DOLPAC tablety-střední pes střední pes

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOLPAC tablety-střední pes střední pes Tableta
 • Dávkování:
 • střední pes
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOLPAC tablety-střední pes střední pes Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetrahydropyrimidines
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936643 - 1 x 3 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/049/07-C
 • Datum autorizace:
 • 18-10-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalováinformace:

CZ DOLPACtablety -střednípes

1. JMÉNOAADRESADRŽITELE ROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚ ODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE

Držitelrozhodnutío registraci

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,CZ-28802 Nymburk

Výrobceodpovědnýzauvolnění šarže

VétoquinolS.A.,MagnyVernois, F-70200 LURE

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

DOLPACtablety – střednípes

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Každá tabletaobsahuje:

Léčivá látky

Oxantelum 200,28 mg

utOxanteliembonas559mg )

Pyrantelum 49,94 mg

utPyranteliembonas144mg )

Praziquantelum 50,00 mg

Pomocnélátky do 950 mg jednédělitelnétablety.

4. INDIKACE

Léčbapsůsesmíšenouparazitárníinfestacídospělýmistádiinematod acestod:

Nematoda:

Toxocaracanis

Toxascarisleonina

Ancylostoma caninum

Uncinaria stenocephala

Trichurisvulpis

Cestoda:

Dipylidiumcaninum

Taeniaspp.

Echinococcusmultiocularis

Echinococcusgranulosus

5. KONTRAINDIKACE

Vizodstavec12.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Běhemléčby můžebýtpozorováno zvraceníaprůjem.

Přestožesevestudiíchprovedenýchstímtopřípravkemneprojevilynežádoucíúčinky,může

seobjevitanorexiejakospolečnýnežádoucíúčinek u přípravků obsahujících praziquantel.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedeny

v tétopříbalovéinformaci, oznamtetoprosímvašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

8. DÁVKOVÁNÍ PROKAŽDÝDRUH,CESTAA ZPŮSOB PODÁVÁNÍ

Doporučenádávka: 20 mg oxantelu /5 mg pyrantelu/5 mg praziquantelu na 1 kg ž.hm.

toodpovídá dávce: 1 tabletana 10 kgž.hm. jednorázověper os

Způsob podávání:

Podatodpovídajícípočettabletvzávislostinaživéhmotnosti, perorálně,jednorázově.

Psibymělibýtnakrmeninejlépepředléčbou.Krmenímůžebýtpodávánozajednunebovíce

hodin po léčbě.

živáhmotnostpsa počettablet

od3,1do5kg ½

od5,1do10kg 1

od10,1do20kg 2

od20,1do30kg 3

Tabletamůžebýtdělenapůlením.

Psi,kteříjsou drženispolunebo společněvboudě,by mělibýtléčenisoučasně.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou.

10. OCHRANNÉLHŮTY

Neníurčeno pro potravinovázvířata.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimodosahdětí.

Tento veterinárníléčivýpřípravek nevyžaduježádnézvláštnípodmínkypro uchovávání.

Nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičce.

Nepoužitépůlky tabletzlikvidujte.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníopatřeníprokaždý cílový druh

Častéaopakovanépoužíváníanthelmintikatétokategoriemůževéstkrezistenciparazitůna

účinnélátky tohoto přípravku.

Mezihostitelemjednézběžnýchtasemnic-Dipylidiumcaninumjeblecha.Zamoření

tasemnicísemůžeznovu objevit,pokud nenítento mezihostitel(blecha)dostatečněpotlačen.

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Infestaceškrkavkamia měchovci:

UněkterýchzvířatnemusíbýtAncylostomacaninumaToxocaracanisléčbouzcela

eradikovány,ztoho vyplývápřetrvávajícínebezpečíuvolňovánívajíček do prostředí.

Doporučujeseprotonásledněvyšetřittrusavzávislostinavýsledkutěchtovyšetřeníbyměla

býtopětprovedenaléčbapřípravkemprotinematodům, jestližejepotřeba.

Nedoporučujeseléčbaštěňatmladších než2 měsícenebo snižšíhmotnostínežli1 kg.

Uoslabenýchzvířatnebozvířatstěžkouinfestacímůžebýtpřípravekpoužitpouzena

základězhodnocenícelkovésituaceošetřujícímveterinárnímlékařem.

Nepoužívatu zvířatseznámoupřecitlivělostínaněkterésložky tohotopřípravku.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám, kterépodávajíveterinárníléčivý přípravekzvířatům

Některésložky přípravku mohoubýtpříčinoualergických reakcíneboiritovatkůži.

Zameztekontaktupřípravku s pokožkou.

Lidéseznámou přecitlivělostínaněkterou složku přípravkuby semělivyhnoutkontaktu

sveterinárnímléčivýmpřípravkem.

Popoužitípřípravkusiumyjteruce.Vpřípaděnáhodnéhopozřenívyhledejtelékařskou

pomocaukažtepříbalovouinformacinebo etiketuošetřujícímulékaři.

Používánívprůběhugravidity a laktace

Nebylastanovenabezpečnostveterinárníholéčivéhopřípravkupropoužitíběhembřezostia

laktace. Ztohoto důvodu nenídoporučeno použitíběhembřezostialaktace.

Interakcesdalšímiléčivýmipřípravky a dalšíformy interakce

Nepoužívatsoučasněslevamizolem,piperazinemneboinhibitory cholin-esterázy.

Předávkování(symptomy,opatření,antidota)

Při5násobnémpředávkovánídoporučenédávkypodobu6posoběnásledujícíchtýdnů

nebyly zaznamenány symptomy zpředávkování.

13.ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJE JICHTŘEBA

Omožnostechlikvidacenepotřebnýchléčivýchpřípravkůseporaďtesvašímveterinárním

lékařem.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZETEXTUPŘÍBALOVÉ INFORMACE: září2011

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouzepro zvířata.

Veterinárníléčivý přípravek jevydávánpouzenapředpis.

Krabička s1 blistrempo3 tabletách

Krabičkas6 blistry po3 tabletách

Krabičkas10 blistry po3 tabletách

Krabičkas20 blistry po3 tabletách

Krabička s1 blistrempo6 tabletách

Krabička s3 blistry po6 tabletách

Krabička s5 blistry po6 tabletách

Krabička s10 blistry po6 tabletách

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujte

prosímpříslušného místního držitelerozhodnutío registraci:

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,Nymburk 28802,Českárepublika,tel.:325 51 3822,

e-mail:vetoquinol@vetoquinol.cz

Document Outline