DOXYGAL 50 mg/g Prášek pro perorální roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Doxycyklin
Dostupné s:
Pharmagal s.r.o.
ATC kód:
QJ01AA
INN (Mezinárodní Name):
Doxycycline (Doxycyclini hyclas)
Léková forma:
Prášek pro perorální roztok
Terapeutické skupiny:
brojleři, prasata
Terapeutické oblasti:
Tetracykliny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9939003 - 1 x 15 g - láhev
Registrační číslo:
96/002/98-C
Datum autorizace:
1998-01-29

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

DOXYGAL 50 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DOXYGAL 50 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Doxycyclini hyclas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g přípravku obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Doxycyclini hyclas 50,0 mg (odpovídá 43,35 mg doxycyclinum)

Nažloutlý homogenní prášek.

4.

INDIKACE

Infekce vyvolané gramnegativními i grampozitivními bakteriemi, citlivými k doxycyklinu, včetně

sekundárních bakteriálních infekcí po virových onemocněních.

Kur domácí:

Chronická onemocnění dýchacích cest (Mycoplasma gallisepticum).

Kolibacilóza (Escherichia coli).

Prasata:

Respirační infekce vyvolané Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus

pleuropneumoniae a Bordetella bronchiseptica.

Kolibacilóza (Escherichia coli).

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na tetracykliny nebo na některou z pomocných látek.

Nesmí se podávat při poruchách příjmu krmiva a nápojů, zvířatům gravidním a v laktaci, mláďatům v

období růstu zubů.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mírné GIT problémy (nauzea, zvracení, průjmy, meteorismus), hypovitaminóza B a K, poškození a

zbarvení chrupu, zpomalení růstu dlouhých kostí.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo není účinné, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata, kur domácí (brojleři).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě.

Brojleři kura domácího:

Obecná dávka: 25 mg doxycyklin-hyklátu/kg ž.hm. a den.

Kontinuální podání: 25 mg doxycyklin-hyklátu/kg ž. hm. a den, což odpovídá 0,5 g přípravku na 1 kg

ž. hm. po dobu 3-5 po sobě jdoucích dnů.

Při přípravě medikované vody by se mělo přihlížet k živé hmotnosti léčených zvířat a jejich denní

spotřebě vody. Příjem vody se může lišit v závislosti na věku, zdravotnímu stavu, plemeni,

klimatických podmínkách a způsobu chovu, proto je potřebné pro správné dávkování zohlednit

aktuální situaci příjmu vody v chovu a provést výpočet požadované koncentrace přípravku v gramech

na litr pitné vody dle následujícího vzorce:

0,5 g přípravku /kg živé hmotnosti/

Průměrná živá hmotnost

(kg) léčených zvířat

=…. g přípravku na litr

napájecí vody

Průměrná spotřeba vody (l) na zvíře a den

Prasata:

10 mg doxycyklin-hyklátu/kg ž.hm. a den, což odpovídá 0,2 g přípravku na 1 kg ž.hm. po dobu 5 po

sobě jdoucích dnů v pitné vodě.

Léčebnou denní dávku se doporučuje rozdělit na dvě části.

Při přípravě medikované vody by se mělo přihlížet k živé hmotnosti léčených zvířat a jejich denní

spotřebě vody. Příjem vody se může lišit v závislosti na věku, zdravotnímu stavu, plemeni,

klimatických podmínkách a způsobu chovu, proto je potřebné pro správné dávkování zohlednit

aktuální situaci příjmu vody v chovu a provést výpočet požadované koncentrace přípravku v gramech

na litr pitné vody dle následujícího vzorce:

0,2 g přípravku /kg živé

hmotnosti/den

Průměrná živá hmotnost

(kg) léčených zvířat

=…. g přípravku na litr

napájecí vody

Průměrná denní spotřeba vody (l) na zvíře a den

Aby bylo zajištěno správné dávkování přípravku, je třeba stanovit tělesnou hmotnost co nejpřesněji.

Příjem medikované vody závisí na klinickém stavu zvířat. Pro zajištění správného dávkování je nutno

podat správné množství přípravku v pitné vodě.

Doporučuje se použít řádně kalibrovanou váhu při použití pouze části balení přípravku. Denní dávku

je nutno přimíchat k pitné vodě tak, aby byla celá dávka přípravku spotřebována.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek nelze použít pro přípravu medikované krmné směsi pro hromadnou aplikaci.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso prasat: 10 dnů

Maso brojlerů kura domácího: 7 dnů. Nepoužívat u nosnic snášejících nebo určených ke snášce vajec

pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vzhledem k variabilitě (časové, zeměpisné) citlivosti bakterií na doxycyklin a vzhledem ke

skutečnosti, že se jedná o lékovou formu určenou pro medikaci více zvířat, by měla být ve stádě před

započetím podávání prokázána přítomnost onemocnění způsobených mikroorganismy citlivými na

doxycyklin.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC),

může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k doxycyklinu a snížit účinnost terapie ostatními

tetracykliny z důvodu možné zkřížené rezistence/ko-selekce rezistence.

Protože nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, je zapotřebí léčbu kombinovat s dobrou

zoohygienickou praxí, např. dobrou hygienou, správným větráním a dostatkem prostoru pro zvířata.

Léčba infekcí způsobených E. coli by měla být podložena výsledky testů citlivosti s ohledem na

narůstající procento rezistentních izolátů.

Nádoby k medikaci pitné vody musí být udržovány v čistotě.

Denně připravovat čerstvý roztok!

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Při manipulaci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z nepropustných latexových nebo gumových rukavic a jednorázového respirátoru, který

vyhovuje normě EN149, aby se zamezilo inhalaci a kontaktu přípravku s pokožkou.

V případě zasažení pokožky omyjte potřísněné části kůže vodou. Při zasažení očí přípravkem je třeba

zasažené oko ihned důkladně vypláchnout proudem čisté vody. Pokud se u vás projeví postexpoziční

příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Březost, laktace a snáška:

Nepoužívat v průběhu březosti, laktace a snášky.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Tetracykliny způsobují početné interakce s dvoj- a trojmocnými kationty v disociované formě (Fe, Al,

Cu, Mn, Mg, Ca), s kterými tvoří neúčinné cheláty s následným snížením aktivity o 10-20%. Současné

podávání mléka a mléčných výrobků se nedoporučuje.

Nepoužívat s baktericidními antimikrobiky jako jsou peniciliny a cefalosporiny z důvodu

antagonistického působení.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Zvýšené dávky mohou vyvolat vedlejší nežádoucí účinky: ovlivnění střevní mikroflóry.

Inkompatibility:

Současné podávání přípravku s betalaktamovými antibiotiky se nedoporučuje.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení: 15 g, 40 g, 100 g, 1 kg, 10 kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika:

Pharmagal CZ, s. r. o.

Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě

Tel.: 00420 566 615 534, e-mail: pharmagalcz@seznam.cz

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DOXYGAL 50 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g přípravku obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Doxycyclini hyclas 50,0 mg (odpovídá 43,35 mg doxycyclinum)

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

Nažloutlý homogenní prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Prasata, kur domácí (brojleři).

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Infekce vyvolané gramnegativními i grampozitivními bakteriemi, citlivými k doxycyklinu, včetně

sekundárních bakteriálních infekcí po virových onemocněních.

Kur domácí:

Chronická onemocnění dýchacích cest (Mycoplasma gallisepticum).

Kolibacilóza (Escherichia coli).

Prasata:

Respirační infekce vyvolané Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus

pleuropneumoniae a Bordetella bronchiseptica.

Kolibacilóza (Escherichia coli).

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na tetracykliny nebo na některou z pomocných látek.

Nesmí se podávat při poruchách příjmu krmiva a nápojů, zvířatům gravidním a v laktaci, mláďatům v

období růstu zubů.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vzhledem k variabilitě (časové, zeměpisné) citlivosti bakterií na doxycyklin a vzhledem ke

skutečnosti, že se jedná o lékovou formu určenou pro medikaci více zvířat, by měla být ve stádě před

započetím podávání prokázána přítomnost onemocnění způsobených mikroorganismy citlivými na

doxycyklin.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC),

může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k doxycyklinu a snížit účinnost terapie ostatními

tetracykliny z důvodu možné zkřížené rezistence/ko-selekce rezistence.

Protože nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, je zapotřebí léčbu kombinovat s dobrou

zoohygienickou praxí, např. dobrou hygienou, správným větráním a dostatkem prostoru pro zvířata.

Léčba infekcí způsobených E. coli by měla být podložena výsledky testů citlivosti s ohledem na

narůstající procento rezistentních izolátů.

Nádoby k medikaci pitné vody musí být udržovány v čistotě.

Denně připravovat čerstvý roztok!

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Při manipulaci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z nepropustných latexových nebo gumových rukavic a jednorázového respirátoru, který

vyhovuje normě EN149, aby se zamezilo inhalaci a kontaktu přípravku s pokožkou.

V případě zasažení pokožky omyjte potřísněné části kůže vodou. Při zasažení očí přípravkem je třeba

zasažené oko ihned důkladně vypláchnout proudem čisté vody. Pokud se u vás projeví postexpoziční

příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Mírné GIT problémy (nauzea, zvracení, průjmy, meteorismus), hypovitaminóza B a K, poškození a

zbarvení chrupu, zpomalení růstu dlouhých kostí.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat v průběhu březosti, laktace a snášky.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Tetracykliny způsobují početné interakce s dvoj- a trojmocnými kationty v disociované formě (Fe, Al,

Cu, Mn, Mg, Ca), s kterými tvoří neúčinné cheláty s následným snížením aktivity o 10-20%. Současné

podávání mléka a mléčných výrobků se nedoporučuje.

Nepoužívat s baktericidními antimikrobiky jako jsou peniciliny a cefalosporiny z důvodu

antagonistického působení.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání v pitné vodě.

Brojleři kura domácího:

Obecná dávka: 25 mg doxycyklin-hyklátu/kg ž.hm. a den.

Kontinuální podání: 25 mg doxycyklin-hyklátu/kg ž. hm. a den, což odpovídá 0,5 g přípravku na 1 kg

ž. hm. po dobu 3-5 po sobě jdoucích dnů.

Při přípravě medikované vody by se mělo přihlížet k živé hmotnosti léčených zvířat a jejich denní

spotřebě vody. Příjem vody se může lišit v závislosti na věku, zdravotnímu stavu, plemeni,

klimatických podmínkách a způsobu chovu, proto je potřebné pro správné dávkování zohlednit

aktuální situaci příjmu vody v chovu a provést výpočet požadované koncentrace přípravku v gramech

na litr pitné vody dle následujícího vzorce:

0,5 g přípravku /kg živé hmotnosti/

Průměrná živá hmotnost

(kg) léčených zvířat

=…. g přípravku na litr

napájecí vody

Průměrná spotřeba vody (l) na zvíře a den

Prasata:

10 mg doxycyklin-hyklátu/kg ž.hm. a den, což odpovídá 0,2 g přípravku na 1 kg ž.hm. po dobu 5 po

sobě jdoucích dnů v pitné vodě.

Léčebnou denní dávku se doporučuje rozdělit na dvě části.

Při přípravě medikované vody by se mělo přihlížet k živé hmotnosti léčených zvířat a jejich denní

spotřebě vody. Příjem vody se může lišit v závislosti na věku, zdravotnímu stavu, plemeni,

klimatických podmínkách a způsobu chovu, proto je potřebné pro správné dávkování zohlednit

aktuální situaci příjmu vody v chovu a provést výpočet požadované koncentrace přípravku v gramech

na litr pitné vody dle následujícího vzorce:

0,2 g přípravku /kg živé

hmotnosti/den

Průměrná živá hmotnost

(kg) léčených zvířat

=…. g přípravku na litr

napájecí vody

Průměrná denní spotřeba vody (l) na zvíře a den

Aby bylo zajištěno správné dávkování přípravku, je třeba stanovit tělesnou hmotnost co nejpřesněji.

Příjem medikované vody závisí na klinickém stavu zvířat. Pro zajištění správného dávkování je nutno

podat správné množství přípravku v pitné vodě.

Doporučuje se použít řádně kalibrovanou váhu při použití pouze části balení přípravku. Denní dávku

je nutno přimíchat k pitné vodě tak, aby byla celá dávka přípravku spotřebována.

Přípravek nelze použít pro přípravu medikované krmné směsi pro hromadnou aplikaci.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Zvýšené dávky mohou vyvolat vedlejší nežádoucí účinky: ovlivnění střevní mikroflóry.

4.11

Ochranná(é) lhůta (y)

Maso prasat: 10 dnů

Maso brojlerů kura domácího: 7 dnů

Nepoužívat u nosnic snášejících nebo určených ke snášce vajec pro lidskou spotřebu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, tetracykliny.

ATCvet kód: QJ01AA02.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Širokospektrální tetracyklinové antibiotikum. Působí bakteriostaticky na grampozitivní a

gramnegativní tyčinky a koky. Působí též na některé spirochety, aktinomycety, leptospiry,

mykoplazmy a bedsonie.

Mechanismus antibakteriálního účinku spočívá v inhibici proteosyntézy citlivých mikroorganizmů.

Do nitra buněk přestupují difúzí s následným aktivním transportem. K inhibici proteosyntézy dochází

vazbou tetracyklinu na proteiny 30 S ribozomální podjednotky. Dochází tak k interferenci s aminoacyl

transferázou na RNA v jejím komplexu s ribozomy a k přerušení proteosyntézy.

Mikroorganismy se hodnotí jako citlivé na doxycyklin, pokud je MIC ≤4,0

g/ml. Za rezistentní se

považují mikrorganismy, pro které je MIC

16,0

g/ml (v souladu s informacemi CLSI, 2008).

Minimální inhibiční koncentrace (MIC) doxycyklinu u patogenů izolovaných z prasat:

MIC

50

(μg/ml)

MIC

90

(μg/ml)

Pasteurella multocida

16

Bordetella bronchiseptica

2

Actinobacillus pleuropneumonie

Mycoplasma hyopneumoniae

0,5

0,5

Escherichia coli

>128

>128

1

izoláty z ČR, 2009-2010;

2

izoláty EU, 2008-2010;

3

izoláty ČR 2009-2010

Minimální inhibiční koncentrace (MIC) doxycyklinu u patogenů izolovaných z drůbeže:

MIC

90

(μg/ml)

Escherichia coli

> 256

Mycoplasma gallisepticum

0,5

1

izoláty EU, 2006

Rezistence

Jsou popsány čtyři mechanismy získané rezistence mikroorganismů proti tetracyklinům obecně:

snížená akumulace tetracyklinů (snížená propustnost bakteriální buněčné stěny a aktivní eflux),

proteinová ochrana bakteriálního ribozomu,

enzymatická inaktivace antibiotik

mutace rRNA (brání tetracyklinu navázat se na ribozom).

Přenos rezistence na tetracykliny je možný prostřednictvím plazmidů nebo jiných mobilních elementů

(např. konjugativních transpozonů). V rámci tetracyklinové skupiny je popsána zkřížená rezistence.

Vzhledem k určitým vlastnostem doxycyklinu jako např. vyšší rozpustnosti v tucích, zvýšenému

průniku do buněk a menší afinitě ke dvojmocným kationtům (ve srovnání s tetracyklinem), si

doxycyklin zachovává určitý stupeň účinnosti proti mikroorganismům, které vykazují určitý stupeň

rezistence na tetracykliny.

Vysoké procento kmenů Escherichia coli je in vitro rezistentních na tetracykliny. Rezistentní jsou

rovněž zástupci rodů Proteus, Serratia a druhu Pseudomonas aeruginosa.

5.2

Farmakokinetické údaje

Doxycyklin se po perorálním podání poměrně rychle a dobře vstřebává. Váže se na plazmatické

bílkoviny (80-90 %). Koncentruje se v tkáních s vyšším obsahem tuků, což umožňuje vysoká lipofilita

tohoto antibiotika. Ta zvyšuje jak průnik doxycyklinu do tkání, tak i průnik buněčnou stěnou

mikroorganismů. Ve vysokých koncentracích je detekovatelný hlavně v játrech, ledvinách a ve tkáních

plic, bronchů a v bronchiálním sekretu.

Tetracykliny penetrují placentou i do krevního oběhu plodu, přestupují rovněž do mateřského mléka.

Ukládají se ve vaječné skořápce, v zubech a kostech. Vysoké koncentrace dosahují ve žluči a v moči.

Biologický poločas u doxycyklinu je 14-18 hodin.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina citrónová

Monohydrát laktosy

6.2

Hlavní inkompatibility

Současné podávání přípravku s betalaktamovými antibiotiky se nedoporučuje.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

15 g, 100 g: PP bíla širokohrdlá dóza, etiketa, příbalová informace.

Vnější přebal: papírová skládačka.

40 g: dóza (HDPE) s víkem (LDPE) a pertlí (HDPE), etiketa, příbalová informace.

Vnější přebal: papírová skládačka.

1 kg: dóza (HDPE) s víkem (LDPE) a pertlí (HDPE), etiketa, příbalová informace.

Bez vnějšího přebalu.

10 kg: 3vrstvý sáček (PE/Al/PET), kombinovaná etiketa a příbalová informace.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PHARMAGAL, s. r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

tel: +421/37/741 97 59

e-mail: pharmagal@pharmagal.sk, pharmagal@seznam.cz

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/002/98-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 29. 1. 1998

Datum posledního prodloužení: 5. 11. 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Únor 2019

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace