Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
efavirenz, emtricitabin, tenofovir-disoproxyl-maleinát
Dostupné s:
Mylan S.A.S
ATC kód:
J05AR06
INN (Mezinárodní Name):
efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
Efavirenzem/emtricitabinem/Tenofovir-disoproxyl Mylan je fixní kombinací efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxyl-. Je indikován k léčbě infekce virem lidské imunodeficience 1 (HIV-1) u dospělých ve věku 18 let a více s virovou supresí do hladiny HIV-1 RNA < 50 kopií/ml v jejich současné kombinované antiretrovirové terapie déle než tři měsíce. Pacienti nesmí mít v anamnéze Virologické selhání předchozí antiretrovirové terapie a musí být známo rozcházet se v názorech mít klíšťat virových kmenů s mutací prokazující významnou rezistenci na některou ze tří složek obsažených v efavirenzem / Rilpivirin Mylan před zahájením jejich prvního antiretrovirového režimu léčby. Prokázání přínosu přípravku efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxyl-je primárně založeno na 48týdenní data z klinické studie, ve které pacienti se stabilizovanou potlačení na kombinované antiretrovirové terapie změněna na efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxyl -. Nejsou žádné údaje z klinických studií s efavirenzem/emtricitabinem/te
Přehled produktů:
Revision: 11
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004240
Datum autorizace:
2017-09-05
EMEA kód:
EMEA/H/C/004240

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

21-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

01-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

01-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

21-11-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety

efavirenzum/emtricitabinum/tenofovirum disoproxilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovi

disoproxil Mylan užívat

Jak se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan a k čemu se používá

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan obsahuje tři léčivé látky,

které se používají k

léčbě infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV):

efavirenz je nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NNRTI)

emtricitabin je nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI)

tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy (NtRTI)

Každá z těchto léčivých látek, známých také jako antiretrovirové léky, působí zásahem do činnosti

enzymu (reverzní transkriptázy), který je nezbytný pro množení viru.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan určen k léčbě infekce virem lidské imunitní

nedostatečnosti (HIV)

u dospělých starších 18 let, kteří byli již předtím léčeni jinými

antiretrovirovými léky a měli infekci HIV-1 pod kontrolou nejméně tři měsíce. Pacienti nesmí mít v

anamnéze selháním předchozí léčby HIV.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

Mylan užívat

Neužívejte přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan:

jestliže jste alergický(á)

na efavirenz, emtricitabin, tenofovir, tenofovir-disoproxil nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte závažné onemocnění jater.

jestliže máte srdeční poruchu, jako je abnormální elektrický signál označovaný jako

prodloužení intervalu QT, který pro Vás představuje vyšší riziko závažných problémů

srdečního rytmu (torsade de pointes).

jestliže jakýkoli člen Vaší rodiny (rodiče, prarodiče, bratři nebo sestry) náhle zemřel kvůli

srdeční poruše nebo se narodil se srdeční poruchou.

jestliže Vám lékař řekl, že máte v krvi vysoké nebo nízké hladiny elektrolytů, jako jsou draslík

nebo hořčík.

jestliže v současnosti užíváte

kterýkoli z těchto léčivých přípravků (viz také „Další léčivé

přípravky a přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan“):

astemizol nebo terfenadin

(používané k léčbě senné rýmy nebo jiných alergií)

bepridil

(používaný k léčbě srdečních onemocnění)

cisaprid

(používaný k léčbě pálení žáhy)

námelové alkaloidy

(například ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin a

methylergometrin) (používané k léčbě migrény a tzv. clustrové bolesti, bolesti hlavy

podobné migréně)

midazolam nebo triazolam

(používané pro zlepšení usínání)

pimozid, imipramin, amitriptylin nebo klomipramin

(používaný k léčbě určitých

duševních stavů)

třezalku tečkovanou

Hypericum perforatum

) (rostlinný přípravek používaný na deprese

a úzkost)

vorikonazol

(používaný k léčbě plísňových infekcí)

flekainid, metoprolol

(používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)

některá antibiotika

(makrolidy, fluorochinolony, imidazol)

triazolová antimykotika

některá antimalarika

methadon

(používaný k léčbě závislosti na opiátech)

Jestliže užíváte kterýkoliv z těchto léčivých přípravků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

Užívání

těchto léčivých přípravků s přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan by mohlo

způsobit závažné nebo život ohrožující nežádoucí účinky nebo zamezit těmto léčivým přípravkům ve

správné činnosti.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se poraďte se svým

lékařem nebo lékárníkem.

I když užíváte tento léčivý přípravek,

stále můžete šířit infekci HIV

, ačkoli riziko je účinnou

antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění

přenosu infekce na další osoby. Tento léčivý přípravek neléčí infekci HIV. I když užíváte

přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, může se u Vás přesto rozvinout

infekce nebo jiné onemocnění spojené s infekcí HIV.

Když užíváte přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, musíte zůstat v

péči lékaře.

Informujte svého lékaře:

jestliže užíváte jiné léky

, které obsahují efavirenz, emtricitabin, tenofovir-disoproxil,

tenofovir alafenamid, lamivudin nebo adefovir dipivoxil.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se nemá užívat s žádným z těchto

léků.

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin

nebo jestliže testy ukázaly potíže

s ledvinami. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se nedoporučuje, máte-

li středně těžkou až těžkou poruchu funkce ledvin.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan může poškodit ledviny. Než začnete

s léčbou, může lékař navrhnout provedení krevních testů k vyhodnocení funkce ledvin.

Lékař může provést krevní testy také během léčby, aby sledoval funkci ledvin.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se obvykle neužívá s jinými

léčivými přípravky, které mohou poškodit ledviny (viz

Další léčivé přípravky a přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

). Je-li to však nevyhnutelné, bude

lékař monitorovat funkci ledvin jednou týdně.

jestliže máte srdeční poruchu, například abnormální elektrický signál označovaný

jako prodloužení intervalu QT.

jestliže máte v anamnéze duševní nemoc,

včetně deprese nebo závislosti na drogách

nebo na alkoholu. Okamžitě sdělte svému lékaři, jestliže se cítíte v depresi, máte

sebevražedné myšlenky nebo podivné nápady (viz bod 4,

Možné nežádoucí účinky

jestliže máte v anamnéze křeče (záchvaty křečí nebo epileptické záchvaty)

nebo

jestliže jste byl(a) léčen(a) antikonvulzivy (léky proti křečím), jako je karbamazepin,

fenobarbital a fenytoin. Jestliže užíváte kterýkoli z těchto léčivých přípravků, může Váš

lékař požadovat kontrolu hladiny antikonvulziva v krvi, aby se ujistil, že není ovlivněna

užíváním přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan. Lékař Vám

může předepsat jiné antikonvulzivum.

jestliže máte v anamnéze onemocnění jater, včetně chronické aktivní hepatitidy

(zánětu jater).

Pacienti s onemocněním jater včetně chronické hepatitidy B nebo C, kteří

jsou léčeni kombinovanými antiretrovirovými léky, mají vyšší riziko vzniku jaterních

problémů, které mohou být závažné a potenciálně život ohrožující. Váš lékař může

provést krevní testy, aby zkontroloval, jak pracují Vaše játra, nebo Vám může předepsat

jiné léky.

Jestliže máte závažné onemocnění jater, neužívejte přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

(viz výše bod 2,

Neužívejte

přípravek Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir disoproxil Mylan

Jestliže jste infikován(a) virem hepatitidy B, lékař pečlivě uváží, která léčba je pro Vás

nejvhodnější. Tenofovir-disoproxil a emtricitabin, dvě z léčivých látek přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, prokázaly do jisté míry působení

proti viru hepatitidy B, emtricitabin však není schválen pro léčbu infekce virem hepatitidy

B. Příznaky hepatitidy se mohou po ukončení léčby přípravkem

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan zhoršit. Lékař pak může v

pravidelných intervalech provádět krevní testy, aby zkontroloval, jak pracují Vaše játra

(viz bod 3, odst. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan).

Bez ohledu na to, zdali máte v anamnéze jaterní onemocnění, Vám může lékař doporučit

pravidelné krevní testy, pomocí kterých zkontroluje funkci jater.

jste-li starší 65 let.

Nebyl studován dostatečný počet pacientů starších 65 let. Je-li Vám

více než 65 let a lékař Vám předepsal přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan, bude Vás lékař pozorně sledovat.

Jakmile začnete užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan,

dávejte pozor:

na známky závratí, obtížného usínání, ospalosti, obtížné koncentrace nebo

abnormálních snů.

Tyto nežádoucí účinky mohou začít první nebo druhý den léčby a

obvykle ustoupí po prvních 2 až 4 týdnech.

na jakékoli známky kožní vyrážky.

Vyrážka může být způsobena přípravkem

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Jestliže zpozorujete jakékoli

příznaky závažné vyrážky s puchýři nebo horečkou, přestaňte užívat přípravek

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir disoproxil Mylan a okamžitě informujte svého lékaře.

Jestliže jste měl(a) vyrážku při užívání jiného NNRTI, může být u Vás vyšší riziko

vyrážky při užívání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan.

na jakékoli příznaky zánětu nebo infekce.

U některých pacientů s pokročilou infekcí

HIV (AIDS) a s oportunní infekcí v anamnéze se mohou objevit známky a příznaky

zánětu z předchozí infekce brzy poté, co byla zahájena léčba HIV. Tyto příznaky jsou

zřejmě způsobeny zlepšením imunitní odpovědi těla, což umožňuje tělu bojovat s

infekcemi, které byly dosud přítomny bez viditelných příznaků. Jestliže si všimnete

jakýchkoli příznaků infekce sdělte to, prosím, okamžitě svému lékaři.

Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě infekce HIV, mohou se u Vás kromě

oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když

imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit

mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte jakékoli příznaky infekce nebo jiné

příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukou a nohou a postupující

směrem k trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, ihned informujte svého lékaře, aby

zahájil nezbytnou léčbu.

na problémy s kostmi.

U některých pacientů, kteří užívají kombinovanou

antiretrovirovou léčbu, se může rozvinout onemocnění kostí zvané osteonekróza

(odumření kostní tkáně způsobené ztrátou krevního zásobování kostní tkáně krví). Délka

kombinované antiretrovirové léčby, užívání kortikosteroidů, konzumace alkoholu,

záívažné poškození imunity imunosuprese a vyšší index tělesné hmotnosti mohou mezi

jinými představovat jeden z mnoha rizikových faktorů rozvoje tohoto onemocnění.

Příznakem osteonekrózy se projevuje ztuhlostí kloubů, trvalou bolestí (především

kyčelních, kolenních a ramenních kloubů) a obtížemi při pohybu. Jestliže zpozorujete

jakýkoli z těchto projevů, sdělte to, prosím, svému lékaři.

Problémy s kostmi (projevující se jako přetrvávající nebo zhoršující se bolest kostí a

někdy vedoucí ke zlomeninám) se mohou také objevit z důvodu poškození buněk

ledvinných kanálků (viz bod 4,

Možné nežádoucí účinky

). Pokud máte bolesti kostí nebo

zlomeniny, informujte o tom svého lékaře.

Tenofovir-disoproxil může také způsobit úbytek kostní hmoty. Nejvýraznější úbytek

kostní hmoty byl pozorován v klinických studiích, kdy byli pacienti léčeni tenofovir-

disoproxilem v kombinaci s potencovaným inhibitorem proteázy.

Účinky tenofovir-disoproxilu na dlouhodobé zdraví kostí a budoucí riziko zlomenin u

dospělých a pediatrických pacientů jsou celkově nejisté.

Pokud víte, že trpíte osteoporózou, informujte o tom svého lékaře. U pacientů

s osteoporózou je všší riziko zlomenin.

Děti a dospívající

Nedávejte přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan dětem a

dospívajícím

mladším 18 let. Použití přípravku Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir disoproxil u

dětí a dospívajících nebylo dosud studováno.

Další léčivé přípravky a přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Nesmíte užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan s některými léky.

Tyto léky jsou uvedeny v bodu

Neužívejte přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Mylan

, na začátku bodu 2. Mezi ně patří některé běžné léčivé přípravky a některé rostlinné přípravky

(včetně třezalky tečkované), které mohou vyvolat závažné interakce.

Informujte svého lékaře

nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se nesmí užívat také s žádnými jinými léky, které

obsahují efavirenz (pokud to nedoporučí váš lékař), emtricitabin, tenofovir-disoproxil, tenofovir

alafenamid, lamivudin nebo adefovir dipivoxil.

Sdělte svému lékaři

, že užíváte jiné léky, které mohou poškodit Vaše ledviny. Zde je několik

příkladů:

aminoglykosidy, vankomycin (léky proti bakteriálním infekcím)

foskarnet, ganciklovir, cidofovir (léky proti virovým infekcím)

amfotericin B, pentamidin (léky proti plísňovým infekcím)

interleukin-2 (k léčbě rakoviny)

nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID, k léčbě bolestivých stavů kostí nebo svalů)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan může vzájemně reagovat s jinými léčivými

přípravky, včetně rostlinných přípravků, jako jsou výtažky z jinanu dvoulaločného. V důsledku toho se

může změnit množství přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil nebo jiných léků v

krvi. To může zabránit správnému působení léků nebo to může zhoršit nežádoucí účinky. V některých

případech bude lékař muset upravit dávkování nebo zkontrolovat hladinu léků v krvi.

Je důležité

informovat lékaře nebo lékárníka, že užíváte kterýkoli z těchto léků:

Léky obsahující didanosin (proti infekci HIV):

Užívání přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan s jinými antivirovými léčivými přípravky,

které obsahují didanosin, může zvýšit hladinu didanosinu v krvi a může snížit počet buněk CD4.

Vzácně byly hlášeny případy zánětu slinivky břišní a laktátové acidózy (nadbytek kyseliny

mléčné v krvi), které někdy způsobily úmrtí, když byly současně užívány léčivé přípravky

obsahující tenofovir disoproxil a didanosin. Váš lékař pečlivě zváží, zda Vás bude léčit léčivými

přípravky obsahujícími tenofovir a didanosin.

Jiné léky užívané proti infekci HIV:

Následující inhibitory proteáz: darunavir, indinavir,

lopinavir/ritonavir, ritonavir nebo atazanavir posílený ritonavirem nebo sachinavir. Váš lékař

může zvážit podávání alternativního léčivého přípravku nebo změnu dávkování inhibitorů

proteázy. Také svému lékaři řekněte, zda užíváte maravirok.

Léky používané k léčbě infekcí způsobených virem hepatitidy C:

elbasvir/grazoprevir,

glekaprevir/pibrentasvir, sofosbuvir/velpatasvir, sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir.

Léky používané ke snížení tuků v krvi (také nazývané statiny):

atorvastatin, pravastatin,

simvastatin. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan může snížit množství statinů v

krvi. Lékař zkontroluje hladinu cholesterolu a podle potřeby zváží změnu dávkování statinu.

Léky používané k léčbě křečí/záchvatů (antikonvulziva):

karbamazepin, fenytoin,

fenobarbital. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan může snížit množství

antikonvulziv v krvi. Karbamazepin může snížit množství efavirenzu v krvi, jedné ze složek

přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan. Lékař může zvážit podávání

jiného antikonvulziva.

Léky používané k léčbě bakteriálních infekcí,

včetně tuberkulózy a komplexu Mycobacterium

avium souvisejícím s AIDS: klarithromycin, rifabutin, rifampicin. Lékař může zvážit změnu

dávkování nebo podávání alternativního antibiotika. Kromě toho může rozhodnout o další dávce

efavirenzu k léčbě infekce HIV.

Léky používané k léčení plísňových infekcí (antimykotika):

itrakonazol nebo posakonazol.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan může snížit množství itrakonazolu nebo

posakonazolu v krvi. Lékař může zvážit podání jiného antimykotika.

Léky používané k léčbě malárie:

atovachon/proguanil nebo artemether/lumefantrin.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan může snížit množství

atovachonu/proguanilu nebo artemetheru/lumefantrinu ve vaší krvi.

Hormonální antikoncepce, jako je pilulka na kontrolu početí, injekční antikoncepce

(například Depo-Provera) nebo antikoncepční implantát (například Implanon):

Musíte

také používat spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce (viz

Těhotenství a kojení

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan může způsobit, že nemusí hormonální

antikoncepce fungovat správně. K těhotenství došlo u žen, které užívaly přípravek efavirenz, což

je součást přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, a přitom měly

aplikován antikoncepční implantát, i když nebylo prokázáno, že by terapie efavirenzem mohla

způsobit selhání antikoncepce.

Sertralin,

léčivý přípravek k léčbě deprese, protože lékař může potřebovat změnit Vaši dávku

sertralinu.

Metamizol

, léčivý přípravek k léčbě bolesti a horečky.

Bupropion,

léčivý přípravek k léčbě deprese, nebo který vám pomáhá přestat kouřit, protože

váš lékař může potřebovat upravit dávku bupropionu.

Diltiazem nebo podobné léky (nazývané blokátory kalciových kanálů):

Když začnete užívat

přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Váš lékař může potřebovat

upravit dávku blokátorů kalciových kanálů.

Léky používané pro prevenci odmítnutí transplantovaných orgánů (rovněž nazývaná

imunosupresiva),

jako jsou cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus. Když začnete nebo

přestanete užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, váš lékař vám

bude pečlivě monitorovat hladiny imunosupresiva v plazmě a možná bude muset upravit

dávkování.

Warfarin nebo acenokumarol

(léky používané pro snížení srážení krve): Lékař bude možná

muset upravit dávku warfarinu nebo acenokumarolu.

Výtažky z jinanu dvoulaločného

Gingko biloba

, rostlinný přípravek).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ženy nemají otěhotnět během léčby přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Mylan a 12 týdnů po ní.

Lékař Vás může požádat o provedení těhotenského testu, aby se ujistil, že

nejste těhotná, dříve než zahájíte léčbu přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Mylan.

Pokud byste mohla otěhotnět během užívání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan,

musíte používat spolehlivou formu bariérové antikoncepce (například kondom) s

jinými metodami antikoncepce včetně perorální antikoncepce (pilulky) nebo jiné hormonální

antikoncepce (například implantáty, injekce). Efavirenz, jedna z léčivých látek přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, může zůstávat v krvi určitou dobu po ukončení

léčby. Proto máte dále pokračovat v dodržování antikoncepčních opatření, popsaných výše, po dobu

12 týdnů po ukončení užívání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan.

Informujte svého lékaře okamžitě, jestliže jste těhotná nebo zamýšlíte otěhotnět.

Jestliže jste

těhotná, smíte užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, pouze pokud se

Vy a Váš lékař rozhodnete, že je to nezbytně nutné.

U plodů zvířat a u dětí žen léčených efavirenzem během těhotenství byly pozorovány závažné vrozené

defekty.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste v průběhu těhotenství užívala přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Mylan, může lékař požadovat v zájmu sledování vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické

testy. U dětí, jejichž matky užívaly v průběhu těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV

nad rizikem nežádoucích účinků.

Nekojte během léčby přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Mateřským mlékem se může přenést HIV i složky přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan a mohou vážně ublížit Vašemu dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan může způsobit závrať, zhoršenou

koncentraci a ospalost.

Pokud zpozorujete tyto účinky, neřiďte a nepoužívejte jakékoli nástroje nebo

stroje.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan obsahuje sodík a laktózu

Tento léčivý přípravek obsahuje 7,5 mg disiřičitanu sodného v jedné tabletě, který může vzácně

způsobit těžké alergické reakce a bronchospasmus. Přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg)

sodíku v 1 tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. Jedna tableta také obsahuje 105,5 mg

laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než

začnete tento přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Jedna tableta každý den, užívaná ústy. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se má

užívat nalačno (obvykle jednu hodinu před nebo dvě hodiny po jídle) nejlépe před spaním. Některé

nežádoucí účinky (například závrať, ospalost) mohou být díky tomu méně nepříjemné. Tabletu

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan spolkněte celou a zapijte vodou.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se musí užívat každý den.

Jestliže se lékař rozhodne vysadit jednu ze složek přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan, můžete dostat efavirenz, emtricitabin anebo tenofovir disoproxil samostatně nebo s

jinými léčivými přípravky k léčbě infekce HIV.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, než jste

měl(a)

Jestliže si omylem vezmete příliš mnoho tablet přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan, existuje riziko, že se dostaví možné nežádoucí účinky tohoto přípravku (viz část 4,

Možné nežádoucí účinky

). Kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší pohotovost a požádejte je o radu.

Lahvičku s tabletami vezměte s sebou, abyste dokázal(a) snadno popsat, co jste si vzal(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Je důležité, abyste nevynechal(a) dávku přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Mylan.

Jestliže vynecháte dávku přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (v

rozmezí 12 hodin běžného užívání),

vezměte ji co nejdříve a potom si vezměte svou další dávku v

obvyklém čase.

Jestliže už je téměř čas pro další dávku (méně než 12 hodin),

vynechanou dávku neužívejte.

Počkejte s další dávkou do jejího pravidelného času. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže vyzvracíte tabletu (do 1 hodiny po užití přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan),

měl(a) byste užít další tabletu. Nečekejte do doby, kdy si máte vzít další dávku.

Nemusíte užívat další tabletu, pokud Vám bylo špatně více než 1 hodinu po užití přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Nepřestávejte užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan bez

domluvy s lékařem.

Vysazení přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan může

závažným způsobem ovlivnit Vaši reakci na další léčbu. Je-li Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan vysazena, poraďte se s lékařem dříve, než opět začnete užívat tablety

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan. Lékař může zvážit podávání samostatných

složek přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, jestliže máte problémy nebo

potřebujete upravit dávkování.

Když Vám dochází zásoba přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan,

požádejte o další svého lékaře nebo lékárníka. To je velmi důležité, protože množství virů se může

zvyšovat, i když se lék vysadí jen na krátkou dobu. Pak se může stát, že se onemocnění bude hůře

léčit.

Jestliže máte infekci HIV a zároveň hepatitidu B,

je obzvlášť důležité nepřerušovat léčbu

přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan bez předchozí domluvy s lékařem.

Někteří pacienti měli krevní testy nebo symptomy naznačující, že se jejich hepatitida zhoršila po

vysazení emtricitabinu nebo tenofovir-disoproxilu (dvou ze tří složek přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan). Pokud léčbu přípravkem

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan přerušíte, může vám lékař doporučit obnovení

léčby hepatitidy B. Měl(a) byste požadovat krevní testy pro kontrolu funkce jater po dobu 4 měsíců po

ukončení léčby U některých pacientů se závažnějším onemocněním jater nebo cirhózou není přerušení

léčby doporučeno, protože by mohlo vést ke zhoršení hepatitidy, která může být život ohrožující.

Oznamte svému lékaři okamžitě všechny nové nebo nezvyklé příznaky po vysazení léčby, zejména

příznaky, které spojujete s hepatitidou B.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy v

krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů v krvi

někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Možné závažné nežádoucí účinky: ihned informujte svého lékaře

Laktátová acidóza

(nadměrné množství kyseliny mléčné v krvi) je vzácný (může postihovat

až1 z 1 000 pacientů), ale závažný nežádoucí účinek, který může ohrožovat život. Následující

nežádoucí účinky mohou být příznaky laktátové acidózy:

hluboké rychlé dýchání

únava

pocit nas zvracení (nauzea), zvracení a bolest břicha.

Pokud se domníváte, že máte laktátovou acidózu, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Další možné závažné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky jsou

méně časté

(mohou postihnout 1 ze 100 pacientů):

alergické reakce (hypersenzitivita), které mohou vést k těžké kožní reakci (Stevensův-

Johnsonův syndrom, erythema multiforme, viz bod 2)

otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla

zlostné chování, sebevražedné myšlenky, podivné myšlenky, paranoia (nadměrná

podezřívavost), neschopnost jasně přemýšlet, změny nálady, vidění nebo slyšení věcí, které

reálně neexistují (halucinace), sebevražedné pokusy, změna osobnosti (psychóza), katatonie

(stav, při němž je pacient po určitou dobu strnulý a neschopen komunikovat)

bolest břicha způsobená zánětem slinivky

zapomnětlivost, zmatenost, záchvaty (křeče), nesouvislá řeč, tremor (třes)

žluté zbarvení kůženebo očního bělma, svědění nebo bolest břicha (žaludku) způsobená zánětem

jater

poškození ledvinových kanálků

Psychiatrické nežádoucí účinky kromě účinků uvedených výše zahrnují přeludy (falešné představy),

neurózu. Někteří pacienti spáchali sebevraždu. Tyto problémy mají tendenci vyskytovat se častěji u

pacientů s anamnézou duševního onemocnění. Vždy uvědomte svého lékaře, jestliže budete mít tyto

příznaky.

Nežádoucí účinky na játra: Jestliže jste se zároveň nakazil(a) virem hepatitidy B, může u Vás dojít ke

zhoršení hepatitidy po přerušení léčby (viz bod 3).

Následující nežádoucí účinky jsou

vzácné

(mohou postihnout 1 z 1 000 pacientů):

selhání funkce jater, v některých případech končící úmrtím nebo transplantací. K většině

případů došlo u pacientů, kteří již prodělali jaterní onemocnění, ale byla hlášena i u pacientů bez

stávajícího jaterního onemocnění

zánět ledvin, nadměrné močení a pocit žízně

bolest zad způsobená ledvinovými potížemi, včetně selhání funkce ledvin. Lékař může provést

krevní testy na kontrolu, zda Vaše ledviny fungují správně

měknutí kostí (s bolestmi kostí a někdy mající za následek zlomeniny kostí), ke kterému může

dojít následkem poškození buněk ledvinových kanálků

hromadění tuku v játrech

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje efavirenzum 600 mg, emtricitabinum 200 mg a tenofovirum

disoproxilum 245 mg (ve formě tenofoviri disoproxili maleas).

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 7,5 mg disiřičitanu sodného a 105,5 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Růžová, bikonvexní, potahovaná tableta ve tvaru tobolky, se zkoseným okrajem velikosti přibližně

21 mm × 11 mm, na jedné straně tablety je vyraženo „M“ a na druhé straně straně „TME“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir disoproxil Mylan je přípravek s fixní kombinací dávek efavirenzu,

emtricitabinu a tenofovir-disoproxil. Je indikován k léčbě infekce virem lidské imunodeficience 1

(HIV-1) u dospělých ve věku od 18 let s virovou supresí do stupně RNA HIV-1 < 50 kopií/ml trvající

při současné kombinované antiretrovirové terapii více než tři měsíce. Pacienti nesmí mít v anamnéze

virologické selhání předchozí antiretrovirové terapie a musí být o nich známo, že se u nich nevyskytly

kmeny viru s mutací prokazující významnou rezistenci na kteroukoli ze tří složek obsažených v

přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan před zahájením jejich prvního

antiretrovirového režimu léčby (viz body 4.4 a 5.1).

Důkaz přínosu fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil je založen zejména na

údajích z 48týdenní klinické studie, ve které pacienti se stabilizovanou virovou supresí přešli z

kombinované antiretrovirové terapie na fixní kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil

(viz bod 5.1). V současnosti nejsou dostupné žádné údaje z klinických studií s fixní kombinací

efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil u dosud neléčených pacientů ani u pacientů intenzivně

předléčených.

Nejsou dostupné žádné údaje podporující fixní kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil a

jiných antiretrovirových látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce.

Dávkování

Dospělí

Doporučená dávka přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan je jedna tableta

užívaná perorálně jednou denně.

Pokud pacient zmešká dávku přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan do 12

hodin od doby, kdy je obvykle užita, má užít přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Mylan co nejdříve a pokračovat v normálním dávkovacím režimu. Pokud pacient zmešká dávku

přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan o více než 12 hodin a je téměř čas na

další dávku, nemá užít zmeškanou dávku a má pokračovat v obvyklém dávkovacím režimu.

Pokud pacient zvrací během jedné hodiny po užití přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan, má být užita další tableta. Pokud pacient zvrací více než jednu hodinu po užití

přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, nemusí užívat další dávku.

Doporučuje se, aby se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan užíval nalačno,

protože jídlo může zvýšit expozici efavirenzu a může vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků (viz

body 4.4 a 4.8). Ke zlepšení snášenlivosti efavirenzu s ohledem na nežádoucí účinky na nervový

systém se doporučuje podávání před spaním (viz bod 4.8).

Předpokládá se, že expozice tenofoviru (AUC) bude přibližně o 30 % nižší po podání přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan nalačno ve srovnání s užitím jednotlivé složky

tenofovir disoproxilu s jídlem (viz bod 5.2). Údaje o klinickém významu snížení farmakokinetické

expozice nejsou dostupné. U virologicky suprimovaných pacientů se předpokládá omezený klinický

význam tohoto snížení (viz bod 5.1).

Tam, kde je indikováno přerušení léčby jednou ze složek přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan nebo kde je nezbytná úprava dávky, jsou k dispozici samostatné přípravky obsahující

efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxil. Podívejte prosím se do souhrnu údajů o přípravku těchto

léčivých přípravků.

Jestliže se léčba přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan vysadí, musí se vzít

v úvahu dlouhý poločas efavirenzu (viz bod 5.2) a dlouhé intracelulární poločasy emtricitabinu a

tenofoviru. Kvůli variabilitě těchto parametrů mezi pacienty a obavám z rozvoje rezistence se má

postupovat podle pravidel léčby HIV a je třeba také vzít v úvahu důvod přerušení léčby.

Úprava dávky:

Jestliže je pacientům s tělesnou hmotností 50 kg nebo více podáván přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan současně s rifampicinem, je možné zvážit přidání

efavirenzu v dávce 200 mg/den (800 mg celkem) (viz bod 4.5).

Zvláštní populace

Starší pacienti

Při podávání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan starším pacientům je

zapotřebí opatrnosti (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

Přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se nedoporučuje u pacientů s těžkou

poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min). Pacienti se středně těžkou až těžkou

poruchou funkce ledvin vyžadují úpravu intervalu dávkování emtricitabinu a tenofovir-disoproxil,

kterého nelze dosáhnout kombinovanou tabletou (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Farmakokinetika fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil nebyla studována u

pacientů s poruchou funkce ledvin. Pacienti s lehkou poruchou funkce jater (Child-Pugh-Turcotte

(CPT), třída A) mohou být léčeni běžně doporučenou dávkou přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (viz body 4.3, 4.4 a 5.2). U pacientů se mají

pozorně sledovat nežádoucí účinky, zejména neurologické symptomy související s efavirenzem (viz

body 4.3 a 4.4).

Jestliže se přeruší léčba přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan u pacientů

infikovaných současně HIV a HBV, mají se u těchto pacientů pozorně sledovat příznaky exacerbace

hepatitidy (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil u dětí do 18 let

věku nebyla dosud stanovena (viz bod 5.2).

Způsob podání

Tablety přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se mají spolknout celé jednou

denně a zapít vodou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těžká porucha funkce jater (CPT, třída C) (viz bod 5.2).

Současné podávání s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, triazolamem, pimozidem,

bepridilem nebo námelovými alkaloidy (například ergotaminem, dihydroergotaminem, ergometrinem

a methylergometrinem). Kompetice o cytochrom P450 (CYP) 3A4 s efavirenzem by mohla vést k

inhibici metabolismu a případným závažným a/nebo život ohrožujícím nežádoucím účinkům

(například srdeční arytmie, prodloužená sedace nebo respirační deprese) (viz bod 4.5).

Současné podávání s elbasvirem/grazoprevirem vzhledem k předpokládanému významnému poklesu

plazmatických koncentrací elbasviru a grazopreviru. Tento účinek je způsoben indukcí CYP3A4 nebo

P-gp působením efavirenzu a může mít za důsledek snížení terapeutického účinku

elbasviru/grazopreviru (viz bod 4.5).

Současné podávání s vorikonazolem. Efavirenz významně snižuje plazmatickou koncentraci

vorikonazolu, zatímco vorikonazol významně zvyšuje plazmatickou koncentraci efavirenzu. Protože

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan je přípravek s fixní kombinací dávek, dávka

efavirenzu nemůže být změněna (viz bod 4.5).

Současné podávání s rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (

Hypericum perforatum

kvůli riziku snížených plazmatických koncentrací a snížení klinických účinků efavirenzu (viz bod 4.5).

Podávání pacientům, kteří mají:

v rodinné anamnéze náhlé úmrtí nebo vrozené prodloužení intervalu QTc na elektrokardiogramu

nebo jinou klinickou poruchu, o níž je známo, že prodlužuje interval QTc,

v anamnéze symptomatické srdeční arytmie nebo mají klinicky relevantní bradykardii nebo

městnavé srdeční selhání doprovázené sníženou ejekční frakcí levé komory,

závažné poruchy rovnováhy elektrolytů, např. hypokalemii nebo hypomagnesemii.

Současné podávání s léky, u nichž je známo, že prodlužují interval QTc (proarytmika).

Mezi tyto léky patří:

antiarytmika třídy IA a III,

neuroleptika, antidepresiva,

některá antibiotika včetně některých látek z následujících skupin: makrolidy, fluorochinolony,

imidazolová a triazolová antimykotika,

některá nesedativní antihistaminika (terfenadin, astemizol),

cisaprid,

flekainid,

některá antimalarika,

methadon (viz body 4.4, 4.5 a 5.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Současné podání s jinými léčivými přípravky

Jako fixní kombinace se efavirenz/emtricitabin/tenofovir disoproxil nemá podávat současně s jinými

léčivými přípravky obsahujícími stejné účinné složky, emtricitabin nebo tenofovir-disoproxil.

Kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil se nemá podávat současně s přípravky

obsahujícími efavirenz, pokud to není zapotřebí pro úpravu nastavení dávky, např. s rifampicinem (viz

bod 4.2). Vzhledem k podobnosti s emtricitabinem se kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-

disoproxil nemá podávat současně s jinými cytidinovými analogy, jako je lamivudin (viz bod 4.5).

Kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil se nemá podávat současně s adefovir-

dipivoxilem nebo s léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-alafenamid.

Současné podávání fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil a didanosinu se

nedoporučuje (viz bod 4.5).

Současné podávání fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil a

sofosbuviru/velpatasviru nebo sofosbuviru/velpatasviru/voxilapreviru se nedoporučuje, protože se

očekává, že plazmatická koncentrace velpatasviru a voxilapreviru po současném podávání s

efanvirenzem klesne, což povede ke snížení terapeutického účinku sofosbuviru/velpatasviru nebo

sofosbuviru/velpatasviru/voxilapreviru (viz bod 4.5).

Nejsou dostupné žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti fixní kombinace

efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil v kombinaci s jinými antiretrovirovými léky.

Současné užívání extraktů z jinanu dvoulaločného (

Ginkgo biloba)

se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Převedení z léčby inhibitory proteázy

Nyní dostupné údaje naznačují trend, že u pacientů léčených inhibitory proteáz může vést převedení na

fixní kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil ke snížení odpovědi na léčbu (viz bod 5.1).

Tito pacienti mají být pečlivě sledováni kvůli vzestupu virové nálože, a také kvůli nežádoucím

účinkům, jelikož bezpečnostní profil efavirenzu se liší od bezpečnostního profilu inhibitorů proteázy.

Oportunní infekce

U pacientů užívajících fixní kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil nebo kteroukoli

jinou antiretrovirovou léčbu se mohou dále rozvíjet oportunní infekce a jiné komplikace infekce HIV,

a proto musí zůstat pod pečlivým klinickým dohledem lékařů, kteří mají zkušenosti s léčbou pacientů s

onemocněními spojenými s HIV.

Přenos HIV

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu v

souladu s národními doporučeními.

Vliv jídla

Podávání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan spolu s jídlem může zvyšovat

expozici efavirenzu (viz bod 5.2) a může vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4.8).

Doporučuje se užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan nalačno, nejlépe

před spaním.

Onemocnění jater

Farmakokinetika, bezpečnost a účinnost fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil

nebyly stanoveny u pacientů s významnými doprovodnými poruchami jater (viz bod 5.2). Fixní

kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil je kontraindikována u pacientů s těžkou

poruchou funkce jater (viz bod 4.3) a nedoporučuje se u pacientů se středně těžkou poruchou funkce

jater. Protože efavirenz je metabolizován hlavně systémem CYP, je třeba dbát opatrnosti při podávání

fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil pacientům s lehkou poruchou funkce jater.

U těchto pacientů musí být pozorně sledován výskyt nežádoucích účinků efavirenzu, zejména

neurologických příznaků. Pravidelně se mají provádět laboratorní testy k vyhodnocení onemocnění

jater (viz bod 4.2).

U pacientů s předchozí dysfunkcí jater včetně chronické aktivní hepatitidy se objevuje během

kombinované antiretrovirové léčby (CART) zvýšená frekvence abnormalit jaterních funkcí a mají být

monitorováni podle standardní praxe. Jestliže se objeví zhoršení jaterního onemocnění nebo trvalé

zvýšení sérových aminotransferáz na více než pětinásobek horní hranice normálního rozsahu, je třeba

zvážit přínos pokračující léčby přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan proti

možným rizikům významné jaterní toxicity. U takových pacientů se musí zvážit přerušení nebo

vysazení léčby (viz bod 4.8).

U pacientů léčených jinými léčivými přípravky spojovanými s jaterní toxicitou se také doporučuje

monitorování jaterních enzymů.

Hepatální příhody

Selhání funkce jater bylo po uvedení přípravku na trh hlášeno u pacientů bez předchozího jaterního

onemocnění či jiných známých rizikových faktorů (viz bod 4.8). Monitorování jaterních enzymů nutno

zvážit u všech pacientů, a to nezávisle na předchozí jaterní dysfunkci nebo jiných rizikových

faktorech.

Pacienti se souběžnou infekcí HIV a hepatitidou B (HBV) nebo C (HCV)

Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo C a léčení CART jsou vystaveni zvýšenému riziku

závažných a potencionálně fatálních hepatických nežádoucích účinků.

Pro optimální léčbu infekce HIV u pacientů souběžně infikovaných HBV se mají lékaři řídit

současnými pokyny pro léčbu HIV.

V případě souběžné antivirové terapie pro hepatitidu B nebo C věnujte prosím také pozornost

příslušným souhrnům údajů o přípravku pro tyto léčivé přípravky.

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil nebyla stanovena

pro léčbu chronické infekce HBV. Emtricitabin a tenofovir samostatně i v kombinaci prokázaly ve

farmakodynamických studiích účinnost proti HBV (viz bod 5.1). Omezené klinické zkušenosti

naznačují, že emtricitabin a tenofovir-disoproxil působí proti HBV, když jsou používány v

kombinované antiretrovirové léčbě infekce HIV. Po přerušení léčby fixní kombinací

efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil může u pacientů infikovaných HIV a současně HBV dojít k

závažné akutní exacerbaci hepatitidy. Pacienti s infekcí HIV a souběžně infikovaní HBV, kteří

přestanou užívat fixní kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil, mají být pečlivě

sledováni klinickými i laboratorními kontrolami nejméně po dobu čtyř měsíců po přerušení léčby fixní

kombinací efavirenz/emtricitabin/tenofovir disoproxil. Je-li to vhodné, může být indikováno obnovení

terapie hepatitidy B. U pacientů se závažnějším onemocněním jater nebo cirhózou není přerušení léčby

doporučeno, protože by následná exacerbace hepatitidy mohla vést k jaterní dekompenzaci.

Prodloužení intervalu QTc

Při použití s efavirenzem bylo pozorováno prodloužení intervalu QTc (viz body 4.5 a 5.1). U pacientů

se zvýšeným rizikem vzniku torsade de pointes nebo užívajících léky se známým rizikem vzniku

torsade de pointes je třeba zvážit alternativní léčiva místo fixní kombinace

efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil.

Psychiatrické symptomy

U pacientů léčených efavirenzem byly popsány nežádoucí psychiatrické účinky. Pacienti s

psychiatrickými poruchami v předchozí anamnéze jsou zřejmě vystaveni většímu riziku závažných

nežádoucích psychiatrických účinků. Zejména těžká deprese byla častější u pacientů s depresí v

anamnéze. Po uvedení fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil na trh se objevila i

hlášení závažné deprese, úmrtí sebevraždou, bludů, chování podobného psychóze a katatonie. Pacienti

mají být poučeni, aby v případě, že se u nich objeví symptomy jako těžká deprese, psychóza nebo

sebevražedné sklony, okamžitě vyhledali svého lékaře, který posoudí možnost, zda mohou tyto

symptomy souviset s užíváním efavirenzu, a v kladném případě rozhodne, zda rizika pokračující

terapie převáží nad přínosy (viz bod 4.8).

Neurologické symptomy

U pacientů v klinických studiích, užívajících efavirenz 600 mg denně, jsou často hlášenými

nežádoucími účinky kromě jiných neurologické symptomy včetně závrati, insomnie, somnolence,

poruch koncentrace a abnormálního snění. Závrať byla také pozorována v klinických studiích s

emtricitabinem a tenofovir disoproxilem. V klinických studiích s emtricitabinem byla hlášena bolest

hlavy (viz bod 4.8). Neurologické symptomy spojované s efavirenzem obvykle začínají během prvního

nebo druhého dne léčby a obvykle ustupují po prvních dvou až čtyřech týdnech. Pacienty je nutno

informovat o tom, že pokud se tyto časté symptomy vyskytnou, nejspíše se v dalším průběhu terapie

zmírní, a neznamená to, že následně dojde k rozvoji některého z méně častých psychiatrických

symptomů.

Záchvaty

U pacientů užívajících efavirenz byly pozorovány křeče, obvykle v případě známé anamnézy

záchvatů. Pacienti, kteří užívají souběžně antikonvulzivní léčivé přípravky primárně metabolizované

játry, jako jsou fenytoin, karbamazepin a fenobarbital, mohou vyžadovat periodické monitorování

jejich plazmatické hladiny. Ve studii lékových interakcí se koncentrace karbamazepinu v plazmě

snížily, když byl karbamazepin podáván společně s efavirenzem (viz bod 4.5). Opatrnosti je třeba u

pacientů se záchvaty v anamnéze.

Poruchy funkce ledvin

Kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil se nedoporučuje pro pacienty se středně těžkou

až těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min). Pacienti se středně těžkou až

těžkou poruchou funkce ledvin vyžadují úpravu dávky emtricitabinu a tenofovir-disoproxilu, které

nelze dosáhnout kombinovanou tabletou (viz body 4.2 a 5.2). Je třeba se vyvarovat užívání přípravku

obsahujícího fixní kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil s užíváním nefrotoxického

léčivého přípravku současně nebo v nedávné době. Pokud je současné užívání přípravku obsahujícího

kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil a nefrotoxických látek (např. aminoglykosidů,

amfotericinu B, foskarnetu, gancikloviru, pentamidinu, vankomycinu, cidofoviru, interleukinu 2)

nevyhnutelné, je nutné sledovat funkci ledvin každý týden (viz bod 4.5).

U pacientů s rizikovým faktorem pro renální dysfunkci užívajících tenofovir-disoproxil byly po

zahájení léčby vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAID) nebo kombinací více

NSAID pozorovány případy akutního renálního selhání. Pokud je přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan podáván současně s NSAID, je nutné

odpovídajícím způsobem sledovat funkci ledvin.

V klinické praxi byly při užívání tenofovir-disoproxilu hlášeny renální selhání, renální insuficience,

zvýšená hladina kreatininu, hypofosfatemie a proximální tubulopatie (včetně Fanconiho syndromu)

(viz bod 4.8).

Před začátkem léčby přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se doporučuje

provést výpočet clearance kreatininu u všech pacientů a rovněž sledovat funkci ledvin (clearance

kreatininu a sérových fosfátů) po dvou až čtyřech týdnech léčby, po třech měsících léčby a každé tři až

šest měsíců poté u pacientů bez renálních rizikových faktorů. U pacientů s renální dysfunkcí v

anamnéze nebo u pacientů s rizikem renální dysfunkce je nutné častější sledování funkce ledvin.

Jsou-li u pacientů užívajících přípravek obsahující kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-

disoproxil hladiny sérových fosfátů < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) nebo je-li clearance kreatininu snížena

na < 50 ml/min, má se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce ledvin, včetně stanovení

koncentrace glukózy a draslíku v krvi a koncentrace glukózy v moči (viz bod 4.8, proximální

tubulopatie). Protože Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan je kombinovaný přípravek a

interval dávkování jednotlivých složek nelze změnit, léčba přípravkem obsahujícím kombinaci

efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil se musí přerušit u pacientů s potvrzenou clearance

kreatininu < 50 ml/min nebo snížením hladiny sérového fosfátu na < 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l).

Přerušení léčby fixní kombinací efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil se má také zvážit

v případě progresivního poklesu funkce ledvin, když nebyla identifikována žádná jiná příčina. Tam,

kde je indikováno přerušení léčby jednou ze složek přípravku obsahujícího fixní kombinaci

efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil nebo kde je nezbytná úprava dávky, jsou k dispozici

samostatné přípravky obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxil.

Působení na kosti

Kostní abnormality, jako je osteomalacie, které se mohou projevit jako přetrvávající nebo zhoršující se

bolest kostí a které mohou občas přispívat ke vzniku zlomenin mohou souviset s proximální renální

tubulopatií vyvolanou tenofovir-disoproxilem (viz bod 4.8).

Tenofovir-disoproxil může také způsobit snížení kostní hustoty (

bone mineral density

, BMD).

U pacientů infikovaných HIV v kontrolované klinické studii trvající 144 týdnů (GS-99-903), která

srovnávala tenofovir-disoproxil se stavudinem v kombinaci s lamivudinem a efavirenzem u dospělých

pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky, byl pozorován malý pokles BMD

v proximálním femuru

a v páteři u obou léčených skupin. Pokles BMD v páteři a změny kostních biomarkerů ve srovnání

s výchozími hodnotami významně byly významně vyšší ve skupině léčené tenofovir-disoproxilem ve

144. týdnu. Pokles BMD v proximálním femuru byl významně vyšší v této skupině do 96. týdne.

Nicméně zvýšené riziko vzniku zlomenin nebo příznaky vzniku klinicky významných kostních

abnormalit se v průběhu 144 týdnů v této studii neprojevily.

V jiných studiích (prospektivní a průřezové) bylo nejvýraznější snížení BMD pozorováno u pacientů

léčených tenofovir-disoproxilem v rámci léčebného režimu obsahujícího potencovaný inhibitor

proteázy. Celkově s ohledem na kostní abnormality spojené s tenofovir-disoproxilem a omezení

dlouhodobých údajů o dopadu tenofovir-disoproxilu na zdraví kostí a riziko zlomenin mají být u

pacientů s osteoporózou, kteří mají vyšší riziko zlomenin, zváženy alternativní terapeutické režimy.

Pokud je podezření na abnormality kostí nebo byly-li zjištěny kostní abnormality, má být provedena

příslušná konzultace.

Kožní reakce

U jednotlivých složek fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil byly hlášeny lehké

až středně těžké vyrážky. Vyrážka spojená se složkou efavirenz obvykle ustoupí s pokračující léčbou.

Snášenlivost mohou zlepšit a zhojení vyrážky urychlit vhodná antihistaminika a/nebo kortikosteroidy.

Závažná vyrážka s tvorbou puchýřů, s vlhkou deskvamací nebo ulcerací byla hlášena u méně než 1 %

pacientů léčených efavirenzem (viz bod 4.8). Incidence erythema multiforme nebo Stevens-

Johnsonova syndromu byla přibližně 0,1 %. Léčba přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan musí být přerušena u pacientů s rozvojem závažné vyrážky spojené s tvorbou

puchýřů, deskvamací, postižením sliznice nebo horečkou. Zkušenosti s efavirenzem u pacientů, kteří

přerušili léčbu jinými antiretrovirovými přípravky skupiny NNRTI, jsou omezené. Přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se nedoporučuje u pacientů, kteří měli během

léčby NNRTI život ohrožující kožní reakci (např. Stevens-Johnsonův syndrom).

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů a

glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. U

lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti není

významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba sledovat

zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Mitochondriální dysfunkce po expozici

in utero

Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což

je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudinu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci u

HIV negativních dětí, které byly vystaveny

in utero

a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; ty

se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími

účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktátemie,

hyperlipázemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i neurologické poruchy s

pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, zda jsou

takové neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte,

které bylo

in utero

vystaveno působení analog nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné klinické

nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní

doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV.

Syndrom imunitní reaktivace

Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout

zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky

závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během

několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou

retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou patogenem

Pneumocystis jirovecii

. Jakékoli příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby má být

zahájena příslušná léčba.

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba

a autoimunitní hepatitida), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se

mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby.

Osteonekróza

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci

alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny

především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART.

Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost

kloubů nebo pokud mají pohybové potíže.

Pacienti s mutacemi HIV-1

Podávání fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil je třeba se vyhnout u pacientů s

HIV-1 mutacemi K65R, M184V/I nebo K103N (viz body 4.1 a 5.1).

Starší pacienti

Fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil nebyla hodnocena u pacientů starších 65

let. U starších pacientů je větší pravděpodobnost, že u nich dojde ke snížení funkce jater nebo ledvin,

proto je třeba dbát opatrnosti při léčbě starších pacientů přípravkem obsahujícím fixní kombinaci

efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil (viz bod 4.2).

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje 7,5 mg disiřičitanu sodného v jedné dávce, který může vzácně

způsobit vážné hypersenzitivní reakce a bronchospazmus. Přípravek obsahuje méně než 1 mmol

(23,6 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. Jedna potahovaná tableta

obsahuje 105,5 mg laktózy. Pacienti se vzácnými vrozenými obtížemi s intolerancí galaktózy, úplným

deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento léčivý přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Protože tento přípravek obsahuje efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxil, mohou se při jeho

užívání objevit jakékoli interakce, které byly zjištěny u jednotlivých látek jednotlivě. Studie interakcí s

těmito látkami byly provedeny pouze u dospělých.

Jako fixní kombinace se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan nemá podávat

současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími složky – emtricitabin nebo tenofovir disoproxil.

Přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se nemá podávat současně s přípravky

obsahujícími efavirenz, pokud to není zapotřebí pro úpravu nastavení dávky, např. s rifampicinem (viz

bod 4.2). Kvůli podobnosti s emtricitabinem se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Mylan nemá podávat současně s jinými analogy cytidinu, jako je lamivudin. Přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se nemá podávat současně s adefovir-dipivoxilem

nebo s léčivými přípravky obsahujícími tenofovir alafenamid.

Efavirenz je

in vivo

induktorem CYP3A4, CYP2B6 a UGT1A1. Sloučeniny, jež jsou substráty těchto

enzymů, mohou mít snížené plazmatické koncentrace při podání spolu s efavirenzem. Efavirenz může

být induktorem CYP2C19 a CYP2C9, přesto lze inhibici také sledovat

in vitro

a výsledný účinek

společného podávání se substráty těchto enzymů není jasný (viz bod 5.2).

Expozici efavirenzu lze zvýšit, pokud se podá spolu s léčivými přípravky (např. ritonavir) nebo

potravinami (například grapefruitový džus), které inhibují aktivitu CYP3A4 nebo CYP2B6.

Sloučeniny nebo rostlinné přípravky (například výtažky z jinanu dvoulaločného a třezalky tečkované),

které indukují tyto enzymy, mohou vést ke snížení plazmatické koncentrace efavirenzu. Současné

užívání třezalky tečkované je kontraindikováno (viz bod 4.3). Současné užívání výtažků z jinanu

dvoulaločného se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Studie

in vitro

a klinické farmakokinetické studie ukázaly, že interakce emtricitabinu a tenofovir-

disoproxilu s jinými léčivými přípravky zprostředkované CYP jsou málo pravděpodobné.

Interakce s testem na kanabinoidy

Efavirenz se neváže na receptory pro kanabinoidy. U subjektů neinfikovaných i infikovaných HIV,

kteří dostali efavirenz, byly u některých testů hlášeny falešně pozitivní výsledky testů na kanabinoidní

látky v moči. V takových případech se doporučuje provést potvrzující vyšetření pomocí přesnější

metody, jako je např. chromatografie/hmotnostní spektrometrie.

Kontraindikace při souběžném užívání

Přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan se nesmí podávat současně s

terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, triazolamem, pimozidem, bepridilem nebo

námelovými alkaloidy (např. ergotaminem, dihydroergotaminem, ergometrinem a

methylergometrinem), protože inhibice jejich metabolizmu může vést k závažným, život ohrožujícím

příhodám (viz bod 4.3).

Elbasvir/grazoprevir:

Souběžné podávání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Mylan s elbasvirem/grazoprevirem je kontraindikováno, protože může způsobit oslabení virologické

odpovědi na elbasvir/grazoprevir (viz bod 4.3 a tabulka 1).

Vorikonazol:

Současné podávání standardních dávek efavirenzu a vorikonazolu je kontraindikováno.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan je přípravek s fixní kombinací dávek, dávku

efavirenzu nelze změnit; proto se vorikonazol a kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil

nesmí podávat současně (viz bod 4.3 a tabulka 1).

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum):

Společné podávání přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan a třezalky nebo rostlinných přípravků

obsahujících třezalku je kontraindikováno. Plazmatické hladiny přípravku efavirenz mohou být

sníženy při současném použití třezalky v důsledku indukce enzymů lékového metabolismu a/nebo

transportních proteinů působením třezalky. Pokud již pacient užívá třezalku, ukončete toto podávání,

zkontrolujte virové hladiny a pokud možno hladiny efavirenzu. Hladiny efavirenzu se mohou zvyšovat

při zastavení podávání třezalky tečkované. Indukční vliv třezalky může přetrvávat minimálně 2 týdny

po ukončení léčby (viz bod 4.3).

Metamizol:

Současné podávání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

s metamizolem, který je induktorem metabolizujících enzymů včetně CYP2B6 a CYP3A4, může

způsobit snížení plazmatických koncentrací efavirenzu/emtricitabinu/tenofovir-disoproxilu s možným

snížením klinické účinnosti. Proto se doporučuje při současném podávání metamizolu a přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan opatrnost. Klinickou odpověď a/nebo lékové

hladiny je třeba náležitě sledovat.

Léky prodlužující interval QT:

přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan je

kontraindikována při souběžném podávání léků, u nichž je známo, že prodlužují interval QTc a mohly

by vyvolat vznik torsade de pointes, například antiarytmika tříd IA a III, neuroleptika a antidepresiva,

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/407613/2017

EMEA/H/C/004240

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

efavirenzum / emtricitabinum / tenofovirum disoproxilum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report,

EPAR) pro přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan. Objasňuje, jakým způsobem

agentura vyhodnotila tento přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU

a podmínky jeho používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak

přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Mylan, pacienti by si měli přečíst příbalovou informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan a k čemu se

používá?

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan je antivirotikum, které se používá k léčbě dospělých

pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience 1 (HIV-1), což je virus vyvolávající syndrom

získané imunodeficience (AIDS).

Používá se pouze u pacientů, kteří dobře odpovídají na svou současnou HIV léčbu a kteří netrpí HIV

infekcí rezistentní na léčbu, nebo u pacientů, u kterých je nepravděpodobné, že neodpoví na žádnou

z léčivých látek obsažených v tomto léčivém přípravku.

Léčivý přípravek obsahuje léčivé látky efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxil. Jedná se o

„generikum“. Znamená to, že obsahuje stejné léčivé látky a působí stejně jako „referenční léčivý

přípravek“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravek Atripla. Více informací o

generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde.

Jak se léčivý přípravek používá?

Tento léčivý přípravek je dostupný ve formě tablet a jeho výdej je vázán na lékařský předpis. Léčbu by

měl zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV. Doporučená dávka je jedna tableta denně,

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

EMA/407613/2017

Page 2/3

která se polyká celá a zapíjí se vodou. Doporučuje se, aby pacienti užívali léčivý přípravek nalačno,

nejlépe před spaním. Pacienti by měli léčivý přípravek užívat pravidelně a měli by se vyvarovat

vynechání dávek.

Pokud musí pacienti přestat užívat jednu z léčivých látek obsažených v léčivém přípravku nebo musí

užívat odlišné dávky, budou muset přejít na užívání jednotlivých léčivých přípravků. Tento léčivý

přípravek by se neměl užívat ve stejnou dobu jako ostatní léčivé přípravky, které obsahují efavirenz,

emtricitabin nebo tenofovir-disoproxil nebo lamivudin (jiné antivirotikum). Podrobné informace jsou

uvedeny v příbalové informaci.

Jak léčivý přípravek působí?

Tento léčivý přípravek obsahuje tři léčivé látky: efavirenz, což je nenukleosidový inhibitor reverzní

transkriptázy (NNRTI), emtricitabin, což je nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy, a tenofovir-

disoproxil, který je „proléčivem“ tenofoviru, což znamená, že se v těle přeměňuje na léčivou látku

tenofovir. Tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy. Nukleosidový a nukleotidový

inhibitor reverzní transkriptázy jsou obecně známé jako NRTI. Všechny tři léčivé látky blokují činnost

reverzní transkriptázy, což je enzym, který umožňuje viru HIV, aby se v infikovaných buňkách množil.

Přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan udržuje množství viru HIV v krvi na nízké

úrovní. Infekci HIV ani AIDS neléčí, ale může oddálit poškození imunitního systému a vznik infekcí a

onemocnění souvisejících s AIDS.

Jak byl léčivý přípravek zkoumán?

Studie přínosů a rizik léčivé látky v rámci schváleného použití již byly provedeny u referenčního

léčivého přípravku Atripla, pro přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan je proto

není nutné opakovat.

Stejně jako v případě jiných léčivých přípravků předložila společnost pro tento přípravek studie týkající

se kvality. Společnost provedla také studii, která prokázala, že přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan je bioekvivalentní s referenčním léčivým

přípravkem. Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky

v těle, a tudíž se u nich předpokládá stejný účinek.

Jaké jsou přínosy a rizika tohoto léčivého přípravku?

Jelikož přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan je generikum, které je

bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy

a riziky referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl léčivý přípravek schválen?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo

prokázáno, že léčivý přípravek je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem Atripla.

Stanovisko agentury proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Atripla přínosy přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan převyšují zjištěná rizika. Agentura doporučila, aby

léčivý přípravek byl schválen k použití v EU.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

EMA/407613/2017

Page 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání tohoto léčivého přípravku?

Společnost, která tento léčivý přípravek dodává na trh, zajistí, aby všichni lékaři, u kterých se očekává,

že budou léčivý přípravek předepisovat, měli k dispozici vzdělávací balíček, který obsahuje informace o

zvýšeném riziku onemocnění ledvin v souvislosti s přípravky obsahujícími tenofovir-disoproxil, jakým je

i tento léčivý přípravek. Vzdělávací balíček obsahuje rovněž doporučení pro monitorování funkce ledvin

u pacientů, kteří tento léčivý přípravek užívají.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

jeho bezpečné a účinné používání, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Mylan

Plné znění zprávy EPAR je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další informace

o léčbě tímto léčivým přípravkem naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo

se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace