Doxycycline Calier 500.0 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Doxycycline Calier 500.0 mg/ g Prášek pro podání v pitné vodě
 • Dávkování:
 • 500.0mg/ g
 • Léková forma:
 • Prášek pro podání v pitné vodě
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Doxycycline Calier 500.0 mg/g Prášek pro podání v pitné vodě
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • brojleři kura domácího, krůty, prasata ve výkrmu
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936044 - 5 x 1 kg - vak

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/085/09-C
 • Datum autorizace:
 • 09-03-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelonès, 26. Pla del Ramassà.

08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

BARCELONA. SPAIN

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DOXYCYCLINE CALIER 500 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro kura domácího, krůty

a prasata

Doxycyclinum (hyclas)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g obsahuje:

Léčivá látka:

Doxycyclinum (ut Doxycyclini hyclas). 500 mg

4.

INDIKACE

Kur domácí (brojleři) a krůty: prevence a léčba chronického respiračního onemocnění (CRD)

způsobeného Mycoplasma gallisepticum.

Prasata (výkrmová): prevence a léčba klinických respiračních infekcí způsobených citlivými

kmeny Pasteurella multocida.

Použití přípravku by mělo být založeno výsledcích testování citlivosti bakteriálního původce

onemocnění izolovaného ze zvířete. Pokud to není možné, léčba by měla být založena na

místních (region, farma) epidemiologických datech o citlivostech bakteriálního původce

onemocnění.

Přítomnost onemocnění v hejně/stádě by měla být potvrzena před zahájením léčby.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případech přecitlivělosti na tetracykliny nebo pomocné látky přípravku.

Nepoužívejte u zvířat s poruchami jater.

Nepoužívejte u zvířat s poruchami ledvin.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V případech alergické a/nebo fotosenzitivní reakce se doporučuje přerušit léčbu.

Dlouhodobou léčbou může být ovlivněna střevní flora, což může vést k zažívacím poruchám.

Objeví-li se podezření z výskytu nežádoucích účinků, je nutné léčbu přerušit. Jestliže

zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které zde nejsou uvedeny,

oznamte to vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (brojleři) a krůty

Prasata (výkrmová)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPUSOB PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě

Kur domácí (brojleři): 20 mg doxycyklinu/kg ž.hm./den (což odpovídá 40 mg přípravku/kg

ž.hm./den, po dobu 3-5 dnů

Krůty: 20 mg doxycyklinu/kg ž.hm./den (což odpovídá 40 mg přípravku/kg.ž.hm/den, po dobu

5 dnů)

Prasata (výkrmová): 10 mg doxycyklinu/kg ž.hm./den (což odpovídá 20 mg přípravku/kg

ž.hm./den po dobu 5 dnů

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁVÁNÍ

Na základě doporučené dávky, počtu a hmotnosti léčené drůbeže vypočítejte přesné

množství přípravku na den podle následujícího vzorce:

Množství přípravku v mg/l vody=

.mg doxycyklinu/ Průměrná živá hmotnost (kg)

kg živé hmotnosti/den x zvířat, jež budete léčit = . mg přípravku na

------------------------------------------------------------------------- litr pitné vody

Průměrná denní spotřeba vody (l) na jedno zvíře

K zajištění správného dávkování by měla být živá hmotnost stanovena co možná nejpřesněji.

Příjem medikované vody závisí na klinickém stavu zvířat. K zajištění správného dávkování

může být nutné upravit koncentraci přípravku v pitné vodě.

Abyste zabránili vysrážení roztoku, nepoužívejte nižší koncentraci než 0,23 g prášku/1 l pitné

vody o pH 7,5 nebo vyšším.

Léčeným zvířatům je nutné poskytnout dostatečný přístup k napájecímu systému, aby měla

zajištěn adekvátní přísun medikované vody. Během léčby by zvířata neměla mít přístup k

žádnému jinému zdroji vody.

Medikovaná voda by měla být čerstvá a vždy připravena pouze v takovém množství, které

dostačuje k pokrytí jednodenní spotřeby.

Pokud používáte již otevřená balení, doporučuje se používat váhy, které umožňují odvážit

potřebné množství s požadovanou přesností. Denní dávka se přidává do pitné vody tak, aby

veškerá medikovaná voda byla spotřebována v průběhu 24 hodin. Medikovanou vodu je

třeba připravit čerstvou každých 24 hodin. V případě potřeby se doporučuje připravit

koncentrovaný zásobní roztok- přibližně 100 g přípravku na litr pitné vody-a tento roztok dále

ředit do terapeutické koncentrace. Další možností je používat koncentrovaný zásobní roztok

v proporčním medikátoru.

10.

OCHRANNÁ LHUTA

Prasata:

Maso: 6 dnů

Kur domácí:

Maso: 6 dnů

Vejce: Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Krůty:

Maso: 9 dnů

Vejce: Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě: 24 hodin

Po prvním otevření vnitřního obalu veškerý zbylý veterinární léčivý přípravek zlikvidujte.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Poddávkování nebo nedostatečná délka léčby se považují za faktory podporující rozvoj

rezistence bakterií a je nutno se jim vyhnout.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nepodávejte prostřednictvím zoxidovaného napájecího systému.

Vzhledem k pravděpodobné variabilitě (časové i místní) v citlivosti bakterií na doxycyklin se

doporučuje provést odběr vzorků pro bakteriologické vyšetření a testování citlivosti původců

onemocnění.

Nesprávné používání tohoto veterinárního léčivého přípravku může vést ke zvýšení

prevalence bakterií rezistentních na doxycyklin a může vést ke snížené účinnosti léčby

ostatními látkami ze skupiny tetracyklinů v důsledku zkřížené rezistence.

Protože eradikace patogenů není po použití tohoto přípravku dosaženo, léčba tímto

přípravkem by měla být z tohoto důvodu kombinována s dodržováním správné chovatelské

praxe, například odpovídající úrovni hygieny, řádným větráním stájí, nepřekračováním

odpovídajícího počtu ustájených zvířat na jednotku plochy stáje.

Aby se zamezilo vysrážení roztoku, nepoužívejte nižší koncentraci než 0,23 g prášku/l pitné

vody o pH 7,5 nebo vyšším.

Neokyselujte pitnou vodu určenou k medikaci tímto přípravkem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Je třeba zvýšené opatrnosti při manipulaci s tímto přípravkem nebo medikovaným roztokem,

pokud víte, že jste alergičtí na tetracykliny.

Během přípravy a podávání medikované pitné vody zabraňte kontaktu přípravku s kůží a

vdechování prachových částic. Během aplikace přípravku pracujte v nepropustných

rukavicích (např. gumových nebo latexových) a s vhodnou protiprachovou maskou (např.

jednorázovým respirátorem vyhovující evropské normě EN 149).

V případě zasažení očí nebo kůže opláchněte zasažené místo velkým množstvím čisté vody

a pokud se objeví příznaky podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Po manipulaci s

přípravkem si umyjte ruce a kontaminovanou kůži.

Pokud se u vás projeví postexpoziční příznaky jako např. kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok

obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážnými příznaky a vyžadují okamžité lékařské

ošetření.

Při manipulaci s přípravkem nekuřte, nejezte ani nepijte.

Při zamíchávání přípravku do pitné vody zabraňte víření prachu. Zabraňte přímému kontaktu

přípravku s kůží a očima, abyste předešli senzibilizaci a kontaktní dermatitidě.

Použití během březosti, laktace a snášky

Laboratorní studie u krys a králíků nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a

maternální toxicitě.

Bezpečnost tohoto veterinárního léčiva však nebyla stanovena u březích a laktujících

prasnic.

Nedoporučuje se používat přípravek během březosti nebo laktace.

Interakce s jinými léčivy a jiné interakce

Nepoužívejte současně s krmivem s vysokým obsahem polyvalentních kationtů jako Ca2+,

Mg2+, Zn2+ and Fe3+ z důvodu možné tvorby komplexů s doxycyklinem.

Nepodávejte současně s antacidy, kaolinem a přípravky obsahujícími železo. Protože

tetracykliny jsou bakteriostatická antimikrobika, nepoužívejte je současně s baktericidními

antibiotiky jako např. Beta-laktamy.

Doporučuje se, aby interval mezi podáním jiných veterinárních přípravků s obsahem

polyvalentních kationtů byl 1 až 2 hodiny, protože tyto přípravky snižují absorpci tetracyklinů.

Doxycyklin zvyšuje účinek antikoagulačních látek.

Předávkování (symptomy, první pomoc, protilátky)

Podávání 40 mg/kg ž.hm. prasatům a 80mg/kg kuřatům (u obou druhů čtyřnásobné

překročení doporučené dávky) po dobu 5 dnů nevyvolalo žádné nežádoucí účinky.

V případě předávkování by se měla léčba přerušit a měla by být zahájena

symptomatická léčba.

Inkompatibilita

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek

nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být zlikvidován podle místních právních předpisů

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele o rozhodnutí o registraci

Č.š.: {číslo}

EXP: {měsíc/rok}

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis

Reg. číslo: 96/085/09-C

Vak o obsahu 1 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.