DRYCLOXA-KEL 1000 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DRYCLOXA-KEL 1000 mg Intramamární suspenze
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DRYCLOXA-KEL 1000 mg Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta-laktamázy rezistentní peniciliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937654 - 1 x 20 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1197/97-C
 • Datum autorizace:
 • 05-12-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 11-06-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Drycloxa-kel 1000 mg intramamární suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

KELA Laboratoria n.v., Industrial Zone „De Kluis“, St. Lenaartseweg 48, B-2320

Hoogstraten, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Drycloxa-kel 1000 mg intramamární suspenze

Benzathini cloxacillinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 injektor (9 g) obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Benzathini cloxacillinum

1000 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluen (E 321)

10 mg

Bílá až nažloutlá olejovitá viskózní intramamární suspenze

4.

INDIKACE

Léčba mastitidy při zaprahování a prevence nových bakteriálních infekcí vemene u

dojnic v období stání na sucho způsobených grampozitivními bakteriemi citlivými na

kloxacilin.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na peniciliny. Nepoužívat u zvířat v laktaci.

V případě klinicky zřejmé mastitidy (viditelné změny v mléce a na vemeni) by měla být

zahájena odpovídající léčba mastitidy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V případě přecitlivělosti na peniciliny možnost alergická reakce.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy skotu v období stání na sucho.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání.

Po posledním dojení omýt a vydesinfikovat struky, dodržovat zásady aseptického

podání. Obsah jednoho injektoru (tj. 9 g suspenze) vpravit do každé čtvrtě. Každá čtvrť

musí být ošetřena.

Léčba by měla být zahájena nejpozději 35 dní před očekávaným otelením.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek by měl být použit až po posledním dojení, terapie musí být zahájena

nejpozději 35 dní před očekávaným otelením. Před aplikací musí být struky

desinfikovány a je potřeba dodržovat zásady aseptického podání. Přípravek nesmí být

vmasírováván směrem nahoru do vemene (tvorba kapek).

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 10 dní

Mléko: 4 dny po porodu v případě délky zaprahlosti delší než 35 dní.

39 dní po aplikaci přípravku, v případě délky zaprahlosti 35 dní nebo kratší.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek by měl být použit na základě výsledků testů citlivosti bakterií izolovaných ze

zvířat. Není-li to možné, terapie musí vycházet z místních (na úrovní regionu, farmy)

epizootologických informací o citlivosti cílových bakterií. Při použití přípravku je

nutno vzít v úvahu oficiální a místní antibiotickou politiku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu

vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke

zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce

na tyto látky i vážné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a/nebo cefalosporiny

by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Pokud se rozvinou

postexpozičnípříznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo

potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat

okamžité lékařské ošetření.

Při aplikaci přípravku používejte rukavice. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Použití v průběhu březosti nebo laktace

Gravidita není kontraindikací.

Nepoužívat u laktujících krav. Lze používat pouze u krav v zaprahlosti.

Interakce

Nemělo by dojít k souběžnému použití kloxacilinu s bakteriostatickými antimikrobiky

(např. makrolidy, tetracykliny).

Předávkování

Antidota v případě toxické reakce:

alergická reakce: vydojit postiženou čtvrť,

vyrážka na kůži: antihistaminika, kortikoidy,

šok: adrenalin nebo kofein a kortikoidy – intramuskulárně nebo intravenózně.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Druh obalu: Sterilní polyethylenový injektor se sterilním polyethylenovým bílým

ochranným kloboučkem o obsahu 9 g. Baleno po 20 ks v papírové skládačce.

Balení: Baleno po 20 ks v papírové skládačce.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku,

kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

VELE, spol. s r.o.

Ústí 30

588 42 Větrný Jeníkov

Tel./fax. 567 275 200

odbyt@vele-leciva.cz