (viz body 4.2 a

4.4). Incidence krvácení nesouvisejících s CABG dle TIMI pacientů během 7dní jsou následující:

Nežádoucí účinek

Prasugrel

před

koronární

angiografií

a

(N=2037)

%

Prasugrel

v

době

PCI

a

(N=1996)

%

Velké krvácení dle TIMI

Život ohrožujícící

Fatální

Symptomatické ICH

Vyžadující inotropika

Vyžadující chirurgický zákrok

Vyžadující transfúzi (≥ 4 jednotky)

Malé krvácení dle TIMI

a

Pokud to bylo vhodné, použily se jiné standardní možnosti léčby. Dle protokolu klinického hodnocení

byl všem pacientům podáván aspirin a denní udržovací dávky prasugrelu.

b

Jakékoli

intrakraniální

krvácení

nebo

jakékoli

klinicky

zjevné

krvácením

spojené

s

poklesem

hemoglobinu o ≥5

g/dl.

c

Život ohrožující krvácení je podskupinou velkých krvácení dle TIMI a zahrnuje níže uvedené druhy

krvácení. Pacienti mohou spadat do více než jedné kategorie.

d

ICH=intrakraniální krvácení.

e

Klinicky zjevné krvácení spojené s poklesem hemoglobinu o ≥ 3 g/dl, ale < 5 g/dl.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Tabulka 2 podává přehled krvácivých i nekrvácivých nežádoucích účinků v klinickém hodnocení

TRITON, nebo hlášených spontánně, klasifikovaných podle frekvence a třídy orgánového systému.

Frekvence jsou definovány následovně:

Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až <1/100);

vzácné (≥ 1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (< 1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze

odhadnout).

Tabulka 2: K

rvác

i

a nekrvác

i

ne

žádoucí

úč

inky

Třída

orgánového

systému

Časté

Méně časté

Vzácné

Frekvence

není

známa

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anemie

Trombocytopenie

Trombotická

trombocytopenická

purpura (TTP ) –

viz bod 4.4

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

včetně

angioedému

Poruchy oka

Oční krvácení

Cévní poruchy

Hematom

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Epistaxe

Hemoptýza

Gastrointestinální

poruchy

Gastrointestinální

krvácení

Retroperitoneální

krvácení

Krvácení

konečníku

Hematochezie

Krvácení

dásní

Poruch

y kůže a

Vyrážka

podkožní tkáně

Ekchymóza

Poruchy ledvin a

močových cest

Hematurie

Celkové

poruchy

a

reakce

v

místě

aplikace

Hematom v místě

vpichu

injekce

Krvácení

místě

vpichu

injekce

Poranění,

otravy

a

procedurální

komplikace

Kontuze

Postprocedurální

krvácení

Podkožní

hematom

U pacientů s nebo bez anamnézy TIA nebo cévní mozkové příhody byla incidence cévní mozkové

příhody v klinickém hodnocení fáze 3 následující (viz bod 4.4):

Anamnéza

nebo

cévní

mozkové příhody

Prasugrel

Klopidogrel

Ano (N=518)

6,5 % (2,3 % ICH*)

1,2 % (0 % ICH*)

Ne (N=13090)

0,9 % (0,2 % ICH*)

1,0 % (0,3 % ICH*)

* ICH=intrakrani

á

l

kr

vácení

.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Symptomy

Předávkování

prasugrelem

může

vést

prodloužení

doby

krvácení

následným

krvácivým

komplikacím.

Léčba

Nejsou k dispozici žádné údaje o zvrácení farmakologického účinku prasugrelu; pokud je však

vyžadována rychlá úprava prodloužené doby krvácení, je možné zvážit transfuzi krevních destiček

a/nebo jiných krevních derivátů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiagregancia kromě heparinu, ATC kód: B01AC22.

Mechanismus účinku/Farmakodynamické účinky

Prasugrel je inhibitor aktivace a agregace krevních destiček prostřednictvím ireverzibilní vazby jeho

aktivního metabolitu na třídu P2Y

receptorů ADP na destičkách. Protože se krevní destičky podílejí

iniciaci

a/nebo

rozvoji

trombotických

komplikací

aterosklerotické

choroby,

inhibice

funkce

destiček může vést ke snížení výskytu kardiovaskulárních příhod, jako jsou úmrtí, infarkt myokardu

nebo cévní mozková příhoda.

Po podání nasycovací dávky 60 mg prasugrelu nastává inhibice ADP indukované agregace destiček

při 5 µM ADP během 15 minut a při 20 µM ADP během 30 minut. Maximální prasugrelová inhibice

ADP indukované agregace destiček je při 5 µM ADP 83 % a při 20 µM ADP 79 %, přičemž v obou

případech dosahuje během 1 hodiny minimálně 50procentní inhibice destiček 89 % zdravých subjektů

a pacientů se stabilní aterosklerózou. Prasugrelem navozená inhibice agregace destiček se vyznačuje

nízkou variabilitou mezi subjekty (9 %) i u jednoho subjektu (12 %), a to jak při 5 µM ADP, tak při

20 µM ADP. Průměrná inhibice destičkové agregace byla v ustáleném stavu při 5 µM ADP 74 % a při

20 µM ADP 69 % a dosahovalo se jí po uplynutí 3 až 5 dní podávání udržovací dávky 10 mg

prasugrelu, předcházené nasycovací dávkou 60 mg. U více než 98 % subjektů docházelo v průběhu

podávání udržovacích dávek k inhibici agregace destiček o ≥ 20 %.

Agregace destiček se postupně vrátila k výchozím hodnotám během 7 až 9 dní po podání jednotlivé

nasycovací dávky 60 mg prasugrelu a během 5 dní po vysazení udržovací dávky v ustáleném stavu.

Údaje o převádění: Po podávání 75 mg klopidogrelu jednou denně po 10 dní bylo 40 zdravých

subjektů převedeno na prasugrel 10 mg jednou denně s nebo bez nasycovací dávky 60 mg. U

prasugrelu

byla

pozorována

obdobná

nebo

vyšší

inhibice

agregace

destiček.

Přímý

převod

nasycovací dávku 60 mg prasugrelu vedl k rychlejšímu nástupu silnější inhibice destiček. Po podání

nasycovací dávky 900 mg klopidogrelu (s ASA) bylo 56 subjektů s ACS léčeno po 14 dní buď

prasugrelem 10 mg jednou denně, nebo klopidogrelem 150 mg jednou denně a pak převedeno na

klopidogrel 150 mg nebo prasugrel 10 mg na dalších 14 dní. U pacientů, kteří přešli na 10 mg

prasugrelu, byla ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni 150 mg klopidogrelu, pozorována silnější inhibice

agregace destiček. Ve studii u 276 pacientů s ACS podstupujících PCI vedlo převedení z počáteční

nasycovací dávky 600 mg klopidogrelu nebo placeba podané při zahájení hospitalizace před koronární

angiografií

nasycovací

dávku

prasugrelu

době

perkutánní

koronární

intervence

podobnému zvýšení inhibice agregace destiček po dobu 72 hodin trvání studie.

Klinická účinnost a bezpečnost

Akutní koronární syndrom (ACS)

Klinické hodnocení fáze 3 TRITON porovnávalo prasugrel s klopidogrelem, oba podávané současně s

ASA a další standardní léčbou. TRITON bylo multicentrické, mezinárodní, randomizované, dvojitě

zaslepené klinické hodnocení s paralelními skupinami, které zahrnovalo 13 608 pacientů. Pacienti měli

ACS se středním až vysokým rizikem NAP, NSTEMI nebo STEMI a byli léčeni PCI.

Pacienti s NAP/NSTEMI během 72 hodin od začátku příznaků nebo se STEMI v rozmezí 12 hodin až

14 dní od začátku příznaků byli randomizováni poté, co se ozřejmila anatomie koronárního řečiště.

Pacienti se STEMI do 12 hodin od začátku příznaků, u kterých byla v plánu primární PCI, mohli být

randomizováni bez znalosti anatomie koronárního řečiště. U všech pacientů mohla být nasycovací

dávka podána kdykoliv mezi randomizací a 1 hodinou poté, co pacient opustil katetrizační sál.

U pacientů randomizovaných na prasugrel (nasycovací dávka 60 mg, následovaná 10 mg jednou

denně) nebo ke klopidogrelu (nasycovací dávka 300 mg, následovaná 75 mg jednou denně) byla

střední

doba

léčby

14,5

měsíce

(maximálně

měsíců

minimálně

6měsíčním

následným

sledováním). Pacienti užívali současně ASA (75 mg až 325 mg jednou denně). Užití jakéhokoli

thienopyridinu během 5 dní před zařazením bylo vylučovacím kritériem. Jiné léky, jak heparin a

inhibitory GPIIb/IIIa, byly podávány podle uvážení lékaře. Zhruba 40 % pacientů (v každé z léčených

skupin) dostalo inhibitory GPIIb/IIIa jako adjuvanci PCI (žádné dostupné údaje o druhu použitého

inhibitoru GP IIb/IIIa). Přibližně 98 % pacientů (v každé z léčených skupin) užívalo antitrombiny

(heparin, nízkomolekulární heparin, bivalirudin nebo jiný přípravek) jako přímou adjuvanci PCI.

Primárním cílovým parametrem účinnosti v klinickém hodnocení byla doba do prvního výskytu

kardiovaskulárního (KV) úmrtí, nefatálního infarktu myokardu (IM) nebo nefatální cévní mozkové

příhody. Analýza sloučeného cílového parametru účinnosti v celé populaci s ACS (kombinace kohort s

NAP/NSTEMI

STEMI)

byla

podmíněna

průkazem

statistické

superiority

prasugrelu

oproti

klopidogrelu v kohortě s NAP/NSTEMI (p < 0,05).

Celá populace s ACS:

Prasugrel vykázal ve srovnání s klopidogrelem vyšší účinnost při snižování výskytu příhod primárního

sloučeného cílového parametru i předem specifikovaných příhod sekundárního cílového parametru,

včetně trombózy stentu (viz tabulka 3). Příznivý vliv prasugrelu byl patrný během prvních 3 dní a

přetrvával až do konce klinického hodnocení. Vyšší účinnost byla doprovázena zvýšením výskytu

závažného krvácení (viz body 4.4 a 4.8). Populace pacientů byla z 92 % bělošské rasy, z 26 %

ženského pohlaví a ze 39 % ve věku ≥ 65 let. Příznivé působení spojené s prasugrelem nezáviselo na

užívání jiných akutních a dlouhodobých kardiovaskulárních léků, včetně heparinu/nízkomolekulárního

heparinu, bivalirudinu, intravenózních inhibitorů GPIIb/IIIa, hypolipidemik, betablokátorů a inhibitorů

angiotenzin konvertujícího enzymu. Účinnost prasugrelu nezávisela na dávce ASA (75 mg až 325 mg

jednou denně). V klinickém hodnocení TRITON nebylo povoleno užívat perorální antikoagulancia,

jiné než hodnocené protidestičkové léčivé přípravky a chronicky užívaná nesteroidní antiflogistika. V

celé populaci s ACS byl prasugrel ve srovnání s klopidogrelem spojen s nižší incidencí KV úmrtí,

nefatálního IM nebo nefatální cévní mozkové příhody, bez ohledu na vstupní charakteristiky, jako jsou

věk, pohlaví, tělesná hmotnost, geografická oblast, užívání inhibitorů GPIIb/IIIa a typ stentu. Příznivé

působení bylo primárně podmíněno významným snížením výskytu nefatálního IM (viz tabulka 3). U

subjektů s diabetem došlo k významnému snížení v primárním a všech sekundárních sloučených

cílových parametrech.

Pozorované příznivé působení prasugrelu u pacientů ve věku ≥ 75 let bylo menší než příznivé

působení pozorované u pacientů ve věku <75 let. U pacientů ve věku ≥ 75 let bylo zvýšené riziko

krvácení, včetně fatálního (viz body 4.2, 4.4 a 5.8). Průkaznější příznivé působení prasugrelu u

pacientů ve věku ≥ 75 let bylo pozorováno u pacientů s diabetem, STEMI, vyšším rizikem trombózy

stentu nebo s opakujícími se příhodami.

U pacientů s anamnézou TIA nebo s anamnézou ischemické cévní mozkové příhody prodělané před

více než 3 měsíci před léčbou prasugrelem nedošlo k žádnému snížení v primárním sloučeném

cílovém parametru účinnosti.

Tabulka 3: Pacienti s

sl

edný

mi

pří

hodami v prim

ární

anal

ý

ze klini

ckého hodnocení

TRITON

Výsledné příhody

Prasugrel

+ ASA

Klopidogrel

+ ASA

Hazard

Ratio

(HR) (95 % CI)

Hodno

ta p

Všechny ACS

(N=6813)

%

(N=6795)

%

0,812 (0,732; 0,902)

<0,001

Příhody

primárního

sloučeného

cílového

parametru

Kardiovaskulární

(KV)

úmrtí, nefatální IM

nebo

nefatální

cévní

mozková příhoda

11,5

Jednotlivé příhody primárního cílového parametru

KV úmrtí

0,886 (0,701; 1,118)

0,307

Nefatální IM

0,757 (0,672; 0,853)

<0,001

Nefatální

cévní

mozková příhoda

1,016 (0,712; 1,451)

0,930

NAP/NSTEMI

Příhody

primárního

sloučeného

(N= 5044)

%

(N=5030)

%

cílového

parametru

KV úmrtí, nefatální IM

nebo nefatální cévní

mozková příhoda

11,2

0,820 (0,726; 0,927)

0,002

KV úmrtí

0,979 (0,732;1,309)

0,885

Nefatální IM

0,761 (0,663;0,873)

<0,001

Nefatální

cévní

mozková příhoda

0,979 (0,633;1,513)

0,922

STEMI

Příhody

primárního

sloučené

ho

cílového

parametru

(N= 1769)

%

(N=1765)

%

KV úmrtí, nefatální IM

nebo nefatální cévní

mozková příhoda

12,2

0,793 (0,649; 0,968)

0,019

KV úmrtí

0,738 (0,497;1,094)

0,129

Nefatální IM

0,746 (0,588;0,948)

0,016

Nefatální

cévní

mozková příhoda

1,097 (0,590;2,040)

0,770

V celé populaci s ACS prokázala analýza všech sekundárních cílových parametrů účinnosti významný

benefit (p<0,001) prasugrelu ve srovnání s klopidogrelem. Mezi těmito cílovými parametry byla

jednoznačná nebo pravděpodobná trombóza stentu na konci klinického hodnocení (0,9 % vs. 1,8 %;

HR 0,498; CI 0,364, 0,683); KV úmrtí, nefatální IM nebo urgentní zprůchodnění cílové cévy během

30 dní (5,9 % vs. 7,4 %; HR 0,784; CI 0,688, 0,894); úmrtí ze všech příčin, nefatální IM nebo

nefatální cévní mozková příhoda v období do konce klinického hodnocení (10,2 % vs. 12,1 %; HR

0,831;

0,751,

0,919);

úmrtí,

nefatální

nefatální

cévní

mozková

příhoda

nebo

rehospitalizace pro srdeční ischemickou příhodu v období do konce klinického hodnocení (11,7 % vs.

13,8 %; HR 0,838; CI 0,762, 0,921). Analýza všech příčin úmrtí neprokázala signifikantní rozdíl mezi

prasugrelem a klopidogrelem v celé populaci ACS (2,76 % oproti 2,90 %), populaci NAP/NSTEMI

(2,5 % oproti 2,41 %) a populaci STEMI (3,28 % oproti 4,31 %).

Prasugrel byl během 15měsíčního období následného sledování spojen se snížením výskytu trombózy

ve stentu o 50 %. Snížení výskytu trombózy ve stentu při užívání prasugrelu bylo pozorováno časně i

uplynutí

dní

nepotahovaných

kovových

stentů,

také

potahovaných

stentů

vylučujících léky.

Dle analýzy pacientů, kteří přežili ischemickou příhodu, byl prasugrel spojen se snížením incidence

následných příhod primárního cílového parametru účinnosti (7,8 % pro prasugrel vs. 11,9 % pro

klopidogrel).

Ačkoliv se při prasugrelu zvyšoval výskyt krvácení, analýza sloučeného cílového parametru úmrtí z

jakékoli

příčiny,

nefatálního

infarktu

myokardu,

nefatální cévní

mozkové

příhody

závažného

krvácení dle TIMI nesouvisejícího s CABG, vyznívá příznivě prasugrel ve srovnání s klopidogrelem

(hazard ratio 0,87; 95 % CI 0,79 až 0,95; p=0,004). V klinickém hodnocení TRITON bylo na každých

1000 pacientů léčených prasugrelem ve srovnání s pacienty léčenými klopidogrelem o 22 pacientů

méně s infarktem myokardu a o 5 pacientů více se závažným krvácením dle TIMI, nesouvisejícími s

CABG.

Výsledky

farmakodynamické/farmakogenomické

studie

provedené

Asiatů

ACS,

kteří

podstoupili PCI, prokázaly, že vyšší stupeň inhibice destiček se dosahuje při léčbě prasugrelem ve

srovnání s klopidogrelem, a že zahajovací dávka prasugrelu 60 mg a udržovací dávka 10 mg u Asiatů s

tělesnou hmotností alespoň 60 kg ve věku nižším než 75 let odpovídá dávkovacímu schématu (viz bod

4.2).

měsíční

studii

(TRILOGY–ACS)

pacientů

NAP/NSTEMI

léčených

konzervativně bez revaskularizace (neschválená indikace) prasugrel ve srovnání s klopidogrelem

významně nesnižoval frekvenci sloučeného cílového parametru kardiovaskulárního úmrtí, infarktu

myokardu nebo cévní mozkové příhody. Výskyt závažného krvácení kritérií TIMI (včetně život

ohrožujícího,

fatálního

intrakraniálního)

byly

podobné

pacientů

léčených

prasugrelem

klopidogrelem. Pacienti ve věku ≥ 75 let nebo pacienti s tělesnou hmotností pod 60 kg (N=3022) byli

randomizováni k léčbě prasugrelem 5 mg. Stejně jako u pacientů ve věku < 75 let nebo pacientů s

tělesnou hmotností ≥ 60 kg léčených prasugrelem 10 mg nebyl v kardiovaskulárních parametrech

rozdíl mezi prasugrelem 5 mg a klopidogrelem 75 mg. Výskyt závažného krvácení byl podobný u

pacientů léčených prasugrelem 5 mg a pacientů léčených klopidogrelem 75 mg. Prasugrel 5 mg

vykazoval vyšší protidestičkový účinek ve srovnání s klopidogrelem 75 mg. U pacientů ≥ 75 let a

pacientů s tělesnou hmotností < 60 kg by měl být prasugrel užíván se zvýšenou opatrností (viz body

4.2, 4.4 a 4.8).

V 30denní studii (ACCOAST) u 4 033 pacientů s NSTEMI se zvýšenými hodnotami troponinu, kde

byla u pacientů plánována koronární angiografie v průběhu 2 až 48 hodin po randomizaci následovaná

PCI, došlo u subjektů s nasycovací dávkou 30 mg podanou v průměru 4 hodiny před koronární

angiografií a následovanou 30 mg podanými v době PCI (n=2037) ke zvýšení rizika krvácení

nesouvisejícího s CABG během výkonu a neprojevil se žádný další přínos v porovnání s pacienty s

nasycovací dávkou 60 mg podanou v době PCI (n=1996). Konkrétně prasugrel významně nesnižoval

frekvenci sloučeného cílového parametru kardiovaskulárního (KV) úmrtí, infarktu myokardu (IM),

cévní mozkové příhody, urgentní revaskularizace (UR), nebo nutnost užití inhibitorů glykoproteinu

IIb/IIIa v průběhu 7 dnů po randomizaci u subjektů užívajících prasugrel před koronární angiografií ve

srovnání s pacienty užívajícími celou nasycovací dávku v době PCI, a frekvence výskytu klíčového

bezpečnostního parametru závažného krvácení dle TIMI (případy související s CABG i nesouvisející s

CABG) v průběhu 7 dnů od randomizace u všech léčených subjektů byl významně vyšší u subjektů

užívajících prasugrel před koronární angiografií oproti pacientům užívajícím celou nasycovací dávku

prasugrelu v době PCI. Z tohoto důvodu má být pacientům s NAP/NSTEMI, u kterých je prováděna

koronární angiografie do 48 hodin po přijetí, podána nasycovací dávka v době PCI (viz body 4.2, 4.4 a

4.8).

Pediatrická populace

Studie TADO zkoumala užívání prasugrelu (n=171) vs placebo (n=170) u pacientů, věk 2 až méně než

18ti let, se srpkovitou anémií k redukci vazookluzivních krizí ve studii fáze III. Studii se nepodařilo

splnit žádný z primárních ani sekundárních cílů. Celkově nebyly u této populace pacientů pro

prasugrel v monoterapii zjištěny žádné nové bezpečnostní poznatky

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Prasugrel je prekurzor léčiva a rychle se in vivo metabolizuje na aktivní metabolit a neaktivní

metabolity. Expozice metabolitu (AUC) se vyznačuje střední až nízkou variabilitou mezi subjekty

(27 %) a uvnitř subjektu (19 %). Farmakokinetika prasugrelu je u zdravých subjektů, pacientů se

stabilní aterosklerózou a pacientů podstupujících perkutánní koronární intervenci podobná.

Absorpce

Prasugrel se rychle vstřebává a metabolizuje, s nástupem vrcholu plazmatické koncentrace (C

aktivního metabolitu přibližně za 30 minut. Expozice aktivního metabolitu (AUC) se proporcionálně

zvyšuje v celém rozmezí terapeutických dávek. Ve studii zdravých subjektů nebyla AUC aktivního

metabolitu ovlivněna vysokokalorickou stravou s vysokým obsahem tuku, ale C

byla nižší o 49 % a

doba do dosažení C

) se prodloužila z 0,5 na 1,5 hodiny. Prasugrel byl v klinickém hodnocení

TRITON podáván bez ohledu na jídlo. Prasugrel je tedy možné podávat bez ohledu na jídlo, aplikace

nasycovací dávky prasugrelu nalačno však může zajistit nejrychlejší nástup účinku (viz bod 4.2).

Distribuce

Vazba aktivního metabolitu na lidský sérový albumin (4 % pufrovaný roztok) byla 98 %.

Biotransformace

Prasugrel není po perorálním podání detekován v plazmě. Rychle se hydrolyzuje ve střevě na

thiolakton, který se pak přeměňuje na aktivní metabolit jediným krokem metabolizmu cytochromu

P450, primárně enzymy CYP3A4 a CYP2B6 a do menší míry enzymy CYP2C9 a CYP2C19. Aktivní

metabolit se dále metabolizuje na dvě neaktivní sloučeniny S- metylací nebo konjugací s cysteinem.

U zdravých subjektů, pacientů se stabilní aterosklerózou a pacientů s ACS, kteří užívali prasugrel,

neměly genetické odchylky CYP3A5, CYP2B6, CYP2C9 nebo CYP2C19 žádný relevantní vliv na

farmakokinetiku prasugrelu nebo na jeho inhibici destičkové agregace.

Eliminace

Přibližně 68 % dávky prasugrelu se vylučuje do moči a 27 % do stolice, jako neaktivní metabolity.

Eliminační poločas aktivního metabolitu je asi 7,4 hodiny (rozpětí 2 až 15 hodin).

Farmakokinetika u zvláštní populace

Starší pacienti:

Ve studii u zdravých subjektů ve věku 20 až 80 let věk nijak významně neovlivňoval

farmakokinetiku prasugrelu nebo jeho inhibici destičkové agregace. Ve velkém klinickém hodnocení

fáze 3 byla průměrná odhadovaná expozice (AUC) aktivního metabolitu u velmi starých pacientů (ve

věku ≥ 75 let) oproti subjektům ve věku < 75 let o 19 % vyšší. Prasugrel by se měl u pacientů ve věku

≥ 75 let užívat opatrně, vzhledem k možnému riziku krvácení v této populaci (viz body 4.2 a 4.4). Ve

studii u pacientů se stabilizovanou aterosklerózou byla AUC aktivního metabolitu u pacientů ve věku

≥75 užívajících prasugrel 5 mg přibližně poloviční ve srovnání s pacienty ve věku < 65 let užívajících

prasugrel 10 mg a protidestičkový účinek prasugrelu 5 mg byl snížený, ne avšak non-inferiorní ve

srovnání s dávkou 10 mg.

Porucha funkce jater: U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater (Child Pugh třída

A a B) není nutná žádná úprava dávky. Farmakokinetika prasugrelu a jeho inhibice destičkové

agregace byly u subjektů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater podobné jako u zdravých

subjektů. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater nebyla farmakokinetika ani farmakodynamika

prasugrelu studována. Prasugrel se u pacientů s těžkou poruchou funkce jater nesmí podávat (viz bod

4. 3).

Porucha

funkce

ledvin:

pacientů

poruchou

funkce

ledvin,

včetně

pacientů

terminálním

onemocněním ledvin, není nutná žádná úprava dávky. Farmakokinetika prasugrelu a jeho inhibice

destičkové

agregace

pacientů

středně

těžkou

poruchou

funkce

ledvin

30<50 ml/min/1,73m

) a u zdravých subjektů podobala. Inhibice destičkové agregace prasugrelem

byla také podobná u zdravých subjektů a u pacientů s terminálním onemocněním ledvin, kteří

vyžadovali hemodialýzu, u pacientů s terminálním onemocněním ledvin však C

a AUC aktivního

metabolitu klesaly o 51 %, respektive o 42 %.

Tělesná hmotnost:

Průměrná expozice (AUC) aktivního metabolitu prasugrelu je u zdravých subjektů

a pacientů s tělesnou hmotností < 60 kg ve srovnání s těmi, kteří váží ≥ 60 kg, o přibližně 30 až 40 %

vyšší. Prasugrel by se u pacientů s tělesnou hmotností <60 kg měl užívat opatrně, vzhledem k

možnému riziku krvácení v této populaci (viz bod 4.4). Ve studii u pacientů se stabilizovanou

aterosklerózou byla střední hodnota AUC aktivního metabolitu u pacientů s tělesnou hmotností

< 60 kg užívajících prasugrel 5 mg nižší o 38 % ve srovnání s pacienty s tělesnou hmotností ≥ 60 kg

užívajících prasugrel 10 mg a protidestičkový účinek byl podobný u dávky 5 mg i 10 mg.

Etnický původ:

V klinických farmakologických studiích byla AUC aktivního metabolitu po adjustaci

na tělesnou hmotnost u čínských, japonských a korejských subjektů ve srovnání s bělošskou populací

o přibližně 19 % vyšší, což převážně souvisí s vyšší expozicí u asijských subjektů vážících < 60 kg.

Není žádný rozdíl v expozici mezi čínskými, japonskými a korejskými subjekty. Expozice u subjektů

afrického a hispánského původu je srovnatelná s expozicí u bělošské populace. Nedoporučuje se žádná

úprava dávky pouze na podkladě etnického původu.

Pohlaví:

U zdravých subjektů a pacientů je farmakokinetika prasugrelu podobná u mužů i u žen.

Pediatrická populace:

Farmakokinetika a farmakodynamika prasugrelu v pediatrické populaci nebyly hodnoceny (viz bod

4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. V neklinických studiích byly pozorovány účinky pouze

při expozicích považovaných za dostatečně přesahující maximální expozici u člověka, z čehož plyne

jen nízká relevance pro klinické užití.

Toxikologické studie embryonálního a fetálního vývoje u potkanů a králíků neprokázaly žádné

malformace

způsobené

prasugrelem.

Při

velmi

vysoké

dávce

(>240násobek

doporučené

denní

udržovací dávky u člověka stanovené v mg/m2), která působila na tělesnou hmotnost matky a/nebo

spotřebu jídla, docházelo k lehkému poklesu tělesné hmotnosti potomstva (vzhledem ke kontrolám). V

pre-

postnatálních

studiích

potkanů

neměla

léčba

matky

žádný

vliv

behaviorální

nebo

reprodukční vývoj potomstva při dávkách až do expozice 240krát převyšující doporučenou denní

udržovací dávku u člověka (stanovena v mg/m

Ve 2leté studii s potkany vystavenými až 75krát vyšší expozici prasugrelu než je doporučená

terapeutická expozice u člověka (stanoveno na podkladě plazmatických expozic aktivního a hlavních

cirkulujících lidských metabolitů) nebyly pozorovány žádné nádory, které by souvisely s touto

sloučeninou. U myší exponovaných po 2 roky vysokým dávkám (>75násobek expozice u člověka) se

zvyšovala

incidence

nádorů

(hepatocelulární

adenomy),

bylo

však

považováno

následek

prasugrelem navozené indukce enzymů. Pro hlodavce specifické spojení výskytu jaterních nádorů a

léčivem navozenou enzymatickou indukcí je v literatuře dobře dokumentováno. Zvýšený výskyt

jaterních nádorů při podávání prasugrelu myším není považován za relevantní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam p

omocných látek

Jádro tablety

Mikrokrystalická celulóza

Makrogol 4000

Poloxamer 188

Kyselina fumarová -

pro úpravu pH

Sodná sůl kroskarmelózy

Hydrofobní koloidní oxid křemičitý

Mannitol

Magnesium-stearát

Potah tablety

Hypromelóza

Monohydrát laktózy

Oxid titaničitý (E 171)

Triacetin

Žlutý oxid železitý (E 172) –

pouze pro 5 mg potahované tablety

Červený oxid železitý (E 172) -

pouze pro 10 mg potahované tablety

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

18 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro

uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Blistr (OPA/Al/PE+DES//Al/PE): 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 98 potahovaných tablet, v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

souladu

místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Eliskardia 5 mg potahované tablety: 16/105/17-C

Eliskardia 10 mg potahované tablety: 16/106/17-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. 9. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

3. 3. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace