Docetaxel Teva Pharma

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
docetaxel
Dostupné s:
Teva Pharma B.V.
ATC kód:
L01CD02
INN (Mezinárodní Name):
docetaxel
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Breast Neoplasms; Prostatic Neoplasms
Terapeutické indikace:
Prsa cancerDocetaxel Teva Pharma v monoterapii je indikován k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu po selhání předchozí cytotoxické léčby. Předchozí chemoterapie by měla zahrnovat antracyklin nebo alkylační činidlo. Non-small-cell lung cancerDocetaxel Teva Pharma je indikován k léčbě pacientů s lokálně pokročilého nebo metastatického nemalobuněčného karcinomu plic po selhání předchozí chemoterapie. Docetaxel Teva Pharma v kombinaci s cisplatinou je indikován k léčbě pacientů s neresekovatelným, lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic u pacientů, kteří nebyli dříve léčeni chemoterapií pro toto onemocnění. Prostaty cancerDocetaxel Teva Pharma v kombinaci s prednizonem nebo prednizolonem je indikován k léčbě pacientů s hormon refrakterním karcinomem prostaty.
Přehled produktů:
Revision: 6
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002032
Datum autorizace:
2011-01-21
EMEA kód:
EMEA/H/C/002032

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

29-01-2014

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

29-01-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

29-01-2014

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

29-01-2014

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro pacienta

Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok

docetaxelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat,

protoţe obsahuje pro Vás důleţité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Docetaxel Teva Pharma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Docetaxel Teva Pharma užívat

Jak se Docetaxel Teva Pharma užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Docetaxel Teva Pharma uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Docetaxel Teva Pharma a k čemu se pouţívá

Název tohoto přípravku je Docetaxel Teva Pharma. Docetaxel je léčivá látka odvozená z jehličí tisu.

Docetaxel náleží ke skupině protinádorových léků zvaných taxoidy.

Docetaxel Teva Pharma Vám byl lékařem předepsán k léčbě nádoru prsu, zvláštní formy nádoru plic

(nemalobuněčný karcinom plic) a karcinomu prostaty:

Při léčbě pokročilého nádoru prsu může být podáván Docetaxel Teva Pharma samotný.

Při léčbě nádoru plic může být Docetaxel Teva Pharma podáván buď samotný nebo v kombinaci

s cisplatinou.

Při léčbě karcinomu prostaty je Docetaxel Teva Pharma podáván v kombinaci s prednizonem

nebo prednizolonem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, neţ začnete Docetaxel Teva Pharma pouţívat

NESMÍTE uţívat Docetaxel Teva Pharma, jestliţe

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na docetaxel nebo na kteroukoli další složku přípravku Docetaxel

Teva Pharma

je počet Vašich bílých krvinek příliš nízký

máte vážné postižení jater

Upozornění a opatření

Před každou léčbou přípravkem Docetaxel Teva Pharma Vám bude provedeno vyšetření krve pro

kontrolu, zda máte dostatečný počet krvinek a dobrou funkci jater pro užití přípravku Docetaxel Teva

Pharma. V případě poklesu bílých krvinek se u Vás může vyskytnout s tím spojená horečka nebo

infekce.

Máte-li potíže se zrakem, poraďte se s lékařem, lékárníkem v nemocnici nebo zdravotní sestrou.

Pokud se objeví problémy se zrakem, především rozmazané vidění, je zapotřebí oči a zrak ihned

vyšetřit.

Pokud zaznamenáte akutní nebo zhoršující se problémy s plícemi (horečka, dušnost nebo kašel),

informujte ihned svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru. Lékař může okamžitě zastavit Vaši

Přípavek již není registrován

léčbu.

Budete požádán/a, abyste užíval/a premedikaci sestávající z tablet kortikosteroidů k vnitřnímu užití

jako například dexametazon, a to jeden den před podáním přípravku Docetaxel Teva Pharma, a

pokračoval/a jeden nebo dva dny po podání, aby se minimalizovalo riziko některých nežádoucích

účinků, které se mohou objevit po podání infuze Docetaxel Teva Pharma. Jde zejména o alergické

reakce a zadržování tekutin (otoky rukou, nohou a dolních končetin nebo váhový přírůstek).

V průběhu léčby můžete dostávat další léky pomáhající udržet dostatečný počet krvinek.

Další léčivé přípravky a Docetaxel Teva Pharma

Prosím, informujte svého lékaře nebo nemocničního lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste

užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je to proto, že

Docetaxel Teva Pharma nebo jiné léčivé přípravky nemusí účinkovat tak, jak se předpokládá, a u Vás

se může spíše vyskytnout jejich nežádoucí účinek.

Těhotenství, kojení a fertilita

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Docetaxel Teva Pharma Vám NESMÍ být podáván, pokud jste těhotná nebo pokud to přímo nenařídí

Váš lékař.

Během léčby přípravkem Docetaxel Teva Pharma nesmíte otěhotnět a během léčby musíte používat

vhodnou antikoncepci, protože Docetaxel Teva Pharma může poškodit nenarozené dítě. Pokud byste

během léčby Docetaxel Teva Pharma zjistila, že jste těhotná, ihned informujte lékaře.

V průběhu léčby přípravkem Docetaxel Teva Pharma nesmíte kojit.

Muži, kteří jsou léčeni přípravkem Docetaxel Teva Pharma, by neměli během léčby a ještě dalších

6 měsíců po ukončení léčby počít dítě, a před léčbou by měli zvážit možnost konzervace spermatu,

protože docetaxel může poškozovat mužskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie zkoumající ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje dosud nebyly provedeny.

3.

Jak se Docetaxel Teva Pharma pouţívá

Docetaxel Teva Pharma Vám bude podán zdravotním odborníkem.

Obvyklé dávkování

Dávka léku bude záviset na Vaší hmotnosti a na celkovém stavu. Váš lékař vypočítá Váš tělesný

povrch ve čtverečných metrech (m

) a určí dávku léku, kterou dostanete.

Způsob a cesta podání

Docetaxel Teva Pharma Vám bude podán ve formě infuze do žíly (intravenózní podání). Infuze trvá

asi jednu hodinu, po tuto dobu budete v nemocnici.

Četnost podávání

Infuzi budete dostávat zpravidla jedenkrát za 3 týdny.

Přípavek již není registrován

Váš lékař může změnit dávku a četnost podávání v závislosti na Vašich krevních testech, celkovém

stavu a léčebné odpovědi na Docetaxel Teva Pharma. Zejména, prosím, informujte svého lékaře

v případě průjmu, vřídků v ústech, snížené citlivosti, mravenčení nebo brnění a dejte mu výsledky

Vašich krevních testů. Taková informace mu umožní rozhodnout, zda je nutné snížení dávky. Máte-li

jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo nemocničního

lékárníka.

4.

Moţné neţádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Lékař Vás na ně upozorní a vysvětlí Vám potenciální rizika a přínos Vaší léčby.

Nejčastěji uváděné nežádoucí účinky přípravku Docetaxel Teva Pharma podávaného samostatně jsou:

snížení počtu červených krvinek nebo bílých krvinek, alopecie, nausea (nevolnost), zvracení, vřídky v

ústech, průjem a únava.

Pokud je Docetaxel Teva Pharma podáván v kombinaci s jinými chemoterapeutiky, závažnost

nežádoucích účinků se může zvýšit.

V průběhu infuze v nemocnici se mohou objevit následující alergické reakce (mohou postihnout více

neţ 1 z 10 osob):

zčervenání, změny na kůži, svědění

tlak na hrudníku, dýchací obtíže

horečka nebo třesavka

bolest v zádech

nízký krevní tlak

Mohou se vyskytnout závažnější reakce.

Nemocniční personál bude v průběhu léčby pečlivě sledovat Váš stav. V případě, že se některý z

uvedených příznaků objeví, ihned je informujte.

V období mezi jednotlivými infuzemi přípravku Docetaxel Teva Pharma se mohou objevit následující

nežádoucí účinky a jejich frekvence se může lišit podle kombinace léčiv, kterou dostáváte:

Velmi časté (mohou postihnout více neţ 1 z 10 osob):

infekce, pokles počtu červených krvinek (anemie) nebo bílých krvinek (které jsou důležité v

obraně před infekcí) a krevních destiček

horečka: v tomto případě musíte ihned informovat lékaře

alergické reakce, jak jsou popsány výše

ztráta chuti k jídlu (anorexie)

nespavost

pocity snížené citlivosti nebo mravenčení nebo bolesti kloubů a svalů

bolest hlavy

změny ve vnímání chuti

zánět oka nebo zvýšená slzivost oka

otékání způsobené porušeným odtokem lymfy

dušnost

zvýšená nosní sekrece, zánět krku a nosu, kašel

krvácení z nosu

vřídky v ústech

žaludeční potíže včetně nevolnosti, zvracení a průjem, zácpa

bolest břicha

trávicí obtíže

ztráta vlasů (ve většině případů se normální růst zpravidla obnoví)

Přípavek již není registrován

zarudnutí nebo otok dlaní a chodidel, které může vést k olupování kůže (toto se může také

objevit na pažích, obličeji nebo na těle)

změna barvy nehtů, které se později mohou odlučovat

bolest svalů, bolest zad nebo kostí

změna nebo vynechání menstruace

otékání rukou, chodidel, nohou

únava; nebo příznaky podobné chřipce

přírůstek nebo úbytek hmotnosti

Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob):

kandidóza úst

dehydratace (ztráta a nedostatek vody v těle)

závratě

poruchy sluchu

pokles krevního tlaku, nepravidelná nebo zrychlená srdeční akce

selhání srdce

zánět jícnu

sucho v ústech

obtížné nebo bolestivé polykání

krvácivost

zvýšená hladina jaterních enzymů (proto je potřeba pravidelně provádět krevní testy)

Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob):

mdloby

v místě vpichu kožní reakce, flebitida (zánět žil) nebo otékání

zánět tlustého střeva, tenkého střeva; protržení střeva

krevní sraženiny

Neznámá frekvence:

intersticiální plicní nemoc (zánět plic způsobující kašel a potíže s dýcháním. Zánět plic se může

také vyskytnout v případech, kdy léčba docetaxelem probíhá současně s radioterapií)

pneumonie (plicní infekce)

fibróza plic (zajizvení a ztluštění tkáně plic s dušností)

rozmazané vidění v důsledku otoku oční sítnice (tzv. cystoidní makulární otok)

pokles hladiny sodíku v krvi.

Hlášení neţádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného

v Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Docetaxel Teva Pharma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na injekčních

lahvičkách.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípavek již není registrován

Připravený roztok (premix) je nutno použít ihned po přípravě. Bylo však prokázáno, že roztok premixu

je chemicky i fyzikálně stabilní po dobu 8 hodin při uchovávání buď při teplotě mezi 2

C a 8

C nebo

při pokojové teplotě (do 25 °C).

Infuzní roztok je nutno použít do 4 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co obsahuje injekční lahvička s koncentrátem Docetaxel Teva Pharma:

Léčivou látkou je docetaxelum. Jedna lahvička přípravku koncentrát obsahuje 20 mg

docetaxelu. Jeden ml koncentrátu obsahuje 27,73 mg docetaxelu.

Pomocnými látkami jsou polysorbát 80 a 25,1 % (hm.) bezvodého ethanolu.

Co obsahuje injekční lahvička s rozpouštědlem:

Voda na injekci.

Jak Docetaxel Teva Pharma vypadá a co obsahuje toto balení:

Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok je čirý viskózní, žlutý až

hnědožlutý roztok.

Jedno balení obsahuje:

lahvičku 6 ml z čirého skla s odtrhávacím (flip-off) víčkem obsahující 0,72 ml koncentrátu a

lahvičku 6 ml z čirého skla s odtrhávacím (flip-off) víčkem obsahující 1,28 ml rozpouštědla.

Drţitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nizozemsko

Výrobce:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

PO Box 552

2003 RN Haarlem, Nizozemsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő

Maďarsko

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

Sienkiewicza 25

99-300 Kutno

Polsko

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

Č.p. 305

747 70 Opava-Komárov

Česká republika

Přípavek již není registrován

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark ApS

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Drugsales Ltd

Τel: +356 21 419 070/1/2

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arznemittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 0289 17981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Sverige

Teva Sweden AB

Přípavek již není registrován

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Přípavek již není registrován

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ A POUŢITÍ PŘÍPRAVKU DOCETAXEL TEVA PHARMA 20 mg

KONCENTRÁTU A ROZPOUŠTĚDLA PRO INFUZNÍ ROZTOK

___________________________________________________________________________

Je důležité, abyste si přečetl/a celý obsah tohoto návodu buď před přípravou roztoku premixu

Docetaxel Teva Pharma, nebo před přípravou infuzního roztoku Docetaxel Teva Pharma.

1.

SLOŢENÍ

Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok je čirý, viskózní, žlutý až

žlutohnědý roztok obsahující bezvodý docetaxel v koncentraci 27,73 mg/ml v polysorbátu 80.

Rozpouštědlo pro Docetaxel Teva Pharma je voda na injekci.

2.

BALENÍ PŘÍPRAVKU

Docetaxel Teva Pharma se dodává jako jednodávková injekční lahvička.

Jedna krabička obsahuje jednu injekční lahvičku přípravku Docetaxel Teva Pharma (20 mg) a jednu

injekční lahvičku s odpovídajícím rozpouštědlem pro Docetaxel Teva Pharma.

Injekční lahvičky Docetaxel Teva Pharma uchovávejte při teplotě do 25 °C a chraňte je před světlem.

Docetaxel Teva Pharma se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

injekčních lahvičkách.

2.1.

Injekční lahvička s docetaxelem 20 mg:

Injekční lahvička pro docetaxel 20 mg má objem 6 ml, je z čirého skla a je opatřena

brombutylovým gumovým uzávěrem a odtrhávacím víčkem (flip-off cap).

Injekční lahvička pro docetaxel 20 mg obsahuje roztok docetaxelu v polysorbátu 80

v koncentraci 27,73 mg/ml.

Jedna injekční lahvička obsahuje 20 mg/0,72 ml roztoku docetaxelu v polysorbátu 80 o

koncentraci 27,73 mg/ml (plnicí objem: 24,4 mg/0,88 ml). Tento plnicí objem byl stanoven v

průběhu vývoje docetaxelu, aby byly nahrazeny ztráty při přípravě premixu (viz bod 4), které

jsou způsobeny zpěněním roztoku, adhezí na stěnách lahvičky a „mrtvým objemem“. Toto

přeplnění lahvičky zaručuje, že po naředění celým obsahem rozpouštědla přiloženého

k docetaxelu je minimální aspirovaný objem roztoku premixu s obsahem docetaxelu o

koncentraci 10 mg/ml 2 ml, což odpovídá udávanému množství 20 mg na lahvičku.

2.2

Injekční lahvička s rozpouštědlem pro docetaxel 20 mg:

Injekční lahvička s rozpouštědlem pro docetaxel 20 mg má obsah 6 ml, je z čirého skla a je

opatřena brombutylovým gumovým uzávěrem a odtrhávacím víčkem (flip-off cap).

Složení rozpouštědla pro docetaxel je voda na injekci.

Jedna injekční lahvička s rozpouštědlem obsahuje 1,28 ml vody na injekci (plnící

objem: 1,71 ml). Přidáním celého obsahu lahvičky rozpouštědla k obsahu lahvičky přípravku

Docetaxel Teva Pharma 20 mg se zajistí koncentrace premixu docetaxelu 10 mg/ml.

3.

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Přípavek již není registrován

Docetaxel Teva Pharma je cytostatikum, a stejně jako s ostatními potenciálně toxickými látkami, je při

manipulaci a přípravě roztoků Docetaxel Teva Pharma nutno dodržovat zásady pro bezpečnou práci

s cytostatiky. Doporučuje se použití rukavic.

Při potřísnění kůže koncentrátem, roztokem premixu nebo infuzním roztokem přípravku Docetaxel

Teva Pharma ihned omyjte zasažené místo důkladně vodou a mýdlem. Při kontaktu koncentrátu,

roztoku premixu nebo infuzního roztoku přípravku Docetaxel Teva Pharma se sliznicemi se

doporučuje důkladný výplach postiženého místa proudem vody.

4.

PŘÍPRAVA PRO NITROŢILNÍ PODÁNÍ

4.1.

Příprava roztoku premixu přípravku Docetaxel Teva Pharma (10 mg docetaxelu/ml)

4.1.1 Pokud uchováváte lahvičky v chladničce, ponechejte potřebný počet balení přípravku

Docetaxel Teva Pharma stát při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 5 minut.

4.1.2. Injekční stříkačkou s jehlou asepticky aspirujte z nakloněné lahvičky celý obsah lahvičky

s rozpouštědlem pro Docetaxel Teva Pharma.

4.1.3. Celý obsah injekční stříkačky vstříkněte do příslušné lahvičky přípravku Docetaxel Teva

Pharma.

4.1.4 Jehlu se stříkačkou vytáhněte a obsah lahvičky promíchejte opakovaným překlápěním lahvičky

po dobu nejméně 45 sekund. Neprotřepávejte.

4.1.5. Lahvičku s roztokem premixu ponechejte stát při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 5 minut

a poté zkontrolujte, zda je roztok homogenní a čirý (zpěnění roztoku je i po uplynutí 5 minut

normální vzhledem k obsahu polysorbátu 80 ve složení).

Roztok premixu obsahuje docetaxel v koncentraci 10 mg/ml a měl by být použit ihned po

přípravě. Bylo ale prokázáno, že premix je chemicky i fyzikálně stabilní 8 hodin při uchovávání

buď při teplotě mezi 2 °C a 8 °C nebo při pokojové teplotě (do 25 °C).

4.2.

Příprava infuzního roztoku

4.2.1. Požadovaná dávka docetaxelu pro pacienta může vyžadovat více než 1 lahvičku s premixem.

Na základě požadované dávky pro pacienta vyjádřené v mg, aspirujte za aseptických podmínek

kalibrovanou injekční stříkačkou s jehlou odpovídající objem premixu, obsahující koncentraci

docetaxelu 10 mg/ml z odpovídajícího počtu lahviček s premixem. Například dávka 140 mg

docetaxelu vyžaduje 14 ml roztoku premixu.

4.2.2. Vstříkněte požadovaný objem premixu do 250 ml non-PVC infuzního vaku obsahující buď 5%

roztok glukózy nebo 0,9% infuzní roztok chloridu sodného (9 mg/ml). Pokud by byla potřeba

vyšší dávka než 200 mg docetaxelu, použijte větší objem infuzních nádob tak, aby koncentrace

infuzního roztoku nebyla vyšší než 0,74 mg/ml.

4.2.3. Ručně promíchejte infuzní vak nebo láhev otáčivým pohybem.

4.2.4 Infuzní roztok přípravku Docetaxel Teva Pharma je nutno použít během 4 hodin a musí být

asepticky podán formou jednohodinové infuze při pokojové teplotě (do 25 °C) a normálních

světelných podmínkách.

4.2.5. Jako u všech parenterálních přípravků je nutno roztok premixu i infuzní roztok přípravku

Docetaxel Teva Pharma před podáním ještě vizuálně zkontrolovat, nelze použít roztoky

obsahující sraženiny. Takové roztoky musí být vyřazeny.

Přípavek již není registrován

5.

LIKVIDACE

Veškerý materiál použitý pro naředění i podání infuze je třeba zlikvidovat v souladu se standardními

postupy. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Přípavek již není registrován

Příbalová informace: informace pro pacienta

Docetaxel Teva Pharma 80 mg koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok

docetaxelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat,

protoţe obsahuje pro Vás důleţité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Docetaxel Teva Pharma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Docetaxel Teva Pharma užívat

Jak se Docetaxel Teva Pharma užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Docetaxel Teva Pharma uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Docetaxel Teva Pharma a k čemu se pouţívá

Název tohoto přípravku je Docetaxel Teva Pharma. Docetaxel je léčivá látka odvozená z jehličí tisu.

Docetaxel náleží ke skupině protinádorových léků zvaných taxoidy.

Docetaxel Teva Pharma Vám byl lékařem předepsán k léčbě nádoru prsu, zvláštní formy nádoru plic

(nemalobuněčný karcinom plic) a karcinomu prostaty:

Při léčbě pokročilého nádoru prsu může být podáván Docetaxel Teva Pharma samotný.

Při léčbě nádoru plic může být Docetaxel Teva Pharma podáván buď samotný nebo v kombinaci

s cisplatinou.

Při léčbě karcinomu prostaty je Docetaxel Teva Pharma podáván v kombinaci s prednizonem

nebo prednizolonem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, neţ začnete Docetaxel Teva Pharma pouţívat

NESMÍTE uţívat Docetaxel Teva Pharma, jestliţe

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na docetaxel nebo na kteroukoli další složku přípravku Docetaxel

Teva Pharma

je počet Vašich bílých krvinek příliš nízký

máte vážné postižení jater

Upozornění a opatření

Před každou léčbou přípravkem Docetaxel Teva Pharma Vám bude provedeno vyšetření krve pro

kontrolu, zda máte dostatečný počet krvinek a dobrou funkci jater pro užití přípravku Docetaxel Teva

Pharma. V případě poklesu bílých krvinek se u Vás může vyskytnout s tím spojená horečka nebo

infekce.

Máte-li potíže se zrakem, poraďte se s lékařem, lékárníkem v nemocnici nebo zdravotní sestrou.

Pokud se objeví problémy se zrakem, především rozmazané vidění, je zapotřebí oči a zrak ihned

vyšetřit.

Pokud zaznamenáte akutní nebo zhoršující se problémy s plícemi (horečka, dušnost nebo kašel),

informujte ihned svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru. Lékař může okamžitě zastavit Vaši

Přípavek již není registrován

léčbu.

Budete požádán/a, abyste užíval/a premedikaci sestávající z tablet kortikosteroidů k vnitřnímu užití

jako například dexametazon, a to jeden den před podáním přípravku Docetaxel Teva Pharma, a

pokračoval/a jeden nebo dva dny po podání, aby se minimalizovalo riziko některých nežádoucích

účinků, které se mohou objevit po podání infuze Docetaxel Teva Pharma. Jde zejména o alergické

reakce a zadržování tekutin (otoky rukou, nohou a dolních končetin nebo váhový přírůstek).

V průběhu léčby můžete dostávat další léky pomáhající udržet dostatečný počet krvinek.

Další léčivé přípravky a Docetaxel Teva Pharma

Prosím, informujte svého lékaře nebo nemocničního lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste

užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je to proto, že

Docetaxel Teva Pharma nebo jiné léčivé přípravky nemusí účinkovat tak, jak se předpokládá, a u Vás

se může spíše vyskytnout jejich nežádoucí účinek.

Těhotenství, kojení a fertilita

Poraďte se se svým lékařem dříve než začnete užívat jakýkoliv lék.

Docetaxel Teva Pharma Vám NESMÍ být podáván, pokud jste těhotná nebo pokud to přímo nenařídí

Váš lékař.

Během léčby přípravkem Docetaxel Teva Pharma nesmíte otěhotnět a během léčby musíte používat

vhodnou antikoncepci, protože Docetaxel Teva Pharma může poškodit nenarozené dítě. Pokud byste

během léčby Docetaxel Teva Pharma zjistila, že jste těhotná, ihned informujte lékaře.

V průběhu léčby přípravkem Docetaxel Teva Pharma nesmíte kojit.

Muži, kteří jsou léčeni přípravkem Docetaxel Teva Pharma, by neměli během léčby a ještě dalších

6 měsíců po ukončení léčby počít dítě, a před léčbou by měli zvážit možnost konzervace spermatu,

protože docetaxel může poškozovat mužskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie zkoumající ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje dosud nebyly provedeny.

3.

Jak se Docetaxel Teva Pharma pouţívá

Docetaxel Teva Pharma Vám bude podán zdravotním odborníkem.

Obvyklé dávkování

Dávka léku bude záviset na Vaší hmotnosti a na celkovém stavu. Váš lékař vypočítá Váš tělesný

povrch ve čtverečných metrech (m

) a určí dávku léku, kterou dostanete.

Způsob a cesta podání

Docetaxel Teva Pharma Vám bude podán ve formě infuze do žíly (intravenózní podání). Infuze trvá

asi jednu hodinu, po tuto dobu budete v nemocnici.

Četnost podávání

Infuzi budete dostávat zpravidla jedenkrát za 3 týdny.

Přípavek již není registrován

Váš lékař může změnit dávku a četnost podávání v závislosti na Vašich krevních testech, celkovém

stavu a léčebné odpovědi na Docetaxel Teva Pharma. Zejména, prosím, informujte svého lékaře

v případě průjmu, vřídků v ústech, snížené citlivosti, mravenčení nebo brnění a dejte mu výsledky

Vašich krevních testů. Taková informace mu umožní rozhodnout, zda je nutné snížení dávky. Máte-li

jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo nemocničního

lékárníka.

4.

Moţné neţádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Lékař Vás na ně upozorní a vysvětlí Vám potenciální rizika a přínos Vaší léčby.

Nejčastěji uváděné nežádoucí účinky přípravku Docetaxel Teva Pharma podávaného samostatně jsou:

snížení počtu červených krvinek nebo bílých krvinek, alopecie, nausea (nevolnost), zvracení, vřídky v

ústech, průjem a únava.

Pokud je Docetaxel Teva Pharma podáván v kombinaci s jinými chemoterapeutiky, závažnost

nežádoucích účinků se může zvýšit.

V průběhu infuze v nemocnici se mohou objevit následující alergické reakce (mohou postihnout více

neţ 1 z 10 osob):

zčervenání, změny na kůži, svědění

tlak na hrudníku, dýchací obtíže

horečka nebo třesavka

bolest v zádech

nízký krevní tlak

Mohou se vyskytnout závažnější reakce.

Nemocniční personál bude v průběhu léčby pečlivě sledovat Váš stav. V případě, že se některý z

uvedených příznaků objeví, ihned je informujte.

V období mezi jednotlivými infuzemi přípravku Docetaxel Teva Pharma se mohou objevit následující

nežádoucí účinky a jejich frekvence se může lišit podle kombinace léčiv, kterou dostáváte:

Velmi časté (mohou postihnout více neţ 1 z 10 osob):

infekce, pokles počtu červených krvinek (anemie) nebo bílých krvinek (které jsou důležité v

obraně před infekcí) a krevních destiček

horečka: v tomto případě musíte ihned informovat lékaře

alergické reakce, jak jsou popsány výše

ztráta chuti k jídlu (anorexie)

nespavost

pocity snížené citlivosti nebo mravenčení nebo bolesti kloubů a svalů

bolest hlavy

změny ve vnímání chuti

zánět oka nebo zvýšená slzivost oka

otékání způsobené porušeným odtokem lymfy

dušnost

zvýšená nosní sekrece, zánět krku a nosu, kašel

krvácení z nosu

vřídky v ústech

žaludeční potíže včetně nevolnosti, zvracení a průjem, zácpa

bolest břicha

trávicí obtíže

ztráta vlasů (ve většině případů se normální růst zpravidla obnoví)

Přípavek již není registrován

zarudnutí nebo otok dlaní a chodidel, které může vést k olupování kůže (toto se může také

objevit na pažích, obličeji nebo na těle)

změna barvy nehtů, které se později mohou odlučovat

bolest svalů, bolest zad nebo kostí

změna nebo vynechání menstruace

otékání rukou, chodidel, nohou

únava; nebo příznaky podobné chřipce

přírůstek nebo úbytek hmotnosti

Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob):

kandidóza úst

dehydratace (ztráta a nedostatek vody v těle)

závratě

poruchy sluchu

pokles krevního tlaku, nepravidelná nebo zrychlená srdeční akce

selhání srdce

zánět jícnu

sucho v ústech

obtížné nebo bolestivé polykání

krvácivost

zvýšená hladina jaterních enzymů (proto je potřeba pravidelně provádět krevní testy)

Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob):

mdloby

v místě vpichu kožní reakce, flebitida (zánět žil) nebo otékání

zánět tlustého střeva, tenkého střeva; protržení střeva

krevní sraženiny

Neznámá frekvence:

intersticiální plicní nemoc (zánět plic způsobující kašel a potíže s dýcháním. Zánět plic se může

také vyskytnout v případech, kdy léčba docetaxelem probíhá současně s radioterapií)

pneumonie (plicní infekce)

fibróza plic (zajizvení a ztluštění tkáně plic s dušností)

rozmazané vidění v důsledku otoku oční sítnice (tzv. cystoidní makulární otok)

pokles hladiny sodíku v krvi.

Hlášení neţádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného

v Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Docetaxel Teva Pharma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na injekčních

lahvičkách.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípavek již není registrován

Připravený roztok (premix) je nutno použít ihned po přípravě. Bylo však prokázáno, že roztok premixu

je chemicky i fyzikálně stabilní po dobu 8 hodin při uchovávání buď při teplotě mezi 2 °C a 8 °C nebo

při pokojové teplotě (do 25 °C).

Infuzní roztok je nutno použít do 4 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co obsahuje injekční lahvička s koncentrátem Docetaxel Teva Pharma:

Léčivou látkou je docetaxelum. Jedna lahvička přípravku koncentrát obsahuje 80 mg

docetaxelu. Jeden ml koncentrátu obsahuje 27,73 mg docetaxelu.

Pomocnými látkami jsou polysorbát 80 a 25,1 % (hm.) bezvodého ethanolu.

Co obsahuje injekční lahvička s rozpouštědlem:

Voda na injekci.

Jak Docetaxel Teva Pharma vypadá a co obsahuje toto balení:

Docetaxel Teva Pharma 80 mg koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok je čirý viskózní, žlutý až

hnědožlutý roztok.

Jedno balení obsahuje:

lahvičku 15 ml z čirého skla s odtrhávacím (flip-off) víčkem obsahující 2,88 ml koncentrátu a

lahvičku 15 ml z čirého skla s odtrhávacím (flip-off) víčkem obsahující 5,12 ml rozpouštědla.

Drţitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nizozemsko

Výrobce:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

PO Box 552

2003 RN Haarlem, Nizozemsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő

Maďarsko

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

Sienkiewicza 25

99-300 Kutno

Polsko

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

Č.p. 305

747 70 Opava-Komárov

Česká republika

Přípavek již není registrován

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark ApS

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Drugsales Ltd

Τel: +356 21 419 070/1/2

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 0289 17981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Sverige

Teva Sweden AB

Přípavek již není registrován

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Přípavek již není registrován

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ A POUŢITÍ PŘÍPRAVKU DOCETAXEL TEVA PHARMA 80 mg

KONCENTRÁTU A ROZPOUŠTĚDLA PRO INFUZNÍ ROZTOK

___________________________________________________________________________

Je důležité, abyste si přečetl/a celý obsah tohoto návodu buď před přípravou roztoku premixu

Docetaxel Teva Pharma, nebo před přípravou infuzního roztoku Docetaxel Teva Pharma.

1.

SLOŢENÍ

Docetaxel Teva Pharma 80 mg koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok je čirý, viskózní, žlutý až

žlutohnědý roztok obsahující bezvodý docetaxel v koncentraci 27,73 mg/ml v polysorbátu 80.

Rozpouštědlo pro Docetaxel Teva Pharma je voda na injekci.

2.

BALENÍ PŘÍPRAVKU

Docetaxel Teva Pharma se dodává jako jednodávková injekční lahvička.

Jedna krabička obsahuje jednu injekční lahvičku přípravku Docetaxel Teva Pharma (80 mg) a jednu

injekční lahvičku s odpovídajícím rozpouštědlem pro Docetaxel Teva Pharma.

Injekční lahvičky Docetaxel Teva Pharma uchovávejte při teplotě do 25 °C a chraňte je před světlem.

Docetaxel Teva Pharma se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

injekčních lahvičkách.

2.1

Injekční lahvička s docetaxelem 80 mg:

Injekční lahvička pro docetaxel 80 mg má objem 15 ml, je z čirého skla a je opatřena

brombutylovým gumovým uzávěrem a odtrhávacím víčkem (flip-off cap).

Injekční lahvička pro docetaxel 80 mg obsahuje roztok docetaxelu v polysorbátu 80

v koncentraci 27,73 mg/ml.

Jedna injekční lahvička obsahuje 80 mg/2,88 ml roztoku docetaxelu v polysorbátu 80 o

koncentraci 27,73 mg/ml (plnicí objem: 94,4 mg/3,40 ml). Tento plnicí objem byl stanoven

v průběhu vývoje docetaxelu, aby byly nahrazeny ztráty při přípravě premixu (viz bod 4), které

jsou způsobeny zpěněním roztoku, adhezí na stěnách lahvičky a „mrtvým objemem“. Toto

přeplnění lahvičky zaručuje, že po naředění celým obsahem rozpouštědla přiloženého

k docetaxelu je minimální aspirovaný objem roztoku premixu s obsahem docetaxelu o

koncentraci 10 mg/ml 8 ml, což odpovídá udávanému množství 80 mg na lahvičku.

2.2

Injekční lahvička s rozpouštědlem pro docetaxel 80 mg:

Injekční lahvička s rozpouštědlem pro docetaxel 80 mg má obsah 15 ml, je z čirého skla a je

opatřena brombutylovým gumovým uzávěrem a odtrhávacím víčkem (flip-off cap).

Složení rozpouštědla pro docetaxel je voda na injekci.

Jedna injekční lahvička s rozpouštědlem obsahuje 5,12 ml vody na injekci (plnící objem:

6,29 ml). Přidáním celého obsahu lahvičky rozpouštědla k obsahu lahvičky přípravku Docetaxel

Teva Pharma 80 mg se zajistí koncentrace premixu docetaxelu 10 mg/ml.

3.

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Přípavek již není registrován

Docetaxel Teva Pharma je cytostatikum, a stejně jako s ostatními potenciálně toxickými látkami, je při

manipulaci a přípravě roztoků Docetaxel Teva Pharma nutno dodržovat zásady pro bezpečnou práci

s cytostatiky. Doporučuje se použití rukavic.

Při potřísnění kůže koncentrátem, roztokem premixu nebo infuzním roztokem přípravku Docetaxel

Teva Pharma ihned omyjte zasažené místo důkladně vodou a mýdlem. Při kontaktu koncentrátu,

roztoku premixu nebo infuzního roztoku přípravku Docetaxel Teva Pharma se sliznicemi se

doporučuje důkladný výplach postiženého místa proudem vody.

4.

PŘÍPRAVA PRO NITROŢILNÍ PODÁNÍ

4.1.

Příprava roztoku premixu přípravku Docetaxel Teva Pharma (10 mg docetaxelu/ml)

4.1.1 Pokud uchováváte lahvičky v chladničce, ponechejte potřebný počet balení přípravku

Docetaxel Teva Pharma stát při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 5 minut.

4.1.2. Injekční stříkačkou s jehlou asepticky aspirujte z nakloněné lahvičky celý obsah lahvičky s

rozpouštědlem pro Docetaxel Teva Pharma.

4.1.3. Celý obsah injekční stříkačky vstříkněte do příslušné lahvičky přípravku Docetaxel Teva

Pharma.

4.1.4 Jehlu se stříkačkou vytáhněte a obsah lahvičky promíchejte opakovaným překlápěním lahvičky

po dobu nejméně 45 sekund. Neprotřepávejte.

4.1.5. Lahvičku s roztokem premixu ponechejte stát při pokojové teplotě (do 25 °C) po dobu 5 minut

a poté zkontrolujte, zda je roztok homogenní a čirý (zpěnění roztoku je i po uplynutí 5 minut

normální vzhledem k obsahu polysorbátu 80 ve složení).

Roztok premixu obsahuje docetaxel v koncentraci 10 mg/ml a měl by být použit ihned po

přípravě. Bylo ale prokázáno, že premix je chemicky i fyzikálně stabilní 8 hodin při uchovávání

buď při teplotě mezi 2 °C a 8 °C nebo při pokojové teplotě (do 25 °C).

4.2.

Příprava infuzního roztoku

4.2.1. Požadovaná dávka docetaxelu pro pacienta může vyžadovat více než 1 lahvičku s premixem.

Na základě požadované dávky pro pacienta vyjádřené v mg, aspirujte za aseptických podmínek

kalibrovanou injekční stříkačkou s jehlou odpovídající objem premixu, obsahující koncentraci

docetaxelu 10 mg/ml z odpovídajícího počtu lahviček s premixem. Například dávka 140 mg

docetaxelu vyžaduje 14 ml roztoku premixu.

4.2.2. Vstříkněte požadovaný objem premixu do 250 ml non-PVC infuzního vaku obsahující buď 5%

roztok glukózy nebo 0,9% infuzní roztok chloridu sodného (9 mg/ml). Pokud by byla potřeba

vyšší dávka než 200 mg docetaxelu, použijte větší objem infuzních nádob tak, aby koncentrace

infuzního roztoku nebyla vyšší než 0,74 mg/ml.

4.2.3. Ručně promíchejte infuzní vak nebo láhev otáčivým pohybem.

4.2.4 Infuzní roztok přípravku Docetaxel Teva Pharma je nutno použít během 4 hodin a musí být

asepticky podán formou jednohodinové infuze při pokojové teplotě (do 25 °C) a normálních

světelných podmínkách.

4.2.5. Jako u všech parenterálních přípravků je nutno roztok premixu i infuzní roztok přípravku

Docetaxel Teva Pharma před podáním ještě vizuálně zkontrolovat, nelze použít roztoky

obsahující sraženiny. Takové roztoky musí být vyřazeny.

Přípavek již není registrován

5.

LIKVIDACE

Veškerý materiál použitý pro naředění i podání infuze je třeba zlikvidovat v souladu se standardními

postupy. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Docetaxel Teva Pharma 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŢENÍ

Jedna jednodávková lahvička Docetaxel Teva Pharma koncentrát obsahuje 20 mg docetaxelum

(bezvodého). Jeden ml koncentrátu obsahuje 27,73 mg docetaxelu.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna lahvička koncentrátu obsahuje 25,1 % (hm.) bezvodého ethanolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok.

Koncentrát je čirý viskózní, žlutý až hnědožlutý roztok.

Rozpouštědlo je bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Karcinom prsu

Docetaxel Teva Pharma v monoterapii je indikován k léčbě nemocných s lokálně pokročilým nebo

metastazujícím karcinomem prsu po selhání předchozí cytotoxické léčby. Předchozí chemoterapie by

měla zahrnovat antracyklin nebo alkylační látku.

Nemalobuněčný karcinom plic

Docetaxel Teva Pharma je indikován k léčbě nemocných s lokálně pokročilým nebo metastazujícím

nemalobuněčným karcinomem plic po selhání předchozí chemoterapie.

Docetaxel Teva Pharma v kombinaci s cisplatinou je indikován k léčbě nemocných s

neresekovatelným, lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic, kteří

dosud pro toto onemocnění nebyli léčení chemoterapií.

Karcinom prostaty

Docetaxel Teva Pharma v kombinaci s prednizonem nebo prednizolonem je indikován k léčbě

nemocných s metastatickým karcinomem prostaty neodpovídajícím na hormonální léčbu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Použití docetaxelu by mělo být omezeno pro jednotky specializované na podání cytotoxické

chemoterapie. Docetaxel by se měl podávat pouze pod dohledem kvalifikovaného onkologa

(viz bod 6.6).

Doporučená dávka

Při léčbě karcinomu prsu a nemalobuněčného karcinomu plic je možno podat, pokud není

kontraindikována, premedikaci sestávající z perorálního kortikosteroidu, jako například dexametazon

Přípavek již není registrován

16 mg denně (to je 8 mg dvakrát denně) po dobu 3 dnů počínaje jeden den před aplikací docetaxelu

(viz bod 4.4). Za účelem zmírnění hematologické toxicity může být profylakticky podán G-CSF.

U karcinomu prostaty je při současném podávání prednizonu nebo prednizolonu doporučena

premedikace perorálním dexametazonem 8 mg 12 hodin, 3 hodiny a 1 hodinu před infuzí docetaxelu

(viz bod 4.4).

Docetaxel je podáván v jednohodinové infuzi jednou za 3 týdny.

Karcinom prsu

K léčbě nemocných s lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním je doporučená dávka

docetaxelu 100 mg/m

v monoterapii.

Nemalobuněčný karcinom plic

Pro nemocné léčené pro nemalobuněčný karcinom plic bez předchozí chemoterapie je doporučen

docetaxel v dávce 75 mg/m

bezprostředně následovaný cisplatinou v dávce 75 mg/m

po dobu 30-

60 minut. K léčbě po selhání předchozí chemoterapie obsahující platinu je doporučena dávka

docetaxelu 75 mg/m

v monoterapii.

Karcinom prostaty

Doporučená dávka docetaxelu je 75 mg/m

. Prednizon nebo prednizolon v dávce 5 mg dvakrát denně

perorálně je podáván kontinuálně (viz bod 5.1).

Úprava dávky v průběhu léčby

Obecně

Docetaxel lze podávat jen při počtu neutrofilů ≥ 1 500 buněk/mm

U pacientů, u kterých došlo k febrilní neutropenii, k poklesu počtu neutrofilů < 500 buněk/mm

dobu delší než jeden týden, k závažným nebo rozsáhlým kožním reakcím nebo závažné periferní

neuropatii v průběhu léčby docetaxelem, by mělo být dávkování docetaxelu sníženo ze 100 mg/m

75 mg/m

a/nebo ze 75 mg/m

na 60 mg/m

. Pokud i po snížení dávky na 60 mg/m

reaguje pacient

stejně, měla by být léčba ukončena.

V kombinaci s cisplatinou

U nemocných léčených počáteční dávkou 75 mg/m

v kombinaci s cisplatinou, jejichž nejnižší

hodnota počtu trombocytů v předcházejícím cyklu chemoterapie je < 25 000 buněk/mm

, nebo u

nemocných s výskytem febrilní neutropenie, nebo u nemocných se závažnou ne-hematologickou

toxicitou, je doporučeno snížení dávky docetaxelu v následujících cyklech na 65 mg/m

. Pro úpravu

dávek cisplatiny viz příslušný souhrn údajů o přípravku.

Zvláštní skupiny

Nemocní s poškozením jater

Na základě farmakokinetických údajů z léčby docetaxelem dávkou 100 mg/m

v monoterapii, je u

pacientů se zvýšenou hladinou transaminázy (ALT a/nebo AST) na více než 1,5násobek horní hranice

normy (HHN) a současného zvýšení alkalické fosfatázy na více než 2,5násobek HHN doporučená

dávka docetaxelu 75 mg/m

(viz body 4.4 a 5.2). U pacientů s hladinou sérového bilirubinu vyšší než

HHN a/nebo hladinou ALT a AST vyšší než 3,5násobek HHN ve spojení s hladinou alkalické

fosfatázy vyšší než 6násobek HHN nelze doporučit ani snížení dávky a docetaxel, mimo přísně

odůvodněné případy, nelze podávat.

Pediatrická populace

U dětí ve věku od 1 měsíce a mladších 18 let nebyla zatím stanovena bezpečnost a účinnost přípravku

Docetaxel Teva Pharma v léčbě karcinomu nosohltanu.

U pediatrické populace není relevantní použití přípravku Docetaxel Teva Pharma v indikacích

karcinomu prsu, nemalobuněčného karcinomu plic a karcinomu prostaty.

Přípavek již není registrován

Starší pacienti

Na základě analýzy farmakokinetiky u této skupiny pacientů nejsou pro podávání u starších osob

žádné zvláštní pokyny.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6.1.

Docetaxel se nesmí podávat pacientům s

1 500 buněk/mm

Docetaxel se nesmí podávat pacientům s těžkým poškozením jater, protože zde nejsou k dispozici

žádné údaje (viz body 4.2 a 4.4).

V platnosti jsou kontraindikace ostatních přípravků, pokud jsou s docetaxelem kombinovány.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro pouţití

U nemocných s karcinomem prsu a nemalobuněčným karcinomem plic může premedikace perorálně

podaným kortikosteroidem, jako je dexametazon v dávce 16 mg denně (to je 8 mg dvakrát denně) po

dobu 3 dnů s počátkem 1 den před podáním docetaxelu, pokud není kontraindikována, snížit výskyt a

závažnost retence tělesných tekutin a závažnost hypersenzitivních reakcí. U nemocných s karcinomem

prostaty se premedikuje 8 mg dexametazonu per os podaných 12 hodin, 3 hodiny a 1 hodinu před

infuzí docetaxelu (viz bod 4.2).

Hematologie

Nejčastějším nežádoucím účinkem docetaxelu je neutropenie. K největšímu poklesu počtu neutrofilů

dochází v průměru 7 dnů po podání docetaxelu, tento interval však může být kratší u pacientů s

předchozí intenzivní chemoterapií. U všech pacientů, kterým je podáván docetaxel, by se mělo

provádět časté monitorování úplného krevního obrazu. Pacientům by se měl docetaxel podávat znovu

až po vzestupu počtu neutrofilů na ≥ 1 500 buněk/mm

(viz bod 4.2).

V případě závažné neutropenie (< 500 buněk/mm

po dobu sedmi nebo více dnů) v průběhu léčby

docetaxelem se doporučuje pro další cykly snížení dávky nebo použití příslušných symptomatických

opatření (viz bod 4.2).

U pacientů léčených docetaxelem v kombinaci s cisplatinou a 5-fluorouracilem (TCF) se febrilní

neutropenie a infekce na základě neutropenie vyskytovaly v menší míře, pokud tito pacienti dostávali

profylakticky G-CSF. Pacienti léčení TCF by měli profylakticky dostávat G-CSF, aby se snížilo riziko

komplikované neutropenie (febrilní neutropenie, prolongovaná neutropenie a infekce na základě

neutropenie). Pacienti dostávající TCF by měli být pečlivě monitorováni (viz bod 4.2 a 4.8).

U pacientů léčených docetaxelem v kombinaci s doxorubicinem a cyklofofamidem (TAC) se febrilní

neutropenie a/nebo neutropenická infekce vyskytovaly v menší míře než u pacientů, kteří primárně

dostávali profylakticky G-CSF. Primární profylaktické podání G-CSF by mělo být zváženo u pacientů,

kteří podstupují adjuvantní léčbu karcinomu prsu podáváním TAC, aby bylo zmírněno riziko

komplikované neutropenie (febrilní neutropenie, prolongované neutropenie nebo neutropické infekce).

Pacienti, kteří dostávají TAC, musí být důkladně sledováni (viz bod 4.2 a 4.8).

Hypersenzitivní reakce

Pacienti by měli být pozorně sledováni, zda u nich zejména v průběhu první a druhé infuze nedochází

k hypersenzitivním reakcím. Hypersenzitivní reakce se mohou vyskytnout v průběhu několika málo

minut po počátku infuze docetaxelu. Měly by proto být k dispozici prostředky pro léčbu hypotenze a

bronchospasmu. Pokud dojde k hypersenzitivní reakci s lehčími symptomy, jako je zarudnutí nebo

lokalizovaná kožní reakce, není to důvodem k přerušení léčby. Těžké reakce, jako je těžká hypotenze,

Přípavek již není registrován

bronchospasmus nebo generalizovaná vyrážka či erytém, však vyžadují okamžité přerušení léčby

docetaxelem a zahájení odpovídající léčby. Pacientům, u kterých se vyvinula závažná hypersenzitivní

reakce, by neměl být docetaxel znovu podáván.

Kožní reakce

Byl popsán lokalizovaný kožní erytém na končetinách (dlaně a chodidla) spolu s edémem s následnou

deskvamací. Byly pozorovány závažné symptomy jako je vyrážka s následnou deskvamací vedoucí k

přerušení nebo ukončení léčby docetaxelem (viz bod 4.2).

Retence tekutin

Pacienty s těžkou retencí tekutin ve formě pleurálního výpotku, perikardiálního výpotku nebo ascitu je

nutno pečlivě monitorovat.

Respirační poruchy

Byly hlášeny případy syndromu akutní dechové tísně, intersticiální pneumonie/pneumonitidy,

intersticiálního plicního onemocnění, plicní fibrózy a respiračního selhání, které mohou být fatální.

U pacientů léčených současně radioterapií byla hlášena radiační pneumonitida.

V případě nového výskytu nebo zhoršení plicních příznaků má být pacient pečlivě monitorován,

neodkladně vyšetřen a léčen odpovídajícím způsobem. Doporučuje se přerušit léčbu docetaxelem,

dokud není stanovena diagnóza. Včasné zahájení podpůrné léčby může zlepšit stav onemocnění.

Přínos opětovného zahájení léčby musí být důkladně zvážen.

Pacienti s poškozením jater

U pacientů léčených docetaxelem v dávce 100 mg/m

v monoterapii, kteří mají hodnoty sérových

transamináz (ALT a/nebo AST) vyšší než 1,5násobek HHN a současně hladinu alkalické fosfatázy

více než 2,5násobek HHN, existuje vyšší riziko rozvoje závažných nežádoucích účinků, jako jsou

toxická úmrtí včetně sepse a krvácení ze zažívacího traktu, které může být fatální; dále febrilní

neutropenie, infekce, trombocytopenie, stomatitida a astenie. Proto je u pacientů se zvýšenými

hodnotami jaterních testů (JT) doporučená dávka docetaxelu 75 mg/m

. Hodnoty JT by se měly

stanovit jak před zahájením terapie, tak před každým dalším cyklem (viz bod 4.2).

U pacientů s hladinou sérového bilirubinu vyšší než HHN a/nebo s hodnotami ALT a AST 3,5krát

vyššími než HHN se současnými hodnotami alkalické fosfatázy 6násobně vyššími něž HHN nelze již

doporučit ani snížení dávky a docetaxel mimo přísně odůvodněné případy nelze podávat.

V klíčové klinické studie v léčbě pacientů s adenokarcinomem žaludku kombinací s cisplatinou a 5-

fluorouracilem byli vyloučeni pacienti s ALT a/nebo AST > 1,5 x ULN společně s alkalickou

fosfatázou > 2,5 x ULN a bilirubinem > 1 x ULN; u těchto pacientů nelze doporučit žádné snížení

dávky a docetaxel by neměl být použit, pokud není přísně indikován. V dalších indikacích nejsou

dostupné žádné údaje pro pacienty s poškozením jater léčené docetaxelem v kombinaci.

Nemocní s poškozením ledvin

Nejsou k dispozici žádné údaje o nemocných s těžkým poškozením ledvin léčených docetaxelem.

Nervový systém

Rozvoj závažné periferní neurotoxicity vyžaduje snížení dávky (viz bod 4.2).

Kardiotoxicita

U nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s trastuzumabem bylo pozorováno srdeční selhání,

zejména po léčbě obsahující antracykliny (doxorubicin nebo epirubicin). Selhání může být středně

těžké až těžké a bylo spojeno s úmrtím (viz bod 4.8).

Přípavek již není registrován

Pokud je nemocná kandidátkou léčby docetaxelem v kombinaci s trastuzumabem, měla by podstoupit

vyšetření srdce. Srdeční funkce by dále měly být monitorovány v průběhu léčby (každé 3 měsíce), což

pomůže identifikovat nemocné, u kterých se může objevit srdeční dysfunkce. Podrobnosti viz souhrn

údajů o přípravku pro trastuzumab.

Poruchy oka

U pacientů léčených docetaxelem byl hlášen cystoidní makulární otok (CMO). Pacienti s poruchami

zraku mají neprodleně podstoupit kompletní oftalmologické vyšetření. Pokud je diagnostikován CMO,

má být léčba docetaxelem ukončena a zahájena příslušná léčba (viz bod 4.8).

Ostatní

V průběhu terapie musí ženy i muži používat účinnou antikoncepci, muži pak ještě alespoň 6 měsíců

po skončení léčby (viz bod 4.6).

Další opatření při adjuvantní léčbě karcinomu prsu

Komplikovaná neutropenie

Pokud se u nemocných projeví komplikovaná neutropenie (prolongovaná neutropenie, febrilní

neutropenie nebo infekce), je nutno zvážit podání G-CSF a redukci dávky (viz bod 4.2).

Gastrointestinální reakce

Symptomy jako časná bolest a citlivost břicha, horečka, průjem s neutropenií nebo bez neutropenie

mohou být časnou manifestací závažné gastrointestinální toxicity a musí být neodkladně vyhodnoceny

a léčeny.

Městnavé srdeční selhání (CHF)

V průběhu léčby a dalšího sledování musí být nemocné monitorovány na přítomnost symptomů

městnavého srdečního selhání. U pacientek s karcinomem prsu s pozitivními uzlinami, které byly

léčeny režimem TAC, bylo prokázáno vyšší riziko CHF během prvního roku po léčbě (viz body 4.8 a

5.1).

Leukémie

U pacientů léčených docetaxelem, doxorubicinem a cyklofofamidem (TAC) je kvůli riziku pozdní

myelodysplasie nebo myeloidní leukémie doporučeno následné hematologické sledování.

Pacientky s 4+ uzlinami

Vzhledem k tomu, že přínos pozorovaný u pacientek s 4+ uzlinami nebyl statisticky významný

z hlediska doby přežití bez onemocnění (DFS) a celkové doby přežití (OS), nebyl při konečné analýze

plně potvrzen pozitivní poměr prospěch/riziko kombinace TAC u pacientek s 4+ uzlinami (viz

bod 5.1).

Starší pacienti

Pro použití docetaxelu v kombinaci s doxorubicinem a cyklofosfamidem u nemocných > 70 let je

dostupné omezené množství dat.

Ve studii s karcinomem prostaty bylo léčeno docetaxelem jednou za 3 týdny 333 nemocných, z toho

209 nemocných bylo ve věku 65 let a více a 68 nemocných bylo starších 75 let. U nemocných

léčených docetaxelem jednou za 3 týdny je incidence poškození nehtů o ≥ 10 % vyšší u nemocných ve

věku 65 let a více ve srovnání s mladšími pacienty. Incidence horečky, průjmu, anorexie a periferních

otoků byla o ≥ 10 % vyšší u nemocných ve věku 75 let a více ve srovnání s mladšími než 65 let.

Ve studii s karcinomen žaludku bylo z 300 pacientů (221 pacientů v části studie III. fáze a 79 pacientů

v části studie II. fáze) léčených docetaxelem v kombinaci s cisplatinou a 5-fluorouracilem 74 pacientů

ve věku 65 let nebo starší a 4 pacienti byli ve věku 75 nebo starší. V porovnání s mladšími pacienty

byla incidence závažných nežádoucích účinků u starších pacientů vyšší.

Přípavek již není registrován

Následující nežádoucí účinky (všech stupňů): letargie, stomatitis a infekce na základě neutropenie se u

pacientů ve věku 65 let nebo starších vyskytovaly s frekvencí ≥ 10 % v porovnání s mladšími

pacienty. Starší pacienti léčení TCF by měli být pečlivě monitorováni.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie in vitro ukázaly, že metabolismus docetaxelu se může změnit současným podáváním látek,

které indukují nebo inhibují cytochrom P450-3A nebo jsou jím metabolizovány (a tudíž jsou schopny

kompetitivní inhibice enzymu), jako jsou cyklosporin, terfenadin, ketokonazol, erytromycin a

troleandomycin. Při léčbě pacientů těmito léčivými přípravky je třeba zvýšené opatrnosti, protože

existuje potenciální nebezpečí významné interakce.

Docetaxel se silně váže na proteiny (> 95 %). Ačkoliv možné interakce docetaxelu se současně

podávanými léčivými přípravky nebyly in vivo oficiálně zkoumány, in vitro interakce s látkami pevně

vázanými na proteiny, jako je erytromycin, difenhydramin, propranolol, propafenon, fenytoin,

salicyláty, sulfametoxazol a valproát sodný, neovlivnily vazbu docetaxelu na proteiny. Podání

dexametazonu neovlivnilo vazbu docetaxelu na proteiny. Docetaxel neovlivňuje vazbu digitoxinu.

Farmakokinetika docetaxelu, doxorubicinu a cyklofosfamidu nebyla ovlivněna jejich současným

podáním. Dle omezeného množství dat z jedné nekontrolované studie je možná interakce mezi

docetaxelem a karboplatinou. Při kombinaci s docetaxelem byla clearance karboplatiny asi o 50 %

vyšší než hodnoty dříve uváděné pro karboplatinu v monoterapii.

Farmakokinetika docetaxelu za přítomnosti prednizonu byla sledována u nemocných s metastatickým

karcinomem prostaty. Docetaxel je metabolizován CYP3A4 a o prednizonu je známo, že CYP3A4

indukuje. Nebyl pozorován statisticky významný efekt prednizonu na farmakokinetiku docetaxelu.

Byly hlášeny klinické případy, které vypovídají o zvýšení toxicity docetaxelu při jeho kombinaci

s ritonavirem. Mechanismem této interakce je inhibice CYP3A4, hlavního izoenzymu zodpovědného

za mechanismum docetaxelu, ritonavirem. Na základě extrapolace údajů z farmakokinetické studie

s ketokonazolem, která zahrnovala 7 pacientů, je třeba zvážit snížení dávky docetaxelu o 50 %, pokud

je pacientům současně podáván silný inhibitor CYP3A4, např. azolová antimykotika, ritonavir a

některé makrolidy (klaritromycin, telitromycin).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O podávání docetaxelu těhotným ženám nejsou žádné informace. Bylo prokázáno, že docetaxel je u

potkanů a králíků jak embryotoxický, tak fetotoxický, a že u potkanů snižuje plodnost. Stejně jako jiné

cytotoxické léčivé přípravky může docetaxel způsobit poškození plodu, pokud je podáván těhotným

ženám. Z tohoto důvodu nelze docetaxel v průběhu těhotenství podávat, pokud není jasně indikován.

Ženy ve fertilním věku, kterým je docetaxel podáván, by měly být informovány, že je nutno zabránit

otěhotnění a že v případě, kdy k otěhotnění dojde, musí ihned informovat ošetřujícího lékaře.

Kojení

Docetaxel je lipofilní látka, není však známo, zda je vylučován do mateřského mléka. Vzhledem

k potenciálnímu nebezpečí nežádoucích účinků u kojenců je tudíž třeba po dobu trvání terapie

docetaxelem kojení přerušit.

Antikoncepce u mužů a žen

Během léčby je zapotřebí používat účinnou metodu antikoncepce.

Fertilita

Přípavek již není registrován

V neklinických studiích má docetaxel genotoxické účinky a může ovlivnit mužskou plodnost (viz

bod 5.3). Proto by muži léčení docetaxelem neměli během léčby a ještě dalších 6 měsíců po ukončení

léčby počít dítě, a před léčbou by měli zvážit možnost konzervace spermatu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Neţádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil pro všechny indikace

Nežádoucí účinky možná či pravděpodobně související s podáním docetaxelu byly hodnoceny u:

1312 a 121 nemocných léčených pouze docetaxelem v dávce 100 mg/m

, respektive 75 mg/m

258 nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s doxorubicinem.

406 nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s cisplatinou.

92 nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s trastuzumabem.

255 nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s kapecitabinem.

332 nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s prednizonem nebo prednizolonem (jsou

uvedeny klinicky významné nežádoucí účinky související s léčbou).

1276 nemocných (744 ve studii TAX 316 a 532 ve studii GEICAM 9805), kteří dostali

docetaxel v kombinaci s doxorubicinem a cyklofosfamidem (jsou uvedeny klinicky významné

nežádoucí účinky související s léčbou).

300 nemocných s adenokarcinomem žaludku (221 pacientů v části studie III. fáze a 79 pacientů

v části studie II. fáze) léčených docetaxelem v kombinaci s cisplatinou a 5-fluorouracilem (jsou

uvedeny klinicky významné nežádoucí účinky související s léčbou).

174 a 251 pacientů s karcinomem hlavy a krku léčených docetaxelem v kombinaci s cisplatinou

a 5-fluorouracilem (jsou uvedeny klinicky významné nežádoucí účinky související s léčbou).

Byly popsány následující reakce, k jejichž hodnocení byla použita „Obecná kritéria toxicity Národního

ústavu pro zhoubné nádory“ (NCI Common Toxicity Criteria) (stupeň 3 = G3, stupeň 3-4 = G3/4,

stupeň 4 = G4) a termíny COSTART a MedDRA. Frekvence jsou definovány následovně: velmi časté

(≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nejčastěji uváděné nežádoucí účinky samotného docetaxelu jsou: neutropenie (která byla reverzibilní

a nebyla kumulativní; střední doba do dosažení minimálních hodnot byla 7 dní a střední doba trvání

těžké neutropenie (< 500 buněk/mm

) byla 7 dní), anemie, alopecie, nausea, zvracení, stomatitis,

průjem a astenie. Pokud je docetaxel podáván v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky, závažnost

nežádoucích účinků docetaxelu může být zvýšena.

Pro kombinaci s trastuzumabem jsou uvedeny všechny nežádoucí účinky (všech stupňů), které se

vyskytly ve ≥ 10 %. Byla zvýšená incidence závažných nežádoucích účinků (40 % versus 31 %) a

nežádoucích účinků stupně 4 (34 % versus 23 %) při kombinaci s trastuzumabem ve srovnání s léčbou

docetaxelem v monoterapii.

Pro kombinaci s kapecitabinem ve studii fáze III u nemocných s karcinomem prsu po selhání léčby

antracykliny jsou prezentovány následující nejčastější (≥ 5 %) nežádoucí účinky související s léčbou

(viz souhrn údajů o přípravku kapecitabin).

U docetaxelu jsou často pozorovány následující nežádoucí účinky:

Poruchy imunitního systému

Přípavek již není registrován

Hypersenzitivní reakce se obvykle objevily během několika minut po začátku infuze docetaxelu a byly

většinou mírné až středně těžké. Nejčastěji byly zaznamenány návaly horka, vyrážka se svěděním

nebo bez svědění, pocit tlaku na hrudníku, bolesti v zádech, dušnost a horečka nebo třesavka. Závažné

reakce byly charakterizovány hypotenzí a/nebo bronchospasmem nebo generalizovanou vyrážkou či

erytémem (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systému

Rozvoj těžké periferní neurotoxicity vyžaduje snížení dávky (viz body 4.2 a 4.4). Mírné až střední

neurosenzorické příznaky se projevují parestéziemi, dysestéziemi nebo bolestí včetně pálení.

Neuromotorické příznaky jsou charakterizovány hlavně slabostí.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Byly pozorovány reverzibilní kožní reakce vesměs hodnocené jako mírné až středně těžké. Reakce

byly charakterizovány vyrážkou včetně lokalizovaných erupcí zejména na nohou a rukou (včetně

syndromu těžkých rukou a nohou), ale též na pažích, obličeji nebo hrudníku, často doprovázené

svěděním. Erupce se zpravidla objevily během jednoho týdne po infuzi docetaxelu. Méně často byly

zaznamenány těžké reakce, jako erupce s následným odlupováním kůže, které výjimečně vedly k

přerušení nebo ukončení léčby docetaxelem (viz body 4.2 a 4.4). Těžké poškození nehtů se vyznačuje

hypo- nebo hyperpigmentací a někdy bolestí a onycholýzou.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Lokální reakce v místě infuze byly většinou mírné a vyskytly se ve formě hyperpigmentace, zánětu,

zarudnutí nebo suchosti pokožky, flebitis nebo extravazátu a otoku žil.

Retence tekutin zahrnuje případy jako je periferní edém a méně často pohrudniční výpotek,

perikardiální výpotek, ascites a přírůstek hmotnosti. Periferní edém se obvykle objevuje nejprve na

dolních končetinách s možností generalizace spolu s přírůstkem hmotnosti o 3 kg nebo více. Retence

tekutin je kumulativní co do výskytu a závažnosti (viz bod 4.4).

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 100 mg/m

podávaného samostatně

u karcinomu prsu

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté

neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 5,7 %;

včetně sepse a

pneumonie, fatální v

1,7 %)

Infekce spojená s G4

neutropenií

(G3/4: 4,6 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Neutropenie

(G4: 76,4 %);

Anemie (G3/4: 8,9 %);

Febrilní neutropenie

Trombocytopenie

(G4: 0,2 %)

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

(G3/4: 5,3 %)

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie

Poruchy nervového

systému

Periferní senzorická

neuropatie (G3: 4,1 %);

Periferní motorická

neuropatie (G3/4: 4 %);

Dysgeusie

(závažná: 0,07 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (G3/4: 0,7 %)

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Hypotenze;

Hypertenze;

Hemorhagie

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Dyspnoe

(závažná: 2,7 %)

Gastrointestinální

poruchy

Stomatitis

(G3/4: 5,3 %);

Průjem (G3/4: 4 %);

Nausea (G3/4: 4 %);

Zvracení (G3/4: 3 %)

Zácpa (těžká: 0,2 %);

Bolest břicha

(těžká: 1 %);

Gastrointestinální

krvácení

(těžké: 0,3 %)

Esofagitis

(těžká: 0,4 %)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie;

Kožní reakce

(G3/4: 5,9 %);

Poruchy nehtů

(těžké: 2,6 %)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie

(závažná: 1,4 %)

Artralgie

Celkové poruchy a

reakce v místě aplikace

Retence tekutin

(závažná: 6,5 %);

Astenie (těžká: 11,2 %);

Lokální reakce po

podání;

Bolest na hrudi

Přípavek již není registrován

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté

neţádoucí účinky

Bolest

nekardiálního původu

(závažná: 0,4 %)

Vyšetření

G3/4 Vzestup

bilirubinu v krvi

(< 5 %);

G3/4 Vzestup

alkalické fosfatázy v

krvi (< 4 %);

G3/4 Vzestup AST

(< 3 %);

G3/4 Vzestup ALT

(< 2 %)

Popis vybraných nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 100 mg/m

podávaného samostatně

u karcinomu prsu

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: Epizody krvácení spojené s trombocytopenií G3/4.

Poruchy nervového systému

Údaje o reverzibilitě jsou známy u 35,3 % nemocných s projevy neurotoxicity po léčbě docetaxelem v

dávce 100 mg/m

v monoterapii. Projevy vymizely spontánně v průběhu 3 měsíců.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné: jeden případ alopecie, která po ukončení studie nebyla reverzibilní 73 % kožních reakcí

bylo reverzibilních během 21 dní.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Střední kumulativní dávka, při které bylo nutno léčbu přerušit, byla více než 1 000 mg/m

a střední

doba do vymizení retence tekutin byla 16,4 týdne (0 až 42 týdnů). Nástup středně těžké a těžké retence

je pozdější (střední kumulativní dávka: 818,9 mg/m

) u nemocných s premedikací, v porovnání s

nemocnými bez premedikace (střední kumulativní dávka: 489,7 mg/m

); retence byla však popsána

také u některých pacientů v časném stadiu léčby.

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného samostatně

u karcinomu prsu

Třídy orgánových systémů

podle databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí účinky

Časté neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 5 %)

Poruchy krve a lymfatického

systému

Neutropenie (G4: 54,2 %);

Anemie (G3/4: 10,8 %);

Trombocytopenie (G4: 1,7 %)

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita (nezávážná)

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Poruchy nervového systému

Periferní senzorická neuropatie

(G3/4: 0,8 %)

Periferní motorická neuropatie

(G3/4: 2,5 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (nezávažná)

Cévní poruchy

Hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Nausea (G3/4: 3,3%);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Zvracení (G3/4: 0,8 %);

Průjem (G3/4: 1,7 %)

Zácpa

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie;

Kožní reakce (G3/4: 0,8 %)

Poruchy nehtů (závažné: 0,8 %)

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Astenie (závažná: 12,4 %);

Retence tekutin

(závažná: 0,8 %);

Bolest

Vyšetření

G3/4 Vzestup bilirubinu v krvi

(< 2 %)

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s doxorubicinem u karcinomu prsu

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté neţádoucí

účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 7,8 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Neutropenie

(G4: 91,7 %);

Anemie (G3/4: 9,4 %);

Febrilní neutropenie;

Trombocytopenie

(G4: 0,8 %)

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

(G3/4: 1,2 %)

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie

Poruchy nervového

systému

Periferní senzorická

neuropatie (G3: 0,4 %)

Periferní motorická

neuropatie

(G3/4: 0,4 %)

Srdeční poruchy

Srdeční selhání;

Arytmie (nezávažná)

Cévní poruchy

Hypotenze

Gastrointestinální

poruchy

Nausea (G3/4: 5 %);

Stomatitis

(G3/4: 7,8 %);

Průjem (G3/4: 6,2 %);

Zvracení (G3/4: 5 %);

Zácpa

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie;

Poruchy nehtů

(závažné: 0,4 %);

Kožní reakce

(nezávažné)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie

Celkové poruchy a

reakce v místě aplikace

Astenie

(závažná: 8,1 %);

Retence tekutin

(těžká: 1,2 %);

Bolest

Lokální reakce po

podání

Vyšetření

G3/4 Vzestup

bilirubinu v krvi

(< 2,5 %);

G3/4 Vzestup alkalické

fosfatázy v krvi

(< 2,5 %)

G3/4 Vzestup AST

(< 1 %);

G3/4 Vzestup ALT

(< 1 %)

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s cisplatinou u karcinomu prsu

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté neţádoucí

účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 5,7 %)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Neutropenie

(G4: 51,5 %);

Anemie (G3/4: 6,9 %);

Trombocytopenie

(G4: 0,5 %)

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

(G3/4: 2,5 %)

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie

Poruchy nervového

systému

Periferní senzorická

neuropatie (G3: 3,7 %);

Periferní motorická

neuropatie (G3/4: 2 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (G3/4: 0,7 %)

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Hypotenze

(G3/4: 0,7 %)

Gastrointestinální

poruchy

Nausea (G3/4: 9,6 %);

Zvracení (G3/4: 7,6 %);

Průjem (G3/4: 6,4 %);

Stomatitis (G3/4: 2 %)

Zácpa

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie;

Poruchy nehtů

(závažné: 0,7 %);

Kožní reakce

(G3/4: 0,2 %)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie (závažná: 0,5 %)

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Astenie (těžká: 9,9 %);

Retence tekutin

(závažná: 0,7 %);

Horečka (G3/4: 1,2 %)

Lokální reakce po

podání;

Bolest

Vyšetření

G3/4 Vzestup

bilirubinu v krvi

(2,1 %);

G3/4 Vzestup ALT

(1,3 %)

G3/4 Vzestup AST

(0,5 %);

G3/4 Vzestup alkalické

fosfatázy v krvi

(0,3 %)

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 100 mg/m

podávaného v kombinaci

s trastuzumabem u karcinomu prsu

Třídy orgánových systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí účinky

Časté neţádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického

systému

Neutropenie (G3/4: 32 %); Febrilní

neutropenie (včetně neutropenie

spojené s horečkou a užíváním

antibiotik) nebo neutropenická

sepse

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Nespavost

Poruchy nervového systému

Paresthesie; Bolest hlavy;

Dysgeusie; Hypoaesthesie

Poruchy oka

Zvýšené slzení; Konjunktivitis

Srdeční poruchy

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Lymfedém

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Epistaxe; Faryngolaryngeální

bolest; Nasofaryngitis; Dyspnoe;

Kašel; Rýma

Gastrointestinální poruchy

Nausea; Průjem; Zvracení; Zácpa;

Stomatitis; Dyspepsie; Bolest

břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie; Erythém; Vyrážka;

Poruchy nehtů

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Myalgie; Artralgie; Bolest v

končetinách; Bolest kostí; Bolest

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Astenie; Periferní edém; Pyrexie;

Únava; Zánět sliznice; Bolest;

Onemocnění podobné chřipce;

Bolest na hrudi; Třesavka

Letargie

Vyšetření

Přírůstek tělesné hmotnosti

Popis vybraných nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 100 mg/m

podávaného v kombinaci

s trastuzumabem u karcinomu prsu

Srdeční poruchy

Symptomatické srdeční selhání bylo hlášeno u 2,2 % nemocných, kteří dostali docetaxel s

trastuzumabem v porovnání s 0 % u nemocných léčených samotným docetaxelem. V rameni s

docetaxelem a trastuzumabem mělo 64 % nemocných předchozí adjuvantní léčbu antracykliny, v

rameni se samotným docetaxelem to bylo 55 % nemocných.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté: Hematologická toxicita byla u nemocných léčených trastuzumabem a docetaxelem

zvýšena ve srovnání se samotným docetaxelem (neutropenie stupně 3/4 32 % versus 22 % - dle NCI-

CTC kriterií). Toto je pravděpodobně podhodnocený výsledek, protože je známo, že docetaxel

podávaný samostatně v dávce 100 mg/m

způsobuje neutropenii u 97 % pacientů, z toho u 76 %

stupně 4, vezme-li se v úvahu krevní obraz s nejnižšími hodnotami. Incidence febrilní

neutropenie/neutropenické sepse byla rovněž zvýšena u nemocných léčených trastuzumabem a

docetaxelem (23 % versus 17 % u pacientů léčených samotným docetaxelem).

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s kapecitabinem u karcinomu prsu

Třídy orgánových systémů

podle databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí účinky

Časté neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Kandidóza úst (G3/4: < 1 %)

Poruchy krve a lymfatického

systému

Neutropenie (G3/4: 63 %);

Anemie (G3/4: 10 %)

Trombocytopenie (G3/4: 3 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie (G3/4: 1 %);

Snížení chuti k jídlu

Dehydratace (G3/4: 2 %)

Poruchy nervového systému

Dysgeusie (G3/4: <1 %);

Parestesie (G3/4: <1 %)

Závratě;

Bolest hlavy (G3/4: <1 %);

Periferní neuropatie

Poruchy oka

Zvýšené slzení

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Faryngolaryngeální bolest

(G3/4: 2 %)

Dyspnoe (G3/4: 1 %);

Kašel (G3/4: <1 %);

Epistaxe (G3/4: <1 %)

Gastrointestinální poruchy

Stomatitis (G3/4: 18 %);

Průjem (G3/4: 14 %);

Nausea (G3/4: 6 %);

Zvracení (G3/4: 4 %);

Zácpa (G3/4: 1 %);

Bolest břicha (G3/4: 2 %);

Dyspepsie

Bolest v nadbřišku;

Sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Syndrom“ruka-noha“

(G3/4: 24 %);

Alopecie (G3/4: 6 %);

Poruchy nehtů (G3/4: 2 %)

Dermatitis;

Erytematózní vyrážka

(G3/4: < 1 %);

Zabarvení nehtů;

Onycholysis (G3/4: 1 %)

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Myalgie (G3/4: 2 %);

Arthralgie (G3/4: 1 %)

Bolest končetin (G3/4: <1 %);

Bolest zad (G3/4: 1 %)

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Astenie (G3/4: 3 %);

Pyrexie (G3/4: 1 %);

Únava/slabost (G3/4: 5 %);

Periferní edém (G3/4: 1 %)

Letargie;

Bolest

Vyšetření

Úbytek hmotnosti;

G3/4 Vzestup bilirubinu v krvi

(9 %)

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s prednisonem a prednizolonem u karcinomu prsu

Třídy orgánových systémů

podle databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí účinky

Časté neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 3,3 %)

Poruchy krve a lymfatického

systému

Neutropenie (G3/4: 32 %);

Anemie (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopenie;

(G3/4: 0,6 %);

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita (G3/4: 0,6 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie (G3/4: 0,6 %)

Poruchy nervového systému

Periferní senzorická neuropatie

(G3/4: 1,2 %);

Dysgeusie (G3/4: 0 %)

Periferní motorická neuropatie

(G3/4: 0 %)

Poruchy oka

Zvýšené slzení (G3/4: 0,6 %)

Srdeční poruchy

Snížení funkce levé komory

srdeční (G3/4: 0,3 %)

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Epistaxe (G3/4: 0 %);

Dyspnoe (G3/4: 0,6 %);

Kašel (G3/4: 0 %)

Gastrointestinální poruchy

Nausea (G3/4: 2,4 %);

Průjem (G3/4: 1,2 %);

Stomatitis/Pharyngitis

(G3/4: 0,9 %);

Zvracení (G3/4: 1,2 %)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie;

Poruchy nehtů (nezávažné)

Exfoliativní vyrážka

(G3/4: 0,3 %)

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Arthralgie (G3/4: 0,3 %);

Myalgie (G3/4: 0,3 %)

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Únava (G3/4: 3,9 %);

Retence tekutin (těžká: 0,6 %)

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků adjuvantní léčby přípravkem Docetaxel 75 mg/m

v kombinaci

s doxorubicinem a cyklofosfamidem u pacientek s karcinomem prsu a pozitivními uzlinami

(TAX 316) a negativními uzlinami (GEICAM 9805) – souhrnná data

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté neţádoucí

účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 2,4 %);

Neutropenická infekce

(G3/4: 2,6 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Anemie (G3/4: 3 %);

Neutropenie

(G3/4: 59,2 %);

Trombocytopenie

(G3/4: 1,6 %);

Febrilní neuropenie

(G3/4: NA)

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

(G3/4: 0,6 %)

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie

(G3/4: 1,5 %)

Poruchy nervového

systému

Dysgeusie

(G3/4: 0,6 %);

Periferní senzorická

neuropatie

(G3/4: < 0,1 %)

Periferní motorická

neuropatie (G3/4: 0 %)

Synkopa (G3/4: 0 %);

Neurotoxicita

(G3/4: 0 %);

Somnolence

(G3/4: 0 %)

Poruchy oka

Konjunktivitis

(G3/4: <0,1 %)

Zvýšené slzení

(G3/4: <0,1 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (G3/4: 0,2 %)

Cévní poruchy

Návaly horka

(G3/4: 0,5 %)

Hypotenze

(G3/4: 0 %);

Flebitis (G3/4: 0 %)

Lymfedém (G3/4: 0 %)

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Kašel (G3/4: 0 %)

Gastrointestinální

poruchy

Nausea (G3/4: 5,0 %);

Stomatitis

(G3/4: 6,0 %);

Zvracení

(G3/4: 4,2 %);

Průjem (G3/4: 3,4 %);

Zácpa (G3/4: 0,5 %)

Bolest břicha

(G3/4: 0,4 %)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie

(G3/4: < 0,1 %);

Poruchy kůže

(G3/4: 0,6 %);

Poruchy nehtů

(G3/4: 0,4 %)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie (G3/4: 0,7 %);

Arthralgie

(G3/4: 0,2 %)

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Amenorhea

(G3/4: NA)

Celkové poruchy a

reakce v místě aplikace

Astenie

(G3/4: 10,0 %);

Pyrexie (G3/4: NA);

Periferní edém

Přípavek již není registrován

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté neţádoucí

účinky

(G3/4: 0,2 %)

Vyšetření

Přírůstek hmotnosti

(G3/4: 0 %);

Úbytek hmotnosti

(G3/4: 0,2 %)

Popis vybraných nežádoucích účinků adjuvantní léčby přípravkem Docetaxel 75 mg/m

v kombinaci

s doxorubicinem a cyklofosfamidem u pacientek s karcinomem prsu a pozitivními uzlinami

(TAX 316) a negativními uzlinami (GEICAM 9805)

Poruchy nervového systému

Periferní senzorická neuropatie přetrvávala během sledování u 10 pacientek z 84 nemocných, u

kterých byla periferní senzorická neuropatie přítomna při ukončení chemoterapie v rámci studie

karcinomu prsu s pozitivními uzlinami (TAX 316).

Srdeční poruchy

Ve studii TAX 316 bylo u 26 pacientek (3,5 %) ve skupině léčené TAC a u 17 pacientek (2,3 %) ve

skupině léčené FAC hlášeno městnavé srdeční selhání. S výjimkou jedné pacientky v každé skupině

byla diagnóza CHF stanovena ve všech případech déle než 30 dní po ukončení léčby. Dvě pacientky

ve skupině TAC a 4 pacientky ve skupině FAC zemřely na srdeční selhání.

Poruchy kůže a podkožíní tkáně

Ve studii TAX 316 byla u 678 pacientek ve skupině léčené TAC a 645 pacientek ve skupině léčené

FAC hlášena alopecie přetrvávající během sledování po ukončení chemoterapie.

Na konci sledování se alopecie nadále vyskytovala u 29 pacientek (4,2 %) ve skupině léčené TAC a u

16 pacientek (2,4 %) ve skupině léčené FAC.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Amenorhea přetrvávala během sledování u 121 pacientek z 202 nemocných, které měly amenorheu při

ukončení chemoterapie v rámci studie TAX 316.

Celkové poruchy a lokální reakce po podání

Ve studii TAX 316 byl přetrvávající periferní edém pozorován u 19 ze 119 pacientek s periferním

edémem ve skupině léčené TAC a ve skupině léčené FAC byl přetrvávající periferní edém pozorován

u 4 z 23 pacientek s periferním edémem.

Ve studii GEICAM 9805 byl zaznamenán lymfedém, který přetrvával u 4 z 5 pacientek s lymfedémem

na konci chemoterapie.

Akutní leukémie/myelodysplastický syndrom

Po 10 letech sledování ve studii TAX 316 byla hlášena akutní leukémie u 4 ze 744 pacientek ve

skupině TAC a u 1 ze 736 pacientek ve skupině FAC. Myelodysplastický syndrom byl hlášen u 2 ze

744 pacientek ve skupině léčené TAC a u 1 ze 736 pacientek ve skupině léčené FAC.

Při střední době sledování 77 měsíců se u 1 pacientky z 532 nemocných (0,2 %), které dostávaly

docetaxel, doxorubicin a cyklofosfamid ve studii GEICAM 9805, vyskytla akutní leukémie. Nebyly

hlášeny žádné případy ve skupině pacientek, které dostávaly fluorouracil, doxorubicin a

cyklofosfamid. Ani v jedné skupině nebyl u žádné pacientky diagnostikován myelodysplastický

syndrom.

Neutropenické komplikace

Následující tabulka ukazuje, že výskyt neutropenie stupně 4, febrilní neutropenie a neutropenické

infekce byl nižší u pacientek, které primárně dostávaly profylakticky G-CSF po závazném podání v

TAC rameni GEICAM studie.

Přípavek již není registrován

Neutropenické komplikace u pacientek s režimem TAC s primární profylaxí G-CSF nebo bez ní

(GEICAM 9805)

Bez primární profylaxe

G-CSF

(N = 111)

N (%)

S primární profylaxí

G-CSF

(N = 421)

N (%)

Neutropenie (stupeň 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febrilní neutropenie

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenická infekce

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenická infekce

(stupeň 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s cisplatinou a 5-fluorouracilem

Třídy orgánových systémů

podle databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí účinky

Časté neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Neutropenická infekce;

Infekce (G3/4: 11,7 %)

Poruchy krve a lymfatického

systému

Anemie (G3/4: 20,9 %);

Neutropenie (G3/4: 83,2 %);

Trombocytopenie

(G3/4: 8,8 %);

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita (G3/4: 1,7 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie (G3/4: 11,7 %)

Poruchy nervového systému

Periferní senzorická neuropatie

(G3/4: 8,7 %)

Závratě (G3/4: 2,3 %);

Periferní motorická neuropatie

(G3/4: 1,3 %)

Poruchy oka

Zvýšené slzení (G3/4: 0 %)

Poruchy ucha a labyrintu

Poruchy sluchu (G3/4: 0 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (G3/4: 1,0 %)

Gastrointestinální poruchy

Průjem (G3/4: 19,7 %);

Nausea (G3/4: 16 %);

Stomatitis (G3/4: 23,7 %);

Zvracení (G3/4: 14,3 %)

Zácpa (G3/4: 1,0 %);

Bolest břicha (G3/4: 1,0 %);

Esofagitis/porucha

polykání/bolesti při polykání

(G3/4: 0,7 %)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie (G3/4: 4,0 %)

Svědivá vyrážka (G3/4: 0,7 %);

Poruchy nehtů (G3/4: 0,7 %);

Exfoliace kůže (G3/4: 0 %)

Celkové poruchy a lokální

reakce po podání

Letargie (G3/4: 19,0 %);

Horečka (G3/4: 2,3 %);

Retence tekutin (závažná/život

ohrožující: 1 %)

Popis vybraných nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s cisplatinou a 5-fluorouracilem

Poruchy krve a lymfatického systému

Bez ohledu na použití G-CSF se febrilní neutropenie a infekce na základě neutropenie vyskytly u

17,2 % respektive 13,5 % pacientů. Pro sekundární profylaxi byl G-CSF použit u 19,3 % pacientů

(10,7 % cyklů). Febrilní neutropenie a infekce na základě neutropenie se vyskytly u 12,1 % a 3,4 %

pacientů, kteří dostávali profylakticky G-CSF, respektive u 15,6 % a 12,9 % pacientů bez profylaxe G-

CSF (viz bod 4.2).

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s cisplatinou a 5-fluorouracilem

Indukční chemoterapie následovaná radioterapií (TAX 323)

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí účinky

Méně časté

neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 6,3 %);

Neutropenická infekce

Novotvary benigní,

maligní a blíže

neurčené (zahrnující

cysty a polypy)

Nádorová bolest

(G3/4: 0,6 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Neutropenie

(G3/4: 76,3 %);

Anemie (G3/4: 9,2 %);

Trombocytopenie

(G3/4: 5,2 %);

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

(nezávažná)

Poruchy metabolismu

a výživy

Anorexie

(G3/4: 0,6 %)

Poruchy nervového

systému

Dysgeusie/Parosmie;

Periferní senzorická

neuropatie

(G3/4: 0,6 %)

Závratě

Poruchy oka

Zvýšené slzení;

Zánět spojivek

Poruchy ucha a

labyrintu

Poruchy slyšení

Srdeční poruchy

Ischémie myokardu

(G3/4: 1,7 %)

Arytmie (G3/4: 0,6 %)

Cévní poruchy

Žilní poruchy

(G3/4: 0,6 %)

Gastrointestinální

poruchy

Nausea (G3/4: 0,6 %);

Stomatitis

(G3/4: 4,0 %);

Průjem (G3/4: 2,9 %);

Zvracení (G3/4: 0,6 %)

Zácpa;

Esofagitis/porucha

polykání/bolesti při

polykání (G3/4: 0,6 %);

Bolest břicha;

Dyspepsie;

Gastrointestinální

krvácení (G3/4: 0,6 %)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie

(G3/4: 10,9 %);

Svědivá vyrážka;

Suchá kůže;

Olupování kůže

(G3/4: 0,6 %)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie (G3/4: 0,6 %)

Celkové poruchy a

lokální reakce po

podání

Letargie,

(G3/4: 3,4 %);

Pyrexie (G3/4: 0,6 %);

Retence tekutin;

Edém

Vyšetření

Přírůstek hmotnosti

Přípavek již není registrován

Indukční chemoterapie následovaná radioterapií (TAX 324)

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí účinky

Méně časté

neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 3,6 %);

Neutropenická infekce

Novotvary benigní,

maligní a blíže

neurčené (zahrnující

cysty a polypy)

Nádorová bolest

(G3/4: 1,2 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Neutropenie

(G3/4: 83,5 %);

Anemie

(G3/4: 12,4 %);

Trombocytopenie

(G3/4: 4,0 %);

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

Poruchy metabolismu

a výživy

Anorexie

(G3/4: 12,0 %)

Poruchy nervového

systému

Dysgeusie/Parosmie

(G3/4: 0,4 %);

Periferní senzorická

neuropatie

(G3/4: 1,2 %)

Závratě (G3/4: 2,0 %);

Periferní motorická

neuropatie (G3/4: 0,4 %)

Poruchy oka

Zvýšené slzení

Zánět spojivek

Poruchy ucha a

labyrintu

Poruchy slyšení

(G3/4: 1,2 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (G3/4: 2,0 %)

Ischémie myokardu

Cévní poruchy

Žilní poruchy

Gastrointestinální

poruchy

Nausea

(G3/4: 13,9 %);

Stomatitis

(G3/4: 20,7 %);

Průjem (G3/4: 6,8 %);

Zvracení

(G3/4: 8,4 %);

Esofagitis/poruchan

polykání/bolesti při

polykání

(G3/4: 12,0 %);

Zácpa (G3/4: 0,4 %)

Dyspepsie (G3/4: 0,8 %);

Bolest břicha

(G3/4: 1,2 %);

Gastrointestinální

krvácení (G3/4: 0,4 %)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie

(G3/4: 4,0 %);

Svědivá vyrážka

Suchá kůže;

Olupování kůže

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie (G3/4: 0,4 %)

Celkové poruchy a

lokální reakce po

podání

Letargie (G3/4: 4,0 %);

Pyrexie (G3/4: 3,6 %);

Retence tekutin

(G3/4: 1,2 %);

Edém (G3/4: 1,2 %)

Vyšetření

Úbytek hmotnosti

Přírůstek hmotnosti

Přípavek již není registrován

Postmarketingové zkušenosti

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

V souvislosti s docetaxelem užívaným v kombinaci s jinými chemoterapeutiky a/nebo radioterapií

byly zaznamenány případy akutní myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu.

Poruchy krve a lymfatického systému

Byl zaznamenán útlum kostní dřeně a další hematologické nežádoucí účinky. Byla hlášena

diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), často spojená se sepsí nebo se selháním více orgánů.

Poruchy imunitního systému

Bylo hlášeno několik případů anafylaktického šoku, někdy fatálního.

Poruchy nervového systému

Vzácně byly při aplikaci docetaxelu pozorovány křeče nebo přechodné poruchy vědomí. Tyto reakce

se někdy mohou objevit v průběhu infuze léčivého přípravku.

Poruchy oka

Byly hlášeny velmi vzácné případy přechodných poruch zraku (jiskření, záblesky světla, skotom),

které se typicky objevují během infuze léčivého přípravku a v souvislosti s reakcemi z přecitlivělosti.

Tyto poruchy byly po ukončení infuze reverzibilní. Vzácně byly zaznamenány případy slzení s

konjunktivitidou nebo bez ní a případy obstrukce slzných kanálků s výrazně zvýšeným slzením.

U pacientů léčených docetaxelem byly hlášeny případy cystoidního makulárního otoku (CMO).

Poruchy ucha a labyrintu

Ve vzácných případech byly hlášeny ototoxicita, poruchy sluchu a/nebo ztráta sluchu.

Srdeční poruchy

Byly zaznamenány vzácné případy infarktu myokardu.

Cévní poruchy

Vzácně byly hlášeny žilní tromboembolické příhody.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácně byl zaznamenán syndrom akutní dechové tísně a případy intersticiální

pneumonie/pneumonitidy, intersticiálního plicního onemocnění, plicní fibrózy a respiračního selhání,

které mohou být někdy fatální. U pacientů léčených současně radioterapií byly vzácně zaznamenány

případy radiační pneumonie.

Gastrointestinální poruchy

Vzácně výskyt dehydratace v důsledku poruchy zažívacího traktu, gastrointestinální perforace,

ischemická kolitis, kolitis a neutropenická enterokolitis. Vzácně byly zaznamenány případy ileu nebo

střevní obstrukce.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácně byly zaznamenány případy hepatitidy, někdy fatální, hlavně u pacientů s již existující

jaterní poruchou.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácně byly při léčbě docetaxelem popsány kožní lupus erythematodes, bulózní erupce jako

erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická kožní nekrolýza, na jejichž vzniku se však

mohou v některých případech podílet další souběžné faktory. U docetaxelu byly hlášeny změny

podobné sklerodermii, kterým obvykle předcházel periferní lymfedém. Byly hlášeny případy výskytu

přetrvávající alopecie.

Poruchy ledvin a močových cest

Přípavek již není registrován

Byly hlášeny případy renální insuficience a selhání ledvin. Přibližně u 20 % těchto případů nebyly

přítomny žádné rizikové faktory pro akutní selhání ledvin, jako například současné podávání

nefrotoxických léčivých přípravků a gastrointestinální poruchy.

Celkové poruchy a lokální reakce po podání

Vzácně byla zaznamenána „recall“ reakce.

Retence tekutin nebyla doprovázena akutními epizodami oligurie nebo hypotenze. Dehydratace a

plicní edém byly zaznamenány výjimečně.

Poruchy metabolismu a výživy

Většinou v souvislosti s dehydratací, zvracením a pneumonií byly hlášeny případy hyponatremie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno málo zpráv o předávkování. Proti předávkování docetaxelem není známo antidotum. V

případě předávkování je nutno pacienta hospitalizovat na specializované jednotce a pečlivě

monitorovat vitální funkce. V případech předávkování lze očekávat zvýšený výskyt nežádoucích

účinků. Hlavní komplikace, které lze při předávkování předpokládat, jsou útlum kostní dřeně, periferní

neurotoxicita a mukozitida. Pacient by měl být léčen G-CSF co nejrychleji po zjištění předávkování.

V případě potřeby by měla být nasazena jiná potřebná symptomatická léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Taxany, ATC kód: L01CD 02

Mechanismus účinku

Docetaxel je cytostatikum podporující zabudovávání tubulinu do stabilních mikrotubulů a zabraňující

jejich depolymerizaci, což vede k výraznému poklesu volného tubulinu. Vazba docetaxelu na

mikrotubuly nemění počet protofilament.

Bylo prokázáno, že docetaxel in vitro narušuje mikrotubulární síť v buňkách, která je nezbytná pro

vitální mitotické a interfázové buněčné funkce.

Farmakodynamické účinky

In vitro byla u docetaxelu v klonovacích testech zjištěna cytotoxicita vůči různým myším a lidským

nádorovým buněčným řadám a proti čerstvě excidovaným lidským nádorovým buňkám. Docetaxel

dosahuje vysokých nitrobuněčných koncentrací s dlouhým buněčným residenčním časem. Navíc bylo

zjištěno, že docetaxel působí na některé, ale ne všechny, buněčné linie produkující nadměrné množství

p-glykoproteinu kódovaného genem "multidrug" resistence. In vivo je docetaxel nezávislý na

dávkovacím schématu a má široké spektrum experimentální protinádorové aktivity proti pokročilým

myším a lidským transplantovaným tumorům.

Klinická účinnost a bezpečnost

Karcinom prsu

Přípavek již není registrován

Byly provedeny dvě randomizované srovnávací studie fáze III, do nichž bylo zařazeno celkem

326 pacientek po selhání alkylačních látek a 392 pacientek po selhání antracyklinů v léčbě

metastazujícího karcinomu prsu. Docetaxel byl aplikován v doporučené dávce a schématu 100 mg/m

každé 3 týdny.

U nemocných po selhání alkylačních látek byl docetaxel srovnáván s doxorubicinem (75 mg/m

každé

3 týdny). Docetaxel neovlivnil celkovou dobu přežití (docetaxel 15 měsíců, doxorubicin 14 měsíců,

p = 0,38) ani dobu do progrese (docetaxel 27 týdnů, doxorubicin 23 týdnů, p = 0,54), zvýšil však

procento odpovědi (52 % versus 37 %, p = 0,01) a zkrátil dobu do odpovědi (12 týdnů versus

23 týdnů, p = 0,007). U tří nemocných (2 %) byla ukončena léčba docetaxelem pro retenci tekutin, u

15 nemocných byla ukončena léčba doxorubicinem pro srdeční toxicitu (tři případy fatálního

srdečního selhání).

U nemocných po selhání antracyklinů byl docetaxel porovnáván s kombinací mitomycin C a

vinblastin (12 mg/m

každých 6 týdnů a 6 mg/m

každé 3 týdny). Docetaxel zvýšil procento odpovědi

(33 % versus 12 %, p = < 0,0001), prodloužil dobu do progrese (19 týdnů versus 11 týdnů, p = 0,0004)

a prodloužil celkovou dobu přežití (11 měsíců versus 9 měsíců, p = 0,01).

V těchto dvou studiích fáze III odpovídal bezpečnostní profil docetaxelu bezpečnostnímu profilu

zaznamenanému ve studiích fáze II (viz bod 4.8).

Otevřená, multicentrická randomizovaná studie fáze III srovnávala monoterapii docetaxelu s

paklitaxelem v léčbě pokročilého karcinomu prsu. Před zahájením studie byli pacienti předléčeni

antracykliny. Randomizováno bylo celkem 449 nemocných. Dostali buď docetaxel v monoterapii

100 mg/m

jako 1hodinovou infuzi, nebo paklitaxel 175 mg/m

v 3hodinové infuzi. Oba režimy byly

podávány každé 3 týdny.

Třebaže primární cíl, celková léčebná odpověď, nebyl rozdílně ovlivněn (32 % versus 25 %, p = 0,10),

docetaxel prodloužil medián doby do progrese (24,6 týdnů proti 15,6 týdnům, p < 0,01) a medián

přežití (15,3 měsíce versus 12,7 měsíce, p = 0,03).

Při monoterapii docetaxelem bylo pozorováno více nežádoucích účinků stupně 3/4 (55,4 %) ve

srovnání s paklitaxelem (23,0 %).

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

Nemocní dříve léčení chemoterapií s radioterapií nebo bez radioterapie

Ve studii fáze III u dříve léčených nemocných byly doba do progrese (12,3 týdne versus 7 týdnů) a

celkové přežití významně delší při léčbě docetaxelem v dávce 75 mg/m

než u nejlepší podpůrné léčby

(best supportive care – BSC). Rovněž procento jednoletého přežití bylo signifikantně vyšší u

docetaxelu (40 %) než u BSC (16 %).

U nemocných léčených docetaxelem v dávce 75 mg/m

byla při porovnání s BSC nižší spotřeba

morfinových analgetik (p < 0,01), analgetik nemorfinových (p < 0,01), jiné medikace ve vztahu k

onemocnění (p = 0,06) a radioterapie (p < 0,01).

Celkové procento odpovědi bylo 6,8 % u hodnotitelných nemocných a střední doba trvání odpovědi

byla 26,1 týdne.

Docetaxel v kombinaci s platinou u nemocných dříve chemoterapií neléčených

Do studie fáze III bylo zařazeno 1218 nemocných s neresekovatelným NSCLC stádia IIIB nebo

stádia IV, s koeficientem tělesné výkonnosti dle Karnovského (KPS) 70 % a více, kteří dosud nebyli

léčeni chemoterapií pro toto onemocnění. Randomizováni byli buď k léčbě docetaxelem (T) 75 mg/m

v jednohodinové infuzi bezprostředně následované cisplatinou (Cis) 75 mg/m

podané během 30-

60 minut každé tři týdny (TCis), nebo k léčbě docetaxelem 75 mg/m

v jednohodinové infuzi

v kombinaci s karboplatinou (plocha pod křivkou – AUC 6 mg/ml.min) po dobu 30-60 minut každé tři

týdny, nebo k léčbě vinorelbinem (V) 25 mg/m

aplikovaným po dobu 6-10 minut v den 1, 8, 15, 22 s

následnou aplikací cisplatiny 100 mg/m

v den 1 s opakováním každé 4 týdny (VCis).

Přípavek již není registrován

Data o přežití, střední doba do progrese a procento odpovědi dvou ramen studie jsou dokumentovány

v tabulce:

TCis

N = 408

VCis

N = 404

Statistická analýza

Celkové přežití

(primární cíl):

Střední doba přežití (měsíce)

11,3

10,1

Poměr rizika: 1,122

[97,2% CI: 0,937; 1342]*

jednoleté přežití (%)

Léčebný rozdíl: 5,4 %

[95% CI: -1,1; 12,0]

dvouleté přežití (%)

Léčebný rozdíl: 6,2 %

[95% CI: 0,2; 12,3]

Střední doba do progrese

(týdny):

22,0

23,0

Poměr rizika: 1,032

[95% CI: 0,876; 1,216]

Celkové procento odpovědi (%):

31,6

24,5

Léčebný rozdíl: 7,1 %

[95% CI: 0,7; 13,5]

*Korigováno pro vícenásobné porovnávání a upraveno pro stratifikační faktory (stádium onemocnění

a oblast, kde probíhala léčba), založených na populaci hodnotitelných pacientů.

Sekundární cíle zahrnovaly: změnu bolesti, celkové hodnocení kvality života pomocí dotazníků

EuroQoL-5D, LCSS (Lung Cancer Symptom Scale) a změny koeficientu celkové výkonnosti dle

Karnovského (KPS). Výsledky těchto hodnocení podporovaly výsledky primárního cíle.

Pro rameno docetaxel/karboplatina nebyla ve srovnání s kombinací VCis prokázána ani ekvivalence,

ani horší efektivita.

Karcinom prostaty

Bezpečnost a účinnost docetaxelu v kombinaci s prednizonem nebo prednizolonem u nemocných s

karcinomem prostaty neodpovídajícím na hormonální léčbu byla hodnocena v randomizované

multicentrické studii fáze III. Ve studii bylo randomizováno 1006 nemocných s koeficientem tělesné

výkonnosti dle Karnovského (KPS) ≥ 60 % do následujících ramen:

Docetaxel 75 mg/m

každé 3 týdny, 10 cyklů.

Docetaxel 30 mg/m

týdně, prvních pět týdnů v šestitýdenním cyklu, 5 cyklů.

Mitoxantron 12 mg/m

každé 3 týdny, 10 cyklů.

Ve všech třech režimech byla léčba kombinována s prednizonem nebo prednizolonem 5 mg dvakrát

denně podávaným kontinuálně.

Přípavek již není registrován

U nemocných, kteří byli léčeni docetaxelem každé tři týdny, bylo zaznamenáno signifikantně delší

celkové přežití ve srovnání s nemocnými léčenými mitoxantronem. Prodloužení přežití pozorované v

rameni s týdenním docetaxelem nebylo statisticky významné při srovnání s kontrolním ramenem s

mitoxantronem. Výsledky efektivity docetaxelu versus kontrolní rameno jsou shrnuty v následující

tabulce:

Cílová hodnota

Docetxal

kaţdé 3 týdny

Docetaxel

kaţdý týden

Mitoxantron

kaţdé 3 týdny

Počet pacientů

Střední doba přežití

(měsíce)

95% CI

Poměr rizik

95% CI

Hodnota p†*

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Počet pacientů

Procento PSA**

odpovědi

95% CI

Hodnota p*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

< 0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Počet pacientů

Procento snížení bolesti

95% CI

Hodnota p*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Počet pacientů

Procento odpovědi nádoru

95% CI

Hodnota p*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

†Stratifikovaný log rank test

*Práh statistické významnosti = 0,0175

**PSA: Prostatický specifický antigen

Vzhledem k tomu, že při podávání docetaxelu každý týden byl zaznamenán mírně lepší bezpečnostní

profil než při podávání docetaxelu jedenkrát za 3 týdny, je možné, že pro některé nemocné bude

podávání docetaxelu každý týden přínosnější.

V celkové kvalitě života nebyly mezi léčebnými rameny pozorovány statisticky významné rozdíly.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Farmakokinetika docetaxelu byla hodnocena ve studiích fáze I u pacientů s tumory po aplikaci dávky

20-115 mg/m

. Kinetický profil docetaxelu je nezávislý na dávce a odpovídá tříkompartmentovému

farmakokinetickému modelu s poločasy fází alfa 4 minuty, beta 36 minut a gama 11,1 hodiny. Dlouhá

třetí fáze je částečně dána relativně pomalým výstupem docetaxelu z periferního kompartmentu.

Distribuce

Po podání dávky 100 mg/m

jednohodinovou infuzí bylo dosaženo střední hodnoty vrcholu

plazmatické hladiny 3,7 μg/ml spolu s odpovídající plochou pod křivkou (AUC) 4,6 h.μg/ml. Střední

hodnoty celotělové clearance byly 21 l/h/m

a distribuční objem v ustáleném stavu 113 l. Rozptyl

celotělové clearance byl mezi jedinci zhruba 50 %. Docetaxel je vázán z více než 95 % na proteiny

plazmy.

Přípavek již není registrován

Eliminace

U tří pacientů s nádorem byla provedena studie pomocí docetaxelu značeného uhlíkem

C. Docetaxel

byl vylučován v průběhu sedmi dnů močí i stolicí po oxidativní metabolizaci terciální butylesterové

skupiny zprostředkované cytochromem P450. Vylučování močí představovalo zhruba 6 %, stolicí asi

75 % podané radioaktivity. Kolem 80 % radioaktivity detekované ve stolici se vyloučí v průběhu

prvních 48 hodin jako jeden hlavní neaktivní metabolit a tři méně významné neaktivní metabolity a

velmi malé množství ve formě nezměněného léčivého přípravku.

Zvláštní populace

Věk a pohlaví

Populační farmakokinetická analýza docetaxelu byla provedena u 577 pacientů. Farmakokinetické

parametry stanovené pomocí modelu se velmi blížily těm, které byly stanoveny na základě studií

fáze I. Farmakokinetika docetaxelu nebyla ovlivněna věkem nebo pohlavím pacienta.

Porucha funkce jater

U malého počtu pacientů (N = 23) s biochemickými hodnotami, svědčícími pro lehké nebo středně

těžké poškození jaterních funkcí (hodnoty ALT, AST ≥ 1,5násobek horní hranice normy a současně

hodnota alkalické fosfatázy ≥ 2,5násobek horní hranice normy), se snížila celková clearance v

průměru o 27 % (viz bod 4.2).

Retence tekutin

Clearance docetaxelu se nezměnila u pacientů s lehkou nebo středně těžkou retencí tekutin a pro

pacienty se závažnou retencí tekutin nejsou žádné údaje k dispozici.

Kombinovaná léčba

Doxorubicin

Pokud byl podán v kombinaci, neovlivňoval docetaxel clearance doxorubicinu ani plazmatické hladiny

doxorubicinolu (metabolit doxorubicinu). Farmakokinetika docetaxelu, doxorubicinu a

cyklofosfamidu nebyla ovlivněna jejich současným podáním.

Kapecitabin

Studie fáze I hodnotící efekt kapecitabinu na farmakokinetiku docetaxelu a opačně neprokázaly žádný

vliv kapecitabinu na farmakokinetiku docetaxelu (C

a plocha pod křivkou – AUC) ani vliv

docetaxelu na farmakokinetiku významného metabolitu kapecitabinu 5’-DFUR.

Cisplatina

Clearance docetaxelu v kombinované léčbě s cisplatinou byla obdobná jako clearance při monoterapii.

Farmakokinetický profil cisplatiny podané krátce po docetaxelu byl obdobný jako clearance při podání

samotné cisplatiny.

Cisplatina a 5-fluorouracil

Kombinované podání docetaxelu, cisplatiny a 5-fluorouracilu u 12 pacientů se solidními nádory

nemělo vliv na farmakokinetiku žádného léčivého přípravku.

Prednizon a dexametazon

Vliv prednizonu na farmakokinetiku docetaxelu aplikovaného se standardní premedikací

dexametazonem byl studován u 42 nemocných.

Prednizon

Nebyl zaznamenán žádný vliv prednizonu na farmakokinetiku docetaxelu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Karcinogenní potenciál docetaxelu nebyl studován.

Přípavek již není registrován

Bylo prokázáno, že docetaxel je mutagenní v mikronukleolárním testu in vitro a v testu aberace

chromozomů na buňkách CHO-K1 a v mikronukleolárním testu in vivo u myší. V Amesově testu nebo

ve zkoušce genové mutace CHO/HGPRT však docetaxel mutagenitu neindukoval. Tyto výsledky jsou

v souladu s farmakologickou aktivitou docetaxelu.

Nežádoucí účinky na varlatech pozorované ve studiích toxicity u hlodavců naznačují, že docetaxel

může poškozovat samčí plodnost.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Koncentrát

polysorbát 80

bezvodý ethanol

Rozpouštědlo

voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba pouţitelnosti

18 měsíců.

Roztok premixu: byla prokázána chemická i fyzikální stabilita po dobu 8 hodin, pokud je

uchováván buď při teplotě mezi 2

C a 8

C nebo při pokojové teplotě (do 25

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a

normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8

C, pokud ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Infuzní roztok: byla prokázána chemická i fyzikální stabilita po dobu 4 hodin při pokojové

teplotě (do 25

C). Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li

použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v

odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8

C, pokud

ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Jedno balení obsahuje:

Jednu injekční lahvičku koncentrátu a

jednu injekční lahvičku rozpouštědla.

Docetaxel Teva Pharma 20 mg lahvička

Přípavek již není registrován

Lahvička 6 ml z čirého skla Typu I s brombutylovou gumovou zátkou a odtrhávacím (flip-off)

víčkem.

Tato injekční lahvička obsahuje 0,72 ml roztoku docetaxelu 27,73 mg/ml v polysorbátu 80

(plnicí objem: 24,4 mg/0,88 ml). Tento plnicí objem byl stanoven v průběhu vývoje docetaxelu,

aby byly nahrazeny ztráty při přípravě premixu, které jsou způsobeny zpěněním roztoku, adhezí

na stěnách lahvičky a „mrtvým objemem“. Toto přeplnění lahvičky zaručuje, že po naředění

celým obsahem rozpouštědla přiloženého k lahvičce s docetaxelem je minimální aspirovaný

objem 2 ml roztoku premixu s obsahem docetaxelu 10 mg/ml, což odpovídá udávanému

množství 20 mg na lahvičku.

Rozpouštědlo pro Docetaxel Teva Pharma 20 mg lahvička

Lahvička 6 ml z čirého skla Typu I s brombutylovou gumovou zátkou a odtrhávacím (flip-off)

víčkem.

Injekční lahvička s rozpouštědlem obsahuje 1,28 ml vody na injekci (naplněný objem: 1,71 ml).

Přidáním celého objemu lahvičky s rozpouštědlem k obsahu lahvičky s koncentrátem pro infuzní

roztok Docetaxel Teva Pharma 20 mg je zaručena koncentrace premixu docetaxelu 10 mg/ml.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Docetaxel Teva Pharma je cytostatikum a vzhledem k tomu, že se jedná o potenciálně toxickou látku,

je nutno zachovávat při manipulaci a přípravě roztoků docetaxelu příslušnou opatrnost. Doporučuje se

používání rukavic.

Pokud se koncentrát Docetaxel Teva Pharma, roztok premixu nebo infuzní roztok dostane do kontaktu

s pokožkou, ihned ji omyjte důkladně mýdlem a vodou. Pokud se koncentrát docetaxelu, roztok

premixu nebo infuzní roztok dostane do kontaktu se sliznicí, ihned ji opláchněte důkladně vodou.

Příprava k intravenóznímu podání

a)

Příprava premixu roztoku Docetaxel Teva Pharma (10 mg docetaxelu/ml)

Pokud uchováváte Docetaxel Teva Pharma v chladničce, vyjměte z ní požadované množství balení a

ponechte je po dobu 5 minut při pokojové teplotě (do 25

Injekční stříkačkou s jehlou asepticky aspirujte z nakloněné lahvičky celý obsah rozpouštědla pro

Docetaxel Teva Pharma.

Vstříkněte celý obsah injekční stříkačky do odpovídající lahvičky Docetaxel Teva Pharma.

Vyjměte stříkačku s jehlou a promíchejte opakovaným překlápěním lahvičky v ruce po dobu nejméně

45 sekund. Netřepejte.

Ponechte lahvičku s premixem stát po dobu 5 minut při pokojové teplotě (do 25

C) a pak

zkontrolujte, zda je roztok homogenní a čirý (napěnění je normální i po 5 minutách vzhledem k

přítomnosti polysorbátu 80 ve směsi).

Roztok premixu obsahuje docetaxel o koncentraci 10 mg/ml a měl by být použit okamžitě po přípravě.

Byla ale prokázána chemická i fyzikální stabilita roztoku premixu po dobu 8 hodin, pokud je

uchováván buď při teplotě mezi 2

C a 8

C nebo při pokojové teplotě (do 25

b)

Příprava infuzního roztoku

Požadovaná dávka docetaxelu pro pacienta může vyžadovat více než 1 lahvičku s premixem.

Na základě požadované dávky pro pacienta vyjádřené v mg, aspirujte za aseptických podmínek

Přípavek již není registrován

kalibrovanou injekční stříkačkou s jehlou odpovídající objem premixu, obsahující koncentraci

docetaxelu 10 mg/ml z odpovídajícího počtu lahviček s premixem. Například dávka 140 mg

docetaxelu vyžaduje 14 ml roztoku premixu.

Požadovaný objem premixu vstříkněte do 250 ml non-PVC infuzního vaku, obsahující buď 5% roztok

glukózy nebo 0,9% infuzní roztok chloridu sodného (9 mg/ml).

Je-li požadována dávka vyšší než 200 mg docetaxelu, použijte větší objem infuzního nosiče tak, aby

nebyla překročena koncentrace docetaxelu 0,74 mg/ml.

Ručně promíchejte infuzní vak nebo lahev otáčivým pohybem.

Infuzní roztok Docetaxel Teva Pharma je třeba použít v průběhu 4 hodin. Podává se intravenózně za

aseptických podmínek v jednohodinové infuzi při pokojové teplotě (do 25

C) a normálních

světelných podmínek.

Stejně jako u všech parenterálních přípravků je třeba roztok premixu i infuzní roztok přípravku

Docetaxel Teva Pharma před použitím vizuálně zkontrolovat. Roztoky obsahující sraženiny je nutno

vyřadit.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŢITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/10/662/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŢENÍ REGISTRACE

21.01.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Docetaxel Teva Pharma 80 mg koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŢENÍ

Jedna jednodávková lahvička Docetaxel Teva Pharma koncentrát obsahuje 80 mg docetaxelum

(bezvodého). Jeden ml koncentrátu obsahuje 27,73 mg docetaxelu.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna lahvička koncentrátu obsahuje 25,1 % (hm.) bezvodého ethanolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok.

Koncentrát je čirý viskózní, žlutý až hnědožlutý roztok.

Rozpouštědlo je bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Karcinom prsu

Docetaxel Teva Pharma v monoterapii je indikován k léčbě nemocných s lokálně pokročilým nebo

metastazujícím karcinomem prsu po selhání předchozí cytotoxické léčby. Předchozí chemoterapie by

měla zahrnovat antracyklin nebo alkylační látku.

Nemalobuněčný karcinom plic

Docetaxel Teva Pharma je indikován k léčbě nemocných s lokálně pokročilým nebo metastazujícím

nemalobuněčným karcinomem plic po selhání předchozí chemoterapie.

Docetaxel Teva Pharma v kombinaci s cisplatinou je indikován k léčbě nemocných s

neresekovatelným, lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic, kteří

dosud pro toto onemocnění nebyli léčení chemoterapií.

Karcinom prostaty

Docetaxel Teva Pharma v kombinaci s prednizonem nebo prednizolonem je indikován k léčbě

nemocných s metastatickým karcinomem prostaty neodpovídajícím na hormonální léčbu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Použití docetaxelu by mělo být omezeno pro jednotky specializované na podání cytotoxické

chemoterapie. Docetaxel by se měl podávat pouze pod dohledem kvalifikovaného onkologa (viz

bod 6.6).

Doporučená dávka

Při léčbě karcinomu prsu a nemalobuněčného karcinomu plic je možno podat, pokud není

kontraindikována, premedikaci sestávající z perorálního kortikosteroidu, jako například dexametazon

Přípavek již není registrován

16 mg denně (to je 8 mg dvakrát denně) po dobu 3 dnů počínaje jeden den před aplikací docetaxelu

(viz bod 4.4). Za účelem zmírnění hematologické toxicity může být profylakticky podán G-CSF.

U karcinomu prostaty je při současném podávání prednizonu nebo prednizolonu doporučena

premedikace perorálním dexametazonem 8 mg 12 hodin, 3 hodiny a 1 hodinu před infuzí docetaxelu

(viz bod 4.4).

Docetaxel je podáván v jednohodinové infuzi jednou za 3 týdny.

Karcinom prsu

K léčbě nemocných s lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním je doporučená dávka

docetaxelu 100 mg/m

v monoterapii.

Nemalobuněčný karcinom plic

Pro nemocné léčené pro nemalobuněčný karcinom plic bez předchozí chemoterapie je doporučen

docetaxel v dávce 75 mg/m

bezprostředně následovaný cisplatinou v dávce 75 mg/m

po dobu 30-

60 minut. K léčbě po selhání předchozí chemoterapie obsahující platinu je doporučena dávka

docetaxelu 75 mg/m

v monoterapii.

Karcinom prostaty

Doporučená dávka docetaxelu je 75 mg/m

. Prednizon nebo prednizolon v dávce 5 mg dvakrát denně

perorálně je podáván kontinuálně (viz bod 5.1).

Úprava dávky v průběhu léčby

Obecně

Docetaxel lze podávat jen při počtu neutrofilů ≥ 1 500 buněk/mm

U pacientů, u kterých došlo k febrilní neutropenii, k poklesu počtu neutrofilů < 500 buněk/mm

dobu delší než jeden týden, k závažným nebo rozsáhlým kožním reakcím nebo závažné periferní

neuropatii v průběhu léčby docetaxelem, by mělo být dávkování docetaxelu sníženo ze 100 mg/m

75 mg/m

a/nebo ze 75 mg/m

na 60 mg/m

. Pokud i po snížení dávky na 60 mg/m

reaguje pacient

stejně, měla by být léčba ukončena.

V kombinaci s cisplatinou

U nemocných léčených počáteční dávkou 75 mg/m

v kombinaci s cisplatinou, jejichž nejnižší

hodnota počtu trombocytů v předcházejícím cyklu chemoterapie je < 25 000 buněk/mm

, nebo u

nemocných s výskytem febrilní neutropenie, nebo u nemocných se závažnou ne-hematologickou

toxicitou, je doporučeno snížení dávky docetaxelu v následujících cyklech na 65 mg/m

. Pro úpravu

dávek cisplatiny viz příslušný souhrn údajů o přípravku.

Zvláštní skupiny

Nemocní s poškozením jater

Na základě farmakokinetických údajů z léčby docetaxelem dávkou 100 mg/m

v monoterapii, je u

pacientů se zvýšenou hladinou transaminázy (ALT a/nebo AST) na více než 1,5násobek horní hranice

normy (HHN) a současného zvýšení alkalické fosfatázy na více než 2,5násobek HHN doporučená

dávka docetaxelu 75 mg/m

(viz body 4.4 a 5.2). U pacientů s hladinou sérového bilirubinu vyšší než

HHN a/nebo hladinou ALT a AST vyšší než 3,5násobek HHN ve spojení s hladinou alkalické

fosfatázy vyšší než 6násobek HHN nelze doporučit ani snížení dávky a docetaxel, mimo přísně

odůvodněné případy, nelze podávat.

Pediatrická populace

U dětí ve věku od 1 měsíce a mladších 18 let nebyla zatím stanovena bezpečnost a účinnost přípravku

Docetaxel Teva Pharma v léčbě karcinomu nosohltanu.

U pediatrické populace není relevantní použití přípravku Docetaxel Teva Pharma v indikacích

karcinomu prsu, nemalobuněčného karcinomu plic a karcinomu prostaty.

Přípavek již není registrován

Starší pacienti

Na základě analýzy farmakokinetiky u této skupiny pacientů nejsou pro podávání u starších osob

žádné zvláštní pokyny. Při užití kombinace s kapecitabinem se u nemocných ve věku 60 let a starších

doporučuje snížení úvodní dávky kapecitabinu na 75 % (viz souhrn údajů o přípravku kapecitabin).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6.1.

1 500 buněk/mm

Docetaxel se nesmí podávat pacientům s těžkým poškozením jater, protože zde nejsou k dispozici

žádné údaje (viz body 4.2 a 4.4).

V platnosti jsou kontraindikace ostatních přípravků, pokud jsou s docetaxelem kombinovány.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro pouţití

U nemocných s karcinomem prsu a nemalobuněčným karcinomem plic může premedikace perorálně

podaným kortikosteroidem, jako je dexametazon v dávce 16 mg denně (to je 8 mg dvakrát denně) po

dobu 3 dnů s počátkem 1 den před podáním docetaxelu, pokud není kontraindikována, snížit výskyt a

závažnost retence tělesných tekutin a závažnost hypersenzitivních reakcí. U nemocných s karcinomem

prostaty se premedikuje 8 mg dexametazonu per os podaných 12 hodin, 3 hodiny a 1 hodinu před

infuzí docetaxelu (viz bod 4.2).

Hematologie

Nejčastějším nežádoucím účinkem docetaxelu je neutropenie. K největšímu poklesu počtu neutrofilů

dochází v průměru 7 dnů po podání docetaxelu, tento interval však může být kratší u pacientů s

předchozí intenzivní chemoterapií. U všech pacientů, kterým je podáván docetaxel, by se mělo

provádět časté monitorování úplného krevního obrazu. Pacientům by se měl docetaxel podávat znovu

až po vzestupu počtu neutrofilů na ≥ 1 500 buněk/mm

(viz bod 4.2).

V případě závažné neutropenie (< 500 buněk/mm

po dobu sedmi nebo více dnů) v průběhu léčby

docetaxelem se doporučuje pro další cykly snížení dávky nebo použití příslušných symptomatických

opatření (viz bod 4.2).

U pacientů léčených docetaxelem v kombinaci s cisplatinou a 5-fluorouracilem (TCF) se febrilní

neutropenie a infekce na základě neutropenie vyskytovaly v menší míře, pokud tito pacienti dostávali

profylakticky G-CSF. Pacienti léčení TCF by měli profylakticky dostávat G-CSF, aby se snížilo riziko

komplikované neutropenie (febrilní neutropenie, prolongovaná neutropenie a infekce na základě

neutropenie). Pacienti dostávající TCF by měli být pečlivě monitorováni (viz bod 4.2 a 4.8).

U pacientů léčených docetaxelem v kombinaci s doxorubicinem a cyklofofamidem (TAC) se febrilní

neutropenie a/nebo neutropenická infekce vyskytovaly v menší míře než u pacientů, kteří primárně

dostávali profylakticky G-CSF. Primární profylaktické podání G-CSF by mělo být zváženo u pacientů,

kteří podstupují adjuvantní léčbu karcinomu prsu podáváním TAC, aby bylo zmírněno riziko

komplikované neutropenie (febrilní neutropenie, prolongované neutropenie nebo neutropické infekce).

Pacienti, kteří dostávají TAC, musí být důkladně sledováni (viz bod 4.2 a 4.8).

Hypersenzitivní reakce

Pacienti by měli být pozorně sledováni, zda u nich zejména v průběhu první a druhé infuze nedochází

k hypersenzitivním reakcím. Hypersenzitivní reakce se mohou vyskytnout v průběhu několika málo

minut po počátku infuze docetaxelu. Měly by proto být k dispozici prostředky pro léčbu hypotenze a

bronchospasmu. Pokud dojde k hypersenzitivní reakci s lehčími symptomy, jako je zarudnutí nebo

Přípavek již není registrován

lokalizovaná kožní reakce, není to důvodem k přerušení léčby. Těžké reakce, jako je těžká hypotenze,

bronchospasmus nebo generalizovaná vyrážka či erytém, však vyžadují okamžité přerušení léčby

docetaxelem a zahájení odpovídající léčby. Pacientům, u kterých se vyvinula závažná hypersenzitivní

reakce, by neměl být docetaxel znovu podáván.

Kožní reakce

Byl popsán lokalizovaný kožní erytém na končetinách (dlaně a chodidla) spolu s edémem s následnou

deskvamací. Byly pozorovány závažné symptomy jako je vyrážka s následnou deskvamací vedoucí k

přerušení nebo ukončení léčby docetaxelem (viz bod 4.2).

Retence tekutin

Pacienty s těžkou retencí tekutin ve formě pleurálního výpotku, perikardiálního výpotku nebo ascitu je

nutno pečlivě monitorovat.

Respirační poruchy

Byly hlášeny případy syndromu akutní dechové tísně, intersticiální pneumonie/pneumonitidy,

intersticiálního plicního onemocnění, plicní fibrózy a respiračního selhání, které mohou být fatální.

U pacientů léčených současně radioterapií byla hlášena radiační pneumonitida.

V případě nového výskytu nebo zhoršení plicních příznaků má být pacient pečlivě monitorován,

neodkladně vyšetřen a léčen odpovídajícím způsobem. Doporučuje se přerušit léčbu docetaxelem,

dokud není stanovena diagnóza. Včasné zahájení podpůrné léčby může zlepšit stav onemocnění.

Přínos opětovného zahájení léčby musí být důkladně zvážen.

Pacienti s poškozením jater

U pacientů léčených docetaxelem v dávce 100 mg/m

v monoterapii, kteří mají hodnoty sérových

transamináz (ALT a/nebo AST) vyšší než 1,5násobek HHN a současně hladinu alkalické fosfatázy

více než 2,5násobek HHN, existuje vyšší riziko rozvoje závažných nežádoucích účinků, jako jsou

toxická úmrtí včetně sepse a krvácení ze zažívacího traktu, které může být fatální; dále febrilní

neutropenie, infekce, trombocytopenie, stomatitida a astenie. Proto je u pacientů se zvýšenými

hodnotami jaterních testů (JT) doporučená dávka docetaxelu 75 mg/m

. Hodnoty JT by se měly

stanovit jak před zahájením terapie, tak před každým dalším cyklem (viz bod 4.2).

U pacientů s hladinou sérového bilirubinu vyšší než HHN a/nebo s hodnotami ALT a AST 3,5krát

vyššími než HHN se současnými hodnotami alkalické fosfatázy 6násobně vyššími něž HHN nelze již

doporučit ani snížení dávky a docetaxel mimo přísně odůvodněné případy nelze podávat.

V klíčové klinické studie v léčbě pacientů s adenokarcinomem žaludku kombinací s cisplatinou a 5-

fluorouracilem byli vyloučeni pacienti s ALT a/nebo AST > 1,5 x ULN společně s alkalickou

fosfatázou > 2,5 x ULN a bilirubinem > 1 x ULN; u těchto pacientů nelze doporučit žádné snížení

dávky a docetaxel by neměl být použit, pokud není přísně indikován.V dalších indikacích nejsou

dostupné žádné údaje pro pacienty s poškozením jater léčené docetaxelem v kombinaci.

Nemocní s poškozením ledvin

Nejsou k dispozici žádné údaje o nemocných s těžkým poškozením ledvin léčených docetaxelem.

Nervový systém

Rozvoj závažné periferní neurotoxicity vyžaduje snížení dávky (viz bod 4.2).

Kardiotoxicita

U nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s trastuzumabem bylo pozorováno srdeční selhání,

zejména po léčbě obsahující antracykliny (doxorubicin nebo epirubicin). Selhání může být středně

těžké až těžké a bylo spojeno s úmrtím (viz bod 4.8).

Přípavek již není registrován

Pokud je nemocná kandidátkou léčby docetaxelem v kombinaci s trastuzumabem, měla by podstoupit

vyšetření srdce. Srdeční funkce by dále měly být monitorovány v průběhu léčby (každé 3 měsíce), což

pomůže identifikovat nemocné, u kterých se může objevit srdeční dysfunkce. Podrobnosti viz souhrn

údajů o přípravku pro trastuzumab.

Poruchy oka

U pacientů léčených docetaxelem byl hlášen cystoidní makulární otok (CMO). Pacienti s poruchami

zraku mají neprodleně podstoupit kompletní oftalmologické vyšetření. Pokud je diagnostikován CMO,

má být léčba docetaxelem ukončena a zahájena příslušná léčba (viz bod 4.8).

Ostatní

V průběhu terapie musí ženy i muži používat účinnou antikoncepci, muži pak ještě alespoň 6 měsíců

po skončení léčby (viz bod 4.6).

Další opatření při adjuvantní léčbě karcinomu prsu

Komplikovaná neutropenie

Pokud se u nemocných projeví komplikovaná neutropenie (prolongovaná neutropenie, febrilní

neutropenie nebo infekce), je nutno zvážit podání G-CSF a redukci dávky (viz bod 4.2).

Gastrointestinální reakce

Symptomy jako časná bolest a citlivost břicha, horečka, průjem s neutropenií nebo bez neutropenie

mohou být časnou manifestací závažné gastrointestinální toxicity a musí být neodkladně vyhodnoceny

a léčeny.

Městnavé srdeční selhání (CHF)

V průběhu léčby a dalšího sledování musí být nemocné monitorovány na přítomnost symptomů

městnavého srdečního selhání. U pacientek s karcinomem prsu s pozitivními uzlinami, které byly

léčeny režimem TAC, bylo prokázáno vyšší riziko CHF během prvního roku po léčbě (viz body 4.8 a

5.1).

Leukémie

U pacientů léčených docetaxelem, doxorubicinem a cyklofofamidem (TAC) je kvůli riziku pozdní

myelodysplasie nebo myeloidní leukémie doporučeno následné hematologické sledování.

Pacientky s 4+ uzlinami

Vzhledem k tomu, že přínos pozorovaný u pacientek s 4+ uzlinami nebyl statisticky významný

z hlediska doby přežití bez onemocnění (DFS) a celkové doby přežití (OS), nebyl při konečné analýze

plně potvrzen pozitivní poměr prospěch/riziko kombinace TAC u pacientek s 4+ uzlinami (viz

bod 5.1).

Starší pacienti

Pro použití docetaxelu v kombinaci s doxorubicinem a cyklofosfamidem u nemocných > 70 let je

dostupné omezené množství dat.

Ve studii s karcinomem prostaty bylo léčeno docetaxelem jednou za 3 týdny 333 nemocných, z toho

209 nemocných bylo ve věku 65 let a více a 68 nemocných bylo starších 75 let. U nemocných

léčených docetaxelem jednou za 3 týdny je incidence poškození nehtů o ≥ 10 % vyšší u nemocných ve

věku 65 let a více ve srovnání s mladšími pacienty. Incidence horečky, průjmu, anorexie a periferních

otoků byla o ≥ 10 % vyšší u nemocných ve věku 75 let a více ve srovnání s mladšími než 65 let.

Ve studii s karcinomen žaludku bylo z 300 pacientů (221 pacientů v části studie III. fáze a 79 pacientů

v části studie II. fáze) léčených docetaxelem v kombinaci s cisplatinou a 5-fluorouracilem 74 pacientů

ve věku 65 let nebo starší a 4 pacienti byli ve věku 75 nebo starší. V porovnání s mladšími pacienty

byla incidence závažných nežádoucích účinků u starších pacientů vyšší.

Přípavek již není registrován

Následující nežádoucí účinky (všech stupňů): letargie, stomatitis a infekce na základě neutropenie se u

pacientů ve věku 65 let nebo starších vyskytovaly s frekvencí ≥ 10 % v porovnání s mladšími

pacienty. Starší pacienti léčení TCF by měli být pečlivě monitorováni.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie in vitro ukázaly, že metabolismus docetaxelu se může změnit současným podáváním látek,

které indukují nebo inhibují cytochrom P450-3A nebo jsou jím metabolizovány (a tudíž jsou schopny

kompetitivní inhibice enzymu), jako jsou cyklosporin, terfenadin, ketokonazol, erytromycin a

troleandomycin. Při léčbě pacientů těmito léčivými přípravky je třeba zvýšené opatrnosti, protože

existuje potenciální nebezpečí významné interakce.

Docetaxel se silně váže na proteiny (> 95 %). Ačkoliv možné interakce docetaxelu se současně

podávanými léčivými přípravky nebyly in vivo oficiálně zkoumány, in vitro interakce s látkami pevně

vázanými na proteiny, jako je erytromycin, difenhydramin, propranolol, propafenon, fenytoin,

salicyláty, sulfametoxazol a valproát sodný, neovlivnily vazbu docetaxelu na proteiny. Podání

dexametazonu neovlivnilo vazbu docetaxelu na proteiny. Docetaxel neovlivňuje vazbu digitoxinu.

Farmakokinetika docetaxelu, doxorubicinu a cyklofosfamidu nebyla ovlivněna jejich současným

podáním. Dle omezeného množství dat z jedné nekontrolované studie je možná interakce mezi

docetaxelem a karboplatinou. Při kombinaci s docetaxelem byla clearance karboplatiny asi o 50 %

vyšší než hodnoty dříve uváděné pro karboplatinu v monoterapii.

Farmakokinetika docetaxelu za přítomnosti prednizonu byla sledována u nemocných s metastatickým

karcinomem prostaty. Docetaxel je metabolizován CYP3A4 a o prednizonu je známo, že CYP3A4

indukuje. Nebyl pozorován statisticky významný efekt prednizonu na farmakokinetiku docetaxelu.

Byly hlášeny klinické případy, které vypovídají o zvýšení toxicity docetaxelu při jeho kombinaci

s ritonavirem. Mechanismem této interakce je inhibice CYP3A4, hlavního izoenzymu zodpovědného

za mechanismum docetaxelu, ritonavirem. Na základě extrapolace údajů z farmakokinetické studie

s ketokonazolem, která zahrnovala 7 pacientů, je třeba zvážit snížení dávky docetaxelu o 50 %, pokud

je pacientům současně podáván silný inhibitor CYP3A4, např. azolová antimykotika, ritonavir a

některé makrolidy (klaritromycin, telitromycin).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O podávání docetaxelu těhotným ženám nejsou žádné informace. Bylo prokázáno, že docetaxel je u

potkanů a králíků jak embryotoxický, tak fetotoxický, a že u potkanů snižuje plodnost. Stejně jako jiné

cytotoxické léčivé přípravky může docetaxel způsobit poškození plodu, pokud je podáván těhotným

ženám. Z tohoto důvodu nelze docetaxel v průběhu těhotenství podávat, pokud není jasně indikován.

Ženy ve fertilním věku, kterým je docetaxel podáván, by měly být informovány, že je nutno zabránit

otěhotnění a že v případě, kdy k otěhotnění dojde, musí ihned informovat ošetřujícího lékaře.

Kojení

Docetaxel je lipofilní látka, není však známo, zda je vylučován do mateřského mléka. Vzhledem

k potenciálnímu nebezpečí nežádoucích účinků u kojenců je tudíž třeba po dobu trvání terapie

docetaxelem kojení přerušit.

Antikoncepce u mužů a žen

Během léčby je zapotřebí používat účinnou metodu antikoncepce.

Fertilita

Přípavek již není registrován

V neklinických studiích má docetaxel genotoxické účinky a může ovlivnit mužskou plodnost (viz

bod 5.3). Proto by muži léčení docetaxelem neměli během léčby a ještě dalších 6 měsíců po ukončení

léčby počít dítě, a před léčbou by měli zvážit možnost konzervace spermatu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Neţádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil pro všechny indikace

Nežádoucí účinky možná či pravděpodobně související s podáním docetaxelu byly hodnoceny u:

1312 a 121 nemocných léčených pouze docetaxelem v dávce 100 mg/m

, respektive 75 mg/m

258 nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s doxorubicinem.

406 nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s cisplatinou.

92 nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s trastuzumabem.

255 nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s kapecitabinem.

332 nemocných léčených docetaxelem v kombinaci s prednizonem nebo prednizolonem (jsou

uvedeny klinicky významné nežádoucí účinky související s léčbou).

1276 nemocných (744 ve studii TAX 316 a 532 ve studii GEICAM 9805), kteří dostali

docetaxel v kombinaci s doxorubicinem a cyklofosfamidem (jsou uvedeny klinicky významné

nežádoucí účinky související s léčbou).

300 nemocných s adenokarcinomem žaludku (221 pacientů v části studie III. fáze a 79 pacientů

v části studie II. fáze) léčených docetaxelem v kombinaci s cisplatinou a 5-fluorouracilem (jsou

uvedeny klinicky významné nežádoucí účinky související s léčbou).

174 a 251 pacientů s karcinomem hlavy a krku léčených docetaxelem v kombinaci s cisplatinou

a 5-fluorouracilem (jsou uvedeny klinicky významné nežádoucí účinky související s léčbou).

Byly popsány následující reakce, k jejichž hodnocení byla použita „Obecná kritéria toxicity Národního

ústavu pro zhoubné nádory“ (NCI Common Toxicity Criteria) (stupeň 3 = G3, stupeň 3-4 = G3/4,

stupeň 4 = G4) a termíny COSTART a MedDRA. Frekvence jsou definovány následovně: velmi časté

(≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nejčastěji uváděné nežádoucí účinky samotného docetaxelu jsou: neutropenie (která byla reverzibilní

a nebyla kumulativní; střední doba do dosažení minimálních hodnot byla 7 dní a střední doba trvání

těžké neutropenie (< 500 buněk/mm

) byla 7 dní), anemie, alopecie, nausea, zvracení, stomatitis,

průjem a astenie. Pokud je docetaxel podáván v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky, závažnost

nežádoucích účinků docetaxelu může být zvýšena.

Pro kombinaci s trastuzumabem jsou uvedeny všechny nežádoucí účinky (všech stupňů), které se

vyskytly ve ≥ 10 %. Byla zvýšená incidence závažných nežádoucích účinků (40 % versus 31 %) a

nežádoucích účinků stupně 4 (34 % versus 23 %) při kombinaci s trastuzumabem ve srovnání s léčbou

docetaxelem v monoterapii.

Pro kombinaci s kapecitabinem ve studii fáze III u nemocných s karcinomem prsu po selhání léčby

antracykliny jsou prezentovány následující nejčastější (≥ 5 %) nežádoucí účinky související s léčbou

(viz souhrn údajů o přípravku kapecitabin).

U docetaxelu jsou často pozorovány následující nežádoucí účinky:

Poruchy imunitního systému

Přípavek již není registrován

Hypersenzitivní reakce se obvykle objevily během několika minut po začátku infuze docetaxelu a byly

většinou mírné až středně těžké. Nejčastěji byly zaznamenány návaly horka, vyrážka se svěděním

nebo bez svědění, pocit tlaku na hrudníku, bolesti v zádech, dušnost a poléková horečka nebo

třesavka. Závažné reakce byly charakterizovány hypotenzí a/nebo bronchospasmem nebo

generalizovanou vyrážkou či erytémem (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systému

Rozvoj těžké periferní neurotoxicity vyžaduje snížení dávky (viz body 4.2 a 4.4). Mírné až střední

neurosenzorické příznaky se projevují parestéziemi, dysestéziemi nebo bolestí včetně pálení.

Neuromotorické příznaky jsou charakterizovány hlavně slabostí.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Byly pozorovány reverzibilní kožní reakce vesměs hodnocené jako mírné až středně těžké. Reakce

byly charakterizovány vyrážkou včetně lokalizovaných erupcí zejména na nohou a rukou (včetně

syndromu těžkých rukou a nohou), ale též na pažích, obličeji nebo hrudníku, často doprovázené

svěděním. Erupce se zpravidla objevily během jednoho týdne po infuzi docetaxelu. Méně často byly

zaznamenány těžké reakce, jako erupce s následným odlupováním kůže, které výjimečně vedly k

přerušení nebo ukončení léčby docetaxelem (viz body 4.2 a 4.4). Těžké poškození nehtů se vyznačuje

hypo- nebo hyperpigmentací a někdy bolestí a onycholýzou.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Lokální reakce v místě infuze byly většinou mírné a vyskytly se ve formě hyperpigmentace, zánětu,

zarudnutí nebo suchosti pokožky, flebitis nebo extravazátu a otoku žil.

Retence tekutin zahrnuje případy jako je periferní edém a méně často pohrudniční výpotek,

perikardiální výpotek, ascites a přírůstek hmotnosti. Periferní edém se obvykle objevuje nejprve na

dolních končetinách s možností generalizace spolu s přírůstkem hmotnosti o 3 kg nebo více. Retence

tekutin je kumulativní co do výskytu a závažnosti (viz bod 4.4).

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 100 mg/m

podávaného samostatně

u karcinomu prsu

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté

neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 5,7 %;

včetně sepse a

pneumonie, fatální v

1,7 %)

Infekce spojená s G4

neutropenií

(G3/4: 4,6 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Neutropenie

(G4: 76,4 %);

Anemie (G3/4: 8,9 %);

Febrilní neutropenie

Trombocytopenie

(G4: 0,2 %)

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

(G3/4: 5,3 %)

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie

Poruchy nervového

systému

Periferní senzorická

neuropatie (G3: 4,1 %);

Periferní motorická

neuropatie (G3/4: 4 %);

Dysgeusie

(závažná: 0,07 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (G3/4: 0,7 %)

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Hypotenze;

Hypertenze;

Hemorhagie

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Dyspnoe

(závažná: 2,7 %)

Gastrointestinální

poruchy

Stomatitis

(G3/4: 5,3 %);

Průjem (G3/4: 4 %);

Nausea (G3/4: 4 %);

Zvracení (G3/4: 3 %)

Zácpa (těžká: 0,2 %);

Bolest břicha

(těžká: 1 %);

Gastrointestinální

krvácení

(těžké: 0,3 %)

Esofagitis

(těžká: 0,4 %)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie;

Kožní reakce

(G3/4: 5,9 %);

Poruchy nehtů

(těžké: 2,6 %)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie

(závažná: 1,4 %)

Artralgie

Celkové poruchy a

reakce v místě aplikace

Retence tekutin

(závažná: 6,5 %);

Astenie (těžká: 11,2 %);

Bolest

Lokální reakce po

podání;

Bolest na hrudi

nekardiálního původu

(závažná: 0,4 %)

Vyšetření

G3/4 Vzestup

Přípavek již není registrován

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté

neţádoucí účinky

bilirubinu v krvi

(< 5 %);

G3/4 Vzestup

alkalické fosfatázy v

krvi (< 4 %);

G3/4 Vzestup AST

(< 3 %);

G3/4 Vzestup ALT

(< 2 %)

Popis vybraných nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 100 mg/m

podávaného samostatně

u karcinomu prsu

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: Epizody krvácení spojené s trombocytopenií G3/4.

Poruchy nervového systému

Údaje o reverzibilitě jsou známy u 35,3 % nemocných s projevy neurotoxicity po léčbě docetaxelem v

dávce 100 mg/m

v monoterapii. Projevy vymizely spontánně v průběhu 3 měsíců.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné: jeden případ alopecie, která po ukončení studie nebyla reverzibilní 73 % kožních reakcí

bylo reverzibilních během 21 dní.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Střední kumulativní dávka, při které bylo nutno léčbu přerušit, byla více než 1 000 mg/m

a střední

doba do vymizení retence tekutin byla 16,4 týdne (0 až 42 týdnů). Nástup středně těžké a těžké retence

je pozdější (střední kumulativní dávka: 818,9 mg/m

) u nemocných s premedikací, v porovnání s

nemocnými bez premedikace (střední kumulativní dávka: 489,7 mg/m

); retence byla však popsána

také u některých pacientů v časném stadiu léčby.

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného samostatně

u karcinomu prsu

Třídy orgánových systémů

podle databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí účinky

Časté neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 5 %)

Poruchy krve a lymfatického

systému

Neutropenie (G4: 54,2 %);

Anemie (G3/4: 10,8 %);

Trombocytopenie (G4: 1,7 %)

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita (nezávážná)

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Poruchy nervového systému

Periferní senzorická neuropatie

(G3/4: 0,8 %)

Periferní motorická neuropatie

(G3/4: 2,5 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (nezávažná)

Cévní poruchy

Hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Nausea (G3/4: 3,3 %);

Stomatitis (G3/4: 1,7 %);

Zvracení (G3/4: 0,8 %);

Průjem (G3/4: 1,7 %)

Zácpa

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie;

Kožní reakce (G3/4: 0,8 %)

Poruchy nehtů (závažné: 0,8 %)

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Astenie (závažná: 12,4 %);

Retence tekutin

(závažná: 0,8 %);

Bolest

Vyšetření

G3/4 Vzestup bilirubinu v krvi

(< 2 %)

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s doxorubicinem u karcinomu prsu

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté neţádoucí

účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 7,8 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Neutropenie

(G4: 91,7 %);

Anemie (G3/4: 9,4 %);

Febrilní neutropenie;

Trombocytopenie

(G4: 0,8 %)

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

(G3/4: 1,2 %)

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie

Poruchy nervového

systému

Periferní senzorická

neuropatie (G3: 0,4 %)

Periferní motorická

neuropatie

(G3/4: 0,4 %)

Srdeční poruchy

Srdeční selhání;

Arytmie (nezávažná)

Cévní poruchy

Hypotenze

Gastrointestinální

poruchy

Nausea (G3/4: 5 %);

Stomatitis

(G3/4: 7,8 %);

Průjem (G3/4: 6,2 %);

Zvracení (G3/4: 5 %);

Zácpa

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie;

Poruchy nehtů

(závažné: 0,4 %);

Kožní reakce

(nezávažné)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie

Celkové poruchy a

reakce v místě aplikace

Astenie

(závažná: 8,1 %);

Retence tekutin

(těžká: 1,2 %);

Bolest

Lokální reakce po

podání

Vyšetření

G3/4 Vzestup

bilirubinu v krvi

(< 2,5 %);

G3/4 Vzestup alkalické

fosfatázy v krvi

(< 2,5 %)

G3/4 Vzestup AST

(< 1 %);

G3/4 Vzestup ALT

(< 1 %)

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s cisplatinou u karcinomu prsu

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté neţádoucí

účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 5,7 %)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Neutropenie

(G4: 51,5 %);

Anemie (G3/4: 6,9 %);

Trombocytopenie

(G4: 0,5 %)

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

(G3/4: 2,5 %)

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie

Poruchy nervového

systému

Periferní senzorická

neuropatie (G3: 3,7 %);

Periferní motorická

neuropatie (G3/4: 2 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (G3/4: 0,7 %)

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Hypotenze

(G3/4: 0,7 %)

Gastrointestinální

poruchy

Nausea (G3/4: 9,6 %);

Zvracení (G3/4: 7,6 %);

Průjem (G3/4: 6,4 %);

Stomatitis (G3/4: 2 %)

Zácpa

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie;

Poruchy nehtů

(závažné: 0,7 %);

Kožní reakce

(G3/4: 0,2 %)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie (závažná: 0,5 %)

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Astenie (těžká: 9,9 %);

Retence tekutin

(závažná: 0,7 %);

Horečka (G3/4: 1,2 %)

Lokální reakce po

podání;

Bolest

Vyšetření

G3/4 Vzestup

bilirubinu v krvi

(2,1 %);

G3/4 Vzestup ALT

(1,3 %)

G3/4 Vzestup AST

(0,5 %);

G3/4 Vzestup alkalické

fosfatázy v krvi

(0,3 %)

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 100 mg/m

podávaného v kombinaci

s trastuzumabem u karcinomu prsu

Třídy orgánových systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí účinky

Časté neţádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického

systému

Neutropenie (G3/4: 32 %); Febrilní

neutropenie (včetně neutropenie

spojené s horečkou a užíváním

antibiotik) nebo neutropenická

sepse

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Nespavost

Poruchy nervového systému

Paresthesie; Bolest hlavy;

Dysgeusie; Hypoaesthesie

Poruchy oka

Zvýšené slzení; Konjunktivitis

Srdeční poruchy

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Lymfedém

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Epistaxe; Faryngolaryngeální

bolest; Nasofaryngitis; Dyspnoe;

Kašel; Rýma

Gastrointestinální poruchy

Nausea; Průjem; Zvracení; Zácpa;

Stomatitis; Dyspepsie; Bolest

břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie; Erythém; Vyrážka;

Poruchy nehtů

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Myalgie; Artralgie; Bolest v

končetinách; Bolest kostí; Bolest

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Astenie; Periferní edém; Pyrexie;

Únava; Zánět sliznice; Bolest;

Onemocnění podobné chřipce;

Bolest na hrudi; Třesavka

Letargie

Vyšetření

Přírůstek tělesné hmotnosti

Popis vybraných nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 100 mg/m

podávaného v kombinaci

s trastuzumabem u karcinomu prsu

Srdeční poruchy

Symptomatické srdeční selhání bylo hlášeno u 2,2 % nemocných, kteří dostali docetaxel s

trastuzumabem v porovnání s 0 % u nemocných léčených samotným docetaxelem. V rameni s

docetaxelem a trastuzumabem mělo 64 % nemocných předchozí adjuvantní léčbu antracykliny, v

rameni se samotným docetaxelem to bylo 55 % nemocných.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté: Hematologická toxicita byla u nemocných léčených trastuzumabem a docetaxelem

zvýšena ve srovnání se samotným docetaxelem (neutropenie stupně 3/4 32 % versus 22 % - dle NCI-

CTC kriterií). Toto je pravděpodobně podhodnocený výsledek, protože je známo, že docetaxel

podávaný samostatně v dávce 100 mg/m

způsobuje neutropenii u 97 % pacientů, z toho u 76 %

stupně 4, vezme-li se v úvahu krevní obraz s nejnižšími hodnotami. Incidence febrilní

neutropenie/neutropenické sepse byla rovněž zvýšena u nemocných léčených trastuzumabem a

docetaxelem (23 % versus 17 % u pacientů léčených samotným docetaxelem).

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s kapecitabinem u karcinomu prsu

Třídy orgánových systémů

podle databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí účinky

Časté neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Kandidóza úst (G3/4: < 1 %)

Poruchy krve a lymfatického

systému

Neutropenie (G3/4: 63 %);

Anemie (G3/4: 10 %)

Trombocytopenie (G3/4: 3 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie (G3/4: 1 %);

Snížení chuti k jídlu

Dehydratace (G3/4: 2 %)

Poruchy nervového systému

Dysgeusie (G3/4: <1 %);

Parestesie (G3/4: <1 %)

Závratě;

Bolest hlavy (G3/4: <1 %);

Periferní neuropatie

Poruchy oka

Zvýšené slzení

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Faryngolaryngeální bolest

(G3/4: 2 %)

Dyspnoe (G3/4: 1 %);

Kašel (G3/4: <1 %);

Epistaxe (G3/4: <1 %)

Gastrointestinální poruchy

Stomatitis (G3/4: 18 %);

Průjem (G3/4: 14 %);

Nausea (G3/4: 6 %);

Zvracení (G3/4: 4 %);

Zácpa (G3/4: 1 %);

Bolest břicha (G3/4: 2 %);

Dyspepsie

Bolest v nadbřišku;

Sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Syndrom“ruka-noha“

(G3/4: 24 %);

Alopecie (G3/4: 6 %);

Poruchy nehtů (G3/4: 2 %)

Dermatitis;

Erytematózní vyrážka

(G3/4: < 1 %);

Zabarvení nehtů;

Onycholysis (G3/4: 1 %)

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Myalgie (G3/4: 2 %);

Arthralgie (G3/4: 1 %)

Bolest končetin (G3/4: <1 %);

Bolest zad (G3/4: 1 %)

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Astenie (G3/4: 3 %);

Pyrexie (G3/4: 1 %);

Únava/slabost (G3/4: 5 %);

Periferní edém (G3/4: 1 %)

Letargie;

Bolest

Vyšetření

Úbytek hmotnosti;

G3/4 Vzestup bilirubinu v krvi

(9 %)

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s prednisonem a prednizolonem u karcinomu prsu

Třídy orgánových systémů

podle databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí účinky

Časté neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 3,3 %)

Poruchy krve a lymfatického

systému

Neutropenie (G3/4: 32 %);

Anemie (G3/4: 4,9 %)

Trombocytopenie

(G3/4: 0,6 %);

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita (G3/4: 0,6 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie (G3/4: 0,6 %)

Poruchy nervového systému

Periferní senzorická neuropatie

(G3/4: 1,2 %);

Dysgeusie (G3/4: 0 %)

Periferní motorická neuropatie

(G3/4: 0 %)

Poruchy oka

Zvýšené slzení (G3/4: 0,6 %)

Srdeční poruchy

Snížení funkce levé komory

srdeční (G3/4: 0,3 %)

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Epistaxe (G3/4: 0 %);

Dyspnoe (G3/4: 0,6 %);

Kašel (G3/4: 0 %)

Gastrointestinální poruchy

Nausea (G3/4: 2,4 %);

Průjem (G3/4: 1,2 %);

Stomatitis/Pharyngitis

(G3/4: 0,9 %);

Zvracení (G3/4: 1,2 %)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie;

Poruchy nehtů (nezávažné)

Exfoliativní vyrážka

(G3/4: 0,3 %)

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Arthralgie (G3/4: 0,3 %);

Myalgie (G3/4: 0,3 %)

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Únava (G3/4: 3,9 %);

Retence tekutin (těžká: 0,6 %)

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků adjuvantní léčby přípravkem Docetaxel 75 mg/m

v kombinaci

s doxorubicinem a cyklofosfamidem u pacientek s karcinomem prsu a pozitivními uzlinami

(TAX 316) a negativními uzlinami (GEICAM 9805) – souhrnná data

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté neţádoucí

účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 2,4 %);

Neutropenická infekce

(G3/4: 2,6 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Anemie (G3/4: 3 %);

Neutropenie

(G3/4: 59,2 %);

Trombocytopenie

(G3/4: 1,6 %);

Febrilní neuropenie

(G3/4: NA)

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

(G3/4: 0,6 %)

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie

(G3/4: 1,5 %)

Poruchy nervového

systému

Dysgeusie

(G3/4: 0,6 %);

Periferní senzorická

neuropatie

(G3/4: < 0,1 %)

Periferní motorická

neuropatie (G3/4: 0 %)

Synkopa (G3/4: 0 %);

Neurotoxicita

(G3/4: 0 %);

Somnolence

(G3/4: 0 %)

Poruchy oka

Konjunktivitis

(G3/4: <0,1 %)

Zvýšené slzení

(G3/4: <0,1 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (G3/4: 0,2 %)

Cévní poruchy

Návaly horka

(G3/4: 0,5 %)

Hypotenze

(G3/4: 0 %);

Flebitis (G3/4: 0 %)

Lymfedém (G3/4: 0 %)

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Kašel (G3/4: 0 %)

Gastrointestinální

poruchy

Nausea (G3/4: 5,0 %);

Stomatitis

(G3/4: 6,0 %);

Zvracení

(G3/4: 4,2 %);

Průjem (G3/4: 3,4 %);

Zácpa (G3/4: 0,5 %)

Bolest břicha

(G3/4: 0,4 %)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie

(G/3: < 0,1 %);

Poruchy kůže

(G3/4: 0,6 %);

Poruchy nehtů

(G3/4: 0,4 %)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie (G3/4: 0,7 %);

Arthralgie

(G3/4: 0,2 %)

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Amenorhea

(G3/4: NA)

Celkové poruchy a

reakce v místě aplikace

Astenie

(G3/4: 10,0 %);

Pyrexie (G3/4: NA);

Periferní edém

Přípavek již není registrován

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí

účinky

Méně časté neţádoucí

účinky

(G3/4: 0,2 %)

Vyšetření

Přírůstek hmotnosti

(G3/4: 0 %);

Úbytek hmotnosti

(G3/4: 0,2 %)

Popis vybraných nežádoucích účinků adjuvantní léčby přípravkem Docetaxel 75 mg/m

v kombinaci

s doxorubicinem a cyklofosfamidem u pacientek s karcinomem prsu a pozitivními uzlinami

(TAX 316) a negativními uzlinami (GEICAM 9805)

Poruchy nervového systému

Periferní senzorická neuropatie přetrvávala během sledování u 10 pacientek z 84 nemocných, u

kterých byla periferní senzorická neuropatie přítomna při ukončení chemoterapie v rámci studie

karcinomu prsu s pozitivními uzlinami (TAX 316).

Srdeční poruchy

Ve studii TAX 316 bylo u 26 pacientek (3,5 %) ve skupině léčené TAC a u 17 pacientek (2,3 %) ve

skupině léčené FAC hlášeno městnavé srdeční selhání. S výjimkou jedné pacientky v každé skupině

byla diagnóza CHF stanovena ve všech případech déle než 30 dní po ukončení léčby. Dvě pacientky

ve skupině TAC a 4 pacientky ve skupině FAC zemřely na srdeční selhání.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Ve studii TAX 316 byla u 678 pacientek ve skupině léčené TAC a 645 pacientek ve skupině léčené

FAC hlášena alopecie přetrvávající během sledování po ukončení chemoterapie.

Na konci sledování se alopecie nadále vyskytovala u 29 pacientek (4,2 %) ve skupině léčené TAC a u

16 pacientek (2,4 %) ve skupině léčené FAC.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Amenorhea přetrvávala během sledování u 121 pacientek z 202 nemocných, které měly amenorheu při

ukončení chemoterapie v rámci studie TAX 316.

Celkové poruchy a lokální reakce po podání

Ve studii TAX 316 byl přetrvávající periferní edém pozorován u 19 ze 119 pacientek s periferním

edémem ve skupině léčené TAC a ve skupině léčené FAC byl přetrvávající periferní edém pozorován

u 4 z 23 pacientek s periferním edémem.

Ve studii GEICAM 9805 byl zaznamenán lymfedém, který přetrvával u 4 z 5 pacientek s lymfedémem

na konci chemoterapie.

Akutní leukémie/myelodysplastický syndrom

Po 10 letech sledování ve studii TAX 316 byla hlášena akutní leukémie u 4 ze 744 pacientek ve

skupině TAC a u 1 ze 736 pacientek ve skupině FAC. Myelodysplastický syndrom byl hlášen u 2 ze

744 pacientek ve skupině léčené TAC a u 1 ze 736 pacientek ve skupině léčené FAC.

Při střední době sledování 77 měsíců se u 1 pacientky z 532 nemocných (0,2 %), které dostávaly

docetaxel, doxorubicin a cyklofosfamid ve studii GEICAM 9805, vyskytla akutní leukémie. Nebyly

hlášeny žádné případy ve skupině pacientek, které dostávaly fluorouracil, doxorubicin a

cyklofosfamid. Ani v jedné skupině nebyl u žádné pacientky diagnostikován myelodysplastický

syndrom.

Neutropenické komplikace

Následující tabulka ukazuje, že výskyt neutropenie stupně 4, febrilní neutropenie a neutropenické

infekce byl nižší u pacientek, které primárně dostávaly profylakticky G-CSF po závazném podání v

TAC rameni GEICAM studie.

Přípavek již není registrován

Neutropenické komplikace u pacientek s režimem TAC s primární profylaxí G-CSF nebo bez ní

(GEICAM 9805)

Bez primární profylaxe

G-CSF

(N = 111)

N (%)

S primární profylaxí

G-CSF

(N = 421)

N (%)

Neutropenie (stupeň 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febrilní neutropenie

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenická infekce

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenická infekce

(stupeň 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s cisplatinou a 5-fluorouracilem

Třídy orgánových systémů

podle databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí účinky

Časté neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Neutropenická infekce;

Infekce (G3/4: 11,7 %)

Poruchy krve a lymfatického

systému

Anemie (G3/4: 20,9 %);

Neutropenie (G3/4: 83,2 %);

Trombocytopenie

(G3/4: 8,8 %);

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita (G3/4: 1,7 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie (G3/4: 11,7 %)

Poruchy nervového systému

Periferní senzorická neuropatie

(G3/4: 8,7 %)

Závratě (G3/4: 2,3 %);

Periferní motorická neuropatie

(G3/4: 1,3 %)

Poruchy oka

Zvýšené slzení (G3/4: 0 %)

Poruchy ucha a labyrintu

Poruchy sluchu (G3/4: 0 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (G3/4: 1,0 %)

Gastrointestinální poruchy

Průjem (G3/4: 19,7 %);

Nausea (G3/4: 16 %);

Stomatitis (G3/4: 23,7 %);

Zvracení (G3/4: 14,3 %)

Zácpa (G3/4: 1,0 %);

Bolest břicha (G3/4: 1,0 %);

Esofagitis/porucha

polykání/bolesti při polykání

(G3/4: 0,7 %)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie (G3/4: 4,0 %)

Svědivá vyrážka (G3/4: 0,7 %);

Poruchy nehtů (G3/4: 0,7 %);

Exfoliace kůže (G3/4: 0 %)

Celkové poruchy a lokální

reakce po podání

Letargie (G3/4: 19,0 %);

Horečka (G3/4: 2,3 %);

Retence tekutin (závažná/život

ohrožující: 1 %)

Popis vybraných nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s cisplatinou a 5-fluorouracilem

Poruchy krve a lymfatického systému

Bez ohledu na použití G-CSF se febrilní neutropenie a infekce na základě neutropenie vyskytly u

17,2 % respektive 13,5 % pacientů. Pro sekundární profylaxi byl G-CSF použit u 19,3 % pacientů

(10,7 % cyklů). Febrilní neutropenie a infekce na základě neutropenie se vyskytly u 12,1 % a 3,4 %

pacientů, kteří dostávali profylakticky G-CSF, respektive u 15,6 % a 12,9 % pacientů bez profylaxe G-

CSF (viz bod 4.2).

Přípavek již není registrován

Tabulkový přehled nežádoucích účinků přípravku Docetaxel 75 mg/m

podávaného v kombinaci

s cisplatinou a 5-fluorouracilem

Indukční chemoterapie následovaná radioterapií (TAX 323)

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí účinky

Méně časté

neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 6,3 %);

Neutropenická infekce

Novotvary benigní,

maligní a blíže

neurčené (zahrnující

cysty a polypy)

Nádorová bolest

(G3/4: 0,6 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Neutropenie

(G3/4: 76,3 %);

Anemie (G3/4: 9,2 %);

Trombocytopenie

(G3/4: 5,2 %);

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

(nezávažná)

Poruchy metabolismu

a výživy

Anorexie

(G3/4: 0,6 %)

Poruchy nervového

systému

Dysgeusie/Parosmie;

Periferní senzorická

neuropatie

(G3/4: 0,6 %)

Závratě

Poruchy oka

Zvýšené slzení;

Zánět spojivek

Poruchy ucha a

labyrintu

Poruchy slyšení

Srdeční poruchy

Ischémie myokardu

(G3/4: 1,7 %)

Arytmie (G3/4: 0,6 %)

Cévní poruchy

Žilní poruchy

(G3/4: 0,6 %)

Gastrointestinální

poruchy

Nausea (G3/4: 0,6 %);

Stomatitis

(G3/4: 4,0 %);

Průjem (G3/4: 2,9 %);

Zvracení (G3/4: 0,6 %)

Zácpa;

Esofagitis/porucha

polykání/bolesti při

polykání (G3/4: 0,6 %);

Bolest břicha;

Dyspepsie;

Gastrointestinální

krvácení (G3/4: 0,6 %)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie

(G3/4: 10,9 %);

Svědivá vyrážka;

Suchá kůže;

Olupování kůže

(G3/4: 0,6 %)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie (G3/4: 0,6 %)

Celkové poruchy a

lokální reakce po

podání

Letargie (G3/4: 3,4 %);

Pyrexie (G3/4: 0,6 %);

Retence tekutin;

Edém

Vyšetření

Přírůstek hmotnosti

Přípavek již není registrován

Indukční chemoterapie následovaná radioterapií (TAX 324)

Třídy orgánových

systémů podle

databáze MeDRA

Velmi časté neţádoucí

účinky

Časté neţádoucí účinky

Méně časté

neţádoucí účinky

Infekce a infestace

Infekce (G3/4: 3,6 %);

Neutropenická infekce

Novotvary benigní,

maligní a blíže

neurčené (zahrnující

cysty a polypy)

Nádorová bolest

(G3/4: 1,2 %)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Neutropenie

(G3/4: 83,5 %);

Anemie

(G3/4: 12,4 %);

Trombocytopenie

(G3/4: 4,0 %);

Febrilní neutropenie

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

Poruchy metabolismu

a výživy

Anorexie

(G3/4: 12,0 %)

Poruchy nervového

systému

Dysgeusie/Parosmie

(G3/4: 0,4 %);

Periferní senzorická

neuropatie

(G3/4: 1,2 %)

Závratě (G3/4: 2,0 %);

Periferní motorická

neuropatie (G3/4: 0,4 %)

Poruchy oka

Zvýšené slzení

Zánět spojivek

Poruchy ucha a

labyrintu

Poruchy slyšení

(G3/4: 1,2 %)

Srdeční poruchy

Arytmie (G3/4: 2,0 %)

Ischémie myokardu

Cévní poruchy

Žilní poruchy

Gastrointestinální

poruchy

Nausea

(G3/4: 13,9 %);

Stomatitis

(G3/4: 20,7 %);

Průjem (G3/4: 6,8 %);

Zvracení

(G3/4: 8,4 %);

Esofagitis/porucha

polykání/bolesti při

polykání

(G3/4: 12,0 %);

Zácpa (G3/4: 0,4 %)

Dyspepsie (G3/4: 0,8 %);

Bolest břicha

(G3/4: 1,2 %);

Gastrointestinální

krvácení (G3/4: 0,4 %)

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie

(G3/4: 4,0 %);

Svědivá vyrážka

Suchá kůže;

Olupování kůže

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Myalgie (G3/4: 0,4 %)

Celkové poruchy a

lokální reakce po

podání

Letargie (G3/4: 4,0 %);

Pyrexie (G3/4: 3,6 %);

Retence tekutin

(G3/4: 1,2 %);

Edém (G3/4: 1,2 %)

Vyšetření

Úbytek hmotnosti

Přírůstek hmotnosti

Přípavek již není registrován

Postmarketingové zkušenosti

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

V souvislosti s docetaxelem užívaným v kombinaci s jinými chemoterapeutiky a/nebo radioterapií

byly zaznamenány případy akutní myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu.

Poruchy krve a lymfatického systému

Byl zaznamenán útlum kostní dřeně a další hematologické nežádoucí účinky. Byla hlášena

diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), často spojená se sepsí nebo se selháním více orgánů.

Poruchy imunitního systému

Bylo hlášeno několik případů anafylaktického šoku, někdy fatálního.

Poruchy nervového systému

Vzácně byly při aplikaci docetaxelu pozorovány křeče nebo přechodné poruchy vědomí. Tyto reakce

se někdy mohou objevit v průběhu infuze léčivého přípravku.

Poruchy oka

Byly hlášeny velmi vzácné případy přechodných poruch zraku (jiskření, záblesky světla, skotom),

které se typicky objevují během infuze léčivého přípravku a v souvislosti s reakcemi z přecitlivělosti.

Tyto poruchy byly po ukončení infuze reverzibilní. Vzácně byly zaznamenány případy slzení s

konjunktivitidou nebo bez ní a případy obstrukce slzných kanálků s výrazně zvýšeným slzením.

U pacientů léčených docetaxelem byly hlášeny případy cystoidního makulárního otoku (CMO).

Poruchy ucha a labyrintu

Ve vzácných případech byly hlášeny ototoxicita, poruchy sluchu a/nebo ztráta sluchu.

Srdeční poruchy

Byly zaznamenány vzácné případy infarktu myokardu.

Cévní poruchy

Vzácně byly hlášeny žilní tromboembolické příhody.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácně byl zaznamenán syndrom akutní dechové tísně a případy intersticiální

pneumonie/pneumonitidy, intersticiálního plicního onemocnění, plicní fibrózy a respiračního selhání,

které mohou být někdy fatální. U pacientů léčených současně radioterapií byly vzácně zaznamenány

případy radiační pneumonie.

Gastrointestinální poruchy

Vzácně výskyt dehydratace v důsledku poruchy zažívacího traktu, gastrointestinální perforace,

ischemická kolitis, kolitis a neutropenická enterokolitis. Vzácně byly zaznamenány případy ileu nebo

střevní obstrukce.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácně byly zaznamenány případy hepatitidy, někdy fatální, hlavně u pacientů s již existující

jaterní poruchou.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácně byly při léčbě docetaxelem popsány kožní lupus erythematodes, bulózní erupce jako

erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická kožní nekrolýza, na jejichž vzniku se však

mohou v některých případech podílet další souběžné faktory. U docetaxelu byly hlášeny změny

podobné sklerodermii, kterým obvykle předcházel periferní lymfedém. Byly hlášeny případy výskytu

přetrvávající alopecie.

Poruchy ledvin a močových cest

Přípavek již není registrován

Byly hlášeny případy renální insuficience a selhání ledvin. Přibližně u 20 % těchto případů nebyly

přítomny žádné rizikové faktory pro akutní selhání ledvin, jako například současné podávání

nefrotoxických léčivých přípravků a gastrointestinální poruchy.

Celkové poruchy a lokální reakce po podání

Vzácně byla zaznamenána „recall“ reakce.

Retence tekutin nebyla doprovázena akutními epizodami oligurie nebo hypotenze. Dehydratace a

plicní edém byly zaznamenány výjimečně.

Poruchy metabolismu a výživy

Většinou v souvislosti s dehydratací, zvracením a pneumonií byly hlášeny případy hyponatremie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno málo zpráv o předávkování. Proti předávkování docetaxelem není známo antidotum. V

případě předávkování je nutno pacienta hospitalizovat na specializované jednotce a pečlivě

monitorovat vitální funkce. V případech předávkování lze očekávat zvýšený výskyt nežádoucích

účinků. Hlavní komplikace, které lze při předávkování předpokládat, jsou útlum kostní dřeně, periferní

neurotoxicita a mukozitida. Pacient by měl být léčen G-CSF co nejrychleji po zjištění předávkování.

V případě potřeby by měla být nasazena jiná potřebná symptomatická léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Taxany, ATC kód: L01CD 02

Mechanismus účinku

Docetaxel je cytostatikum podporující zabudovávání tubulinu do stabilních mikrotubulů a zabraňující

jejich depolymerizaci, což vede k výraznému poklesu volného tubulinu. Vazba docetaxelu na

mikrotubuly nemění počet protofilament.

Bylo prokázáno, že docetaxel in vitro narušuje mikrotubulární síť v buňkách, která je nezbytná pro

vitální mitotické a interfázové buněčné funkce.

Farmakodynamické účinky

In vitro byla u docetaxelu v klonovacích testech zjištěna cytotoxicita vůči různým myším a lidským

nádorovým buněčným řadám a proti čerstvě excidovaným lidským nádorovým buňkám. Docetaxel

dosahuje vysokých nitrobuněčných koncentrací s dlouhým buněčným residenčním časem. Navíc bylo

zjištěno, že docetaxel působí na některé, ale ne všechny, buněčné linie produkující nadměrné množství

p-glykoproteinu kódovaného genem "multidrug" resistence. In vivo je docetaxel nezávislý na

dávkovacím schématu a má široké spektrum experimentální protinádorové aktivity proti pokročilým

myším a lidským transplantovaným tumorům.

Klinická účinnost a bezpečnost

Karcinom prsu

Přípavek již není registrován

Byly provedeny dvě randomizované srovnávací studie fáze III, do nichž bylo zařazeno celkem

326 pacientek po selhání alkylačních látek a 392 pacientek po selhání antracyklinů v léčbě

metastazujícího karcinomu prsu. Docetaxel byl aplikován v doporučené dávce a schématu 100 mg/m

každé 3 týdny.

U nemocných po selhání alkylačních látek byl docetaxel srovnáván s doxorubicinem (75 mg/m

každé

3 týdny). Docetaxel neovlivnil celkovou dobu přežití (docetaxel 15 měsíců, doxorubicin 14 měsíců,

p = 0,38) ani dobu do progrese (docetaxel 27 týdnů, doxorubicin 23 týdnů, p = 0,54), zvýšil však

procento odpovědi (52 % versus 37 %, p = 0,01) a zkrátil dobu do odpovědi (12 týdnů versus

23 týdnů, p = 0,007). U tří nemocných (2 %) byla ukončena léčba docetaxelem pro retenci tekutin, u

15 nemocných byla ukončena léčba doxorubicinem pro srdeční toxicitu (tři případy fatálního

srdečního selhání).

U nemocných po selhání antracyklinů byl docetaxel porovnáván s kombinací mitomycin C a

vinblastin (12 mg/m

každých 6 týdnů a 6 mg/m

každé 3 týdny). Docetaxel zvýšil procento odpovědi

(33 % versus 12 %, p = < 0,0001), prodloužil dobu do progrese (19 týdnů versus 11 týdnů, p = 0,0004)

a prodloužil celkovou dobu přežití (11 měsíců versus 9 měsíců, p = 0,01).

V těchto dvou studiích fáze III odpovídal bezpečnostní profil docetaxelu bezpečnostnímu profilu

zaznamenanému ve studiích fáze II (viz bod 4.8).

Otevřená, multicentrická randomizovaná studie fáze III srovnávala monoterapii docetaxelu s

paklitaxelem v léčbě pokročilého karcinomu prsu. Před zahájením studie byli pacienti předléčeni

antracykliny. Randomizováno bylo celkem 449 nemocných. Dostali buď docetaxel v monoterapii

100 mg/m

jako 1hodinovou infuzi, nebo paklitaxel 175 mg/m

v 3hodinové infuzi. Oba režimy byly

podávány každé 3 týdny.

Třebaže primární cíl, celková léčebná odpověď, nebyl rozdílně ovlivněn (32 % versus 25 %, p = 0,10),

docetaxel prodloužil medián doby do progrese (24,6 týdnů proti 15,6 týdnům, p < 0,01) a medián

přežití (15,3 měsíce versus 12,7 měsíce, p = 0,03).

Při monoterapii docetaxelem bylo pozorováno více nežádoucích účinků stupně 3/4 (55,4 %) ve

srovnání s paklitaxelem (23,0 %).

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

Nemocní dříve léčení chemoterapií s radioterapií nebo bez radioterapie

Ve studii fáze III u dříve léčených nemocných byly doba do progrese (12,3 týdne versus 7 týdnů) a

celkové přežití významně delší při léčbě docetaxelem v dávce 75 mg/m

než u nejlepší podpůrné léčby

(best supportive care – BSC). Rovněž procento jednoletého přežití bylo signifikantně vyšší u

docetaxelu (40 %) než u BSC (16 %).

U nemocných léčených docetaxelem v dávce 75 mg/m

byla při porovnání s BSC nižší spotřeba

morfinových analgetik (p < 0,01), analgetik nemorfinových (p < 0,01), jiné medikace ve vztahu k

onemocnění (p = 0,06) a radioterapie (p < 0,01).

Celkové procento odpovědi bylo 6,8 % u hodnotitelných nemocných a střední doba trvání odpovědi

byla 26,1 týdne.

Docetaxel v kombinaci s platinou u nemocných dříve chemoterapií neléčených

Do studie fáze III bylo zařazeno 1218 nemocných s neresekovatelným NSCLC stádia IIIB nebo

stádia IV, s koeficientem tělesné výkonnosti dle Karnovského (KPS) 70 % a více, kteří dosud nebyli

léčeni chemoterapií pro toto onemocnění. Randomizováni byli buď k léčbě docetaxelem (T) 75 mg/m

v jednohodinové infuzi bezprostředně následované cisplatinou (Cis) 75 mg/m

podané během 30-

60 minut každé tři týdny (TCis), nebo k léčbě docetaxelem 75 mg/m

v jednohodinové infuzi v

kombinaci s karboplatinou (plocha pod křivkou – AUC 6 mg/ml.min) po dobu 30-60 minut každé tři

týdny, nebo k léčbě vinorelbinem (V) 25 mg/m

aplikovaným po dobu 6-10 minut v den 1, 8, 15, 22 s

následnou aplikací cisplatiny 100 mg/m

v den 1 s opakováním každé 4 týdny (VCis).

Přípavek již není registrován

Data o přežití, střední doba do progrese a procento odpovědi dvou ramen studie jsou dokumentovány

v tabulce:

TCis

N = 408

VCis

N = 404

Statistická analýza

Celkové přežití

(primární cíl):

Střední doba přežití (měsíce)

11,3

10,1

Poměr rizika: 1,122

[97,2% CI: 0,937; 1342]*

jednoleté přežití (%)

Léčebný rozdíl: 5,4 %

[95% CI: -1,1; 12,0]

dvouleté přežití (%)

Léčebný rozdíl: 6,2 %

[95% CI: 0,2; 12,3]

Střední doba do progrese

(týdny):

22,0

23,0

Poměr rizika: 1,032

[95% CI: 0,876; 1,216]

Celkové procento odpovědi (%):

31,6

24,5

Léčebný rozdíl: 7,1 %

[95% CI: 0,7; 13,5]

*Korigováno pro vícenásobné porovnávání a upraveno pro stratifikační faktory (stádium onemocnění

a oblast, kde probíhala léčba), založených na populaci hodnotitelných pacientů.

Sekundární cíle zahrnovaly: změnu bolesti, celkové hodnocení kvality života pomocí dotazníků

EuroQoL-5D, LCSS (Lung Cancer Symptom Scale) a změny koeficientu celkové výkonnosti dle

Karnovského (KPS). Výsledky těchto hodnocení podporovaly výsledky primárního cíle.

Pro rameno docetaxel/karboplatina nebyla ve srovnání s kombinací VCis prokázána ani ekvivalence,

ani horší efektivita.

Karcinom prostaty

Bezpečnost a účinnost docetaxelu v kombinaci s prednizonem nebo prednizolonem u nemocných s

karcinomem prostaty neodpovídajícím na hormonální léčbu byla hodnocena v randomizované

multicentrické studii fáze III. Ve studii bylo randomizováno 1006 nemocných s koeficientem tělesné

výkonnosti dle Karnovského (KPS) ≥ 60 % do následujících ramen:

Docetaxel 75 mg/m

každé 3 týdny, 10 cyklů.

Docetaxel 30 mg/m

týdně, prvních pět týdnů v šestitýdenním cyklu, 5 cyklů.

Mitoxantron 12 mg/m

každé 3 týdny, 10 cyklů.

Ve všech třech režimech byla léčba kombinována s prednizonem nebo prednizolonem 5 mg dvakrát

denně podávaným kontinuálně.

Přípavek již není registrován

U nemocných, kteří byli léčeni docetaxelem každé tři týdny, bylo zaznamenáno signifikantně delší

celkové přežití ve srovnání s nemocnými léčenými mitoxantronem. Prodloužení přežití pozorované v

rameni s týdenním docetaxelem nebylo statisticky významné při srovnání s kontrolním ramenem s

mitoxantronem. Výsledky efektivity docetaxelu versus kontrolní rameno jsou shrnuty v následující

tabulce:

Cílová hodnota

Docetxal

kaţdé 3 týdny

Docetaxel

kaţdý týden

Mitoxantron

kaţdé 3 týdny

Počet pacientů

Střední doba přežití

(měsíce)

95% CI

Poměr rizik

95% CI

Hodnota p†*

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

16,5

(14,4-18,6)

Počet pacientů

Procento PSA**

odpovědi

95% CI

Hodnota p*

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

47,9

(41,9-53,9)

< 0,0001

31,7

(26,4-37,3)

Počet pacientů

Procento snížení bolesti

95% CI

Hodnota p*

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

21,7

(15,5-28,9)

Počet pacientů

Procento odpovědi nádoru

95% CI

Hodnota p*

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

(4,2-14,2)

0,5853

(3,0-12,1)

†Stratifikovaný log rank test

*Práh statistické významnosti = 0,0175

**PSA: Prostatický specifický antigen

Vzhledem k tomu, že při podávání docetaxelu každý týden byl zaznamenán mírně lepší bezpečnostní

profil než při podávání docetaxelu jedenkrát za 3 týdny, je možné, že pro některé nemocné bude

podávání docetaxelu každý týden přínosnější.

V celkové kvalitě života nebyly mezi léčebnými rameny pozorovány statisticky významné rozdíly.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Farmakokinetika docetaxelu byla hodnocena ve studiích fáze I u pacientů s tumory po aplikaci dávky

20-115 mg/m

. Kinetický profil docetaxelu je nezávislý na dávce a odpovídá tříkompartmentovému

farmakokinetickému modelu s poločasy fází alfa 4 minuty, beta 36 minut a gama 11,1 hodiny. Dlouhá

třetí fáze je částečně dána relativně pomalým výstupem docetaxelu z periferního kompartmentu.

Distribuce

Po podání dávky 100 mg/m

jednohodinovou infuzí bylo dosaženo střední hodnoty vrcholu

plazmatické hladiny 3,7 μg/ml spolu s odpovídající plochou pod křivkou (AUC) 4,6 h.μg/ml. Střední

hodnoty celotělové clearance byly 21 l/h/m

a distribuční objem v ustáleném stavu 113 l. Rozptyl

celotělové clearance byl mezi jedinci zhruba 50 %. Docetaxel je vázán z více než 95 % na proteiny

plazmy.

Přípavek již není registrován

Eliminace

U tří pacientů s nádorem byla provedena studie pomocí docetaxelu značeného uhlíkem

C. Docetaxel

byl vylučován v průběhu sedmi dnů močí i stolicí po oxidativní metabolizaci terciální butylesterové

skupiny zprostředkované cytochromem P450. Vylučování močí představovalo zhruba 6 %, stolicí asi

75 % podané radioaktivity. Kolem 80 % radioaktivity detekované ve stolici se vyloučí v průběhu

prvních 48 hodin jako jeden hlavní neaktivní metabolit a tři méně významné neaktivní metabolity a

velmi malé množství ve formě nezměněného léčivého přípravku.

Zvláštní populace

Věk a pohlaví

Populační farmakokinetická analýza docetaxelu byla provedena u 577 pacientů. Farmakokinetické

parametry stanovené pomocí modelu se velmi blížily těm, které byly stanoveny na základě studií

fáze I. Farmakokinetika docetaxelu nebyla ovlivněna věkem nebo pohlavím pacienta.

Porucha funkce jater

U malého počtu pacientů (N = 23) s biochemickými hodnotami, svědčícími pro lehké nebo středně

těžké poškození jaterních funkcí (hodnoty ALT, AST ≥ 1,5násobek horní hranice normy a současně

hodnota alkalické fosfatázy ≥ 2,5násobek horní hranice normy), se snížila celková clearance v

průměru o 27 % (viz bod 4.2).

Retence tekutin

Clearance docetaxelu se nezměnila u pacientů s lehkou nebo středně těžkou retencí tekutin a pro

pacienty se závažnou retencí tekutin nejsou žádné údaje k dispozici.

Kombinovaná léčba

Doxorubicin

Pokud byl podán v kombinaci, neovlivňoval docetaxel clearance doxorubicinu ani plazmatické hladiny

doxorubicinolu (metabolit doxorubicinu). Farmakokinetika docetaxelu, doxorubicinu a

cyklofosfamidu nebyla ovlivněna jejich současným podáním.

Kapecitabin

Studie fáze I hodnotící efekt kapecitabinu na farmakokinetiku docetaxelu a opačně neprokázaly žádný

vliv kapecitabinu na farmakokinetiku docetaxelu (C

a plocha pod křivkou – AUC) ani vliv

docetaxelu na farmakokinetiku významného metabolitu kapecitabinu 5’-DFUR.

Cisplatina

Clearance docetaxelu v kombinované léčbě s cisplatinou byla obdobná jako clearance při monoterapii.

Farmakokinetický profil cisplatiny podané krátce po docetaxelu byl obdobný jako clearance při podání

samotné cisplatiny.

Cisplatina a 5-fluorouracil

Kombinované podání docetaxelu, cisplatiny a 5-fluorouracilu u 12 pacientů se solidními nádory

nemělo vliv na farmakokinetiku žádného léčivého přípravku.

Prednizon a dexametazon

Vliv prednizonu na farmakokinetiku docetaxelu aplikovaného se standardní premedikací

dexametazonem byl studován u 42 nemocných.

Prednizon

Nebyl zaznamenán žádný vliv prednizonu na farmakokinetiku docetaxelu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Karcinogenní potenciál docetaxelu nebyl studován.

Přípavek již není registrován

Bylo prokázáno, že docetaxel je mutagenní v mikronukleolárním testu in vitro a v testu aberace

chromozomů na buňkách CHO-K1 a v mikronukleolárním testu in vivo u myší. V Amesově testu nebo

ve zkoušce genové mutace CHO/HGPRT však docetaxel mutagenitu neindukoval. Tyto výsledky jsou

v souladu s farmakologickou aktivitou docetaxelu.

Nežádoucí účinky na varlatech pozorované ve studiích toxicity u hlodavců naznačují, že docetaxel

může poškozovat samčí plodnost.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Koncentrát

polysorbát 80

bezvodý ethanol

Rozpouštědlo

voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba pouţitelnosti

18 měsíců.

Roztok premixu: byla prokázána chemická i fyzikální stabilita po dobu 8 hodin, pokud je

uchováván buď při teplotě mezi 2

C a 8

C nebo při pokojové teplotě (do 25

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a

normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8

C, pokud ředění neproběhlo za

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Infuzní roztok: byla ale prokázána chemická i fyzikální stabilita po dobu 4 hodin při pokojové

teplotě (do 25

C). Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li

použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v

odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8

pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Jedno balení obsahuje:

Jednu injekční lahvičku koncentrátu a

jednu injekční lahvičku rozpouštědla.

Docetaxel Teva Pharma 80 mg lahvička

Přípavek již není registrován

Lahvička 15 ml z čirého skla Typu I s brombutylovou gumovou zátkou a odtrhávacím (flip-off)

víčkem.

Tato injekční lahvička obsahuje 2,88 ml roztoku docetaxelu 27,73 mg/ml v polysorbátu 80

(plnicí objem: 94,4 mg/3,40 ml). Tento plnicí objem byl stanoven v průběhu vývoje docetaxelu,

aby byly nahrazeny ztráty při přípravě premixu, které jsou způsobeny zpěněním roztoku, adhezí

na stěnách lahvičky a „mrtvým objemem“. Toto přeplnění lahvičky zaručuje, že po naředění

celým obsahem rozpouštědla přiloženého k lahvičce s docetaxelem je minimální aspirovaný

objem 8 ml roztoku premixu s obsahem docetaxelu 10 mg/ml, což odpovídá udávanému

množství 80 mg na lahvičku.

Rozpouštědlo pro Docetaxel Teva Pharma 80 mg lahvička

Lahvička 15 ml z čirého skla Typu I s brombutylovou gumovou zátkou a odtrhávacím (flip-off)

víčkem.

Injekční lahvička s rozpouštědlem obsahuje 5,12 ml vody na injekci (naplněný objem: 6,29 ml).

Přidáním celého objemu lahvičky s rozpouštědlem k obsahu lahvičky s koncentrátem pro infuzní

roztok Docetaxel Teva Pharma 80 mg je zaručena koncentrace premixu docetaxelu 10 mg/ml.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Docetaxel Teva Pharma je cytostatikum a vzhledem k tomu, že se jedná o potenciálně toxickou látku,

je nutno zachovávat při manipulaci a přípravě roztoků docetaxelu příslušnou opatrnost. Doporučuje se

používání rukavic.

Pokud se koncentrát Docetaxel Teva Pharma, roztok premixu nebo infuzní roztok dostane do kontaktu

s pokožkou, ihned ji omyjte důkladně mýdlem a vodou. Pokud se koncentrát docetaxelu, roztok

premixu nebo infuzní roztok dostane do kontaktu se sliznicí, ihned ji opláchněte důkladně vodou.

Příprava k intravenóznímu podání

a)

Příprava premixu roztoku Docetaxel Teva Pharma (10 mg docetaxelu/ml)

Pokud uchováváte Docetaxel Teva Pharma v chladničce, vyjměte z ní požadované množství balení a

ponechte je po dobu 5 minut při pokojové teplotě (do 25

Injekční stříkačkou s jehlou asepticky aspirujte z nakloněné lahvičky celý obsah rozpouštědla pro

Docetaxel Teva Pharma.

Vstříkněte celý obsah injekční stříkačky do odpovídající lahvičky Docetaxel Teva Pharma.

Vyjměte stříkačku s jehlou a promíchejte opakovaným překlápěním lahvičky v ruce po dobu nejméně

45 sekund. Netřepejte.

Ponechte lahvičku s premixem stát po dobu 5 minut při pokojové teplotě (do 25

C) a pak

zkontrolujte, zda je roztok homogenní a čirý (napěnění je normální i po 5 minutách vzhledem k

přítomnosti polysorbátu 80 ve směsi).

Roztok premixu obsahuje docetaxel o koncentraci 10 mg/ml a měl by být použit okamžitě po přípravě.

Byla ale prokázána chemická i fyzikální stabilita roztoku premixu po dobu 8 hodin, pokud je

uchováván buď při teplotě mezi 2

C a 8

C nebo při pokojové teplotě (do 25

b)

Příprava infuzního roztoku

Požadovaná dávka docetaxelu pro pacienta může vyžadovat více než 1 lahvičku s premixem. Na

základě požadované dávky pro pacienta vyjádřené v mg, aspirujte za aseptických podmínek

Přípavek již není registrován

kalibrovanou injekční stříkačkou s jehlou odpovídající objem premixu, obsahující koncentraci

docetaxelu 10 mg/ml z odpovídajícího počtu lahviček s premixem. Například dávka 140 mg

docetaxelu vyžaduje 14 ml roztoku premixu.

Požadovaný objem premixu vstříkněte do 250 ml non-PVC infuzního vaku, obsahující buď 5% roztok

glukózy nebo 0,9% infuzní roztok chloridu sodného (9 mg/ml).

Je-li požadována dávka vyšší než 200 mg docetaxelu, použijte větší objem infuzního nosiče tak, aby

nebyla překročena koncentrace docetaxelu 0,74 mg/ml.

Ručně promíchejte infuzní vak nebo lahev otáčivým pohybem.

Infuzní roztok Docetaxel Teva Pharma je třeba použít v průběhu 4 hodin. Podává se intravenózně za

aseptických podmínek v jednohodinové infuzi při pokojové teplotě (do 25

C) a normálních

světelných podmínek.

Stejně jako u všech parenterálních přípravků je třeba roztok premixu i infuzní roztok přípravku

Docetaxel Teva Pharma před použitím vizuálně zkontrolovat. Roztoky obsahující sraženiny je nutno

vyřadit.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŢITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/10/662/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŢENÍ REGISTRACE

21.01.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/698861/2010

EMEA/H/C/002032

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Docetaxel Teva Pharma

docetaxelum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Docetaxel Teva Pharma. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní

léčivé přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání

rozhodnutí o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Docetaxel Teva Pharma.

Co je Docetaxel Teva Pharma?

Docetaxel Teva Pharma je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku docetaxel. Je dostupný ve

formě koncentrátu s rozpouštědlem pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly).

Přípravek Docetaxel Teva Pharma je „generikum“. To znamená, že přípravek Docetaxel Teva Pharma je

obdobou „referenčního přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku Taxotere.

Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde.

Na co se přípravek Docetaxel Teva Pharma používá?

Přípravek Docetaxel Teva Pharma se používá k léčbě těchto typů nádorů:

karcinom prsu. Přípravek Docetaxel Teva Pharma se používá samostatně poté, co jiné typy léčby

selhaly;

nemalobuněčný karcinom plic. Přípravek Docetaxel Teva Pharma se může použít samostatně poté,

co jiné typy léčby selhaly. Může se použít také spolu s cisplatinou (dalším protinádorovým lékem) u

pacientů s karcinomem, kterým zatím nebyla poskytnuta žádná léčba;

karcinom prostaty v případě, že karcinom nereaguje na hormonální léčbu. Přípravek Docetaxel

Teva Pharma se používá v kombinaci s prednizonem nebo prednizolonem (protizánětlivými léky).

Přípavek již není registrován

Docetaxel Teva Pharma

EMA/78111/2011

Strana 2/3

Jak se přípravek Docetaxel Teva Pharma používá?

Přípravek Docetaxel Teva Pharma by měl být používán pouze na odděleních specializovaných na

chemoterapii (použití léčivých přípravků na léčbu rakoviny) a pod dohledem lékaře s kvalifikací

v oblasti chemoterapie.

Přípravek Docetaxel Teva Pharma se podává formou jednohodinové infuze každé tři týdny. Dávka,

délka léčby a podávání jiných léků v kombinaci s tímto přípravkem závisí na typu léčeného karcinomu.

Přípravek Docetaxel Teva Pharma se podává pouze tehdy, je-li počet neutrofilů (hladina určitého typu

bílých krvinek v krvi) v normě (nejméně 1 500 buněk/mm

). Pacientům by měl být v den podání infuze

přípravku Docetaxel Teva Pharma rovněž podán dexamethazon (protizánětlivý lék), a to před začátkem

infuze přípravku Docetaxel Teva Pharma. Podrobnější informace jsou uvedeny v souhrnu údajů o

přípravku.

Jak přípravek Docetaxel Teva Pharma působí?

Léčivá látka v přípravku Docetaxel Teva Pharma, docetaxel, patří do skupiny protinádorových léků

označovaných jako taxany. Docetaxel blokuje schopnost buněk štěpit jejich vnitřní „skelet“, díky níž se

mohou dělit a množit. Jestliže tato struktura zůstává neporušená, buňky se nemohou dělit a nakonec

odumírají. Docetaxel působí také na buňky, které nejsou nádorové, jako například na krvinky, což

může mít za následek výskyt vedlejších účinků.

Jak byl přípravek Docetaxel Teva Pharma zkoumán?

Společnost předložila údaje o docetaxelu z publikované literatury. Společnost také prokázala, že

přípravek Docetaxel Teva Pharma infuzní roztok je kvalitativně srovnatelný s přípravkem Taxotere.

Nebylo nutné provést žádné další studie, neboť přípravek Docetaxel Teva Pharma je generikum, které

se podává ve formě infuze a obsahuje stejnou léčivou látku jako referenční léčivý přípravek Taxotere.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Docetaxel Teva Pharma?

Vzhledem k tomu, že přípravek Docetaxel Teva Pharma je generikum, jeho přínosy a rizika se považují

za shodné s přínosy a riziky referenčního přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Docetaxel Teva Pharma schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek

Docetaxel Teva Pharma je srovnatelný s přípravkem Taxotere. Stanovisko výboru proto bylo takové, že

(stejně jako u přípravku Taxotere) přínosy přípravku Docetaxel Teva Pharma převyšují zjištěná rizika.

Výbor doporučil, aby přípravku Docetaxel Teva Pharma bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Docetaxel Teva Pharma:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Docetaxel Teva Pharma platné v celé

Evropské unii společnosti Teva Pharma B.V. dne 21. ledna 2011. Rozhodnutí o registraci je platné po

dobu 5 let, přičemž poté může být jeho platnost obnovena.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Docetaxel Teva Pharma je k

dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Docetaxel Teva

Přípavek již není registrován

Docetaxel Teva Pharma

EMA/78111/2011

Strana 3/3

Pharma naleznete v příbalových informacích (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého

lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury EMA je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční

přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2010.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace