DILUMAREX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DILUMAREX Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DILUMAREX Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Ředidla a ředění činidla, vč. zavlažování řešení
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935297 - 1 x 200 ml - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/011/05-C
 • Datum autorizace:
 • 24-03-2005
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DILUMAREX

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Vodný roztok

q.s. 1 ml

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kur domácí

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Kur domácí:

Pro přípravu suspenze zmražených vakcín MERIAL proti Markově chorobě.

4.3

Kontraindikace

Samostatně nepoužívat.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Čtěte zvláštní opatření pro použití zmražených vakcín MERIAL proti Markově chorobě.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Žádné.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Čtěte příbalovou informaci zmražených vakcín MERIAL proti Markově chorobě.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Čtěte dávkování a způsob podání zmražených vakcín MERIAL proti Markově chorobě.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nevztahuje se.

4.11

Ochranná (é) lhůta (y)

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Nevztahuje se.

ATCvet kód: QV07AB Rozpouštědla a ředidla, včetně irrigačních roztoků

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Sacharosa

Hydrolyzovaný kasein

Hydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

1% roztok fenolsulfonftaleinu

Koncentrovaná kyselina chlorovodíková

Hydroxid sodný

Voda pro injekci

6.2

Hlavní inkompatibility

Nekombinujte s žádným jiným léčivým přípravkem, kromě zmražených vakcín MERIAL

proti

Markově chorobě.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti neotevřeného veterinárního léčivého produktu: 3 roky.

Po 1. otevření ihned spotřebujte

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

Zabraňte zamrznutí nebo působení nadměrných teplot.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

200 ml polyethylenový-PVC vak

400 ml polyethylenový-PVC vak

800 ml polyethylenový-PVC vak

1000 ml polyethylenový-PVC vak

1200 ml polyethylenový-PVC vak

1600 ml polyethylenový-PVC vak

1800 ml polyethylenový-PVC vak

2400 ml polyethylenový-PVC vak

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

99/011/05-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.3.2005/19.3.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Březen 2018

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.