DIFFERINE GEL

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ADAPALEN (ADAPALENUM)
Dostupné s:
Galderma International, La Défense
ATC kód:
D10AD03
INN (Mezinárodní Name):
ADAPALENE (ADAPALENUM)
Dávkování:
1MG/G
Léková forma:
Gel
Podání:
Kožní podání
Jednotky v balení:
30G Tuba
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ADAPALEN
Přehled produktů:
DIFFERINE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
46/ 107/01-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
3499320002363

sp.zn. sukls186144/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Differine gel

Adapalenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co nalezne

te v této

příbalové informaci

Co je Differine gel a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Differine gel používat

Jak se Differine gel používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Differine gel uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Differine gel a k

čemu se používá

Differine gel je určen k zevní terapii acné vulgaris u dospívajících a dospělých s převahou

komedonů (ucpaných pórů), papulek (pupínků) a pustulek (zanícených vřídků). Zvláště

vhodný je při léčbě akné s lokalizací na obličeji, na hrudi a na zádech.

Hlavní složka přípravku adapalen je sloučenina podobná retinoidu s protizánětlivým a

komedolytickým (rozpouštějícím ucpané póry) účinkem.

2.

Čemu musíte

věnovat pozornost, než začnete

Differi

ne gel používat

Nepoužívejte Differine gel:

pokud jste těhotná;

pokud plánujete těhotenství;

jestliže jste alergický(á) na adapalen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Než začnete Differine gel používat, poraďte se se svým lékařem.

Častější nanášení přípravku nevede k rychlejšímu a výraznějšímu léčebnému účinku, ale může vyvolat

zčervenání a olupování kůže.

V případě náhodného kontaktu přípravku s očima, ústy, nosními dírkami, vypláchněte pečlivě vodou.

Jestliže předcházela léčba přípravky, které způsobují olupování kůže, vyčkejte před započetím léčby

Differine gelem odeznění projevů podráždění pokožky.

Vystavení pokožky slunci a UV lampě během léčby může vyvolat další podráždění, omezte je proto na

minimum, chraňte se pokrývkou hlavy, vhodným oblečením a ochrannými gely s UV filtry. Při

náhodném vystavení se těmto paprskům týž a následující den vynechte aplikaci Differine gelu, při

spálení kůže je nutno vyčkat až do úplného zhojení.

Kosmetické přípravky, které používáte během léčby, vybírejte takové, aby nepodporovaly tvorbu

komedonů.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek je určen pro dospívající a dospělé. Bezpečnost a účinnost přípravku nebyla

studována u dětí mladších 12 let.

Další léčivé přípravky a

přípravek Differine gel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné

době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat.

I přesto, že nejsou známy žádné interakce mezi přípravky pro zevní použití, které by mohly být

podávány současně s adapalenem, Differine gel by neměl být aplikován zároveň s ostatními retinoidy

nebo léky s podobným mechanismem účinku.

Při používání dalších zevních léčivých přípravků k terapii akné, např. erytromycinu (max. 4%),

roztoků klindamycin-fosfátu (1%) nebo gelů obsahujících benzoyl-peroxid (max. 10%) na vodní bázi,

by tato léčiva měla být používána ráno a Differine gel večer, tak aby nedošlo ke kumulaci dráždivého

účinku.

Přípravek Differine gel s jídlem, pitím a alkoholem

Je třeba vyvarovat se kontaktu přípravku se sliznicemi úst a nosu. Dojde-li ke kontaktu přípravku se

sliznicemi úst či nosu, opláchněte dané oblasti přečlivě vodou. Při náhodném požití přípravku

vyhledejte lékaře. Při požití většího množství přípravku se doporučuje výplach žaludku.

Těhotenství, kojení a plodnost

NEPOUŽÍVEJTE přípravek Differine gel pokud jste těhotná nebo pokud plánujete otěhotnět. Váš

lékař Vám poskytne více informací.

Differine gel lze během kojení používat. U kojících matek je v každém případě zakázaná aplikace

přípravku na kůži hrudníku z důvodu zamezení vystavení přípravku dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Differine nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Pří

pravek Differine gel obsahuje:

- methylparaben (E218), který může způsobit alergické reakce (tyto reakce se mohou objevit i po

ukončení léčby)

- propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

3.

Jak se Differine gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Přípravek se nanáší 1x denně, obvykle večer, na postižená místa. Je-li kožní reakce příliš výrazná

(zarudnutí, olupování kůže), poraďte se se svým lékařem, který léčbu upraví. V každém případě

dodržujte pečlivě pokyny lékaře.

První známky zlepšení se objevují po 4 až 8 týdnech léčby, celková léčba trvá průměrně 3 - 5 měsíců.

Způsob použití

Po omytí a důkladném osušení kůže naneste gel na postižená místa vyjma očí, víček, nosních dírek a

rtů v množství postačujícím k pokrytí postižených ploch.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Differine gel, než jste měl(a)

Přebytečné množství gelu opatrně setřete a umyjte si ruce. Při náhodném požití přípravku vyhledejte

lékaře. Při požití většího množství přípravku se doporučuje výplach žaludku.

Jestliže jste zapomněl(a) Differien gel použít

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účin

ky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Differine

gel může způsobovat následující nežádoucí účinky:

Pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, ihned vyhledejte lékaře – možná budete

potřebovat urgentní lékařské ošetření: Otok obličeje, rtů nebo hrdla, který způsobuje problémy při

polykání nebo dýchání, vyrážka, svědění, kopřivka a závratě. Mohl by to být příznak angioedému nebo

závažné alergické reakce (s frekvencí není známo - z dostupných údajů nelze určit).

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

- suchá kůže

- podráždění kůže

- pocit pálení kůže

- zarudnutí kůže

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

- kontaktní zánět kůže

- kožní obtíže

- spálení od slunce

- svědění kůže

- olupování kůže

- akné

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit):

- kontaktní alergická reakce

- kožní bolest

- otok kůže

- podráždění, zarudnutí, svědění, otok očních víček

- ztmavnutí kůže

- zesvětlení kůže

- popálení v místě aplikace

Při nadměrném používání gelu se může vyskytnout podráždění kůže, zarudnutí, olupování.

Bylo hlášeno popálení v místě aplikace (většinou povrchové, ale i popálení druhého

stupně a těžké popálení).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Differine

gel uchováva

t

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Differine gel obsahuje

Léčivou látkou je adapalenum 0,10 g ve 100 g gelu.

Dalšími složkami jsou:

Karbomer 980, propylenglykol, poloxamer 182, dihydrát dinatrium-edetátu, methylparaben,

fenoxyethanol, hydroxid sodný, čištěná voda.

Jak Differine gel vypadá a co obsahuje toto balení

Differine gel je bílý lesklý gel.

Obsah balení - Zaslepená hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (epoxy-fenolová pryskyřice), PP

šroubovací uzávěr, krabička.

Velikost balení - 30 g.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

GALDERMA INTERNATIONAL

Tour Europlaza - La Défense 4

20, av.A.Prothin

92927 La Défense Cedex

FRANCIE

Výro

bce

Laboratoires Galderma

Alby Sur Chéran

Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

10. 7. 2019.

sp.zn. sukls186144/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Differine gel

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Adapalenum................................................................0,10 g ve 100 g gelu

Pomocná látka se známým účinkem: methylparaben (E218), propylenglykol

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Gel.

Bílý lesklý gel.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické i

ndikace

Differine gel je určen k zevní terapii acne vulgaris u dospívajících a dospělých. Zvláště vhodný je při

léčbě akné s lokalizací na obličeji, na hrudi a na zádech.

4.2.

Dávkování a způsob podání

Differine gel se aplikuje v tenké vrstvě na řádně osušené postižené plochy, vyjma očí a rtů, (viz bod

4.4) 1x denně večer po umytí. Pokud je nutné terapii redukovat nebo přerušit, je možné léčbu obnovit

znovu, ve chvíli, kdy pacient opět toleruje léčbu.

Lze očekávat, že se klinické zlepšení projeví do 4 až 8 týdnů léčby. Další zlepšení lze vyhodnotit po

třech měsících léčby přípravkem Differine. Celková léčba trvá 3 - 5 měsíců.

Kožní bezpečnost přípravku Differine byla prokázána pro šestiměsíční období podávání.

Bezpečnost a účinnost přípravku Differine gel nebyla studována u dětí mladších 12 let.

Pacienti používající kosmetiku by měli používat kosmetiku nekomedogenní (

přípravek neucpává

póry mazových žláz

) a nestahující.

4.3.

Kontraindikace

Těhotenství (viz bod 4.6)

Ženy plánující těhotenství

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4.

Zvláštní upozornění

a opatření pro použití

V případě jakékoli alergická reakce by měla být terapie vysazena. V případě lokálního podráždění

může pacient snížit frekvenci nanášení, vysadit terapii dočasně nebo trvale. Pokud je vyhodnoceno, že

bude pacient léčbu snášet, lze se opět navrátit k aplikaci jednou denně.

Differine gel by neměl přijít do kontaktu se sliznicemi, neměl by být aplikován do bezprostřední

blízkosti očí, úst, nosních křídel. Při zasažení očí je nutné přípravek okamžitě vymýt teplou vodou.

Gel nemá být aplikován na porušenou (pořezání, oděrky) nebo ekzematózní kůži, nedoporučuje se u

pacientů s těžkou formou akné postihující velké plochy na těle.

Během používání adapalenu je třeba minimalizovat expozici slunečnímu záření nabo umělému UV

záření, včetně tzv. horského slunce. Pokud není možné se expozici vyhnout, doporučuje se na léčená

místa používat přípravky s ochranným faktorem a chránit se oblečením.

Při používání dalších zevních léčiv k terapii akné by tato měla být používána odděleně.

Nežádoucí účinky a účinnost přípravku Differine gel nebyla testována na novorozencích a dětech.

Pokud pacient používá kosmetiku, měla by být nekomedogenní a neadstringentní.

Differine gel obsahuje:

methylparaben (E218), který může způsobit alergické reakce (tyto reakce se mohou objevit i

po ukončení léčby)

propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

4.5.

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Průnik adapalenu do kůže je malý (viz 5.2 Farmakokinetické vlastnosti), a proto je léková interakce s

celkově podávánými léčivy nepravděpodobná. Differine gel nijak neovlivňuje účinnost antibiotik.

Nejsou známy žádné interakce mezi přípravky pro zevní použití, které by mohly být podávány

současně s adapalenem. Při používání dalších zevních léčivých přípravků k terapii akné, např.

erytromycinu (max. 4%), roztoků klindamycin-fosfátu (1% jako báze) nebo gelů obsahujících

benzoyl-peroxid na vodní bázi (max. 10%), by tato léčiva měla být používána ráno a Differine gel

večer tak, aby nedošlo k vzájemné degradaci nebo kumulaci dráždivého účinku. Differine gel by

neměl být aplikován zároveň s ostatními retinoidy nebo léky s podobným mechanismem účinku.

Differine gel může způsobit mírné lokální podráždění, které může být potencováno současným

používáním abrazivních, slupovacích, silně vysušujících, adstringentních nebo dráždivých prostředků

(obsahujících aromatické nebo alkoholické látky).

Adapalen je chemicky nereaktivní, stabilní při expozici světlu a kyslíku. Při studiích na zvířatech a na

člověku byl prokázán spíše fototoxický než fotoalergický účinek adapalenu, používání adapalenu

během opakované expozice UV záření není bezpečné, jak bylo prokázáno studiemi u zvířat i u lidí,

proto je zakázáno přílišné opalování přímým i umělým sluncem během terapie adapalenem.

4.6.

Fertilita, t

ěhotenství

a

kojení

V souvislosti s perorálně podávanými retinoidy byl zjištěn výskyt vrozených vad. Při použití v souladu

s preskripčními informacemi se předpokládá, že u lokálně aplikovaných retinoidů je vzhledem k

minimální dermální absorpci systémová expozice obecně nízká. I přesto se ale mohou vyskytnout

individuální faktory (např. poškození kožní bariéry, nadměrné používání), které přispívají ke zvýšené

systémové expozici.

Těhotenství:

Přípravek Differine je kontraindikován (viz bod 4.3) v těhotenství nebo u žen plánujících těhotenství.

Studie u zvířat při perorálním podání prokázaly reprodukční toxicitu při vysoké systémové expozici

(viz bod 5.3).

Klinické zkušenosti s lokálně aplikovaným adapalenem v těhotenství jsou omezené, avšak několik

údajů, které jsou k dispozici, neukazují na škodlivé účinky na těhotenství nebo zdraví plodu

exponovaného v časné fázi těhotenství.

Vzhledem k omezeným dostupným údajům a vzhledem k velmi slabému průchodu adapalenu kůží

není vhodné Differine v těhotenství používat. Pokud se přípravek používá během těhotenství nebo

pokud pacientka během používání tohoto přípravku otěhotní, je nutné léčbu ukončit.

Kojení:

Nebyly prováděny žádné studie týkající se přechodu přípravku Differine do zvířecího či lidského

mléka po kožní aplikaci.

Nepředpokládají se žádné účinky na kojence, jelikož systémová expozice kojící ženy přípravku je

zanedbatelná. Differine lze během kojení užívat. Aby se předešlo kontaktní expozici kojence, je třeba

se během kojení vyhnout nanášení přípravku Differine v oblasti hrudníku.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Differine nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8.

Nežádoucí účinky

Differine gel může způsobovat následující nežádoucí účinky:

Orgánový systém

(MeDRA)

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Časté (≥1/100 až <1/10)

Suchá kůže, podráždění kůže, pocit pálení

kůže, erytém

Méně časté (≥1/1000 až <1/100)

Kontaktní dermatitida, kožní obtíže,

spálení od slunce, svědění, olupování

kůže, akné

Není známo*

Dermatitida alergická (alergická kontaktní

dermatitida), kožní bolest, otok kůže,

popálení v místě aplikace**,

hypopigmentace, hyperpigmentace

Poruchy oka

Není známo*

Podráždění očních víček, erytém očních

víček, svědění očních víček, otok očních

víček

Poruchy imunitního

systému

Není známo*

Anafylaktická reakce, angioedem

*Údaje ze sledování po uvedení na trh

Většinu případů „popálení v místě aplikace“ představovaly povrchové popáleniny, ale

hlášeny byly i případy reakcí s popáleninou druhého stupně.

Hláš

e

ní podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9.

Předávkování

Differine gel je určen pouze pro kožní podání, nesmí být podáván perorálně. Nadměrné používání gelu

nevede k urychlení nebo výraznému zlepšení terapeutického efektu. Při nadměrném používání gelu se

může vyskytnout podráždění kůže, zarudnutí, olupování.

Perorální dávka potřebná k vyvolání toxického efektu u myší a potkanů je více než 10 g/kg. Přesto,

pokud množství náhodně požitého gelu není malé, doporučuje se výplach žaludku.

5.

FARMAKOLOG

ICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: retinoidy pro lokální aplikaci k terapii akné

ATC kód : D10AD03

Adapalen je retinoidu podobná sloučenina, která má na modelu zánětu in vivo a in vitro protizánětlivý

účinek. Adapalen je chemicky nereaktivní, stabilní při expozici světlu a kyslíku. Adapalen se váže

jako tretinoin na specifické jaderné receptory kyseliny retinové, neváže se na cytosolové receptory.

Adapalen aplikován zevně má při studiích na myším modelu (myší nos) komedolytický efekt,

ovlivňuje keratinizaci a diferenciaci epidermu, t. j. mechanismy, které se podílejí na patogenezi acne

vulgaris. Adapalen normalizuje diferenciaci folikulárních epiteliálních buněk s následným snížením

tvorby mikrokomedonů.

Adapalen má při testování účinku retinoidů in vivo a in vitro velmi dobrý protizánětlivý účinek.

Inhibuje chemotaktickou a chemokinetickou odpověď humánních polymorfonukleárních leukocytů a

lipooxidaci arachidonové kyseliny, mediátoru zánětu. Adapalen modifikuje buněčnou protizánětlivou

odpověď. Studie na člověku prokázaly významnou redukci kožních zánětlivých projevů akné-papulek

a pustulek.

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

Průnik adapalenu do kůže je malý, ani po dlouhodobé aplikaci gelu na velké postižené plochy nebyly

zjištěny měřitelné hladiny adapalenu v séru, při měření s analytickou senzitivitou 0,15 ng.ml

. Po

podání adapalenu značeného [

C] potkanům (i.v., i.p., p.o.,lokálně), králíkům (i.v., p.o., lokálně), a

psům (i.v., p.o.) byla detekována radioaktivita v různých tkáních, nejvyšší hladiny byly nalezeny v

játrech, slezině, nadledvinkách a ováriích. U zvířat byla testy prokázána primární exkrece adapalenu

žlučí, adapalen byl odbouráván převážně O-demethylací, hydroxylací a konjugací.

5.3.

Předklinické údaje vztahující se

k bezpečnosti

Při studiích na zvířatech byla prokázána dobrá tolerance adapalenu při zevní (kutánní) aplikaci - 6

měsíců u králíků, 2 roky u myší. Hlavní příznaky toxicity preparátu-syndrom hypervitaminozy A

(rozpouštění kostí, zvýšení hladiny alkalické fosfatázy a nepatrná anemie) se projevily u všech

testovaných zvířat po perorálním podávání. Velké perorální dávky adapalenu vyvolávají neurologické,

kardiovaskulární a respirační obtíže u zvířat. Adapalen není mutagenní. Celoživotně byl podáván

adapalen u myší kutánně v dávce 0,6; 2 a 6 mg/kg/den, což vedlo k statisticky významnému zvýšení

výskytu benigního feochromocytomu dřeně nadledvin. Také u potkaních samců, kteří dostávali

perorálně 0,15; 0,5 a 1,5mg/kg/den, došlo ke statisticky významnému zvýšení výskytu benigního

feochromocytomu dřeně nadledvin Tyto nežádoucí účinky se nevyskytují při zevní (kutánní) aplikaci

adapalenu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Karbomer 980, propylenglykol, poloxamer 182, dihydrát dinatrium-edetátu, methylparaben,

fenoxyethanol, hydroxid sodný, čištěná voda.

6.2.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5.

Druh obalu a obsah

balení

Zaslepená Al tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (epoxy-fenolová pryskyřice), PP šroubovací uzávěr,

krabička.

Velikost balení 30 g.

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s

ním

Jemně vymáčknout na prsty ze spodu tuby množství gelu postačující k pokrytí postižených ploch. Po

použití dobře uzavřít.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GALDERMA INTERNATIONAL

Tour Europlaza - La Défence 4

20, av.A.Prothin

92927 La Défense Cedex

FRANCIE

8.

REGISTRA

ČNÍ ČÍSLO

46/107/01-C

9.

DATUM

PRVNÍ

REGISTRACE

/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7.3.2001 / 20.11.2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

10. 7. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace