DIPHERELINE S.R. 3MG Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TRIPTORELIN-ACETÁT (TRIPTORELINI ACETAS)
Dostupné s:
Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt
ATC kód:
L02AE04
INN (Mezinárodní Name):
TRIPTORELIN ACETATE (TRIPTORELINI ACETATE)
Dávkování:
3MG
Léková forma:
Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Intramuskulární podání
Jednotky v balení:
1+1X2ML AMP Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
TRIPTORELIN
Přehled produktů:
DIPHERELINE S.R.
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 214/01-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
3582182850033

1/14

Sp.zn.sukls201482/2016

a sp.zn.sukls119940/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

: INFORMACE PRO PACIENTA

DIPHERELINE S.R. 3 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým

uvolňováním

(triptorelinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně

postupujte

případě

jakýchkoli

nežádoucích

účinků,

které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Diphereline S.R. 3 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Diphereline S.R. 3 mg používat

Jak se Diphereline S.R. 3 mg používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Diphereline S.R. 3 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE DIPHERELINE S.R. 3 MG A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Triptorelin je syntetický analog přirozeného gonadotropin-releasing hormonu (GnRH).

Studie prováděné u lidí a u zvířat ukázaly, že po počáteční stimulaci potlačuje prolongované podání

triptorelinu sekreci gonadotropinů s následným potlačením testikulárních a ovariálních funkcí.

Triptorelin má také přímý účinek na gonády snížením citlivosti periferních receptorů na GnRH.

Rakovina prostaty:

U dospělých mužů se Diphereline S.R. 3 mg používá k léčbě místně pokročilé hormon-dependentní

rakoviny prostaty a hormon-dependentní rakoviny prostaty rozšířené do jiných částí těla (metastatická

rakovina). Používá se také v kombinaci s radiační terapií k léčbě vysoce rizikové lokalizované a

místně pokročilé rakoviny prostaty.

Předčasná puberta:

Potlačení nadměrné hypofyzární gonadotropní aktivity u obou pohlaví vede k potlačení peaku LH po

LHRH stimulačním testu a následně ke snížení sekrece estradiolu nebo testosteronu a ke zlepšení

poměru výškový věk/kostní věk a finální výšky.

2/14

Endometri

óza

:

Prolongovaná léčba triptorelinem potlačí sekreci estradiolu a tak umožní uklidnění ektopické tkáně

endometria.

Uterinní

fibromyomy:

Provedené studie ukázaly pravidelnou a značnou redukci velikosti děložních fibromyomů. Tato

redukce je nejzřetelnější během třetího měsíce léčby.

Po prvním měsíci léčby triptorelin rychle indukuje amenorrheu u většiny pacientek a zbavuje příznaků

obvykle

spojených

s uterinními

fibromyomy.

Také

řeší

anemii

plynoucí

z menorrhagie

a/nebo

metrorrhagie.

Ženská infertilita:

Prolongovaná léčba triptorelinem potlačuje sekreci gonadotropinů (FSH a LH). Léčba tak zajišťuje

potlačení

peaku

endogenního

umožňující

zvýšenou

kvalitu

folikulogeneze

obnovení

folikulárních funkcí.

Rakovina prsu:

Jako přídatná léčba v kombinaci s tamoxifenem nebo inhibitorem aromatázy při časném stadiu

hormonálně citlivé rakoviny prsu u žen, které jsou po dokončení chemoterapie před menopauzou.

Diphereline S.R. 3 mg se používá při léčbě těchto onemocnění:

Rakovina prostaty:

Léčba místně pokročilé rakoviny prostaty, samostatně nebo jako souběžná či následná léčba

k radioterapii, a léčba rakoviny prostaty s metastázami.

Předčasná puberta:

(před 8 lety věku u dívek a 10 lety u chlapců)

Genitální a extragenitální endometrióza (stádium I až IV)

Léčba by neměla být podávána déle než 6 měsíců (viz bod „Možné nežádoucí účinky“).

Nedoporučuje se začínat druhou léčebnou kúru s triptorelinem nebo jinými analogy GnRH.

Fibromyomy dělohy:

Léčba uterinních fibromyomů buď před operací, nebo když je operace za daných okolností

nevhodná.

Ženská infertilita:

Doplňková léčba v kombinaci s gonadotropiny (hMG, FSH, hCG) k indukci ovulace a za

účelem in vitro fertilizace a embryonálního transferu (IVFET).

Rakovina prsu:

Léčba

časného

stadia

rakoviny

prsu,

která

odpovídá

hormonální

léčbu,

žen

před

menopauzou, které již dostávaly chemoterapii. Používá se v kombinaci s antihormonálními

přípravky. Je možné, že budete současně užívat tamoxifen (v případě, že je u Vás vysoké riziko

návratu rakoviny) nebo inhibitor aromatázy (jako je např. exemestan, v tom případě budete

používat přípravek Diphereline S.R. 3 mg 6 – 8 týdnů před tímto přípravkem). Nezapomeňte si

přečíst příbalovou informaci pro další přípravek, který budete užívat současně s přípravkem

Diphereline S.R. 3 mg.

3/14

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DIPHERELINE S.R.

3

MG POUŽÍVAT

Nepoužívejte Diphereline S.R. 3 mg

jestliže jste alergický(á) na triptorelin, gonadotropin releasing hormon (GnRH), jiné analogy

GnRH nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže jste těhotná nebo jestliže kojíte,

jestliže používáte přípravek Diphereline S.R. 3 mg k léčbě rakoviny prsu, musíte ho používat

alespoň 6 – 8 týdnů předtím, než začnete současně užívat inhibitor aromatázy.

Upozornění a opatření

Před použitím Diphereline S.R. 3 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

U pacientů užívajících Diphereline S.R. 3 mg byly hlášeny případy deprese, která může být závažná.

Pokud užíváte Diphereline S.R. 3 mg a rozvine se u Vás depresivní nálada, informujte svého lékaře.

Je možné, že Vás lékař bude chtít v průběhu léčby sledovat s ohledem na depresi.

Muži

Jestliže užíváte léky k prevenci srážení Vaší krve, pak se u Vás mohou vyskytnout modřiny

v místě injekce.

Na začátku léčby dojde ke zvýšení množství testosteronu ve Vašem těle. Toto může způsobit, že

se příznaky rakoviny zhorší. Pokud se to stane, kontaktujte svého lékaře. Lékař Vám může dát

lék (antiandrogen) k zabránění zhoršení Vašich příznaků.

Během prvních týdnů léčby může Diphereline S.R. 3 mg stejně jako jiná analoga GnRH

v izolovaných případech způsobit stlačení míchy nebo zablokování močové trubice. Pokud to

nastane, lékař zhodnotí Váš stav a poskytne Vám odpovídající léčbu.

Po chirurgické kastraci nenavodí triptorelin žádný další pokles sérových hladin testosteronu a

proto se nemá používat po orchiektomii (odstranění varlat).

Diagnostické testy hypofyzárně–gonadálních funkcí prováděné během léčby nebo po přerušení

léčby přípravkem Diphereline S.R. 3 mg mohou být zavádějící.

U dospělých, pokud se triptorelin nebo jiný analog GnRH používá dlouhodobě, může dojít ke

zvýšenému riziku rozvoje tenkých nebo slabých kostí, zvláště pokud jste těžký piják, kuřák, máte

v rodinné historii osteoporózu (tzv. řídnutí kostí), pokud se nedostatečně stravujete nebo pokud

užíváte antikonvulziva (léky proti epilepsii nebo záchvatům) nebo kortikosteroidy (steroidy). Pokud

se Vás týká cokoliv takového, co ovlivňuje Vaše kosti, jako je osteoporóza, sdělte to svému lékaři.

Může to ovlivnit způsob, jakým se Vás lékař rozhodne Vás léčit.

Pokud máte cukrovku nebo pokud trpíte srdečními problémy, informujte svého lékaře.

Jakékoliv srdeční či cévní onemocnění, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo léčba těchto

onemocnění. Při užívání Diphereline S.R. 3 mg může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu.

Jestliže máte zvětšení (nezhoubný tumor) hypofýzy (podvěsku mozkového), o kterém jste nevěděl,

může to být odhaleno během léčby přípravkem Diphereline S.R. 3 mg. Příznaky zahrnují náhlou

bolest hlavy, problémy se zrakem a ochrnutí očí.

Ženy

U dospělých, pokud se Diphereline S.R. 3 mg nebo jiný analog GnRH používá dlouhodobě, může

dojít ke zvýšenému riziku rozvoje tenkých nebo slabých kostí, zvláště pokud jste těžký piják, kuřák,

máte v rodinné historii osteoporózu (tzv. řídnutí kostí), pokud se nedostatečně stravujete nebo

pokud užíváte antikonvulziva (léky proti epilepsii nebo záchvatům) nebo kortikosteroidy (steroidy).

4/14

Pokud se Vás týká cokoliv takového, co ovlivňuje Vaše kosti, sdělte to svému lékaři. Může to

ovlivnit způsob, jakým se Váš lékař rozhodne Vás léčit.

Během prvního měsíce léčby můžete mít nějaké vaginální krvácení. Poté Vaše periodické krvácení

normálně ustane. Pokud máte krvácení po prvním měsíci léčby, sdělte to svému lékaři.

Vaše periodické krvácení by mělo začít 2 až 3 měsíce po poslední injekci. Musíte užívat nějakou

formu antikoncepce jinou než „pilulky“ během prvního měsíce léčby a po poslední injekci, pokud

nejde o léčbu z důvodu infertility.

Jestliže

po

užíváte přípravek Diphereline S.R. 3 mg k

léčbě rakoviny prsu

Pokud máte nějaké onemocnění, které ovlivňuje Vaše kosti, jako např. osteoporózu, informujte o

tom svého lékaře. Může to ovlivnit způsob, jakým Vás lékař bude léčit. Pokud je u Vás riziko

osteoporózy, Váš lékař před zahájením léčby provede vyšetření kostí a v průběhu léčby Vás bude

sledovat.

Jestliže máte cukrovku nebo vysoký krevní tlak, informujte o tom svého lékaře. Lékař bude během

léčby pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi a krevní tlak.

Jestliže trpíte depresí, informujte o tom svého lékaře. Je možné, že Vás lékař bude chtít v průběhu

léčby sledovat s ohledem na depresi.

Děti a dospívající

Dívky, které mají předčasnou pubertu, mohou mít nějaké vaginální krvácení v prvním měsíci léčby.

Pokud máte progresivní mozkový tumor, informujte prosím svého lékaře.

Prosím sdělte svému lékaři, pokud se Vás týká cokoliv shora uvedeného.

D

alší léčivé

přípravky

a Diphereline S.R. 3 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Diphereline S.R. 3 mg a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např.

chinidin, prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat. Diphereline S.R. 3 mg

může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např: methadon

(užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum),

antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch).

Těhotenství a kojení

Diphereline S.R. 3 mg se nemá podávat během těhotenství nebo kojení.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pocítit závrať, únavu nebo můžete mít rozmazané vidění. Jsou to možné nežádoucí účinky

léčby nebo důsledky základní nemoci. Pokud máte některý z těchto nežádoucích účinků, neřiďte

dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

5/14

Přípravek Diphereline S.R. 3 mg obsahuje sodík

, avšak méně než 1 mmol (23 mg) sodíku

v lahvičce. Tento přípravek je tedy téměř bez obsahu sodíku a může být použit i při dietě s nízkým

obsahem sodíku.

3.

J

AK SE DIPHERELINE S.R. 3 MG POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem. Obvyklá dávka přípravku je:

Rakovina prostaty:

- jedna intramuskulární injekce Diphereline S.R. 3 mg každé 4 týdny

Léčba rakoviny prostaty přípravkem Diphereline S.R. 3 mg vyžaduje dlouhodobé léčení.

Pro vysoce rizikovou lokalizovanou a místně pokročilou rakovinu prostaty v kombinaci s radiační

terapií je doporučená doba trvání léčby 2-3 roky.

Předčasná puberta:

Dávka je přizpůsobena podle tělesné hmotnosti.

děti s tělesnou hmotností více než 30 kg: jedna intramuskulární injekce každé 4 týdny (28

dní).

děti s tělesnou hmotností mezi 20 a 30 kg: dvě třetiny dávky intramuskulárně každé 4 týdny

(28 dní), tj. podat 2/3 objemu rekonstituované suspenze.

děti

s tělesnou

hmotností

méně

než

polovina

dávky

Diphereline

S.R.

intramuskulárně každé 4 týdny (28 dní), tedy podat polovinu rekonstituované suspenze.

Endometrióza:

Podání pouze intramuskulárně po pečlivé přípravě injekce, bez ztráty tekutiny (řiďte se

instrukcemi z příbalové informace).

Léčba musí začít v prvních pěti dnech menstruačního cyklu.

Schéma injekcí: jedna injekce Diphereline S.R. 3 mg každé 4 týdny.

Trvání léčby:

záleží

na počáteční závažnosti endometriózy a na změnách (funkčních a

anatomických) pozorovaných v klinickém obraze během léčby. V zásadě má být léčba

podávána alespoň 4 měsíce a nanejvýš 6 měsíců. Nedoporučuje se začínat druhou léčebnou

kúru s triptorelinem nebo jiným analogem GnRH.

Uterinní fibromyomy:

Podání pouze intramuskulárně po pečlivé přípravě injekce, bez ztráty tekutiny (řiďte se

instrukcemi z této příbalové informace).

Léčba musí začít v prvních pěti dnech menstruačního cyklu.

Schéma injekcí: jedna injekce Diphereline S.R. 3 mg každé 4 týdny.

Trvání léčby: léčba se doporučuje na 3 měsíce u pacientek plánovaných k operaci a je

omezena na 6 měsíců u pacientek, pro něž je operace nevhodná.

Ženská infertilita:

Obvyklý režim odpovídá jedné lahvičce Diphereline S.R. 3 mg podané intramuskulárně druhý den

cyklu. S gonadotropiny by se mělo začít po snížení citlivosti hypofýzy (plazmatické estrogeny

50 pg/ml), obecně asi 15 dní po injekci Diphereline S.R. 3 mg.

Rakovina prsu:

Doporučená dávka přípravku Diphereline S.R. 3 mg je jedna intramuskulární injekce každé 4 týdny

(28 dní). Léčba může trvat až 5 let.

6/14

Přípravek

Diphereline

S.R.

používá

současně

s lékem

nazývaným

tamoxifen

nebo

inhibitorem aromatázy, jako je např. exemestan. Jestliže máte užívat inhibitor aromatázy, musíte

použít přípravek Diphereline S.R. 3 mg nejméně 6 – 8 týdnů před zahájením užívání. Před

zahájením užívání inhibitoru aromatázy dostanete nejméně 2 injekce přípravku Diphereline S.R. 3

mg (s intervalem 4 týdny mezi injekcemi).

Při

podání

formy

s prodlouženým

uvolňováním

musí

přísně

dodržet

instrukce

v příbalové

informaci.

Pokud

stane,

pacientovi

není

aplikován

celý

obsah

injekce,

třeba

tuto

skutečnost

zaznamenat.

Jestliže jste použil

(a)

více přípravku

Diphereline S.R. 3 mg, n

ež jste měl(a)

Žádné nežádoucí účinky nebyly hlášeny jako následek předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

Diphereline S.R. 3 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou či opožděnou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek

Diphereline S.R. 3 mg

Neukončujte léčbu přípravkem Diphereline S.R. 3 mg dříve, než se poradíte s lékařem. To je

důležité

zvláště

pokud

používáte

přípravek

Diphereline

S.R.

současně

s inhibitorem

aromatázy, protože ukončení léčby může způsobit zvýšení hladiny estrogenů. Váš lékař bude během

léčby přípravkem Diphereline S.R. 3 mg sledovat hladinu estrogenů.

Jestliže ukončíte léčbu přípravkem Diphereline S.R. 3 mg, musíte do 1 měsíce po jeho ukončení

přestat užívat také inhibitor aromatázy.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Mnoho nežádoucích účinků lze očekávat z důvodu změny hladiny testosteronu ve Vašem těle. Patří

mezi ně návaly horka a snížené libido.

Ve vzácných případech můžete prodělat závažnou alergickou reakci. Okamžitě ohlaste svému

lékaři, pokud se u Vás vyvinou příznaky jako jsou problémy s polykáním nebo s dýcháním, otoky

rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka nebo vyrážka.

Méně často byly u jiných přípravků s obsahem triptorelinu po podkožní injekci hlášeny infiltrace

v místě vpichu citlivé na tlak.

Muži

Velmi časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 10 pacientů:

7/14

Návaly horka

Celková tělesná slabost

Nadměrné pocení

Bolest zad

Brnění a mravenčení v dolních končetinách

Snížené libido

Impotence

Časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 ze 100 pacientů:

Pocit na zvracení, sucho v ústech

Bolest, modřiny, začervenání a otok v místě injekce

Bolest svalů a kostí, bolest rukou a nohou, otok (nahromadění tekutiny v tělesných tkáních),

bolest v oblasti pánve, vysoký krevní tlak

Alergická reakce

Zvýšení tělesné hmotnosti

Závrať, bolest hlavy

Ztráta libida, deprese, změna nálady

Méně časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 1 000 pacientů:

Zvýšení počtu krevních destiček

Bušení srdce

Ušní šelest, závrať (vertigo), rozmazané vidění

Bolest břicha, zácpa, průjem, zvracení

Ospalost, svalová ztuhlost, spavost, bolest

Ovlivnění některých krevních testů (včetně zvýšení testů jaterních funkcí), zvýšený krevní tlak

Snížení tělesné hmotnosti

Ztráta chuti k jídlu, zvýšení chuti k jídlu, dna (silná bolest a otok kloubů, obvykle u palce u

nohy), cukrovka (diabetes mellitus), zvýšená hladina tuků v krvi

Bolest kloubů, svalové křeče, svalová slabost, svalová bolest, otoky a zvýšená citlivost, bolest

kostí

Porucha čití projevující se jako brnění nebo snížená citlivost

Neschopnost usnout, pocit podrážděnosti

Zvětšení prsů u mužů, bolest prsů, zmenšení varlat, bolest varlat

Dechové obtíže

Akné, vypadávání vlasů, svědění, vyrážka, začervenání kůže, kopřivka

Probouzení se kvůli močení, obtíže s močením (neschopnost se vymočit)

Krvácení z nosu

Vzácné

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 10 000 pacientů:

Červené nebo nachové zbarvení kůže

Abnormální pocity v oku, rozmazané nebo porušené vidění

Pocit plnosti břicha, plynatost, neobvyklé vnímání chuti

Bolest na hrudi

Obtíže se stáním

Příznaky podobné chřipce, horečka

Anafylaktická reakce (závažná alergická reakce, která může způsobit závrať nebo dechové

obtíže)

Zánět v nose/v hrdle

Zvýšená tělesná teplota

8/14

Ztuhlé klouby, otoky kloubu, svalová a kostní ztuhlost, osteoartróza (nezánětlivé onemocnění

kloubů)

Ztráta paměti

Pocit zmatenosti, snížená aktivita, pocit povznesené nálady

Zkrácení dechu při poloze vleže na rovině

Puchýře

Nízký krevní tlak

Byla hlášena rovněž všeobecná nepohoda. Během post-marketingového sledování byl hlášen také

následující nežádoucí účinek: EKG změny (prodloužení QT intervalu).

Jestliže

máte

zvětšení

(nezhoubný

nádor)

hypofýzy

(podvěsku

mozkového),

kterém

jste

nevěděl(a), může to být odhaleno během léčby přípravkem Diphereline S.R. 3 mg. Příznaky

zahrnují náhlou bolest hlavy, problémy se zrakem a ochrnutí okohybných svalů.

Stejně jako u jiných analogů GnRH může i u pacientů léčených přípravkem Diphereline S.R. 3 mg

nastat zvýšení počtu bílých krvinek.

Ženy

Mnoho nežádoucích účinků lze očekávat z důvodu změny hladiny estrogenů ve Vašem těle.

V

elmi časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 10 pacientek:

Celková tělesná slabost

Bolest hlavy, snížené libido, proměnlivá nálada, obtíže s usnutím (nespavost)

Onemocnění prsu, bolest během nebo po pohlavním styku, bolestivé menses, genitální krvácení,

pánevní bolest, suchost vaginy

Akné, nadměrné pocení, zvýšená tvorba kožního mazu (seborea)

Návaly horka

Časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 ze 100 pacientek:

Bolest břicha, nepříjemné pocity v oblasti břicha, pocit na zvracení

Zarudnutí, otok, zánět, bolest v místě injekce, otok (nahromadění tekutiny v tělesných tkáních)

Alergická reakce

Zvýšení tělesné hmotnosti

Bolest kloubů, svalové křeče, bolest končetin

Závrať, deprese, nervozita,

Bolest prsů,

Méně časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 1 000 pacientek:

Bušení srdce

Suchost očí, zhoršení zraku

Pocit otáčení okolí (vertigo)

Pocit roztaženého břicha, sucho v ústech, plynatost, vředy v ústech, zvracení

Snížení tělesné hmotnosti

Snížení chuti k jídlu, zadržování tekutin v těle

Bolest zad a svalů

Změny vnímání chuti, krátkodobá ztráta vědomí, poruchy paměti a pozornosti, porucha čití

projevující se jako brnění nebo snížená citlivost, třes

Změny v citových projevech, úzkost, deprese, dezorientace

9/14

Krvácení při pohlavním styku, vyklenutí a pokles močového měchýře, poruchy menstruace,

cysta na vaječníku, výtok z pochvy

Dechové obtíže, krvácení z nosu

Vypadávání vlasů, suchá kůže, nadměrný růst ochlupení, lámání nehtů, svědění, vyrážka

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy zraku

Průjem

Pálení žáhy, malátnost

Závažná, rychle nastupující alergická reakce (anafylaktický šok)

Zvýšení hladiny alkalické fosfatázy, zvýšený krevní tlak

Svalová slabost

Zmatenost

Vynechání menstruace

Otok kůže a podkoží, kopřivka

Vysoký krevní tlak

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při používání k léčbě rakoviny prsu současně

s tamoxifenem nebo inhibitorem aromatázy

V

elmi časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 10 pacientek:

Pocit nevolnosti, pocit velké únavy

Bolest kloubů a svalů

Osteoporóza (řídnutí kostí)

Návaly horka, nadměrné pocení

Obtíže se spaním

Deprese

Snížené libido, suchost vaginy, bolest při pohlavním styku

Inkontinence moči

Zvýšený krevní tlak

Časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 ze 100 pacientek:

Cukrovka, vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie)

Bolest, tvorba modřin, začervenání a otok v místě injekce

Alergická reakce

Zlomeniny kostí

Krevní sraženiny v cévách

Méně časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 1 000 pacientek:

Krvácení do mozku

Nedostatečné krevní zásobení mozku nebo srdce

Vzácné

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 10 000 pacientů:

EKG změny (prodloužení QT intervalu)

Děti

Velmi časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 10 pacientů:

Vaginální krvácení nebo špinění

10/14

Časté nežádoucí účinky, postihující více než 1 ze 100 pacientů:

Bolest břicha

Reakce v místě injekce (zarudnutí, zánět a/nebo bolest)

Přecitlivělost

Zvýšení tělesné hmotnosti

Bolest hlavy

Akné

Návaly horka

Méně časté

nežádoucí účinky, postihující více než 1 z 1 000 pacientů:

Zhoršení zraku

Zvracení, zácpa, pocit na zvracení

Malátnost

Obezita

Bolest krční páteře

Změny nálady

Bolest prsů

Krvácení z nosu

Svědění, vyrážka, kopřivka

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy zraku

Závažná, rychle nastupující alergická reakce (anafylaktický šok – byl pozorován u dospělých

mužů a žen)

Zvýšená hladina hormonu prolaktin v krvi, zvýšený krevní tlak

Bolest svalů

Změny v citových projevech, deprese, nervozita

Otok kůže a podkoží,

Vysoký krevní tlak

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK DIPHERELINE S.R. 3 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

1/21

Sp.zn.sukls201482/2016

a sp.zn.sukls119940/2016, sukls149571/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DIPHERELINE S.R. 3 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje triptorelini acetas ekvivalentní triptorelinum 4,2 mg.

Množství léčivé látky je uvedeno včetně nadsazení, počítaného na ztráty při rekonstituci.

Aplikovaná dávka je minimálně 3 mg triptorelinu ve 2 ml rozpouštědla.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním

Popis přípravku:

Prášek: bílý až téměř bílý lyofilizát

Rozpouštědlo: čirý bezbarvý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Karcinom prostaty

Léčba lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prostaty.

Léčba vysoce rizikového lokalizovaného nebo lokálně pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci

s radioterapií. Viz bod 5.1.

Příznivý účinek léčby je výraznější a častější, jestliže pacient dosud neužíval žádnou jinou hormonální

léčbu.

Pubertas praecox

Před 8 lety věku u dívek a 10 lety u chlapců.

Genitální a extragenitální endometrióza (st

a

dium I až IV)

Léčba nemá být podávána déle než 6 měsíců (viz bod 4.8). Nedoporučuje se začínat druhou léčebnou

kúru s triptorelinem nebo jinými analogy GnRH.

Fibromyomy dělohy:

Léčba uterinních fibromyomů buď před operací, nebo když je operace za daných okolností nevhodná.

Ženská infertilita:

Doplňková léčba v kombinaci s gonadotropiny (hMG, FSH, hCG) k indukci ovulace a za účelem in vitro

fertilizace a embryonálního transferu (IVFET).

2/21

Rakovina prsu:

Jako adjuvantní léčba v kombinaci s tamoxifenem nebo inhibitorem aromatázy při časném stádiu

endokrinně

senzitivní

rakoviny

prsu

žen

vysokým

rizikem

recidivy,

které

jsou

dokončení

chemoterapie potvrzeny jako premenopauzální (viz body 4.3, 4.4, 4.8 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Karcinom prostaty

Jedna intramuskulární injekce Diphereline S.R. 3 mg každé 4 týdny.

Při použití u vysoce rizikového lokalizovaného nebo lokálně pokročilého karcinomu prostaty jako

doprovodné

léčby

radiační

terapii

radiační

terapii

klinické

údaje

ukázaly,

radioterapie

následovaná dlouhodobou androgenní deprivací je vhodnější než radioterapie následovaná krátkodobou

androgenní deprivací. Viz bod 5.1. Délka léčby androgenní deprivací doporučovaná lékařskými postupy

pro pacienty s vysoce rizikovým lokalizovaným nebo lokálně pokročilým karcinomem prostaty léčené

radioterapií je 2-3 roky.

U pacientů s kastračně rezistentním metastatickým karcinomem prostaty bez chirurgické kastrace, kteří

jsou léčeni triptorelinem a jsou současně vhodní pro léčbu inhibitory biosyntézy androgenů, je třeba v

léčbě triptorelinem pokračovat.

Pubertas praecox

Léčba dětí triptorelinem má probíhat pod povšechnou kontrolou dětského endokrinologa.

děti s hmotností více než 30 kg: jedna intramuskulární injekce každé 4 týdny (28 dní).

děti s hmotností mezi 20 a 30 kg: dvě třetiny dávky intramuskulárně každé 4 týdny (28 dní), tj. podat

2/3 objemu rekonstituované suspenze.

děti s hmotností méně než 20 kg: polovina dávky Diphereline S.R. 3 mg intramuskulárně každé 4

týdny (28 dní), tedy podat polovinu rekonstituované suspenze.

Endometrióza

Podání pouze intramuskulárně po pečlivé přípravě injekce, bez ztráty tekutiny (řiďte se instrukcemi

z příbalové informace).

Léčba musí začít v prvních pěti dnech menstruačního cyklu.

Schéma injekcí: jedna injekce Diphereline S.R. 3 mg každé 4 týdny.

Trvání léčby:

záleží

na počáteční závažnosti endometriózy a na změnách (funkčních a anatomických)

pozorovaných v klinickém obraze během léčby. V zásadě by léčba měla být podávána alespoň 4

měsíce a nanejvýš 6 měsíců. Nedoporučuje se začínat druhou léčebnou kúru s triptorelinem nebo

jiným analogem GnRH.

Uterinní fibromyomy

Podání pouze intramuskulárně po pečlivé přípravě injekce, bez ztráty tekutiny (řiďte se instrukcemi

z příbalové informace).

Léčba musí začít v prvních pěti dnech menstruačního cyklu.

Schéma injekcí: jedna injekce Diphereline S.R. 3 mg každé 4 týdny.

Trvání léčby: léčba se doporučuje na 3 měsíce u pacientek plánovaných k operaci a je omezena na 6

měsíců u pacientek, pro něž je operace nevhodná.

Ženská infertilita

Obvyklý režim odpovídá jedné lahvičce Diphereline S.R. 3 mg podané intramuskulárně druhý den cyklu.

S gonadotropiny se má začít po snížení citlivosti hypofýzy (plazmatické estrogeny

50 pg/ml), obecně

asi 15 dní po injekci Diphereline S.R. 3 mg.

3/21

N.B.: Při podání formy s prodlouženým uvolňováním se musí přísně dodržet instrukce v příbalové

informaci.

Rakovina prsu

Jedna intramuskulární injekce každé 4 týdny v kombinaci s tamoxifenem nebo inhibitorem aromatázy.

Léčbu triptorelinem je nutno zahajovat po dokončení chemoterapie, jakmile se potvrdí premenopauzální

stav (viz bod 4.4).

Léčba triptorelinem se musí zahájit nejméně 6 až 8 týdnů před zahájením léčby inhibitorem aromatázy.

Před zahájením léčby inhibitorem aromatázy se musí podat nejméně dvě injekce triptorelinu (mezi

injekcemi musí uplynout 4 týdny).

Během léčby inhibitorem aromatázy se podávání triptorelinu nesmí přerušit, aby se zamezilo zvýšení

hladiny estrogenů v oběhu premenopauzálních žen v důsledku rebound fenoménu.

Doporučená doba trvání adjuvantní léčby v kombinaci s jinou hormonální terapií je až 5 let.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater není nutné upravovat dávku.

Opatření, která musí být přijata před zacházením s přípravkem nebo před jeho podáním

Stejně jako u jiných přípravků podávaných injekčně se má místo injekce pravidelně střídat.

Jelikož

Diphereline

S.R.

suspenze

mikrogranulí,

třeba

striktně

vyvarovat

nechtěné

intravaskulární aplikaci.

Diphereline S.R. 3 mg se musí podávat pod dohledem lékaře.

Pokud se stane, že pacientovi není aplikován celý obsah injekce, je třeba tuto skutečnost zaznamenat.

Návod k rekonstituci léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na GnRH, jeho analoga nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 (viz též

bod 4.8).

Těhotenství a období laktace.

V případě rakoviny prsu u premenopauzálních žen: zahájení léčby inhibitorem aromatázy dříve, než bylo

dosaženo odpovídající suprese ovarií triptorelinem (viz body 4.2 a 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití

agonistů

GnRH

může

způsobit

snížení

kostní

minerální

denzity.

Předběžná

data

mužů

naznačují, že použití bifosfonátů v kombinaci s agonisty GnRH mohou snížit ztrátu kostních minerálů.

Zvláštní pozornosti je třeba u pacientů s dalšími rizikovými faktory pro osteoporózu (např. chronický

abusus alkoholu, kouření, dlouhodobá terapie léčivými přípravky, které snižují kostní minerální denzitu,

např. antikonvulziva nebo kortikoidy, rodinná anamnéza osteoporózy, malnutrice).

Předtím, než se předepíše triptorelin, má být potvrzeno, že pacientka není těhotná.

Vzácně

může

léčba

agonisty

GnRH

odhalit

přítomnost

dříve

nezjištěného

adenomu

hypofýzy

z gonadotropních buněk. U těchto pacientů se může vyskytnout pituitární apoplexie, charakterizovaná

náhlou bolestí hlavy, zvracením poruchou zraku a oftalmoplegií.

4/21

U pacientů léčených agonisty GnRH, jako je např. triptorelin, je zvýšené riziko rozvoje deprese, která může být i

závažná. Pacienti mají být s ohledem na toto riziko informováni a v případě výskytu depresivních symptomů léčeni

odpovídajícím způsobem.

Pacienti se známou depresí mají být během terapie pozorně sledováni.

Karcinom prostaty

Triptorelin,

jako

jiná

analoga

GnRH,

nejprve

působí

přechodné

zvýšení

hladiny

sérového

testosteronu. Jako následek může příležitostně dojít v prvních týdnech léčby v izolovaných případech

k přechodnému zhoršení známek a symptomů spojených s karcinomem prostaty. Během iniciální fáze

léčby by se mělo zvážit doplňkové podání vhodného antiandrogenu k zabránění iniciálního vzestupu

sérových hladin testosteronu a k zamezení zhoršení klinických příznaků.

Malé množství pacientů může prodělat dočasné zhoršení známek a příznaků jejich karcinomu prostaty

(vzplanutí tumoru) a dočasný vzestup bolestí souvisejících s tumorem (metastatická bolest), což může být

zvládnuto symptomaticky.

Stejně jako u jiných analog GnRH byly pozorovány izolované případy komprese míchy a uretrální

obstrukce. Pokud se vyvine komprese míchy nebo renální poškození, měla by se zahájit standardní léčba

těchto komplikací a v extrémních případech by se měla zvážit bezprostřední orchiektomie (chirurgická

kastrace). Pozorné sledování je indikováno během prvních týdnů léčby zvláště u pacientů s metastázami

obratlů, s rizikem komprese míchy a u pacientů s obstrukcí močových cest.

Po chirurgické kastraci nenavodí triptorelin žádný další pokles sérových hladin testosteronu. Účinnost

léčby

může

být

monitorována

měřením

sérových

hladin

testosteronu

prostatického

specifického

antigenu.

Dlouhodobá androgenní deprivace ať již bilaterální orchiektomií nebo podáváním analog GnRH je

spojena se zvýšeným rizikem ztráty kostní hmoty, což může vést k osteoporóze a zvýšenému riziku

fraktury kostí.

Androgen-deprivační léčba může prodlužovat QT interval.

Před zahájením léčby přípravkem Diphereline S.R. 3 mg by měl lékař zvážit profil přínosů a rizik, včetně

rizika torsade de pointes, u pacientů s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu v anamnéze a u

pacientů souběžně užívajících léčivé přípravky, které mohou prodlužovat QT interval (viz bod 4.5).

Kromě toho bylo z epidemiologických dat pozorováno, že pacienti mohou prodělat metabolické změny

(například intoleranci glukózy) nebo zvýšené riziko kardiovaskulární nemoci během léčebné androgenní

deprivace.

Avšak

prospektivní

data

nepotvrdila

vztah

mezi

léčbou

analogy

GnRH

zvýšením

kardiovaskulární mortality. Pacienti s vysokým rizikem metabolických nebo kardiovaskulárních nemocí

mají

být

pozorně

vyhodnoceni

před

započetím

léčby

adekvátně

monitorováni

během

léčebné

androgenní deprivace.

Podání triptorelinu v terapeutických dávkách má za následek potlačení hypofyzárního – gonadálního

systému. Normální funkce je obvykle obnovena po zastavení léčby. Diagnostické testy hypofyzárně –

gonadálních funkcí prováděné během léčby a po přerušení léčby analogy GnRH mohou proto být

zavádějící.

Ženy

Použití agonistů GnRH pravděpodobně způsobuje redukci kostní minerální denzity v průměru o 1 % za

měsíc během 6měsíčního léčebného období. Každé snížení kostní minerální denzity o 10 % je spojeno se

zhruba dvoj- až trojnásobným zvýšením rizika fraktury.

5/21

V současnosti dostupná data naznačují, že u většiny žen dojde po skončení léčby k vyrovnání kostní

ztráty.

Nejsou k dispozici žádné specifické údaje pro pacienty se stanovenou osteoporózou nebo s rizikovými

faktory osteoporózy (např. chronický abusus alkoholu, kouření, dlouhodobá terapie léčivými přípravky,

které

snižují

kostní

minerální

denzitu,

např.

antikonvulzíva

nebo

kortikoidy,

rodinná

anamnéza

osteoporózy,

malnutrice,

např.

anorexia

nervosa).

Protože

redukce

kostní

minerální

denzity

pravděpodobně u těchto pacientů škodlivější, léčba triptorelinem má být zvážena individuálně a má být

zahájena po velmi pečlivém zvážení jen tehdy, pokud výhody léčby převažují nad rizikem. Mají se zvážit

další opatření k zamezení ztráty kostní minerální denzity.

Uterinní fibromyomy a endometrióza

Při použití v doporučené dávce působí triptorelin konstantní hypogonadotropní amenoreu. Jestliže se po

prvním měsíci objeví genitální hemoragie, má se změřit hladina plazmatického estradiolu a pokud je pod

50 pg/ml, má se pátrat po případných organických lézích.

Po vysazení léčby se ovariální funkce vrátí a ovulace se objeví zhruba 2 měsíce po poslední injekci.

Nehormonální metoda antikoncepce se má používat během léčby včetně 1 měsíce po poslední injekci.

Protože by během léčby mělo dojít k zastavení menses, pacientka má být instruována, aby oznámila

svému lékaři, pokud pravidelná menstruace přetrvává.

Doporučuje se, aby se během léčby uterinních myomů pravidelně určovala velikost myomů po léčbě

GnRH analogem. V typickém případě se objevilo krvácení 6-10 týdnů po zahájení léčby.

Ženská infertilita

Folikulární

nábor,

indukovaný

užitím

GnRH

analogů

a gonadotropinů

může

menšiny

predisponovaných pacientek značně zvýšit, zvláště v případech polycystického ovariálního syndromu.

Tak jako u jiných analog GnRH byl hlášen ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) spojený s užitím

triptorelinu v kombinaci s gonadotropiny.

U pacientů s renálním nebo jaterním poškozením má triptorelin průměrný terminální poločas 7 – 8 hodin

ve srovnání se 3 -5 hodinami u zdravých subjektů. Navzdory tomuto prodlouženému vystavení se

neočekává, že by byl triptorelin přítomen v cirkulaci v době embryotransferu.

Rakovina prsu

K zajištění odpovídající suprese ovarií u premenopauzálních žen se léčba triptorelinem musí podávat

nejméně 6 až 8 týdnů před nasazením inhibitoru aromatázy a během léčby inhibitorem aromatázy se

měsíční injekce triptorelinu musí podávat podle plánu a bez přerušení.

Ženy, které byly v okamžiku diagnózy rakoviny prsu premenopauzální a které jsou po chemoterapii bez

menstruace, mohou nebo nemusí v ovariích nadále produkovat estrogen. Bez ohledu na stav menstruace

mí být premenopauzální stav potvrzen stanovením, zda jsou hladiny estradiolu a folikuly stimulujícího

hormonu (FSH) v rozsahu referenčních hodnot pro ženy před menopauzou, a to po chemoterapii a před

zahájením léčby triptorelinem, aby se zabránilo zbytečné léčbě triptorelinem v případě menopauzy

vyvolané chemoterapií. Pokud se u tohoto podsouboru žen zvažuje léčba inhibitorem aromatázy, po

zahájení léčby triptorelinem je důležité v souladu se současnými doporučeními klinické praxe potvrdit

adekvátní supresi ovarií (menopauzu vyvolanou analogem gonadotropinu) opakovaným vyhodnocením

6/21

FSH a estradiolu v oběhu. Suprese ovarií tudíž musí být potvrzena nízkými koncentracemi FSH a

estradiolu

v krvi

předtím,

než

nasadí

léčba

inhibitorem

aromatázy,

přičemž

měření

během

kombinované léčby triptorelinem a inhibitorem aromatázy nutno opakovat každé 3 měsíce. To proto, aby

se zamezilo inhibitorem aromatázy vyvolanému zvýšení hladiny estrogenu v oběhu v důsledku rebound

fenoménu, což by mohlo následně ovlivnit rakovinu prsu. Je nutno poznamenat, že hladiny FSH v oběhu

jsou sníženy v důsledku suprese ovarií vyvolané analogem gonadotropinu (indukovaná menopauza), na

rozdíl od přirozené menopauzy, kde jsou hladiny FSH zvýšeny.

Pokud se triptorelin, používá jako adjuvantní léčba v kombinaci s tamoxifenem nebo inhibitorem

aromatázy, je spojen s vysokým rizikem osteoporózy. Při užívání triptorelinu v kombinaci s inhibitorem

aromatázy byla osteoporóza hlášena častěji, než při užívání v kombinaci s tamoxifenem (39 % oproti

25 %).

Před zahájením léčby triptorelinem je nutno vyšetřit kostní minerální denzitu, zvláště u žen s vícečetnými

rizikovými faktory osteoporózy. Tyto pacientky je nutno pečlivě sledovat, a pokud je to vhodné, zahájit

u nich profylaxi nebo léčbu osteoporózy.

Léčba žen před menopauzou s endokrinně senzitivní rakovinou prsu v časném stadiu pomocí triptorelinu

v kombinaci

tamoxifenem

nebo

inhibitorem

aromatázy

musí

řídit

pečlivým

individuálním

vyhodnocením rizik a přínosů.

Pacientky, které ukončily léčbu triptorelinem, musí rovněž do 1 měsíce po posledním podání triptorelinu

(1měsíční formulace) vysadit inhibitory aromatázy.

Riziko muskuloskeletálních poruch (včetně bolestí kloubů nebo svalů a kostí) při užívání triptorelinu

v kombinaci buď s inhibitorem aromatázy nebo s tamoxifenem je přibližně 89% u inhibitoru aromatázy a

přibližně 76% u tamoxifenu.

triptorelinu

kombinaci

buď

exemestanem

nebo

tamoxifenem

byla

jako

cíleně

vyhledávaný

nežádoucí

účinek

hlášena

hypertenze

četností

velmi

časté

(viz

4.8).

Premenopauzální

ženy

s rakovinou prsu léčené triptorelinem v kombinaci s exemestanem nebo tamoxifenem musí být pravidelně

sledovány s ohledem na kardiovaskulární rizikové faktory a krevní tlak.

triptorelinu

kombinaci

buď

exemestanem

nebo

tamoxifenem

byla

jako

cíleně

vyhledávaný

nežádoucí účinek hlášena s četností časté hyperglykémie a diabetes (viz bod 4.8). Premenopauzální ženy

s rakovinou prsu léčené triptorelinem v kombinaci s exemestanem nebo tamoxifenem musí být pravidelně

sledovány s ohledem na rizikové faktory diabetu pomocí pravidelného sledování krevní glukózy a pokud

je to vhodné, musí u nich být v souladu s národními doporučeními zahájena příslušná antidiabetická

léčba.

U přibližně 50 % pacientek léčených triptorelinem v kombinaci buď s tamoxifenem nebo exemestanem se

ve studiích TEXT a SOFT ve všech léčených skupinách objevily deprese, nicméně méně než 5 %

pacientek mělo deprese těžké (stupně 3 až 4). Pacientky musí být odpovídajícím způsobem informovány,

a pokud se příznaky objeví, adekvátně léčeny. Pacientky s prokázanými depresemi nebo s depresemi

v anamnéze musí být během léčby pečlivě sledovány.

Zvláštní pozornost při podávání s triptorelinem je rovněž nutno věnovat informacím o exemestanu a

tamoxifenu týkajícím se bezpečnosti.

Chemoterapie může vyvolat dočasnou amenoreu nebo trvalou ztrátu ovariálních funkcí v důsledku

cytotoxického poškození gonadální tkáně. Udržení premenopauzálního stavu po dokončení chemoterapie

7/21

se musí potvrdit, jak je uvedeno v klinických doporučeních, a to tak, že koncentrace estradiolu a FSH v

krvi jsou v referenčních rozmezích pro premenopauzální ženy.

Pubertas praecox

Léčba dětí s progresivním mozkovým tumorem má následovat po pečlivém individuálním vyhodnocení

prospěchu a rizika.

U dívek může vést iniciální ovariální stimulace následovaná snížením estrogenů vyvolaným léčbou

k vaginálnímu krvácení mírné až středně závažné intenzity v prvním měsíci léčby.

Po vysazení léčby se objeví rozvoj pubertální charakteristiky.

Informace týkající se následné fertility jsou stále limitované. U většiny dívek začnou pravidelné menses

v průměru 1 rok po ukončení léčby.

Předem má být vyloučena předčasná pseudopuberta (gonadální nebo adrenální tumor nebo hyperplazie) a

gonadotropin-independentní předčasná puberta (testikulární toxikóza, familiární hyperplazie Leydigových

buněk).

Během léčby předčasné puberty GnRH se může snížit kostní minerální denzita. Avšak po ukončení léčby

je zachován následný přírůstek kostní masy a vrchol kostní masy v pozdní adolescenci se nezdá být

léčbou ovlivněn.

Po vysazení léčby GnRH je možné vidět sklouznutou hlavici femorální epifýzy. Je navržena teorie, že

nízká

koncentrace

estrogenů

během

léčby

agonisty

GnRH

oslabuje

epifyzeální

ploténku.

Zvýšení

rychlosti růstu po zastavení léčby má za následek snížení smykové síly potřebné pro posunutí epifýzy.

Diphereline S.R. 3 mg obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez

sodíku.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Pokud se triptorelin používá společně s léky, které ovlivňují hypofyzární sekreci gonadotropinů, má se

postupovat s opatrností a je doporučeno, aby se dohlíželo na hormonální stav pacienta.

Kvůli souvislosti androgen-deprivační léčby a prodloužení QT intervalu má být pečlivě zvážena souběžná

léčba přípravkem Diphereline S.R. 3 mg s léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT

interval, a léčba přípravky, které mohou vyvolat torsade de pointes, jako antiarytmika třídy IA (např.

chinidin, disopyramid), třídy III (např. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), methadon, moxifloxacin,

antipsychotika a další (viz bod 4.4.).

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Triptorelin se nemá během těhotenství používat, protože souběžné užívání agonistů GnRH je spojeno

s teoretickým rizikem potratu nebo fetální abnormality. Před léčbou se mají potenciálně fertilní ženy

pečlivě vyšetřit k vyloučení těhotenství. Během léčby se mají použít nehormonální metody kontracepce

do návratu menses.

8/21

Před použitím triptorelinu k léčbě fertilizace je třeba vyloučit graviditu. Je-li triptorelin použit v tomto

vymezení, není žádný klinický důkaz pro naznačování kauzálního spojení mezi triptorelinem a jakoukoli

následnou abnormalitou vývoje oocytu nebo těhotenstvím nebo výsledkem.

Laktace

Triptorelin se nemá používat během kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluho

vat stroje

Nebyly prováděny žádné studie na účinky ovlivňující schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy

strojů. Avšak závrať, somnolence, epileptické křeče a poruchy zraku jako určité nežádoucí účinky nebo

jako následek základní nemoci by mohly narušit schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Zkušenosti z

klinických studií

Všeobecná tolerance u mužů

Tak jak vidíme u léčby jinými analogy GnRH a po chirurgické kastraci, nejčastěji pozorované nežádoucí

účinky spojené s triptorelinem byly v důsledku jeho očekávaných farmakologických účinků: iniciální

vzestup

hladin

testosteronu,

následovaný

téměř

kompletním

potlačením

testosteronu.

Tyto

účinky

zahrnovaly návaly horka a snížené libido.

Následující nežádoucí reakce byly hlášeny jako přinejmenším možná související s léčbou triptorelinem.

O většině z těchto nežádoucích účinků je známo, že souvisejí s biochemickou nebo chirurgickou kastrací.

Frekvence těchto nežádoucích reakcí je klasifikována následovně:

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až

<1/1000), velmi vzácné (<1/10000).

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Další

post

-

marketingové

nežádoucí

účinky

Frekvence

není

znám

o

Poruchy

krve

a

ly

mfatického

systému

Trombocytóza

Srdeční poruchy

Palpitace

Prodloužení

intervalu*

(viz

bod 4.4 a 4.5)

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Vertigo

Poruchy oka

Zhoršení zraku

Abnormální pocit

v oku

Poruchy zraku

Gastrointestinální

poruchy

Sucho v ústech

Nauzea

Bolest břicha

Zácpa

Průjem

Zvracení

Abdominální

distenze

Dysgeuzie

Flatulence

Celkové poruchy

Astenie

Reakce v místě

Letargie

Bolest na hrudi

Malátnost

9/21

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Další

post

-

marketingové

nežádoucí

účinky

Frekvence

není

znám

o

a reakce v místě

aplikace

injekce

(zahrnující

erytém, zánět a

bolest)

Edém

Periferní edém

Bolest

Rigor

Somnolence

Poruchy stoje

Onemocnění

podobné chřipce

Pyrexie

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivit

Anafylaktická

reakce

Anafylaktický

šok

Infekce

a

infestace

Nazofaryngitida

Vyšetření

Zvýšení tělesné

hmotnosti

Zvýšení ALT

Zvýšení AST

Zvýšení

kreatininu v krvi

Zvýšený

krevní

tlak

Zvýšení

urey

v krvi

Zvýšení GGT

Snížení

tělesné

hmotnosti

Zvýšení

v krvi

Poruchy

metabolismu

a

výživy

Anorexie

Diabetes mellitus

Hyperlipidemie

Zvýšená

chuť

k jídlu

Poruchy svalové

a

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně

Bolest zad

Muskulo-

skeletální

bolest

Bolest

končetin

Artralgie

Bolest kostí

Svalové křeče

Svalová slabost

Myalgie

Ztuhlost kloubu

Otok kloubu

Muskulo-

skeletální ztuhlost

Osteoartritida

Poruchy

nervové

ho

systému

Parestezie

dolních

končetin

Závrať

Bolest hlavy

Parestezie

Poruchy paměti

Psychiatrické

poruchy

Snížené libido

Ztráta libida

Deprese

Změny nálady

Insomnie

Iritabilita

Stav zmatenosti

Snížená aktivita

Euforická nálada

Úzkost

Poruchy ledvin a

močových cest

Nykturie

Retence moči

Močová

inkontinence

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Erektilní

dysfunkce

(zahrnující

selhání

ejakulace,

poruchy

ejakulace)

Bolest v pánvi

Gynekomastie

Bolest prsů

Testikulární

atrofie

Bolest varlat

R

espirační,

hrudní

a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe

Epistaxe

Ortopnoe

Poruchy

kůže

a

Hyperhidróza

Akné

Puchýře

Angio-

10/21

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Další

post

-

marketingové

nežádoucí

účinky

Frekvence

není

znám

o

podkožní tkáně

Alopecie

Erytém,

Pruritus

Vyrážka

Kopřivka

Purpura

neurotický edém

Cévní poruchy

Návaly horka

Hypertenze

Hypotenze

Triptorelin

způsobuje

přechodné

zvýšení

cirkulujících

hladin

testosteronu

během

prvního

týdne

po iniciální injekci přípravku s prodlouženým uvolňováním. S tímto počátečním zvýšením cirkulujících

hladin testosteronu může malé procento pacientů (

5 %) prodělat zhoršení známek a symptomů jejich

karcinomu prostaty (jeho relapsu), obvykle manifestované zvýšením močových příznaků (<2 %) a

metastatické bolesti (5 %), jež může být zvládnuta symptomaticky. Tyto symptomy jsou přechodné a

obvykle vymizí během jednoho nebo dvou týdnů.

Objevily se izolované případy exacerbace symptomů nemoci, buď uretrální obstrukce, nebo komprese míchy

metastázami. Proto mají být pacienti s metastatickými obratlovými lézemi a/nebo s obstrukcí horního nebo

dolního močového traktu důkladně sledováni během prvních několika týdnů léčby (viz bod 4.4).

Použití agonistů GnRH k léčbě karcinomu prostaty může být spojeno se zvýšenou ztrátou kostní hmoty,

což může vést k osteoporóze a zvýšenému riziku fraktury kostí.

Zvýšený počet lymfocytů byl hlášen u pacientů podstupujících léčbu analogem GnRH. Tato sekundární

lymfocytóza je očividně spojena s kastrací indukovanou GnRH a zdá se, že signalizuje že gonadální

hormony jsou zapojeny do involuce thymu.

Pacienti, kteří jsou dlouhodobě léčeni analogem GnRH v kombinaci s radioterapií, mohou mít více

nežádoucích účinků, většinou gastrointestinálních a souvisejících s radioterapií.

Všeobecná tolerance u žen (viz bod 4.4)

Jako následek poklesu hladin estrogenů byly nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (očekávané u 10 % žen

nebo více) bolest hlavy, snížení libida, poruchy spánku, změna nálady, dyspareunie, dysmenorea,

genitální hemoragie, ovariální hyperstimulační syndrom, pánevní bolest z ovariální hypertrofie, bolest

břicha, vulvovaginální suchost, hyperhidróza, návaly horka a astenie.

Byly

hlášeny

následující

nežádoucí

reakce,

považované

alespoň

„možná

spojené

s léčbou

triptorelinem“. O většině se ví, že jsou spojeny s biochemickou nebo chirurgickou kastrací.

Frekvence nežádoucích reakcí je klasifikována následovně:

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (

1/1000 až <1/100).

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Další

post

-

marketingové

nežádoucí účinky

Frekvence není známa

Srdeční poruchy

Palpitace

Poruchy oka

Suchost očí

Zhoršení zraku

Poruchy zraku

11/21

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Další

post

-

marketingové

nežádoucí účinky

Frekvence není známa

Poruchy

ucha

a

labyrintu

Vertigo

Gastrointestinální

poruchy

Bolest břicha

Břišní diskomfort

Nauzea

Abdominální

distenze

Sucho v ústech

Flatulence

Ulcerace v ústech

Zvracení

Průjem

Celkové por

uchy a

reakce

v

místě

aplikace

Astenie

Reakce

místě

injekce

(zahrnující bolest,

otok,

erytém

zánět)

Periferní edém

Pyrexie

Malátnost

Poruchy

imunitního systému

Hypersenzitivita

Anafylaktický šok

Vyšetření

Zvýšení

tělesné

hmotnosti

Snížení

tělesné

hmotnosti

Zvýšení AP

Zvýšený krevní tlak

Poruchy

metabolismu

a

výživy

Snížená

chuť

k jídlu

Retence tekutin

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Artralgie

Svalové spasmy

Bolest končetin

Bolest zad

Myalgie

Svalová slabost

Poruch

y nervového

systému

Bolest hlavy

Závrať

Dysgeuzie

Hypestezie

Synkopa

Poruchy paměti

Poruchy

pozornosti

Parestezie

Tremor

Závrať

Psychiatrické

poruchy

Snížené libido

Změny nálady

Poruchy

spánku

(zahrnující

nespavost)

Deprese

*

Nervozita

Afektivní labilita

Úzkost

Deprese

**

Dezorientace

Stav zmatenosti

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Onemocnění prsu

Dyspareunie

Genitální

krvácení

(zahrnující

vaginální

krvácení,

krvácení

vysazení)

Ovariální

hyperstimulační

syndrom

Ovariální

hypertrofie

Pánevní bolest

Vulvovaginální

suchost

Bolest prsů

Koitální krvácení

Cystokéla

Poruchy

menstruace

(zahrnující

dysmenoreu,

metroragii

menoragii)

Ovariální cysta

Vaginální výtok

Amenorea

Respirační,

hrudní

a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe

Epistaxe

Poruchy

kůže

a

Akné

Alopecie

Angioneurotický edém

12/21

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Další

post

-

marketingové

nežádoucí účinky

Frekvence není známa

podkožní tkáně

Hyperhidróza

Seborea

Suchá kůže

Hirsutismus

Onychoklaze

Pruritus

Vyrážka

Kopřivka

Cévní poruchy

Návaly horka

Hypertenze

*

Dlouhodobá léčba

** Krátkodobá léčba

Na začátku léčby mohou být symptomy endometriózy včetně pánevní bolesti, dysmenorey velmi často

zhoršeny (

10 %) během iniciálního přechodného zvýšení plazmatických hladin estradiolu. Tyto příznaky

jsou přechodné a vymizí během jednoho až dvou týdnů.

V prvním měsíci po injekci se může objevit genitální krvácení, včetně menoragie, metroragie.

Kombinace s gonadotropiny může při léčbě infertility vyústit v ovariální hyperstimulační syndrom.

Mohou být pozorovány ovariální hypertrofie, pánevní a/nebo břišní bolest.

Rakovina prsu

Nejčastěji

pozorovanými

nežádoucími

účinky

spojenými

léčbou

triptorelinem

dobu

v kombinaci buď s tamoxifenem nebo inhibitorem aromatázy ve studiích TEXT a SOFT byly návaly

horka, muskuloskeletální porucha, únava, nespavost, hyperhidróza, vulvovaginální suchost a deprese.

Frekvence nežádoucích účinků hlášených při podávání triptorelinu v kombinaci s tamoxifenem (n=2325)

nebo exemestanem (n=2318) jsou uvedeny v následující tabulce. Klasifikace jsou následující: velmi časté

(≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10,000 až <1/1000).

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Srdeční poruchy

Ischemie

myokardu

Prodloužení

intervalu

Endokrinní

poruchy

Diabetes

mellitus

(intolerance

glukózy)

Hyperglykémie

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea

Celkové poruchy a

reakce

v

místě

aplikace

Únava

Reakce

místě

injekce

Poruchy

imunitního systému

Hypersenzitivita

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Muskuloskeletální

porucha

Osteoporóza

Zlomenina

Poruchy nervového

systému

Ischemie mozku

Krvácení

v centrálním

nervovém

systému

Psychiatrické

poruchy

Nespavost

Snížené libido

Deprese

13/21

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy

ledvin

a

močových cest

Inkontinence moči

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Dyspareunie

Vulvovaginální

suchost

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

Hyperhidróza

Cévní poruchy

Návaly horka

Hypertenze

Embolismus

Aby byl plně popsán profil nežádoucích účinků využití suprese ovariálních funkcí v kombinaci buď

s exemestanem nebo tamoxifenem, musí se vedle výše definovaných nežádoucích účinků přihlížet i

k nežádoucím účinkům triptorelinu zjištěným u mužů a žen ve výše uvedených tabulkách.

Osteoporóza byla hlášena s vyšší četností při používání triptorelinu v kombinaci s exemestanem, než

v kombinaci s tamoxifenem (39 % oproti 25 %) (viz bod 4.4).

Muskuloskeletální poruchy a zlomeniny byly rovněž častěji hlášeny v kombinaci s exemestanem, než

v kombinaci s tamoxifenem (89 % oproti 76 %, respektive 6,8 % oproti 5,2 %)

triptorelinu

kombinaci

buď

exemestanem

nebo

tamoxifenem

byla

jako

cíleně

vyhledávaný

nežádoucí účinek s četností velmi časté hlášena hypertenze (23 %, respektive 22 %).

U triptorelinu v kombinaci buď s

exemestanem nebo tamoxifenem byly

jako cíleně vyhledávaný

nežádoucí účinek s četností časté hlášeny hyperglykémie a diabetes (hyperglykémie: 2,6 %, respektive

3,4 %; diabetes: 2,3 %, respektive 2,3 %).

Všeobecná tolerance u dětí (viz bod 4.4)

Frekvence nežádoucích reakcí je klasifikována následovně:

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10).

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Další post

-

marketingové

nežádoucí účinky

Frekvence není známo

Poruchy oka

Zhoršení zraku

Poruchy zraku

Gastrointestinální

poruchy

Bolest břicha

Zvracení

Zácpa

Nauzea

Celkové

poruchy

a

reakce

v

místě

aplikace

Reakce

místě

injekce

(zahrnující

bolest,

erytém

zánět

místě

injekce)

Malátnost

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

Anafylaktický

šok

(byl

pozorován

u dospělých

mužů a žen)

Vyšetření

Zvýšení

tělesné

hmotnosti

Zvýšená

hladina

prolaktinu v krvi

Zvýšený krevní tlak

Poruchy

metabolismu

a

výživy

Obezita

Poruchy

svalové

a

Bolest

krční

Myalgie

14/21

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Další post

-

marketingové

nežádoucí účinky

Frekvence není známo

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně

páteře

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

Psychiatri

cké

poruchy

Změny nálady

Afektivní labilita

Deprese

Nervozita

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Vaginální

krvácení

(zahrnující

vaginální

krvácení, krvácení

z vysazení,

děložní

krvácení,

vaginální

výtok,

vaginální krvácení

včetně špinění)

Bolest prsů

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

Epistaxe

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

Akné

Pruritus

Vyrážka

Kopřivka

Angioneurotický edém

Cévní poruchy

Návaly horka

Hypertenze

Méně často byly u jiných přípravků s obsahem triptorelinu po subkutánní injekci hlášeny infiltrace v

místě vpichu citlivé na tlak.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Jestliže se objeví předávkování, je indikována symptomatická péče.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormon

y a příbuzné látky, analogy

gonadotropin-releasing hormonu. ATC

kód L02AE04.

Triptorelin je syntetický dekapeptidový analog přirozeného gonadotropin-releasing hormonu (GnRH).

Studie prováděné u lidí a u zvířat ukázaly, že po iniciální stimulaci inhibuje prolongované podání triptorelinu

sekreci gonadotropinů s následnou supresí testikulárních a ovariálních funkcí.

Jiné studie u zvířat naznačily další mechanismus účinku: přímý účinek na gonády snížením senzitivity

periferních receptorů na GnRH.

15/21

Karcinom prostaty:

Podání triptorelinu může zpočátku zvýšit krevní hladiny LH a FSH (flare-up) a může následně zvýšit

iniciální hladiny testosteronu. Dlouhodobá léčba snižuje hladiny LH a FSH na koncentrace, které mají za

následek úroveň steroidní kastrace do 2-3 týdnů a dále po celou dobu podávání přípravku.

Průvodní a přechodné zvýšení kyselé fosfatázy se pozoruje na začátku léčby.

Léčba může zlepšit klinické příznaky rakoviny prostaty.

Několik randomizovaných dlouhodobých klinických studií u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem

prostaty poskytuje důkazy ve prospěch androgen-deprivační léčby (androgen deprivation therapy, ADT)

v kombinaci s radioterapií (RT) ve srovnání s RT samotnou (RTOG 85-31, RTOG 86-10, EORTC 22863,

D'Amico a kol., JAMA, 2008).

Randomizovaná studie fáze III (EORTC 22961) zahrnující 970 pacientů s lokálně pokročilým karcinomem

prostaty

(zejména

T2c-T4

několik

T1C-T2B

pacientů

onemocněním

postiženými

regionálními

lymfatickými

uzlinami)

zkoumala

non-inferioritu

radiační

terapie

spojené

krátkodobou

androgenní

deprivační terapií (6 měsíců, n=483) vůči radioterapii spojené s dlouhodobou androgenní deprivační terapií

(3 roky, n = 487). Triptorelin byl podáván v 62,2 % a jiní agonisté GnRH v 37,8 %. Studie nebyla

stratikována podle typu agonisty.

Souhrnně byla celková mortalita v 5 letech ve skupině “krátkodobá hormonální léčba” 19 % a ve skupině

“dlouhodobá hormonální léčba” byla 15,2 %, s relativním rizikem 1,42 (CI-jednostranný 95, 71 % = 1,79;

95,71% CI = [1,09; 1,85], p = 0,65 pro non-inferioritu a p = 0,0082 pro post-hoc test na diferenci mezi

skupinami léčby).

Pětiletá mortalita specificky související s prostatou byla ve skupině “krátkodobá hormonální léčba” 4,78 % a

ve skupině “dlouhodobá hormonální léčba” 3,2 %, s relativním rizikem 1,71 (CI 95 % [1,14 až 2,57],

p = 0,002).

Post hoc analýza v podskupině s triptorelinem rovněž prokázala přínos léčby dlouhodobé oproti léčbě

krátkodobé na celkovou mortalitu (relativní riziko 1,28; CI 95,71% [0,89; 1,84], p = 0,38 resp. p = 0,08 pro

post-hoc testy pro non-inferioritu a diferenci mezi skupinami léčby).

Celková kvalita života měřená pomocí QLQ-C30 se významně nelišila mezi oběma skupinami (P = 0,37).

Důkazy pro indikaci vysoce rizikového lokalizovaného karcinomu prostaty jsou založeny na publikovaných

studiích radioterapie v kombinaci s analogy GnRH. Byly analyzovány klinické údaje z pěti publikovaných

studií (EORTC 22863, RTOG 85-31, RTOG 92-02, RTOG 86-10 a D'Amico a kol., JAMA, 2008), které

všechny prokázaly přínos pro kombinaci GnRH analogu s radioterapií. Jasná diferenciace příslušných

studovaných

populací

indikaci

lokálně

pokročilého

karcinomu

prostaty

vysoce

rizikového

lokalizovaného karcinomu prostaty nebyla v publikovaných studiích možná.

Klinické

studie

provedené

pacientů

s kastračně

rezistentním

metastatickým

karcinomem

prostaty

ukázaly jako přínosné přidání inhibitorů biosyntézy androgenů, jako je acetát abirateronu, k současně

podávaným analogům GnRH, jako je triptorelin.

Pubertas praecox:

Inhibice hypofyzární gonadotropní hyperaktivity u obou pohlaví vede k supresi peaku LH po LHRH

stimulačním testu a následně k supresi sekrece estradiolu nebo testosteronu a ke zlepšení poměru výškový

věk/kostní věk a finální výšky.

16/21

Endometri

óza

:

Prolongovaná

léčba

triptorelinem

potlačí

sekreci

estradiolu

umožní

uklidnění

ektopické

tkáně

endometria.

Uterinní fibromyomy

:

Provedené studie ukázaly pravidelnou a značnou redukci velikosti děložních fibromyomů. Tato redukce je

nejzřetelnější během třetího měsíce léčby.

Po prvním měsíci léčby triptorelin rychle indukuje amenoreu u většiny pacientek a zbavuje příznaků obvykle

spojených s uterinními fibromyomy. Také řeší anemii plynoucí z menoragie a/nebo metroragie.

Ženská infertilita:

Prolongovaná léčba triptorelinem inhibuje sekreci gonadotropinů (FSH a LH). Léčba tak zajišťuje supresi

peaku endogenního LH umožňující zvýšenou kvalitu folikulogeneze a obnovení folikulárních funkcí.

Rakovina prsu:

Klinické studie s triptorelinem byly provedeny u premenopauzálních žen s časným stádiem endokrinně

senzitivní rakoviny prsu s cílem potlačit ovariální sekreci estradiolu, což je hlavní zdroj estrogenů. Na

základě studií provedených u zdravých žen a žen s endometriózou se účinku triptorelinu dosáhne za 3 až 4

týdny po podání.

Dvě studie fáze 3 (SOFT a TEXT) zkoumaly 5letý přínos suprese ovariálních funkcí (ovarian function

suppression

OFS)

kombinaci

tamoxifenem

nebo

inhibitorem

aromatázy

(exemestan

u premenopauzálních žen s časným stádiem endokrinně senzitivní rakoviny prsu.

Triptorelin byl hlavním způsobem léčby používaným k dosažení OFS (91,0 % randomizovaných subjektů ve

studii SOFT a 100 % ve studii TEXT). Zbývajících 9 % žen ve studii SOFT bylo po bilaterální ooforektomii

nebo bilaterálním ozáření vaječníků.

Výsledky studie SOFT

Studie SOFT byla navržena tak, aby poskytla odpověď na otázku týkající se přidané hodnoty OFS

k tamoxifenu jako adjuvantní léčbě premenopauzálních žen s časným stádiem endokrinně senzitivní rakoviny

prsu.

Celkem bylo analyzováno 3047 žen (1015 žen ve větvi léčené T+OFS, 1018 žen ve větvi léčené T samotným

a 1014 že ve větvi léčené E+OFS).

Při mediánu následného sledování 67 měsíců (5,6 roku) léčba T+OFS v porovnání s léčbou T samotným

nesignifikantně snižovala riziko příhody v období přežití bez nemoci (Disease Free Survival - DFS) (poměr

rizik=0,83; 95% CI, 0,66 až 1,04; p=0,10). Odhadované 5leté DFS bylo 86,6 % (95% CI, 84,2 % až 88,7 %)

u pacientek zařazených do skupiny léčené T+OFS v porovnání s 84,7 % (95% CI, 82,2 % až 86,9 %)

u pacientek zařazených do skupiny léčené T samotným.

Nicméně po úpravě na předem specifikované proměnné v Coxově modelu s více proměnnými měly ženy

zařazené do skupiny léčené T+OFS významně snížené riziko příhody v období DFS v porovnání se ženami

zařazenými do skupiny léčené T samotným, přičemž snížení bylo o 22 % (poměr rizik=0,78; 95% CI, 0,62 až

0,98; p=0,03).

Ženy zařazené do skupiny léčené T+OFS měly nesignifikantně snížené riziko příhody rakoviny prsu

v porovnání se ženami zařazenými do skupiny léčené T samotným (poměr rizik=0,81; 95% CI, 0,63 až 1,03;

17/21

p=0,09). Odhadovaný 5letý interval bez rakoviny prsu (Breast Cancer Free Interval - BCFI) byl 88,4 % (95%

CI, 86,1 % až 90,3 %) u žen zařazených do skupiny léčené T+OFS v porovnání s 86,4 % (95% CI, 84,0 % až

88,5 %) u žen zařazených do skupiny léčené T samotným.

Nicméně po úpravě na předem specifikované proměnné v Coxově modelu s více proměnnými měly ženy

přiřazené do skupiny léčené T+OFS významně snížené riziko příhody v období BCFI v porovnání se ženami

přiřazenými do skupiny léčené T se snížením o 25 % (poměr rizik=0,75; 95% CI, 0,59 až 0,96; p=0,02).

Absolutní přínos je vyšší u žen, které dostávaly adjuvantní chemoterapii. Míra DFS po 5 letech u žen

léčených adjuvantní chemoterapií byla 80,7 % v rameni léčeném T + OFS a 77,1 % v rameni léčeném pouze

T (HR=0,82; 95% CI, 0,64 až 1,07) s absolutním přínosem 3,6 % u T+OFS.

Přínos přidání OFS byl zřejmý zejména u 5letého DFS v post-hoc analýze podskupiny žen mladších než 40

let (poměr rizik=0,74; 95% CI, 0,53, 1,03) s absolutním přínosem 4,4 % u T+OFS v porovnání s T

samotným.

Ve studii SOFT měly subjekty zařazené do skupiny léčené E+OFS v porovnání se subjekty zařazenými do

skupiny léčené T samotným statisticky významně snížené riziko příhody v období DFS (poměr rizik=0,68,

95% CI, 0,53 až 0,86). Odhadovaná míra 5letého DFS u subjektů zařazených do skupiny léčené E+OFS byla

89,0 % (95% CI, 86,8 % až 90,9 %) v porovnání s 84,7 % (95% CI, 82,2 % až 86,9 %) u subjektů

zařazených do skupiny léčené T samotným.

Subjekty zařazené do skupiny léčené E+OFS měly v porovnání se subjekty zařazenými do skupiny léčené T

samotným statisticky významně snížené riziko výskytu rakoviny prsu (poměr rizik=0,64; 95% CI, 0,49 až

0,83). Odhadovaná míra 5letého BCFI u subjektů zařazených do skupiny léčené E+OFS byla 90,9 % (95%

CI, 88,9 % až 92,6%) v porovnání s 86,4 % (95% CI, 84,0 % až 88,5 %) u subjektů zařazených do skupiny

léčené T samotným.

Subjekty zařazené do skupiny léčené E+OFS měly v porovnání se subjekty zařazenými do skupiny léčené T

samotným statisticky významně snížené riziko recidivy na vzdáleném místě (poměr rizik=0,71; 95% CI, 0,52

až 0,96). Odhadovaná míra 5letého intervalu bez recidivy na vzdáleném místě (Distant Recurrence Free

Interval - DRFI) byla 93,0 % (95% CI, 91,2 % až 94,5 %) u subjektů zařazených do skupiny léčené E+OFS

v porovnání s 90,7 % (95% CI, 88,6 % až 92,4 %).

Absolutní přínos je vyšší u žen léčených adjuvantní chemoterapií. Míra DFS po 5 letech u žen léčených

adjuvantní chemoterapií byla 83,8 % v rameni léčeném E + OFS a 77,1 % v rameni léčeném pouze T (poměr

rizik=0,70, 95% CI, 0,53 až 0,92) s absolutním přínosem 6,7 % ve skupině léčené E+OFS.

Kaplan-Meir

ův odhad

DFS

u žen, které dříve dostávaly chemoterapii

18/21

V tříramenné studii SOFT měly ženy, které dostávaly chemoterapii, vyšší podíl vysoce rizikových kritérií

recidivy: 49,3 % bylo mladších 40 let, 56,9 % s pozitivními lymfatickými uzlinami, 47,0 % s velikostí

nádoru > 2 cm a 33,7 % s nádorem stádia 3.

Kombinované výsledky studií SOFT a TEXT

Primárním cílem studie TEXT bylo vyhodnotit roli inhibitorů aromatázy (exemestan) u žen léčených OFS

v porovnání s T+OFS. Tato studie zahrnovala všechny ženy ze studií SOFT a TEXT. Analyzováno bylo

celkem 4 690 žen: 2 346 žen v rameni léčeném E+OFS a 2 344 žen v rameni léčeném T+OFS.

Při mediánu následného sledování 68 měsíců (5,7 roku) léčba E+OFS statisticky významně snižovala riziko

příhody v porovnání s T+OFS (poměr rizik=0,72; 95% CI, 0,60 až 0,86; p=0,0002). Odhadovaná míra

5letého DFS byla 91,1 % (95% CI, 89,7 % až 92,3 %) u pacientek zařazených do skupiny léčené E+OFS

v porovnání s 87,3 % (95% CI, 85,7 % až 88,7 %) u žen zařazených do skupiny léčené T+OFS.

Kaplan-Meir

ův odhad

DFS OFS+E oproti OFS +T

19/21

Ženy zařazené do skupiny léčené E+OFS měly statisticky významně snížené riziko příhody rakoviny prsu

v porovnání se ženami zařazenými do skupiny léčené T+OFS (poměr rizik=0,66; 95% CI, 0,55 až 0,80;

p<0,0001). Odhadovaná 5letá míra BCFI byla zlepšena na 92,8 % (95% CI, 91,6 % až 93,9 %) u žen

zařazených do skupiny léčené E+OFS v porovnání s 88,8 % (95% CI, 87,3 % až 90,1 %) u žen zařazených

do skupiny léčené T+OFS.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

U mužů:

po intramuskulární injekci je pozorována iniciální fáze uvolňování účinné složky přítomné na

povrchu mikročástic, následovaná pravidelným uvolňováním triptorelinu (C

= 0,32

0,12 ng/ml)

v průměrné rychlosti 46,6

g/den. Biologická dostupnost suspenze mikročástic je zhruba 53 %

v jednom měsíci.

U žen:

Po intramuskulární injekci je maximální hladina triptorelinu v krvi dosažena mezi 2-6 hodinami po

injekci, dosažená hodnota vrcholu je 11 ng/ml. Po 6 injekcích 1x měsíčně nebyla prokázána akumulace

přípravku. Minimální krevní hladiny se pohybovaly mezi 0,1 a 0,2

ng/ml.

Biologická dostupnost

přípravku s prodlouženým uvolňováním je zhruba 50 %.

Tyto údaje pozorované u pacientek s endometriózou a děložními myomy lze extrapolovat na pacientky

s rakovinou prsu, přičemž se nepředpokládá, že by onemocnění mělo vliv na prodloužené uvolňování

přípravku.

5.3

Předklinické údaje vztahující se

k

bezpečnosti

20/21

Preklinická

data

neodhalují

žádné

specifické

riziko

lidi

založené

konvenčních

studiích

farmakologie bezpečnosti, toxicity po opakovaných dávkách, genotoxicity, karcinogenního potenciálu,

reprodukční toxicity.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDA

JE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek:

Polyglaktin, mannitol, sodná sůl karmelosy, polysorbát 80.

Rozpouštědlo:

Mannitol, voda na injekci.

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími

léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Doba použitelnosti po rekonstituci:

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci byla prokázána na dobu 6 hodin při 25 °C.

Z mikrobiologického

hlediska

být

přípravek

použit

okamžitě.

Není-li

použit

okamžitě, doba

podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně nemá být doba delší než

24 hodin při 2 °C – 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických

podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5

Druh obalu a obsah

balení

a) prášek: lahvička z čirého, světle hnědého skla, zátka z halogenbutylové pryže, Al pertle, plastikový

kryt.

b) rozpouštědlo: ampule z čirého skla,

plastikový přířez, 1 prázdná injekční stříkačka a 2 jehly v blistru.

Krabička.

Velikost balení

1 lahvička s práškem a 1 ampule s rozpouštědlem

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Suspenze pro injekci musí být rekonstituována za použití aseptických technik a pouze s použitím

ampulky s rozpouštědlem pro injekci.

Je třeba přísně dodržet instrukce pro přípravu uvedené dále a v příbalové informaci.

21/21

Nasajte rozpouštědlo do přiložené injekční stříkačky za pomoci jehly určené k rekonstituci (20G, bez

bezpečnostního systému) a přeneste do lahvičky obsahující prášek. Suspenze má být rekonstituována

jemným kýváním ze strany na stranu až do vytvoření homogenní mléčné suspenze. Neobracejte lahvičku

dnem vzhůru.

Je důležité zkontrolovat, zda se v lahvičce nenachází žádný nerozpuštěný prášek. Získanou suspenzi pak

natáhněte zpět do stříkačky, aniž byste lahvičku obraceli dnem vzhůru.

Poté vyměňte jehlu použitou pro rekonstituci a použijte injekční jehlu (20G, s bezpečnostním systémem)

pro podání přípravku.

Jelikož je přípravek ve formě suspenze, injekce má být podána bezprostředně po rekonstituci, aby se

předešlo srážení suspenze.

Pouze pro jednorázové použití.

Použité jehly, veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/214/01-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. 6. 2001

Datum posledního prodloužení registrace: 14. 1. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

8. 9. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace