DRONTAL PLUS flavour

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DRONTAL PLUS flavour
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DRONTAL PLUS flavour
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • 9975316 - 2 x 1 tableta - blistr - -; 9935295 - 4 x 1 tableta - blistr - -; 9969992 - 6 x 1 tableta - blistr - -; 9935364 - 8 x 3 tableta - blistr - -; 9935185 - 10 x 2 tableta - blistr - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/471/93-C
 • Datum autorizace:
 • 18-03-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

DRONTALPLUS flavourtablety

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIA

DRŽITELE POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,

POKUDSE NESHODUJE

Držitelrozhodnutío registraci:

BAYERs.r.o.,Siemensova2717/4,

15500Praha5,ČR.

Výrobceodpovědný zauvolněníšarže:

KVP,Pharma- undVeterinär ProdukteGmbH,Projensdorfer Straße324 , 241 06 Kiel,SRN

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

DRONTALPLUS flavourtablety

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1 tabletaobsahuje:

Febantelum 150 mg

Pyranteliembonas 144 mg

Praziquantelum 50 mg

Světlehnědáažhnědátabletaskříženourýhou

4. INDIKACE

Smíšenéparazitárníinfekcevyvolanéoblýmiaplochýmičervy následujícíchdruhů:

Toxocaracanis,Toxoscarisleonina,Uncinariastenocephala,Ancylostomacaninum,Trichuris

vulpis,Echinococcusgranulos,Echinococcusmulticularis,Dipylidiumcaninum,Taeniaspp.,

Multicepsmulticeps,Mesocestoidesspp.

PotlačeníaléčbavpřípadechpotvrzenéinfekcevyvolanéprvokyGiardiaintestinalis

vkombinacisdalšímiopatřeními(vizdálebod12).

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Nejsou.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Psi

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTAAZPŮSOB PODÁNÍ

Doporučenádávkaje15 mgfebantelu, 14,4 mgpyrantel-embonátua5 mgprazikvantelu

na1 kg ž.hm., tj. 1 tableta/10kg ž.hm./den

živáhmotnost Drontalplusflavour

štěňataamalípsi 1 – 5 kg 1/2tablety

5 – 10 kg 1 tableta

středněvelcípsi 10 – 20 kg 2 tablety

20 – 30 kg 3 tablety

velcípsi 30 – 40 kg 4 tablety

atd.

Infekcevyvolanéoblýmiaplochýmičervy:

Jednorázovéperorálnípodání.

Infekcevyvolanéškrkavkami T. canis :

Jednorázovéperorálnípodání.Štěňatabymělabýtléčenaodvěku2týdnůkaždé2týdnyaž

dostáří12týdnů,dálevintervalu3měsíců.Kojícífenybymělybýtléčenyzdůvodu

potlačeníinfekceškrkavkamiod 2. týdnepo porodu každé2 týdnydoodstavuštěňat.

Nepodávejtepsůmsnižšíhmotnostínež3 kg.

Vpřípaděsilnéinfekceškrkavkamiby mělabýtaplikaceopakovánapo 14 dnech.

Infekcevyvolané Giardia intestinalis :

Perorálnípodánípodobu3 posoběnásledujícíchdnů.

Zahájeníléčbyonemocněnípouzenazákladělaboratorníhopotvrzenípůvodceonemocnění.

Jenutnékontrolnílaboratornívyšetřenítrusupoukončeníléčby.Vpřípadě,žejsou

vylučovány inadálecystygiardií, jenutnéléčbupřehodnotit,vizbod 12.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉ PODÁNÍ

Předcházejtepoddávkovánízdůvodunesprávného určeníživéhmotnostičinesprávným

podánímléku.

Ubřezích fen jetřebapřesnědodržovatdávkování.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Neníurčeno propotravinovázvířata.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosah dětí.

Uchovávejtepřiteplotědo 25 C.

Nepoužívejtepouplynutídoby použitelnostiuvedenénakrabičce.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Rezistenceparazitů vůčikterékoliv skupiněanthelmintik semůževyvinoutpo častém,

opakovanémpoužitíanthelmintik zestejnéskupiny.

případěprůjmovéhoonemocněnípsapožádejteveterinárníholékařeostanovenídiagnózy.

PrůjmovéonemocněnímůžebýtvyvolánoprvokyGiardiaintestinalis.Potvrzenítohoto

onemocněníjemožnépouzenazákladělaboratornídiagnostiky.

ÚspěšnostléčbyprůjmovéhoonemocněnívyvolanéhoGiardiaintestinalis.jenutnopotvrdit

parazitologickýmvyšetřenímpoukončenípodávánípřípravku,neboťúčinnostdoložená

studiemisepohybovalamezi50 až100%.

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Blechy jsou mezihostitelemtasemniceDipylidiumcaninum, proto jenutnákontrolazablešení

zvířete.

VpřípaděléčbyinfekcípsůvyvolanýchGiardiaintestinalisjepotřebnédůkladněvyčistita

desinfikovatprostředípsaanebopřemístitpsapodobuterapie, obzvláštěvpřípadě psů

chovaných vpsích boudách.

Úspěchuléčbyčastobráníinfekčnítlakkontaminovanéhoprostředí.Protojsoudůležitá

opatřeníkesníženíinfekčníhotlaku.Šamponovánípsů(např.přípravkyobsahující

chlorhexidindiglukonát)nazačátkuanakonciantiprotozoárníléčbymůžepomocipři

snižováníreinfekce.Čištěníavysušovánívnějšíhoprostředí,odstraňováníasplachování

výkalů.Povrchyjenutnénechatúplněvyschnout.Taképoužíváníčistýchmiseknakrmivoa

vodubráníšířenítétoinfekcemezizvířaty.Cystynapovršíchmohoubýtzabityamoniovými

solemi,žádnédezinfekčníprostředkyalenejsouprotentoúčelregistrovány.Povinnáosobní

hygienaosob,kteréozvířatapečují,bránípřenosucyst.Nováštěňataakoťata,která

přicházejídodomácnostisjinýmizvířatyanebozvířatapřicházejícídochovnýchzařízení,je

potřebnévyšetřitlaboratornímitesty.Zvířatasprůjmemnebosesubklinickýmprůběhem

infekcemusíbýtnáležitědiagnostikovánaaumístěnadokarantény.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám, kterépodávajíveterinárníléčivý přípravekzvířatům

Po použitípřípravkusiumyjteruce.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮNEBOODPADU,POKUDJE JICHTŘEBA

Všechen nepoužitý veterinárníléčivý přípravek neboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístních právních předpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Leden 2014

15. DALŠÍINFORMACE

Použitív průběhubřezostia laktace

Nepoužívatvprvních dvou třetinách gravidity.Ubřezích fen jetřebapřesnědodržovat

dávkování. Použitípřípravkupodobutřídnů vpřípaděgiardiózy u feny vposlednítřetině

březostiby mělobýtposouzeno nazákladězhodnocenípoměru přínosu arizikaošetřujícím

veterinárnímlékařem.

Interakce

Nepoužívatsoučasněspiperazinemaorganofosfáty,používanýmijako ektoparazitika.

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivý přípravek jevydávánbezpředpisu.

Pokud chcetezískatinformaceo tomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosím

příslušného místního zástupcedržitelerozhodnutío registraci.

Česká republika

BAYERs.r.o.,Siemensova2717/4,

15500Praha5,ČR.

tel.:266101471

fax.:266101495

e-mail:cz.veterina@bayer.com