Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
efavirenz, emtricitabin, tenofovir-disoproxyl-sukcinát
Dostupné s:
KRKA, d.d., Novo mesto
ATC kód:
J05AR06
INN (Mezinárodní Name):
efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
Efavirenzem/emtricitabinem/Tenofovir-disoproxyl Krka je fixní kombinací efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxyl-. Je indikován k léčbě infekce virem lidské imunodeficience 1 (HIV-1) u dospělých ve věku 18 let a více s virovou supresí do hladiny HIV-1 RNA < 50 kopií/ml v jejich současné kombinované antiretrovirové terapie déle než tři měsíce. Pacienti nesmí mít v anamnéze Virologické selhání předchozí antiretrovirové terapie a musí být známo rozcházet se v názorech mít klíšťat virových kmenů s mutací prokazující významnou rezistenci na některou ze tří složek obsažených v efavirenzem / Rilpivirin Krka před zahájením jejich prvního antiretrovirového režimu léčby. Prokázání přínosu přípravku efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxyl-je primárně založeno na 48týdenní data z klinické studie, ve které pacienti se stabilizovanou potlačení na kombinované antiretrovirové terapie změněna na efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxyl -. Nejsou žádné údaje z klinických studií s efavirenzem/emtricitabinem/teno
Přehled produktů:
Revision: 6
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004274
Datum autorizace:
2018-02-08
EMEA kód:
EMEA/H/C/004274

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

20-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

08-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

08-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

08-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

08-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

20-02-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety

efavirenzum/emtricitabinum/tenofovirum disoproxilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka užívat

Jak se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka a k čemu se používá

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka obsahuje tři léčivé látky, které se používají

k léčbě infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV):

efavirenz je nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NNRTI)

emtricitabin je nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI)

tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy (NtRTI)

Každá z těchto léčivých látek, známých také jako antiretrovirové léky, působí zásahem do činnosti

enzymu (reverzní transkriptázy), který je nezbytný pro množení viru.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je určen k léčbě infekce virem lidské

imunitní nedostatečnosti (HIV) u dospělých starších 18 let, kteří byli již předtím léčeni jinými

antiretrovirovými léky a měli infekci HIV-1 pod kontrolou nejméně tři měsíce. Pacienti nesmí mít

v anamnéze selháním předchozí léčby HIV.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka užívat

Neužívejte přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

jestliže jste alergický(á) na efavirenz, emtricitabin, tenofovir-disoproxil nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte závažné onemocnění jater.

-

jestliže máte srdeční poruchu, jako je abnormální elektrický signál označovaný jako

prodloužení intervalu QT, který pro Vás představuje vyšší riziko závažných problémů

srdečního rytmu (torsade de pointes).

jestliže jakýkoli člen Vaší rodiny (rodiče, prarodiče, bratři nebo sestry) náhle zemřel kvůli srdeční

poruše nebo se narodil se srdeční poruchou.

jestliže Vám lékař řekl, že máte v krvi vysoké nebo nízké hladiny elektrolytů, jako jsou draslík

nebo hořčík.

jestliže v současnosti užíváte kterýkoli z těchto léčivých přípravků (viz také „Další léčivé

přípravky a přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka“):

astemizol nebo terfenadin (používané k léčbě senné rýmy nebo jiných alergií)

bepridil (používaný k léčbě srdečních onemocnění)

cisaprid (používaný k léčbě pálení žáhy)

elbasvir/grazoprevir (používané v léčbě hepatitidy C)

námelové alkaloidy (například ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin

a methylergometrin) (používané k léčbě migrény a bolesti hlavy podobné migréně)

midazolam nebo triazolam (používané pro zlepšení usínání)

pimozid, imipramin, amitriptylin nebo klomipramin (používaný k léčbě určitých

duševních stavů)

třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (rostlinný přípravek používaný na deprese

a úzkost)

vorikonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí)

flekainid, metoprolol (používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)

některá antibiotika (makrolidy, fluorochinolony, imidazol)

triazolová antimykotika

některá antimalarika

methadon (používaný k léčbě závislosti na opiátech)

Jestliže užíváte kterýkoliv z těchto léčivých přípravků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

Užívání těchto léčivých přípravků s přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka by

mohlo způsobit závažné nebo život ohrožující nežádoucí účinky nebo zamezit těmto léčivým

přípravkům ve správné činnosti.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se poraďte se svým lékařem

nebo lékárníkem.

I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou

antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění

přenosu infekce na další osoby. Tento léčivý přípravek neléčí infekci HIV. I když užíváte

přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, může se u Vás přesto rozvinout

infekce nebo jiné onemocnění spojené s infekcí HIV.

Když užíváte přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, musíte zůstat v péči

lékaře.

Informujte svého lékaře:

jestliže užíváte jiné léky, které obsahují efavirenz, emtricitabin, tenofovir-disoproxil,

tenofovir-alafenamid, lamivudin nebo adefovir-dipivoxil.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nemá užívat s žádným z těchto

léků.

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin nebo jestliže testy ukázaly potíže

s ledvinami. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nedoporučuje, máte-li

středně těžkou až těžkou poruchu funkce ledvin.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka může poškodit ledviny. Než začnete

s léčbou, může lékař navrhnout provedení krevních testů k vyhodnocení funkce ledvin.

Lékař může provést krevní testy také během léčby, aby sledoval funkci ledvin.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se obvykle neužívá s jinými léčivými

přípravky, které mohou poškodit ledviny (viz Další léčivé přípravky a přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka). Je-li to však nevyhnutelné, bude

lékař monitorovat funkci ledvin jednou týdně.

jestliže máte srdeční poruchu, například abnormální elektrický sygnál označovaný

jako prodloužení intervalu QT.

jestliže máte v anamnéze duševní nemoc, včetně deprese, nebo závislosti na drogách

nebo na alkoholu. Okamžitě sdělte svému lékaři, jestliže se cítíte v depresi, máte

sebevražedné myšlenky nebo podivné nápady (viz bod 4, Možné nežádoucí účinky).

jestliže máte v anamnéze křeče (záchvaty křečí nebo epileptické záchvaty) nebo

jestliže jste byl(a) léčen(a) antikonvulzivy (léky proti křečím), jako je karbamazepin,

fenobarbital a fenytoin. Jestliže užíváte kterýkoli z těchto léčivých přípravků, může Váš

lékař požadovat kontrolu hladiny antikonvulziva v krvi, aby se ujistil, že není ovlivněna

užíváním přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Lékař Vám může

předepsat jiné antikonvulzivum.

jestliže máte v anamnéze onemocnění jater, včetně chronické aktivní hepatitidy

(zánětu jater). Pacienti s onemocněním jater včetně chronické hepatitidy B nebo C, kteří

jsou léčeni kombinovanými antiretrovirovými léky, mají vyšší riziko vzniku jaterních

problémů, které mohou být závažné a potenciálně život ohrožující. Váš lékař může

provést krevní testy, aby zkontroloval, jak pracují Vaše játra, nebo Vám může předepsat

jiné léky. Jestliže máte závažné onemocnění jater, neužívejte přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (viz výše bod 2, Neužívejte

přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka).

Jestliže jste infikován(a) virem hepatitidy B, lékař pečlivě uváží, která léčba je pro Vás

nejvhodnější. Tenofovir-disoproxil a emtricitabin, dvě z léčivých látek přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, prokázaly do jisté míry působení

proti viru hepatitidy B, emtricitabin však není schválen pro léčbu infekce virem hepatitidy

B. Příznaky hepatitidy se mohou po ukončení léčby přípravkem

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka zhoršit. Lékař pak může

v pravidelných intervalech provádět krevní testy, aby zkontroloval, jak pracují Vaše játra

(viz bod 3, Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka).

Bez ohledu na to, zdali máte v anamnéze jaterní onemocnění, Vám může lékař doporučit

pravidelné krevní testy, pomocí kterých zkontroluje funkci jater.

jste-li starší 65 let. Nebyl studován dostatečný počet pacientů starších 65 let. Je-li Vám

více než 65 let a lékař Vám předepsal přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka, bude Vás lékař pozorně sledovat.

Jakmile začnete užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka,

dávejte pozor:

na příznaky závratí, obtížného usínání, spavosti, obtížné koncentrace nebo

abnormálních snů. Tyto nežádoucí účinky mohou začít první nebo druhý den léčby

a obvykle ustoupí po prvních 2 až 4 týdnech.

na jakékoli příznaky kožní vyrážky. Vyrážka může být způsobena přípravkem

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Jestliže zpozorujete jakékoli příznaky

závažné vyrážky s puchýři nebo horečkou, přestaňte užívat přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka a okamžitě informujte svého lékaře.

Jestliže jste měl(a) vyrážku při užívání jiného NNRTI, může být u Vás vyšší riziko

vyrážky při užívání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

na jakékoli příznaky zánětu nebo infekce. U některých pacientů s pokročilou infekcí

HIV (AIDS) a s oportunní infekcí v anamnéze se mohou objevit známky a příznaky

zánětu z předchozí infekce brzy poté, co byla zahájena léčba HIV. Tyto příznaky jsou

zřejmě způsobeny zlepšením imunitní odpovědi těla, což umožňuje tělu bojovat

s infekcemi, které byly dosud přítomny bez viditelných příznaků. Jestliže si všimnete

jakýchkoli příznaků infekce, sdělte to, prosím, okamžitě svému lékaři.

Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě

oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když

imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit

mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte jakékoli příznaky infekce nebo jiné

příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující

směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte

ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu.

na problémy s kostmi. U některých pacientů, kteří užívají kombinovanou

antiretrovirovou léčbu, se může rozvinout onemocnění kostí nazývané osteonekróza

(odumření kostní tkáně způsobené ztrátou krevního zásobení kostní tkáně). Mezi mnoho

rizikových faktorů rozvoje této nemoci patří mimo jiné délka kombinované

antiretrovirové léčby, užívání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné snížení

imunity a vyšší index tělesné hmotnosti. Příznakem osteonekrózy je ztuhlost kloubů,

bolest a bolestivost (zejména kyčelních, kolenních a ramenních kloubů) a obtíže při

pohybu. Jestliže zpozorujete kterýkoli z těchto příznaků, informujte prosím svého lékaře.

Problémy s kostmi (projevující se jako přetrvávající nebo zhoršující se bolest kostí a

někdy vedoucí ke zlomeninám) mohou nastat kvůli poškození buněk v tubulech ledvin

(viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). Pokud máte bolesti kostí nebo zlomeniny,

informujte o tom svého lékaře.

Tenofovir-disoproxil může také způsobit úbytek kostní hmoty. Nejvýraznější úbytek

kostní hmoty byl pozorován v klinických studiích, kdy byli pacienti léčeni pro infekci

HIV tenofovir-disoproxilem v kombinaci s potencovaným inhibitorem proteázy.

Účinky tenofovir-disoproxilu na dlouhodobé zdraví kostí a budoucí riziko zlomenin u

dospělých a pediatrických pacientů jsou celkově nejisté.

Informujte svého lékaře, jestliže víte, že máte osteoporózu. Pacienti s osteoporózou mají

vyšší riziko zlomenin.

Děti a dospívající

Nedávejte přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka dětem

a dospívajícím mladším 18 let. Použití přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka u dětí a dospívajících nebylo dosud studováno.

Další léčivé přípravky a přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Nesmíte užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka s některými léky.

Tyto léky jsou uvedeny v bodu Neužívejte přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka, na začátku bodu 2. Mezi ně patří některé běžné léčivé přípravky a některé rostlinné přípravky

(včetně třezalky tečkované), které mohou vyvolat závažné interakce.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nesmí užívat také s žádnými jinými léky, které

obsahují efavirenz (pokud to nedoporučí Váš lékař), emtricitabin, tenofovir-disoproxil, tenofovir-

alafenamid, lamivudin nebo adefovir-dipivoxil.

Sdělte svému lékaři, že užíváte jiné léky, které mohou poškodit Vaše ledviny. Zde je několik

příkladů:

aminoglykosidy, vankomycin (léky proti bakteriálním infekcím)

foskarnet, ganciklovir, cidofovir (léky proti virovým infekcím)

amfotericin B, pentamidin (léky proti plísňovým infekcím)

interleukin 2 (k léčbě rakoviny)

nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID, k léčbě bolestivých stavů kostí nebo svalů)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka může vzájemně reagovat s jinými léčivými

přípravky, včetně rostlinných přípravků, jako jsou výtažky z Ginkgo biloba. V důsledku toho se může

změnit množství přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka nebo jiných léků

v krvi. To může zabránit správnému působení léků nebo to může zhoršit nežádoucí účinky.

V některých případech bude lékař muset upravit dávkování nebo zkontrolovat hladinu léků v krvi. Je

důležité informovat lékaře nebo lékárníka, že užíváte kterýkoli z těchto léků:

Léky obsahující didanosin (proti infekci HIV): užívání přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka s jinými antivirovými léčivými přípravky,

které obsahují didanosin, může zvýšit hladinu didanosinu v krvi a může snížit počet buněk CD4.

Vzácně byly hlášeny případy zánětu pankreatu a laktátové acidózy (nadbytek kyseliny mléčné

v krvi), které někdy způsobily smrt, když byly současně užívány léčivé přípravky obsahující

tenofovir-disoproxil a didanosin. Váš lékař pečlivě zváží, zda Vás bude léčit léčivými přípravky

obsahujícími tenofovir a didanosin.

Jiné léky užívané proti infekci HIV: následující inhibitory proteáz: darunavir, indinavir,

lopinavir/ritonavir, ritonavir nebo atazanavir posílený ritonavirem, nebo sachinavir. Váš lékař

může zvážit podávání alternativního léčivého přípravku nebo změnu dávkování inhibitorů

proteázy. Také svému lékaři řekněte, zda užíváte maravirok.

Léky používané k léčbě infekce způsobené virem hepatitidy C: elbasvir/grazoprevir,

glekaprevir/pibrentasvir, sofosbuvir/velpatasvir, sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir.

Léky používané ke snížení tuků v krvi (také nazývané statiny): atorvastatin, pravastatin,

simvastatin. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka může snížit množství statinů

v krvi. Lékař zkontroluje hladinu cholesterolu a podle potřeby zváží změnu dávkování statinu.

Léky používané k léčbě křečí/záchvatů (antikonvulziva): karbamazepin, fenytoin,

fenobarbital. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka může snížit množství

antikonvulziva v krvi. Karbamazepin může snížit množství efavirenzu v krvi, jedné ze složek

přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Lékař může zvážit podávání

jiného antikonvulziva.

Léky používané k léčbě bakteriálních infekcí, včetně tuberkulózy a komplexu

Mycobacterium avium souvisejícím s AIDS: klarithromycin, rifabutin, rifampicin. Lékař může

zvážit změnu dávkování nebo podávání alternativního antibiotika. Kromě toho může

rozhodnout o další dávce efavirenzu k léčbě infekce HIV.

Léky používané k léčbě plísňových infekcí (antimykotika): itrakonazol nebo posakonazol.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka může snížit množství itrakonazolu nebo

posakonazolu v krvi. Lékař může zvážit podání jiného antimykotika.

Léky používané k léčbě malárie: atovachon/proguanil nebo artemether/lumefantrin.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka může snížit množství

atovachonu/proguanilu nebo artemetheru/lumefantrinu ve Vaší krvi.

Hormonální antikoncepce, jako je pilulka na kontrolu početí, injekční antikoncepce

(například Depo-Provera), nebo antikoncepční implantát (například Implanon): musíte

také používat spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce (viz Těhotenství a kojení).

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka může způsobit, že nemusí hormonální

antikoncepce fungovat správně. K těhotenství došlo u žen, které užívaly efavirenz, což je

součást přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, a přitom měly aplikován

antikoncepční implantát, i když nebylo prokázáno, že by terapie efavirenzem mohla způsobit

selhání antikoncepce.

Sertralin, léčivý přípravek k léčbě deprese, protože lékař může potřebovat změnit Vaši dávku

sertralinu.

Bupropion, léčivý přípravek k léčbě deprese, nebo který vám pomáhá přestat kouřit, protože

Váš lékař může potřebovat upravit dávku bupropionu.

Diltiazem nebo podobné léky (nazývané blokátory kalciových kanálů): když začnete užívat

přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, Váš lékař může potřebovat

upravit dávku blokátorů kalciových kanálů.

Léky používané pro prevenci odmítnutí transplantovaných orgánů (rovněž nazývané

imunosupresiva), jako je cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus. Když začnete nebo přestanete

užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, Váš lékař Vám bude

pečlivě monitorovat hladiny imunosupresiva v plazmě a možná bude muset upravit dávkování.

Warfarin nebo acenokumarol (léky používaný pro snížení srážení krve). Lékař bude možná

muset upravit dávku warfarinu nebo acenokumarolu.

Výtažky z Ginkgo biloba (rostlinný přípravek).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ženy nemají otěhotnět během léčby přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka a 12 týdnů po ní. Lékař Vás může požádat o provedení těhotenského testu, aby se ujistil, že

nejste těhotná, dříve než zahájíte léčbu přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka.

Pokud byste mohla otěhotnět během užívání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka, musíte používat spolehlivou formu bariérové antikoncepce (například kondom)

s jinými metodami antikoncepce včetně perorální antikoncepce (pilulky) nebo jiné hormonální

antikoncepce (například implantáty, injekce). Efavirenz, jedna z léčivých látek přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, může zůstávat v krvi určitou dobu po ukončení

léčby. Proto musíte dále pokračovat v dodržování antikoncepčních opatření, popsaných výše, po dobu

12 týdnů po ukončení užívání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Informujte svého lékaře okamžitě, jestliže jste těhotná nebo zamýšlíte otěhotnět. Jestliže jste

těhotná, smíte užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, pouze pokud se

Vy a Váš lékař rozhodnete, že je to nezbytně nutné.

U plodů zvířat a u dětí žen léčených efavirenzem během těhotenství byly pozorovány závažné vrozené

defekty.

Než začnete užívat jakýkoli lék, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud jste v průběhu těhotenství užívala přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka, může lékař požadovat v zájmu sledování vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické

testy. U dětí, jejichž matky užívaly v průběhu těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV

nad rizikem nežádoucích účinků.

Nekojte během léčby přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Mateřským mlékem se může přenést HIV i složky přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka a mohou vážně ublížit Vašemu dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka může způsobit závrať, zhoršenou

koncentraci a ospalost. Pokud zpozorujete tyto účinky, neřiďte a nepoužívejte jakékoli nástroje nebo

stroje.

Přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Jedna tableta každý den, užívaná ústy. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se má

užívat nalačno (obvykle jednu hodinu před nebo dvě hodiny po jídle) nejlépe před spaním. Některé

nežádoucí účinky (například závrať, ospalost) mohou být díky tomu méně nepříjemné. Tabletu

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka spolkněte celou a zapijte vodou.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se musí užívat každý den.

Jestliže se lékař rozhodne vysadit jednu ze složek přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka, můžete dostat efavirenz, emtricitabin a/nebo tenofovir-disoproxil samostatně nebo

s jinými léčivými přípravky k léčbě infekce HIV.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, než jste

měl(a)

Jestliže si omylem vezmete příliš mnoho tablet přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka, existuje riziko, že se dostaví možné nežádoucí účinky tohoto přípravku (viz bod 4,

Možné nežádoucí účinky). Kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší pohotovost a požádejte je o radu.

Lahvičku s tabletami vezměte s sebou, abyste dokázal(a) snadno popsat, co jste si vzal(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Je důležité, abyste nevynechal(a) dávku přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Jestliže vynecháte dávku přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

(v rozmezí 12 hodin běžného užívání), vezměte ji co nejdříve a potom si vezměte svou další dávku

v obvyklém čase.

Jestliže už je téměř čas pro další dávku (méně než 12 hodin), vynechanou dávku neužívejte.

Počkejte s další dávkou do jejího pravidelného času. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže vyzvracíte tabletu (do 1 hodiny po užití přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka), měl(a) byste užít další tabletu. Nečekejte do doby, kdy si máte vzít další dávku.

Nemusíte užívat další tabletu, pokud Vám bylo špatně více než 1 hodinu po užití přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Nepřestávejte užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bez domluvy

s lékařem. Vysazení přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka může závažným

způsobem ovlivnit Vaši reakci na další léčbu. Je-li Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

vysazen, poraďte se s lékařem dříve, než opět začnete užívat tablety

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Lékař může zvážit podávání samostatných složek

přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, jestliže máte problémy nebo potřebujete

upravit dávkování.

Když Vám dochází zásoba přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka,

požádejte o další svého lékaře nebo lékárníka. To je velmi důležité, protože množství virů se může

zvyšovat, i když se lék vysadí jen na krátkou dobu. Pak se může stát, že se onemocnění bude hůře

léčit.

Jestliže máte infekci HIV a zároveň hepatitidu B, je obzvlášť důležité nepřerušovat léčbu

přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka bez předchozí domluvy s lékařem.

Někteří pacienti měli krevní testy nebo symptomy naznačující, že se jejich hepatitida zhoršila po

vysazení emtricitabinu nebo tenofovir-disoproxilu (dvou ze tří složek přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka). Pokud léčbu přípravkem

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka přerušíte, může Vám lékař doporučit obnovení

léčby hepatitidy B. Měl(a) byste požadovat krevní testy pro kontrolu funkce jater po dobu 4 měsíců po

ukončení léčby. U některých pacientů se závažnějším onemocněním jater nebo cirhózou není

přerušení léčby doporučeno, protože by mohlo vést ke zhoršení hepatitidy, která může být život

ohrožující.

→ Oznamte svému lékaři okamžitě všechny nové nebo nezvyklé příznaky po vysazení léčby, zejména

příznaky, které spojujete s hepatitidou B.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy

v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů

v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Možné závažné nežádoucí účinky: ihned informujte svého lékaře

-

Laktátová acidóza (nadměrné množství kyseliny mléčné v krvi) je vzácný (může postihovat až

1 z 1 000 pacientů), ale závažný nežádoucí účinek, který může ohrožovat život. Následující

nežádoucí účinky mohou být příznaky laktátové acidózy:

hluboké rychlé dýchání

únava

pocit na zvracení, zvracení a bolest břicha.

Pokud se domníváte, že máte laktátovou acidózu, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Další možné závažné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů):

alergické reakce (hypersenzitivita), které mohou vést k těžké kožní reakci (Stevens-Johnsonův

syndrom, erythema multiforme, viz bod 2)

otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla

zlostné chování, sebevražedné myšlenky, podivné myšlenky, nadměrná podezřívavost,

neschopnost jasně přemýšlet, změny nálady, vidění nebo slyšení věcí, které reálně neexistují

(halucinace), sebevražedné pokusy, změna osobnosti (psychóza), katatonie (stav, při nemž je

pacient po určitou dobu strnulý a neschopen komunikovat)

bolest břicha způsobená zánětem slinivky

zapomnětlivost, zmatenost, záchvaty (křeče), nesouvislá řeč, tremor (třes)

žluté zbarvení kůže nebo očního bělma, svědění nebo bolest břicha (žaludku) způsobená

zánětem jater

poškození ledvinových kanálků

Psychiatrické nežádoucí účinky kromě účinků uvedených výše zahrnují přeludy (falešné představy),

neurózu. Někteří pacienti spáchali sebevraždu. Tyto problémy mají tendenci vyskytovat se častěji

u pacientů s anamnézou duševního onemocnění. Vždy ihned uvědomte svého lékaře, jestliže budete

mít tyto příznaky.

Nežádoucí účinky na játra: Jestliže jste se zároveň nakazil(a) virem hepatitidy B, může u Vás dojít ke

zhoršení hepatitidy po přerušení léčby (viz bod 3).

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

selhání funkce jater, v některých případech končící úmrtím nebo transplantací. K většině

případů došlo u pacientů, kteří již prodělali jaterní onemocnění, ale byla hlášena i u pacientů bez

stávajícího jaterního onemocnění

zánět ledvin, nadměrné močení a pocit žízně

bolest zad způsobená ledvinovými potížemi, včetně selhání funkce ledvin. Lékař může provést

krevní testy na kontrolu, zda Vaše ledviny fungují správně

měknutí kostí (s bolestmi kostí a někdy mající za následek zlomeniny kostí), ke kterému může

dojít následkem poškození buněk ledvinových kanálků

hromadění tuku v játrech

→ Pokud se domníváte, že máte kterýkoliv z těchto závažných nežádoucích účinků, sdělte to

svému lékaři.

Nejčastější nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

závrať, bolest hlavy, průjem, pocit na zvracení (nauzea), zvracení

vyrážky (včetně červených skvrn nebo skvrnek někdy s puchýři a otokem kůže), které mohou

být projevem alergické reakce

pocit slabosti

Testy také mohou ukázat:

snížení hladiny fosfátů v krvi

zvýšenou hladinu kreatinkinázy v krvi, která může vést ke svalové bolesti a slabosti

Další možné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky jsou časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

alergické reakce

narušení koordinace a rovnováhy

obavy nebo deprese

poruchy spánku, abnormální sny, obtížná koncentrace, ospalost

bolest, bolest břicha

problémy s trávením vedoucí k nepříjemným pocitům po jídle, nadýmání, nadměrný odchod

střevních plynů

ztráta chuti k jídlu

únava

svědění

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje efavirenzum 600 mg, emtricitabinum 200 mg a tenofovirum

disoproxilum 245 mg (jako tenofoviri disoproxili succinas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety jsou

světle oranžovorůžové, oválné, bikonvexní, potahované tablety se zkosenými hranami. Rozměr

tablety: 20 x 11 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je kombinací pevně stanovených dávek

efavirenzu, emtricitabinu a tenofovir-disoproxilu. Je indikován k léčbě infekce virem lidské

imunodeficience 1 (HIV-1) u dospělých ve věku od 18 let s virovou supresí do stupně RNA HIV-1

< 50 kopií/ml trvající při současné kombinované antiretrovirové terapii více než tři měsíce. Pacienti

nesmí mít v anamnéze virologické selhání předchozí antiretrovirové terapie a musí být o nich známo,

že se u nich nevyskytly kmeny viru s mutací prokazující významnou rezistenci na kteroukoli ze tří

složek obsažených v přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka před zahájením

jejich prvního antiretrovirového režimu léčby (viz body 4.4 a 5.1).

Důkaz přínosu fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil je založen zejména na

údajích z 48týdenní klinické studie, ve které pacienti se stabilizovanou virovou supresí přešli z

kombinované antiretrovirové terapie na fixní kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil

(viz bod 5.1). V současnosti nejsou k dispozici údaje z klinických studií s fixní kombinací

efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil u dosud neléčených pacientů, ani u pacientů intenzivně

předléčených.

Nejsou k dispozici žádné údaje podporující fixní kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-

disoproxilu a jiných antiretrovirových látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce.

Dávkování

Dospělí

Doporučená dávka přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je jedna tableta

užívaná perorálně jednou denně.

Pokud pacient zmešká dávku přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka do

12 hodin od doby, kdy je obvykle užita, má užít přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka co nejdříve a pokračovat v normálním dávkovacím režimu. Pokud pacient zmešká

dávku přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka o více než 12 hodin a je téměř čas

na další dávku, neměl by užít zmeškanou dávku a má pokračovat v obvyklém dávkovacím režimu.

Pokud pacient zvrací během jedné hodiny po užití přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka, má být užita další tableta. Pokud pacient zvrací více než jednu hodinu po užití

přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, nemusí užívat další dávku.

Doporučuje se, aby se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka užíval nalačno,

protože jídlo může zvýšit expozici efavirenzu a může vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků (viz

body 4.4 a 4.8). Ke zlepšení snášenlivosti efavirenzu s ohledem na nežádoucí účinky na nervový

systém se doporučuje podávání před spaním (viz bod 4.8).

Předpokládá se, že expozice tenofoviru (AUC) bude přibližně o 30 % nižší po podání přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka nalačno ve srovnání s užitím jednotlivé složky

tenofovir-disoproxilu s jídlem (viz bod 5.2). Údaje o klinickém významu snížení farmakokinetické

expozice nejsou dostupné. U virologicky suprimovaných pacientů se předpokládá omezený klinický

význam tohoto snížení (viz bod 5.1).

Tam, kde je indikováno přerušení léčby jednou složkou přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka nebo kde je nezbytná úprava dávkování, jsou k dispozici samostatné přípravky

obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxil. Prosím podívejte se do souhrnu údajů

o přípravku těchto léčivých přípravků.

Jestliže se léčba přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka vysadí, musí se vzít

v úvahu dlouhý poločas efavirenzu (viz bod 5.2) a dlouhé intracelulární poločasy tenofoviru

a emtricitabinu. Kvůli variabilitě těchto parametrů mezi pacienty a obavám z rozvoje rezistence se má

postupovat podle pravidel léčby HIV a je třeba také vzít v úvahu důvod přerušení léčby.

Úprava dávky: Jestliže je pacientům s tělesnou hmotností 50 kg nebo více podáván přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka současně s rifampicinem, je možné zvážit přidání

efavirenzu v dávce 200 mg/den (800 mg celkem) (viz bod 4.5).

Zvláštní populace

Starší pacienti

Při podávání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka starším pacientům je

zapotřebí opatrnosti (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nedoporučuje podávat pacientům se středně

těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu (CrCl) < 50 ml/min). Pacienti se

středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin vyžadují úpravu intervalu dávkování emtricitabinu a

tenofovir-disoproxilu, kterého nelze dosáhnout kombinovanou tabletou (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Farmakokinetika přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka nebyla studována

u pacientů s poruchou funkce jater. Pacienti s lehkou poruchou funkce jater (Child-Pugh-Turcotte

(CPT), třída A) mohou být léčeni běžně doporučenou dávkou přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (viz body 4.3, 4.4 a 5.2). U pacientů se mají

pozorně sledovat nežádoucí účinky, zejména neurologické symptomy související s efavirenzem (viz

body 4.3 a 4.4).

Jestliže se přeruší léčba přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka u pacientů

infikovaných současně HIV a HBV, mají se u těchto pacientů pozorně sledovat příznaky exacerbace

hepatitidy (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil u dětí do 18 let

věku nebyla stanovena (viz bod 5.2).

Způsob podání

Tablety přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se mají polykat vcelku a zapít

vodou, jednou denně.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těžká porucha funkce jater (CPT, třída C) (viz bod 5.2).

Současné podávání s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, triazolamem, pimozidem,

bepridilem nebo námelovými alkaloidy (například ergotaminem, dihydroergotaminem, ergometrinem

a methylergometrinem). Kompetice o cytochrom P450 (CYP) 3A4 s efavirenzem by mohla vést

k inhibici metabolismu a případným závažným a/nebo život ohrožujícím nežádoucím účinkům

(například srdeční arytmie, prodloužená sedace nebo respirační deprese) (viz bod 4.5).

Současné podávání s elbasvirem/grazoprevirem vzhledem k předpokládanému významnému poklesu

plazmatických koncentrací elbasviru a grazopreviru. Tento účinek je způsoben indukcí CYP3A4 nebo

P-gp působením efavirenzu a může mít za důsledek snížení terapeutického účinku

elbasviru/grazopreviru (viz bod 4.5).

Současné podávání s vorikonazolem. Efavirenz významně snižuje plazmatickou koncentraci

vorikonazolu, zatímco vorikonazol významně zvyšuje plazmatickou koncentraci efavirenzu. Protože

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je přípravek s fixní kombinací dávek, dávka

efavirenzu nemůže být změněna (viz bod 4.5).

Současné podávání s rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

kvůli riziku snížených plazmatických koncentrací a snížení klinických účinků efavirenzu (viz bod 4.5).

Podávání pacientům, kteří mají:

v rodinné anamnéze náhlé úmrtí nebo vrozené prodloužení intervalu QTc na

elektrokardiogramu nebo jinou klinickou poruchu, o níž je známo, že prodlužuje interval QTc.

v anamnéze symptomatické srdeční arytmie nebo mají klinicky relevantní bradykardii nebo

městnavé srdeční selhání doprovázené sníženou ejekční frakcí levé komory.

závažné poruchy rovnováhy elektrolytů, např. hypokalemii nebo hypomagnesemii.

Současné podávání s léky, u nichž je známo, že prodlužují interval QTc (proarytmika).

Mezi tyto léky patří:

antiarytmika třídy IA a III,

neuroleptika, antidepresiva,

některá antibiotika včetně některých látek z následujících skupin: makrolidy, fluorochinolony,

imidazolová a triazolová antimykotika,

některá nesedativní antihistaminika (terfenadin, astemizol),

cisaprid,

flekainid,

některá antimalarika,

methadon (viz body 4.4, 4.5 a 5.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Současné podání s jinými léčivými přípravky

Jako fixní kombinace se Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka nemá podávat současně

s jinými léčivými přípravky obsahujícími stejné účinné složky, emtricitabin nebo tenofovir-disoproxil.

Kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil se nemá podávat současně s přípravky

obsahujícími efavirenz, pokud to není zapotřebí pro úpravu nastavení dávky, např. s rifampicinem (viz

bod 4.2). Vzhledem k podobnosti s emtricitabinem se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka nemá podávat současně s jinými cytidinovými analogy, jako je lamivudin (viz bod

4.5). Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nemá podávat současně s adefovir-

dipivoxilem nebo s léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-alafenamid.

Současné podávání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka a didanosinu se

nedoporučuje (viz bod 4.5).

Současné podávání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka a

sofosbuviru/velpatasviru nebo sofosbuviru/velpatasviru/voxilapreviru se nedoporučuje, protože se

očekává, že plazmatická koncentrace velpatasviru a voxilapreviru po současném podávání s

efanvirenzem klesne, což povede ke snížení terapeutického účinku sofosbuviru/velpatasviru nebo

sofosbuviru/velpatasviru/voxilapreviru (viz bod 4.5).

Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-

disoproxil v kombinaci s jinými antiretrovirotiky.

Současné užívání extraktů ze stromu Ginkgo biloba se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Převedení z léčby inhibitory proteáz

Nyní dostupné údaje naznačují trend, že u pacientů léčených inhibitory proteáz může vést převedení

na fixní kombinaci efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil ke snížení odpovědi na léčbu (viz bod

5.1). Tito pacienti by měli být pečlivě sledováni kvůli vzestupu virové nálože, a také kvůli nežádoucím

účinkům, jelikož bezpečnostní profil efavirenzu se liší od bezpečnostního profilu inhibitorů proteázy.

Oportunní infekce

U pacientů užívajících přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka nebo kteroukoli

jinou antiretrovirovou léčbu se mohou dále rozvíjet oportunní infekce a jiné komplikace infekce HIV,

a proto musí zůstat pod pečlivým klinickým dohledem lékařů, kteří mají zkušenosti s léčbou pacientů

s onemocněními spojenými s HIV.

Přenos HIV

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu

v souladu s národními doporučeními.

Vliv jídla

Podávání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka spolu s jídlem může zvyšovat

expozici efavirenzu (viz bod 5.2) a může vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4.8).

Doporučuje se užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka nalačno, nejlépe

před spaním.

Onemocnění jater

Farmakokinetika, bezpečnost a účinnost fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil

nebyly stanoveny u pacientů s významnými doprovodnými poruchami jater (viz bod 5.2). Přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou

funkce jater (viz bod 4.3) a nedoporučuje se u pacientů se středně těžkou poruchou jater. Protože

efavirenz je metabolizován hlavně systémem CYP, je třeba dbát opatrnosti při podávání přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka pacientům s lehkou poruchou jater. U těchto

pacientů musí být pozorně sledován výskyt nežádoucích účinků efavirenzu, zejména neurologických

příznaků. Pravidelně se mají provádět laboratorní testy k vyhodnocení onemocnění jater (viz bod 4.2).

U pacientů s předchozí dysfunkcí jater včetně chronické aktivní hepatitidy se objevuje během

kombinované antiretrovirové léčby (CART) zvýšená frekvence abnormalit jaterních funkcí a mají být

monitorováni podle standardní praxe. Jestliže se objeví zhoršení jaterního onemocnění nebo trvalé

zvýšení sérových aminotransferáz na více než pětinásobek horní hranice normálního rozsahu, je třeba

zvážit přínos pokračující léčby přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka proti

možným rizikům významné jaterní toxicity. U takových pacientů se musí zvážit přerušení nebo

vysazení léčby (viz bod 4.8).

U pacientů léčených jinými léčivými přípravky spojovanými s jaterní toxicitou se také doporučuje

monitorování jaterních enzymů.

Hepatální příhody

Selhání funkce jater bylo po uvedení přípravku na trh hlášeno u pacientů bez předchozího jaterního

onemocnění či jiných známých rizikových faktorů (viz bod 4.8). Monitorování jaterních enzymů je

nutno uvážit u všech pacientů, a to nezávisle na předchozí jaterní dysfunkci nebo jiných rizikových

faktorech.

Pacienti se souběžnou infekcí HIV a hepatitidou B (HBV) nebo C (HCV)

Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo C a léčení CART jsou vystaveni zvýšenému riziku

závažných a potencionálně fatálních hepatických nežádoucích účinků.

Pro optimální léčbu infekce HIV u pacientů souběžně nakažených HBV by se měli lékaři řídit

současnými pokyny pro léčbu HIV.

V případě souběžné antivirové terapie pro hepatitidu B nebo C věnujte, prosím, také pozornost

příslušným souhrnům údajů o přípravku pro tyto léčivé přípravky.

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil nebyla stanovena

pro léčbu chronické infekce HBV. Emtricitabin a tenofovir samostatně i v kombinaci prokázaly ve

farmakodynamických studiích účinnost proti HBV (viz bod 5.1). Omezené klinické zkušenosti

naznačují, že emtricitabin a tenofovir-disoproxil působí proti HBV, když jsou používány

v kombinované antiretrovirové léčbě infekce HIV. Po přerušení léčby

efavirenzem/emtricitabinem/tenofovir-disoproxilem může u pacientů infikovaných HIV a současně

HBV dojít k závažné akutní exacerbaci hepatitidy. Pacienti s infekcí HIV a souběžně infikovaní HBV,

kteří přestanou užívat přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, mají být pečlivě

sledováni klinickými i laboratorními kontrolami nejméně po dobu čtyř měsíců po přerušení léčby

přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Je-li to vhodné, může být indikováno

obnovení terapie hepatitidy B. U pacientů se závažnějším onemocněním jater nebo cirhózou není

přerušení léčby doporučeno, protože by následná exacerbace hepatitidy mohla vést k jaterní

dekompenzaci.

Prodloužení intervalu QTc

Při použití s efavirenzem bylo pozorováno prodloužení intervalu QTc (viz body 4.5 a 5.1). U pacientů

se zvýšeným rizikem vzniku torsade de pointes nebo užívajících léky se známým rizikem vzniku

torsade de pointes je třeba zvážit alternativní léčiva místo efavirenz/emtricitabine/tenofovir

disoproxilu.

Psychiatrické symptomy

U pacientů léčených efavirenzem byly popsány nežádoucí psychiatrické účinky. Pacienti

s psychiatrickými poruchami v předchozí anamnéze jsou zřejmě vystaveni většímu riziku závažných

nežádoucích psychiatrických účinků. Zejména těžká deprese byla častější u pacientů s depresí

v anamnéze. Po uvedení fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil na trh se objevila

i hlášení závažné deprese, úmrtí sebevraždou, bludů, chování podobného psychóze a katatonie.

Pacienti mají být poučeni, aby v případě, že se u nich objeví symptomy jako těžká deprese, psychóza

nebo sebevražedné sklony, okamžitě vyhledali svého lékaře, který posoudí možnost, zda mohou tyto

symptomy souviset s užíváním efavirenzu, a v kladném případě rozhodne, zda rizika pokračující

terapie převáží nad přínosy (viz bod 4.8).

Neurologické symptomy

U pacientů v klinických studiích, užívajících efavirenz 600 mg denně, jsou často hlášenými

nežádoucími účinky kromě jiných neurologické symptomy včetně závrati, insomnie, somnolence,

poruch koncentrace a abnormálního snění. Závrať byla také pozorována v klinických studiích

s emtricitabinem a tenofovir-disoproxilem. V klinických studiích s emtricitabinem byla hlášena bolest

hlavy (viz bod 4.8). Neurologické symptomy spojované s efavirenzem obvykle začínají během

prvního nebo druhého dne léčby a obvykle ustupují po prvních dvou až čtyřech týdnech. Pacienty je

nutno informovat o tom, že pokud se tyto časté symptomy vyskytnou, nejspíše se v dalším průběhu

terapie zmírní, a neznamená to, že následně dojde k rozvoji některého z méně častých psychiatrických

symptomů.

Záchvaty

U pacientů užívajících efavirenz byly pozorovány křeče, obvykle v případě známé anamnézy

záchvatů. Pacienti, kteří užívají souběžně antikonvulzivní léčivé přípravky primárně metabolizované

játry, jako je fenytoin, karbamazepin a fenobarbital, mohou vyžadovat periodické monitorování jejich

plazmatické hladiny. Ve studii lékových interakcí se koncentrace karbamazepinu v plazmě snížily,

když byl karbamazepin podáván společně s efavirenzem (viz bod 4.5). Opatrnosti je třeba u pacientů

se záchvaty v anamnéze.

Poruchy funkce ledvin

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nedoporučuje pacientům se středně těžkou až

těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min). Pacienti se středně těžkou až

těžkou poruchou funkce ledvin vyžadují úpravu dávky emtricitabinu a tenofovir-disoproxilu, které

nelze dosáhnout kombinovanou tabletou (viz body 4.2 a 5.2). Přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nemá užívat současně nebo bezprostředně po

užívání nefrotoxických léčivých přípravků. Pokud je současné užívání přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka a nefrotoxických látek (např. aminoglykosidů,

amfotericinu B, foskarnetu, gancikloviru, pentamidinu, vankomycinu, cidofoviru, interleukinu 2)

nevyhnutelné, je nutné sledovat funkci ledvin každý týden (viz bod 4.5).

U pacientů s rizikovým faktorem pro renální dysfunkci užívajících tenofovir-disoproxil byly po

zahájení léčby vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAID) nebo kombinací více

NSAID pozorovány případy akutního renálního selhání. Pokud je přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka podáván současně s NSAID, je nutné

odpovídajícím způsobem sledovat funkci ledvin.

V klinické praxi byly při užívání tenofovir-disoproxilu hlášeny renální selhání, renální insuficience,

zvýšená haldina kreatininu, hypofosfatemie a proximální tubulopatie (včetně Fanconiho syndromu)

(viz bod 4.8).

Před začátkem léčby přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se doporučuje

provést výpočet clearance kreatininu u všech pacientů a rovněž sledovat funkci ledvin (clearance

kreatininu a sérových fosfátů) po dvou až čtyřech týdnech léčby, po třech měsících léčby a každé tři až

šest měsíců poté u pacientů bez renálních rizikových faktorů. U pacientů s renální dysfunkcí

v anamnéze nebo u pacientů s rizikem renální dysfunkce je nutné častější sledování funkce ledvin.

Jsou-li u pacientů užívajících přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka hladiny

sérových fosfátů < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) nebo je-li clearance kreatininu snížena na < 50 ml/min, má

se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce ledvin, včetně stanovení koncentrace glukózy a draslíku

v krvi a koncentrace glukózy v moči (viz bod 4.8, proximální tubulopatie). Protože

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je kombinovaný přípravek a interval dávkování

jednotlivých složek nelze změnit, léčba přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka se musí přerušit u pacientů s potvrzenou clearance kreatininu < 50 ml/min nebo snížením hladin

sérových fosfátů na < 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l). Přerušení léčby přípravkem

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se má také zvážit v případě progresivního poklesu

funkce ledvin, když nebyla identifikována žádná jiná příčina. Tam, kde je indikováno přerušení léčby

jednou ze složek přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka nebo kde je nezbytná

úprava dávky, jsou k dispozici samostatné přípravky obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir-

disoproxil.

Působení na kosti

Ve 144týdenní kontrolované klinické studii

(GS-99-903)

, která srovnávala tenofovir-disoproxil se

stavudinem v kombinaci s lamivudinem a efavirenzem u pacientů bez zkušenosti s antiretrovirovou

léčbou, bylo pozorováno malé snížení BMD celkového proximálního femuru a páteře v obou

léčebných skupinách. Snížení BMD páteře a změny kostních biomarkerů oproti výchozí hodnotě byly

po 144 týdnech významně větší v léčebné skupině s tenofovir-disoproxilem. Snížení BMD celkového

proximálního femuru bylo v této skupině významně vyšší do 96. týdne. Avšak po celých 144 týdnů se

nezvýšilo riziko fraktur ani se neobjevily známky klinicky relevantních abnormalit kostí.

V jiných studiích (prospektivní a průřezové) bylo nejvýraznější snížení BMD pozorováno u pacientů

léčených tenofovir-disoproxilem v rámci léčebného režimu obsahujícího potencovaný inhibitor

proteázy. Celkově s ohledem na kostní abnormality spojené s tenofovir-disoproxilem a omezení

dlouhodobých údajů o dopadu tenofovir-disoproxilu na zdraví kostí a riziko zlomenin mají být u

pacientů s osteoporózou, kteří mají vyšší riziko zlomenin, zváženy alternativní dávkovací režimy.

Abnormality kostí, jako je osteomalacie, které se mohou projevit jako přetrvávající nebo zhoršující se

bolest kostí a které mohou nepříliš často přispívat k frakturám, mohou souviset s proximální renální

tubulopatií vyvolanou tenofovir-disoproxilem (viz bod 4.8).

Tenofovir-disoproxil může také způsobit snížení kostní hustoty (bone mineral density, BMD).

Pokud je podezření na abnormality kostí nebo jsou zjištěny kostní abnormality, má být provedena

příslušná konzultace.

Kožní reakce

U jednotlivých složek fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil byly hlášeny mírné

až středně těžké vyrážky. Vyrážka spojená se složkou efavirenz obvykle ustoupí s pokračující léčbou.

Snášenlivost mohou zlepšit a zhojení vyrážky urychlit vhodná antihistaminika a/nebo kortikosteroidy.

Závažná vyrážka s tvorbou puchýřů, s vlhkou deskvamací nebo ulcerací byla hlášena u méně než 1 %

pacientů léčených efavirenzem (viz bod 4.8). Incidence erythema multiforme nebo Stevens-

Johnsonova syndromu byla přibližně 0,1 %. Léčba přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka musí být přerušena u pacientů s rozvojem závažné vyrážky spojené s tvorbou

puchýřů, deskvamací, postižením sliznice nebo horečkou. Zkušenosti s efavirenzem u pacientů, kteří

přerušili léčbu jinými antiretrovirovými přípravky skupiny NNRTI, jsou omezené.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nedoporučuje u pacientů, kteří měli během

léčby NNRTI život ohrožující kožní reakci (např. Stevens-Johnsonův syndrom).

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů

a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem.

U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti

není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba

sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero

Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což

je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudinu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci

u HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů;

ty se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími

účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktátemie,

hyperlipázemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i neurologické poruchy

s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, zda jsou

takové neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte,

které bylo in utero vystaveno působení analog nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné klinické

nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní

doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV.

Syndrom imunitní reaktivace

Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout

zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky

závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během

několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou

retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou patogenem

Pneumocystis jirovecii.

Jakékoli příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby má být zahájena příslušná léčba.

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako jsou Gravesova

choroba a autoimunitní hepatitida), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy

se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby.

Osteonekróza

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci

alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny

především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART.

Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost

kloubů nebo pokud mají pohybové potíže.

Pacienti s mutacemi HIV-1

Podávání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je třeba se vyhnout u pacientů

s HIV-1 mutacemi K65R, M184V/I nebo K103N (viz body 4.1 a 5.1).

Starší pacienti

Fixní kombinace efavirenz/emtricitabin/tenofovir-disoproxil nebyla hodnocena u lidí starších 65 let. U

starších pacientů je větší pravděpodobnost, že u nich dojde ke snížení funkce jater nebo ledvin, proto

je třeba dbát opatrnosti při léčbě starších pacientů přípravkem Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka (viz bod 4.2).

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Protože přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka obsahuje efavirenz, emtricitabin

a tenofovir-disoproxil, mohou se u přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

objevit jakékoli interakce, které byly zjištěny u jednotlivých látek jednotlivě. Studie interakcí s těmito

látkami byly provedeny pouze u dospělých.

Jako fixní kombinace se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka nemá podávat

současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími složky – emtricitabin nebo tenofovir-disoproxil.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nemá podávat současně s přípravky

obsahujícími efavirenz, pokud to není zapotřebí pro úpravu nastavení dávky, např. s rifampicinem (viz

bod 4.2). Kvůli podobnosti s emtricitabinem se přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka nemá podávat současně s jinými analogy cytidinu, jako je lamivudin.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nemá podávat současně s adefovir dipivoxilem

nebo s léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-alafenamid.

Efavirenz je in vivo induktorem CYP3A4, CYP2B6 a UGT1A1. Sloučeniny, jež jsou substráty těchto

enzymů, mohou mít snížené plazmatické koncentrace při podání spolu s efavirenzem. Efavirenz může

být induktorem CYP2C19 a CYP2C9, přesto lze inhibici také sledovat in vitro a výsledný účinek

společného podávání se substráty těchto enzymů není jasný (viz bod 5.2).

Expozici efavirenzu lze zvýšit, pokud se podá spolu s léčivými přípravky (např. ritonavir) nebo

potravinami (například grapefruitový džus), které inhibují aktivitu CYP3A4 nebo CYP2B6.

Sloučeniny nebo rostlinné přípravky (například výtažky ze stromu Ginkgo biloba a třezalky

tečkované), které indukují tyto enzymy, mohou vést ke snížení plazmatické koncentrace efavirenzu.

Současné užívání třezalky tečkované je kontraindikováno (viz bod 4.3). Současné užívání výtažků z

Ginkgo biloba se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Studie in vitro a klinické farmakokinetické studie ukázaly, že interakce emtricitabinu a tenofovir-

disoproxilu s jinými léčivými přípravky zprostředkované CYP jsou málo pravděpodobné.

Interakce s testem na kanabinoidy

Efavirenz se neváže na receptory pro kanabinoidy. U subjektů neinfikovaných i infikovaných HIV,

kteří dostali efavirenz, byly u některých testů hlášeny falešně pozitivní výsledky testů na kanabinoidní

látky v moči. V takových případech se doporučuje provést potvrzující vyšetření pomocí přesnější

metody, jako je např. chromatografie / hmotnostní spektrometrie.

Kontraindikace při souběžném užívání

Přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka se nesmí podávat současně

s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, triazolamem, pimozidem, bepridilem nebo

námelovými alkaloidy (např. ergotaminem, dihydroergotaminem, ergometrinem

a methylergometrinem), protože inhibice jejich metabolizmu může vést k závažným, život

ohrožujícím příhodám (viz bod 4.3).

Elbasvir/grazoprevir

Souběžné podávání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka s

elbasvirem/grazoprevirem je kontraindikováno, protože může způsobit oslabení virologické odpovědi

na elbasvir/grazoprevir (viz bod 4.3 a tabulka 1).

Vorikonazol

Současné podávání standardních dávek efavirenzu a vorikonazolu je kontraindikováno.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je přípravek s fixní kombinací dávek, dávku

efavirenzu nelze změnit; proto se vorikonazol a Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

nesmí podávat současně (viz bod 4.3 a tabulka 1).

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/9058/2018

EMEA/H/C/004274

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

efavirenzum / emtricitabinum / tenofovirum disoproxilum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Objasňuje, jakým

způsobem agentura vyhodnotila tento přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci

přípravku v EU a podmínky jeho používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady

o tom, jak přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka, pacienti by si měli přečíst příbalovou informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka a k čemu se

používá?

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je antivirotikum, které se používá k léčbě dospělých

infikovaných virem lidské imunodeficience 1 (HIV-1), což je virus vyvolávající syndrom získané

imunodeficience (AIDS).

Používá se pouze u pacientů, jejichž hladina viru HIV v krvi (virová zátěž) byla při užívání současné

kombinované léčby HIV nižší než 50 kopií/ml, a to po dobu delší než 3 měsíce. Přípravek se nesmí

používat u pacientů, u kterých jakákoliv předchozí kombinovaná léčba HIV neúčinkovala nebo přestala

účinkovat. Rovněž nesmí být léčba tímto přípravkem zahájena u pacientů, kteří byli infikováni virem

HIV, který je rezistentní na kteroukoli ze tří léčivých látek v tomto léčivém přípravku.

Léčivý přípravek obsahuje léčivé látky efavirenz, emtricitabin a tenofovir disoproxil. Jedná se o

„generikum“. Znamená to, že obsahuje stejné léčivé látky a působí stejně jako „referenční léčivý

přípravek“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravek Atripla. Více informací o

generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

EMA/9058/2018

strana 2/3

Jak se léčivý přípravek používá?

Tento léčivý přípravek je dostupný ve formě tablet a jeho výdej je vázán na lékařský předpis. Léčbu by

měl zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV.

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Doporučuje se, aby pacienti užívali léčivý přípravek nalačno,

nejlépe před spaním. Pacienti by měli léčivý přípravek užívat pravidelně a neměli by vynechat žádnou

dávku.

Pokud musí pacienti jednu z léčivých látek obsažených v léčivém přípravku přestat užívat nebo musí

užívat odlišné dávky, budou muset přejít na užívání jednotlivých léčivých přípravků samostatně.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak léčivý přípravek působí?

Tento léčivý přípravek obsahuje tři léčivé látky: efavirenz, což je nenukleosidový inhibitor reverzní

transkriptázy (NNRTI), emtricitabin, což je nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy, a tenofovir

disoproxil, který je „proléčivem“ tenofoviru, což znamená, že se v těle přeměňuje na léčivou látku

tenofovir. Tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy. Nukleosidové a nukleotidové

inhibitory reverzní transkriptázy jsou obecně známé jako NRTI. Všechny tři léčivé látky blokují činnost

reverzní transkriptázy, což je enzym, který umožňuje viru HIV, aby se v infikovaných buňkách množil.

Přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka udržuje množství viru HIV v krvi na nízké

úrovni. Infekci HIV ani AIDS neléčí, ale může oddálit poškození imunitního systému a vznik infekcí a

onemocnění souvisejících s AIDS.

Jak byl léčivý přípravek zkoumán?

Studie přínosů a rizik léčivé látky v rámci schváleného použití již byly provedeny u referenčního

léčivého přípravku Atripla, pro přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je proto není

nutné opakovat.

Stejně jako v případě jiných léčivých přípravků předložila společnost pro tento přípravek studie týkající

se kvality. Společnost provedla také studii, která prokázala, že přípravek

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem.

Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky v těle, a tudíž se

u nich předpokládá stejný účinek.

Jaké jsou přínosy a rizika tohoto léčivého přípravku?

Jelikož přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je generikum, které je

bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné

s přínosy a riziky referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl léčivý přípravek schválen?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo

prokázáno, že léčivý přípravek je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem Atripla.

Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Atripla přínosy přípravku

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka převyšují zjištěná rizika. Agentura doporučila, aby

léčivý přípravek byl schválen k použití v EU.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

EMA/9058/2018

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání tohoto léčivého přípravku?

Společnost, která tento léčivý přípravek dodává na trh, zajistí, aby všichni lékaři, u kterých se očekává,

že budou léčivý přípravek předepisovat, měli k dispozici vzdělávací balíček, který obsahuje informace o

zvýšeném riziku onemocnění ledvin v souvislosti s léčivými přípravky obsahujícími tenofovir disoproxil,

jakým je i tento léčivý přípravek. Vzdělávací balíček obsahuje rovněž doporučení pro monitorování

funkce ledvin u pacientů, kteří tento léčivý přípravek užívají.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

jeho bezpečné a účinné používání, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka je k dispozici

na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí

zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace