Duphafral ADE forte

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Dostupné s:
Zoetis Česká republika s.r.o.
ATC kód:
QA11JA
INN (Mezinárodní Name):
(Tocoferoli alfa acetas, Retinoli propionas, Cholecalciferolum)
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
ovce, prasata, skot
Terapeutické oblasti:
Kombinace vitamínů
Přehled produktů:
9900051 - 50 x 1 ml - lahvička - -; 9900052 - 50 x 10 ml - lahvička - -; 9900053 - 100 x 1 ml - lahvička - -; 9902276 - 50 x 1 ml - lahvička - -; 9902277 - 50 x 10 ml - lahvička - -; 9902278 - 100 x 1 ml - lahvička - -
Registrační číslo:
96/985/93-C
Datum autorizace:
1993-09-29

PŘÍBALOVÁINFORMACE

DuphafralADEforteinjekčníroztok

1.JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

2.

Držitelrozhodnutíoregistraci:

ZoetisČeskárepublika,s.r.o.,Stroupežnického 17,150 00 Praha5, Českárepublika

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

ZoetisManufacturing&ResearchSpain,S.L.,Ctra.Camprodóns/n„laRiba“,17813ValldeBianya

(Gerona),Španělsko

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

DuphafralADEforteinjekčníroztok

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Přípravekv1mlobsahuje:

Léčivélátky:

Retinolipropionas 500000I.U.

Cholecalciferolum 50000I.U.

Tocoferolialfaacetas 50mg

Přípravekječiráhnědožlutáolejovitákapalina.

4. INDIKACE

Preventivníaléčebnépodáníu

skotu,ovcíaprasat.

Onemocněnía rekonvalescence.

VitaminAovlivňujeregeneracitkánívprůběhurekonvalescence,předevšímsliznicúst,jícnu,

zažívacíhoaparátuaočí.Přionemocněníepiteliálnítkánězažívacíhoústrojídocházíkesnížení

absorpceprovitaminuA.Aplikacepřípravkuvykazujevtétoindikaciléčebnýúčinekamávýznamný

vlivnarekonvalescenci.

Onemocněnív průběhuodchovu

DeficitvitaminuAnavozujepredispozicionemocněnímláďat–protopředstavujevčasnáaplikace

vitaminuAbřezímplemenicímdůležitýprvekvprevenci.Řadaonemocněnímláďatjespojena

sinfekcemisliznic(diarea,onemocněnídýchacíhoaparátu).Protomáaplikacevitaminového

koncentrátupředevšímutelataselatznačnývýznam.

ObsahvitaminuD

vpřípravkusloužípředevšímkprevencialéčběvývojovýchporuchkostry

mladýchzvířat.

Infertilitaplemenic

DeficitvitaminuAnavozujeuplemenickratšíprůběhasníženéprojevyříje,sníženouschopnost

koncepceaporuchyvprůběhugravidity(mumifikaceneboabsorpceplodu,embryonálníodúmrtí,

aborty,častáretenceplodovýchobalůpoporodu).Aplikacepřípravkupředstavujeprotoúčinné

preventivníošetření.

Infertilitaplemeníků

VážnýnedostatekvitaminuAmůževéstpředevšímubýkůkcelkovéneplodnosti,kteroulzeléčit

vyššímidávkamipřípravku.

Invazeparazitů

Invazegastrointestinálníchnematodůnarušujekonverzibeta-karotenunavitaminA,kteráprobíháve

stěnáchstřev.Protomápodpůrnáaplikacepřípravkuspolusodčervenímpostiženýchzvířatznačný

léčebnýefekt.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatvpřípaděpřecitlivělostinaléčivélátkynebonaněkterouzpomocnýchlátek.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Připředávkovánípřípravkumůžedojítkekalcifikaciměkkýchtkání.Přípravekmůževýjimečně

vyvolatucitlivýchjedincůanafylaktoidníreakce.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Skot,ovce,prasata

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTYAZPŮSOBPODÁNÍ

Přípraveksepodáváintramuskulárněnebopodkožněvdávkách:

Tele 0,5-1,0ml

Jalovice 1,0-2,0ml

Skot 3,0-6,0ml

Jehně,sele 0,25-0,5ml

Ovce,prase 0,5-2,0ml

Připreventivnímpodánísedoporučujeopakovataplikaciza2–3měsíce,

přiléčebnémpodáníjenutnoopakovataplikacipřípravkuvkratšíchintervalech.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Většídávkypřípravkuaplikovatnavícemístinjekčníhopodání.Poaplikacisemůžedostavitotok

vmístěpodání,kterýmizíběhemněkolikadnů.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Maso,mléko:Bezochrannýchlhůt.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejtepřiteplotědo25 C.

Chraňtepředmrazem.

Chraňtepředsvětlem.

Uchovávatmimodosahdětí.

Poprvnímotevřeníihnedspotřebujte.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Vzhledemkrizikuhypervitaminózyjenutnosevyvarovatpředávkování.

Přípraveksenedoporučujepromaládomácízvířataakoně.

Přípravekjeindikovánugravidníchalaktujícíchzvířat.

Vpřípaděnáhodnéhosebepoškozeníinjekčněaplikovanýmpřípravkemvyhledejteihnedlékařskou

pomocaukažtepříbalovouinformacineboetiketuošetřujícímulékaři.

Popoužitípřípravkusiumyjteruce.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Červenec2013

15. DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenalékařskýpředpis

Balení:1x50ml,10x50ml,1x100ml.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosím

příslušnéhomístníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci:

ZoetisČeskárepublika,s.r.o.

Stroupežnického17,15000Praha5

Českárepublika

Tel:+420283004111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com

PŘÍLOHAI

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

DuphafralADEforteinjekčníroztok

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Přípravekv1mlobsahuje:

Léčivélátky:

Retinolipropionas 500000I.U.

Cholecalciferolum 50000I.U.

Tocoferolialfaacetas 50mg

Pomocnélátky:

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Injekčníroztok.

Čiráhnědožlutáolejovitákapalina

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Cílovédruhyzvířat

Skot,ovce,prasata

4.2 Indikacesupřesněnímprocílovýdruhzvířat

Preventivníaléčebnépodáníu

skotu,ovcíaprasat.

Onemocněnía rekonvalescence.

VitaminAovlivňujeregeneracitkánívprůběhurekonvalescence,předevšímsliznicúst,jícnu,

zažívacíhoaparátuaočí.Přionemocněníepiteliálnítkánězažívacíhoústrojídocházíkesnížení

absorpceprovitaminuA.Aplikacepřípravkuvykazujevtétoindikaciléčebnýúčinekamávýznamný

vlivnarekonvalescenci.

Onemocněnív průběhuodchovu

DeficitvitaminuAnavozujepredispozicionemocněnímláďat–protopředstavujevčasnáaplikace

vitaminuAbřezímplemenicímdůležitýprvekvprevenci.Řadaonemocněnímláďatjespojena

sinfekcemisliznic(diarea,onemocněnídýchacíhoaparátu).Protomáaplikacevitaminového

koncentrátupředevšímutelataselatznačnývýznam.

ObsahvitaminuD

vpřípravkusloužípředevšímkprevencialéčběvývojovýchporuchkostry

mladýchzvířat.

Infertilitaplemenic

DeficitvitaminuAnavozujeuplemenickratšíprůběhasníženéprojevyříje,sníženouschopnost

koncepceaporuchyvprůběhugravidity(mumifikaceneboabsorpceplodu,embryonálníodúmrtí,

aborty,častáretenceplodovýchobalůpoporodu).Aplikacepřípravkupředstavujeprotoúčinné

preventivníošetření.

Infertilitaplemeníků

VážnýnedostatekvitaminuAmůževéstpředevšímubýkůkcelkovéneplodnosti,kteroulzeléčit

vyššímidávkamipřípravku.

Invazeparazitů

Invazegastro-intestinálníchnematodůnarušujekonverzibeta-karotenunavitaminA,kteráprobíháve

stěnáchstřev.Protomápodpůrnáaplikacepřípravkuspolusodčervenímpostiženýchzvířatznačný

léčebnýefekt.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívatvpřípaděpřecitlivělostinaléčivélátkynebonaněkterouzpomocnýchlátek.

4.4 Zvláštníupozornění

Přípraveksenedoporučujepromaládomácízvířataakoně.

4.5 Zvláštníopatřenípropoužití

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Většídávkypřípravkuaplikovatnavícemístinjekčníhopodání.Poaplikacisemůžedostavitotok

vmístěpodání,kterýmizíběhemněkolikadnů.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům

Vpřípaděnáhodnéhosebepoškozeníinjekčněaplikovanýmpřípravkemvyhledejteihnedlékařskou

pomocaukažtepříbalovouinformacineboetiketuošetřujícímulékaři.

Popoužitípřípravkusiumyjteruce.

4.6 Nežádoucíúčinky(frekvenceazávažnost)

Připředávkovánípřípravkumůžedojítkekalcifikaciměkkýchtkání.Přípravekmůževýjimečně

vyvolatucitlivýchjedincůanafylaktoidníreakce.

4.7 Použitívprůběhubřezosti,laktacenebosnášky

Přípravekjeindikovánugravidníchalaktujícíchzvířat.

4.8 Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce

Nejsouznámy.

4.9 Podávanémnožstvíazpůsobpodání

Přípraveksepodáváintramuskulárněnebopodkožněvdávkách:

Tele 0,5-1,0ml

Jalovice 1,0-2,0ml

Skot 3,0-6,0ml

Jehně,sele 0,25-0,5ml

Ovce,prase 0,5-2,0ml

Připreventivnímpodánísedoporučujeopakovataplikaciza2–3měsíce,přiléčebnémpodáníje

nutnoopakovataplikacipřípravkuvkratšíchintervalech.

4.10Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota),pokudjetonutné

Vzhledemkrizikuhypervitaminózyjenutnosevyvarovatpředávkování.

4.11Ochrannélhůty

Maso,mléko:Bezochrannýchlhůt.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

Farmakoterapeutickáskupina:Kombinacevitamínů,

ATCvetkód:QA11JA

PřípravekobsahujevysokékoncentracevitamínůA,D

a

Evevodorozpustnéformě,kteréjsoupoparenterálníaplikacirychlevstřebávány.

ObsahvitaminEvpřípravkuovlivňujemetabolismus

vitaminuA,čímžpojehouvolněnízpřípravkulzeprokazovatznačnězvýšenéhladiny.Protoje

přípravekvelmivýhodnýpřiléčbědeficituvitaminuA,kterýmávýznačnépostavenípřiregeračních

procesechavrekonvalescenci.DalšívýhodoupřípravkujevysokýobsahvitaminuD

.Přípravekmá

protoznačnývýznampřiprevenciaterapiirachitidyadalšíchporuchvývojekostí,především

mladýchzvířat.

Přípravekúčinkujesvýmsloženímaformoukrátcepo

aplikacianavozujeprotovelmirychleterapeutickýefekt,kterýúčinkujepodobu2–3měsíců.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocnýchlátek

Polysorbát80

Triacetin

6.2 Inkompatibility

Nejsouznámy.

6.3 Dobapoužitelnosti

Dobapoužitelnostiveterinárníholéčivéhopřípravkuvneporušenémobalu:3roky

Dobapoužitelnostipoprvnímotevřenívnitřníhoobalu:spotřebovatihnedpoprvnímotevření.

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25 C.

Chraňtepředmrazem.

Chraňtepředsvětlem.

6.5 Druhasloženívnitřníhoobalu

Injekčnílahvičkyzhnědéhosklauzavřenépropichovacízátkou,opatřenépertlí.

Balení:1x50ml,1x100ml,10x50ml

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštníopatřeníprozneškodňovánínepoužitéhoveterinárníholéčivéhopřípravkunebo

odpadu,kterýpocházíztohotopřípravku

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

ZoetisČeskárepublika,s.r.o.,Stroupežnického 17,150 00 Praha5, Českárepublika

8. REGISTRAČNÍČÍSLO

96/985/93-C

9. DATUMREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

29.9.1993,06.04.1998;14.8.2007,21.2.2012

10.DATUMREVIZETEXTU

Červen2013

DALŠÍINFORMACE

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace