DILATREND 6,25

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KARVEDILOL (CARVEDILOLUM)
Dostupné s:
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Greifswald
ATC kód:
C07AG02
INN (Mezinárodní Name):
CARVEDILOL (CARVEDILOLUM)
Dávkování:
6,25MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KARVEDILOL
Přehled produktů:
DILATREND 6,25
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
77/1289/97-C
Datum autorizace:
2018-02-23
EAN kód:
4260095680945

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls247277/2017

P

říbalová informace: informace pro uživatele

Dilatrend 6,25

tablety

Carvedilolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informac

i

dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Dilatrend a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dilatrend užívat

Jak se přípravek Dilatrend užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Dilatrend uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

C

o je přípravek Dilatrend a k

čemu se používá

Přípravek Dilatrend obsahuje léčivou látku karvedilol, která patří mezi beta-blokátory a vazodilatátory

(látky, které rozšiřují krevní cévy). Používá se v léčbě ischemické choroby srdeční, u mírného, středního i

těžkého srdečního selhání (včetně léčby pacientů s poruchou funkce levé komory po akutním infarktu

myokardu) a při léčbě vysokého krevního tlaku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dilatrend užívat

Neužívejte přípravek

Dilatrend

jestliže jste alergický(á) na karvedilol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6)

jestliže trpíte náhle zhoršeným závažným srdečním selháním nebo velkým zadržením tekutin v těle,

kdy je nutné na podporu srdeční činnosti podávat nitrožilní léky

jestliže trpíte závažným onemocněním jater

jestliže máte průduškové astma

jestliže trpíte určitými typy poruch srdečního vedení (takzvaným atrioventrikulárním (AV) blokem

typu II a III, nebo tzv. sick sinus syndromem)

jestliže trpíte těžkým zpomalením srdečního rytmu (

<

50 tepové frekvence)

ve stavu šoku při selhání srdce

jestliže trpíte těžkým poklesem krevního tlaku (systolický krevní tlak

<

85 mm Hg)

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem Dilatrend se poraďte se svým lékařem:

jestliže jste léčen(a) pro chronické srdeční selhání digoxinem, diuretiky a/nebo ACE inhibitory

(digoxin a karvedilol zpomalují srdeční vedení).

jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba přípravkem Dilatrend může zhoršit kontrolu glykémie a

maskovat příznaky nízkého krevního cukru. Váš krevní cukr musí proto být pravidelně monitorován.

jestliže máte chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a neužíváte perorální či inhalační léky.

jestliže máte srdeční selhání doprovázené:

nízkým krevním tlakem (systolický TK

<

100 mm Hg),

sníženým přísunem krve a kyslíku do srdce (ischemická choroba srdeční) a kornatěním

tepen (ateroskleróza)

a/nebo potížemi s ledvinami, měly by Vám být proto monitorovány funkce ledvin. Může být

nutné snížení Vaší dávky.

jestliže nosíte kontaktní čočky. Dilatrend může snižovat produkci slz.

jestliže máte ischemickou chorobu dolních končetin (snížený přísun krve a kyslíku do dolních

končetin) či trpíte poruchami periferní cirkulace krve (např. Raynaudův fenomén). Dilatrend může

zhoršovat tyto příznaky.

jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy, se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy. Dilatrend

může maskovat tyto příznaky.

jestliže jste měl(a) těžkou alergickou reakci (např. na štípnutí hmyzem nebo na jídlo) nebo jestliže

právě absolvujete, nebo máte podstoupit alergickou desenzibilizační terapii, protože Dilatrend může

zeslabit účinek léků používaných na léčbu takových alergických reakcí.

jestliže máte lupénku.

jestliže máte velmi zpomalený puls (méně než 55 tepů za minutu).

jestliže užíváte současně blokátory kalciového kanálu nebo jiná antiarytmika, je nutno pečlivě

sledovat EKG a krevní tlak.

jestliže máte závažné kožní nežádoucí účinky, jako je toxická epidermální nekrolýza a Stevens-

Johnsonův syndrom.

jestliže máte nádor dřeně nadledvin.

jestliže trpíte Prinzmetalovou anginou pectoris nebo u pacientů s podezřením na toto onemocnění.

jestliže trpíte depresí či myasthenia gravis.

Přípravek Dilatrend se nesmí vysadit náhle a neměly by jím být léčeny těhotné a kojící ženy.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Dilatrend u pacientů mladších než 18 let nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Dilatrend

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a

to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže Vám je během léčby předepisován jiný

lék, nezapomeňte informovat Vašeho lékaře, že užíváte přípravek Dilatrend.

obzvlášť důležité,

aby byl Váš lékař informovaný o tom, že již užíváte:

Jiná antihypertenziva

. Karvedilol může zvýšit účinky jiných současně podávaných léků na snížení

krevního tlaku (např.

antagonisté alfa1

-receptoru) a léky, u kterých se snižování krevního tlaku

projevuje jako vedlejší účinek, např.

barbituráty

(v léčbě epilepsie).

Verapamil, Diltiazem, Amiodaron (léčiva na léčbu nepravidelného srdečního rytmu). Karvedilol

současně podávaný s těmito léky může způsobit poruchy srdečního vedení a může ojediněle dojít k

poruchám srdečního rytmu. Proto je nutné, aby Vám byla pravidelně pečlivě sledována srdeční

činnost (EKG) a krevní tlak. Váš lékař Vám tyto léky nebude podávat současně nitrožilně.

Digoxin (k léčbě srdečního selhání). Může dojít ke zvýšení hladiny digoxinu v krvi, proto je třeba

hladiny digoxinu sledovat.

Klonidin (preparát k snížení krevního tlaku nebo pro léčbu migrény). Při současném užívání

Dilatrendu a léků obsahujících léčivou látku klonidin je třeba při ukončení léčby nejprve vysadit

Dilatrend, a to několik dnů před postupným snižováním dávek klonidinu.

Inzulín

nebo

perorální antidiabetika

(léky snižující hladinu krevního cukru). Jejich účinek na

snižování hladiny krevního cukru může být zvýšen a příznaky nízké hladiny cukru v krvi mohou být

zastíněny (zejména zvýšená tepová frekvence). Doporučuje se proto pravidelné sledování hladiny

cukru u pacientů s cukrovkou.

Rifampicin (antibiotika užívaná k léčbě tuberkulózy). U pacientů, kteří užívají lék s léčivou látkou

rifampicin (antibiotikum) mohou být hladiny karvedilolu v krvi snížené, a tím snížen i jeho účinek.

Cimetidin (lék k léčbě žaludečních vředů, pálení žáhy a refluxu žaludečních kyselin). Hladiny

karvedilolu v krvi mohou být zvýšené, a tím zvýšen i jeho účinek.

Fluoxetin a paroxetin (léky užívané k léčbě některých psychiatrických onemocnění) zvyšují hladiny

karvedilolu v krvi.

Anestetika. Opatrnosti je třeba během celkové anestezie (celkové znecitlivění) vzhledem ke

společnému tlumivému účinku karvedilolu a anestetik na srdeční rytmus a krevní tlak.

Cyklosporin (lék užívaný například po transplantaci srdce a ledvin). Zahájení léčby karvedilolem

zvyšuje hladiny cyklosporinu v krvi, proto je nutné hladiny monitorovat a vhodně upravit dávky

cyklosporinu.

Nesteroidní antirevmatika (NSAR)

. Současné užívání NSAR může vést ke zvýšení krevního tlaku.

Betamimetika (léky používané na léčbu astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci). Karvedilol

může snižovat účinek těchto léků.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Karvedilol

se nemá užívat v průběhu těhotenství, pokud jeho možný prospěch nepřeváží možná rizika.

Není známo, zda se karvedilol vylučuje do lidského mateřského mléka. Kojení v průběhu léčby se

nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cítíte-li při užívání přípravku Dilatrend 6,25 únavu nebo závrať, neměl(a) byste řídit nebo obsluhovat

stroje. Měl(a) byste se vyvarovat konzumace alkoholu, protože může zhoršovat uvedené obtíže.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Dilatrend

Přípravek Dilatrend 6,25 obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

J

ak se přípravek Dilatrend užívá

Vždy užívejte přípravek Dilatrend přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a četnost podání

Přesné dávkování určí vždy lékař a v průběhu zvyšování dávek musíte být trvale pod kontrolou

ošetřujícího lékaře.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Léčba vysokého tlaku:

Doporučená dávka na začátku terapie je 12,5 mg/den 1x denně po dobu prvních dvou dnů (u starších

pacientů po dobu nejméně dvou týdnů). V dalších dnech se doporučuje dávkování 25 mg/den 1x denně.

Je-li nutno, může být dávka postupně zvyšována v intervalu nejméně dvou týdnů až do doporučené

maximální dávky 50 mg/den, podávané 1x nebo 2x denně, (doporučená maximální denní dávka pro starší

pacienty je 50 mg podávaná v rozdělených dávkách).

Dlouhodobá léčba ischemické choroby srdeční:

Doporučená dávka na začátku léčby je 12,5 mg 2x denně po dobu prvních dvou dnů. Po této době je

doporučené dávkování 25 mg 2x denně. Je-li to nutné, může být dávkování zvyšováno v intervalu

nejméně dvou týdnů až na maximální doporučenou denní dávku 100 mg, podávanou v rozdělených

dávkách (dvakrát denně). Doporučená maximální denní dávka pro starší pacienty je 50 mg podaná

v rozdělených dávkách (dvakrát denně).

Léčba chronického srdečního selhání včetně léčby pacientů s dysfunkcí levé komory po akutním infarktu

myokardu:

Dávkování musí být stanoveno individuálně a při postupném zvyšování přísně sledováno lékařem. Léčbu

přípravkem Dilatrend lze zahájit u stabilizovaného pacienta s dlouhodobě zavedeným dávkováním léčby

chronického srdečního selhání jiným přípravkem, bez známek zadržování tekutin. Doporučená dávka pro

počátek léčby je 3,125 mg dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Pacient musí být pod lékařským dozorem

nejméně 3 hodiny po podání první dávky. Když pacient toto dávkování snáší, může být dávkování

postupně zvyšováno v intervalu nejméně dvou týdnů na 6,25 mg dvakrát denně, následně 12,5 mg dvakrát

denně a potom 25 mg dvakrát denně. Dávkování by se mělo zvyšovat na nejvyšší hladinu, kterou pacient

snáší.

Dojde-li po nasazení přípravku Dilatrend ke změně příznaků onemocnění, je možno ji korigovat změnou

dávkování léčivých přípravků používaných v léčbě srdečního selhání, a nebo úpravou dávkování

přípravku Dilatrend.

Maximální doporučená dávka u všech pacientů s těžkým chronickým selháním srdce a u pacientů s

chronickým selháním srdce mírného až středního stupně, jejichž tělesná hmotnost je menší než 85 kg, je

25 mg dvakrát denně. U pacientů s chronickým selháním srdce mírného až středního stupně, jejichž

tělesná hmotnost je vyšší než 85 kg, je maximální doporučená dávka 50 mg dvakrát denně.

U pacientů s poruchou funkce ledvin a u starších pacientů není potřeba upravovat dávkování přípravku

Dilatrend.

Způsob a cesta podání

Způsob použití: tablety se užívají při jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dilatrend, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dilatrend, než jste měl(a), nebo jestliže děti náhodně užily tento

přípravek, prosím kontaktujte svého lékaře, nemocnici, nebo zavolejte záchrannou službu kvůli

poskytnutí informací o riziku a doporučení opatření, která máte učinit.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocity na omdlení vzhledem k nepřiměřeně nízkému krevnímu

tlaku, pomalé srdeční akci a ve vážných případech občasnému vynechání srdečního tepu. Mohou se

objevit dechové obtíže, stažené dýchací cesty, malátnost, snížená úroveň vědomí a záchvaty křečí. Může

dojít až k srdečnímu selhání a zástavě srdce.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Dilatrend

Nedělejte si starosti, pokud zapomenete užít svou dávku. Vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud to

není krátce před užitím další dávky. Další tabletu užijte v běžnou dobu, nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Dilatrend

Nepřerušu

jte léčbu, pokud se neporadíte s lékařem. Náhlé přerušení léčby může způsobit vedlejší účinky.

Lékař Vám poradí, jak postupně snížit a vysadit léčbu.

Užíváte-li současně přípravek obsahující klonidin, nikdy jej nevysazujte bez lékařského doporučení.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):

srdeční selhání

únava

závratě

bolest hlavy

nízký krevní tlak

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

snížený počet červených krvinek

snížení srdeční frekvence

přetížení cévního řečiště tekutinami

poruchy vidění

snížená tvorba slz

podráždění očí

nevolnost

průjem

zácpa

zvracení

dyspepsie (trávicí obtíže)

bolesti břicha

různě lokalizované otoky a bolesti

zápal plic

zánět průdušek

infekce horních cest dýchacích

infekce močových cest

zvýšení tělesné hmotnosti

zvýšení hladiny cholesterolu

nadměrné stoupání nebo klesání hladiny krevního cukru, zhoršení kontroly hladiny krevního

cukru (vlivem působení beta-blokátoru je možné, že se projeví také skrytá cukrovka)

bolesti končetin

deprese

akutní selhání ledvin a porucha ledvinných funkcí u pacientů s cévním onemocněním a/nebo

zhoršenou funkcí ledvin

poruchy močení

dušnost

plicní edém

astma

krátkodobé snížení krevního tlaku způsobené změnou polohy z leže do stoje

poruchy periferního oběhu (studené končetiny, ischemická choroba dolních končetin, zhoršení

příznaků u pacientů trpících přechodnými bolestmi dolních končetin při chůzi nebo Reynaudův

fenomén – zbělení konečků prstů)

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

porucha srdečního převodu, angina pectoris (včetně bolesti na hrudi)

krátká porucha vědomí, slabost

nepříjemné pocity (například mravenčení, trnutí, svírání, pálení) v různých částech těla

poruchy spánku (nespavost)

sexuální impotence

kožní alergické reakce (např. vyrážka, zánět kůže, kopřivka, svědění)

alopecie (ztráta vlasů)

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000):

snížení počtu krevních destiček

pocit ucpaného nosu

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000):

snížení počtu bílých krvinek

zvýšení hladin jaterních enzymů

inkontinence u žen (únik moči)

závažné kožní nežádoucí účinky (např. erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom,

toxická epidermální nekrolýza

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Dilatrend uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Dilatrend obsahuje

-

Léčivou látkou je carvedilolum (karvedilol) 6,25 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sacharosa, povidon, krospovidon, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Dilatrend vypadá a co obsahuje toto balení

Dilatrend 6,25 - žluté kulaté tablety s oboustrannou půlicí rýhou, označené na jedné straně BM a na druhé

straně F1, velikosti 7,0 x 2,4 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Německo

Výrobce

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 23-24

17489 Greifswald

Německo

Tato pří

b

alová informace byla naposledy revidována

15.09.2017

Přečtěte si celý dokument

1/15

sp.zn. sukls167938/2017 a sukls167952/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

DILATREND 6,25

DILATREND 25

tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta Dilatrend 6,25 obsahuje carvedilolum 6,25 mg

1 tableta Dilatrend 25 obsahuje carvedilolum 25 mg

Pomocné látky se známým účinkem:

Dilatrend 6,25: Jedna tableta obsahuje 51,8 mg monohydrátu laktosy a 21,25 mg sacharosy.

Dilatrend 25: Jedna tablety obsahuje 10 mg monohydrátu laktosy a 25 mg sacharosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Popis přípravku:

Dilatrend 6,25 - žluté kulaté tablety s oboustrannou půlící rýhou, označené na jedné straně BM a na

druhé straně F1, velikosti 7,0 x 2,4 mm.

Dilatrend 25 - bílé až slabě nažloutlé kulaté tablety s oboustrannou půlící rýhou, označené na jedné

straně BM a na druhé straně D5, velikosti 7,0 x 2,2 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické i

ndikace

Dilatrend je indikován k léčbě:

Hypertenze: Dilatrend je indikován v léčbě esenciální hypertenze.

Ischemick

é

choroby

srdeční:

Dilatrend je účinný v dlouhodobé léčbě různých klinických

forem ischemické choroby srdeční.

Chronické

ho

srdeční

ho

selhání:

Pokud není kontraindikace, je Dilatrend v kombinaci s již

zavedenou léčbou indikován k dlouhodobé léčbě všech pacientů se stabilním chronickým

srdečním selháním ischemické a neischemické etiologie, mírného, středního až vysokého

stupně závažnosti; včetně pacientů s dysfunkcí levé komory po akutním infarktu myokardu.

4.2

Dávkování a způsob podání

2/15

Dávkování u dospělých pacientů

Léčba hypertenze: Doporučená dávka na začátku terapie je 12,5 mg/den 1x denně po dobu prvních

dvou dnů (u starších pacientů po dobu nejméně dvou týdnů). V dalších dnech se doporučuje dávkování

25 mg/den 1x denně. Je-li nutno, může být dávka postupně zvyšována v intervalu nejméně dvou týdnů

až do doporučené maximální dávky 50 mg/den, podávané 1x nebo 2x denně (doporučená maximální

denní dávka pro starší pacienty je 50 mg podávaná v rozdělených dávkách).

Dlouhodobá léčba ischemické choroby srdeční:

Doporučená dávka na začátku terapie je 12,5 mg 2x denně po dobu prvních dvou dnů. Po této době je

doporučené dávkování 25 mg 2x denně. Je-li to nutné, může být dávkování zvyšováno v intervalu

nejméně dvou týdnů až na maximální doporučenou denní dávku 100 mg, podávanou v rozdělených

dávkách (dvakrát denně). Doporučená maximální denní dávka pro starší pacienty je 50 mg podávaná v

rozdělených dávkách (dvakrát denně).

Léčba chronického srdečního selhání včetně pacientů s dysfunkcí levé komory po akutním infarktu

myokardu:

Dávkování musí být stanoveno individuálně a při postupném zvyšování přísně sledováno lékařem.

Léčbu přípravkem Dilatrend lze zahájit u stabilizovaného pacienta s dlouhodobě zavedeným

dávkováním léčby chronického srdečního selhání jiným přípravkem, bez známek retence tekutin (bez

recentní změny dávkování diuretik).

Doporučená dávka pro počátek terapie je 3,125 mg dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Pacient musí

být pod lékařským dozorem nejméně 3 hodiny po podání první dávky (viz bod 4.8). Když pacient toto

dávkování snáší, může být dávkování postupně zvyšováno v intervalu nejméně dvou týdnů na 6,25 mg

dvakrát denně, následně 12,5 mg dvakrát denně a potom 25 mg dvakrát denně. Dávkování by se mělo

zvyšovat na nejvyšší hladinu, kterou pacient snáší.

Maximální doporučená dávka je 25 mg dvakrát denně u pacientů vážících méně než 85 kg a 50 mg

dvakrát denně u pacientů s váhou nad 85 kg. Před každým zvýšením dávky musí být pacient vyšetřen

lékařem s přihlédnutím k symptomům zhoršování srdečního selhání nebo vazodilatace. Přechodné

zhoršení srdečního selhání nebo retence tekutin by mělo být léčeno zvýšenými dávkami diuretik,

někdy je nutné snížit dávku karvedilolu nebo dokonce léčení karvedilolem dočasně přerušit.

Byla-li léčba karvedilolem přerušena na dobu delší než dva týdny, obnoví se terapie dávkováním

3,125 mg dvakrát denně a postupně se zvyšuje tak, jak je uvedeno výše.

Dojde-li po nasazení přípravku Dilatrend ke změně klinické symptomatologie, je možno toto

korigovat změnou dávkování léčivých přípravků používaných v léčbě srdečního selhání nebo úpravou

dávkování přípravku Dilatrend.

Dávkování u zvláš

t

ních skupin pacientů

Porucha funkce ledvin

Podle dostupných farmakokinetických údajů (viz bod 5.2 Farmakokinet

ika u zvláštních skupin

pacientů

) a publikovaných klinických studií (viz bod 4.4 Porucha funkce ledvin) není nutné dávkování

u pacientů s jakýmkoli renálním onemocněním zvlášť upravovat, pacienti musí být pečlivě sledováni,

především během titrační fáze (viz bod 5.2.).

Porucha funkce jater

Karvedilol je kontraindikován u pacientů s klinicky manifestní jaterní dysfunkcí (viz bod 4.3

Kontraindikace).

Starší pacienti

Úprava dávkování není nutná.

Děti a dospívající

3/15

Bezpečnost a účinnost karvedilolu u dětí a dospívajících (<18 let) nebyla stanovena (viz bod 4.4

Děti a

dospívající

a bod 5.2

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Způsob podání

Tablety se užívají při jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

4.3

Kontraindikace

Dilatrend je kontraindikován u pacientů s:

nestabilním nebo dekompenzovaným srdečním selháním IV třídy podle klasifikace New York

Heart Assotiation (NYHA IV), vyžadující intravenózní inotropní podporu

klinicky manifestní dysfunkcí jater

Stejně jako jiné beta-blokátory, je Dilatrend kontraindikován u pacientů s:

hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

asthma bronchiale nebo bronchospasmem v anamnéze

atrioventrikulárním (AV) blokem 2. a 3. stupně (pokud pacient nemá trvalý kardiostimulátor)

těžkou bradykardií (< 50 tepové frekvence)

kardiogenním šokem

sick - sinus syndromem (včetně sino-atriálního bloku)

těžkou hypotenzí (systolický krevní tlak < 85 mm Hg).

4.4

Zvláštní upozornění

a

opatření pro použití

Chronické městnavé srdeční selhání

U pacientů s městnavým srdečním selháním může dojít během zvyšování dávek přípravku Dilatrend k

prohloubení srdečního selhání nebo retence tekutin. Pokud se tyto příznaky objeví, měla by se zvýšit

dávka diuretik a dokud se klinický stav nestabilizuje, neměla by se zvyšovat dávka karvedilolu. V

některých případech může být nutné snížit dávku karvedilolu nebo, ve vzácných případech, jeho

užívání dočasně přerušit. Takovéto komplikace ovšem nevylučují další úspěšnou vzestupnou titraci

karvedilolu. U pacientů s chronickým srdečním selháním léčených digoxinem, diuretiky a/nebo ACE

inhibitory, je nutno Dilatrend používat opatrně, protože digoxin i karvedilol zpomalují

atrioventrikulární vedení (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Renální funkce u městnavého srdečního selhání

K reverzibilnímu zhoršení funkce ledvin může dojít při terapii přípravkem Dilatrend u pacientů s

chronickým srdečním selháním s nízkým krevním tlakem (systolický TK < 100 mm Hg), ischemickou

srdeční chorobou a difúzním cévním onemocněním, a/nebo trpících nedostatečností ledvin. U pacientů

s chronickým srdečním selháním s těmito rizikovými faktory by měly být během zvyšování dávky

pečlivě monitorovány renální funkce a podávání léku musí být přerušeno nebo dávkování sníženo,

jakmile nastane zhoršení funkce ledvin.

Dysfunkce levé srdeční komory po akutním infarktu myokardu

Před zahájením léčby karvedilolem musí být pacient klinicky stabilní, má být léčen ACE inhibitorem

po dobu předchozích alespoň 48 hodin a dávka ACE inhibitoru má být stabilní po dobu předchozích

alespoň 24 hodin.

Chronická obstru

k

ční plicní nemoc

Dilatrend má být používán u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) s

bronchospastickou složkou, kteří nejsou léčeni perorálními nebo inhalačními léčivými přípravky,

s opatrností a pouze pokud potenciální prospěch převažuje nad potenciálním rizikem.

4/15

U pacientů se sklonem k bronchospazmu mohou nastat poruchy dýchání, jako následek možného

zvýšení odporu v dýchacích cestách. Pacienti musí být při zahájení léčby a během zvyšování dávek

karvedilolu pečlivě sledováni a při náznaku bronchospasmu během léčby musí být dávka přípravku

Dilatrend snížena.

Diabetes

Opatrnosti je třeba při podávání přípravku Dilatrend pacientům s diabetes mellitus, protože může být

spojeno se zhoršením kontroly glykemie, nebo první příznaky akutní hypoglykemie mohou být

maskovány nebo oslabeny. Proto se vyžaduje pravidelné monitorování hladiny krevní glukózy u

diabetiků na začátku terapie karvedilolem nebo při zvyšování dávky a úprava případné hypoglykemie

(viz body 4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

a 4.4

Použití u zvláštních

skupin pacientů

).

Onemocnění periferních cév

a Rayn

audův fenomén

Karvedilol je nutno používat opatrně u pacientů s onemocněním periferních cév (např. Raynaudův

fenomén), protože beta-blokátory mohou vyvolat nebo zhoršit symptomy arteriální insuficience.

Tyre

otoxikóza

Karvedilol, stejně jako ostatní beta-blokátory, může zakrýt symptomy tyreotoxikózy.

Bradykardie

Karvedilol může způsobit bradykardii. Sníží-li se tepová frekvence pod 55 tepů za minutu, musí se

dávkování karvedilolu snížit.

Hypersenzitivita

Je nutná zvýšená opatrnost při podávání karvedilolu pacientům, kteří mají v anamnéze závažné

projevy hypersenzitivity a u pacientů, kteří se podrobují desenzibilizační terapii, neboť beta-blokátory

mohou zvýšit jak citlivost vůči alergenům, tak i závažnost hypersenzitivní reakce.

Závažné kožní nežádoucí účinky (SCAR)

Během léčby karvedilolem byly velmi vzácně hlášeny případy závažných kožních nežádoucích

účinků, jako je toxická epidermální nekrolýza (TEN) a Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) (viz bod 4.8

Nežádoucí účinky

). Karvedilol je nutné u pacientů, u kterých se objeví závažné kožní nežádoucí

účinky, které by mohly souviset s podáváním karvedilolu, trvale vysadit.

Psoriáza

Pacienti, kteří mají v anamnéze lupénku spojenou s terapií beta-blokátory, mohou užívat karvedilol

pouze po zvážení poměru mezi rizikem a očekávaným prospěchem léčby.

Interakce s

jinými

léčivými přípravky

Bylo hlášeno mnoho důležitých farmakokinetických a farmakodynamických interakcí s dalšími léky

(např. digoxinem, cyklosporinem, rifampicinem, anestetiky, antiarytmiky) (další informace viz bod 4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Feochromocytom

U pacientů s feochromocytomem je nutno podat alfa-blokátor před použitím beta-blokátoru. Přestože

karvedilol má alfa- i beta-blokující farmakologický účinek, nejsou zkušenosti s jeho používáním u

tohoto onemocnění. Proto je nutno dát pozor při předepisování karvedilolu pacientům, u nichž je

podezření na feochromocytom.

Prinzmetalova variantní angina

Neselektivní beta-blokátory mohou vyvolat bolesti na prsou u pacientů s Prinzmetalovou anginou

pectoris. Nejsou klinické zkušenosti s podáváním karvedilolu u těchto pacientů, nicméně alfa-blokující

5/15

účinek karvedilolu by mohl těmto symptomům zabránit. V každém případě je nutno dát pozor při

předepisování karvedilolu pacientům s podezřením na Prinzmetalovu anginu pectoris.

Kontaktní čočky

Stejně jako u jiných beta-blokátorů si pacienti, kteří používají kontaktní čočky, musí být vědomi

možnosti snížené tvorby slz.

Syndrom z vysazení

Léčba karvedilolem (stejně jako všemi beta-blokátory) nesmí být přerušena náhle, zvláště u pacientů s

ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Vysazení karvedilolu musí být u těchto pacientů postupné

(během 2 týdnů).

Laktosa

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek

neměli užívat.

Sacharosa

Tento přípravek obsahuje sacharosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy,

malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo sacharaso-izomaltasovou deficiencí by tento přípravek neměli

užívat.

Karvedilol se musí používat s opatrností u pacientů s labilní nebo sekundární hypertenzí.

Opatrnosti je třeba u pacientů trpících depresí a myasthenia gravis.

Použití u zvláštních skupin pacientů

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Dilatrend u pacientů mladších než 18 let nebyla stanovena.

Viz bod 4.2

Dávkování u zvláštních skupin pacientů.

Starší pacienti

Studie hodnotící starší pacienty s hypertenzí neprokázaly žádný rozdíl v profilu nežádoucích účinků ve

srovnání s mladšími pacienty. Další studie, do které byli zahrnuti pacienti s ischemickou chorobou

srdeční, neprokázala žádný rozdíl ve výskytu nežádoucích účinků oproti mladším pacientům. U

starších pacientů proto není nutná žádná úprava úvodní dávky (viz bod 4.2

Dávkování u zvláštních

skupin pacientů

Porucha funkce ledvin

Při chronické léčbě karvedilolem je autoregulační přívod krve do ledvin zachován a glomerulární

filtrace nezměněna. U pacientů se středně těžkou až těžkou renální insuficiencí není nutná žádná

změna dávkování karvedilolu (viz bod 4.2

Dávkování u zvláštních skupin pacientů).

Porucha funkce jater

Karvedilol je kontraindikován u pacientů s klinicky manifestní jaterní dysfunkcí (viz bod 4.3

Kontraindikace). Farmakokinetická studie u pacientů s cirhózou prokázala, že expozice (AUC)

karvedilolu je u pacientů s poruchou funkce jater zvýšena 6,8násobně ve srovnání se zdravými

subjekty.

Diabetes

Beta-blokátory mohou zvyšovat inzulinovou rezistenci a maskovat příznaky hypoglykemie. Mnoho

studií však prokázalo, že vazodilatační beta-blokátory (jako karvedilol) jsou spojovány s příznivějšími

účinky na glykemický a lipidový profil.

Karvedilol vykazuje mírné inzulin-senzitizační vlastnosti a může ulevovat od některých příznaků

metabolického syndromu.

6/15

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakokinetické interakce

Účinky karvedi

l

olu na farmakokinetiku dalších léků

Karvedilol je substrát i inhibitor glykoproteinu P. Biodostupnost látek přenášených glykoproteinem P

proto může být při společném podávání s karvedilolem zvýšena. Kromě toho může být biodostupnost

karvedilolu pozměněna induktory nebo inhibitory glykoproteinu P.

Digoxin: V některých studiích u zdravých subjektů a u pacientů se srdečním selháním byla prokázána

zvýšená expozice digoxinu až o 20 %. U mužů byly pozorovány výrazně větší účinky než už žen. Při

zahájení, upravování nebo přerušení léčby karvedilolem se proto doporučuje monitorování hladin

digoxinu (viz bod 4.4

Zvláštní upozornění a opatření

při použití

). Karvedilol nemá žádný vliv na

digoxin podávaný intravenózně.

Cyklosporin: Dvě studie provedené u pacientů po transplantaci ledvin a srdce, kteří užívali

cyklosporin perorálně, ukázaly zvýšení plazmatické koncentrace cyklosporinu po zahájení užívání

karvedilolu. Zdá se, že karvedilol zvyšuje expozici perorálnímu cyklosporinu o přibližně 10 až 20 %.

Pro udržení terapeutických hladin cyklosporinu byla potřeba u přibližně 30 % pacientů redukce dávky

cyklosporinu, zatímco u ostatních pacientů nebyla žádná úprava dávkování nutná. U těchto pacientů

byla dávka snížena přibližně o 20 %. Mechanismus této interakce není znám, ale může se na ní podílet

inhibice intestinálního glykoproteinu P. Vzhledem k široké interindividuální variabilitě hladin

cyklosporinu je doporučeno přísně kontrolovat koncentrace cyklosporinu po zahájení terapie

karvedilolem a vhodně upravit dávky cyklosporinu. V případě intravenózního podávání cyklosporinu

není interakce očekávána.

Účinky jiných

léků na farmakokinetiku karvedi

lolu

Inhibitory i induktory CYP2D6 a CYP2C9 mohou modifikovat systémový a/nebo presystémový

metabolismus karvedilolu stereoselektivně, což vede ke zvýšení nebo snížení plazmatických

koncentrací R- a S-karvedilolu (viz bod 5.1

Farmakodynamické vlastnosti

). Některé případy

pozorované u pacientů nebo u zdravých osob jsou zaznamenány níže, avšak seznam není úplný.

Amiodaron: Studie in vitro na lidských jaterních mikrozomech prokázaly, že amiodaron a

desethylamiodaron inhibují oxidaci R- a S-karvedilolu. Minimální koncentrace R- a S-karvedilolu

byly výrazně zvýšené (2,2násobně) u pacientů se srdečním selháním, kteří dostávali karvedilol a

amiodaron současně, ve srovnání s pacienty užívajícími karvedilol v monoterapii. Účinky na S-

karvedilol byly připisovány desethylamiodaronu, metabolitu amiodaronu, což je silný inhibitor

CYP2C9. U pacientů léčených kombinací karvedilolu a amiodaronu se doporučuje monitorování

aktivity blokády beta-adrenergních receptorů.

Rifampicin: Ve studii u 12 zdravých osob bylo zaznamenáno snížení expozice karvedilolu o přibližně

60 % při společném podávání s rifampicinem a snížení účinku karvedilolu na systolický krevní tlak.

Mechanismus této interakce není znám, ale může být způsoben indukcí intestinálního glykoproteinu P

rifampicinem. U pacientů léčených současně karvedilolem a rifampicinem je proto třeba pečlivě

monitorovat aktivitu blokády beta-adrenergních receptorů.

Fluoxetin a paroxetin: V randomizované zkřížené studii s 10 pacienty se srdečním selháním vedlo

podání fluoxetinu, silného inhibitoru CYP2D6, ke stereoselektivní inhibici metabolismu karvedilolu se

77 % zvýšením průměrném AUC R(+) enantiomeru a nestatisticky významnému 35% zvýšení AUC

S(-) enantiomeru ve srovnání s placebovou skupinou. U nežádoucích účinků, krevního tlaku a tepové

frekvence však nebyl pozorován žádný rozdíl mezi léčenými skupinami. Účinek jednotlivé dávky

paroxetinu, silného inhibitoru CYP2D6, na farmakokinetiku karvedilolu byl hodnocen u 12 zdravých

subjektů po podání jedné perorální dávky. Navzdory významnému zvýšení expozice R- a S-

karvedilolu nebyly u těchto zdravých subjektů zaznamenány žádné klinické účinky.

7/15

- Při současném podávání karvedilolu a klonidinu je třeba při ukončení léčby nejprve vysadit

karvedilol, a to několik dnů před postupným snižováním dávek clonidinu.

- Induktory oxidázy, např. rifampicin, mohou snižovat sérovou hladinu karvedilolu.

- Při současném užívání cimetidinu může vzrůst sérová hladina karvedilolu.

Farmakodynamické i

nterakce

Inzulín a perorální antidiabetika:

Beta-blokátory mohou zvyšovat účinek inzulínu a perorálních

antidiabetik na snížení hladiny krevního cukru. Symptomy hypoglykemie mohou být maskované nebo

zeslabené (zvláště tachykardie). U pacientů léčených inzulínem nebo perorálními antidiabetiky se

proto doporučuje pravidelné sledování koncentrací krevní glukózy (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a

opatření pro použití).

Látky snižující množství katecholaminů:

Pacienty užívající současně beta-blokátory a léky, které

mohou snižovat množství katecholaminů (např. reserpin a inhibitory MAO) je třeba pečlivě sledovat

pro možné příznaky hypotenze a/nebo těžké bradykardie.

Digoxin: Kombinované užití beta-blokátorů a digoxinu může vyústit v aditivní prodloužení

atrioventrikulárního (AV) převodního času.

Non-

dihydropyridinové blokátory kalciového kanálu,

amiodaron nebo jiná antiarytmika:

Při

současném perorálním podávání karvedilolu a diltiazemu, amiodaronu nebo verapamilu nebo

antiarytmik I. třídy může dojít k poruše AV přenosu vzruchu (jen zřídka s hemodynamickou odezvou).

Při současném podávání karvedilolu s diltiazemem byly hlášeny izolované případy poruchy vedení

vzruchu (vzácně s hemodynamickou odezvou). Stejně jako u ostatních beta-blokátorů, pokud musí být

karvedilol podáván perorálně společně s non-dihydropyridinovými blokátory kalciových kanálů

(verapamil nebo diltiazem), amiodaronem nebo jinými antiarytmiky, doporučuje se monitorování

EKG a krevního tlaku. Tyto léky nesmí být podávány současně intravenózně.

Klonidin: Společné podávání klonidinu s beta-blokátory může zvýrazňovat jejich účinky na snížení

krevního tlaku a srdeční frekvence. Pokud je třeba společnou léčbu beta-blokátory a klonidinem

ukončit, beta-blokátor se vysazuje první. Léčba klonidinem může být poté ukončena o několik dní

později pomocí postupného snižování dávky.

Antihypertenziva: Stejně jako ostatní beta-blokátory, může karvedilol zvyšovat účinek současně

užívaných antihypertenziv (např. antagonisté alfa1-receptorů) nebo léků, u nichž vzniká hypotenze

jako nežádoucí účinek.

Anestetika: Při anestezii je doporučeno pečlivě monitorovat životní funkce kvůli synergnímu

negativně inotropnímu a hypotenznímu účinku karvedilolu a anestetik.

Nesteroidní antirevmatika (

NSAID): Souběžné užívání NSAID a beta-blokátorů může vést ke zvýšení

krevního tlaku a poruše řízení krevního tlaku.

Beta-mimetika: Nekardioselektivní beta-blokátory brání bronchodilatačnímu efektu bronchodilatátorů

typu beta-agonistů. U těchto pacientů se doporučuje pečlivé sledování.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Klinické zkušenosti s použitím karvedilolu u těhotných žen dosud nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možné riziko pro člověka není

známo.

8/15

Karvedilol se nemá používat v průběhu těhotenství, pokud jeho potenciální prospěch nepřeváží možná

rizika.

Beta blokátory obecně snižují perfúzi placenty, což může zapříčinit intrauterinní úmrtí plodu,

nedonošení nebo předčasný porod. Může dojít k různým nežádoucím účinkům na plod a novorozence

(především hypoglykemie a bradykardie). Vzrůstá riziko srdečních a plicních komplikací v

novorozeneckém a poporodním období. Studie na zvířatech nedaly zásadní důkaz teratogenicity

karvedilolu (viz bod 5.3).

Studie na zvířatech prokázaly, že se karvedilol a/nebo jeho metabolity vylučují do mateřského mléka

potkanů. Vylučování karvedilolu do mateřského mléka u člověka nebylo prokázáno. Většina beta-

blokátorů, zejména lipofilní látky, však do mateřského mléka u člověka prochází, i když v různém

rozsahu. Proto se v průběhu podávání karvedilolu kojení nedoporučuje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Vzhledem k individuálně odlišné reakci na podání léku (např. závrať, únava) může být schopnost řídit

dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo pracovat bez opory porušena. To se týká zejména počátku

léčby, zvýšení dávky, změny léčby nebo kombinace s alkoholem.

4.8

Nežádoucí účinky

(a) Souhrn bezpečnostního profilu

Frekvence výskytu nežádoucích účinků nezávisí na dávce, s výjimkou závratí, poruch vidění a

bradykardie

(b) Přehled nežádoucích účinků

U většiny nežádoucích účinků souvisejících s léčbou karvedilolem je riziko výskytu podobné ve všech

indikacích. Výjimky jsou popsány níže (c).

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů MedDRA a kategorií četností CIOMS:

Velmi časté

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 a < 1/10

Méně časté

≥ 1/1 000 a < 1/100

Vzácné

≥ 1/10 000 a < 1/1 000

Velmi vzácné

< 1/10 000

Klinické studie

Tabulka 1 níže shrnuje nežádoucí účinky, které byly hlášeny v souvislosti s používáním karvedilolu

v klíčových klinických studiích v následujících indikacích: chronické srdeční selhání, dysfunkce levé

komory srdeční po akutním infarktu myokardu, hypertenze a dlouhodobá léčba ischemické choroby

srdeční:

Tabulka 1

Nežádoucí účinky v klinických studiích

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy krve a lymfatického

systému

Anémie

Časté

Trombocytopenie

Vzácné

Leukopenie

Velmi vzácné

Srdeční poruchy

Srdeční selhání

Velmi časté

Bradykardie

Časté

Hypervolemie

Časté

Hyperhydratace

Časté

Atrioventrikulární blokáda

Méně časté

Angina pectoris

Méně časté

9/15

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy oka

Poruchy zraku

Časté

Snížená tvorba slz (suché oko)

Časté

Podráždění oka

Časté

Gastrointestinální poruchy

Nauzea

Časté

Průjem

Časté

Zvracení

Časté

Dyspepsie

Časté

Bolest břicha

Časté

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Astenie (únava)

Velmi časté

Otok

Časté

Bolest

Časté

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení alanin-aminotransferázy

(ALT), aspartát-aminotransferázy

(AST) a gama-glutamyltransferázy

(GGT)

Velmi vzácné

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita (alergická reakce)

Velmi vzácné

Infekce a infestace

Pneumonie

Časté

Bronchitida

Časté

Infekce horních cest dýchacích

Časté

Infekce močových cest

Časté

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšení tělesné hmotnosti

Časté

Hypercholesterolemie

Časté

Porucha kontroly glykemie

(hyperglykemie, hypoglykemie) u

pacientů s preexistujícím diabetem

Časté

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Bolest končetin

Časté

Poruchy nervového systému

Závrať

Velmi časté

Bolest hlavy

Velmi časté

Synkopa, presynkopa

Méně časté

Parestezie

Méně časté

Psychiatrické poruchy

Deprese, depresivní nálada

Časté

Poruchy spánku

Méně časté

Poruchy ledvin a močových cest

Renální selhání a abnormality

renálních funkcí u pacientů s difuzním

vaskulárním onemocněním a/nebo

základní renální insuficiencí

Časté

Poruchy mikce

Časté

Inkontinence moči u žen

Velmi vzácné

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Erektilní dysfunkce

Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Dyspnoe

Časté

Plicní edém

Časté

Astma u predisponovaných pacientů

Časté

Nosní kongesce

Vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Kožní reakce (např. alergický exantém,

dermatitida, kopřivka, pruritus, kožní

léze charakteru psoriázy a lichen

planus)

Méně časté

Erythema multiforme, Stevens-

Johnsonův syndrom, toxická

epidermální nekrolýza

Velmi vzácné

10/15

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Četnost

Alopecie

Méně časté

Cévní poruchy

Hypotenze

Velmi časté

Ortostatická hypotenze

Časté

Poruchy periferní cirkulace (chladné

končetiny, periferní cévní onemocnění,

zhoršení intermitentních klaudikací a

Reynaudova fenoménu)

Časté

Hlášení po uvedení přípravku na trh

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány po uvedení karvedilolu na trh. Protože tyto nežádoucí

účinky jsou hlášeny z populace nejisté velikosti, není vždy možné jim přiřadit četnost a/nebo potvrdit

kauzální vztah k expozici léku.

Poruchy metabolismu a výživy

Vzhledem k blokádě beta-adrenergních receptorů je možné, že dojde k manifestaci latentního diabetu,

ke zhoršení manifestního diabetu nebo k inhibici kontraregulace hladiny glukózy v krvi.

(c) Popis vybraných nežádoucích účinků

Četnost nežádoucích účinků není závislá na dávce, s výjimkou závrati, poruchy vidění a

bradykardie. Závrať, synkopa, bolest hlavy a astenie jsou obvykle mírné a s větší

pravděpodobností se objeví na začátku léčby.

U pacientů s městnavým srdečním selháním může v průběhu postupného zvyšování dávky

karvedilolu dojít ke zhoršení srdečního selhání a retence tekutin (viz bod 4.4).

Srdeční selhání je často hlášený nežádoucí účinek u placeba i u pacientů léčených

karvedilolem (14,5 % resp. 15,4 % u pacientů s poruchou funkce levé srdeční komory po

akutním infarktu myokardu).

U pacientů s chronickým srdečním selháním a nízkým krevním tlakem, ischemickou

chorobou srdeční, difuzním cévním onemocnění a/nebo základní renální nedostatečností

léčených karvedilolem bylo pozorováno reverzibilní zhoršení renálních funkcí (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Subjektivní a objektivní příznaky

V případě předávkování může vzniknout těžká hypotenze, bradykardie, srdeční selhání, kardiogenní

šok a srdeční zástava. Mohou nastat i dechové obtíže, bronchospazmus, zvracení, poruchy vědomí a

generalizované křeče.

Léčba

Pacienty je třeba monitorovat s ohledem na výše zmíněné subjektivní a objektivní příznaky a léčit je

podle nejlepšího posouzení lékaře a v souladu se standardy péče o pacienty s předávkováním beta-

blokátory (tj. atropin, transvenózní stimulace, glukagon, inhibitory fosfodiesterázy jako např. amrinon

11/15

nebo milrinon, beta-sympatomimetika).

Poznámka:

V případě těžké intoxikace se symptomy šoku musí být podpůrná terapie antidoty

prováděna po dostatečně dlouhou dobu, neboť lze očekávat prodloužení poločasu vylučování a

redistribuci karvedilolu z hlubších kompartmentů. Trvání terapie závisí na míře předávkování; proto je

nutno pokračovat v podpůrné léčbě, dokud pacient není stabilizovaný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Beta-blokátory, alfa - beta blokátory,

ATC kód: C07 AG02

Mechanismus účinku

Karvedilol je vazodilatační, neselektivní, beta-blokátor s antioxidačními vlastnostmi. Vasodilatace je

zprostředkována primárně selektivní blokádou alfa1-adrenoreceptorů. Karvedilol snižuje periferní

vaskulární odpor rozšířením cév a potlačuje pomocí beta-blokády renin-angiotenzin- aldosteronový

systém. Aktivita plazmatického reninu je snížena a k retenci tekutin dochází jen vzácně. Karvedilol

nemá vnitřní sympatomimetickou aktivitu a má vliv na stabilizaci membrán.

Karvedilol je racemická směs 2 stereoizomerů. V živočišném modelu mají oba enantiomery vlastnosti

alfa-blokátoru. Inhibiční účinky na beta-adrenergních receptorech jsou neselektivní pro beta1 a beta2 -

adrenoceptory a jsou spojeny s jeho S(-) enantiomerem.

Karvedilol je velice účinný antioxidant redukující reaktivní kyslíkové radikály. Antioxidační vlastnosti

karvedilolu a jeho metabolitů byly opakovaně prokázány ve studiích in vitro na řadě typů lidských

buněk a in vivo studiích na zvířatech.

Karvedilol nemá nežádoucí účinky na lipidový profil. Je udržován normální poměr lipoproteinů s

vysokou hustotou k lipoproteinům s nízkou hustotou. (HDL/LDL). Není narušena iontová rovnováha.

Klinická účinnost a bezpečnost

Hypertenze

Některá omezení týkající se tradičních beta-blokátorů pravděpodobně nebudou platit pro vazodilatační

beta-blokátory, jako je karvedilol. V klinických studiích bylo prokázáno, že díky vyváženému

působení na vazodilataci a beta-blokádu nemá karvedilol u pacientů s hypertenzí snížení krevního

tlaku spojeno se současným vzrůstem celkového periferního odporu, jak bylo pozorováno u čistě beta-

blokujících látek. Srdeční frekvence se účinkem terapeutických dávek karvedilolu mírně sníží. Průtok

krve ledvinami a funkce ledvin jsou zachovány. Periferní průtok krve je zachován a proto pocit

chladných končetin (často pozorovaných při užívání čistých beta-blokátorů) je popisován velmi

zřídka.

Ischem

ická choroba srdeční

U pacientů s ischemickou chorobou srdeční karvedilol prokázal antiischemické a antianginózní

vlastnosti, které přetrvaly po dlouhou dobu léčby. Karvedilol snižuje komorový pre- a afterload. U

pacientů s levostrannou ventrikulární dysfunkcí nebo s chronickým srdečním selháním prokázal

karvedilol příznivý účinek na hemodynamiku a zlepšení ejekční frakce.

Chronické srdeční selhání

V klinických studiích u pacientů s chronickým srdečním selháním bylo prokázáno, že karvedilol

zlepšuje funkci levé srdeční komory, signifikantně snižuje úmrtnost a nutnost hospitalizace, zlepšuje

kvalitu života a zpomaluje progresi onemocnění. Účinek karvedilolu je závislý na dávce.

12/15

Porucha funkce ledvin

Několik otevřených studií ukázalo, že karvedilol je účinný u pacientů s renální hypertenzí. To samé

platí u pacientů s chronickým renálním selháním, pacientů na hemodialýze nebo u pacientů po

transplantaci ledvin. Karvedilol vede k postupnému snížení krevního tlaku u dialyzovaných i

nedialyzovaných pacientů a hypotenzní účinek je srovnatelný s účinkem pozorovaným u pacientů

s normálními renálními funkcemi.

Na základě výsledků získaných ze srovnávacích studií u hemodyalizovaných pacientů bylo stanoveno,

že karvedilol je účinnější než blokátory kalciových kanálů a je i lépe tolerovaný.

Karvedilol snižuje morbiditu i mortalitu u dialyzovaných pacientů s dilatační kardiomyopatií.

Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií zahrnující velký počet pacientů (> 4 000)

s lehkým až středně těžkým chronickým onemocněním ledvin potvrdila, že léčba karvedilolem u

pacientů s dysfunkcí levé komory srdeční (se symptomatickým srdečním selháním i bez něj) snižuje

výskyt všech případů mortality i souvisejících příhod srdečního selhání.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání 25mg tobolky zdravým subjektům se karvedilol rychle vstřebával s maximální

plazmatickou koncentrací C

21 mg/l, které dosahoval přibližně za 1,5 hodiny (t

). Hodnoty C

jsou přímo úměrné dávce. Po perorálním podání prochází karvedilol výrazným metabolismem prvního

průchodu, který vede k přibližně 25% biologické dostupnosti u zdravých mužů. Karvedilol je racemát

a zdá se, že S-(-)-enantiomer je metabolizován rychleji než R-(+)-enantiomer, což ukazuje na

absolutní perorální biologickou dostupnost 15 % ve srovnání s 31 % u R-(+)-enantiomeru. Maximální

plazmatické koncentrace R-karvedilolu jsou přibližně dvojnásobné ve srovnání s S-karvedilolem.

Studie in vitro prokázaly, že karvedilol je substrátem efluxního transportéru glykoproteinu P. Role

glykoproteinu P v dispozici karvedilolu byla prokázána rovněž in vivo u zdravých dobrovolníků.

Potrava neovlivňuje biologickou dostupnost ani maximální sérovou koncentraci, avšak čas k dosažení

maximální koncentrace se prodlouží.

Distribuce

Karvedilol je vysoce lipofilní látka, která se z přibližně 95 % váže na plazmatické bílkoviny.

Distribuční objem se pohybuje mezi 1,5 a 2 l/kg a vzrůstá u pacientů s cirhózou jater. Enterohepatální

cirkulace původní substance byla prokázána u zvířat.

Metabolismus

Karvedilol je v játrech rozsáhle metabolizován pomocí oxidace a konjugace na řadu metabolitů, které

jsou vylučovány hlavně žlučí. Karvedilol je metabolizován játry, především vazbou na kyselinu

glukuronovou.

Demetylací a hydroxylací fenolového jádra vznikají tři aktivní metabolity s aktivitou beta-blokátoru.

Na základě preklinických studií má metabolit 4-hydroxyfenol přibližně 13x větší beta-blokační účinek

než karvedilol. Ve srovnání s karvedilolem vykazují tři aktivní metabolity slabou vazodilatační

aktivitu. U člověka je jejich koncentrace 10krát nižší než je hladina mateřské látky. Navíc jsou dva

hydroxykarbazolové metabolity karvedilolu extrémně účinné antioxidanty, vykazující 30-80krát větší

antioxidační účinnost než karvedilol.

Farmakokinetické studie u člověka ukázaly, že oxidativní metabolismus karvedilolu je

stereoselektivní. Výsledky studie in vitro ukazují, že na oxidaci a hydroxylaci se mohou podílet

odlišné izoenzymy cytochromu P450 a to CYP2D6, CYP3A4, CYP2E1, CYP2C9 a CYP1A2.

Studie se zdravými dobrovolníky i pacienty ukázaly, že R-enantiomer je převážně metabolizován

pomocí CYP2D6, zatímco S-enantiomer je metabolizován hlavně CYP2D6 a CYP2C9.

Genetický polymorfismus

Výsledky farmakokinetických studií u člověka prokázaly, že CYP2D6 hraje hlavní roli v metabolismu

R- a S-karvedilolu. V důsledku toho dochází ke zvýšení plazmatických koncentrací R- a S-karvedilolu

13/15

u pomalých metabolizátorů CYP2D6. Důležitost genotypu CYP2D6 ve farmakokinetice R- a S-

karvedilolu byla potvrzena v populačních farmakokinetických studiích, zatímco jiné studie toto

pozorování nepotvrdily. Z toho bylo vyvozeno, že genetický polymorfismus CYP2D6 může mít

omezený klinický význam.

Farmakokinetika karvedilolu je ovlivněna věkem - plazmatické koncentrace karvedilolu jsou přibližně

o 50 % vyšší u starších jedinců, než u mladých. Tato skutečnost je zohledněna v doporučeném

dávkování u starších pacientů s hypertenzí a ICHS (viz.bod 4.2). Klinická studie prováděná u starších

pacientů s hypertenzí neprokázala žádný rozdíl v profilu nežádoucích příhod v porovnání s mladšími

pacienty. Jiná klinická studie prováděná u starších pacientů s ischemickou chorobou srdeční

neprokázala žádný rozdíl v profilu nežádoucích příhod v porovnání s mladšími pacienty. Uvedený

bezpečnostní profil nebyl ověřen u ostatních skupin pacientů, u nichž je podávání Dilatrendu

indikováno (chronické srdeční selhání, dysfunkce levé komory po akutním infarktu myokardu).

Ve studii s pacienty s cirhotickým onemocněním jater byla biologická dostupnost karvedilolu čtyřikrát

větší a maximální plazmatická koncentrace pětkrát vyšší, než u zdravých jedinců.

U některých hypertenzních pacientů se středním až těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu <

30 ml/min) byly pozorovány průměrné hodnoty AUC pro carvedilol o 40-50 % vyšší ve srovnání

s hypertenzními pacienty s normální funkcí ledvin. Rovněž hodnoty maximální plazmatické

koncentrace byly u pacientů s renální insuficiencí vyšší v průměru o 10-20 %. Navzdory těmto

rozdílům se individuální hodnoty AUC a maximální plazmatické koncentrace mezi oběma skupinami

pacientů významně překrývaly z důvodu široké individuální variability v každé ze skupin. Rozdíly ve

farmakokinetice mezi oběma skupinami byly tudíž mírné a statisticky nesignifikantní. Karvedilol byl u

obou skupin pacientů dobře tolerován. U pacientů s renální insuficiencí se vylučování

nemetabolizovaného léčivého přípravku ledvinami snižuje, nicméně vzhledem k minimálnímu

vylučování karvedilolu ledvinami (méně než 2 % podané dávky) jsou změny ve farmakokinetických

parametrech mírné.

Eliminace

Po jednorázové perorální dávce 50 mg karvedilolu se přibližně 60 % látky vyloučí do žluči a odchází

stolicí ve formě metabolitů v průběhu 11 dnů. Po jednorázové perorální dávce se pouze asi 16 %

vyloučí do moči ve formě karvedilolu nebo jeho metabolitů. Močí se v nezměněné formě vyloučí

méně než 2 % podané látky. Po intravenózní infuzi 12,5 mg zdravým dobrovolníkům dosahuje

plazmatická clearance karvedilolu přibližně 600 ml/min a eliminační poločas okolo 2,5 hodiny.

Eliminační poločas 50mg tobolky pozorovaný u stejných osob byl 6,5 hodiny, což odpovídá poločasu

absorpce z tobolky. Po perorálním podání je celková tělesná clearance S-karvedilolu přibližně

dvojnásobná než R-karvedilolu.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Děti

Hodnocení u pediatrických pacientů ukázalo, že clearance upravená podle tělesné hmotnosti je

výrazně vyšší u pediatrických pacientů ve srovnání s dospělými.

Starší pacienti

Věk nemá žádný statisticky významný vliv na farmakokinetiku karvedilolu u pacientů s hypertenzí.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s hypertenzí a renální insuficiencí se plocha pod křivkou plazmatických koncentrací,

eliminační poločas ani maximální plazmatické koncentrace významně nemění. Renální exkrece

nezměněného léku klesá u pacientů s renální insuficiencí, změny farmakokinetických parametrů jsou

však mírné.

U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin není potřeba upravovat dávkování

karvedilolu (viz.bod 4.2).

Karvedilol se neeliminuje v průběhu dialýzy, protože neprochází dialyzační membránou,

pravděpodobně v důsledku vysoké vazby na plazmatické bílkoviny.

14/15

Porucha funkce jater

Viz bod 4.3 Kontraindikace a bod 4.4

Použití u zvláštních skupin pacientů/Porucha funkce jater

Sr

deční selhání

Ve studii u 24 japonských pacientů se srdečním selháním byla významně snížená clearance R a S-

karvedilolu, než předtím u zdravých dobrovolníků. Tyto výsledky naznačují, že farmakokinetika R a

S-karvedilolu je významně změněna srdečním selháním.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kancerogenita

Ve studiích karcinogenity prováděných na potkanech a myších v koncentracích do 75 mg/kg/den resp.

200 mg/kg/den (38 až 100 x vyšší než je doporučená maximální dávka pro člověka) nevyvolal

karvedilol karcinogenní účinek.

Mutagenita

Karvedilol neměl mutagenní účinky v testech in vivo a in vitro na savcích i na jiných zvířecích

modelech.

Fertilita

Podávání toxických dávek karvedilolu (

200 mg/kg = 100krát vyšší než je doporučená maximální

dávka) dospělým samicím potkanů vedlo ke zhoršení plodnosti (slabá reprodukční aktivita, nižší

výskyt žlutých tělísek a zhoršená implantace).

Teratogenicita

Ve studiích na zvířatech nebyly prokázány žádné teratogenní účinky. Dávky

60 mg/kg (30x větší

než doporučená max. dávka) způsobily zpomalení fyzického růstu/vývoje potomků. Dávky 200 mg/kg

resp. 75 mg/kg, (38-100x větší než doporučená max. dávka) u potkanů a králíků působily

embryotoxicky (nikoliv však teratogenně).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomo

cných látek

Monohydrát laktósy, sacharosa, povidon, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-

stearát

a žlutý

oxid železitý (E172 - pouze Dilatrend 6,25).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Dilatrend 25: 5 let

Dilatrend 6,25: 3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Al/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 30 tablet.

15/15

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci

přípravku

a pro

zacházení s

ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

Dilatrend 6,25: 77/1289/97-C

Dilatrend 25: 77/1015/92-S/C

9.

DATUM

PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace Dilatrend 6,25: 17.12.1997

Datum posledního prodloužení registrace Dilatrend 6,25: 21.1.2015

Datum první registrace Dilatrend 25: 12/92

Datum posledního prodloužení registrace Dilatrend 25: 21.1.2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

2. 8. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace