Draxxin Plus 100+120 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Macrolides, combinations with other substances
Dostupné s:
Zoetis Česká republika s.r.o. (2)
ATC kód:
QJ01FA
INN (Mezinárodní Name):
Macrolides, combinations with other substances (Ketoprofenum, Tulathromycinum)
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
skot
Terapeutické oblasti:
Makrolidy
Přehled produktů:
Kódy balení: 9908613 - 1 x 50 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
96/047/20-C
Datum autorizace:
2020-06-10

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Draxxin Plus 100 mg/ml + 120 mg/ml injekční roztok pro skot

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

náměstí 14. října 642/17

150 00 Praha 5

ČESKÁ REPUBLIKA

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n, Finca La Riba

17813 Vall de Bianya (Gerona)

ŠPANĚLSKO

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Draxxin Plus 100 mg/ml + 120 mg/ml injekční roztok pro skot

Tulathromycinum/Ketoprofenum

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje:

Léčivé látky:

Tulathromycinum

100 mg

Ketoprofenum

120 mg

Pomocné látky:

Monothioglycerol

5 mg

Čirý bezbarvý až žlutý/zelenožlutý injekční roztok.

Neobsahuje viditelné částice.

INDIKACE

Léčba respiračního onemocnění skotu (BRD) spojeného s pyrexií a způsobeného

mikroorganismy Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni a

Mycoplasma bovis citlivými k tulathromycinu.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku.

Nepoužívat současně s jinými makrolidy nebo linkosamidy.

Nepodávat zvířatům trpícím gastrointestinálními lézemi, hemoragickou diatézou, krevní

dyskrazií nebo jaterním, renálním nebo srdečním onemocněním.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Subkutánní podání přípravku vyvolává velmi často přechodné bolestivé reakce a lokální otok

v místě injekčního podání, které mohou přetrvávat až 32 dní. Patomorfologické reakce v

místě injekčního podání (včetně reverzibilních změn jako je překrvení, otok, fibróza a

krvácení) jsou přítomny přibližně po dobu 32 dní po aplikaci.

Stejně jako u všech NSAID, kvůli účinku způsobujícímu inhibici syntézy prostaglandinů, je

možné, že u některých jedinců se vyskytne žaludeční nebo renální intolerance.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivý přípravek nebí účinný, oznamte to, prosím,

vašemu veterinárnímu lékaři.

Můžete také hlásit prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

Podrobné informace o národním systému poskytne na požádání příslušná národní autorita.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Jednorázové subkutánní podání 2,5 mg tulathromycinu/kg živé hmotnosti a 3 mg

ketoprofenu/kg živé hmotnosti (ekvivalent 1 ml/40 kg živé hmotnosti). Při léčbě skotu nad

400 kg živé hmotnosti rozdělte dávku tak, aby na jedno místo nebylo aplikováno více než

10 ml.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K zajištění správného dávkování má být tělesná hmotnost stanovena co nejpřesněji, aby se

předešlo poddávkování.

Při jakémkoliv respiračním onemocnění se doporučuje léčit zvířata v počátečních stádiích

onemocnění a zhodnotit odpověď na léčbu za 48 hodin po injekčním podání. Pokud klinické

příznaky respiračního onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují nebo dojde k

recidivě

, měla

by být léčba změněna s použitím jiného antibiotika a je třeba s léčbou pokračovat až do

vymizení klinických příznaků. Pokud zvýšená tělesná teplota přetrvává 24 hodin po začátku

léčby, musí příslušný veterinární lékař posoudit nutnost další antipyretické léčby.

Při současné léčbě skupiny zvířat se doporučuje zavést do uzávěru injekční lahvičky aspirační

jehlu nebo použít dávkovací injekční automat, aby se předešlo nadměrnému propichování

uzávěru. Po skončení ošetření aspirační jehlu odstraňte.

Uzávěr lze bezpečně propíchnout maximálně 20krát.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 50 dnů

Nepoužívat u skotu, jehož mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat během 2 měsíců

před očekávaným porodem u březích zvířat určených pro produkci mléka pro lidskou

spotřebu.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby

použitelnosti uvedené na etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí

posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 56 dnů.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento přípravek neobsahuje žádnou antimikrobiální konzervační látku.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vyskytuje se zkřížená rezistence s jinými makrolidy. Nepodávejte současně s

antimikrobiálními látkami s podobným mechanizmem účinku, jako jsou jiné makrolidy nebo

linkosamidy.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek by měl být použit na základě identifikace a testování citlivosti cílového

patogenu/cílových patogenů. Pokud to není možné, měla by být léčba založena na

epidemiologických informacích a znalosti citlivosti cílových bakterií na úrovni farmy nebo na

místní/regionální úrovni. Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální, národní a

místní pravidla antimikrobiální politiky. Jiný způsob použití přípravku, než je uveden v

příbalové informaci, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na tulathromycin a

snížit účinnost terapie ostatními makrolidy, linkosamidy a streptograminy skupiny B,

z důvodu možné zkřížené rezistence (MLS

rezistence).

Vzhledem k tomu, že mnoho NSAID může vyvolávat gastrointestinální vředy, zejména u

staršího skotu a mladých telat, je třeba se vyhnout současnému použití tohoto přípravku s

jinými protizánětlivými léky (NSAID) nebo steroidními protizánětlivými léky (např.

kortikosteroidy) během prvních 24 hodin léčby. Souběžná léčba NSAID a steroidními

protizánětlivými přípravky by poté měla být pečlivě monitorována. Použití přípravku

(obsahujícího ketoprofen) u starých zvířat nebo zvířat mladších než 6 týdnů by mělo vycházet

z posouzení prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Nepoužívejte u zvířat, která jsou dehydratovaná či mají hypovolémii nebo hypotenzi

vyžadující parenterální rehydrataci, neboť v těchto případech vzniká potenciální riziko renální

toxicity.

Nepodávejte intraarteriálně ani intravenózně.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Tento veterinární léčivý přípravek může způsobovat hypersenzitivitu (alergii). Lidé se

známou přecitlivělostí na tulathromycin, ketoprofen nebo nesteroidní protizánětlivé léky

(NSAID) by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. V případě

náhodného potřísnění pokožky omyjte ihned pokožku mýdlem a vodou.

Tento veterinární léčivý přípravek může způsobit nežádoucí účinky při dermální expozici

a samopodání injekce. Zabraňte kontaktu s kůží a náhodnému sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem. V případě náhodného samopodání injekce vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

NSAID, jako je ketoprofen, mohou mít vliv na plodnost a být škodlivé pro nenarozené dítě.

Těhotné ženy, ženy, které mají v úmyslu otěhotnět, a muži, kteří plánují mít děti, by měli při

zacházení s tímto veterinárním léčivým přípravkem postupovat velmi opatrně.

Tento veterinární léčivý přípravek dráždí oči. Zabraňte kontaktu s očima. V případě

náhodného kontaktu s očima je ihned vypláchněte čistou vodou. Pokud podráždění přetrvává,

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Březost a laktace:

Laboratorní studie s tulathromycinem u potkanů a králíků nepodaly důkaz

o teratogenním, fetotoxickém účinku nebo maternální toxicitě.

Studie s

ketoprofenem u laboratorních druhů (potkanů, myší a králíků) nepodaly důkaz o teratogenním

účinku, nicméně byl pozorován vliv na fertilitu, maternální toxicitu a embryotoxicitu. O

skupině NSAID a jiných inhibitorech prostaglandinů je známo, že mají nepříznivé účinky na

březost a/nebo vývoj embrya a plodu.

Nebyla stanovena bezpečnost kombinace

tulathromycinu a ketoprofenu pro použití u cílového druhu během březosti

a laktace. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepoužívejte současně s jinými diuretiky, nefrotoxickými veterinárními léčivými přípravky

nebo antikoagulanty.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Po podání 3násobku a 5násobku doporučené dávky byly pozorovány přechodné známky

bolestivosti v místě injekčního podání a/nebo otok, které v některých případech přetrvávaly až

do 32. dne. Navíc byly pozorovány přechodné příznaky spojené s diskomfortem v místě

injekčního podání (bolestivost), které zahrnovaly neklid, třesení hlavou, hrabání nohou po

zemi a krátkodobé snížení příjmu krmiva. Po podání 3násobku a 5násobku doporučené dávky

byly pozorovány mikroskopické slizniční eroze v pyloru slezu. Opakované podání může vést

k žaludeční toxicitě. U skotu, který dostal 5násobek až 6násobek doporučené dávky, byla

pozorována mírná degenerace myokardu.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2020

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Farmakodynamické vlastnosti

Tulathromycin je semi-syntetická makrolidová antimikrobiální látka, která pochází

z fermentačního produktu. Odlišuje se od mnohých jiných makrolidů tím, že má

dlouhotrvající účinek, který je částečně způsoben jeho třemi aminovými skupinami; proto je

chemické označení podskupiny této látky triamilid.

Makrolidy jsou bakteriostaticky účinkující antibiotika, která inhibují nepostradatelnou

biosyntézu bílkovin díky schopnosti selektivně se vázat na bakteriální ribozomální RNA.

Působí tak, že stimulují disociaci peptidyl-tRNA z ribozomu během procesu translokace.

Tulathromycin má in vitro účinnost proti mikroorganismům Mannheimia haemolytica,

Pasteurella multocida, Histophilus somni a Mycoplasma bovis, což jsou bakteriální patogeny

nejčastěji spojené s respiračními onemocněními skotu. Zvýšené hodnoty minimální inhibiční

koncentrace (MIC) byly zjištěny u některých izolátů Histophilus somni.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) stanovil hraniční hodnoty minimální

inhibiční koncentrace (MIC) tulathromycinu proti M. haemolytica, P. multocida a H. somni

bovinního respiratorního původu takto: ≤ 16 μg/ml citlivé a ≥ 64 μg/ml rezistentní. CLSI také

zveřejnil mezní hodnoty pro tulathromycin založené na diskové difúzní metodě (CLSI

dokument VET08, 4th ed, 2018). EUCAST ani CLSI nevytvořily standardní metody pro

testování účinnosti antibakteriálních látek proti veterinárním druhům bakterií rodu Mycoplasma,

a proto nebyla stanovena žádná interpretační kritéria.

Rezistence na makrolidy se může vyvinout mutacemi genů, které kódují ribozomální RNA

(rRNA) nebo některé ribozomální proteiny, enzymatickou modifikací (metylace) cílového

místa na 23S rRNA, čímž obvykle vzniká zkřížená rezistence s linkosamidy a streptograminy

skupiny B (MLS

rezistence), enzymatickou inaktivací nebo efluxem makrolidů. MLSB

rezistence může být konstitutivní nebo indukovaná. Rezistence patogenů způsobujících

respirační onemocnění skotu (BRD)

může být chromozomální nebo kódovaná plazmidem a

může být přenosná, pokud je její mechanismus spojen s transpozony, plazmidy, integrativními

a konjugativními elementy. Navíc plasticitu genomu Mycoplasma zvyšuje horizontální

transfer velkých fragmentů chromozomů.

Kromě antimikrobiálních vlastností vykazoval tulathromycin v pokusných studiích také

imunomodulační a protizánětlivý účinek. Tulathromycin spouští apoptózu (programovanou

buněčnou smrt) v polymorfonukleárních buňkách (PMN; neutrofily) skotu a odstranění

apoptotických buněk markrofágy. Snižuje tvorbu prozánětlivých mediátorů leukotrienu B4 a

CXCL-8 a indukuje tvorbu protizánětlivého lipidu lipoxinu A4 podporujícího hojení zánětu.

Ketoprofen je látka, která patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAID).

Ketoprofen má protizánětlivé, analgetické a antipyretické vlastnosti. Nejsou známy všechny

charakteristiky mechanismu jeho účinku. Ketoprofen částečně účinkuje inhibicí syntézy

prostaglandinů a leukotrienů, neboť působí na enzymy cyklooxygenázu a lipoxygenázu

v uvedeném pořadí. Tvorba bradykininu je také inhibována. Ketoprofen inhibuje agregaci

trombocytů.

Farmakokinetické údaje

Po subkutánním podání kombinované formulace (při dávce 2,5 mg tulathromycinu/kg živé

hmotnosti) byla maximální koncentrace (C

) v plazmě přibližně 0,4 μg/ml, čehož bylo

dosaženo přibližně za 3 hodiny po podání dávky (T

). Maximální koncentrace byly

následovány pomalým poklesem systémových koncentrací se zjevným poločasem eliminace

) v plazmě 85 hodin.

Dále se prokázalo, že po subkutánním podání kombinace tulathromycin-ketoprofen byla

tulathromycinu bioekvivalentní s AUC

po subkutánním podání tulathromycinu

100 mg/ml pro skot. Kombinace měla mírně nižší C

tulathromycinu a oproti samostatnému

podání obou látek byla mírně snížena rychlost absorpce.

Co se týče ketoprofenu, po podání kombinovaného přípravku, při 3 mg ketoprofenu/kg živé

hmotnosti) se farmakokinetika ketoprofenu řídí tzv. flip-flop kinetikou. Průměrná hodnota

v plazmě byla 2 μg/ml, což bylo v průměru dosaženo za 4 hodiny. Terminální poločas

ketoprofenu určuje především pomalá absorpce a je odhadován na 6,8 hodiny.

Dále bylo po subkutánním podání kombinace tulathromycin-ketoprofen pozorováno zpoždění

absorpce, s nižší maximální koncentrací ketoprofenu a delším poločasem eliminace ve

srovnání s podáním látky samotné.

Ketoprofen v kombinovaném přípravku je racemická směs dvou enantiomerů, S(+) a R(-).

Podle údajů získaných na modelech in vitro je S(+) enantiomer 250krát silnější než R(-)

enantiomer. Uvádí se, že po intravenózním podání R-ketoprofenu u skotu činí inverze R-

ketoprofenu na S-ketoprofen 31%.

Velikosti balení:

Kartónová krabička obsahující 1 injekční lahvičku o obsahu 50 ml

Kartónová krabička obsahující 1 injekční lahvičku o obsahu 100 ml

Kartónová krabička obsahující 1 injekční lahvičku o obsahu 250 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Draxxin Plus 100 mg/ml + 120 mg/ml injekční roztok pro skot

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml obsahuje:

Léčivé látky:

Tulathromycinum

100 mg

Ketoprofenum

120 mg

1POMOCNÉ LÁTKY:

Monothioglycerol 5 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý bezbarvý až žlutý/zelenožlutý roztok. Neobsahuje viditelné částice.

KLINICKÉ ÚDAJE

Cílové druhy zvířat

Skot.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba respiračního onemocnění skotu (BRD) spojeného s pyrexií a způsobeného mikroorganismy

Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni a Mycoplasma bovis citlivými k

tulathromycinu.

1.14.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku.

Nepoužívat současně s jinými makrolidy nebo linkosamidy (viz bod 4.4).

Nepodávat zvířatům trpícím gastrointestinálními lézemi, hemoragickou diatézou, krevní dyskrazií

nebo jaterním, renálním nebo srdečním onemocněním.

1.34.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Vyskytuje se zkřížená rezistence s jinými makrolidy. Nepodávejte současně s antimikrobiálními

látkami s podobným mechanizmem účinku, jako jsou jiné makrolidy nebo linkosamidy.

1.54.5

Zvláštní opatření pro použití

1.7Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vzhledem k tomu, že mnoho NSAID může vyvolávat gastrointestinální vředy, zejména u staršího

skotu a mladých telat, je třeba se vyhnout současnému použití tohoto přípravku s jinými

protizánětlivými léky (NSAID) nebo steroidními protizánětlivými léky (např. kortikosteroidy) během

prvních 24 hodin léčby. Souběžná léčba NSAID a steroidními protizánětlivými přípravky by poté měla

být pečlivě monitorována. Použití přípravku (obsahujícího ketoprofen) u starých zvířat nebo zvířat

mladších než 6 týdnů by mělo vycházet z posouzení prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem.

Nepoužívejte u zvířat, která jsou dehydratovaná či mají hypovolémii nebo hypotenzi vyžadující

parenterální rehydrataci, neboť v těchto případech vzniká potenciální riziko renální toxicity.

Nepodávejte intraarteriálně ani intravenózně.

1.9Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

1.10

Tento veterinární léčivý přípravek může způsobovat hypersenzitivitu (alergii). Lidé se známou

přecitlivělostí na tulathromycin, ketoprofen nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) by se měli

vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. V případě náhodného potřísnění pokožky

omyjte ihned pokožku mýdlem a vodou.

Tento veterinární léčivý přípravek může způsobit nežádoucí účinky při dermální expozici a

samopodání injekce. Zabraňte kontaktu s kůží a náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným

přípravkem. V případě náhodného samopodání injekce vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

NSAID, jako je ketoprofen, mohou mít vliv na plodnost a být škodlivé pro nenarozené dítě. Těhotné

ženy, ženy, které mají v úmyslu otěhotnět, a muži, kteří plánují mít děti, by měli při zacházení s tímto

veterinárním léčivým přípravkem postupovat velmi opatrně.

Tento veterinární léčivý přípravek dráždí oči. Zabraňte kontaktu s očima. V případě náhodného

kontaktu s očima je ihned vypláchněte čistou vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Subkutánní podání přípravku vyvolává velmi často přechodné bolestivé reakce a lokální otok v místě

injekčního podání, které mohou přetrvávat až 32 dní. Patomorfologické reakce v místě injekčního

podání (včetně reverzibilních změn jako je překrvení, otok, fibróza a krvácení) jsou přítomny přibližně

po dobu 32 dní po aplikaci.

Stejně jako u všech NSAID, kvůli účinku způsobujícímu inhibici syntézy prostaglandinů, je možné, že

u některých jedinců se vyskytne žaludeční nebo renální intolerance.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie s tulathromycinem u potkanů a králíků nepodaly důkaz o

teratogenním, fetotoxickém účinku nebo maternální toxicitě.

Studie s ketoprofenem u

laboratorních druhů (potkanů, myší a králíků) nepodaly důkaz o teratogenním účinku, nicméně byl

pozorován vliv na fertilitu, maternální toxicitu a embryotoxicitu. O skupině NSAID a jiných

inhibitorech prostaglandinů je známo, že mají nepříznivé účinky na březost a/nebo vývoj embrya a

plodu.

Nebyla stanovena bezpečnost kombinace tulathromycinu a ketoprofenu pro

použití u cílového druhu během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s jinými léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívejte současně s jinými diuretiky, nefrotoxickými veterinárními léčivými přípravky

nebo antikoagulanty.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Subkutánní podání.

Jednorázové subkutánní podání 2,5 mg tulathromycinu/kg

živé

hmotnosti a 3 mg ketoprofenu/kg

živé

hmotnosti (ekvivalent 1 ml/40 kg

živé

hmotnosti). Při léčbě skotu nad 400 kg

živé

hmotnosti

rozdělte dávku tak, aby na jedno místo nebylo aplikováno více než 10 ml. K zajištění správného

dávkování má být

živá

hmotnost stanovena co nejpřesněji, aby se předešlo poddávkování.

Při jakémkoliv respiračním onemocnění se doporučuje léčit zvířata v počátečních stádiích onemocnění

a zhodnotit odpověď na léčbu za 48 hodin po podání. Pokud klinické příznaky respiračního

onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují nebo dojde k

recidivě

, měla by být léčba změněna s

použitím jiného antibiotika a je třeba s léčbou pokračovat až do vymizení klinických příznaků. Pokud

zvýšená tělesná teplota přetrvává 24 hodin po začátku léčby, musí příslušný veterinární lékař posoudit

nutnost další antipyretické léčby.

Uzávěr lze bezpečně propíchnout maximálně 20krát. Při současné léčbě skupiny zvířat se doporučuje

zavést do uzávěru injekční lahvičky aspirační jehlu nebo použít dávkovací injekční automat, aby se

předešlo nadměrnému propichování uzávěru. Po skončení ošetření aspirační jehlu odstraňte.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po podání 3násobku a 5násobku doporučené dávky byly pozorovány přechodné známky bolestivosti v

místě injekčního podání a/nebo otok, které v některých případech přetrvávaly až do 32. dne. Navíc

byly pozorovány přechodné příznaky spojené s diskomfortem v místě injekčního podání (bolestivost),

které zahrnovaly neklid, třesení hlavou, hrabání nohou po zemi a krátkodobé snížení příjmu krmiva.

Po podání 3násobku a 5násobku doporučené dávky byly pozorovány mikroskopické slizniční eroze v

pyloru slezu. Opakované podání může vést k žaludeční toxicitě. U skotu, který dostal 5násobek až

6násobek doporučené dávky, byla pozorována mírná degenerace myokardu.

4.11 Ochranná(é) lhůta(y)

Maso: 50 dnů

Nepoužívat u skotu, jehož mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat během 2 měsíců před

očekávaným porodem u březích zvířat určených pro produkci mléka pro lidskou spotřebu.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: makrolidy, kombinace s jinými látkami.

ATCvet kód: QJ01FA99.

Farmakodynamické vlastnosti

Tulathromycin je semi-syntetická makrolidová antimikrobiální látka, která pochází z fermentačního

produktu. Odlišuje se od mnohých jiných makrolidů tím, že má dlouhotrvající účinek, který je

částečně způsoben jeho třemi aminovými skupinami; proto je chemické označení podskupiny této

látky triamilid.

Makrolidy jsou bakteriostaticky působící antibiotika, která inhibují nepostradatelnou biosyntézu

bílkovin díky schopnosti selektivně se vázat na bakteriální ribozomální RNA. Působí tak, že stimulují

disociaci peptidyl-tRNA z ribozomu během procesu translokace.

Tulathromycin má in vitro účinnost proti mikroorganismům Mannheimia haemolytica, Pasteurella

multocida, Histophilus somni a Mycoplasma bovis, což jsou bakteriální patogeny nejčastěji spojené s

respiračními onemocněními skotu. Zvýšené hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC) byly

zjištěny u některých izolátů Histophilus somni.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) stanovil hraniční hodnoty minimální inhibiční

koncentrace (MIC) tulathromycinu proti M. haemolytica, P. multocida a H. somni bovinního

respiratorního původu takto: ≤ 16 μg/ml citlivé a ≥ 64 μg/ml rezistentní. CLSI také zveřejnil hraniční

hodnoty pro tulathromycin založené na diskové difúzní metodě (CLSI dokument VET08, 4th ed,

2018). EUCAST ani CLSI nevytvořily standardní metody pro testování účinnosti antibakteriálních

látek proti veterinárním druhům bakterií rodu Mycoplasma, a proto nebyla stanovena žádná

interpretační kritéria.

Rezistence na makrolidy se může vyvinout mutacemi genů, které kódují ribozomální RNA (rRNA)

nebo některé ribozomální proteiny, enzymatickou modifikací (metylace) cílového místa na 23S rRNA,

čímž obvykle vzniká zkřížená rezistence s linkosamidy a streptograminy skupiny B (MLS

rezistence),

enzymatickou inaktivací nebo efluxem makrolidů. MLS

rezistence může být konstitutivní nebo

indukovaná. Rezistence patogenů způsobujících respirační onemocnění skotu (BRD) může být

chromozomální nebo kódovaná plazmidem a může být přenosná, pokud je její mechanismus spojen

s transpozony, plazmidy, integrativními a konjugativními elementy. Navíc plasticitu genomu

Mycoplasma zvyšuje horizontální transfer velkých fragmentů chromozomů.

Kromě antimikrobiálních vlastností vykazoval tulathromycin v pokusných studiích také

imunomodulační a protizánětlivý účinek. Tulathromycin spouští apoptózu (programovanou buněčnou

smrt) v polymorfonukleárních buňkách (PMN; neutrofily) skotu a odstranění apoptotických buněk

markrofágy. Snižuje tvorbu prozánětlivých mediátorů leukotrienu B4 a CXCL-8 a indukuje tvorbu

protizánětlivého lipidu lipoxinu A4 podporujícího hojení zánětu.

Ketoprofen je látka, která patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAID). Ketoprofen

má protizánětlivé, analgetické a antipyretické vlastnosti. Nejsou známy všechny charakteristiky

mechanismu jeho účinku. Ketoprofen částečně účinkuje inhibicí syntézy prostaglandinů a leukotrienů,

neboť působí na enzymy cyklooxygenázu a lipoxygenázu Tvorba bradykininu je také inhibována.

Ketoprofen inhibuje agregaci trombocytů.

Farmakokinetické údaje

Po subkutánním podání kombinované formulace, při dávce 2,5 mg tulathromycinu/kg živé hmotnosti,

byla maximální koncentrace (C

) v plazmě přibližně 0,4 μg/ml, čehož bylo dosaženo přibližně za 3

hodiny po podání dávky (T

). Maximální koncentrace byly následovány pomalým poklesem

systémových koncentrací se zjevným poločasem eliminace (t

) v plazmě 85 hodin.

Dále se prokázalo, že po subkutánním podání kombinace tulathromycin-ketoprofen byla AUC

tulathromycinu bioekvivalentní s AUC

po subkutánním podání tulathromycinu 100 mg/ml pro skot.

Kombinace měla mírně nižší C

tulathromycinu a oproti samostatnému podání obou látek byla mírně

snížena rychlost absorpce.

Co se týče ketoprofenu, po podání kombinovaného přípravku, při 3 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti,

se farmakokinetika ketoprofenu řídí tzv. flip-flop kinetikou. Průměrná hodnota C

v plazmě byla 2

μg/ml, což bylo v průměru dosaženo za 4 hodiny. Terminální poločas ketoprofenu určuje především

pomalá absorpce a je odhadován na 6,8 hodiny.

Dále bylo po subkutánním podání kombinace tulathromycin-ketoprofen pozorováno zpoždění

absorpce, s nižší maximální koncentrací ketoprofenu a delším poločasem eliminace ve srovnání s

podáním látky samotné.

Ketoprofen v kombinovaném přípravku je racemická směs dvou enantiomerů, S(+) a R(-). Podle

údajů získaných na modelech in vitro je S(+) enantiomer 250krát silnější než R(-) enantiomer. Uvádí

se, že po intravenózním podání R-ketoprofenu u skotu činí inverze R-ketoprofenu na S-ketoprofen

31%.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam pomocných látek

Monothioglycerol

Propylenglykol

Kyselina citronová (E 330)

Kyselina chlorovodíková, koncentrovaná (pro úpravu pH)

Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

Pyrrolidon

Voda pro injekci

Hlavní inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 56 dnů.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před mrazem.

Druh a složení vnitřního obalu

Jantarová skleněná injekční lahvička typu I se zátkou z chlorobutylové pryže pokrytou

fluoropolymerem a hliníkovou pertlí.

Velikosti balení:

Kartónová krabička obsahující 1 injekční lahvičku o obsahu 50 ml

Kartónová krabička obsahující 1 injekční lahvičku o obsahu 100 ml

Kartónová krabička obsahující 1 injekční lahvičku o obsahu 250 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Česká republika

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/047/20-C

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10. 6. 2020

DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2020

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace