DOXYVIT 100 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOXYVIT 100 mg/ g Premix pro medikaci krmiva
 • Dávkování:
 • 100mg/ g
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOXYVIT 100 mg/g Premix pro medikaci krmiva
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936290 - 1 x 1 kg - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 98/434/97-C
 • Datum autorizace:
 • 14-05-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE (PP nádoba s vnitřním LDPE váčkem)

DOXYVIT 100 premix ad us. vet.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K

VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53

BRATISLAVA, SR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: Ceva Phylaxia, Szállás ut. 5, 1107 Budapešť, Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DOXYVIT 100 premix ad us. vet.

Doxycyclinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Účinná látka: Doxycyclini hydrochloridum 100 g ve 1000 g.

Pomocné látky: Acidum ascorbicum, Glucosum anhydricum.

4.

INDIKACE

Léčba respiratorních, intestinálních a systémových infekcí prasat způsobených mikroorganizmy citlivými

na doxycyklin:

komplex enzootické pneumonie způsobený Mycoplasma hyopneumoniae a Pasteurella multocida

pleuropneumonie způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae

atrofická rinitida způsobená Pasteurella multocida a Bordetella bronchiseptica

Glasserova choroba způsobená Haemophilus parasuis

sekundární infekce po Mycoplasma spp.

salmonelóza

dysenterie

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

DOXYVIT 100 premix má nízkou toxicitu a nežádoucí účinky jsou velmi sporadické. V případě výskytu

nežádoucích reakcí by se léčba měla přerušit. Během toxikologických a klinických zkoušek nebyly

zaznamenány u cílového druhu žádné nežádoucí účinky.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorálně.

8 – 10 mg doxycyklinu/kg živé hmotnosti po dobu 5 – 10 dní.

U prasat zabezpečuje 100 – 200 mg doxycyklinu na 1 kg krmiva dostatečně vysokou dávku na likvidaci

choroboplodných mikroorganismů jako jsou Mycoplasma spp., Pasteurella spp., Bordetella spp. a

Salmonella spp.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Při míchání do většího množství krmiva se doporučuje zamíchat příslušné množství Doxyvitu 100 prm.

nejprve do malého množství krmiva (20-50 kg) a pak tuto směs přidat do finálního objemu.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 7 dní.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Při teplotě do 25 °C, chránit před chladem a mrazem, v suchu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při manipulaci s přípravkem se doporučuje používat ochranný oděv, rukavice, masku a ochranné brýle.

Po použití omýt ruce vodou.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

MVDr. Milan Růžička, Slovanské nám. 12, 612 00 Brno, tel: 00420 603 886 010, e-mail:

ruzicka.ceva@tiscali.cz