DUBELOTAM 0,5MG/0,4MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TAMSULOSIN-HYDROCHLORID (TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM) ; DUTASTERID (DUTASTERIDUM)
Dostupné s:
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d., Koprivnica
ATC kód:
G04CA52
INN (Mezinárodní Name):
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE (TAMSULOSINI HYDROCHLORIDE) ; DUTASTERID (DUTASTERIDUM)
Dávkování:
0,5MG/0,4MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 90
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TAMSULOSIN A DUTASTERID
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 415/18-C
Datum autorizace:
2020-05-19

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls262669/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Dubelotam 0,5 mg/0,4 mg tvrdé tobolky

dutasteridum/tamsulosini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Dubelotam a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dubelotam užívat

3. Jak se přípravek Dubelotam užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Dubelotam uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Dubelotam a k čemu se používá

Přípravek Dubelotam se používá k léčbě mužů se zbytněním prostaty (benigní hyperplazií prostaty), což je

nezhoubné (nerakovinné) zbytnění (zvětšení) předstojné žlázy (prostaty), které je zapříčiněno vylučováním

zvýšeného množství hormonu, který se nazývá dihydrotestosteron.

Přípravek Dubelotam je kombinací dvou různých léčivých látek nazývaných dutasterid a tamsulosin.

Dutasterid patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 5-alfa-reduktázy a tamsulosin náleží do skupiny

léků nazývaných alfa-blokátory.

Zvětšování prostaty může vést k problémům s močením, jako jsou obtíže s vyprazdňováním moči a častější

potřeba návštěv toalety. Zároveň může způsobit, že proud moči je pomalejší a slabší. Je-li benigní

hyperplazie prostaty neléčená, může se zhoršovat a vést až k úplné neschopnosti se vymočit (k akutnímu

zadržení neboli retenci moči). Tento stav pak vyžaduje okamžitou léčbu. V některých případech je zapotřebí

chirurgické odstranění nebo zmenšení velikosti prostaty.

Dutasterid snižuje tvorbu hormonu nazývaného dihydrotestosteron, což vede ke zmenšení prostaty a ke

zmírnění obtíží. Riziko akutní retence moči a nutnosti chirurgické léčby jsou tak sníženy. Tamsulosin

působí prostřednictvím relaxace (uvolnění) svaloviny prostaty, čímž usnadňuje močení a významně ulevuje

od příznaků.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dubelotam užívat

Neužívejte přípravek Dubelotam

- jestliže jste alergický na dutasterid, jiné inhibitory 5-alfa-reduktázy, tamsulosin, sóju, arašídy nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

- jste-li žena (protože tento lék je určen pouze pro muže).

- jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let věku.

- jestliže máte nízký krevní tlak, který Vám způsobuje pocit závrati, pocit točení hlavy nebo pocit na

omdlení (ortostatická hypotenze).

- jestliže máte závažné onemocnění jater.

Pokud si myslíte, že se některý z těchto příznaků vztahuje na Vás, neužívejte tento léčivý přípravek,

dokud se neporadíte se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Dubelotam se poraďte se svým lékařem.

-V některých klinických studiích se objevilo srdeční selhání u většího počtu pacientů, kteří užívali

dutasterid spolu s dalším lékem nazývaným alfa-blokátor, jako je tamsulosin, než u pacientů užívajících

pouze dutasterid nebo pouze alfa-blokátor. Srdeční selhání znamená, že srdce nepumpuje krev tak dobře,

jak má.

Ujistěte se, že lékař ví o Vašem případném onemocnění jater.

Jestliže jste prodělal nějaké onemocnění

postihující játra, možná budou nutná během užívání přípravku Dubelotam další kontrolní vyšetření.

Ujistěte se, že lékař ví o Vašich případných závažných problémech s ledvinami.

Operace katarakty (šedého zákalu).

Pokud máte podstoupit operaci šedého zákalu, lékař Vás požádá,

abyste přestal přípravek Dubelotam před operací užívat. Před operací řekněte očnímu lékaři, že užíváte

přípravek Dubelotam nebo tamsulosin (nebo že jste je v nedávné době užíval). Lékař bude muset provést

potřebná opatření, aby předešel komplikacím v průběhu operace.

Ženy, děti a dospívající

se musí vyvarovat kontaktu s prosakujícími tobolkami přípravku Dubelotam,

protože léčivá látka se může vstřebávat kůží. Došlo-li ke kontaktu s kůží, tuto

oblast musíte ihned umýt

mýdlem a vodou.

Během pohlavního styku používejte kondom

. Dutasterid byl prokázán v semeni mužů užívajících

přípravek Dubelotam. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, aby přišla do

kontaktu se spermatem, jelikož dutasterid může ovlivnit normální vývoj plodu mužského pohlaví. Ukázalo

se, že dutasterid snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií. Toto může snížit Vaši

plodnost.

Přípravek Dubelotam ovlivňuje krevní test pro stanovení hladiny PSA

(prostatického specifického

antigenu), který se někdy používá k prokázání rakoviny prostaty. Lékař si je vědom tohoto účinku,

a přesto může tento test použít k prokázání rakoviny prostaty. Máte-li podstoupit vyšetření na PSA,

informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Dubelotam.

Muži užívající přípravek Dubelotam mají

podstupovat pravidelné testy PSA.

-V jedné klinické studii hodnotící muže se zvýšeným rizikem karcinomu prostaty měli muži užívající

dutasterid

závažnou formu karcinomu prostaty častěji

než muži, kteří dutasterid neužívali. Vliv

dutasteridu na tuto závažnou formu karcinomu prostaty není objasněn.

Přípravek Dubelotam může způsobovat zvětšení prsů a jejich citlivost.

Pokud se tyto příznaky stanou

nepříjemnými nebo pokud zaznamenáte

bulky v prsou

, nebo

výtok z bradavky

, promluvte si o tom se

svým lékařem, protože to mohou být známky závažného stavu, jako je rakovina prsu.

Máte-li nějaké nejasnosti týkající se užívání přípravku Dubelotam, obraťte se na svého lékaře nebo

lékárníka.

Další léčivé přípravky a přípravek Dubelotam

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo

které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Dubelotam společně s těmito léky:

jiné alfa-blokátory

(k léčbě zbytnělé prostaty nebo vysokého krevního tlaku).

Přípravek Dubelotam se nedoporučuje užívat s těmito léky:

ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí).

Některé léky mohou s přípravkem Dubelotam vzájemně působit a mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu

nežádoucích účinků. Tyto přípravky zahrnují:

inhibitory PDE5 (používané k usnadnění dosažení nebo udržení erekce) jako vardenafil, sildenafil-citrát a

tadalafil;

verapamil nebo diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku);

ritonavir nebo indinavir (k léčbě infekce HIV);

itrakonazol nebo ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí);

nefazodon (k léčbě deprese);

cimetidin (k léčbě žaludečních vředů);

warfarin (k léčbě krevních sraženin);

erythromycin (antibiotikum používané k léčbě infekcí);

paroxetin (k léčbě deprese);

terbinafin (používá se k léčbě plísňových infekcí);

diklofenak (používá se k léčbě bolesti a zánětů).

Užíváte-li některý z těchto léčivých přípravků, informujte o tom svého lékaře.

Přípravek Dubelotam s jídlem a pitím

Přípravek Dubelotam se má užívat každý den 30 minut po jídle, vždy po stejném jídle daného dne.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Dubelotam nesmí užívat ženy.

Ženy, které jsou těhotné (nebo mohou být těhotné), nesmí manipulovat s prosakujícími tobolkami.

Dutasterid se vstřebává kůží a může ovlivnit normální vývoj plodu mužského pohlaví. Toto riziko je

největší v prvních 16 týdnech těhotenství.

Během pohlavního styku používejte kondom.

Dutasterid byl prokázán ve spermatu mužů užívajících

přípravek Dubelotam. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, aby přišla do

kontaktu s Vaším spermatem.

Bylo prokázáno, že přípravek Dubelotam snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií.

Proto může dojít ke snížení plodnosti.

Došlo-li ke kontaktu těhotné ženy s přípravkem Dubelotam, kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Dubelotam může způsobit závratě, proto může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo bezpečně

obsluhovat stroje.

Pokud Vás přípravek takto ovlivňuje, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Dubelotam obsahuje sójový lecithin, propylenglykol a sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje sójový lecithin, který může obsahovat sójový olej. Neužívejte tento léčivý

přípravek, jestliže jste alergický na arašídy nebo sóju.

Tento léčivý přípravek obsahuje v 1 tobolce 299,46 mg propylenglykol-monooktanoátu, typu II (odpovídá

více než 1 mg/kg/den, ale méně než 50 mg/kg/den propylenglykolu) a stopy propylenglykolu v černém

inkoustu.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je v

podstatě bez sodíku.

3. Jak se přípravek Dubelotam užívá

Vždy užívejte přípravek Dubelotam přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud nebudete přípravek užívat pravidelně, může to mít vliv na sledování hladin PSA.

Kolik přípravku se užívá

Doporučená dávka přípravku je jedna tobolka jednou denně, 30 minut po stejném jídle daného dne.

Jak se přípravek užívá

Tobolky polykejte celé a zapíjejte vodou. Nežvýkejte je a neotvírejte je. Kontakt s obsahem tobolek může

způsobit podráždění Vašich úst a jícnu.

Jestliže jste užil více přípravku Dubelotam, než jste měl

Jestliže jste užil větší než předepsanou dávku tobolek přípravku Dubelotam, kontaktujte svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Dubelotam

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Užijte následující dávku v

obvyklý čas.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Dubelotam

Nepřestávejte užívat přípravek Dubelotam, aniž byste se před tím poradil se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Okamžitě kontaktujte svého lékaře a přestaňte přípravek Dubelotam užívat, pokud se u Vás vyskytne

jakýkoli z následujících příznaků:

-známky alergické reakce, které mohou zahrnovat kožní vyrážku (která může svědit), kopřivku (podobnou

vyrážce), otok očních víček, obličeje, rtů, paží nebo nohou s dýchacími potížemi (angioedém)

- známky závažných kožních reakcí, které mohou zahrnovat rozšířenou vyrážku s puchýřky a odlupující se

kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevensův-Johnsonův syndrom).

Závrať, točení hlavy a mdloby

Přípravek Dubelotam může způsobit závrať, pocit točení hlavy a ve vzácných případech mdlobu. Pokud se

zvedáte z polohy vleže nebo vsedě do sedu nebo stoje, buďte opatrný (zvláště, pokud jste se probudil v

noci), dokud nebudete vědět, jak na Vás tento lék působí Pokud budete mít závrať nebo pocit točení hlavy

kdykoli v průběhu léčby,

posaďte se nebo si lehněte, dokud příznaky neodezní

Další nežádoucí účinky

Časté

(

mohou postihnout až 1 z 10 mužů):

-impotence (neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci)*

-pokles libida (pohlavní touhy)*

-potíže s ejakulací, jako například snížené množství spermatu uvolněného při pohlavním styku*

-zvětšení prsů nebo napětí v prsech (gynekomastie)

-závrať.

* U malého počtu mužů mohou některé z těchto účinků přetrvávat i poté, co přestanou přípravek Dubelotam

užívat.

Méně časté

(

mohou postihnout až 1 ze 100 mužů):

-srdeční selhání (srdce je při pumpování krve do těla méně výkonné). Můžete mít následující příznaky:

dušnost, výrazná únava a otoky kotníků a nohou.

-nízký krevní tlak při vstávání

-bušení srdce (palpitace)

-zácpa, průjem, zvracení, pocit na zvracení (nauzea)

-slabost nebo ztráta síly

-bolest hlavy

-svědění nosu, ucpaný nos nebo výtok z nosu (rinitida)

-kožní vyrážka, kopřivka, svědění

-ztráta vlasů a tělesného ochlupení nebo jejich nadměrný růst.

Vzácné

(

mohou postihnout až 1 z 1 000 mužů):

-mdloba

Velmi vzácné (

mohou postihnout až 1 z 10 000 mužů):

-přetrvávající bolestivé ztopoření penisu

(priapismus)

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit):

-abnormální nebo zrychlený srdeční tep (arytmie nebo tachykardie nebo fibrilace síní)

-dušnost (dyspnoe)

-deprese

-bolest a otok varlat

-krvácení z nosu

-závažná kožní vyrážka

-změny vidění (rozmazané vidění nebo poruchy zraku)

-sucho v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Dubelotam uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za zkratkou

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Používejte pouze do 90 dnů po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Dubelotam obsahuje

Léčivými látkami jsou dutasteridum a tamsulosini hydrochloridum. Jedna tobolka obsahuje dutasteridum

0,5 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Tvrdá tobolka:

černý oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171)

žlutý oxid železitý (E172)

želatina

Obsah měkké tobolky s dutasteridem:

propylenglykol-monooktanoát, typ II

butylhydroxytoluen (E321)

Měkká tobolka:

želatina

glycerol

oxid titaničitý (E171)

triacylglyceroly se středním řetězcem

lecithin (může obsahovat sójový olej)

Tamsulosinové pelety:

kopolymer kyseliny methakrylové a ethyl-akrylátu 1:1 30% disperze (obsahuje také natrium-lauryl-sulfát

a polysorbát 80)

mikrokrystalická celulóza

dibutyl-sebakát

polysorbát 80

hydrát koloidního oxidu křemičitého

kalcium-stearát

Černý inkoust:

šelak

černý oxid železitý (E172)

propylenglykol

koncentrovaný roztok amoniaku

hydroxid draselný

Jak přípravek Dubelotam vypadá a co obsahuje toto balení

Podlouhlé tvrdé tobolky o rozměrech přibližně 24,2 mm x 7,7 mm s hnědým tělem a béžovým víčkem s

černým potiskem „C001“.

Je dostupný v balení po 30 nebo 90 tobolkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48000 Koprivnica

Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

DUBELOTAM

Polsko

TAMDURO

Slovinsko

CAREZA

Slovenská republika

BELODUT

Chorvatsko

KLLOTAS 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 02/2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls262669/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dubelotam 0,5 mg/0,4 mg tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg (což odpovídá

tamsulosinum 0,367 mg).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tobolka obsahuje 299,46 mg propylenglykol-monooktanoátu, typu II a stopy propylenglykolu

v černém inkoustu. Jedna tobolka obsahuje také lecithin (může obsahovat sójový olej).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Podlouhlé tvrdé tobolky o rozměrech přibližně 24,2 mm x 7,7 mm s hnědým tělem a béžovým víčkem s

černým potiskem „C001“.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje pelety tamsulosin-hydrochloridu s řízeným uvolňováním a jednu měkkou

želatinovou tobolku dutasteridu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP).

Snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až těžkými

příznaky BHP.

Informace o účincích léčby a souborech pacientů zkoumaných v klinických studiích viz bod 5.1.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí (včetně starších pacientů)

Doporučená dávka přípravku Dubelotam je jedna tobolka (0,5 mg/0,4 mg) jednou denně.

Je-li to vhodné, může se přípravek Dubelotam použít ke zjednodušení léčby jako náhrada současné duální

léčby dutasteridem a tamsulosin-hydrochloridem.

Je-li to klinicky vhodné, je možné zvážit přímou změnu z monoterapie dutasteridem nebo tamsulosin-

hydrochloridem na přípravek Dubelotam.

Porucha funkce ledvin

Vliv poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku dutasteridu/tamsulosinu nebyl studován. Úprava dávkování

u pacientů s poruchou funkce ledvin se nepředpokládá (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Vliv poruchy funkce jater na farmakokinetiku dutasteridu/tamsulosinu nebyl studován, a proto je u pacientů

s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater nutná opatrnost (viz bod 4.4 a bod 5.2). U pacientů s

těžkou poruchou funkce jater je přípravek Dubelotam kontraindikován (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Dutasterid/tamsulosin je u pediatrické populace (mladší 18 let věku) kontraindikován (viz bod 4.3).

Způsob podání

Perorální podání.

Pacienti mají být poučeni, aby polykali tobolky celé, přibližně 30 minut po stejném jídle daného dne.

Tobolky se nesmí žvýkat ani otevírat. Kontakt s obsahem tobolky s dutasteridem obsažené uvnitř tvrdé

tobolky může způsobit podráždění orofaryngeální sliznice.

4.3 Kontraindikace

Přípravek Dubelotam je kontraindikován:

u žen, dětí a dospívajících (viz bod 4.6)

pacientů

hypersenzitivitou

dutasterid,

další

inhibitory

5-alfa-reduktázy,

tamsulosin

(včetně

angioedému indukovaného tamsulosinem), sóju, arašídy nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v

bodě 6.1

u pacientů s anamnézou ortostatické hypotenze

u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kombinovaná léčba má být předepsána pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika z důvodu potenciálního

zvýšení rizika nežádoucích účinků (včetně srdečního selhání) a po zvážení možností alternativní léčby,

včetně monoterapie.

Karcinom prostaty a high-grade tumory

Studie REDUCE, 4letá, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie,

zkoumala účinek dutasteridu v dávce 0,5 mg denně u pacientů s vysokým rizikem karcinomu prostaty

(zahrnovala muže ve věku 50 až 75 let s hladinou PSA 2,5 až 10 ng/ml a negativní biopsií prostaty 6 měsíců

před zařazením do studie) ve srovnání s placebem. Výsledky této studie ukázaly vyšší incidenci karcinomů

prostaty s Gleasonovým skóre 8-10 u mužů léčených dutasteridem (n = 29, 0,9 %) ve srovnání s placebem

(n = 19, 0,6 %). Vztah mezi dutasteridem a karcinomem prostaty s Gleasonovým skóre 8-10 není zatím

objasněn. Muži užívající přípravek Dubelotam proto mají být pravidelně vyšetřováni s ohledem na

karcinom prostaty (viz bod 5.1).

Prostatický specifický antigen (PSA)

Koncentrace prostatického specifického antigenu (PSA) v séru je významnou součástí průkazu karcinomu

prostaty. Přípravek Dubelotam způsobuje pokles střední koncentrace PSA v séru po šesti měsících léčby

přibližně o 50 %.

Pacienti užívající přípravek Dubelotam mají mít stanovenou novou výchozí hodnotu PSA po 6 měsících

léčby přípravkem Dubelotam. Poté se doporučuje hodnoty PSA pravidelně monitorovat. Každé potvrzené

zvýšení

koncentrace

séru

nejnižší

hodnoty

během

léčby

přípravkem

Dubelotam

může

signalizovat

přítomnost

karcinomu

prostaty

nebo

non-compliance

pacienta

při

léčbě

přípravkem

Dubelotam a je třeba jej pečlivě vyhodnotit, a to i v případě, kdy jsou hodnoty stále ještě v rozmezí hodnot

normálních pro muže neužívající inhibitor 5-alfa-reduktázy (viz bod 5.1). Při interpretaci hodnot PSA u

pacientů užívajících dutasterid je třeba zkontrolovat předchozí hodnoty PSA pro porovnání.

Léčba přípravkem Dubelotam nenarušuje použití PSA jako pomocného nástroje při stanovení diagnózy

karcinomu prostaty po stanovení nových výchozích hodnot PSA.

Celkové koncentrace PSA v séru se do 6 měsíců po přerušení terapie přípravkem Dubelotam vrací k

výchozím hodnotám před začátkem této terapie. Poměr volného k celkovému PSA zůstává konstantní i pod

vlivem přípravku Dubelotam. Jestliže lékaři zvolí jako prostředek k odhalení karcinomu prostaty u mužů

léčených přípravkem Dubelotam procento volného PSA, tuto hodnotu není nutno upravovat.

Před zahájením léčby přípravkem Dubelotam a pak pravidelně v jejím průběhu je u pacientů nutné provádět

vyšetření

per rectum

, stejně jako další vyšetření na karcinom prostaty a stavy, které mohou mít stejné

příznaky jako BHP.

Kardiovaskulární nežádoucí účinky

Ve dvou čtyřletých klinických studiích byl výskyt srdečního selhání (souhrnný termín zahrnující hlášené

příhody zejména srdečního selhání a kongestivního srdečního selhání) hraničně vyšší u jedinců užívajících

kombinaci dutasteridu a antagonisty alfa

-adrenoceptoru, především tamsulosinu, než u jedinců, kteří tuto

kombinaci neužívali. Nicméně výskyt srdečního selhání v těchto studiích byl nižší u všech aktivně léčených

skupin ve srovnání se skupinou s placebem, a další data, která jsou k dispozici pro dutasterid nebo alfa1-

adrenergní antagonisty, nepodporují závěr o zvýšených kardiovaskulárních rizicích (viz bod 5.1).

Neoplazie prsu

U mužů užívajících dutasterid byl v klinických studiích a v postmarketingovém období vzácně hlášen

výskyt karcinomu prsu u mužů. Nicméně, epidemiologické studie neprokázaly žádné zvýšení rizika vzniku

karcinomu prsu u mužů při použití inhibitorů 5-alfa-reduktázy (viz bod 5.1). Lékaři mají poučit své

pacienty, aby jakékoli změny prsní tkáně, jako jsou bulky nebo výtok z bradavky, neprodleně nahlásili.

Porucha funkce ledvin

K léčbě pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu nižší než 10 ml/min) se má

přistupovat s opatrností, protože tito pacienti nebyli studováni.

Hypotenze

Ortostatická:

Stejně jako u ostatních antagonistů alfa1-adrenoceptoru se může v průběhu léčby tamsulosinem objevit

snížení krevního tlaku, jehož následkem může být vzácně i synkopa. Pacienti, kteří začínají léčbu

přípravkem Dubelotam, mají být poučeni, aby se v případě prvních známek ortostatické hypotenze (závrať,

slabost) posadili nebo si lehli, dokud tyto příznaky neodezní.

Aby se minimalizovala možnost vzniku posturální hypotenze, má být pacient při léčbě antagonisty alfa

adrenoceptoru před zahájením používání inhibitorů PDE5 hemodynamicky stabilní.

Symptomatická:

Opatrnost se doporučuje, pokud jsou alfa blokátory, včetně tamsulosinu, podávány společně s inhibitory

PDE5 (např. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Antagonisté alfa1-adrenoceptoru a inhibitory PDE5 jsou oba

vazodilatancia, která mohou snížit krevní tlak. Současné užívání těchto dvou skupin léčiv může potenciálně

způsobit symptomatickou hypotenzi (viz bod 4.5).

Syndrom interoperativní plovoucí duhovky (IFIS)

V průběhu operace katarakty byl u některých pacientů současně nebo v minulosti léčených tamsulosinem

pozorován syndrom interoperativní plovoucí duhovky (Intraoperative Floppy Iris Syndrom, IFIS, varianta

syndromu malé zornice). IFIS může zvýšit riziko očních komplikací v průběhu chirurgického výkonu i po

něm. Zahájení léčby přípravkem

Dubelotam u pacientů plánovaných k operaci katarakty se proto

nedoporučuje.

Při předoperačním vyšetření musí chirurg a oftalmolog vzít v úvahu, zda pacient plánovaný k operaci

katarakty je v současnosti léčen nebo byl v minulosti léčen přípravkem Dubelotam, aby mohlo být zajištěno

provedení příslušných opatření k léčbě IFIS během operace katarakty.

Přerušení léčby tamsulosinem 1-2 týdny před operací katarakty je považováno za užitečné, ale přínos a

délka přerušení terapie před operací katarakty nebyly stanoveny.

Prosakující tobolky

Dutasterid se vstřebává kůží, proto je nutno zabránit styku žen, dětí a dospívajících s prosakujícími

tobolkami (viz bod 4.6). Dojde-li ke styku s prosakujícími tobolkami, zasaženou oblast je nutno ihned umýt

vodou a mýdlem.

Inhibitory CYP3A4 a CYP2D6

Současné podávání tamsulosin-hydrochloridu se silnými inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol) nebo v

menší míře se silnými inhibitory CYP2D6 (např. paroxetin) může zvýšit expozici tamsulosinu (viz bod

4.5). Tamsulosin-hydrochlorid se proto nedoporučuje u pacientů užívajících silné inhibitory CYP3A4 a má

být užíván s opatrností u pacientů, kteří užívají středně silné inhibitory CYP3A4, silné nebo středně silné

inhibitory CYP2D6, kombinaci inhibitorů CYP3A4 a CYP2D6, nebo u pacientů známých jako pomalí

metabolizátoři CYP2D6.

Porucha funkce jater

Přípravek Dubelotam nebyl studován u pacientů s onemocněním jater. Při podávání přípravku Dubelotam

pacientům s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater je nutná opatrnost (viz bod 4.2, bod 4.3 a bod

5.2).

Přípravek Dubelotam obsahuje propylenglykol a sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje v 1 tobolce 299,46 mg propylenglykol-monooktanoátu, typu II (odpovídá

více než 1 mg/kg/den, ale méně než 50 mg/kg/den propylenglykolu) a stopy propylenglykolu v černém

inkoustu.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tobolce, to znamená, že je v

podstatě bez sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S kombinací dutasteridu/tamsulosinu nebyly provedeny žádné studie interakcí. Následující tvrzení odrážejí

dostupné informace o jednotlivých léčivých látkách přípravku.

Dutasterid

Informace o poklesu koncentrace PSA v séru během léčby dutasteridem a pokyny týkající se průkazu

karcinomu prostaty viz bod 4.4.

Vlivy jiných léčiv na farmakokinetiku dutasteridu

Dutasterid

eliminován

hlavně

metabolizací.

Studie

in

vitro

naznačují,

tato

metabolizace

katalyzována izoenzymy CYP3A4 a CYP3A5. Formální interakční studie se silnými inhibitory CYP3A4

nebyly provedeny. V populační farmakokinetické studii však byly u malého počtu pacientů léčených

souběžně

verapamilem

nebo

diltiazemem

(středně

silnými

inhibitory

CYP3A4

inhibitory

glykoproteinu) zaznamenány průměrně 1,6násobně (při současném podávání s verapamilem) až 1,8násobně

(při současném podávání s diltiazemem) vyšší koncentrace dutasteridu v séru než u ostatních pacientů.

Dlouhodobé souběžné podávání dutasteridu s léčivy, která jsou silnými inhibitory izoenzymu CYP3A4

(např. ritonavir, indinavir, nefazodon, itrakonazol, perorálně podávaný ketokonazol), může zvýšit sérové

koncentrace

dutasteridu.

Při

zvýšené

expozici

dutasteridu

není

větší

inhibice

5-alfa-reduktázy

pravděpodobná. Zaznamenají-li se však nežádoucí účinky, má se zvážit snížení frekvence dávkování

dutasteridu. Je třeba poznamenat, že v případě inhibice enzymu se dlouhý poločas může ještě více

prodloužit a může trvat více než 6 měsíců souběžné terapie, než se dosáhne nového ustáleného stavu.

Podání 12 g kolestyraminu jednu hodinu po užití 5mg jednorázové dávky dutasteridu neovlivnilo

farmakokinetiku dutasteridu.

Vliv dutasteridu na farmakokinetiku jiných léčiv

malé

(n=24)

dvoutýdenní

studii

zdravých

mužů

dutasterid

(0,5

denně)

neovlivňoval

farmakokinetiku tamsulosinu nebo terazosinu. Rovněž v této studii nebyly pozorovány žádné známky

farmakodynamické interakce.

Dutasterid nemá vliv na farmakokinetiku warfarinu ani digoxinu. To svědčí o tom, že dutasterid

neinhibuje/neindukuje izoenzym CYP2C9 ani transportér P-glykoprotein. Interakční studie

in vitro

svědčí

o tom, že dutasterid neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 ani CYP3A4.

Tamsulosin

Společné podávání tamsulosin-hydrochloridu s léky, které mohou snižovat krevní tlak, včetně anestetik,

inhibitorů PDE5 a dalších antagonistů alfa1-adrenoceptoru, může vést ke znásobení hypotenzních účinků.

Dutasterid/tamsulosin nemá být užíván v kombinaci s dalšími antagonisty alfa1-adrenoceptoru.

Současné podávání tamsulosin-hydrochloridu s ketokonazolem (silný inhibitor CYP3A4) vedlo ke zvýšení

a AUC tamsulosin-hydrochloridu o faktor 2,2, resp. 2,8. Současné podávání tamsulosin-hydrochloridu

s paroxetinem (silným inhibitorem CYP2D6) vedlo ke zvýšení C

a AUC tamsulosin-hydrochloridu o

faktor 1,3, resp. 1,6. Podobné zvýšení expozice se očekává u pomalých metabolizátorů CYP2D6 ve

srovnání s rychlými metabolizátory, pokud je tamsulosin podáván se silným inhibitorem CYP3A4. Účinky

současného podávání obou inhibitorů, jak CYP3A4 tak i CYP2D6 s tamsulosin-hydrochloridem nebyly

klinicky hodnoceny, nicméně je zde potenciál pro významné zvýšení expozice tamsulosinu (viz bod 4.4).

Současné podávání tamsulosin-hydrochloridu (0,4 mg) a cimetidinu (400 mg každých 6 hodin po dobu 6

dnů) vedlo ke snížení clearance (26 %) a zvýšení AUC (44 %) tamsulosin-hydrochloridu.

Při podávání dutasteridu/tamsulosinu v kombinaci s cimetidinem je nutná opatrnost.

Konečná studie lékových interakcí mezi tamsulosin-hydrochloridem a warfarinem nebyla provedena.

Závěry z omezených

in vitro

in vivo

studií nejsou průkazné. Diklofenak a warfarin však mohou zvýšit

rychlost eliminace tamsulosinu. Při společném podávání warfarinu a tamsulosin-hydrochloridu je nutná

opatrnost.

Při podávání tamsulosin-hydrochloridu společně s atenololem, enalaprilem, nifedipinem nebo teofylinem

nebyly pozorovány žádné interakce. Společné podávání furosemidu vedlo k poklesu plazmatických hladin

tamsulosinu, ale hladiny zůstaly i nadále v rozmezí normálního dávkování a nevyžadovaly tak úpravu

dávky.

In vitro

neměnily

diazepam, propranolol, trichlormethiazid,

chlormadinon, amitriptylin, diklofenak,

glibenklamid ani simvastatin volnou frakci tamsulosinu v plazmě. Stejně tak tamsulosin neměnil volné

frakce diazepamu, propranololu, trichlormethiazidu ani chlormadinonu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Podávání

přípravku

Dubelotam

ženám

kontraindikováno.

Studie

hodnotící

účinky

kombinace

dutasteridu/tamsulosinu na těhotenství, kojení ani fertilitu nebyly provedeny. Následující tvrzení odrážejí

informace dostupné ze studií s jednotlivými léčivými látkami přípravku (viz bod 5.3).

Těhotenství

Stejně

jako

ostatní

inhibitory

5alfa-reduktázy

inhibuje

dutasterid

přeměnu

testosteronu

dihydrotestosteron, a je-li podán těhotné ženě s plodem mužského pohlaví, může inhibovat vývoj zevního

mužského pohlavního ústrojí plodu (viz bod 4.4). U subjektů užívajících dutasterid bylo jeho malé množství

nalezeno ve spermatu. Není známo, zda by došlo k nepříznivému ovlivnění plodu mužského pohlaví,

jestliže jeho matka přišla do styku se spermatem pacienta léčeného dutasteridem (riziko tohoto je největší

v průběhu prvních 16 týdnů těhotenství).

Stejně jako u všech inhibitorů 5alfa-reduktázy se doporučuje, je-li nebo může-li být pacientova partnerka

těhotná, aby pacient zabránil kontaktu své partnerky se svým spermatem tím, že bude používat kondom.

Podávání tamsulosin-hydrochloridu březím samicím potkanů a králíků neprokázalo poškození plodu.

Informace týkající se preklinických údajů viz bod 5.3.

Kojení

Není známo, zda se dutasterid nebo tamsulosin vylučují do lidského mateřského mléka.

Fertilita

Bylo hlášeno, že dutasterid ovlivňuje vlastnosti spermatu u zdravých mužů (snížení počtu spermií, objemu

spermatu a pohyblivosti spermií) (viz bod 5.1). Možnost snížení mužské fertility nelze vyloučit.

Účinky tamsulosin-hydrochloridu na počet spermií nebo jejich funkci nebyly hodnoceny.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly

provedeny

žádné

studie

účinků

kombinace

dutasterid/tamsulosin

schopnost

řídit

nebo

obsluhovat stroje. Pacienti však při užívání přípravku Dubelotam mají být informováni o možnosti objevení

se příznaků souvisejících s ortostatickou hypotenzí, jako je závrať.

4.8 Nežádoucí účinky

Údaje zde uváděné se vztahují k analýze 4letého společného podávání dutasteridu a tamsulosinu ve studii

CombAT (Combination of Dutasteride and Tamsulosin) porovnávající podávání dutasteridu v dávce 0,5

mg a tamsulosinu v dávce 0,4 mg jednou denně po dobu 4 let buď společně, nebo v monoterapii. Byla

prokázána bioekvivalence dutasteridu+tamsulosinu v kombinaci se současným podáváním dutasteridu a

tamsulosinu (viz bod 5.2). Zmíněny jsou rovněž informace o profilu nežádoucích účinků jednotlivých

léčivých látek přípravku (dutasteridu a tamsulosinu). Poznámka: ne všechny nežádoucí účinky hlášené u

jednotlivých léčivých látek byly hlášeny u kombinace dutasteridu/tamsulosinu. Tyto jsou zahrnuty pro

informaci předepisujícího lékaře.

Údaje ze 4leté klinické studie CombAT ukázaly, že výskyt jakýchkoliv nežádoucích účinků posouzených

zkoušejícím jako související s užíváním léčivého přípravku během prvního, druhého, třetího a čtvrtého roku

léčby byl 22 %, 6 %, 4 % a 2 % při kombinované léčbě dutasteridem+tamsulosinem, 15 %, 6 %, 3 % a 2

% při monoterapii dutasteridem a 13 %, 5 %, 2 % a 2 % při monoterapii tamsulosinem.

Vyšší výskyt nežádoucích účinků ve skupině s kombinovanou léčbou během prvního roku léčby byl

způsoben vyšším výskytem reprodukčních poruch, zvláště poruch ejakulace, pozorovaných v této skupině.

Nežádoucí účinky zkoušejícím posouzené jako související s léčivým přípravkem, které byly hlášeny s

výskytem

rovnajícím

vyšším

během

prvního

roku

léčby

studii

CombAT,

monoterapeutické klinické studii a REDUCE studii, ukazuje následující tabulka níže.

Kromě toho nežádoucí účinky tamsulosinu uvedené níže jsou založeny na informacích veřejně dostupných.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se používá kombinovaná terapie.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků zaznamenaných v klinických studiích:

Časté: ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté: ≥ 1/1 000 až < 1/100, vzácné: ≥ 1/10 000 až < 1/1 000, velmi vzácné:

< 1/10 000. V rámci jednotlivých tříd orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající

závažnosti.

Třída orgánových

systémů

Nežádoucí

účinky

Dutasterid

tamsulosin

a)

Dutasterid

Tamsulosin

c)

Poruchy

nervového

systému

synkopa

závrať

bolest hlavy

časté

vzácné

časté

méně časté

Srdeční poruchy

srdeční

selhání

(souhrnný

termín

palpitace

méně časté

méně časté

méně časté

Cévní poruchy

ortostatická

hypotenze

méně časté

Respirační, hrudní

mediastinální

poruchy

rinitida

méně časté

Gastrointestinální

poruchy

zácpa

průjem

nauzea

zvracení

méně časté

méně časté

méně časté

méně časté

Poruchy

kůže

podkožní tkáně

angioedém

Stevensův-

Johnsonův

syndrom

kopřivka

vyrážka

pruritus

vzácné

velmi vzácné

méně časté

méně časté

méně časté

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

priapismus

impotence

ovlivnění

(snížení) libida

poruchy

ejakulace

3) ^)

poruchy prsu

časté

časté

časté

časté

časté

časté

časté

časté

velmi vzácné

časté

Celkové poruchy a

reakce

místě

aplikace

astenie

méně časté

Dutasterid+tamsulosin: ze studie CombAT - frekvence těchto nežádoucích účinků se snižuje v průběhu

léčby, od 1. roku do 4. roku.

Dutasterid: z klinických monoterapeutických studií BPH.

Tamsulosin: z EU Core Safety Profile tamsulosinu.

Studie REDUCE (viz bod 5.1).

Souhrnný termín srdeční selhání zahrnuje kongestivní srdeční selhání, srdeční selhání, selhání levé

srdeční komory, akutní srdeční selhání, kardiogenní šok, akutní selhání levé srdeční komory, selhání pravé

srdeční komory, akutní selhání pravé srdeční komory, selhání srdeční komory, kardiopulmonální selhání,

kongestivní kardiomyopatii.

Včetně citlivosti prsů a jejich zvětšení.

Tyto sexuální nežádoucí účinky jsou spojeny s léčbou dutasteridem (včetně monoterapie a kombinace s

tamsulosinem). Tyto nežádoucí účinky mohou přetrvávat po ukončení léčby. Role dutasteridu v jejich

přetrvávání není známa.

Včetně snížení objemu spermatu.

Další údaje

REDUCE studie prokázala vyšší výskyt rakoviny prostaty s Gleason skóre 8-10 u mužů léčených

dutasteridem ve srovnání s placebem (viz body 4.4 a 5.1). Zda byl výsledek studie ovlivněn účinkem

dutasteridu na snížení objemu prostaty, nebo jinými se studií souvisejícími faktory, nebylo stanoveno.

Následující bylo hlášeno v klinických studiích a po uvedení na trh: rakovina prsu u mužů (viz bod 4.4).

Postmarketingové údaje

Nežádoucí účinky zaznamenané z celosvětových zkušeností z postmarketingu pocházejí ze spontánních

hlášení, proto není jejich skutečná incidence známa.

Dutasterid

Poruchy imunitního systému

Není známo: alergické reakce, včetně vyrážky, svědění, kopřivky, lokalizovaného edému a angioedému.

Psychiatrické poruchy

Není známo: deprese.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: alopecie (zejména ztráta tělesného ochlupení), hypertrichóza.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo: bolest varlat a otok varlat.

Tamsulosin:

Během postmarketingového sledování byl v souvislosti s léčbou antagonisty alfa

-adrenoceptoru, včetně

tamsulosinu, zaznamenán v průběhu operace katarakty syndrom interoperativní plovoucí duhovky (IFIS),

varianty syndromu malé zornice (viz bod 4.4).

Navíc byly v souvislosti s užíváním tamsulosinu hlášeny fibrilace síní, arytmie, tachykardie, dyspnoe,

epistaxe, rozmazané vidění, zhoršení zraku, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida, poruchy

ejakulace, retrográdní ejakulace, selhání ejakulace a sucho v ústech. Frekvenci nežádoucích účinků

a příčinnou souvislost s tamsulosinem nelze spolehlivě určit.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

O předávkování dutasteridem/tamsulosinem nejsou k dispozici žádné údaje. Následující tvrzení odrážejí

informace dostupné k jednotlivým léčivým látkám přípravku.

Dutasterid

Ve studiích u dobrovolníků byly podávány jednorázové denní dávky dutasteridu až do 40 mg/den

(80násobek terapeutické dávky) po dobu 7 dnů, aniž by se vyskytly významné problémy s bezpečností. V

klinických studiích byly subjektům podávány dávky 5 mg denně po dobu 6 měsíců, aniž by se vyskytly

nějaké další nežádoucí účinky, než jaké byly pozorovány při terapeutických dávkách 0,5 mg denně.

Dutasterid nemá specifické antidotum, a proto se při suspektním předávkování má poskytovat náležitá

symptomatická a podpůrná léčba.

Tamsulosin

Bylo hlášeno akutní předávkování 5 mg tamsulosin-hydrochloridu. Byla pozorována akutní hypotenze

(systolický krevní tlak 70 mm Hg), zvracení a průjem, které byly léčeny náhradou tekutin, a pacient mohl

být propuštěn do domácí péče ještě týž den. V případě, kdy se po předávkování objeví akutní hypotenze, je

potřeba poskytnout podpůrnou léčbu kardiovaskulárního systému. Normální hodnoty krevního tlaku a

srdeční frekvence mohou být obnoveny při uložení pacienta do polohy vleže. Pokud uložení pacienta

nepomůže, mohou být podány přípravky na expanzi objemu a v případě nutnosti vazopresory. Musí být

monitorovány renální funkce a zavedena obecná podpůrná opatření. Protože se tamsulosin velmi silně váže

na proteiny krevní plazmy, není pravděpodobné, že by mohla pomoci dialýza.

K zabránění vstřebání přípravku je možné provést určitá opatření, jako např. vyvolání zvracení.

Pokud došlo k požití velkého množství přípravku, je možné provést gastrickou laváž a podat aktivní uhlí a

osmotická projímadla, např. síran sodný.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologika, antagonisté alfa-adrenergních receptorů, ATC kód: G04CA52.

Dutasterid/tamsulosin je kombinace dvou léčivých látek: dutasteridu, duálního inhibitoru 5-α-reduktázy (5

ARI) a tamsulosin-hydrochloridu, antagonisty α

a α

adrenoreceptorů. Tyto dvě léčivé látky mají

komplementární mechanismus účinku, který rychle zmírňuje příznaky onemocnění, zlepšuje proud moči a

snižuje riziko akutní retence moči (ARM) a nutnost chirurgického výkonu v souvislosti s BHP.

Dutasterid inhibuje oba izoenzymy 5-α-reduktázy (typ 1 a typ 2), které jsou zodpovědné za přeměnu

testosteronu na dihydrotestosteron (DHT). DHT je androgen primárně odpovědný za růst prostaty a rozvoj

BHP. Tamsulosin inhibuje α

a α

adrenergní receptory v hladké svalovině prostaty a hrdle močového

měchýře. Přibližně 75 % α

-receptorů v prostatě je subtyp α

Společné podávání dutasteridu a tamsulosinu

Následující tvrzení odrážejí informace dostupné ze společné léčby dutasteridem a tamsulosinem.

Ve čtyřleté multicentrické mezinárodní randomizované dvojitě zaslepené studii paralelních skupin byly

hodnoceny dutasterid 0,5 mg/den (n = 1 623), tamsulosin 0,4 mg/den (n = 1 611) nebo kombinace

dutasteridu 0,5 mg s tamsulosinem 0,4 mg (n = 1 610) u mužských jedinců se středně těžkými až těžkými

příznaky BHP, s objemem prostaty ≥ 30 ml a hodnotami PSA v rozmezí 1,5–10 ng/ml. Přibližně 53 %

jedinců

bylo

již

dříve

léčeno

inhibitorem

5-alfa

reduktázy

nebo

antagonistou

alfa

-adrenoceptoru.

Primárním cílovým parametrem účinnosti během prvních dvou let studie byla změna v Mezinárodní

stupnici

prostatických

symptomů

(International

Prostate

Symptom

Score,

IPSS),

osmipoložkovém

dotazníku založeném na AUA-SI s doplňující otázkou na kvalitu života.

Sekundární parametry účinnosti ve 2 letech zahrnovaly rychlost maximálního proudu moči (Q

) a objem

prostaty. V hodnocení změny ve skóre IPSS dosáhla kombinovaná léčba signifikantního zlepšení oproti

dutasteridu od 3. měsíce a oproti tamsulosinu od 9. měsíce. V hodnocení změny Q

dosáhla kombinovaná

léčba signifikantního zlepšení oproti dutasteridu i tamsulosinu od 6. měsíce.

Kombinace dutasteridu a tamsulosinu vede k výraznějšímu zmírnění příznaků než jednotlivé léčivé látky

přípravku samotné. Po dvou letech léčby bylo u společného podávání prokázáno statisticky významné

průměrné zlepšení skóre příznaků od výchozích hodnot o -6,2 bodu.

Korigované průměrné zlepšení rychlosti proudu moče oproti výchozí hodnotě bylo 2,4 ml/s při společném

podávání, 1,9 ml/s u dutasteridu a 0,9 ml/s u tamsulosinu. Korigované průměrné zlepšení BPH Impact

Indexu (BII) z výchozí hodnoty bylo -2,1 bodu při současném podávání, -1,7 u dutasteridu a -1,5 u

tamsulosinu. U společného podávání bylo zlepšení rychlosti proudu moče a BII v porovnání s oběma

přípravky v monoterapii statisticky významné.

Snížení celkového objemu prostaty a objemu přechodové zóny po 2 letech léčby bylo statisticky významné

u společného podávání v porovnání se samotnou monoterapií tamsulosinem.

Primárním cílovým parametrem účinnosti ve 4 letech léčby byla doba do prvního výskytu ARM nebo

nutnosti chirurgického výkonu z důvodu BHP. Po 4 letech léčby snižovala kombinovaná léčba statisticky

významně riziko ARM nebo chirurgického výkonu z důvodu BHP (65,8% snížení rizika p < 0,001 [95%

CI 54,7 % až 74,1 %]) ve srovnání s monoterapií tamsulosinem. Incidence ARM nebo chirurgického

výkonu v důsledku BHP do 4. roku léčby byla 4,2 % ve skupině s kombinovanou léčbou a 11,9 % při léčbě

tamsulosinem (p < 0,001). Ve srovnání s monoterapií dutasteridem snižovala kombinovaná léčba riziko

ARM nebo chirurgického výkonu v důsledku BHP o 19,6 % (p = 0,18 [95% CI -10,9 % až 41,7 %]).

Incidence ARM nebo chirurgického výkonu v důsledku BHP do 4. roku byla při léčbě dutasteridem 5,2 %.

Sekundární cílové parametry účinnosti po 4 letech léčby zahrnovaly dobu do klinické progrese (definované

jako souhrn těchto parametrů: zhoršení IPSS o ≥ 4 body, ARM související s BHP, inkontinence, infekce

močových cest (IMC) a renální insuficience), změnu v IPSS (International Prostate Symptom Score),

rychlost maximálního proudu moči (Q

) a objem prostaty. IPSS je 8položkový dotazník založený na

AUA-SI s doplňující otázkou na kvalitu života. Výsledky po 4 letech léčby jsou shrnuty níže:

Parametr

Časový úsek

Kombinace

Dutasterid

Tamsulosin

nebo

chirurgický

výkon v důsledku

BHP (%)

Incidence

měsících

11,9

Klinická

progrese

48. měsíc

12,6

17,8

21,5

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace