Dinalgen 150.0 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ketoprofen
Dostupné s:
Ecuphar Veterinaria S.L.U.
ATC kód:
QM01AE
INN (Mezinárodní Name):
Ketoprofen (Ketoprofenum)
Dávkování:
150.0mg/ml
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
skot, prasata, koně
Terapeutické oblasti:
Deriváty kyseliny propionové
Přehled produktů:
Kódy balení: 9905677 - 1 x 100 ml - injekční lahvička; 9934608 - 100 x 1 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
96/037/10-C
Datum autorizace:
2010-08-06

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

DINALGEN 150 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Avenida Río de Janeiro, 60-66, planta 13

08016 Barcelona

Španělsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Crta. Camprodón s/n, 17813 Vall de Bianya (Girona)

Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DINALGEN 150 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

Ketoprofenum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Ketoprofenum

150 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E1519)

10 mg

Čirý bezbarvý až nažloutlý roztok.

4.

INDIKACE

Skot:

- Snížení intenzity zánětu a bolesti spojených s poporodními muskuloskeletálními poruchami a kulháním

- Snížení horečky spojené s respiračním onemocněním skotu

- Snížení intenzity zánětu, horečky a bolesti v případě akutní klinické mastitidy v kombinaci

s antimikrobiální léčbou, pokud je taková léčba vhodná.

Prasata:

- Snížení horečky v případě respiračních onemocnění a poporodního syndromu dysgalakcie –PDS- (Metritis-

Mastitis-Agalakcie syndrom) u prasnic, za současného použití antimikrobiální léčby, pokud je taková léčba

vhodná.

Koně:

- Zmírnění zánětu a bolesti spojované s onemocněními osteoartikulárního a muskuloskeletálního systému

(kulhavost, laminitis, osteoarthritis, synovitis, tendinitis atd.).

- Zmírnění pooperační bolesti a zánětu.

- Zmírnění viscerální bolesti spojované s kolikou.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat, u nichž je riziko gastrointestinálních vředů nebo krvácení, aby nedošlo ke zhoršení

jejich zdravotního stavu.

Nepoužívat u zvířat trpících onemocněním srdce, jater nebo ledvin.

Nepoužívat v případech známé přecitlivělosti na ketoprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo na některou

z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat s dyskrazií krve nebo poruchami srážlivosti krve.

Nepodávat současně nebo během 24 hodin po podání přípravku s jiná nesteroidní antiflogistika (NSAID).

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Intramuskulární podání ketoprofenu může způsobit mírné, přechodné, nekrotické subklinické svalové léze,

které postupně odezní během několika dnů po skončení léčby. Podávání v oblasti krku minimalizuje rozsah a

závažnost těchto lézí.

U koní byla pozorována přechodná lokální reakce po jednorázovém podání v doporučeném objemu

extravaskulárně, která po 5 dnech vymizela.

Vzhledem k mechanismu účinku ketoprofenu se mohou po opakovaném podání vyskytnout erozivní a

ulcerózní léze gastrointestinálního traktu.

Kvůli inhibičnímu účinku NSAIDs na syntézu prostaglandinů existuje možnost individuální gastrické nebo

renální intolerance.

V případě výskytu vedlejších účinků musí být léčba přerušena a vyhledána pomoc veterinárního lékaře.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata a koně

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární a intravenózní podání.

Skot:

3 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti, tj. 1 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti/den intravenózně nebo

intramuskulárně, přednostně do oblasti krku. Délka trvání léčby je 1-3 dny a měla by být nastavena podle

závažnosti a doby trvání symptomů.

Prasata:

3 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti, tj. 1 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti/den intramuskulárně,

jednorázově.

V závislosti na pozorované odezvě na léčbu a na základě zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika

odpovědným veterinárním lékařem, může být léčba opakována v intervalu 24 hodin max. 3 krát. Každé

injekční podání musí být aplikováno na jiné místo.

Koně:

2,2 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti, tj. 0,75 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti/den, intravenózně.

Délka trvání léčby je 1-5 dní a měla by být nastavena podle závažnosti a doby trvání symptomů.

V případě koliky koní je jedno injekční podání obvykle postačující.

Druhé podání ketoprofenu vyžaduje nové klinické vyšetření.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot:

Maso: 2 dny

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Koně:

Maso: 1 den

Mléko: Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Prasata:

Maso: 3 dny

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce

po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nepřekračujte doporučenou délku léčby.

Použití ketoprofenu se nedoporučuje u hříbat mladších 1 měsíce.

Při podávání zvířatům mladším než 6 týdnů, poníkům nebo u starých zvířat je nutné přesně stanovit dávku a

zároveň provést důkladné klinické vyšetření

Nepodávejte intraarteriálně.

Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat z důvodu možného rizika

zvýšené renální toxicity

V případě PMWS (syndromu multisystémového chřadnutí selat po odstavu) se často objevují žaludeční

vředy, u prasat postižených tímto syndromem se tedy užívání ketoprofenu nedoporučuje, aby nedošlo ke

zhoršení jejich stavu.

U koní se vyvarujte extravaskulárnímu podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

V případě náhodného zasažení pokožky, očí nebo sliznice ihned důkladně omyjte zasažené místo proudem

čisté vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Zabraňte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným

přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému

lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Při kontaktu s přípravkem se může objevit hypersenzitivní reakce (kožní vyrážka, kopřivka). Lidé se známou

přecitlivělostí na léčivou látku nebo některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Studie na laboratorních zvířatech (potkani, myši, králíci) a skotu neprokázaly nežádoucí účinky. Přípravek

může být použit u březích krav.

Bezpečnost tohoto veterinárního léčivého přípravku nebyla dosud prokázána během březosti u prasnic a

klisen. Používejte pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem.

Přípravek může být použit u laktujících krav a prasnic.

Není doporučeno použití přípravku u laktujících klisen.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Diuretika nebo potencionálně nefrotoxická léčiva by se neměla podávat současně s ketoprofenem, jelikož se

zvyšuje riziko renálního poškození, včetně renálního selhání. Jde o sekundární účinek vyvolaný sníženým

průtokem krve v důsledku inhibice syntézy prostaglandinů.

Nepodávejte současně nebo během 24 hodin po podání tohoto přípravku jiná nesteroidní antiflogistika

(NSAIDs), kortikosteroidy, antikoagulancia nebo diuretika z důvodu rizika exacerbace gastrointestinální

ulcerace a ostatních nežádoucích účinků.

Nicméně doba bez aplikace léčiv by měla zohledňovat farmakologické vlastnosti přípravků, které byly

předtím užívány.

Ketoprofen se silně váže na plazmatické bílkoviny a může soutěžit s jinými silně vaznými léčivy, což může

vést k toxickým účinkům.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Předávkování nesteroidními antiflogistiky (NSAID) může vést ke vzniku gastrointestinální ulcerace, ztrátě

bílkovin, poškození jater a ledvin.

Ve studiích snášenlivosti u prasat až 25% zvířat léčených trojnásobně vyšší maximální doporučenou dávkou

(9 mg/kg ž.hm.) po dobu 3 dnů nebo doporučenou dávkou (3mg/kg ž.hm.) třikrát delší dobu než je

doporučeno (9 dnů) prokazovaly erosivní nebo ulcerativní léze na obou částech žaludku (oesofagu i žláznaté

části). Včasnými příznaky toxicity jsou ztráta chuti k příjmu potravy a kašovitá stolice nebo průjem.

Intramuskulámí podávání přípravku skotu až v trojnásobném množství, než je doporučená dávka, nebo po

třikrát delší dobu, než je doporučená délka podávání (9 dní), nemělo za následek klinické známky

nesnášenlivosti. Nicméně u léčených zvířat byly zaznamenány záněty a nekrotické subklinické léze v místě

vpichu, a také zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy (CPK). Histopatologické vyšetření prokázalo v souvislosti

s oběma režimy dávkování přítomnost erozivních nebo vředových lézí slezu.

U koní byla prokázána snášenlivost při intravenózním podání pětinásobku doporučené dávky ketoprofenu po

trojnásobném překročení doporučené délky podání (15 dnů) bez projevů toxicity.

Zaznamenáte-li klinické známky předávkování, je nutné zahájit symptomatickou léčbu, jelikož neexistuje

specifické antidotum.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými

dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. O možnostech

likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření

napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Krabička s 1, 5 nebo 10 lahvičkami o objemu 100 ml.

Krabička s 1 nebo 5 lahvičkami o objemu 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DINALGEN 150 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Ketoprofenum 150 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)10 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý až nažloutlý roztok

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Cílové druhy zvířat

Skot, prasata a koně

4.2.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot:

- Snížení intenzity zánětu a bolesti spojených s poporodními muskuloskeletálními poruchami a

kulháním

- Snížení horečky spojené s respiračním onemocněním skotu

- Snížení intenzity zánětu, horečky a bolesti v případě akutní klinické mastitidy v kombinaci

s antimikrobiální léčbou, pokud je taková léčba vhodná.

Koně:

- Zmírnění zánětu a bolesti spojované s onemocněními osteoartikulárního a muskuloskeletálního

systému (kulhavost, laminitis, osteoarthritis, synovitis, tendinitis atd.).

- Zmírnění pooperační bolesti a zánětu.

- Zmírnění viscerální bolesti spojované s kolikou.

4.3.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat, u nichž je riziko gastrointestinálních vředů nebo krvácení, aby nedošlo ke

zhoršení jejich zdravotního stavu.

Nepoužívat u zvířat trpících onemocněním srdce, jater nebo ledvin.

Nepoužívat v případech známé přecitlivělosti na ketoprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo na

některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat s dyskrazií krve nebo poruchami srážlivosti krve.

Nepodávat současně nebo během 24 hodin po podání přípravku jiná nesteroidní antiflogistika

(NSAID).

4.4.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nepřekračujte doporučenou délku léčby.

Použití ketoprofenu se nedoporučuje u hříbat mladších 1 měsice.

Při podávání zvířatům mladším než 6 týdnů, poníkům nebo u starých zvířat je nutné přesně stanovit

dávku a zároveň provést důkladné klinické vyšetření. Nepodávejte intraarteriálně

Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat z důvodu možného rizika

zvýšené renální toxicity.

V případě PMWS (syndromu multisystémového chřadnutí selat po odstavu) se často objevují

žaludeční vředy, u prasat postižených tímto syndromem se tedy užívání ketoprofenu nedoporučuje, aby

nedošlo ke zhoršení jejich stavu.

U koní se vyvarujte extravaskulárnímu podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

V případě náhodného zasažení pokožky, očí nebo sliznice ihned důkladně omyjte zasažené místo

proudem čisté vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Zabraňte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným

přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

Při kontaktu s přípravkem se může objevit hypersenzitivní reakce (kožní vyrážka, kopřivka). Lidé se

známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout

kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

4.6.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Intramuskulární podání ketoprofenu může způsobit mírné, přechodné, nekrotické subklinické svalové

léze, které postupně odezní během několika dnů po skončení léčby. Podávání v oblasti krku

minimalizuje rozsah a závažnost těchto lézí.

U koní byla pozorována přechodná lokální reakce po jednorázovém podání v doporučeném objemu

extravaskulárně, která po 5 dnech vymizela.

Vzhledem k mechanismu účinku ketoprofenu se mohou po opakovaném podání vyskytnout erozivní a

ulcerózní léze gastrointestinálního traktu.

Kvůli inhibičnímu účinku NSAIDs na syntézu prostaglandinů existuje možnost individuální gastrické

nebo renální intolerance.

V případě výskytu vedlejších účinků musí být léčba přerušena a vyhledána pomoc veterinárního

lékaře.

4.7.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost:

Studie na laboratorních zvířatech (potkani, myši, králíci) a skotu neprokázaly nežádoucí účinky.

Přípravek může být použit u březích krav.

Bezpečnost tohoto veterinárního léčivého přípravku nebyla dosud prokázána během březosti u prasnic

a klisen.. Používejte pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Laktace:

Přípravek může být použit u laktujících krav a prasnic.

Není doporučeno použití přípravku u laktujících klisen.

4.8.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Diuretika nebo potencionálně nefrotoxická léčiva by se neměla podávat současně s ketoprofenem,

jelikož se zvyšuje riziko renálního poškození, včetně renálního selhání. Jde o sekundární účinek

vyvolaný sníženým průtokem krve v důsledku inhibice syntézy prostaglandinů.

Nepodávejte současně nebo během 24 hodin po podání tohoto přípravku jiná nesteroidní antiflogistika

(NSAIDs),

kortikosteroidy,

antikoagulancia

nebo

diuretika

z důvodu

rizika

exacerbace

gastrointestinální ulcerace a ostatních nežádoucích účinků.

Nicméně doba bez aplikace léčiv by měla zohledňovat farmakologické vlastnosti přípravků, které byly

předtím užívány.

Ketoprofen se silně váže na plazmatické bílkoviny a může soutěžit s jiným silně vaznými léčivy, což

může vést k toxickým účinkům.

4.9.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární nebo intravenózní podání.

Skot:

3 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti, tj. 1 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti/den, intravenózně

nebo intramuskulárně, přednostně do oblasti krku. Délka trvání léčby je 1-3 dny a měla by být

nastavena podle závažnosti a doby trvání symptomů.

Prasata:

3 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti, tj. 1 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti/den, intramuskulárně,

jednorázově. V závislosti na pozorované odezvě na léčbu a na základě zvážení poměru terapeutického

prospěchu a rizika odpovědným veterinárním lékařem, může být léčba opakována v intervalu 24 hodin

max. 3 krát. Každé injekční podání musí být aplikováno na jiné místo.

Koně:

2,2 mg ketoprofenu/kg živé hmotnosti, tj. 0,75 ml přípravku na 50 kg živé hmotnosti/den,

intravenózně. Délka trvání léčby je 1-5 dní a měla by být nastavena podle závažnosti a doby trvání

symptomů. V případě koliky koní je jedno injekční podání obvykle postačující.

Druhé podání ketoprofenu vyžaduje nové klinické vyšetření.

4.10.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování nesteroidními antiflogistiky (NSAID) může vést ke vzniku gastrointestinální ulcerace,

ztrátě bílkovin, poškození jater a ledvin.

Ve studiích snášenlivosti u prasat až 25% zvířat léčených trojnásobně vyšší maximální doporučenou

dávkou (9 mg/kg ž.hm.) po dobu 3 dnů nebo doporučenou dávkou (3mg/kg ž.hm.) třikrát delší dobu

než je doporučeno (9 dnů) prokazovaly erosivní nebo ulcerativní léze na obou částech žaludku

(oesofagu i žláznaté části). Včasnými příznaky toxicity jsou ztráta chuti k příjmu potravy a kašovitá

stolice nebo průjem.

Intramuskulární podávání přípravku skotu až v trojnásobném množství, než je doporučená dávka, nebo

po třikrát delší dobu, než je doporučená délka podávání (9 dní), nemělo za následek klinické známky

nesnášenlivosti. Nicméně u léčených zvířat byly zaznamenány záněty a nekrotické subklinické léze

v místě vpichu, a také zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy (CPK). Histopatologické vyšetření

prokázalo v souvislosti s oběma režimy dávkování přítomnost erozivních nebo vředových lézí slezu.

U koní byla prokázána tsnášenlivost při intravenózním podání pětinásobku doporučené dávky

ketoprofenu po trojnásobném překročení doporučené délky podání (15 dnů) bez projevů toxicity.

Zaznamenáte-li klinické známky předávkování, je nutné zahájit symptomatickou léčbu, jelikož

neexistuje specifické antidotum.

4.11.

Ochranné lhůty

Skot:

Maso:

2 dny

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Koně:

Maso:

1 den

Mléko: Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Prasata:

Maso:

3 dny

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, deriváty kyseliny

propionové.

ATCvet kód: QM01AE03

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Ketoprofen, 2-(fenyl 3-benzoyl) propionová kyselina je nestoroidní protizánětlivá látka, která patří do

skupiny arylpropionových kyselin. Za primární mechanizmus účinku ketoprofenu je považována

inhibice cyklooxygenázové cesty metabolismu kyseliny arachidonové, což vede ke snížení produkce

zánětlivých mediátorů, například prostaglandinů a tromboxanů. Tento mechanizmus má za následek

jeho protizánětlivý, antipyretický a analgetický účinek. Tyto vlastnosti jsou také přisuzovány jeho

tlumícímu účinku na bradykinin a superoxidové anionty, společně s jeho stabilizujícím účinkem na

lyzozomální membrány.

Konverze optického izomeru (R) na optický izomer (S) zvyšuje jeho protizánětlivý účinek. O

optickém izomeru (S) je známo, že podporuje protizánětlivé působení ketoprofenu.

5.2.

Farmakokinetické údaje

Po intramuskulárním podání přípravku (jednotlivá dávka v množství 3 mg ketoprofenu/kg ž. hm.) je

ketoprofen rychle absorbován, má vysokou biologickou dostupnost.

Ketoprofen se výrazně váže na plazmatické bílkoviny (>90 %).

Koncentrace ketoprofenu se déle udržují v zánětlivých exsudátech než v plazmě. Jelikož je ketoprofen

slabou kyselinou, dosahuje vysokých koncentrací v zanícených tkáních, kde si tyto koncentrace také

udržuje. Ketoprofen je metabolizován v játrech na neaktivní metabolity a je vylučován především v

moči (primárně ve formě konjugátů s kyselinou glukuronovou) a v menší míře i ve stolici. Malá

množství ketoprofenu je možné odhalit v mléce léčených zvířat.

U skotu po intramuskulárním podání přípravku (jednotlivá dávka v množství 3 mg ketoprofenu/kg

ž.hm.) je léčivá látka rychle absorbována, kdy průměrnou Cmax v plazmě (průměrná hodnota: 7,2 g/

ml) dosahuje po 0,5 až 1 hodině (Tmax) po zahájení léčby. Podíl absorbované dávky je velmi vysoký

(92,51±10,9 %).

Po intravenózním podání je biologický poločas (T1/2) 2,1 hod. Distribuční objem (Vd) je 0,41 l/kg a

plazmatická clearance (Cl) 0,14 l/hod/kg.

U prasat je po jednorázovém intramuskulárním podání dávky 3 mg ketoprofenu/kg ž.hm. léčivá látka

rychle absorbována a dosahuje průměrné Cmax v plasmě (průměrná hodnota: 16 g/ml) mezi 0,25 a

1,5 hodinou (tmax) po začátku léčby. Frakce absorbované dávky je 84,7±33%.

Po intravenózním podání prasatům je biologický poločas (t1/2) 3,6 hodin. Distribuční objem (Vd) je

0,15 l/kg a plasmatická clearance (Cl) 0,03 l/hod/kg.

Ketoprofen také vykazuje malý distribuční objem po intravenózním podání koňovitým druhům zvířat.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Benzylalkohol (E1519)

Arginin

Bezvodá kyselina citronová (pro úpravu pH)

Voda na injekci

6.2.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 let

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.

6.5.

Druh a složení vnitřního obalu

Druh obalu

Žlutohnědé injekční lahvičky ze skla typu II o objemu 100 ml a 250 ml, uzavřené bromobutylovou

gumovou zátkou a flip-off hliníkovou pertlí (100 ml) nebo hliníkovou pertlí (250 ml).

Velikosti balení

Krabička s 1, 5 nebo 10 injekčními lahvičkami o objemu 100 ml.

Krabička s 1 nebo 5 injekčními lahvičkami o objemu 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

Avenida Río de Janeiro, 60-66, planta 13

08016 Barcelona (Španělsko)

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/037/10-C

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

6. 8. 2010 / 5. 10. 2015

DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2017

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace