DOLPAC tablety-velký pes velký pes

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOLPAC tablety-velký pes velký pes Tableta
 • Dávkování:
 • velký pes
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOLPAC tablety-velký pes velký pes Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetrahydropyrimidines
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937003 - 1 x 3 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/050/07-C
 • Datum autorizace:
 • 18-10-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalováinformace:

CZ DOLPACtablety -velkýpes

1. JMÉNOAADRESADRŽITELE ROZHODNUTÍOREGISTRACI

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,CZ-28802 Nymburk

Výrobceodpovědný zauvolňováníšarže

VétoquinolS.A.,MagnyVernois, F-70200 LURE

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

DOLPACtablety – velký pes

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Každá tabletaobsahuje:

Léčivélátky

Oxantelum 500,70 mg

utOxanteliembonas1397,5mg )

Pyrantelum 124,85 mg

utPyranteliembonas360mg )

Praziquantelum 125,00 mg

Pomocnélátky do 2375 mg jednédělitelnétablety.

4. INDIKACE

Léčbapsůsesmíšenouparazitárníinfestacídospělýmistádiinematod acestod:

Nematoda:

Toxocaracanis

Toxascarisleonina

Ancylostomacaninum

Uncinaria stenocephala

Trichurisvulpis

Cestoda:

Dipylidiumcaninum

Taeniaspp.

Echinococcusmultiocularis

Echinococcusgranulosus

5. KONTRAINDIKACE

Vizodstavec12.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Běhemléčby můžebýtpozorováno zvraceníaprůjem.

Přestožesevestudiíchprovedenýchstímtopřípravkemneprojevilynežádoucíúčinky,může

seobjevitanorexiejakospolečnýnežádoucíúčinek u přípravků obsahujících praziquantel.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedeny

v tétopříbalovéinformaci, oznamtetoprosímvašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

8. DÁVKOVÁNÍAZPŮSOBPODÁVÁNÍ

Doporučenádávka: 20 mg oxantelu /5 mg pyrantelu/5 mg praziquantelu na 1 kg ž.hm.

toodpovídá dávce: 1 tabletana 25 kg ž.hm. jednorázověper os

Způsob podávání:

Podatodpovídajícípočettabletvzávislostinaživéhmotnosti, perorálně,jednorázově.

Psibymělibýtnakrmeninejlépepředléčbou.Krmenímůžebýtpodávánozajednunebovíce

hodin po léčbě.

živáhmotnostpsa počettablet

od10,1do12,5kg ½

od12,6do25kg 1

od25,1do50kg 2

od50,1do75kg 3

Tabletamůžebýtdělenapůlením.

Psi,kteříjsou drženispolunebo společněvboudě,by mělibýtléčenisoučasně.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou.

10. OCHRANNÉLHŮTY

Neníurčeno pro potravinovázvířata.

11. Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtemimo dosah dětí.

Tento veterinárníléčivýpřípravek nevyžaduježádnézvláštnípodmínkypro uchovávání.

Nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičce.

Nepoužitépůlky tabletzlikvidujte.

12. Zvláštníupozornění

Zvláštníopatřeníprokaždý cílový druh

Častéaopakovanépoužíváníanthelmintikatétokategoriemůževéstkrezistenciparazitůna

účinnélátky tohoto přípravku.

Mezihostitelemjednézběžnýchtasemnic-Dipylidiumcaninumjeblecha.Zamoření

tasemnicísemůžeznovu objevit,pokud nenítento mezihostitel(blecha)dostatečněpotlačen.

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Infestaceškrkavkamia měchovci:

UněkterýchzvířatnemusíbýtAncylostomacaninumaToxocaracanisléčbouzcela

eradikovány,ztoho vyplývápřetrvávajícínebezpečíuvolňovánívajíček do prostředí.

Doporučujeseprotonásledněvyšetřittrusavzávislostinavýsledkutěchtovyšetřeníbyměla

býtopětprovedenaléčbapřípravkemprotinematodům, jestližejepotřeba.

Nedoporučujeseléčbaštěňatmladších než2 měsícenebo snižšíhmotnostínežli1 kg.

Uoslabenýchzvířatnebozvířatstěžkouinfestacímůžebýtpřípravekpoužitpouzena

základězhodnocenícelkovésituaceošetřujícímveterinárnímlékařem.

Nepoužívatu zvířatseznámoupřecitlivělostínaněkterésložky tohotopřípravku.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám, kterépodávajíveterinárníléčivý přípravekzvířatům

Některésložky přípravku mohoubýtpříčinoualergických reakcíneboiritovatkůži.

Zameztekontaktupřípravku s pokožkou.

Lidéseznámou přecitlivělostínaněkterou složku přípravkuby semělivyhnoutkontaktu

sveterinárnímléčivýmpřípravkem.

Popoužitípřípravku siumyjteruce.Vpřípaděnáhodného pozřenívyhledejtelékařskoupomocaukažtepříbalovou

informacineboetiketuošetřujícímulékaři.

Používánívprůběhugravidity a laktace

Nebylastanovenabezpečnostveterinárníholéčivéhopřípravkupropoužitíběhembřezostia

laktace. Ztohoto důvodu nenídoporučeno použitíběhembřezostialaktace.

Interakce

Nepoužívatsoučasněslevamizolem,piperazinemneboinhibitory cholin-esterázy.

Předávkování(symptomy,opatření,antidota)

Při5násobnémpředávkovánídoporučenédávkypodobu6posoběnásledujícíchtýdnů

nebyly zaznamenány symptomy zpředávkování.

13.Zvláštníopatřeníprozneškodňovánínepoužitýchpřípravkůneboodpadu,pokudje

jichtřeba

Omožnostechlikvidacenepotřebnýchléčivýchpřípravkůseporaďtesvašímveterinárním

lékařem.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

14. Datumposlednírevizetextupříbalovéinformace:

září2011

15. Dalšíinformace

Pouzepro zvířata.

Veterinárníléčivý přípravek jevydávánpouzenapředpis.

Krabičkas1 blistrempo 3 tabletách

Krabičkas6 blistry po3 tabletách

Krabičkas10 blistry po3 tabletách

Krabičkas20 blistry po3 tabletách

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujte

prosímpříslušného místního držitelerozhodnutío registraci:

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,Nymburk 28802,Českárepublika,tel.:325 51 3822,

e-mail:vetoquinol@vetoquinol.cz

Document Outline