Doxygal 400 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Doxygal 400 mg/ g Prášek pro perorální roztok
 • Dávkování:
 • 400mg/ g
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Doxygal 400 mg/g Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, brojleři kura domácího
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900845 - 1 x 100 g - vak

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/104/11-C
 • Datum autorizace:
 • 23-12-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

DOXYGAL 400 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Doxycyclinum

1.

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 NITRA, Slovenská republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DOXYGAL 400 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Doxycyclinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g přípravku obsahuje:

Léčivá látka: Doxycyclinum (ut dDoxycyclini hyclas) 400 mg

Přípravek je nažloutlý homogenní prášek.

Pomocná látka: Kyselina citrónová

4.

INDIKACE

Působí na gramnegativní i grampozitivní bakterie, citlivé na tetracykliny v nižších MIC nežli

ostatní tetracyklinová antibiotika. Používá se na léčbu sekundárních bakteriálních infekcí po

virových onemocněních.

Drůbež:

Chronická onemocnění dýchacích cest (Mycoplasma gallisepticum).

Kolibacilóza (Escherichia coli).

Prasata:

Při respiračních infekcích vyvolaných Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida,

Actinobacilus pleuropneumoniae a Bordetella brochiseptica.

Kolibacilóza (Escherichia coli).

MMA syndrom (E. coli, Klebsiella spp., Staphylococcus spp

.).

5.

KONTRAINDIKACE

Nesmí se podávat při poruchách příjmu krmiva a nápojů, zvířatům gravidním a v laktaci,

mláďatům v období růstu zubů. Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určená pro lidský

konzum.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mírné GIT problémy (nauzea, zvracení, průjmy, meteorismus), hypovitaminóza B a K,

poškození a zbarvení chrupu, zpomalení růstu dlouhých kostí.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata, kur domácí (brojleři)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Drůbež:

Profylakticky:

5 mg účinné látky/kg ž. hm. a den, tj. 0,0108 g léčivého přípravku na 1 kg ž. hm. nebo 50 mg

účinné látky na 1 l pitné vody (0,108 g léčivého přípravku na 1 l vody ) po dobu 5 dnů.

Léčebně:

1. Kontinuální léčba: 10 mg účinné látky/kg ž. hm. a den, tj. 0,0217 g léčivého přípravku na

1 kg ž. hm. nebo 100 mg účinné látky na 1 l pitné vody (0,217 g léčivého přípravku na 1 l

vody) po dobu 3 dnů.

2. Pulzní léčba: 217,4 g léku rozpustit v 10ti litrech vody a podávat pulzní napáječkou

v koncentraci 1:100.

Preventivní podání pouze v rámci uzavřené skupiny, pro případy vysoce kontagiózních a

závažných onemocnění.

Prasata:

10 mg účinné látky/kg ž. hm. a den, tj. 0,0217 g léčivého přípravku na 1 kg ž. hm. nebo 0,217

g léčivého přípravku na 1 l vody po dobu 5 dnů v pitné vodě nebo v kašovitém krmivu

(rozpuštěné nejdříve ve vodě na zvlhčení krmiva).

Léčebnou denní dávku se doporučuje rozdělit na dvě části.

Způsob podání: Perorálně, v pitné vodě, v krmivu pouze individuálně, k okamžité spotřebě.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

V krmivu je možné přípravek aplikovat pouze individuálně, tj. pro jednotlivá zvířata. Nelze

ho použít pro přípravu medikované krmné směsi pro hromadnou aplikaci.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso prasat 10 dnů,

Maso brojlerů kura domácího: 7 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po 1.prvním otevření obalu: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin při kontinuálním dávkování.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 8 hodin při pulzním dávkování.

Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.

12.

ZVLÁŠNÍ UPOZORNĚNÍ

Nádoby k medikaci pitné vody musí být udržovány v čistotě.

Denně připravovat čerstvý roztok!

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Při manipulaci s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné

prostředky skládající se z nepropustných latexových nebo gumových rukavic a jednorázového

respirátoru, který vyhovuje normě EN149, aby se zamezilo inhalaci a kontaktu přípravku

s pokožku.

V případě zasažení pokožky omyjte potřísněné části kůže vodou. Při zasažení očí přípravkem

je třeba zasažené oko ihned důkladně vypláchnout proudem čisté vody. Pokud se u vás projeví

postexpoziční příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

04/2011

15. DALŠÍ INFORMACE

INTERAKCE

Tetracykliny způsobují početné interakce s dvou a trojmocnými kovy v disociovatelné formě

(Fe, Al, Cu, Mn, Mg, Ca), s kterými tvoří neúčinné cheláty s následnou ztrátou aktivity o 10-

20%. Současné podávání mléka a mléčných výrobků se nedoporučuje.

Pouze pro zvířata. Pouze na předpis veterinárního lékaře. Uchovávat mimo dosah dětí.

VELIKOST BALENÍ

100 g, 1 kg, 10 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Reg. č. ČR: -

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika:

e-mail: pharmagal@seznam.cz

Východní a střední Čechy: MVDr. Milan Bittner, tel: +420/606 152 641

Morava: MVDr. Miroslav Šurik, tel: +420/607 912 775

Západní a střední Čechy: MVDr. Jan Lacina, tel: +420/728 975 012

EAN 100 g: 8586006802524

EAN 1 kg: 8586006802548

EAN 10 kg: 8586006802579