DOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML, INF CNC SOL 1X100ML/200MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DOXORUBICIN-HYDROCHLORID (DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur
ATC kód:
L01DB01
Dávkování:
2MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1X100ML PŘEBAL, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 098/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls243779/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Doxorubicin Actavis 2 mg/ml

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

doxorubicini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtétopříbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

1. Co je Doxorubicin Actavis 2 mg/ml a kčemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Doxorubicin Actavis 2 mg/ml užívat

3. Jak se přípravek Doxorubicin Actavis 2 mg/ml užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Doxorubicin Actavis 2 mg/ml uchovávat

6. Další informace

1. CO JEDOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/MLA KČEMU SE POUŽÍVÁ

Doxorubicin Actavis 2 mg/ml patří do skupiny protinádorových léků nazývaných antracykliny.

Doxorubicin Actavis 2 mg/ml se používá kléčbě následujících typů nádorových onemocnění:

malobuněčný karcinom plic

rakovina močovéhoměchýře

rakovina kostí

rakovina prsu

rakovina krve (leukemie)

rakovinamízního systému(Hodgkinův a non-hodgkinský lymfom)

rakovina kostní dřeně

rakovina štítné žlázy

rakovina měkkých tkání (v dospělosti)

vracející serakovina vaječníkůa děložní sliznice (endometria)

určitý typzhoubnéhonádoruledvin u dětí (Wilmsův tumor)

určitý typpokročilého nádoru nervových buněku dětí(neuroblastom)

Doxorubicin Actavis 2 mg/ml se používá také vkombinaci sjinými protinádorovými léky.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

DOXORUBICIN ACTAVIS2 MG/ML UŽÍVAT

PřípravekDoxorubicin Actavis 2 mg/ml nesmíte užívat vnásledujících případech:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na doxorubicinnebona jinésložkypřípravku;

jestližejste alergický/á (přecitlivělý/á) naléky ze třídy antracyklinů nebo antracendionů;

jestližekojíte.

Prosím, informujte svého lékaře vpřípadě, že se některá skutečnost uvedená výše na Vás vztahuje.

PřípravekDoxorubicin Actavis 2 mg/ml nesmítedostávat nitrožilně

jestližejstebyl/ainformován/apoposledníchemoterapii,žemátepřetrvávajícípoklestvorby

krevních buněk (kostní dřeň Vám nefungovala správně);

jestliže jste měl/a po předchozí chemoterapii závažný zánět nebo vředy vústech;

jestliže máte problémy se srdcem;

jestliže máte sklon ke snadnému krvácení;

jestliže trpíte jakoukoli celkovou infekcí;

jestliže máte zhoršenou funkci jater;

jestliže jste dříve dostal/a doxorubicin nebo jiné antracykliny až do maximální kumulativní dávky.

Prosím, informujte svého lékaře vpřípadě, že se některá skutečnost uvedená výše na Vás vztahuje.

PřípravekDoxorubicin Actavis 2 mg/ml nesmítedostávat do močového měchýře

jestliže máte nádor, který prorostl do stěny močového měchýře;

jestliže máte infekci močových cest;

jestliže máte zánět močového měchýře;

jestliže máte krev vmoči;

jestliže máte problém spodáním(např. zúžení močové trubice).

Prosím, informujte svého lékaře vpřípadě, že se některá skutečnost uvedená výše na Vás vztahuje.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuDoxorubicinActavis2mg/mljezapotřebí, informujte

svého lékaře před zahájením léčby

jestliže jstenebo můžete být těhotná, viz též bod těhotenství a kojeníníže;

jestliže jstedřívebyl/a léčen/a ozařováním;

jestližesepokoušíteotěhotnět,jepravděpodobné,žesepokusíteotěhotnětvbudoucnunebou

mužů jestliže se chcete stát otcem;

jestliže máte problémy sledvinami;

jestliže máte nebo jste měl/a problémy se srdcem

Doxorubicinsilněomezujetvorbukrevníchbuněkvkostnídřeni.Tomůžezpůsobit,žejstevíce

náchylný/ákinfekcímnebokrvácení.Informujtesvéholékařevpřípadě,žemátehorečkunebojiné

známky infekce nebo opřípadném krvácení.

Očkovánísenedoporučuje.Doporučujesevyhnoutkontaktusosobouočkovanouprotiobrně

vnedávné době.

DoxorubicinActavissemápodávatpouzepoddohledemkvalifikovanéholékařesezkušenostmiv

oblastiléčbynádorovýchonemocnění.Upacientůmusíbýttaképečlivěačastokontrolovánnapř.

krevní obraz a funkční testy srdce, jater a ledvin.

Jestližeseobjevípocitypíchánínebopálenívoblastiinfuze,řeknětetookamžitělékařinebojinému

zdravotnickémupersonálu.Takovábolestsemůžeobjevit,kdyžpřípravekvytékámimožíluaVy

budete potřebovat příslušnou léčbu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svéholékařeovšechlécích, které užívátenebo jste užíval/a vnedávnédobě, a to i

o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Toto je zvláště důležité vpřípadě, že užíváte:

jinácytostatika(protinádorovéléky),např.antracykliny(daunorubicin,epirubicin,idarubicin,

trastuzumab),cyklofosfamid,cytarabin,cisplatinu,fluorouracil,taxany(např.paklitaxel),

merkaptopurin, methotrexát, streptozocin;

cyklosporin (používá se při orgánových a tkáňových transplantacích);

léky na srdeční choroby (kardioaktivní léky)např. blokátory vápníkových kanálů, digoxin;

léky snižující hladinu kyseliny močové vkrvi;

cimetidin (používá senapř.kléčběpálení žáhy a žaludečních vředů);

živé očkovací látky (např. proti dětské obrně);

fenytoin,fenobarbital a jiné barbituráty (používají se vléčbě epilepsie);

chloramfenikol a sulfonamidy (léky používané k léčbě infekcí);

amfotericinB(lék na plísňové infekce);

léky kléčbě virových infekcí, jako jeritonavir (používá se kléčbě HIV);

klozapin (antipsychotikum-lék na některé duševní choroby);

aminopyrinové deriváty (k léčbě bolesti a zánětu).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Zestudiínazvířatechjeznámo,žedoxorubicinprocházíplacentoua poškozujenenarozenámláďata.

Protosedoxorubicinnemápodávat,pokudjstetěhotná.Pokudjstetěhotnánebozamýšlíteotěhotnět,

informujte o tom ihned svého lékaře.

BěhemléčbypřípravkemDoxorubicinActavisneboaž6měsícůpojejímukončeníženynesmí

otěhotnět. Mužimusí přijmout příslušnáopatření, abyseujistili, žejejich partnerkaneotěhotní během

léčbydoxorubicinem aještě 6měsíců po ukončení léčby. Sexuálně aktivnímuži a ženy by protoměli

používat účinné antikoncepční metody během léčby a ještě 6 měsíců po jejím skončení.

Mužibysetakéměliinformovatokryo-konzervacinebokryo-prezervaci(zmrazení)spermiípřed

léčbou,vzhledemkmožnénevratnéneplodnostizpůsobenéléčboudoxorubicinem.Pokudsechcete

stát rodiči po léčbě doxorubicinem, poraďte se slékařem.

Lék přechází do mateřského mléka. Během léčby Doxorubicinem Actavis nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledemkčastémuvýskytunevolnostiazvracenísenedoporučujeříditdopravníprostředkya

obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Doxorubicin Actavis

Tentoléčivýpřípravekobsahuje3,54mg(<1mmol)sodíkuv1mlkoncentrátu.Totojetřebavzít

vúvahu u pacientů s řízenou sodíkovou dietou.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOXORUBICIN ACTAVIS 2MG/ML PODÁVÁ

DoxorubicinActavissepodávápouzepoddohledemlékaře,kterýmázkušenostvléčběnádorových

onemocnění.

Způsob a cesta podání

TentoléčivýpřípravekVámbudepodávánnitrožilníinfuzípodvedenímlékařespecialisty.

Nepodávejte si lék sám/a.Během léčby a po ní budete pečlivě sledován/a.

Jestližemátepovrchovourakovinumočovéhoměchýře,jemožné,žepřípravekbudepodávánpřímo

domočovéhoměchýře(intravezikálnípodání).Tentoléčivýpřípravekmusíbýtpředpoužitím

naředěn.

Nitrožilní podání

Dávkováníseobvyklevypočítápodlevelikostipovrchutěla.DoxorubicinActavissemůžepodávat

např. jednou týdně, každé tři týdny nebo i sdelšími intervaly mezi dávkami. Dávka a frekvence podání

závisítakéjinýchsoučasněpoužívanýchprotinádorovýchlécíchpodletypuonemocněníaVašem

celkovém zdravotním stavu. Váš lékař rozhodne,jakoudávku budete dostávat.

Podání do močového měchýře

Dávkováníprointravezikálnípodáváníje30–50mgdoxorubicinuve25–50mlfyziologického

roztoku.Roztokbymělzůstatvmočovémměchýři1–2hodiny.Vtétodoběsemápacientotáčeto

90°každých15minut.Abynedošloknežádoucímunaředěnímočí,jetřebapacientainformovat,aby

nepil12hodinpřednapuštěnímmočovéhoměchýře.Podánípřípravkudomočovéhoměchýřelze

zopakovatvtýdenníchažměsíčníchintervalech.LékařVásbudeinformovat,jakčastobudetetento

léčebný postup podstupovat.

Jestliže jste užil/a více přípravku Doxorubicin Actavis 2 mg/ml, než jste měl/a

Vzhledem ktomu, že Vám bude lék podávat lékař, je nepravděpodobné, že dostanete vyšší dávku.

Pokud však máte jakékoli obavy, sdělte je okamžitě svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Akutnípředávkovánízhoršujenežádoucíúčinky,jakojsouvředyvústech,sníženípočtubílých

krvinek a krevních destiček, a může vést kpotížím se srdcem. Vpřípadě předávkování budete dostávat

potřebnou léčbu podle rozhodnutí lékaře.

Srdeční poruchy se mohou objevit i za 6 měsíců po předávkování.

Jestliže jste vynechal dávku přípravku Doxorubicin Actavis 2 mg/ml

VášlékařrozhodneotrváníléčbypřípravkemDoxorubicinemActavis2mg/ml.Jestližejeléčba

ukončena dříve než byla doporučená délka léčebné kúry, účinky léčby doxorubicinem se mohou snížit.

Poraďte se slékařem, pokud si přejete léčbu ukončit.

Jestližemátejakékolivdotazytýkajícíseužívánítohotoléčivéhopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekDoxorubicinActavis2mg/mlnežádoucíúčinky,

které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obraťteseprosímihnednasvéholékařenebozdravotnísestru,pokudzaznamenáteněkterý

zníže uvedených nežádoucích účinků:

závratě,horečka,dušnostspocitemtísněnahrudníkunebovkrkunebosvědivávyrážka.

Toto může být typ alergické reakce, který může být velmi závažný;

únavaaapatie.Totomůžebýtznámkouanemie(chudokrevnosti,nízkýpočetčervených

krvinek);

horečkanebo jinépříznaky infekce. Toto může být známkou sníženého počtu bílých krvinek;

snadnějšítvorbamodřinnebokrvácení.Totomůžebýtznámkounízkéhopočtukrevních

destiček.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z10 pacientů)

pocit nevolnosti, nevolnost, bolest břicha, zažívací obtíže,průjem

zánět sliznic např. vústech nebo jícnu

ztrátavlasů(normálněvratná),zčervenáníkůže,citlivostkůženauměléipřírodnísvětlo

(fotosenzitivita)

červené zbarvení moči jeden nebo dva dny po podání. Je to normální, není třeba mít žádné obavy.

potlačenífunkcekostnídřeně(deficitkrvinek)včetněsníženéhopočtubílýchkrvinek(příčina

infekcí),krevníchdestiček(příčinakrvácení a tvorbymodřin) a červenýchkrvinek(anemie;kůže

je bledá a může se objevit slabost nebo dušnost)

závažné srdeční komplikace (kardiotoxicita), jako poškození srdečního svalu nebo rychlý, pomalý

nebonepravidelnýpuls.Účinkysemohouobjevitkrátcepozačátkuléčbynebomohoubýt

pozorovány během několika let později.

horečka

Časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z10 pacientů)

bakteriální infekce

bakteriální infekce vkrvi (septikemie)

srdeční arytmie (nepravidelný puls, rychlý puls, zpomalený puls), snížený objem krve pumpované

srdcem, poškození funkce srdečního svalu (kadiomyopatie), které může být život ohrožující

krvácení (hemoragie)

poruchy příjmu jídla (anorexie)

lokální alergická reakce voblasti ozáření

svědění

obtížné nebo bolestivé močení, zánět močového měchýře po instilaci měchýře, někdy sdrážděním

měchýře, krevvmoči, bolestivé močení, častější močení nebo snížené množství moči

Méně časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů)

akutní rakovina krve (určité typy leukemie)

zánět žíly

krvácení do žaludku nebo střev

vředy na sliznici úst, hltanu, jícnu, žaludku a střev

vředyamožnáodumřeníbuněk/tkánítlustéhostřeva,kdyžjeDoxorubicinActavispodáván

vkombinaci sléčivým přípravkem cytarabinem

dehydratace

Vzácné nežádoucí účinky (postihují více než 1 z10 000 pacientů, ale méně než 1 z1000 pacientů)

zánětzevnívrstvy oka (konjunktivitida)

senná rýma; kožní vyrážka a zčervenání

tmavé skvrny na kůži a nehtech; ztráta nehtů (onycholýza)

závažnéalergickéreakcesešokemnebobezněj,včetněkožnívyrážky,svědění,horečkya

třesavky (anafylaktická reakce)

zimnice

závratě

sekundárníleukemie(rakovinakrve,kterásevyvinulapoléčbějinéhotypurakoviny),kdyžje

DoxorubicinActavispodávánvkombinacisjinýmiprotinádorovýmilátkami,kterépoškozují

syndromlýzynádoru (komplikace po chemoterapii způsobená uvolněním produktůodumírajících

rakovinných buněk, které mohou např. ovlivnit krev a ledviny)

reakcevmístěinjekcezahrnujícízarudnutí,vyrážkunebobolest,zánětžíly(flebitida),ztluštění

nebo zatvrdnutí stěny žíly (fleboskleróza)

píchavénebopalčivépocityvmístěpodání,kdyžléčivýpřípravekvytékámimožílu.Totomůže

véstkodumřeníbuněkokolnítkáněavyžadujenáležitouléčbu,vněkterýchpřípadechi

chirurgické ošetření

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z1000 pacientů)

zčervenání obličeje

změnyvefunkcisrdce(nespecifikovanézměnyEKG),ojedinělépřípadyživotohrožující

nepravidelnésrdečníčinnosti(arytmie),selhánísrdce,zánětperikardu/myokardu,ztráta

nervovýchimpulzů vsrdci

tvorba krevních sraženin vcévách

změna barvy (diskolorace) sliznice úst

otok a necitlivost rukou a nohou (akrálníerytém), tvorba puchýřů, postižení tkání, zvláště rukou a

nohou,vedoucíkzarudnutí,otoku,puchýřům,pocitumravenčenívyvolanémuprostupemtohoto

léčivého přípravku do tkání (syndrom erytrodysestezie dlaní a chodidel).

akutní selhání ledvin

abnormálněvysoká hladina kyseliny močové vkrvi

chybění menstruace

problém splodností u mužů (snížení počtu nebo chybění živých spermií)

Nežádoucí účinky, kde frekvence není známá (zdostupných údajů ji nelze odhadnout)

zvýšená tvorba slz

kašel a obtížnédýchání vzhledem knáhlému zúžení dýchacích cest

zánět plic

jaterní toxicita, která se někdy může vyvinout vtrvalé poškození jaterní tkáně (cirhóza)

přechodné zvýšení hladin jaterních enzymů

tukové, holé nebo krustou pokryté skvrny na kůži (aktinická keratóza)

silná bolest a otoky kloubů

slabost

poškození zářením (kůže, plic, hrudníku, jícnu, žaludku a střevní sliznice, srdce), které sejižhojí,

semohou znovu objevit po podání doxorubicinu.

Pokudsejakýkolivznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

nežádoucíhoúčinku,kterýnenípopsánvtétopříbalovéinformaci,oznamtetoVašemulékařinebo

lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK DOXORUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte DoxorubicinActavis po uplynutí doby použitelnosti vyznačené nainjekčnílahvičce a

vnějším obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte vchladničce (2°C-8°C).Uchovávejteinjekční lahvičkuvkrabičce, aby bylpřípravek

chráněn před světlem.

Nepoužívejte Doxorubicin Actavis, jestliže zaznamenáte, že roztok není čirý, červený a prostý částic.

Všechennepoužitýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidovánvsouladusmístnímipožadavky.

Seznamte se spředpisy pro zacházení scytotoxickými látkami.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Copřípravek Doxorubicin Actavis 2 mg/ml obsahuje

Léčivou látkou je doxoubicini hydrochloridum.

Jedna lahvička obsahuje doxorubicini hydrochloridum 2 mg/ml.

Pomocné látky jsou chlorid sodný,roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/lavoda na injekci.

Jak přípravek Doxorubicin Actavis 2 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Doxorubicin Actavis koncentrát pro přípravu roztoku pro infuzi je čirý červený roztok.

Doxorubicin Actavis je balen vbezbarvých skleněnýchinjekčníchlahvičkách spryžovou zátkou

uzavřenýchhliníkovoupertlíspolypropylenovým diskem.

Velikosti balení:

injekční lahvičky

1 x 5 ml

10 x 5 ml

1 x 10 ml

10 x 10 ml

1 x 25 ml

1 x 50 ml

1 x 75 ml

1 x 100 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí oregistraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjvikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Výrobce:

S.C. Sindan-Pharma S.R.L, Bukurešť, Rumunsko

ACTAVIS ITALY S.P.A., NERVIANO, Itálie

Tento léčivý přípravek je schválenvčlenských státech Evropskéhohospodářského prostoru pod

těmito názvy:

Belgie: Doxorubicin Actavis 2 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Bulharsko: Doxorubicin Actavis

Česká republika:Doxorubicin Actavis 2mg/ml

Dánsko: Doxorubicin Actavis

Estonsko: Doxorubicin Actavis

Finsko: Doxorubicin Actavis 2mg/mlinfuusiokonsentraatti, liuosta varten

Irsko: Doxorubicin 2 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Island: Doxorubicin Actavis

Itálie: Doxorubicina Actavis PTC

Kypr: Doxorubicin Actavis

Lotyšsko: Doxorubicin Actavis 2 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Lucembursko:Doxorubicin Actavis 2 mg / ml Solution à diluer pour perfusion

Litva: Doxorubicin Actavis 2 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Malta: Doxorubicin Actavis

Německo: Doxorubicin-Actavis 2 mg/mlKonzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

ENR:2184310

Nizozemí: Doxorubicine Actavis 2 mg/ml

Polsko: Doxorubicin Actavis

Portugalsko: Doxorrubicina Actavis

Rumusko: DoxorubicinaActavis 2mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Řecko: Doxorubicin / Actavis

Slovensko: Doxorubicin Actavis 2 mg/ml

Španělsko: Doxorubicina Actavis 2 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Švédsko: Doxorubicin Actavis

Velká Británie:Doxorubicin Actavis2mg/ml Concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:8.2.2012

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Doxorubicinjesilněcytotoxickálátka,kterousmípředepisovat,připravovatapodávatpouze

odbornícivyškoleníprobezpečnépoužívánípřípravku.Doporučenédávkováníazpůsobpodáníje

uvedenvbodě4.2Souhrnuúdajůopřípravkuprotentoléčivýpřípravek.Přizacházení,přípravěa

likvidaci doxorubicinu je třeba dodržovat tato opatření:

Pouze pro jednorázové použití.

Příprava

1.Cytotoxickélátkybymělypřipravovatkpodánípouzeosobyvyškolenéprobezpečnézacházení

stěmitopřípravky.Předzahájenímjetřebanahlédnoutdomístníchdoporučeníprocytotoxickou

léčbu.

2.Těhotné ženy by měly být vyřazeny zpráce stěmito látkami.

3.Osoby,kterémanipulujísdoxorubicinembymělynositochrannýoděv;ochrannébrýle,plášť,

rukavice kjednomu použití a ochrannou masku.

4.Všechnypředmětypoužitépropodánínebočištění,včetněrukavic,bysemělyodložitdo

odpadních pytlů pro vysoce rizikový odpad pro spalování při vysoké teplotě (700°C).

5.Veškerýmateriál kčištění by měl být zlikvidován, jak je dříve uvedeno.

6.Vždy si umyjteruce po sundání rukavic.

NepoužívejteDoxorubicinActavis2mg/ml,jestližezaznamenáte,žeroztokneníčirý,červenýa

prostý částic.

Kontaminace

1.Vpřípaděkontaktuspokožkounebosliznicíumyjtepostiženouoblastmýdlemavodounebo

roztokembikarbonátu.Nedrhnětekůžipomocíkartáče.Kléčběpřechodnéhobodavéhopocituna

pokožce použijte uklidňující krém.

2.Přikontaktusočimaodtáhněteočnívíčkoaproplachujtepostiženéokovelkýmmnožstvímvody

alespoň15minutnebonormálníminjekčnímroztokemchloridusodného9mg/ml(0,9%).

Nechejte se vyšetřitpraktickým lékařem nebo očnímlékařem.

3.Vpřípaděrozlitíneboprosakováníošetřetemísto1%roztokemchlornanusodnéhonebo

fosfátovýmpufrem(pH>8)dokudseroztokneodbarví.Použijtehadříknebohoubu,kteréjsou

naurčenémmístě.Politémístoopláchnětedvakrátvodou.Všechnyhadříkyvložtedoplastového

pytle a zalepte ho ke spálení.

Stabilitapřípravku připraveného kpoužití

Otevřené lahvičky:Chemická a fyzikální stabilita přípravku byla prokázána po dobu 28 dnů při teplotě

2°C–8°C.Zmikrobiologickéhohlediska,pokudmetodaotevřenínevylučujerizikomikrobiální

kontaminace,mábýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaapodmínky

uchovávání přípravku po otevření předpoužitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Připravenéinfuzníroztoky:Chemickáafyzikálnístabilitapřípravkuponaředěníbylaprokázánapři

teplotě 2°C–8°Ca 25°C, při ochraně před světlem, na:

- 24 hodin v5% roztoku glukózy vPP láhvi vkoncentracích 1,25 mg/ml a 0,5 mg/ml

- 48 hodin v0,9% roztoku chloridu sodného vPE láhvi v koncentracích 1,25 mg/ml a 0,5 mg/ml

Zmikrobiologickéhohlediskabysemělroztokpoužítokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchovávánípřípravkupředpoužitímjsouvodpovědnostiuživateleanemělabybýtdelší

než24hodinpřiteplotě2°C–8°C,pokudředěníneprobíhalozakontrolovanýchavalidovaných

aseptických podmínek.

Doby uchovávání otevřené lahvičky a naředěného infuzního roztokusenesčítají.

Likvidace

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

Seznamte se spředpisy pro zacházení scytotoxickými látkami.

Poznámka:

Dávkování S-lipozomálního doxorubicinu a (konvenčního) doxorubicinu obsaženého vpřípravku

Doxorubicin Actavis 2 mg/ml je odlišné.Tyto dvapřípravkysenemohou při použití zaměňovat.

Inkompatibility

Doxorubicinsenesmímíchatsheparinem,protožesemůževytvořitsraženinaanemělbysemíchat

s5-fluorouracilem,protožemůžedojítkdegradaci.Mělbysevyloučitdelšíkontaktsjakýmkoli

roztokem se zásaditým pH, protože by to vedlo k hydrolýze léčivé látky.

Dokudnebudoukdispozicikonkrétníúdajezestudiíokompatibilitě,tentoléčivýpřípraveksenesmí

míchat sjinými léčivými přípravky.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.3k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls243779/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Doxorubicin Actavis 2 mg/ml

koncentrátpro přípravu infuzníhoroztoku

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje doxorubicini hydrochloridum 2 mg.

Jedna5 ml injekčnílahvička obsahuje doxorubicinihydrochloridum10mg.

Jedna10 ml injekčnílahvička obsahuje doxorubicini hydrochloridum20mg.

Jedna25 ml injekčnílahvička obsahuje doxorubicini hydrochloridum50mg.

Jedna50 ml injekčnílahvička obsahuje doxorubicini hydrochloridum100mg.

Jedna75 mlinjekčnílahvička obsahuje doxorubicini hydrochloridum150mg.

Jedna100 ml injekčnílahvička obsahuje doxorubicini hydrochloridum200mg.

Pomocná látka:sodík3,54 mg/ml koncentrátu (0,154 mmol/l).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁFORMA

Koncentrátpro přípravu infuzníhoroztoku.

Čirý červený roztokspH 3 (2,8-3,2) a osmolaritou286 mosm/kg.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Doxorubicin Actavis 2 mg/mlje indikován kléčbě těchto onemocnění:

malobuněčný bronchogenní karcinom(SCLC)

karcinom prsu

rekurentníkarcinom ovaria

intravezikální prevence scílemzabránitrecidivámpovrchovéhokarcinomumočovéhoměchýřeu

pacientůpo transuretrální resekci (TUR)

systémová léčba lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomumočového měchýře

neoadjuvantní a adjuvantní léčba osteosarkomu

pokročilý sarkom měkkých tkání u dospělých

Ewingův sarkom

Hodgkinův lymfom

Vysoce maligní non-hodgkinský lymfom

Indukční a konsolidační léčba akutní lymfatické leukemie

Akutní myelobastickáleukemie

Pokročilý mnohočetný myelom

Pokročilý nebo rekurentní karcinom endometria

Wilmsův tumor (ve II. stádiu u vysoce maligních variant, u všech pokročilých stádií [III–IV])

Pokročilý papilární/folikulární karcinom štítné žlázy

Anaplastický karcinom štítné žlázy

Pokročilý neuroblastom

Doxorubicin se často používá vkombinovaných chemoterapeutických režimech sjinýmicytostatiky.

4.2 Dávkování a způsob podání

DoxorubicinActavisbymělbýtpodávánpouzepoddohledemkvalifikovanéholékařesrozsáhlými

zkušenostmisléčboucytotoxickýmipřípravky.Pacientimusíbýtběhemléčbypečlivěačasto

kontrolováni (viz bod 4.4).

Vzhledemkrizikuletálníkardiomyopatieje třeba u jednotlivých pacientů předkaždou aplikací zvážit

rizika a přínosy.

Doxoubicin je určen pouzekintravenóznímunebo intravezikálnímupodání.

Intravenózní podání:

Doxorubicinmůžebýtpodánjednorázověvintravenózníinjekci(bolus)trvajícídoněkolikaminut

nebo vkrátkodobé infuzitrvající do hodiny nebo vkontinuální infuzi trvající až 24 hodin (viz také bod

6.3).Při monoterapii může být dávka také rozdělena a podávána během 2-3 po sobě následujících dnů.

Roztokseaplikujeinjekčnědoinfuzníhosetusvolnětekoucínitrožilníinfuzíinfuzníhoroztoku

chloridusodného9mg/ml(0,9%)neboinfuzníhoroztokuglukózy50mg/ml(5%)podobu2–15

minut.Tatotechnikaminimalizujerizikotromboflebitidyneboperivenózníextravazace,kterémohou

véstktěžkélokálnícelulitidě,tvorběpuchýřůatkáňovénekróze.Přímáintravenózníinjekcese

nedoporučujevzhledemkrizikuextravazace,kterámůženastat,přestožedocházíkodpovídajícímu

návratu krve po aspiraci do jehly(viz také bod 6.6).

Dávkování doxorubicinu závisí na dávkovacím režimu, celkovém stavu a předchozí léčbě pacienta.

Dávkovacírežimpodávánídoxorubicinusemůželišitpodleindikace(solidnítumoryneboakutní

leukemie)apodlejehopoužitívespecifickémléčebnémrežimu(např.podávánívmonoterapiinebo

vkombinacisjinýmicytotoxickýmilátkaminebojakosoučástmultidisciplinárníchpostupů,které

zahrnují kombinaci chemoterapie, chirurgické léčby, radioterapie a hormonální léčby).

Monoterapie:dávkováníjeobvyklevypočítánonazákladěvelikostitělesnéhopovrchu(mg/m 2 ).Na

základě toho jedoporučenádávka 60-75 mg/m 2 tělesného povrchupodávanákaždé tři týdny, pokud je

doxorubicin podávánvmonoterapii.

Kombinovanýrežim:pokud sedoxorubicin-hydrochlorid podávávkombinaci sjinými

protinádorovýmilátkamispřekrývajícísetoxicitou,jako je vysoká i.v. dávka cyklofosfamidu nebo

příbuzných antracyklinových sloučenin jako daunorubicin, idarubicin a/nebo epirubicin,dávka

doxorubicinusemá snížit na 30-60 mg/m 2 každé 3-4 týdny.

Upacientů,kteřínemohoudostatplnoudávku(např.vpřípaděimunosuprese,ustaršíchpacientů)se

použije náhradní dávkování 15-20 mg/m 2 tělesného povrchu týdně.

Abysezabránilovznikukardiomyopatie, doporučujese,abycelkováceloživotníkumulativnídávka

doxorubicinu (včetně příbuzných látek,jako jedaunorubicin) nepřekročila 450–550 mg/m 2 tělesného

povrchu. Jestliže pacienti se srdeční chorobou podstoupí ozařování mediastina a/nebo srdce, předchozí

léčbualkylačnímilátkaminebosouběžnouléčbupotenciálněkardiotoxickýmilátkamiauvysoce

rizikových pacientů (s arteriální hypertenzí trvající déle než 5 let, sanamnézoupředchozíhopoškození

koronárního,chlopenníhonebopostiženímyokardu,věknad70let),potomnemábýtpřekročena

maximálnícelkovádávka400mg/m 2 tělesnéhopovrchuautěchtopacientůjetřebasledovatfunkci

srdce(viz bod 4.4).

Jaterní insuficience

Vpřípadězhoršenéfunkcejaterse dávkování sníží podlenásledujícítabulky:

Bilirubin vséru Doporučená dávka

20–50μmol/l ½ normální dávky

>50-85μmol/l ¼ normální dávky

Doxorubicinjekontraindikovánupacientůsezávažnýmpoškozenímfunkcejater(bilirubin>85

μmol/l) (viz bod 4.3).

Renální insuficience

Vpřípaděrenální insuficiencesglomerulární filtrací pod 10 ml/min. se podá 75 % vypočtené dávky.

Pediatrická populace

Vzhledem ke značně vysokému nebezpečí kardiotoxicity, kterou vyvolává doxorubicin u dětí, se mají

použít určité maximální kumulativní dávky, které závisejí na věku pacientů. U dětí (ve věku do12 let)

se za maximální kumulativní dávky obvykle považuje 300 mg/m 2 , zatímco udospívajícíchpacientů

(vevěku nad 12 let) je maximální kumulativní dávka stanovena na 450 mg/m 2 . Pro kojence nebylo

maximální kumulativní dávkování zatím stanoveno, lze všakpředpokládat ještě nižší tolerabilitu.

Dávkováníudětísemásnížit,protožedětimajízvýšenérizikokardiotoxicity,zejménapozdní

toxicity. Lze předpokládat myelotoxicitu svrcholem mezi 10–14 dny od začátku léčby.

Obézní pacienti

Uobézníchpacientůbysemělazvážitnižšízahajovacídávkaneboprodlouženýdávkovacíinterval

(viz bod 4.4).

Intravezikální podání:

Doxorubicinlzepřiléčběpovrchovéhokarcinomumočovéhoměchýřeakprevencirelapsupo

transuretrálníresekci(TUR)podatformouintravezikálníinstilace.Doporučenádávkapro

intravezikálníléčbupovrchovéhokarcinomumočovéhoměchýřeje30–50mgve25–50ml

fyziologickéhoroztokupřijednéinstilaci.Optimálníkoncentracejeasi1mg/ml.Roztokmázůstat

vmočovémměchýři1–2hodiny.Běhemtétodobysemápacientkaždých15minutotočito90

stupňů.Abynedošloknežádoucímunaředěnímočí,jetřebapacientainformovat,aby12hodinpřed

instilacínepil(totoopatření bymělo snížit tvorbumočina zhruba 50 ml/hod.). Instilacilze zopakovat

vtýdenníchažměsíčníchintervalechpodletoho,zdasejednáoterapeutickéneboprofylaktické

podání.

Poznámka:

Dávkování S-lipozomálníhodoxorubicinu a (tradičního) doxorubicinu, který je obsažen vpřípravku

Doxorubicin Actavis,se liší.Tyto dvapřípravkynení možné zaměňovat.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na doxorubicin nebokteroukoliv pomocnou látku.

Hypersenzitivita najiné antracykliny nebo antracendiony.

Kontraindikace pro nitrožilní podávání:

přetrvávajícímyelosupresenebotěžkástomatitida,kteréseobjevilypřipředchozícytotoxické

léčbě a/nebo radioterapii

celková infekce

těžké postižení funkce jater

těžkáarytmie,poruchafunkcesrdce,infarktmyokarduvanamnéze,akutnízánětlivésrdeční

onemocnění

předchozí léčba antracykliny maximálními kumulativními dávkami

zvýšený sklon ke krvácení

kojení

Kontraindikace pro intravezikální podávání:

invazivní nádory, které penetrovaly močový měchýř (více než T1)

infekce močových cest

zánět močového měchýře

problémy scévkováním, např. stenóza uretry

hematurie

kojení

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Doxorubicinsemápodávatpouzepoddohledemlékařesezkušenostmispodávánímcytotoxických

látekpři léčbě nádorů.

Předzahájenímléčbydoxorubicinembysemělipacientizotavitzprojevůakutnítoxicitypředchozí

cytotoxické léčby (jako je stomatitida, neutropenie, trombocytopenie a celkové infekce).

PředléčbouneboběhemléčbypřípravkemDoxorubicinActavissedoporučujeprovésttatovyšetření

(jakčastosebudoudanávyšetřeníprovádět,závisínacelkovémstavupacienta,dávceasouběžné

léčbě):

-RTG plic a srdce a EKG

-pravidelnémonitorovánífunkcesrdce(ejekčnífrakcelevékomorynapř.pomocíEKG,UCGa

MUGA skenem)

-denně aspekce ústnídutiny a faryngu, zda nedochází ke změnám na sliznici

-laboratornívyšetřeníkrve:hematokrit,trombocyty,diferenciálníbílýkrevníobraz,AST,ALT,

LDH, bilirubin, kyselina močová

Kontrola léčby

Před zahájenímléčby sedoporučuje stanovit funkcijater pomocí standardníchvyšetření,jako jeAST,

ALT, ALP a bilirubin,a dále funkci ledvin.

Kontrola funkce levé srdeční komory

Analýzaejekčnífrakcelevékomory(LVEF)pomocíechokardiografieneboscintigrafiesrdcesemá

provéstscílemoptimalizovatsrdečnífunkcepacienta.Tatokontrolasemusíprovéstpředzahájením

léčby a po každé kumulované dávce přibližně 100 mg/m 2 .

Funkce srdce

Kardiotoxicitapředstavujerizikoléčbyantracykliny,kterésemůžeprojevitčasnými(tj.akutními)

nebo pozdními (tj. opožděnými) příhodami.

Časné(tj.akutní)příhody:Časnoukardiotoxicitudoxorubicinupředstavujezejménasinusová

tachykardie a/nebo abnormality EKG,jakojsou nespecifické změny úseku ST-T. Byly rovněž hlášeny

tachyarytmievpodoběpředčasnýchkomorovýchstahůakomorovátachykardie,bradykardiea

atrioventrikulárníblokneboblokraménkaTawarova.Tytosymptomyobyčejněukazujínaakutní

přechodnoutoxicitu.OploštěníarozšířeníQRSkomplexuzanormálníhranicemůžeukazovatna

kardiomyopatiivyvolanoudoxorubicinem.Jepravidlem,žeupacientůsnormálnívýchozíLVEF(=

50%)poklesabsolutníhodnotyo10%nebopoklespodprahovouhodnotu50%znamenáporuchu

funkcesrdceav takovésituacije třeba pečlivě zvážit léčbudoxorubicin-hydrochloridem.

Pozdní (tj. opožděné) příhody:Opožděnákardiotoxicita seobvykle projevuje pozdějivprůběhu léčby

doxorubicinem nebo během 2–3 měsíců po skončení léčby. Byly však hlášeny i pozdní příhody, které

seobjevilyzaněkolikměsícůažletposkončeníléčby.Opožděnákardiomyopatieseprojevuje

poklesemejekčnífrakcelevékomory(LVEF)a/nebopříznakyaprojevyměstnavéhosrdečního

selhání,jakojedušnost,edém plic, posturální otoky, kardiomegalie ahepatomegalie,oligurie, ascites,

pleurálnívýpotekacvalovýrytmus.Bylyrovněžpopsánysubakutníúčinkyjakoperikarditidači

myokarditida.Životohrožujícísrdečníselháníjenejtěžšíformouantracyklinovékardiomyopatiea

představujedávku limitujícítoxicitupřípravku zkumulativní dávky.

Předléčboudoxorubicinem semávyšetřitfunkcesrdce ata musíbýt běhemléčbymonitorována, aby

seminimalizovalorizikotěžkéhopoškozenísrdce.RizikolzesnížitpravidelnýmsledovánímLVEF

běhemléčby a okamžitýmvysazenímdoxorubicinu při objevení seprvního příznaku zhoršené funkce.

Mezivhodnékvantitativnímetodyproopakovanávyšetřenífunkcesrdce(hodnoceníLVEF)patří

multisynchronizovanáradionuklidováangiografie(MUGA)neboechokardiografie(ECHO).Vstupní

vyšetřenísrdečnífunkcepomocíEKGabuďMUGA,nebopomocíECHOjedoporučenozvláštěu

pacientůsrizikovýmifaktoryprozvýšenoukardiotoxicitu.VyšetřeníLVEFpomocíMUGAnebo

ECHObyseměloprovádětopakovaně,atozvláštěpřivyššíchkumulativníchdávkáchantracyklinu.

Použitézpůsoby vyšetření by měly být po celou dobu sledování shodné.

Pravděpodobnost rozvojeměstnavéhosrdečního selhání, která se odhadujena 1–2% při kumulativní

dávce300mg/m 2 ,sepomaluzvyšujedocelkovékumulativnídávky450–550mg/m 2 . Potéseriziko

rozvojesrdečníhoselháníprudcezvyšujeadoporučujesenepřekročitmaximálníkumulativnídávku

550mg/m 2 .Jestližejsouupacientapřítomnyidalšípotenciálnírizikovéfaktorykardiotoxicity

(kardiovaskulární onemocněnív anamnéze, předchozí terapie jinými antracykliny nebo antracendiony,

předchozínebosoučasnáradioterapiecílenánaoblastmediastinaneboperikarduasoučasnépoužití

léčivých přípravků se schopností útlumu srdečníkontraktility,jakojecyklofosfamid a 5-fluorouracil),

potom sekardiotoxicita doxorubicinumůže projevit přinižšíchkumulativníchdávkách afunkcisrdce

je třeba pečlivě sledovat.

Je pravděpodobné, že toxicita doxorubicinu a jiných antracyklinů/antracendionů je aditivní.

Jaterní funkce

Eliminacedoxorubicinuprobíhápřevážněhepatobiliárnícestou.Předzahájenímléčbya běhemléčby

doxorubicinembymělybýtvyšetřenyhladinycelkovéhobilirubinuvséru.Upacientůsezvýšenými

hodnotamibilirubinumůžedojítkezpomaleníeliminaceléčivélátkyazvýšenícelkovétoxicity.U

těchtopacientůjsoudoporučenynižšídávky(vizbod4.2).Pacientůmstěžkoujaterníinsuficiencíse

nemá doxorubicin podávat (viz bod 4.3).

Gastrointestinální poruchy

Doporučujeseprofylaxe antiemetiky.

Doxorubicin by se neměl použít vpřítomnostizánětu, ulcerací nebo průjmu.

Hematologická toxicita

Doxorubicinmůžezpůsobitmyelosupresi(vizbod4.8).Jestližeseobjevízávažnámyelosuprese,

doxorubicinsenemůžepoužít;jenezbytnésnížitdávkuneboposunoutjehopodání.Jetřebase

postaratozajištění,žezávažnéinfekcea/neboepizodykrváceníbudouléčenyrychleaúčinně.

Probíhající infekce je třeba léčit před zahájením léčby doxorubicinem.

Předzahájenímavprůběhukaždéhoterapeutickéhocyklusdoxorubicinembymělbýtvyhodnocen

hematologickýprofilvčetnědiferenciálníhopočtubílýchkrvinek(leukocyty).Hlavnímprojevem

hematologickétoxicitydoxorubicinujenadávcezávisláreverzibilníleukopeniea/nebo

granulocytopenie(neutropenie)apředstavujenejčastějšíakutnítoxicitulimitujícípodánítohoto

přípravku. Leukopenie a neutropeniejsounejvýraznějšímezi 10. a 14. dnempo podánípřípravku.Ve

většině případů sepočetneutrofilů/leukocytůvrací knormálnímhodnotám do 21dní. Jestliženedojde

knormalizacihematologickýchparametrů,jetřebazvážitsníženídávkyneboprodloužení

dávkovacíhointervalu.Mohousevyskytnouttakétrombocytopenieaanemie.Těžkýútlumkostní

dřeněseklinickyprojevujehorečkou,infekcemi,sepsí/septikémií,septickýmšokem,krvácením,

tkáňovou hypoxií neboúmrtím.

Sekundární leukemie

Upacientůléčenýchantracyklinybylapopsánasekundárníleukemiespreleukemickoufázínebobez

ní.JejívýskytječastějšípřisoučasnémpodávánísantineoplastickýmilátkamipoškozujícímiDNA,

nebo pokud byli již dříve pacienti intenzivně léčeni cytotoxickými léčivými přípravky nebo pokud jim

byly dávky antracyklinu zvyšovány. Tyto leukemiemohou mít latentní periodu 1 až 3 roky.

Syndrom lýzy tumoru

Doxorubicinmůžeindukovathyperurikemiivzhledemkvýznamnémukatabolizmupurinů,který

doprovázílékemindukovanourychloulýzunádorovýchbuněk(tumor-lysissyndrom)(vizbod4.8).

Pozahájeníléčbybymělybýtzjištěnyhladinykyselinymočové,kalia,kalciumfosfátuakreatininu.

Vznikhyperurikemieanáslednýchkomplikacízpůsobenýchtumor-lysissyndromemmůžebýt

minimalizován hydratací, alkalizací moče a profylaxí allopurinolem.

Kancerogenita, mutagenita a zhoršení fertility

Vtestechin vitroain vivobyldoxorubicingenotoxický amutagennía může způsobitneplodnost (viz

bod 4.6 a bod 5.3).

Intravezikálnípodání

Intravezikálnípodání doxorubicinumůževyvolatsymptomy chemické cystitidy (jakojedysurie,časté

močení,nykturie, strangurie, hematurie, nekróza stěny močového měchýře).

Jenutnověnovatzvláštnípozornostkatetrizačnímkomplikacím(např.uretrálníobstrukcezpůsobená

invazí intravezikálního nádoru).

Intravezikálnípodáníjekontraindikovánounádorů,kteréprorostlymočovýmměchýřem(vyšší

stádiumnežT1).Intravezikálnícestapodánísenemázkoušetupacientůsinvazivníminádory,které

prorostly stěnu močového měchýře, při infekci močových cestazánětu močového měchýře.

Radioterapie

Mimořádnáopatrnostjenutnáupacientů,kteříjižabsolvovaliradioterapiinebojipodstupují

vsoučasnédobě,případnějeunichplánovaná.Titopacientimajízvláštnírizikopostiradiačních

lokálníchreakcívozařovanémpoli(tzv.recallfenomén)připoužitípřípravkuDoxorubicinActavis.

Vsouvislosti sléčbou byly popsány těžké, někdy až smrtelné případy hepatotoxicity (poškození jater).

Předchozíozářenímediastinazvyšujerizikokardiotoxicitydoxorubicinu.Zejménavtomtopřípadě

nesmí být překročena kumulativní dávka400 mg/m 2 .

Protinádorová léčba

Doxorubicinmůžepotencovattoxicitujinéprotinádorovéléčby.Bylapopsánaexacerbace

cyklofosfamidemindukovanéhemoragickécystitidyazvýšenáhepatotoxicita6-merkaptopurinu.

Stejnějakoujinýchcytotoxickýchlátek,bylypopsanépřípadytromboflebitidyatromboembolické

příhody včetně plicníembolie (v některých případechfatální)při léčbě doxorubicinem (viz bod 4.8).

Očkování

Vakcinacesenedoporučují(vizbod4.5).Běhemléčbydoxorubicin-hydrochloridembysepacienti

mělivyhnoutkontaktu sosobami nedávno očkovanými proti dětské obrně.

Jiné

Systémováclearancedoxorubicinujesníženáuobézníchpacientů(tj.nad130%ideálnítělesné

hmotnosti) (viz bod 4.2).

Pacienti by měli být upozorněni, že doxorubicin může způsobit červené zabarvení moči, zejména první

močipo podání, které však není důvodem ke znepokojení.

Pocitbodánínebopálenívmístěpodánípřípravkumůžeukazovatnamalémnožstvíextravazace.

Vpřípaděpodezřenínaextravazaciseinjekčníaplikaceokamžitěukončía jenutnopokračovatvjiné

žíle.Chlazenípostiženéoblastipodobu24hodinmůženepříjemnépocityzmírnit.Vnásledujících

týdnech je třeba pacienta pečlivě sledovat. Může být nutný chirurgickýzákrok(viz bod 4.8).

DoxorubicinActavisobsahuje3,54mg(<1mmol)sodíkuv1mlkoncentrátu.Totojetřebazvážitu

pacientů sdietou se sníženým obsahem sodíku.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kardiotoxicitadoxorubicinujezvýšenapředchozímnebosoučasnýmpoužitímjinýchantracyklinů

nebojinýchpotenciálněkardiotoxickýchlátek(např.5-fluorouracilu,cyklofosfamidunebo

paklitaxelu)nebolátekovlivňujícíchkardiálnífunkci(např.blokátorykalciovýchkanálů).Jestliže

sedoxorubicinpoužívásoučasněsvýšeuvedenýmilátkami,jetřebapečlivěsledovatkardiální

funkci.

Použitítrastuzumabuvkombinacisantracykliny(jakojedoxorubicin)mávysokékardiotoxické

riziko.Vsoučasnédoběsenemápoužívatkombinacetrastuzumabuaantracyklinusvýjimkoudobře

kontrolovanýchklinickýchstudií,kdejesledovánafunkcesrdce.Pokudseantracyklinypoužijípo

ukončeníléčbytrastuzumabem,můžetomítzanásledekzvýšenérizikokardiotoxicity.Pokudjeto

možné,mělbybýtmezikoncemléčbytrastuzumabemazačátkemléčbyantracyklinydostatečně

dlouhý interval (až 22 týdnů). Nezbytné je pečlivé sledování funkcesrdce.

Předchozíasoučasnáléčbaléky,kteréovlivňujífunkcikostnídřeně(např.cytostatika,sulfonamidy,

chloramfenikol,fenytoin,derivátyamidopyrinu,antiretrovirovéléky)můževéstkzávažným

poruchámkrvetvorby.Jestližejetonutné,jetřebazměnitdávkovánídoxorubicinu.Toxickýefekt

léčbydoxorubicinemsemůžezvýšitkombinacísjinýmicytostatiky(např.cytarabinem,cisplatinou,

cyklofosfamidem).

Hepatotoxicitadoxorubicinumůžebýtzvýšenajinouhepatotoxickouléčbou(např.6-

merkaptopurinem).

DoxorubicinjemetabolizovánpomocícytochromovéhosystémuP450(CYP450)ajesubstrátempro

Pgptransportér.SoučasnépodáníinhibitorůCYP450a/neboPgpmůževéstkezvýšenéplazmatické

koncentraci doxorubicinu a tím ke zvýšení jeho toxicity.Naopak, současné podání induktorů CYP450,

jakojerifampicinabarbituráty,můžezasesnížitplazmatickékoncentracedoxorubicinuasnížitjeho

účinnost.

InhibitorCYP3A4aPgpcyklosporinzvýšilplochuplazmatickýchkoncentracípodkřivou(AUC)

doxorubicinuo55%adoxorubicinoluo350%.Přikombinacidoxorubicinuacyklosporinuse

navrhuje 40% sníženídávky doxorubicinu.Bylo prokázáno, žecimetidinrovněžsnižuje plazmatickou

clearance a zvyšuje AUC doxorubicinu.

Paklitaxelpodanýkrátcepředdoxorubicinemmůžesnižovatclearanceazvyšovatplazmatické

koncentracedoxorubicinu.Některádataukazují,žetatointerakcejeméněvýraznápřipodání

doxorubicinu před paklitaxelem.

Absorpceantikonvulziv(např.karbamazepinu,fenytoinu,valproátu)jesnížená,kdyžjsoupodávána

vkombinaci sdoxorubicinem.

Přisoučasnémpodánídoxorubicinuaritonavirubylypopsányzvýšenékoncentracedoxorubicinu

vséru.

Toxickéúčinkyléčbydoxorubicinemmohoubýtzvýšenypřijehopoužitísjinýmicytostatiky(např.

cytarabinem,cisplatinou,cyklofosfamidem).Přikombinaciscytarabinembylypopsánypřípady

nekrózy tlustého střeva smasivním krvácením a těžké infekce.

Klozapin může zvýšit riziko a závažnost hematologické toxicitydoxorubicinu.

Při léčbě doxorubicinem byla pozorovánavýrazná nefrotoxicita amfotericinu B.

Jelikoždoxorubicinserychlemetabolizujeavylučujepřevážněžlučovýmsystémem,současné

podáváníchemoterapeutickýchlátekseznámýmhepatotoxickýmúčinkem(např.merkaptopurin,

methotrexát, streptozocin)může zvýšit totoxicitudoxorubicinu jakodůsledek snížené clearanceléčivé

látkyvjátrech.Pokudjesouběžnáléčbashepatotoxickýmiléčivýmipřípravkynezbytná,musíbýt

dávkování doxorubicinu upraveno.

Doxorubicinjesilnýradiosenzitizéradoxorubicinemvyvolanýrecallfenoménmůžebýtživot

ohrožující.Předchozí,současnánebonáslednáradioterapiemůžezvýšitkardiotoxicitunebo

hepatotoxicitudoxorubicinu.Toplatírovněžprosouběžnouléčbuskardiotoxickýminebo

hepatotoxickými látkami.

Doxorubicinmůžezpůsobitexacerbacehemoragickécystitidyzpůsobenépředchozíléčbou

cyklofosfamidem.

Léčbadoxorubicinemmůževéstkezvýšenéhladiněkyselinymočovévséru.Můžebýtprotonutná

úprava dávek urikosurik.

Doxorubicin může snížit biologickou dostupnost perorálně podávaného digoxinu.

Běhemléčby doxorubicinem by pacienti neměli být očkovániživýmiočkovacími látkamia měli by se

rovněž vyhnoutkontaktu sosobami nedávno očkovanými proti dětské obrně.

Doxorubicin sevážena heparin a 5-FU. Precipitace a ztráta účinku oboulátek jsou protomožné. Více

údajů viz bod 6.2.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Doxorubicin byl genotoxický a mutagenní vin vitroain vivotestech(viz bod 5.3).

Antikoncepce u mužů a žen

Mužiaženy,kteříjsousexuálněaktivníapodstupujíléčbudoxorubicinem,bymělipoužívatúčinné

antikoncepčnímetody.Mužiaženybymělitaképoužívatúčinnouantikoncepciaž6měsícůpo

ukončení léčby.

Těhotenství

Doxorubicinsenemápodávatvtěhotenství.Obecněsecytostatikamajípodávatvtěhotenstvípouze

vpřípadech,kdyjejejichpodávánístriktněindikováno,avpřípadech,kdypřínospromatkupřeváží

možnápoškozeníplodu.Vestudiíchnazvířatechbylaprokázánaembryotoxicita,fetotoxicitaa

teratogenní účinky doxorubicinu (viz bod 5.3).

Kojení:

Bylo popsáno, že se doxorubicin vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě nelze

vyloučit. Při léčbě doxorubicinem se musíkojení přerušit(viz bod 4.3).

Fertilita

U žen může doxorubicin vyvolávat během podáváníinfertilitu. Může také vyvolat amenoreu(viz bod

4.8).Po ukončení léčby se ovulace a menstruace znovu objevují, i když se může vyskytnout předčasná

menopauza.

Doxorubicinjemutagenníamůževyvolávatchromozomálnípoškozenílidskéhospermatozoa.

Oligospermieneboazoospermiemohoubýttrvalé;avšakvněkterýchpřípadechdocházeloknávratu

počtu spermií do normálu. Ktomu může docházet až několik let po ukončení léčby.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledemkčastémuvýskytunauzeyazvraceníbypacientineměliříditmotorovávozidlaa

obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Léčbadoxorubicinemzpůsobuječastonežádoucíúčinkyaněkteréznichjsounatolikzávažné,žeje

nutnépečlivésledovánípacienta.Frekvenceadruhnežádoucíchúčinkůjsouovlivněnyrychlostí

podáváníadávkováním.Útlumkostnídřenějeakutní,dávkulimitujícínežádoucíúčinek,avšak

většinoujepřechodný.Klinickýmdůsledkemtoxicitynakostnídřeňčihematologickétoxicitymůže

býthorečka,infekce,sepsečiseptikemie,septickýšok,krvácení,tkáňováhypoxieneboúmrtí. Téměř

u všech pacientů se pozoruje nauzea a zvracení a rovněž alopecie.

Intravezikální podání může způsobit následující nežádoucí účinky: hematurii, podráždění močového

měchýře a močové trubice, strangurii a polakisurii. Tyto reakce jsou obvykle střední závažnosti a

nepřetrvávají dlouho.

Podání doxorubicinu domočového měchýře může někdy vyvolat hemoragickou cystitidu, čímž se může

zmenšit jeho kapacita.

Extravazace může vést ktěžké celulitidě, vezikaci, tromboflebitidě, lymfangitidě a klokální tkáňové

nekróze, což může vyžadovat chirurgickýzákrok (včetně kožních štěpů).

Odhadfrekvence:velmičasté(≥ 1/10);časté(≥1/100až<1/10);méněčasté(≥ 1/1000až<1/100);

vzácné(≥1/10000až<1/1000);velmivzácné(<1/10000),neníznámo(zdostupnýchúdajůnelze

určit).

Velmi časté Časté Méně časté Vzácné Velmi

vzácné Není známo

Infekce a

infestace sepse,

septikemie

Novotvary

benigní a

maligní akutní

lymfocytární

leukemie,

akutní

myelogenní

leukemie sekundární

leukemie

při použití

sjinými

proti-

nádorovým

i látkami,

které

poškozují

DNA (viz

bod 4.4),

syndrom

lýzy

tumoru

Poruchy krve

a

lymfatického

systému útlum kostní

dřeněvčetně

leukopenie,

neutropenie,

trombocytopen

ie, anemie *)

Poruchy

imunitního

systému anafylaktic

ké reakce

Endokrinní

poruchy návaly

horka

Poruchy oka konjunkti-

vitida zvýšené

slzení

Srdeční

poruchy kardiotoxicita *

život

ohrožující

kongestivní

(dilatační)

kardiomyo-

patie (po

kumulativní

dávce

550mg/ m²);

sinusová

tachykardie,

ventrikulární

tachykardie,

tachyarytmie

, supra-

ventrikulární

a

ventrikulární

extrasystoly,

bradykardie,

arytmie;

asympto-

matická

redukce

ejekční

frakce levé

nespecifick

é změny

EKG

(změny ST,

nízká

voltáž,

dlouhé QT

intervaly);

ojedinělé

případy

život

ohrožujícíc

h arytmií;

akutní

selhání levé

komory,

perikarditid

a,fatální

syndrom

perikarditis

myokarditis

;síňo-

komorová

blokáda,

blokáda

ramének

Cévní

poruchy krvácení flebitida trombo-

embolismu

Gastro-

intestinální

poruchy gastro-

intestinální

projevy ***)

průjem,

nauzea a

zvracení; anorexie gastro-

intestinální

krvácení,

mohou se

objevit

slizniční hyper-

pigmentace

sliznice

ústní

mukozitida,

stomatitida,

ezofagitida ulcerace

vústech,

hltanu, jícnu

avgastro-

intestinálním

traktu;

vkombinaci

scytarabine

mbyly

hlášeny

ulcerace a

nekróza

vtlustém

střevě,

zejména ve

slepém

střevě(viz

bod4.5)

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy broncho-

spazmus,

radiační

pneumonitid

Poruchy kůže

a podkožní

tkáně alopecie

(závislá na

dávce a ve

většině

případů

reverzibilní);

zčervenání;

fotosenzitivita reakce

lokální

hyper-

senzitivity

voblasti

radiace

(„recall

fenomén”);

urtikárie,

exantém,

hyperpigme

ntacekůže

a nehtů,

onycholýza

extravazace

(můževést

kzávažné

celulitidě,

tvorbě

puchýřů,

trombo-

flebitidě,

lymfangitid

ě a lokální

nekróze

akrální

erytémy;

pálení s

tvorbou

puchýřů;

palmárnía

plantární

erytrodyses

aktinická

keratóza

Poruchy

svalové a

kosterní

soustavya

pojivové

tkáně artralgie

Poruchy

ledvin a

močových červené

zbarvení moči dysuriea

chemická

cystitidapo akutní

renální

selhání

cest intravezikáln

ím podání(s

dysurickými

obtížemi

jako

vezikální

iritace,

uretrální

iritace,

dysurie,

strangurie,

polakisurie,

hematurie,

vezikulární

spazmy,

hemoragická

(jednotlivé

případy);

hyper-

urikemiea

následná

nefropatie

jako

důsledek

masivní

lýzy

tumoru

Poruchy

reproduk-

čního

systému a

prsu amenorea;

oligo-

spermie;

azoo-

spermie

Celkové

poruchy a

reakce

vmístě

aplikace horečka dehydratace třesavka,

závratě;

reakce

vmístě

injekce

(lokální

zčervenání

vprůběhu

žíly, bolest,

flebitida,

flebo-

malátnost/sla

-bost

Poruchy jater

ažlučových

cest hepatotoxicit

a(někdy

progredující

vcirhózu),

přechodné

zvýšení

jaterních

enzymů

Chirurgické

a léčebné

postupy radiační

poškození

(kůže,plic,

jícnu, gastro-

intestinální

sliznice,

srdce)které

se již hojí, se

může znovu

objevit po

podávání

doxorubicinu

Jedním znejčastějších nežádoucích účinků vyžadujících si omezení dávky je myelosuprese, která

může být závažná. Projevuje se hlavně snížením počtu leukocytů. Leukopenie se vyskytovala téměř u

75 % pacientů sadekvátní rezervou kostní dřeně, kteří se léčili 60 mg/m² BSA vodstupech 21 dní.

Hlášeny byly také trombocytopenie, neutropenie a anemie, i když to bylo méně často. Vsouvislosti

svýskytem suprese kostní dřeně se objevovaly i superinfekce (velmi časté) a krvácení. Myelosuprese

obvykle kulminuje 10 až 14 dní po podání doxorubicinu a ustupujevevětšině případůvobdobí mezi

21.až 28. dnem. Pokud se objeví trombocytopenie nebo anemie, pak to je ve stejném období, avšak

obvykle nejsou tak závažné. (viz bod 4.4).

Doxorubicin je kardiotoxický. Riziko, že se kardiotoxické nežádoucí účinky projeví, se zvyšuje

během léčby ozařováním mediastinální oblasti i po ní, po předchozí léčbě potenciálně kardiotoxickými

látkami (např. antracykliny, cyklofosfamidem) a u starších pacientů (přes 60 let) nebo u pacientů

sprojevy arteriální hypertenze. (viz bod 4.4).

Kardiotoxický účinek doxorubicinu se může projevovat dvojím způsobem:

Akutní typ

Akutní nežádoucí účinky se objevují většinouběhemprvních 24 až 48 hodin po zahájení léčby,

nezávisejí na velikosti dávkya jsou pro ně charakteristické následující symptomy: přechodná arytmie

(častá), zvláště pak sinusová tachykardie (častá) a supraventrikulární a ventrikulární extrasystoly. Ty

jsou (velmi vzácně) charakterizovány nespecifickými změnami EKG (ST změny, nízkávoltáž a

dlouhé intervaly QT). Tyto změny jsou obecně vratné a jejich výskyt není pro opakované podání

doxorubicinu kontraindikací. Do několika hodin po podání doxorubicinu se však mohou objevit život

ohrožující arytmie; vojedinělých případech se vyskytovalo akutní selhání levé komory, perikarditida

nebo syndromfatálníperikarditidy smyokarditidou.

Pozdní typ

Pozdní nežádoucí účinky se manifestují projevy kumulativní orgánové toxicity závislé na dávce, které

jsou obecně nevratné a život ohrožující. Často se projevují jako kongestivní (dilatační) kardiomyopatie

spříznaky selhání levé komory do několika měsíců po ukončení léčby. Poprvé se však kardiotoxicita

může projevit dokonce až několik let po ukončení léčby; její výskyt se zvyšuje scelkovou kumulativní

dávkou. (Viz bod 4.4).

***) Emetogenní potenciál doxorubicinu je vysoký; poměrně silná nevolnost a zvracení se objevují asi u

80 % pacientů již první den léčby, ale i později (viz bod 4.4).

4.9 Předávkování

Akutnípředávkovánídoxorubicinemmůžemítzanásledekmyelosupresi(zejménaleukopeniia

trombocytopenii),obvykle za 10–14 dní po předávkování, gastrointestinální toxické účinky (zejména

mukozitidu)aakutnízměnyfunkcesrdce,kterésemohouobjevitdo24hodin.Léčbaspočívá

vnitrožilněpodávanýchantibioticích,transfuzíchgranulocytůatrombocytůaléčbě

gastrointestinálníchsymptomůakardiálníchúčinků.Jetřebazvážitpřeloženípacientadosterilní

místnosti a podání hemopoetického růstového faktoru.

Bylo prokázáno, že jednorázové dávky 250 mg a 500 mg doxorubicinu jsou smrtelné.

Chronicképředávkovánískumulativnídávkounad550mg/m 2 zvyšujerizikokardiomyopatieamůže

véstksrdečnímuselhání,kterésemáléčitstandardnímzpůsobem.Opožděnésrdečníselhánísemůže

objevit až za6 měsíců po předávkování.

Terapie hemodialýzou bude pravděpodobně u intoxikace doxorubicinem zbytečná, neboťdoxorubicin

mávelmi vysoký distribuční objem a pouze 5 % dávky se eliminujeledvinami.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:cytostatika, antracykliny a příbuzné látky

ATC skupina: L01D B01

Doxorubicinjeantracyklinovéantibiotikum.Mechanizmusúčinkunenízcelaobjasněn.Předpokládá

se,žeDoxorubicinActavisuplatňujesvůjprotinádorovýúčinekpomocícytotoxickéhomechanizmu

účinku,zejménainterkalacídoDNA,inhibicíenzymutopoizomerázyIIatvorboureaktivních

kyslíkovýchčástic(reactiveoxygenspecies,ROS).Všechnytytomechanizmymajíškodlivýúčinek

nasyntézuDNA:interkalacemolekulydoxorubicinuvedekinhibiciRNAaDNApolymeráz

porušenímrozpoznáváníbázíaspecifičnostisekvencí.InhibicetopoizomerázyIIvedekeštěpení

jednoduchéhoadvojitéhořetězcešrouboviceDNA.KrozštěpeníDNArovněždocházípřichemické

reakcisvysoce reaktivnímikyslíkovými částicemi,jakojehydroxylový radikál OH . Důsledkem toho

jemutageneza a chromozomální aberace.

Toxicitadoxorubicinujespecifickynamířenaprotiproliferačníaktivitěnormálnítkáně.Proto

khlavním poškozeným normálnímtkáním patří kostní dřeň, gastrointestinální trakt a gonády.

Důležitoupříčinouselháníléčbydoxorubicinema dalšímiantracyklinyjerozvojrezistence.Vesnaze

překonat buněčnou rezistenci na doxorubicin se zvažovalo použití blokátorů kalciových kanálů,jako je

verapamil,protožehlavnímcílemjebuněčnámembrána.Verapamilinhibujetransportvápníku

pomalýmikanályamůžezvýšitvychytávánídoxorubicinubuňkou.Kombinacedoxorubicinua

verapamilu vede ktěžkým kardiotoxickým účinkům.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Pointravenóznímpodánídocházíkrychlémuodstraněnídoxorubicinuzkrvearozsáhlédistribucido

tkání,jako jsou plíce,játra, srdce, slezina, lymfatickéuzliny, kostnídřeň aledviny. Distribučníobjem

je asi 25l/kg. Vazbana plazmatické bílkoviny činí 60–70 %.

Doxorubicinneprostupujehematoencefalickoubariérou,ikdyžvmozkomíšnímmokumohoubýt

přítomnyvyššíhladinyvpřípaděmetastázvmozkuneboleukemickédiseminacevmozku.

Doxorubicinjerychledistribuovándoascitu,kdedosahujevyššíchkoncentracínežvplazmě.

Doxorubicin se vylučuje do mateřského mléka.

Eliminace

Eliminacedoxorubicinujetřífázová,sprůměrnýmipoločasy12minut(distribuce),3,3hod.aasi30

hod.Doxorubicinserychlemetabolizujevjátrech.Hlavnímmetabolitemjefarmakologickyaktivní

doxorubicinol.Dalšímetabolityjsouaglykondeoxyrubicinu,glukuronida sulfátovýkonjugát.Asi40

–50%podanédávkysevyloučížlučíběhem7dní,zčehožseasipolovinavyloučíjakonezměněná

látkaazbytek jako metabolity. Pouze 5–15 % podané dávky se vyloučí močí.

Zvláštní skupiny pacientů

Jelikožvylučovánídoxorubicinuprobíháhlavnějátry,zhoršeníjaterníchfunkcímázanásledekjeho

pomalejší exkreci a následně zvýšené zadržování a hromadění vplazmě a tkáních.

Ikdyžvylučováníledvinamipředstavujeméněvýznamnoumetabolickoudráhudoxorubicinu,při

těžkém zhoršení funkce ledvin může býtovlivněnajeho celková eliminace.

Vestudiiuobézníchpacientů(nad130%ideálnítělesnéváhy)bylasystémováclearance

doxorubicinusníženáapoločaszvýšenývporovnánískontrolnískupinouosobsnormálnítělesnou

váhou.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Literárníúdajezestudiínazvířatechukazují,žedoxorubicinovlivňujefertilitu,jeembryotoxický,

fetotoxický a teratogenní. Jiná data prokazují, že doxorubicin je mutagenní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodný,roztok kyseliny chlorovodíkové0,1mol/l(pro úpravu pH),voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Doxorubicin senesmímíchat sheparinem, protože semůže tvořit precipitát a neměl by semíchat s5-

fluorouracilem,protože může dojít kdegradaci.

JetřebasevyhnoutdlouhodobémukontaktusjakýmkoliroztokemsezásaditýmpH,protožebyto

vedlo khydrolýzeléčivélátky.

Doxorubicinsenesmímíchatsjinými léčivými přípravky, dokud nebudoukdispozici konkrétní údaje

ze studií okompatibilitě.

6.3 Doba použitelnosti

Neotevřenéinjekčnílahvičky:18 měsíců

Otevřenéinjekčnílahvičky:Chemickáafyzikálnístabilitapřípravkupootevřenípředpoužitímbyla

prokázánapodobu28dnůpřiteplotě2 °C –8°C.Zmikrobiologickéhohlediska,pokudzpůsob

otevřenínevyloučírizikomikrobiálníkontaminace,mábýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužit

okamžitě,dobaapodmínkyuchovávánípřípravkupootevřenípředpoužitímjsouvodpovědnosti

uživatele.

Připravenéinfuzníroztoky:Chemickáafyzikálnístabilitapřípravkuponaředěníbylaprokázánapři

teplotě2 °C –8°Ca 25°C, přiochraně před světlem, na:

- 24 hodin v5% roztoku glukózy vPP láhvi vkoncentracích 1,25 mg/ml a 0,5 mg/ml

- 48 hodin v0,9% roztoku chloridu sodného vPE láhvi v koncentracích 1,25 mg/ml a 0,5 mg/ml

Zmikrobiologickéhohlediskabysemělroztokpoužítokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchovávánípřípravkupředpoužitímjsouvodpovědnostiuživateleanemělabybýtdelší

než24hodinpřiteplotě2 °C –8°C,pokudředěníneprobíhalozakontrolovanýchavalidovaných

aseptických podmínek.

Doby uchovávání otevřené lahvičky a naředěného infuzního roztokusenesčítají.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte vchladničce (2 °C –8°C).

Uchovávejteinjekčnílahvičky vkrabičce, aby bylpřípravekchráněn před světlem.

Podmínky uchovávání naředěného přípravku, viz bod 6.3.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Injekční lahvičkazbezbarvého skla(typ I), bromobutylová pryžová zátka(typ I),hliníkovápertle

spolypropylenovým diskem.Lahvička bude balena sochrannýmplastovým přebalem nebo bez něj.

Velikostibalení:

injekční lahvičky

1x 5 ml

10 x 5 ml

1 x 10 ml

10 x 10 ml

1 x 25 ml

1 x 50 ml

1 x 75 ml

1 x 100 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a prozacházení s ním

Doxorubicinjesilněcytotoxickálátka,kterousmípředepisovat,připravovatapodávatpouze

odbornícivyškoleníprobezpečnépoužívánípřípravku.Doporučenédávkováníazpůsobpodáníjsou

uvedeny vbodě 4.2.Při zacházení, přípravě alikvidacidoxorubicinu je třeba dodržovat tato opatření:

Příprava

1.Cytotoxickélátkybymělypřipravovatkpodánípouzeosobyvyškolenéprobezpečnézacházení

stěmitopřípravky.Předzahájenímjetřebanahlédnoutdomístníchpokynůprocytotoxickou

léčbu.

2.Těhotné ženy by měly být vyřazeny zpráce stěmito látkami.

3.Osoby,kterémanipulujísdoxorubicinem,bymělynositochrannýoděv;ochrannébrýle,plášť,

rukavice kjednomu použití a ochrannou masku.

4.Všechnypředmětypoužitépropodánínebočištění,včetněrukavic,bysemělyodložitdo

odpadníchpytlůpro vysoce rizikový odpadpro spalování při vysoké teplotě (700°C).

5.Veškerýmateriál kčištění by měl být zlikvidován, jak je dříve uvedeno.

6.Vždy si umyjte ruce po sundání rukavic.

Kontaminace

1.Vpřípaděkontaktuspokožkounebosliznicíumyjtepostiženouoblastmýdlemavodounebo

roztokembikarbonátu.Nedrhnětekůžipomocíkartáče.Kléčběpřechodnéhobodavéhopocituna

pokožce použijteuklidňující krém.

2.Přikontaktusočimaodtáhněteočnívíčkoaproplachujtepostiženéokovelkýmmnožstvímvody

alespoň15minutnebonormálníminjekčnímroztokemchloridusodného9mg/ml(0,9%).

Nechejte sevyšetřitpraktickýmlékařem nebo očním specialistou.

3.Vpřípaděrozlitíneboprosakováníošetřetemísto1%roztokemchlornanusodnéhonebo

fosfátovýmpufrem(pH>8)dokudseroztokneodbarví.Použijtehadříknebohoubu,kteréjsou

naurčenémmístě.Politémístoopláchnětedvakrátvodou.Všechnyhadříkyvložtedoplastového

pytle a zalepte ho ke spálení.

Likvidace

Pouzeprojednorázovépoužití.Všechennepoužitýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidován

vsouladu smístními požadavky.Seznamte se spředpisy pro zacházení scytotoxickými látkami.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.

Reykjvikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/098/12-C

9. DATUMPRVNÍREGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.2.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

8.2.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace